Fotografija na ovoj, kao i naslovnoj strani: Dušan Živkić
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada
IZLOŽBA „U METU“ O REHABILITACIJI STARE STRELJANE
Javnom preduzeću „Poslovni prostor“, investitoru
Gradu Novom Sadu, izvođačima radova i
Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika
kulture, glavnim partnerima u realizaciji posla,
zahvalio se na uspešnoj saradnji Miroslav
Kopanja, v. d. direktora Zavoda za zaštitu
spomenika kulture Novog Sada na svečanosti
koja je u septembru upriličena povodom
završetka radova na rehabilitaciji čuvene
novosadske stare streljane u dvorcu Eđšeg na
Telepu.
Radovi na obnovi su počeli septembra prošle
godine kao jedna od investicija gradske uprave
a na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Izložbom U
metu autorke Tatjane Zagoričnik iz ovog Zavoda, dvorac Eđšeg je zablistao u
punom sjaju. Na izloženim fotografijama Milana Ž. Konjevića se vidi početno
stanje, tj. kako je ovo zdanje koje je, upravo na inicijativu gradskog Zavoda,
2007. godine proglašeno za spomenik kulture, bilo zapušteno. U protekle dve
decenije su se građani Telepa, kao i brojni drugi Novosađani, često obraćali
nadležnima da se rehabilituje dvorac jer je, omiljeno okupljalište sugrađana s
početka prošlog veka, bilo nedopustivo ruinirano.
Sada, nakon obavljenog posla, u staroj sreljani
mogu da se organizuju različiti sadržaji i da ona
ponovo postane jedna od ključnih tačaka
sportskih i kulturnih dešavanja u gradu.
Autorka izložbe Tatjana Zagoričnik, diplomirani
inženjer arhitekture istakla je značaj ove zgrade i
u kulturno-istorijskom, ali i u arhitektonskom
smislu. Izgrađena je 1890. godine zaslugom
Novosadskog streljačkog udruženja, najstarijeg
udruženja građana u našem gradu, osnovanog
vek pre izgradnje Eđšega. U zdanju su se
okupljali bogati i ugledni građani bez obzira na
versku i nacionalnu pripadnost što je u značajnoj
meri dalo doprinos tolerantnosti građanskog društva. Zgradu je projektovao
Đerđ Molnar u stilu eklektike.
Streljana u prošlosti nije služila samo za potrebe strelaca, već su se u njoj
održavali i balovi i banketi, a nedeljom su se novosadske porodice skupljale u
prelepom prostranom parku ispred dvorca, koji je sada, takođe, lepo uređen.
Gordana Nonin
CITAT u centru
Najzad, ovaj svet postoji da bi doveo do jedne lepe Knjige.
Stefan Malarme,
francuski pesnik (1842-1898)
ustanova u centru
Foto Dušan Živkić
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVOG SADA
Obnova rodne kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu – jedan
od brojnih aktuelnih projekata Zavoda
ustanova u centru
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada
ČUVARI GRADSKE KULTURNE BAŠTINE
S obzirom da graditeljsko nasleđe Novog Sada obuhvata veliki broj objekata
sakralne i gradske arhitekture, objekata narodnog neimarstava i brojnih
spomenika, neophodno je bilo da se jedan deo tih objekata kroz organizovan
sistem zaštite kulturnih dobara utvrdi za spomenike kulture. Iz tih razloga je
Odlukom Skupštine Grada Novog Sada 1983. godine osnovan Gradski zavod za
obnovu graditeljskog nasleđa i zaštitu spomenika kulture, koji se danas zove
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada.
Teritorija koja je poverena Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Novog
Sada, osim grada Novog Sada, u kome postoji najveći broj zaštićenih dobara,
obuhvata još i četrnaest naselja u njegovoj neposrednoj okolini, tj. teritoriji
opštine. Na tom prostoru se nalazi 178 proglašenih spomenika kulture, osam
prostorno kulturno-istorijskih celina, tri znamenita mesta i jedno arheološko
nalazište, kao i nekoliko stotina objekata koji uživaju prethodnu zaštitu.
Delatnost Zavoda obuhvata istraživanje, evidentiranje, valorizaciju i
kategorizaciju nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu
zaštitu kao i vođenje dokumentacije o njima. Ova ustanova je takođe dužna da
brine o prezentaciji i adekvatnom korišćenju tih dobara, da sačini projekte za
njihovu sanaciju i revitalizaciju, kao i da obavlja nadzor nad radovima koji se
izvode u cilju njihove zaštite. Istovremeno, Zavod ima obavezu i da pruža
stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima objekta pod zaštitom i utvrđuje uslove
i mere tehničke zaštite za te objekte. Pored ovoga, Zavod izdaje publikacije o
kulturnim dobrima i objavljuje rezultate rada na njihovoj zaštiti, te organizuje
predavanja i druge prigodne oblike kulturno-obrazovne delatnosti. Pored
zaštite, revitalizacije i prezentacije kulturnih dobara, Zavod je registrovan i za
delatnost kinematografskih i video priznanja, konsalting i menadžmentskih
poslova, projektovanja građevinskih i drugih objekata, inžinjering, ostale
usluge reklame i propagande, te fotografske usluge.
