Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava civilne zaštite
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Canton administration civil protection
TENDERSKA DOKUMENTACIJE
ZA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
LOT 1. – KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIĈARE SA STANDARDIZIRANIM
PUNJENJEM
LOT 2. – MEDICINSKA OPREMA
______________________________________________________________________________
E-mail: [email protected]; www.kucz.ks.gov.ba
tel: + 387 33 201 595; + 387 33 443 720; fax: +387 33 560 453
71000 Sarajevo, Hamida Dizdara 1
SADRŢAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA …………………………………………………….. 3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ……………………………………….. 4
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU ……………………………………………… 5
4. PREDMET NABAVKE ………………………………………………………………………... 5
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAĈE ………………………………………………………….. 6
NAĈIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAĈIMA ……………………………………………………... 6
PRIPREMA PONUDE ………………….…………………………………………………………….. 6
POVJERLJIVOST …………………….……………………………………………………………... 7
DOSTAVLJANJE PONUDA ……....…………………….…………………………………………….. 7
IZMJENA ILI POVLAĈENJE PONUDA ………………………………….…………………………….. 7
RAĈUNANJE CIJENE …………………………………….…………………………………………. 8
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA …………………….………………………………. 8
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ……………..…………………………………... 8
PERIOD VAŢENJA PONUDA …………….....………………………………………………………... 9
6. KVALIFIKACIJA ………………………...…………………………………………………… 9
KRITERIJI ZA UĈEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ……………………….............................…………….. 9
7. OCJENA PONUDA …………………………………………………………………………… 12
KRITERIJI DODJELE UGOVORA …………………………………………………………………... 12
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ………………………………………………………… 13
ZABRANA PREGOVORA …………………………………………….…………………………….. 14
NEPRIRODNO NISKE PONUDE ……………………………………………………….……………. 14
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ………………………………………………….……………... 14
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAĈA ………………………………….... 15
9. POTPISIVANJE UGOVORA ………………………………………………………………... 15
USLOVI IZ UGOVORA ...................................................................................................................... 16
GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAĈA ................................................................................. 16
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI .................................................. 16
11. ANEKSI ..................................................................................................................................... 17
2
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke: 22-44-979/11.
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Sluţbenom glasniku BiH” broj 92/11 od
21.11.2011.godine, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku medicinske
opreme za opremanje Sluţbe medicinske pomoći Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah
Nakaš“ i to:
LOT 1. – Koferi za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim punjenjem;
LOT 2. – Medicinska oprema.
Dobavljaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan lot ili oba lota. Ponude se dostavljaju za svaki lot
posebno. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot.
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljaĉi moraju zadovoljiti minimalne uslove iz ĉl. 2226. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taĉki 6. tenderske dokumentacije.
Ne predviĊa se zakljuĉenje okvirnog sporazuma.
Ne zahtijeva se osiguranje ponude.
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Kanton Sarajevo, Kantonalna uprava civilne
zaštite, ul. Hamida Dizdara br.1., 71000 Sarajevo, najkasnije do 20.12.2011.godine do 12:00 sati.
Ponude se otvaraju u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite ulica, ul. Hamida Dizdara br.1.,
sala broj 203., dana 20.12.2011.godine u 12:30 sati u prisustvu dobavljaĉa koji ţele prisustvovati.
Kriteriji dodjele ugovora
Kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda
Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda:
a) ponuĊena cijena …………. 80 %;
b) garantni rok ……………… 10 %;
c) naĉin i uslovi plaćanja …...
10 %;
Ugovor će se dodijeliti dobavljaĉu koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
Svi dobavljaĉi će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u
roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Svaki dobavljaĉ koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je
ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili
podzakonskih akata ima pravo da uloţi prigovor na postupak, na naĉin i u roku koji je odreĊen u
ĉlanu 51. Zakona.
3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1
Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znaĉe slijedeće:
“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djelujue/u u njegovo
ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljaĉa
“Ugovorni organ” – Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
“Postupak nabavke”– otvoreni postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove
tenderske dokumentacije
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o
primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sluţbeni glasnik BiH”, br. 3/05 i 24/09),
Uputstvo o naĉinu objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki („Sluţbeni
glasnik BiH“, broj 43/11) i Uputstvo o naĉinu voĊenja zapisnika o otvaranju ponuda
(„Sluţbeni glasnik BiH“, br. 17/05 i 27/08)
“Dobavljaĉ” – svaki privredni subjekt koji moţe biti fiziĉko ili pravno lice ili grupa
ponuĊaĉa koja na trţištu nudi robe i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom
dokumentacijom
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
2.2
Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su
doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.
2.3
Ugovor se dodjeljuje dobavljaĉu koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
2.4
U skladu sa ĉlanom 12. Zakona, ugovorni organ moţe poništiti postupak nabavke iz jednog
od slijedećih razloga:
a) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrĊenom roku;
b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
c) cijene svih prihvatljivih ponuda su znaĉajno veće od budţeta ugovornog organa;
d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu
konkurenciju;
e) broj kvalificiranih dobavljaĉa je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli
predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.
4
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
Adresa: Hamida Dizdara br.1., 71000 Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200665390008
Broj bankovnog raĉuna (ukoliko je dostupno): ________________________________
Detaljna adresa za korespodenciju: Kanton Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite, ul.
Hamida Dizdara br.1., 71000 Sarajevo
Telefon: 033/443-720 i 033/201-595
Faks: 033/560-453
E-mail: [email protected]
Web stranica: www. kucz.ks.gov.ba
Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa
dobavljaĉima: Aida Šećeragić, Tel. 033/443-720 i 033/201-595, Faks: 033/560-453, e-mail adresa:
aida.seceragic.@kucz.ks.gov.ba.
4. PREDMET NABAVKE
4.1
Predmet nabavke je nabavka medicinske opreme za opremanje Sluţbe medicinske pomoći
Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“:
Robe će se dostavljati u slijedećim lotovima:
Broj lota
LOT 1.
LOT 2.
Opis lota
Koferi za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim
punjenjem (kofer za ljekara sa osnovnom opremom,
koferi za ljekara sa kompletnom opremom, koferi za
tehniĉara sa kompletnom opremom i kofer za podršku
ventilacije)
Medicinska oprema (pacijent monitori, EKG aparati,
defibrilatori, portabl respiratori, inhalator, ultrazvuĉni
aparat, elektriĉni aspiratori, ruĉni tlakomjeri, baloni
za oţivljavanje, laringoskopi, leţeća kolica, sjedeća
kolica i lopatasta nosila)
Specifikacija LOT-a 1. data je u aneksu 6. ove tenderske dokumentacije, dok je specifikacija
LOT-a 2. data je u aneksu 7. ove tenderske dokumentacije.
Dobavljaĉ moţe dostaviti ponudu za jedan ili oba lota.
5
4.2
Za oba lota, robe treba dostaviti do roka koji dobavljaĉ bude oznaĉio u svojoj ponudi.
4.3
Mjesto dostavljanja roba: sjedište ugovornog organa.
4.4
Dobavljaĉima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
4.5
Dobavljaĉima nije dozvoljeno podugovoranje.
Dobavljaĉ kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAĈE
Naĉin komuniciranja sa dobavljaĉima
5.1
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeĊu ugovornog
organa i dobavljaĉa vodit će se u pisanoj formi, na naĉin da se ista dostavlja poštom ili liĉno
na adresu naznaĉenu u tenderskoj dokumentaciji.
5.2
Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, uz obavezu da se
ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrĊenog za dostavu informacija, odnosno ponude.
Priprema ponude
5.3
Dobavljaĉi su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrĊeni u ovoj
tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom
će biti odbaĉene kao neprihvatljive.
5.4
Dobavljaĉi snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljaĉa u postupku nadmetanja.