Stručnjaci u Zavodu pored navedenog proučavaju nepokretna kulturna dobra i
izrađuju studije, eleborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi
zaštite i korišćenja nepokretnog kulturnog dobra, učestvuju u postupku
pripremanja prostornih i urbanističkih planova, izrađuju projekte za izvođenje
radova na nepokretnim kulturnim dobrima, te ostvaruju uvid u sprovođenje
mera tehničke zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara.
ustanova u centru
Aleksandra Zeković, saradnica Zavoda zadužena za odnose sa javnošću,
osvrnula se na završetak rekonstrukcije kuće bana Josipa Jelačića u
Petrovaradinu:
- Radovi na objektu su u završnoj fazi. Započeti su u aprilu ove godine, a njihov
završetak se očekuje u naredne dve nedelje. Obuhvataju sanaciju kompletne
krovne konstrukcije: zamenu oštećenih delova primarne i sekundarne drvene
konstrukcije, preziđivanje dimnjaka, zamenu krovnog pokrivača, limenih opšiva,
oluka i ventilacionih otvora. Sanaciju fasada, uličnih i dvorišnih, sa obnovom
karakteristične malterske plastike i kamenih okvira ulaznih portala, elemenata od
kovanog gvožđa (balkonske ograde, rešetki i zaštitnih kapaka), kao i drvenih vrata
na portalima u Beogradskoj i Nazorovoj ulici. Objekat je deo jedinstvene barokne
celine podgrađa Petrovaradinske tvrđave i predstavlja jedinstven primer
arhitekture baroka na širem prostoru Vojvodine.
n Jedan od važnih poduhvata Zavoda bila je i obnova Eđšega (Streljane) u ulici
Antona Čehova.
-Radovi na sanaciji i rekonstrukciji originalnog izgleda Streljane trajali su od
septembra 2011. godine do maja 2012. godine. Izvršeni su obimni građevinskozanatski i instalaterski radovi, kao i slikarsko-konzervatorski radovi na obnovi
bogato oslikane i dekorisane tavanice svečane sale. Primenjeni su obnovljivi izvori
energije, naime preko geosondi postavljenih u dvorištu objekta obezbeđena je
energija za centralni sistem grejanja i klimatizacije prostora. Tako je objektu vraćen
originalan izgled a istovremeno je obezbeđeno da on funkcioniše prema
savremenim zahtevima. Adekvatna buduća namena je kulturno–sportska. Grad je
dobio reprezentativan prostor, a spomenik kulture je sačuvan od propadanja.
Značaj objekta je kulturno- istorijski i arhitektonski, rekla nam je Zekovićeva.
Zanimalo nas je i dokle se stiglo sa spremanjem dokumentacije za promenu
statusa Petrovaradinske tvrđave. Naime, radi se na tome da Tvrđava kao
Kulturno-istorijski spomenik dobije bolji pravni status, a samim tim i veću
zaštitu.
- Dokumentacija je kompletirana. Studija zaštite prostorno- kulturnoistorijske
celine Petrovaradinske Tvrđave završena je polovinom ove godine. Izrada je
trajala od oktobra 2009. godine. Studija se sastoji iz 3 osnovna eleborata: osnovni
elaborat za arheologiju, osnovni elaborat za istoriju, osnovni elaborat za
arhitekturu sa katalogom arhivske građe i Katalogom objekata. Poseban deo se
odnosi na tehničku dokumentaciju sa kartama kompleksa koje obuhvataju
zatečeno stanje sa predloženim i granicama kulturnog dobra i njegove zaštićene
okoline, namenu objekata i prostora, uporednu kartu i kartu valorizacije objekata,
te tehničku dokumentaciju pojedinačnih objekata tvrđave. Na temelju Studije
sačinjen je predlog za utvrđivanje granica kulturnog dobra i njegove zaštićene
okoline. Ista će biti osnov za izradu predloga za prekategorizaciju kulturnog dobra.
Vremenski određivati ovaj postupak nije moguće. Isti je definisan Zakonom o
ustanova u centru
kulturnim dobrima i pretpostavlja i učešće drugih institucija i republičkih organa,
završila je Zekovićeva svoje izlaganje o važnijim delatnostima Zavoda u
minulom periodu.
Direktor ove ustanove, Miroslav Kopanja, otkrio nam je šta će biti njihovi
sledeći potezi:
- Povodom 30 godina postojanja, sledeće godine organizovaćemo niz svečanosti u
gradu. Takođe spremamo mnoge izdavačke poduhvate. Objavićemo ponovo
publikaciju „Kulturna dobra Novog Sada“ u kojoj su objedinjeni članci o kulturnim
spomenicima grada i njegovih naselja, zatim reizdanje knjige Donke Stančić
„Novi Sad od kuće do kuće“, te u suizdavaštvu sa Maticom srpskom knjigu
„Topografija Novog Sada“, kao i mnoge druge radove naših stručnih saradnika.
Konkurisali smo sa pet projekata na konkursu republičkog ministarstva kulture, kao i
na konkursu regionalnog međunarodnog projekta. Potrudićemo se da, kao što smo
to i do sada činili, i u narednom periodu damo pun doprinos kulturi Novog Sada.
Bojan Samson
Direktor zavoda za zaštitu spomenika kulture
grada Novog Sada, Miroslav Kopanja
Zavod je u poslednjih desetak godina objavio niz knjiga svojih stručnih saradnika o kulturnoj baštini Novog
Sada i njegove okoline. To su, na primer, Kratka istorija Novog Sada Đorđa Srbulovića, Staro jezgro grada i
Arhitektura podgrađa Slobodanke Babić, Služba zašite na prekretnici Donke Stančić, i niz drugih vrednih
publikacija.
festival u centru
Novi festival u gradu – DANI BAROKNE MUZIKE
ODAB(RANA) MUZIKA U NOVOM SADU
Svakako, da bi nastao i opstao Festival mora
da bude originalan, dobro koncipiran i
organizovan. Još jedna u nizu manifestacija
koja pretenduje da postane Festival u
narednim godinama, a osnovalo ju je
Udruženje za ranu muziku Vojvodine, obogatila
je ponudu novosadskih kulturnih sadržaja, a
reč je o Danima barokne muzike u Novom
Sadu. Ljubitelji i poznavaoci ove vrste muzike
su od 10. do 14. oktobra imali priliku da
posećuju koncerte, radionice i predavanja na
različitim lokacijama u gradu i time obogate
svoje znanje o ovoj, kod nas, malo zastupljenoj
vrsti muzičke umetnosti.
Dobro osmišljena i organizovana manifestacija, uz nekoliko sitnih propusta
tehničke prirode koji će se, nadamo se, vremenom ispraviti, ponudila je
profesionalnim muzičarima i ljubiteljima muzike jedan nesvakidašnji sadržaj
ispunjen prelepom muzikom barokne
epohe. Događaj, koji je zamišljen kao
međusobni preplet različitih kulturnoumetničkih, ali i edukativnih manifestacija,
uključujući tu i nekoliko radionica i
predavanja eminentnih stručnjaka iz
inostranstva, ispunio je sva očekivanja.
Manifestacija je svečano otvorena u Galeriji
Matice srpske gde je bila priređena izložba
starih instrumenata i faksimila notnih
zbornika knjiga za ranu muziku. Posetiocima
se ovom prilikom obratila i Meila Tome
Pihler rekavši da je ovo plod njenog
dugogodišnjeg iskustva i rada na promovisanju rane muzike, a okupljenima se
obratio i muzikolog prof. Bogdan Đaković poručivši da, osim stručnjaka, širi
krug ljudi danas ne zna mnogo o ovoj vrsti muzike i da je jedna ovakva
manifestacija odličan korak da se to promeni, kao i da, osim nekoliko primera
festival u centru
kompozicija Zaharije Orfelina, imamo veoma malo saznanja o našoj baroknoj
muzici. Koncerti organizovani tokom sva četiri dana bili su održavani na
različitim lokacijama u gradu i okolini. Nakon otvaranja u Galeriji nastupili su
violinist Dario Luizi i čembalistkinja Konstance Rik koji su izveli nekoliko
višestavačnih kompozicija Baha, Korelija, Ramoa, Veračinija i drugih. Lirski,
lagani stavovi svih kompozicija bili su izvedeni veoma muzikalno i precizno,
dok su brži stavovi predstavljali veći izazov za violinistu, dok je čembalistkinja
Rik suvereno vladala svojim instrumentom i prikazala zavidnu muziklanost i
tehniku. Akustična sala Galerije Matice srpske bila je izuzetno inspirativno
mesto kako za izvođače tako i za publiku. Ipak, daleko autentičniji utisak
ostavio je koncert u baroknoj crkvi Sv. Jurja u Petrovaradinu (izgrađena na
samom početku 18. veka) gde su nastupili gošća iz Hrvatske sopran Tanja
Rupnik, flautistkinja Meila Tome Pihler i Svetozar Saša Kovačević na virginalu.
Na ovom koncertu posetioci su imali priliku da čuju arije i instrumentalne
kompozicije baroknih kompozitora uključujući tu i jednu kompozitorku,
Barbaru Stroci, kao i premijerno izvedena tri stava, od kojih je jedan inspirisan
banatskim folklorom iz Rokoko svite Svetozara Saše Kovačevića. Izuzetno dobra
akustika crkvenog zdanja omogućila je glasu sopranistkinje Rupnik da zablista
u svom punom sjaju i jasno komunicira sa intimnim zvucima barokne flaute i
virginala. Ovih nekoliko “dana” unelo je u Novi Sad novu muzičku dimenziju
koja nas za trenutak odvaja iz naše užurbane svakodnevnice nabijene tolikim
nepotrebnim zvucima.
Adrian Kranjčević
Vojvođansko udruženje za ranu muziku
Vojvođansko udruzenje za ranu muziku (VEMA – Voivodinian Early Music
Association) je osnovano u okotbru 2011. godine na inicijativu Meile Tome
Pihler, blok flautistkinje i stručnjaka za ranu muziku, poreklom iz Brazila.