5.5
Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeĊu dobavljaĉa i ugovornog
organa moraju biti napisani na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći
dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljaĉ mogu biti napisani na nekom
drugom jeziku koji se najĉešće koristi u meĊunarodnoj trgovini, pod uslovom da je
dostavljen i zvaniĉan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.
5.6
Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi
listovi ponude moraju biti ĉvrsto uvezani, sa oznaĉenim stranicama. Svi listovi ponude, osim
neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da
zastupaju dobavljaĉa. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti ĉitljive i parafirane od
ovlaštenih lica. Osim toga, u sluĉaju da ponude dostavljaju grupe ponuĊaĉa, uz ponudu se
mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu
ponuĊaĉa u toku postupka nabavke (punomoć moţe takoĊer sadrţavati i ovlaštenje za
potpisivanje ugovora).
5.7
Ponuda treba sadrţavati slijedeće dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 2. uz
ovu tendersku dokumentaciju;
6
b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 3. ove
tenderske dokumentacije;
c) Popunjen obrazac „povjerljive informacije“ iz aneksa 4. ove tenderske dokumentacije;
d) Popunjen i ovjeren nacrta ugovora iz aneksa 5. ove tenderske dokumentacije;
e) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke – detaljne tehniĉke specifikacije i ostali
dokumenti, kojima se opisuje predmet nabavke;
f) Traţene dokumente, ĉl. 23. do 27. Zakona o javnim nabavkama BiH.
5.8
Svaki dobavljaĉ moţe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljaĉi dostave
više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije
ponude.
Povjerljivost
5.9
Ĉlan 9. (a) Zakona navodi da:
“Povjerljive informacije koje su sadrţane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na
komercijalne, finansijske ili tehniĉke informacije ili poslovne tajne ili know how uĉesnika
tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvaniĉno
ukljuĉeno u postupak nabavke“.
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljaĉi dostave potpuno
povjerljive. Neke informacije – ukljuĉujući i komercijalne, finansijske ili tehniĉke i know
how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od dobavljaĉa da u ponudi navedu koje informacije se moraju
smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti
povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluĉaju.
Dobavljaĉi moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija
koje bi se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
5.10
Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će ĉitko
napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa peĉatom
i potpisom trebaju biti zapeĉaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom
dobavljaĉa, na kojoj će pisati slijedeće rijeĉi: “Ponuda za dostavljanje roba po tenderu broj:
22-44-979/11, LOT (upisati broj i robe tog lota) – NE OTVARATI DO 20.12.2011.godine,
do 12:30 sati”.
Ukoliko ponuĊaĉ dostavlja ponude za oba lota, dokumentacija za kvalifikaciju se dostavlja u
ponudi za LOT sa manjim rednim brojem.
Izmjena ili povlaĉenje ponuda
5.11
Dobavljaĉi mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili
povlaĉenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora
biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaĉenju ponude. Osim toga, na koverti
u kojoj se nalazi izjava dobavljaĉa treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili
“POVLAĈENJE PONUDE”.
7
Raĉunanje cijene
5.12
Dobavljaĉ treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se
nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene,
zemlju njihovog porijekla, koliĉinu i cijenu.
5.13
Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuĉujući i pripadajuće indirektne poreze.
5.14
Dobavljaĉ će navesti u rasporedu cijena jediniĉnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan
iznos ponude za robe koje se nude.
5.15
PonuĊena cijena roba treba ukljuĉivati sve obaveze vezane za tu robu, a naroĉito:
a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili
koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili
sastavljanju roba;
b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na
direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge sliĉne poreze na gotove
proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude
dodjeljen;
d) cijenu prijevoza;
e) osiguranje;
f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;
g) drugi troškovi.
5.16
Cijena koju navede dobavljaĉ neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podlijeţe bilo
kakvim promjenama, ukoliko nije drugaĉije odreĊeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni
organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrţi cijenu koja se moţe prilagoĊavati,
a koja nije u skladu sa ovim stavom.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.17
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Kanton Sarajevo, Kantonalna uprava
civilne zaštite, ul. Hamida Dizdara br.1., 71000 Sarajevo.
5.18
Rok za dostavljanje ponuda istiĉe 20.12.2011.godine u 12:00 sati. Ponude koje su
dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaĉu neotvorene.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
5.19
Javno otvaranje ponuda će se odrţati 20.12.2011.godine u 12:30 sati, u prostorijama
Kantonalne uprave civilne zaštite, ul. Hamida Dizdara br.1., 71000 Sarajevo, sala 203.
Dobavljaĉi ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se
iskaţu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljaĉima koji su u roku
dostavili ponude.
5.20
Ne traţi se garancija za ponudu.
8
Period vaţenja ponuda
5.21
Ponude moraju vaţiti 90 dana, raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne
istekne period vaţenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traţi od dobavljaĉa u pisanoj
formi da produţe period vaţenja njihovih ponuda do odreĊenog datuma. Dobavljaĉi mogu
odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljaĉ koji
pristane da produţi period vaţenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti
ugovorni organ, produţit će period vaţenja ponude i dostaviti produţenu garanciju za
ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljaĉ ne odgovori na zahtjev ugovornog
organa u vezi sa produţenjem perioda vaţenja ponude ili ne dostavi produţenu garanciju za
ponudu, smatrat će se da je dobavljaĉ odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluĉaju
ugovorni organ odbacuje ponudu.
6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za uĉešće i potrebni dokazi
6.1
U skladu sa ĉl. 22. – 26. Zakona, dobavljaĉi trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a) da nema smetnji za njihovo uĉešće u smislu odredbe ĉlana 23. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u
relevantnim profesionalnim ili trgovaĉkim registrima;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
d) da njihova tehniĉka i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
6.2
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je dobavljaĉ:
a) pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u odreĊeni aranţman sa povjeriocima, ili je
obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjeĉe iz
sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili
u zemlji u kojoj je registrovan;
b) predmet postupaka za proglašenje steĉaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili
postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je
registrovan;
c) osuĊen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d) proglašen krivim za teţi profesionalni prekršaj od strane nadleţnog suda u BiH u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traţenje prema ĉlanu 23. do 26.
Zakona.
9
Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1 Dobavljaĉi trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljaĉ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, niti da je
ušao u odreĊeni aranţman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniĉio poslovne
aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljaĉ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje
steĉaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa
povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima
i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadleţni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljaĉ dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuĊen sudskom presudom za kršenje
zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije
dostavljanja ponude;
d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje,
a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim
zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
ili zemlji u kojoj je registrovan.
6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taĉki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca
raĉunajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.
6.3
Dobavljaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovaĉkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili
referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreĊenom
djelatnošću.
6.4
Što se tiĉe ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa ĉlanom 25. Zakona, ponuda će biti
odbaĉena ako dobavljaĉ ne ispuni slijedeće minimalne kriterije:
a) ukupan promet u pethodnoj godini, odnosno od poĉetka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljaĉ registrovan, odnosno poĉeo sa radom prije manje od jedne
godine, ne smije biti ispod vrijednosti predmetne nabavke,
b) pozitivan bilans stanja i bilans uspjeha firme u prethodnoj godini,
c) ne ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima.
10
6.5
Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljaĉa će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave
i dokumenata:
a) izjavu o ukupnom prometu dobavljaĉa u prethodnoj godini ili od datuma registracije,
odnosno poĉetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljaĉ registrovan,
odnosno poĉeo sa radom prije manje od jedne godine,
b) pozitivan bilans stanja i bilans uspjeha,
c) potvrda poslovne banke o solventnosti dobavljaĉa, odnosno da u zadnjih 12 (dvanaest)
mjeseci, prije prijave na tender, transakcijski raĉun nije bio blokiran.
Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca u trenutku podnošenja ponuda ili
zahtjeva za uĉešće.
6.6
Što se tiĉe tehniĉke i profesionalne sposobnosti, dobavljaĉi trebaju ispuniti slijedeće
minimalne uslove:
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora ĉiji su karakter i kompleksnost
sliĉni onima koji se odnose na predloţeni ugovor, u prethodne dvije godine.
6.7
Ocjena tehniĉke i profesionalne sposobnosti dobavljaĉa će se izvršiti na osnovu slijedećih
izjava i dokumenata koje dostave dobavljaĉi:
a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje dvije godine, sa ukupnim vrijednosnim
iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o
dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne
mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljaĉa roba, samo uz izjavu dobavljaĉa roba o
dostavljenim robama.
6.8
Ako je period od registracije/osnivanja dobavljaĉa kraći od perioda za koji ugovorni organ
zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniĉku i
profesionalnu sposobnost dobavljaĉa, dobavljaĉ treba dostaviti dokumente samo za period
od svoje registracije/osnivanja.
6.9
U sluĉaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuĊaĉa, ugovorni organ će prilikom ocjene
stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir
finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniĉku i profesionalnu sposobnost ĉlanova grupe
ponuĊaĉa. Stoga, ĉlanovi grupe ponuĊaĉa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su
navedeni u taĉki 6.5 i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke
(taĉka 4). Dokumenti koji su navedeni pod taĉkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za
svakog ĉlana grupe ponuĊaĉa.
6.10
Dokumenti koji su pomenuti pod taĉkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji
ovjerenoj od strane nadleţne institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod taĉkom 6.4, 6.5,
6.6 i 6.7 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadleţne institucije ili od
strane dobavljaĉa, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U sluĉaju
ozbiljne sumnje u pogledu autentiĉnosti ili ĉitljivosti kopije, ugovorni organ moţe
zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
6.11
U skladu sa ĉlanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će
odbaciti ponudu ukoliko je dobavljaĉ koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili
bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novĉanog iznosa ili u nekom drugom
11
obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka
javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljaĉa i Agenciju za
javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u
izvještaju o postupku nabavke.
6.12
Ugovorni organ moţe u pisanoj formi traţiti od dobavljaĉa da pojasni dokumente koje je
dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ.
6.13
Dobavljaĉi će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u vezi sa rezultatima
postupka, u svakom sluĉaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaĉu koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.
Kriteriji dodjele ugovora
7.1
Ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaĉu koji je dostavio najbolje ocijenjenu
prihvatljivu ponudu u skladu sa niţe navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu
slijedećih kriterija:
a) ponuĊena cijena …………80 %;
b) garantni rok ……………..10 %;
c) naĉin i uslovi plaćanja …. 10 %;
Ugovor se dodjeljuje dobavljaĉu koji je dobio najviši ukupan broj bodova.
Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:
T=P+G+S
Pri ĉemu je:
T – ukupan broj bodova
P – broj bodova koji je dobio dobavljaĉ za ponuĊenu cijenu
G – broj bodova koji je dobavljaĉ primio za ponuĊeni garantni rok
S – broj bodova koje je dobavljaĉ dobio za naĉin i uslove plaćanja.
1. Cijena
Maksimalan broj od 80 bodova će se dodijeliti dobavljaĉu koji je predloţio najniţu bruto
cijenu (ukljuĉujući i sve indirektne poreze). Drugi dobavljaĉi će u skladu s tim dobiti manji
broj bodova, prema slijedećoj formuli:
12
[80]
Pri ĉemu je:
P – broj bodova koji je dobavljaĉ dobio za ponuĊenu cijenu
Pl – najniţa cijena koja je ponuĊena u postupku nabavke
Pt – cijena koja je predloţena u ponudi koja je predmet ocjene
[80] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaĉu koji je ponudio najniţu cijenu
2. Garantni rok
Maksimalan broj bodova 10 će se dodijeliti dobavljaĉu koji je ponudio najduţi garancijski
rok, dok će drugi dobavljaĉi stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom
formulom:
[10]
Pri ĉemu je:
G – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaĉu za ponuĊeni garantni rok
Gt – garantni rok ponuĊen u ponudi koja se ocjenjuje
Gl – najduţi ponuĊeni garantni rok
[10] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaĉu koji je ponudio najduţi rok
3. Naĉin i uslovi plaćanja
Maksimalan broj bodova 10 će se dodijeliti dobavljaĉu koji je ponudio najbolje uslove
plaćanja nakon dodjele ugovora, dok će se ostali dobavljaĉi dobiti manji broj bodova u
skladu sa slijedećom formulom:
1. avansno plaćanje ............................. 0 bodova
2. do 30 dana po isporuci ................... 5 bodova
3. preko 30 dana po isporuci ..............10 bodova
Preferencijalni tretman domaćeg
7.2
Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni
tretman cijene) iz ĉlana 37. Zakona i podzakonskih akata.
7.3
Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poreĊenja ponuda prilikom
ocjene ponuda, u skladu sa ĉlanom 35. Zakona.
7.4
Prilikom raĉunanja cijena iz ponuda u svrhu poreĊenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će
biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine.
7.5
U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fiziĉka ili pravna lica sa
sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% ponuĊene
13
robe za izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim
se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Zabrana pregovora
7.6
Sa dobavljaĉima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. MeĊutim, ugovorni
organ moţe od dobavljaĉa traţiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u odreĊenom
roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
7.7
Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuĊene robe, ugovorni organ će
zahtijevati od dobavljaĉa da opravda ponuĊenu cijenu. Ako dobavljaĉ ne dostavi
zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.
7.8
Da bi dobio obrazloţenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi
zahtijeva od dobavljaĉa da pruţi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima
ponude, ukljuĉujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir
objašnjenje:
a) ekonomiĉnosti procesa proizvodnje;
b) tehniĉkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na
raspolaganju dobavljaĉu za dostavu roba;
c) originalnosti roba koje dobavljaĉ nudi;
d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na
lokaciji gdje će se robe dostaviti.
Pod neprirodno niskom cijenom ponude u okviru ove javne nabavke podrazumijeva se ponuĊena
cijena (sa PDV – om) koja je za 20 % manja od iznosa ponderisane cijene svih uĉesnika u ovoj
javnoj nabavci posebno za svaki LOT.
Ispravke grešaka i propusta
7.9
Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je ĉisto aritmetiĉke prirode,
ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodloţno dobavljaĉu
uputiti obavještenje o svakoj ispravci i moţe nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom
greškom, pod uslovom da je dobavljaĉ to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ.
Ako dobavljaĉ ne odobri predloţenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu,
ukoliko postoji, se vraća ponuĊaĉu.
7.10
Ugovorni organ će ispraviti greške u raĉunanju cijene u slijedećim sluĉajevima:
a) kada postoji razlika izmeĊu iznosa izraţenog u brojevima i rijeĉima - u tom sluĉaju
prednost ima iznos izraţen rijeĉima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetiĉka
greška;
b) ako postoji razlika izmeĊu jediniĉne cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoţenjem
jediniĉne cijene i koliĉine, jediniĉna cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno
je ispraviti konaĉan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa,
podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
14
Iznosi koji se isprave na taj naĉin će biti obavezujući za dobavljaĉa. Ako ih dobavljaĉ kao
takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAĈA
8.1
Svaki dobavljaĉ koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je
ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih
akata, ima pravo da uloţi prigovor na postupak na naĉin i u roku koji je odreĊen u ĉlanu 51.
Zakona.
8.2
Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada
je dobavljaĉ saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1
(jednu) godinu od datuma navodne povrede.
8.3
Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrĊen u ĉlanu 51.stav (4) Zakona,
ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moţe uloţiti ţalbu u pisanoj formi Uredu za
razmatranje ţalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je
naveden u taĉki 8.2 ili u sluĉaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je
podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu
će se poslati kopija ţalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.