VEMA je mlada neprofitna organizacija čiji je cilj promovisanje i širenje
interesovanja za sve forme muzike nastale pre 19. veka, kao i promovisanje
istraživanja, podsticanje izučavanja i izvođenja rane muzike na autentičnim
instrumentima, vodeći se izvornim principima i interpretacijom. VEMA-u čine
profesionalni i muzičari amateri, majstori za izradu instrumenata, predavači,
studenti, ljubitelji muzike i istorije muzike. VEMA želi da podstakne i neguje
komunikaciju između ljudi iz regiona i sveta zainteresovanih za ranu muziku
organizujući predavanja, koncerte i radionice za različite uzraste i
interesovanja.
ličnost u centru
Fotografije: Dušan Živkić
Stevan Kovač Tikmayer, kompozitor
JEDNOM ŠAMAN, UVEK ŠAMAN
Stevan Kovač Tikmayer (Novi Sad, 1963)
nastupio je poslednje večeri u oktobru ove
godine prvi put u rodnom gradu nakon dve
decenije života i rada u Francuskoj. Pre ovog,
poslednji koncert je održao 1991. godine i
bukvalno sledeće jutro otputovao u Orlean.
Veliki je to bio koncert, pun simbolike za sve
one koji su tokom ’80-ih pratili rad tada mladog
i nadasve talentovanog muzičara, studenta
kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom
Sadu u klasi čuvenog profesora Rudolfa Bručija.
Na ovom koncertu muzički su se, nakon 27
godina, ponovo „spojili” Tikmayer i Boris Kovač i zajedno nam ponovo
vratili improvizovanu muziku na velika vrata. Dakle, koncert
savremene improvizovane muzike Ultima armonia odjeknuo je u
novosadskoj Sinagogi: Boris Kovač je svirao sopran i alt saksofon, kao i
bas klarinet, Miloš Matić kontrabas, Lav Kovač bubnjeve, a Stevan Kovač
Tikmayer je, malo je reći, maestralano svirao klavir. Preneo je emociju
na prisutne u sali u kojoj je, prvi put nastupao. U
ono vreme, pre dvadeset godina, Tikmayerov je
bio Studio „M”. Potpisnici ovih redova, tada je
izjavio u jednom intervjuu da je za njega muzika
vrsta rituala, „i ako sam ja šaman, onda ja lično
treba da namamim ljude u taj ritual”. Tako je
ponovo bilo, nakon dvadeset godina.
Stevan Kovač Tikmajer se nakon završetka
novosadske Akademije umetnosti usavršavao na
Kraljevskom konzerva-torijumu u Hagu kod Luija
Andrisena i Diderika Vagenara. U Roterdamu je
pohađao predavanja Vitolda Lutoslavskog, a u
Parizu se upoznaje i sarađuje s Martom i Đerđem Kurtagom, od kojih u
isto vreme i uči. Mnogi renomirani izvođači svirali su njegova dela
(Gidon Kremer, Marta Argerič, kvartet Keller, ansambl Netherlands
Blaazers, zatim David Geringas, Fingin Kolins, Alexej Ogrinčuk, Katja
Bunaitišvili i dr.). Tikmajer je sarađivao i s muzi-čarima nove
alternativne scene (Fred Frit, Kris Katler, Robert Drejk, Ejmi Denio, Majk
ličnost u centru
Džonson), kao i s muzičarima okrenutim ka
folklornoj tradiciji (Valentan Klastrije, Iva
Bitova). Muziku ovoga kompozitora već
dvadeset godina objavljuje Recommended
Megacorp iz Londona.
Za razgovor za Vodič kroz kulturni život
Novog Sada Centar, Stevan Kovač Tikmayer
je bio raspoložen neposredno nakon
koncerta.
n Da li se i danas sećate odlaska pre 21
godinu iz Novog Sada?
- Da, naravno, iako se mnogo toga od onda
dogodilo u mom životu. Bila je 1991. godina
i ja sam sutradan, nakon jednog mog koncerta, otišao u Orlean kod
Jožefa Nađa. Sećam se da je već tada bio problem izaći iz zemlje, neki
su letovi bili otkazani. Počela su dešavanja u Sloveniji, a posle u celom
regionu i ja sam odlučio da se ne vraćam. Naravno, u međuvremenu
sam često dolazio, ali do ovog koncerta nijednom nisam nastupao u
Novom Sadu. U Beogradu sam imao dva-tri koncerta.
n Da li je bilo treme večeras?
- Ne, nije bilo (smeh). Meni je najgore, ali to je kod mene oduvek,
iščekivanje nastupa. Međutim, moram da primetim da večeras nisam
ni to iščekivanje loše podneo. U momentu kada izađem na scenu sve
prođe i to je to. Inače, to je prava sreća jer imate i onaj drugi tip
izvođača koji pre nastupa nemaju tremu, a
kada izađu na scenu, ona ih sva obuzme.
n Pre dve decenije ste sarađivali sa časopisom
„Uj simosion” i pokušavali da skrenete pažnju
na savremenu muziku i njene vrednosti. Kakva
je situacija danas?
- Nažalost, danas je muzika deo ekonomije.
Dakle, ako neko objavljuje neke ploče, on
mora svojoj muzici da da neki estetski oblik
jer ga u suprotnom neće prepoznati na
tržištu. Postigli smo kontra efekat od onih
očekivanja da će se granice sve više i više
otvarati, a one se, međutim, sve više i više
zatvaraju i sada nam se, svuda u svetu, dešava jedna esnafska
zatvorenost. Esnafska u smislu stilova i estetike koja omeđava neko to
slobodnije razmišljanje.
n Skoro trideset godina je prošlo od kada ste Boris Kovač i vi radili na
zajedničkim projektima. U međuvremenu, obojica ste stvarali muziku
dijametralno suprotnih kodova. Kako je došlo do toga da ponovo nešto
zajedno radite?