9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1
Ugovorni organ će obavijestiti dobavljaĉa, ĉija je ponuda izabrana, o datumu i mjestu
zakljuĉivanja ugovora.
Garancija za dobro izvršenje ugovora
9.2
Ugovorni organ će traţiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje
ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.
9.3
Garancija za dobro izvršenje ugovora treba biti u slijedećem obliku:
a) bezuslovna bankovna garancija,
PonuĊaĉ je duţan dostaviti izjavu (nalazi se u okviru aneksa 2 tenderske dokumentacije) da
će ako njegova ponuda bude izabrana, odnosno odabrana kao najbolja, dostaviti bezuslovnu
bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora.
Bezuslovnu bankovnu garancija za dobro izvršenje ugovora ponuĊaĉ će obezbjediti i
dostaviti ugovornom organu nakon potpisivanja ugovora, što je uslov za poĉetak realizacije
ugovora. Ukoliko je izdavalac bankovne garancije sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine,
takva bankovna garancija mora biti konformirana (potvrĊena) od strane neke od banaka sa
sjedištem u Bosni i Hercegovini.
9.4
Uslovi povrata ili zadrţavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:
15
Bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora će posluţiti, za pokrivanje svih šteta i
troškova, koje ugovorni organ moţe imati ukoliko izabrani ponuĊaĉ prekrši ugovor o
nabavci od potpisivanja ugovora do isteka ugovornog roka. Garancija će biti protestovana u
punom iznosu u sluĉaju odustajanja dobavljaĉa od isporuke robe, kašnjenja u isporukama
duţim od deset dana, ukoliko ne otkloni nedostatke na isporuĉenoj robi, kao i bilo kog
drugog nekvalitetnog izvršenja ugovorom preuzetih obaveza.
Garancija koja ne bude protestovana će biti vraćena dobavljaĉu po isteku perioda vaţenja.
Uslovi iz ugovora
9.5
Ugovorni organ zakljuĉuje ugovor sa dobavljaĉem ĉija je ponuda odabrana kao najbolja za:
LOT 1. – Koferi za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim punjenjem;
LOT 2. – Medicinska oprema.
9.6
Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su ukljuĉeni u aneks 5 ove tenderske
dokumentacije (“nacrt”). Dobavljaĉ treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji
su sadrţani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).
9.7
Svaku stranu nacrta koju popuni dobavljaĉ, treba parafirati ovlašteno lice i priloţiti uz
ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je
priloţen uz tendersku dokumentaciju kao aneks 2. U obrascu za podnošenje ponuda
dobavljaĉ potvrĊuje svoju spremnost da zakljuĉi ugovor.
Garancija i druge obaveze dobavljaĉa
9.8
Dobavljaĉi su obavezni da dostave garanciju za ponuĊene robe, ukoliko ugovorni organ istu
zahtjeva. Duţina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1
Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 50,00 KM. Ovaj iznos pokriva
stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije dobavljaĉima. Zainteresirani
dobavljaĉi imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe.
10.2 Zainteresirani dobavljaĉi mogu traţiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog
organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za
podnošenje ponuda.
10.3
Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadrţati stvarnu
konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljaĉima
najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju
sadrţaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produţiti
rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana.
10.4
Ugovorni organ moţe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su
sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljaĉima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije
datuma koji je odreĊen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni
dio tenderske dokumentacije.
16
11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci
Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavama dobavljaĉa
Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude
Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija
Aneks 5: Nacrt ugovora
Aneks 6: Specifikacija za LOT 1.
Aneks 7: Specifikacija za LOT 2.
17
ANEKS 1
SLUŢBENI GLASNIK BiH, broj 92 -– Ponedjeljak, 21. 11. 2011.
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 154-1-1-1-9/11
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Aida Šećeragić
Adresa: Hamida Dizdara 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200665390008
Telefon: 033443720
Faks: 033560453
Internet adresa (web): [email protected]
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za uĉešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedniĉka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakljuĉiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinske opreme.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka medsicinske opreme za opremanje Sluţbe medicinske pomoći Javne ustanove
Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš".
18
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIĈKE INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Trezorski naĉin plaćanja.
III.4. Ograniĉenja za uĉešće
Obavezni uslovi za uĉešće iz ĉlana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani
detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehniĉka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Moţe se obezbjediti do 20.12.2011. godine
IV.3.b. Novĉana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novĉane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za uĉešće
Datum: 20.12.2011. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.12.2011. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hamida Dizdara br.1/II (sala 203)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju poštom ili liĉno na adresu ugovornog organa sa naznakom:" PONUDA ZA
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NEBAVKE MEDICINSKE OPREME - NE OTVARATI".
Na poleĊini koverte navesti: naziv, punu adresu, telefon i kontakt osobu ponuĊaĉa.
Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se uplaćuje na Depozitni raĉun Kantona Sarajevo
3380002210019263 u korist Budţetske organizacije 2901000 sa naznakom općine 077 i vrsta
prihoda 722631.
19
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kofera za ljekare i tehniĉare.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kofera za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim punjenjem.
II. Ukupna koliĉina ugovora ili obim ugovora
6
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a)
110.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana po zakljuĉenju ugovora
III. Podkriteriji
1. cijena, uĉešće: 80,00 %
2. garantni rok, uĉešće: 10,00 %
3. naĉin i uslovi plaćanja, uĉešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvoĊenja radova
Sarajevo, Hamida Dizdara br.1
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinske opreme.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka medicinske opreme za opremanje Sluţbe medicinske pomoći Javne ustanove
Opća bolnica " Prim.dr. Abdulah Nakaš".
II. Ukupna koliĉina ugovora ili obim ugovora
45
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a)
300.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana po zakljuĉenju ugovora
III. Podkriteriji
1. cijena, uĉešće: 80,00 %
2. garantni rok, uĉešće: 10,00 %
3. naĉin i uslovi plaćanja, uĉešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvoĊenja radova
Sarajevo, Hamida Dizdara 1
20
ANEKS 2
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - ROBE
Naziv ugovora: Ugovor o nabavci i isporuci roba:
LOT 1. – Koferi za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim punjenjem,
LOT 2. – medicinska oprema
Broj nabavke: 22-44-979/11
Obavještenje o nabavci objavljeno u “Sluţbenom glasniku BiH”, broj 92/11 od 21.11.2011.godine
PRIMA: KANTON SARAJEVO, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE,
Hamida Dizdara br.1., 71000 Sarajevo
DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)
Ime / imena dobavljaĉa
Potpis
Glavni
dobavljaĉ*
Ĉlan grupe
ponuĊaĉa*
Itd… *
*dodati ili oduzeti rubrike za ĉlanove grupe ponuĊaĉa, prema potrebi. Vodite raĉuna o tome da se
podugovaraĉ ne smatra ĉlanom grupe ponuĊaĉa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu
dostavlja jedan dobavljaĉ, ime dobavljaĉa se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljaĉ' (i sve ostale
rubrike izbrisati)
KONTAKT LICE (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
21
IZJAVA DOBAVLJAĈA
U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim
izjavljujemo slijedeće:
1.
Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadrţaj tenderske dokumentacije br.
………………………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom
prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograniĉenja.
2.
Nudimo dostavljanje slijedećeh roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije,
kriterijima i utvrĊenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograniĉenja:
Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla]
Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla]
3.
Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi:
Lot br. 1: [……………………………………………..] KM
Lot br. 2: [……………………………………………..] KM
U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3
tendersku dokumentaciju.
4.
Dajemo popust u iznosu od [....%] ili [....] u sluĉaju da nam bude dodijeljen lot br.____.
5.
Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuĊenih roba za izvršenje
ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu
domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uţiva preferencijalni tretman domaćeg.
6.
Ova ponuda vaţi […………] (dana/mjeseci) raĉunajući od isteka roka za podnošenje
ponuda, tj. do […../…../…..] (datum).
7.
Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz taĉke 5. tenderske
dokumentacije.
8.
Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro
izvršenje ugovora, u skladu sa taĉkom 9. tenderske dokumentacije.
9.
Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u taĉki 6. tenderske dokumentacije i
ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo
bili iskljuĉeni iz uĉešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrĊujemo da su
kvalifikacioni uslovi ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljaĉa:
[…………………………………………………………………]
Potpis: […………………………………………………………]
Mjesto i datum: […………………………………….………….]
Peĉat firme/preduzeća:
Uz ponudu je dostavljeno slijedeće:
[Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]
22
ANEKS 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Strana ____ od _____
Naziv dobavljaĉa _____________________
Ponuda br. __________________________
1
Stavka br.
2
Opis roba
3
Zemlja
porijekla
4
Koliĉina
Obuka i druge sliĉne usluge
5
Jediniĉna
cijena bez
PDV-a
(ukljuĉuju
ći dostavu
i ostale
troškove)
6
7
Ukupna
cijena po
stavki bez
PDV-a
(4 x 5)
Ukupna
cijena po
stavki sa
PDV-om
Paušalni
iznos
Ukupan iznos
Potpis dobavljaĉa __________________________
Napomena:
1.
Cijene moraju biti izraţene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2.
U sluĉaju razlika izmeĊu jediniĉne cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu
sa Instrukcijom dobavljaĉima.
3.
Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ moţe samostalno
odrediti šta ukljuĉuje jediniĉna cijena robe i naĉin definisanja cijene, kao i eventualne
popuste uz ponudu.
23
ANEKS 4
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je povjerljiva
Brojevi stranica s tim
informacijama, u
ponudi
Razlozi za
povjerljivost
tih informacija
Vremenski period u
kojem će te
informacije biti
povjerljive
Potpis i peĉat dobavljaĉa
____________________
24
ANEKS 5
UGOVOR
O NABAVCI I ISPORUCI ROBA
I
UGOVORNE STRANE
1. Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br. 1.
Sarajevo, koju zastupa direktor, mr. Mustafa Kovaĉ (u daljnjem tekstu: Kupac) i
2. ___________________________, ul. _______________________, _______________,
kojeg zastupa ___________________________ (u daljnjem tekstu: Prodavac).
U daljnjem tekstu Ugovora, kada se Kupac i Prodavac navode zajedniĉki, tj. zbirno, tada su
oznaĉeni kao „Ugovorne strane“.
II
OSNOV ZA ZAKLJUĈENJE UGOVORA
Osnov za zakljuĉenje Ugovora je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i
isporuku slijedećih roba: LOT 1. – koferi za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim punjenjem i
LOT 2. – medicinska oprema, Kupca, broj: 22-44-__________/11 od __.__.201_.godine.
III
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 1.
Predmet Ugovora je kupoprodaja robe – nabavka i isporuka slijedećih roba:
LOT 1. – Koferi za ljekare i tehniĉare sa standardiziranim punjenjem
LOT 2. – Medicinska oprema,
(Zaokružiti LOT koji se nudi)
prema tehniĉkim specifikacijama/karakteristikama, koje su navedene u tenderskoj
dokumentaciji Kupaca, kao i u Ponudi Prodavca, broj: ____________ od __.__.201_.godine, koje
ĉine sastavni dio ovog Ugovora.
IV
CIJENA I NAĈIN PLAĆANJA
Ĉlan 2.
Ukupna vrijednost ugovorene robe definisane u ĉlanu 1. ovog ugovora iznosi:
Za LOT 1. __________________KM (slovima: __________________________________).
Za LOT 2. __________________KM (slovima: __________________________________).
25
U ukupnu cijenu iz stava 1. ovog ĉlana, uraĉunat je PDV.
Cijena je fiksna i ne podlijeţe nikakvim promjenama za vrijeme trajanja Ugovora.
Kupac se obavezuje da će ukupni iznos iz stava 1. ovog ĉlana isplatiti na raĉun Prodavca
broj: _______________________otvoren kod __________________________________________.
Ĉlan 3.
Ugovorne strane su saglasne da će Kupac ukupnu vrijednost iz ĉlana 2. stav 1. ovog
Ugovora isplatiti u roku od 30 dana od dana isporuke robe, ako prilikom primopredaje Kupac nema
primjedbi na isporuĉenu robu.
U sluĉaju da se prilikom primopredaje robe, konstatuju nedostaci i odstupanja od tehniĉkih
specifikacija datih u Ponudi broj: __________ od __.__.201_.godine, Kupac se obavezuje da će
isplatu izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, nakon što Prodavac otkloni nedostatke
konstatovane u Zapisniku o primopredaji roba iz ĉlana 8. stav 1. ovog Ugovora.
Prodavac je saglasan da Kupcu neće zaraĉunavati zatezne kamate za zakašnjenje pri
plaćanju preko „Trezora“, ako je Kupac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a Prodavac
primio uplatu s odgodom od jednog ili više dana od ugovorenog roka iz stava 1. ovog ĉlana.
V
ROK ISPORUKE
Ĉlan 4.
Prodavac se obavezuje da će robu iz ĉlana 1. ovog Ugovora, isporuĉiti najkasnije u roku od
15 dana od dana potpisivanja Ugovora, na adresu: _______________________________, Sarajevo.
Ĉlan 5.
Ugovoreni rok isporuke robe iz ĉlana 4. ovog Ugovora, moţe se produţiti u sluĉaju:
-
nastanka više sile ili drugih okolnosti koje Prodavac nije mogao predvidjeti,
-
kada ugovorne strane sporazumno produţe ugovorni rok.
Ĉlan 6.
Ukoliko Prodavac svoje obaveze, zbog dejstva više sile ili nastanka nepredviĊenih
okolnosti, ne moţe ispuniti u periodu od 30 dana, Kupac ima pravo na raskid Ugovora.
VI
KVALITET ROBE
Ĉlan 7.
Prodavac se obavezuje da isporuĉenu robu iz ĉlana 1. ovog Ugovora, bude traţenog
kvaliteta, odnosno kvaliteta koji je dao u svojoj Ponudi, broj: ___________ od __.__.201_.godine, a
koju je Kupac odabrao kao najpovoljniju.
26
Kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, kontrolisat će predstavnik Kantonalne uprave
civilne zaštite Kantona Sarajevo i predstavnik Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah
Nakaš“.
Primopredaju robe izmeĊu Prodavca i Kupca izvršit će ovlašteni predstavnici Prodavca i
Kupca.
O navedenoj primopredaji robe saĉinit će se Zapisnik o primopredaji, odmah, a najkasnije u
roku od tri sata, od prijema robe, koji će potpisati ovlašteni predstavnici Prodavca i Kupca.
Ĉlan 8.
Sva eventualna odstupanja i nedostaci, prilikom primopredaje robe, konstatovat će se
Zapisnikom o primopredaji robe.
Prodavac se obavezuje da će primjedbe konstatovane Zapisnikom o primopredaji otkloniti, o
svom trošku, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, od dana potpisivanja navedenog Zapisnika.
Ako u navedenom roku Prodavac ne otkloni primjedbe konstatovane Zapisnikom o
primopredaji robe, Kupac zadrţava pravo da raskine Ugovor.
VI I
OBAVEZE PRODAVCA
Ĉlan 9.
Prodavac se obavezuje da će odmah nakon potpisivanja ugovora, dostaviti Kupcu
bezuslovnu bankovnu garancija za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti
Ugovora, sa rokom vaţnosti do __.__.201__.godine što je uslov za poĉetak realizacije Ugovora.
Ukoliko je izdavalac bankovne garancije sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine, takva
bankovna garancija mora biti konformirana (potvrĊena) od strane neke od banaka sa sjedištem u
Bosni i Hercegovini.
Ĉlan 10.
Prodavac se obavezuje da će ugovorene obaveze izvršiti blagovremeno, u ugovorenom roku,
struĉno i kvalitetno, sve prema dostavljenoj Ponudi.
Prodavac se obavezuje da će, prilikom primopredaje robe iz ĉlana 1. ovog Ugovora Kupcu
predati svu potrebnu dokumentaciju traţenu u tenderskoj dokumentaciji.
VIII
OBAVEZE KUPCA
Ĉlan 11.
Kupac se obavezuje da će bezuslovnu bankovnu garancija za dobro izvršenje Ugovor,a koja
ne bude protestovana vratiti Prodavcu po isteku perioda vaţenja
27
Ĉlan 12.
Kupac se obavezuje da će izvršiti uplatu ukupne cijene vrijednosti ugovorene robe iz ĉlana
2. ovog Ugovora, na naĉin predviĊen u ĉlanu 3. ovog Ugovora.
Kupac je duţan pismeno obavijestiti Prodavca o svakom eventualnom propustu Prodavca u
odnosu na pitanja utvrĊena ovim Ugovorom.
IX
UGOVORNA KAZNA I RASKID UGOVORA
Ĉlan 13.
Ukoliko Prodavac ne isporuĉi ugovorenu robu iz ĉlana 1. ovog Ugovora na dan utvrĊen u
ĉlanu 4. ovog Ugovora, Kupac zadrţava pravo naplate penala u iznosu od 0,1 % za svaki dan
zakašnjenja od vrijednosti robe.
Ĉlan 14.
Ukoliko isporuka kasni duţe od 30 dana, Kupac zadrţava pravo jednostranog raskida
Ugovora.
Razlog za raskid Ugovora moţe biti steĉaj, likvidacija ili drugi oblik prestanka postojanja
Prodavca ili više sile.
Ĉlan 15.
Ugovorne strane su duţne u roku od sedam dana obavijestiti drugu stranu o nastupanju
razloga zbog kojih se ne moţe realizovati ovaj Ugovor.
X
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 16.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, a pojave se prilikom njegove
realizacije primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Ĉlan 17.
Ugovorne strane su saglasne da će sve nesuglasice i sporove, koji eventualno mogu da
proisteknu iz ovog Ugovora, prvenstveno nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko, iz ma kog
razloga, to ne budu moguće, nadleţan je Općinski sud u Sarajevu.
Ĉlan 18.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika
Prodavca i Kupca, i isti će se primjenjivati do izvršenja svih pojedinaĉnih obaveza predviĊenih
ovim Ugovorom.
28
Ĉlan 19.
Ugovor je saĉinjen u 4 (ĉetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka od ugovornih strana
zadrţava po 2 (dva) potpisana i ovjerena primjerka.
PRODAVAC
kojeg zastupa ______________
_______________________
KUPAC
kojeg zastupa direktor
mr. Mustafa Kovaĉ
____________________________
__________________________
Broj: _____________________
Sarajevo, __.__.201_.godine
Broj: 22-44-_______/11
Sarajevo, __.__.201_.godine
29
ANEKS 6
SPECIFIKACIJA ZA
LOT 1. – KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIĈARE SA
STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM
NAZIV
Cijena po Cijena
Jed.
R. br. KOFERA ZA LJEKARE I TEHNIĈARE SA
Koliĉina komadu ukupna
mjere
STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM
bez PDV-a bez PDV-a
KOFER ZA LJEKARA
SA OSNOVNOM OPREMOM
SPECIFIKACIJA
Ljekarski kofer sa osnovnom opremom,
dvodijelni, minimalne dimenzije 425x330x185
mm, maksimalna teţina praznog kofera 4.3 Kg,
standardizirano punjenje:boca za kisik 0.3l (sa
redukcionim ventilom fiksnog pritiska 4.5 bara i
fiksnog protoka 4 l/min, konekcijskim
elementima i pacijent konekcijskim crijevom),
inhalacijska maska sa vrećom za disanje i
konekcijskim crijevima, kombinovani ambu
1. balon za djecu i odrasle, set silikonskih kom.
1
ventilacijskih maskih sa kafom na napuhavanje
(veliĉine 3 i 5), set Rendell-Baker silikonskih
ventilacionih maski (4 razliĉite veliĉine), set
orofaringijalnih tubusa (veliĉine 000, 0, 1, 2, 3),
set nazofaringijalnih tubusa (ch 20 i 26), set
laringijalnih maski za djecu i odrasle sa kafom
bez šavova i anatomskom krivinom 70o (veliĉine
1½, 3 i 4), manometarski tlakomjer, stetoskop, set
malih instrumenata (lampa u obliku olovke,
perkuzioni ĉekić, esmarhova poveska, pincete,
makaze, špatula za jezik, skalpel), mjesto za 21
ampulu
KOFER ZA LJEKARA
SA KOMPLETNOM OPREMOM
SPECIFIKACIJA
Kofer za ljekara trodijelni, sa podesivim
pregradama u glavnom i gornjem dijelu,
minimalne dimenzije 525x400x230 mm,
maksimalna teţina praznog kofera 8.5 Kg,
opremljen po DIN standardu koja ukljuĉuje: set
2. DIN 13232 naljepnica (6 reflektivnih naljepnica: kom.
2
emergency, infusion, universal, respiration,
clamp i doctor's case), mjesto za 55 ampula,
kombinovani ambu balon za djecu i odrasle,
PEEP ventil, set silikonskih ventilacijskih maski
sa kafom na napuhavanje (veliĉina 3 i 5), set
laringijalnih maski za djecu i odrasle sa kafom
bez šavova i anatomskom krivinom 70o (veliĉine
1½, 3 i 4), 2 metalna laringoskopa svaki sa po tri
30
3.
McIntosh špatule, sukcijski i respiracijski set (tri
sukcijska katetara, tri orofaringijalna tubusa, dva
nazofaringijalna tubusa, magilov forceps, set od 9
trahealnih tubusa sa i bez balona, tri vodilice za
trahealne tubuse, tubecheck tester, jednokratna
Blocker šprica, samljepljiva traka, dva peana),
pulsni oksimetar (brojĉani prikaz saturacije i
pulsa, grafiĉki prikaz pulsa, stalni štipaljka senzor
na kablu, optimizirano nivelisanje otklanjanja
smetnji) manualna sukcijska pumpa (pogodna za
ruĉni i noţni pogon), tlakomjer sa manţetnama za
djecu i odrasle, infuzioni kaf sa manometrom,
stetoskop, cirkulacioni set (lampa – olovka,
perkuzioni ĉekić, testne trakice za šećer u krvi,
esmarhova poveska, stalni venski kateteri 6 kom,
punkcijski materijal (5 i 8 cm), dva infuziona
sistema, pincete, pean, makaze, univerzalne
makaze, pokrivaĉ za hitne sluĉajeve, skalpel, 12
kompresionih gaza, dva elastiĉna poveza, dresing
kod opekotina, dvije trougle marame, dresing za
rane, samoljepljiva traka, sterilne OP rukavice u
dvije veliĉine, jednokratne šprice razliĉitih
veliĉina 14 kom, kanile u dvije veliĉine 10 kom,
ĉetiri para jednokratnih sterilnih rukavica, zaštita
za usta 4kom, bezbojne zaštitne naoĉale sa
zaštitom od magljenja), 2 šancova ovratnik
univerzalne veliĉine sa podešavanjem obima i
visine (1x djeca, 1x odrasli), mogućnost
nadogradnje kofera (pregrade, dodatne torbice,
ampularij i remenje)
KOFER ZA TEHNIĈARA
SA KOMPLETNOM OPREMOM
SPECIFIKACIJA
Kofer za medicinske tehniĉare dvodijelni, sa
podesivim pregradama u glavnom dijelu,
minimalne dimenzije 420x330x180 mm,
maksimalna teţina praznog kofera 4.3 Kg, sa
standardiziranim punjenjem: kombinovani ambu
balon za djecu i odrasle, set silikonskih
ventilacijskih maski sa kafom na napuhavanje
(veliĉina 3 i 5), set Rendell-Baker silikonskih kom.