- Mislim da je svako od nas dvojice napravio nekakve koncesije u
odnosu na drugog. Ja sam vrlo dobro znao šta on nikada ne bi
prihvatio, a on takođe, zna šta ja ne bih prihvatio. Kada smo bili mnogo
mlađi, to je gotovo predstavljalo razdor u muzičkom smislu, svako od
ličnost u centru
nas je bio tvrdoglav na svom polju, a sada, sa ovoliko iskustva i sa
ovoliko godina, nastupilo je popuštanje u pozitivnom smislu.
Naravno, to nikako ne znači podređivanje. Iako su kompozitori
poznati po tome što ne žele da naprave ni korak dalje od svojih
zamisli, moram priznati da ja ne spadam u takve kompozitore. U tom
smislu sam ja vrlo fleksibilan i vrlo rado slušam sugestije ili dirigenta
ili muzičara, zavisi od konteksta.
n Šta vam je, Borisu i vama, bio predložak za ovaj projekat?
- Počeli smo da radimo sasvim spontano. Mesecima smo imali probe,
a kako je tehnologija godinama unazad napredovala, došao sam na
ideju da sve probe snimimo. Preslušavali smo šta smo uradili… bilo
je tu i praznih hodova, ali, neke delove smo izabrali kao bitne. U
ovom slučaju je razmišljanje i promišljanje uz pomoć tehnologije
ovde imalo velikog udela. Ovaj koncert u Sinagogi smo snimili i
objavićemo CD.
Gordana Nonin
ZAJEDNIČKA MAGIJA
Kompozitori i instrumentalisti Boris Kovač i Stevan Kovač Tickmayer
bave se već barem tri decenije improvizativnom muzikom, te
istraživanjem odnosa improvizacije i kompozicije. U zajedničkom
projektu pod nazivom ULTIMA ARMONIA, oni su u fazi svoje
stvaralačke zrelosti odlučili da, polazeći od improvizacije, kreiraju
zajedničko muzičko delo otvorene forme. U poetičkom smislu, oni
nalaze ontološki „background” u tradicionalnoj muzici i kulturi
panonsko-karpatsko-balkanskih prostora, koji predstavlja njihov
zajednički duhovni i kulturno-istorijski kontekst. Muzika ovog
kvarteta je kolektivni pokušaj da se redefiniše i reafirmiše ideja o
ravnopravnom improvizativnom muzičkom dijalogu njenih
članova: dijalogu čiji je jezik duboko ukorenjen u tradiciji muzike
navedenih prostora. Ovaj kvartet nastoji da svojim slušaocima
ponudi jedan dublji arheološko-antropološki sažaj baziran na
bogatim arhaičkim muzičkim „iskopinama“ s ovih prostora. Svojom
muzičkom hermeneutikom, učesnici projekta tradiciji daruju nove
putokaze i smernice, uzimajući od nje samo onoliko koliko je ona u
njihovom iskustvu živa i inspirativna, dajući, pri tome, istoj toj
tradiciji sve ono što je uključuje u savremene tokove muzičkog
mišljenja.
festivali
festivali
13. Međunarodni festival aktuelne muzike
INTERZONE
Ovogodišnji 13. Međunarodni festival
aktuelne muzike INTERZONE, u produkciji
Ogledala – Centra za inicijative u kulturi,
biće održan od 1. do 3. novembra u Galeriji
Matice srpske (Trg galerija 1) u Novom Sadu,
gde će svakog dana od 20 sati biti izvođen
muzički program, dok će u prepodnevnim
satima, od 11,30 do 13 sati, u Art klinici
(Grčkoškolska 5) biti upriličeni susreti sa
umetnicima i umetnicama otvoreni za
novinare i publiku.
INTERZONE je međunarodni muzički
festival koji, od 1997. godine kada je prvi
put održan, kroz aktuelne sadržaje
predstavlja ono što se na slojevitoj svetskoj
muzičkoj sceni pojavljuje ili traje već godinama, bendove i umetnike/ce koji
svojim artističkim, konceptualnim, muzičkim rečnikom prelaze granice
standardizovanih muzičkih žanrova i najčešće predstavljaju izdanke novog,
OGLEDALO – Centar za inicijative u kulturi
Ive Andrića 1, Novi Sad
www.ogledalo.org
www.interzone.in.rs
[email protected]
neposrednog, izvornog, a opet prepoznatljivog zvuka koji ne trpi standardizaciju i klasičnu ambalažu žanra.