ventilacijskih maski (4 razliĉite veliĉine od
neonatusa do 12 godina), manualna sukcijska
pumpa (pogodna za ruĉni i noţni pogon), set
laringijalnih maski za djecu i odrasle sa kafom
bez šavova i anatomskom krivinom 70o (veliĉine
1½, 3 i 4), set sukcijskih katetera (veliĉine 2, 3 i 4
mm), dvodijelna posuda sa trakama za 28
ampula, PEEP ventil, pet orofaringijalnih tubusa,
dva nazofaringijalna tubusa, metalni laringoskop
sa dvije McIntosh špatule, set od 5 trahealnih
2
31
tubusa sa i bez balona, infuzioni kaf sa sa
manometrom, lampa – olovka, perkuzioni ĉekić,
esmarhova poveska, pincete (2 kom), univerzalne
makaze, špatula za jezik, zakrivljena dresing
pinceta, skalpel, intubacioni set (magilov
intubacioni forceps u dvije veliĉine, otvaraĉ usta,
bloker šprica, samoljepljiva traka, drţaĉ ET
tubusa, pean), samoljepljivi fiksator za glavu za
transporte na spinalnoj dasci (5 komada),
mogućnost nadogradnje kofera (pregrade,
dodatne torbice, ampularij i remenje)
KOFER ZA PODRŠKU VENTILACIJE
4.
SPECIFIKACIJA
Kofer za podršku respiracije, trodijelni, sa
podesivim pregradama u glavnom dijelu,
minimalne dimenzije 525x400x170 mm,
maksimalna teţina praznog kofera 6.5 Kg,
standardizirano punjenje uz dodatak transportnog
respiratora za asistiranu i kontrolisanu
ventilaciju: Rendel-Baker maske u veliĉinama 2 i
3, orofaringijalni tubusi (veliĉine 2 i 3),
nazofaringijalni tubusi (ch 26 i 30), set
laringijalnih maski za djecu i odrasle sa kafom
bez šavova i anatomskom krivinom 70o (veliĉine
1½, 3 i 4), pulsni oksimetar (brojĉani prikaz
saturacije i pulsa, grafiĉki prikaz pulsa, stalni
štipaljka senzor na kablu, optimizirano
nivelisanje otklanjanja smetnji), sukcijska pumpa
(pogonjena kisikom iz boce za sukciju svih vrsta
sekreta, krvi i ĉvrstih ostataka hrane iz usta, kom.
nazofaringsa i bronhijalnog sistema, sa posudom
za sekret od 250 ml), aspiracioni kateteri (ch 06 i
10), ampularij, transportni respirator za asistiranu
i kontrolisanu ventilaciju (potenciometarsko
podešavanje minutnog volumena [3-20 l/min],
frekvencije [8-40 resp/min] i maksimalnog
pritiska [20-60 mbar], bojom kodirano
podešavanje, manometarski prikaz trenutnog
pritiska, mogućnost isporuke kisika ili mješavine
u omjeru 40-60%, double stroke process funkcija,
audio-vizuelni alarmi [kod stenoze, diskonekcije,
slabog pritiska u boci, slabe baterije, greške u
sistemu ili zastoja disanja u asistiranom modu],
self-test), boca za kisik 2l sa redukcionim
ventilom i odabirom protoka
u l/min
(1,2,3,4,5,6,9,12 i 15 l/min), konekcijska crijeva
za pacijenta i maskama za djecu i odrasle,
mogućnost nadogradnje kofera (pregrade,
dodatne torbice, ampularij i remenje)
1
32
ANEKS 7
SPECIFIKACIJA ZA
LOT 2. MEDICINSKA OPREMA
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
PACIJENT MONITOR
6
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Veliĉina display-a
Rezolucija
Osjetljivost display-a na dodir
Integrirano alarmno svjetlo
Eksterno alarmno svjetlo
Parametri
Prikaz talasnih formi
Podrška za 12 parametara
Beţiĉna mreţa
Modularna arhitektura
Podešavajući alarmi
Daljinska komanda
Skladište za baterije
Punjaĉ baterija
Autonomija po baterije
Obavezni pribor
min 26cm
visoka
da
da
opcija
EKG,NiBP,SpO2,tempx2
4
da
opcija
da
da
da
Da 2 komada
brzi
2,5H x 2
EKG kabel, SpO2 x2, NIBP x 2, temp senzor x 4
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
EKG APARAT
3
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Kanala
Printer
Širina papira
Display
Napajanje
Veza sa PC
Pribor
Punjaĉ baterija
Komplet za korištenje u reanimobilu
12
3 kanala
80mm
LCD grafiĉki, sa prikazom tri kanala
Strujno-beterijski accu baterije
opcija
Grudne elektrode sa pumpicom 6 kom
Elektrode za ekstremitete 4 kom
Pacijent kabel 10 ţilni sa zaštitom od
defibrilacija
1 kom
Kontakt gel
1 tuba
EKG papir u rolni 80x40 2 rolne
1 kom
2 kompleta
33
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
DEFIBRILATOR
3
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Broj EKG odvoda za monitoriranje
EKG kabel za monitoriranje
Teţina ureĊaja
UgraĊeni dvokanalni printer
LCD ekran u boji /dijagonala u cm
Broj prikazanih kanala na display-u
Event funkcija
Naknadno ispisivanje intervencija sa arhivom
Baterijska autonomija u reţimu EKG i pacing
Mogućnost napajanja iz mreţe, direktnim
kabelom, bez adaptera
Defibrilator ruĉni, bifazni sa odabirom energije
AED mod rada sa mogućnošću eskalacije
energije
Valni oblik impulsa defibrilacije
Brzina naboja energijom u baterijskom modu
Brzina punjenja baterija do maksimalnog
kapaciteta
Mogućnost asinhronih i sinhronih defibrilacija
Elektrode za odrasle
6+1 prekordijalni
5 ţilni
Maks. 7 kg
Da, širina papira 50mm
Da/14cm minimalno
2
da
da
Min. 210 minuta
Da, 220VAC,50Hz
Do min 360J
Do min.360J
bifazni
Do 7sek
Maks. 2 sata
da
Vanjske pedale sa integriranim tasterima za
punjenje i okidanje energije
Integrirane u elektrode za odrasle
Elektrode pedijatrijske
Mogućnost prikljuĉka elektroda za internu
defibrilaciju razliĉitih veliĉina i mogućnošću da
sterilizacije
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
PORTABAL RESPIRATOR
2
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Elektriĉno napajanje
Snaga
Interne baterije
USB kompatibilnost
USB memorijski file format
Teţina
Šum
Alarmi
Radni modovi
Volumen
Pritisak
Insp. Vrijeme
Opseg
100-240VAC/50Hz, 12-30VDC
Maks 180W
Ionlitijum 25,2V, 4,4Ah
USB fleš memorija USB 2,0
Sektorska veliĉina 512 – 2048 bita
Maks 4,5kg
Manji od 30dBA na udaljenosti 1m
Podesivi od 65-85 dBA na 1m
CPAP,PSV,P A/C, V A/C, V SIMV, P SIMV
50 – 2000 ml
5 – 55 mbar
0,3 – 2,4 sek
1 – 60bpm
34
Insp osjetljivost
Eksp. Osjetljivost
Vt uzdaha
I/T
PIP
PEEP
VTI
VTE
Rtot
I:E odnos
I/T
Insp. Vrijeme
Eksp. Vrijeme
Insp. Min. Volumen
Vt izdah
FiO2
Curenje
Apnea indeks
Apnea vrijeme
% spontanosti
Transportna torba
1-5
5 – 95%
Vt x 1 – Vt x 2
20% - 50%
0-99mbar
0-99mbar
0-9999mL
20-9999mL
0-99mL
9,9:1 – 1:9,9
0-100%
0-9,9sek
0 – 59,9 sek
0-99,9L
Vt x 1- Vt x 2
0-99%
0-200 lpm
0-99ev/h
0-999sek
0 – 100%
da
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
INHALATOR
1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Elektriĉno napajanje kompresora
Nazivna snaga kompresora
Dimenzije
Teţina
Izlazna koliĉina aerosola na nebulajzeru:
Srednji diametar ĉestica:
Procentualna masa 5 μm u %:
Obavezna isporuka aplikacione maske za
odrasle i maske za djecu
Obavezna isporuka odgovarajućih konektora I
crijeva za konekciju na kompresor
Obavezna isporuka nastavka za aplikaciju na
usta
Obavezna isporuka nebulajzerskog nastavka za
stvaranje ĉestica za izlaznu koliĉinu aerosola od
520mg/min sa srednjim dijametrom od 3,4 μm i
procentualnom masom 5 μm u %: ispod 69%
240VAC/50Hz
0,4A, 65W-70W
Maks. DxVxŠ 35cm x 22cm x 17cm
Maks. 4,5kg
480mg/min
3,6μm
Ispod 65%
da
da
da
da
35
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
ULTRAZVUĈNI APARAT
1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Konzola podesiva po visini
Aparat na vlastitim pokretnim kolicima
Integrirana radna platforma
Tastatura sa pozadinskim osvjetljenjem
LCD monitor visoke rezolucije :
da
da
da
da
Veliĉina dijagonale min 15¨
Min rezolucija 1024 x 768 piks
Mogućnost podešavanja nagiba, rotacije i visine
da
monitora
prikljuĉci za sonde
Min 2 aktivna
Maksimalna dubina penetracije:
Min 30cm
Broj digitalnih kanala za procesiranje slike:
Min 1600
Dinamiĉki raspon sistema
Napajanje :
CD-DVD/RW jedinica
Mogućnost kino prikaza
Mogućnost kino niz memorije (cine memory) :
Obavezna mjerenja:
Mogućnost kaliper mjerenja u 2D
Mogućnost prikaza proširenog vidnog polja (EFOV)
kod pohranjenih slika
Importiranje i eksportiranje podataka u standardnim
audio i video formatima (AVI, TIFF)
Mogućnost konekcije video rekordera za video zapis
Crno-bijeli termalni printer
B-Mode (2D) :
M-Mode i anatomski M-mode :
Color Doppler (Power i Velocity Doppler) :
Pulsni (PW) Spectral Doppler :
> 190
230V, 50Hz
da
da
Min interval 120sec
Broj frame-ova obavezno navets
Abdominalna,
pedijatrijska,
vaskularna,
obstetricijska, ginekološka, urološka, bubreţna
min. 8 po zamrznutoj slici (razdaljina, volumen,
ugao, vremena, regija)
da
da
da
da
- Max. frekvencija osvjeţenja slike : min 1000 fps
- Dinamiĉki raspon prikaza min. : od 30 do 70 dB
- Pojaĉanje podesivo u min. rasponu : od 0 do 60 dB
- Mogućnost odabira min. 16 2D kolor mapa
- Dinamiĉki raspon prikaza min. : od 30 do 70 dB
- Pojaĉanje podesivo u min. rasponu : od 0 do 60 dB
- Mogućnost odabira min. 16 M-Mode kolor mapa
- Max. frekvencija osvjeţenja slike : min. 170 fps
- Podešenje PRF-skale u min. rasponu : od 100 H do
19.000 Hz
- Pojaĉanje podesivo u rasponu : min. od -20 do
20dB
- Beam steering (elektronsko zakretanje snopa)
- Dinamiĉki raspon prikaza min. : od 30 do 70 dB
- Podešenje PRF-skale u min. rasponu : od 100 Hz
do 19.000 Hz
- Pojaĉanje podesivo u min. rasponu : od 0 do 90 dB
- Mogućnost odabira min. 12 Doppler kolor mapa
36
- Mogućnost odabira min. 8 sivih mapa
- Mogućnost inverzije spektra
- Mogućnost odabira sweep brzine
- Mogućnost korekcije ugla od 0-90 stepeni
Automatska optimizacija mekog tkiva (THI)
High frequency harmonics
Dual Imaging
Live dual imaging
Dinamiĉki fokus
fokalne zone
Linearna
sonda :
širokopojasna
multifrekventna
Konveskna širokopojasna multifrekventna
sonda :
Virtualni format
Trapezoidalni format
Mogućnost elektronskog zakretanja snopa kod
vaskularnih pretraga (Beam steering)
da
da
da
da
da
Min 4
- frekvencijski raspon : min. 5-10 MHz
Aplikacije :
Dojka,
mali
dijelovi,
muskuloskeletalna, štitnjaĉa, ortopedija, vaskularna
- Broj elemenata : min. 128
- Max. FOV : min 100 mm
- Moguće voĊenje biopsije
- frekvencijski raspon : min. 2-5 MHz
- Aplikacije : abdomen, obstetricija i ginekologija,
fetal echo, bubrezi, urologija
- Broj elemenata : min 128
- Ugao vidnog polja : min. 60 stepeni
da
da
da
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
ELEKTRIĈNI ASPIRATOR
2
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Sukcioni kapacitet
Vakuum
El. napajanje
Mobilni stalak
Teţina sa mobilnim stalkom
Podešavanje vakuuma
Hidrofobni baktericidni filter
Pumpa sa staklenim cilindrom i grafitnim
klipom za obezbjeĊenje minimalnog trenja i
buke
Zaštita od prelijevanja i kontaminacije
Kontrola vakuuma analognim mjerilom na
prednjoj ploĉi
Otpadne boce
50 l/min
Do 640mmHg
230VAC,50Hz
da
Maks 18,5kg
da
dvostruki
da
da
Da u kPa i mmHg
2 zapremine 5L napravljene od polisulfona
37
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
RUĈNI TLAKOMJER
10
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Aneroidni tlakomjer
da
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
BALON ZA OŢIVLJAVANJE
4
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Silikonski balon
Materijal izrade za apliciranje 100% O2
Dvije veliĉine balona
Dvije veliĉine maski
Da, višekratni
Da, transparentni polisulfon
Odrasli 1600mL
pedijatrijski
Odrasle
pedijatrijske
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
LARINGOSKOP
4
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Laringoskop sa 3 s/s Mc-Intoch nastavka
da
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
LEŢEĆA KOLICA
4
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Visina
Širina i duţina
Robusno podnoţje sa 4 toĉka
Polica za odlaganje stvari
Leţište tapacirano
Boĉna ograda
Diametar toĉkova
Uzglavlje
Nosivost
Fiksna 75cm
65cm x 195cm
Da 2 toĉka sa koĉnicom
Da naprijed
da
Da sa obje strane, pomiĉna
Min 200mm
Podesivo u više stepeni nagiba
Min 150kg
38
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
SJEDEĆA KOLICA
6
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Gumeni toĉkovi
Mogućnost fiksacije toĉkova
Produţetak za noge
Mogućnost pomjeranja produţetaka za noge
Infuzioni nastavak
4 kom
Da na dva toĉka
da
da
da
NAZIV MEDICINSKE OPREME
KOLIĈINA U KOM.
LOPATASTA NOSILA
3
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Nosivost
Teţina
Duţina
RTG pretraga
Komplet za fiksaciju glave pacijenta
Komplet remenja za fiksaciju pacijenta
Materijal izrade leţaja
Min 150kg
Maks 8kg
Min 195cm
Da, RTG propusna
da
da
Otporan na upijanje krvi i drugih tjelesnih
tekućina sa mogućnošću ĉišćenja i dezinfekcije
39
Download

tenderska dokumentacija nabavka_lot 1 koferi za ljekare i tehničare