O’ZONE je istovremeno i konceptualna odrednica čitavog festivala, jer
atmosfera INTERZONE-a najčešće akcentuje one muzičke podvrste na koje
drugi ne obraćaju pažnju ili koje nam nedostaju. Iako je OZON često olako
definisan kao čuveno prezime (François Ozon), geografski pojam (kanton u
Francuskoj), miris na grčkom (οζω, ozein) ili troatomski molekul (s tri atoma
kiseonika) koji skoro sve metale oksiduje do najvišeg oksidacionog stanja –
prostim dodavanjem apostrofa postaje naš, interzonski O’ZON: ovogodišnje
prezime INTERZONE-a, koncept festivala, prostorno i vremenski definisan
mirisom povratka zapada na istok, severa na jug i severoistoka na jugozapad,
ali pre svega sastavni elemenat našeg ozonskog omotača koji će ogrnuti sve
goste i gošće i koji nije nikakav odbrambeni mehanizam protiv štetnog dejstva
ultraljubičaste svetlosti već – vraća pozajmljeno, predstavlja zaobiđeno,
definiše nevidljivo i sluša muziku!
Koncerti
Galerija Matice srpske, Trg galerija 1
Četvrtak 1. novembar
20:00 Berendika/Stanković/Džukljev Trio (SRB)
20:30 Rdeča Raketa (A)
21:30 Japanese Gum (I)
Petak, 2. novembar, od 20 sati
O’ ZONE - višesatni interaktivni maraton
Cloe&Vuk (Francuska/Sremska Mitrovica)
Etnoumlje – časopis (Beograd)
Barna István & Juhász András (Mužlja)
Geneza Kineza (Zrenjanin)
Crni Dijamantni Voz (Užice)
Poslednji (Beograd)
Lenhart Tapes (Novi Sad)
Leo Records – izdavačka kuća (London)
Secret Man …and the Missing Birds (Subotica)
Magma Trakt (Beograd)
Subota, 3. novembar
20:00 Svetlana Maraš (SRB)
20:40 Musical Films with Shakey & Friends (I/SRB/E)
21:30 Skinshout (I)
22:30 Institute (SRB)
Razgovori sa umetnicima i umetnicama
festivali
Četvrtak, 1. novembar, od 11.30 do 13 sati
Art klinika, Grčkoškolska 5
Razgovor sa: Majom Osojnik i Matijom Šelanderom
(Rdeča Raketa)
Petak, 2. novembar, od 11,30 do 13 sati
Art klinika Grčkoškolska 5
Razgovor sa: Albertom Miorinom, Hozeom Antonio
Perez Garsijom, Markom Čurčićem i
Lavom Kovačem (Musical Films with Shakey & Friends)
Subota, 3. novembar, od 11,30 do 13 sati
Art klinika, Grčkoškolska 5
Razgovor sa: Frančeskom Kuzom i Gajom Matiuci
(Skinshout) i Svetlanom Maraš
Instalacija “Word of Mouth” Svetlane Maraš
(Srbija)
Petak, 2. novembar, od 20 sati
Galerija Matice srpske, Trg galerija 1
O’ZONE je naziv drugog dana festivala (2.
novembar, Galerija Matice srpske od 20 sati) kada
će biti održan otvoreni, interaktivni, višesatni
maraton prezentacija prijavljenih učesnika/ca, uz
prisustvo publike, muzičara, novinara, teoretičara
i istoričara umetnosti. „Osim od publike i novinara/
ki, mladi umetnici/ce dobiće povratnu informaciju i
od stručne javnosti: Ninete Avramović Lončar,
muzičke teoretičarke, Jovanke Bebe Stepanović,
muzičke urednice Radija Novi Sad, Ire Prodanov,
muzikološkinje, Ivana Radenkovića, filozofa,
Olivera Đorđevića, urednika magazina Etnoumlje i
Svetlane Maraš, sound artistkinje“, najavila je pr
festivala Jasmina Bošković.
Ulaznice po ceni od 350 dinara po danu i 900 dinara za sve tri festivalske večeri biće u prodaji svakog
radnog dana od 25. oktobra u kafeu Višnja (Laze Telečkog 7) od 10 do 15 sati i u toku festivalskih dana u
Galeriji Matice srpske od 17 sati.
Generalni pokrovitelj festivala: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Festival pomogli: Austrijski kulturni forum, Art klinika, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Radio 021
festivali
Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti organizuje
A-FEST – Festival Departmana muzičke umetnosti
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar / zgrada na Petrovaradinskoj tvrđavi
Univerzitet u Novom Sadu – Akademija
umetnosti organizuje Intenzivne
majstorske kurseve za klavir, violinu
i gitaru, koji će se realizovati u okviru
Festivala
Departmana
muzičke
umetnosti A-FEST, u periodu od 9 do
15. novembra 2012. godine. Kurseve
će voditi svetski pedagozi i renomirani
izvođači.
Paralelno sa kursevima, održava se i
seminar Uloga pedala u tonskom
oblikovanju dela za klavir kroz sve
epohe, namenjen svim zainteresovanim nastavnicima i muzičkim
pedagozima.
Umetnički program Festivala čine
koncerti u izvođenju studenata,
nastavnika i saradnika Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i studenata
akademija/muzičkih fakulteta iz zemlje i regiona.
MAJSTORSKI KURS – KLAVIR (9 – 15. novembar)
Prof. Arbo Valdma, Univerzitet za muziku, Keln (Nemačka)
MAJSTORSKI KURS – GITARA (9 – 12. novembar)
Prof. Renato Samueli, Konzervatorijum „F. E. Dall’Abaco“ Verona (Italija)
AKREDITOVANI SEMINAR (9. i 10. novembar)
Uloga pedala u tonskom oblikovanju dela za klavir kroz sve epohe
Predavač: prof. Arbo Valdma, Univerzitet za muziku, Keln (Nemačka)
Predavanja:
Utorak, 6. novembar, 12 sati
Multimedijalni centar Akademije umetnosti
Natalija Jović: „Dobro temperovani muzičar“ – radionica Aleksander tehnike
Ponedeljak, 12. novembar, 12 sati
Multimedijalni centar Akademije umetnosti
Vera Ogrizović: „Trema – prava ili lažna“
Sreda, 14. novembar, 12 sati
Multimedijalni centar Akademije umetnosti
Ljiljana Rudić-Dimić: „Zaštita autorskih prava u umetnosti“
festivali
A-FEST – KONCERTI
Ponedeljak, 5. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
VEČE BAROKA
Utorak, 6. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
VEČE TRADICIONALNE MUZIKE
Sreda, 7. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
VEČE KLASIKE I ROMANTIZMA
Četvrtak, 8. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
VEČE ROMANTIZMA
Subota, 10. novembar, 20 sati
Sinagoga
KONCERT
Kamerni orkestar nastavnika i saradnika
Akademije umetnosti u Novom Sadu
Solisti: Rita Kinka, klavir i Ratimir Martinović, klavir
Program: W. A. Mozart
Utorak, 13. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
VEČE ROMANTIZMA I MUZIKE XX VEKA
Sreda, 14. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
MUZIKA XX VEKA I DEBISI FEST
Poseban segment A-Festa predstavljaju koncerti, predavanja i radionice
kojima se obeležava 150-godišnjica rođenja čuvenog kompozitora Kloda
Debisija, jednog od najznačajnijih predstavnika impresionizma u muzici. U
okviru koncerata biće afirmisana njegova najznačajnija vokalna i
instrumentalna dela, u izvođenju najperspektivnijih studenata Departmana
muzičke umetnosti.
Četvrtak, 15. novembar, 18 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
Aspekti Debisijevog pijanizma (predavanje)
Predavač: mr Milan Miladinović, docent
Petak, 16. novembar, 18 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
Impresionizam u muzici i slikarstvu (predavanje)
Predavačica: mr Biljana Gorunović, redovna profesorka
festivali
Četvrtak, 15. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
DEBISI FEST – KONCERT I
Petak, 16. novembar, u 12 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
Igrajmo se sa Debisijem (muzička radionica za decu)
Voditeljka radionice: mr Marina Milić Apostolović, redovna profesorka
Petak, 16. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
DEBISI FEST – KONCERT II
Subota, 17. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
MUZIKA XX VEKA II
Nedelja, 18. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
MUZIKA XXI VEKA
Veče studenata kompozicije Akademije umetnosti u Novom Sadu
AKREDITOVANI SEMINAR
Uloga pedala u tonskom oblikovanju dela za klavir kroz sve epohe
za nastavnike muzičkih škola u Srbiji
Akademija umetnosti u Novom Sadu, 9 i 10. novembar 2012.
Predavač: prof. Arbo Valdma, Univerzitet za muziku, Keln, (Nemačka)
Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, u saradnji sa Muzičkom
školom „Mihajlo Vukdragović“ u Šapcu, organizuje seminar Uloga pedala u
tonskom oblikovanju dela za klavir kroz sve epohe, a predavač je Arbo Valdma,
profesor Univerziteta za muziku u Kelnu (Nemačka). Seminar je akreditovan od
strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.
Namenjen je nastavnicima muzičkih škola. Svi polaznici na kraju dobijaju
uverenje o pohađanom seminaru.
Organizator: Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti
Suorganizator akreditovanog seminara: Muzička škola „Mihajlo Vukdragović“,
Šabac; Koordinator projekta: mr Zoran Krajišnik, redovni profesor
Za sve dodatne informacije oko participacije na majstorskim kursevima
posetiti sajt akdemije umetnosti: http://www.akademija.uns.ac.rs/aktuelnevesti/a-fest/
ALUMNI UDRUŽENJE
Cilj Alumni udruženja Akademije umetnosti u Novom Sadu je da povezuje i
okuplja nekadašnje i sadašnje studente i nastavnike, i sve one koji učestvuju ili
su učestvovali u radu i aktivnostima Akademije umetnosti, sa željom da se
veze sačuvaju, stvaraju, jačaju i razvijaju. Alumni udruženje se osniva pod
pokroviteljstvom Akademije umetnosti u Novom Sadu, uz podršku Tempus
InMusWB programa.
festivali
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL 2012.
Četrnaesti Novosadski jazz festival biće održan od 15 do 17. novembra u
organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. Omar Sosa, Terence Blanchard,
Timmo Lassy, Manfred Schoof, Radny Brecker, Benny Golson neki su od
glavnih izvođača na festivalu. Među prvim učesnicima glavnog festivalskog
progama biće mladi muzičari okupljeni u Big band Jazz omladine Vojvodine i Dečji
big band iz Rostova na Donu.
Programi U susret festivalu počinju već u četvrtak, 8. novembra, uličnim nastupom
grupe perkusionista Bateria Sambansa i koncertom grupe Mayamisti trio. Koncerti
i izložbe uslediće svake večeri u prostorima Kulturnog centra Novog Sada i Studija
„M“ Radio Novog Sada. I ove godine biće priređene i dve jazz radionice, jednu
priprema dirigent rostovskog Dečjeg big benda Andrey Machnev, a drugu,
vokalnu, jaz pevačice Anna Lauvergnac i Jelena Jovović Revišin.
Trodnevni, glavni festivalski program svake večeri će počinjati u 20 časova u
Velikoj sali Srpskog narodnog pozorišta. Ulaznice će biti u prodaji od četvrtka,
8. novembra na biletarnici Srpskog narodnog pozorišta, pojedinačne po ceni od
800 dinara, a cena kompleta će biti 2000 dinara.
Svake večeri će, posle festivalskih nastupa, u klubu Srpskog narodnog pozorišta biti
priređivan Jam Session.
Ovogodišnji Novosadski jazz festival omogućili su Grad Novi Sad – gradska
Uprava za kulturu, Pokrajinski Sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Ambasada
Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Austrijski kulturni forum, Beograd, OTP
banka, Wiener Städtische osiguranje, Amstel pivo / Ujedinjene srpske pivare i
Udruženje ugostitelja Novog Sada.
festivali
festivali
festivali
Dečiji Big Band
Duo Paalada - Dujin
Manfred Schoof
Majamisty Trio
Serbian Jazz, Bre! Band
SETHSTAT
Big Band jazz omladine Vojvodine
Darko Jurković Charlie
Mickylee Band
House Band
Masterclass -telo i glas
A. Lauvergranc - J. J. Revišin
Timo Lassy
Harri Stojka
DŽEZZVA
FMU
Foto Dušan Živkić
književnost
Nedavno su ponovo objavljene tri knjige Slobodana Tišme na koje su
njegovi verni čitaoci čekali već neko vreme. Iako je njegova prva zbirka priča,
Urvidek (2005), dobila nagradu Stevan Sremac, a prvo izdanje bilo
rasprodato, zainteresovana publika je ostala uskraćena za drugo izdanje.
Slično se desilo sa njegovim prvim romanom Quattro Stagione (2009) koji
nakon nagrade Biljana Jovanović nije dobio zasluženu promociju. Nakon
što je Tišma ove godine dobio prestižnu NIN-ovu nagradu za svoj drugi
roman Bernardijeva soba, njegova matična kuća, Kulturni centar Novog
Sada, ispravio je ove propuste te je pored zbirke priča Urvidek i romana
Quattro Stagione plus objavio i njegove poetsko-dnevničke zapise, nekada
poznate pod imenom Blues Diary, a sada u proširenom obliku nazvane
Pitoma religiozna razmišljanja. Predgovore za njegova prozna ostvarenja
napisali su Vasa Pavković i Vladislava Gordić Petković, kritičari koji su
ovog pisca godinama pratili i podržavali i koji su učestvovali i u radu NINovog žirija. Ovim vrednim izdanjima KCNS je krunisao dosadašnji prozni i
poetski rad Slobodana Tišme.
književnost
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
KNJIŽEVNI PROGRAMI U KULTURNOM CENTRU
Četvrtak, 22. novembar, 19 sati
Sala „Tribina mladih“
Promocija knjige
MILO LOMPAR: DUH SAMOPORICANJA
(treće, dopunjeno izdanje, Orfeus, Novi Sad, 2012)
Učestvuju: Selimir Radulović, Jovan Popov,
Andrej Fajgelj i Milo Lompar
Petak, 23. novembar, 19 sati
Sala „Tribina mladih“
Ciklus: PORTRETI
50 godina prevodilačkog rada - BISERKA RAJČIĆ
Povodom knjiga
MOJ POLJSKI PESNIČKI 20. VEK (antologija, Treći trg, Beograd,
2012); VISLAVA ŠIMBORSKA: DOVOLJNO (poezija, KOV, Vršac, 2012)
Učestvuju: Draško Ređep, Dejan Matić, Zoran Đerić i Biserka Rajčić
Ponedeljak, 26. novembar, 19 sati
Sala „Tribina mladih“
Promocija knjige
IJAN MAKDONALD: REVOLUCIJA U GLAVI
*pesme Bitlsa i šezdesete (CLIO, Beograd, 2012)
Učestvuju: Vitomir Simurdić, Bogomir Mijatović,
Anđelko Maletić i Zoran Paunović
Sreda, 28. novembar, 19 sati
Sala „Tribina mladih“
PSIHOPOLIS, mesto gde i odrasli rastu
Uvodno predavanje i razgovor u seriju tribina na raličite prihološke teme i
predstavljanje izdavačke kuće PSIHOPOLIS iz Novog Sada
Govori: Zoran Milivojević, psihoterapeut
Četvrtak, 29. novembar, 19 sati, Sala „Tribina mladih“
Promocija knjige
MARKO POPOVIĆ, MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, MILAN RISTOVIĆ:
ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA U SRBA
(CLIO, Beograd, 2012) *Petnaest godina Biblioteke POLIS
Učestvuju: Marko Popović, Miroslav Timotijević, Milan Ristović i
Smilja Marjanović Dušanić, urednica Biblioteke POLIS
Ciklus: POETSKI TEATAR
Petak, 30. novembar, 19 sati, Sala „Tribina mladih“
Poeziju ovih autora izvodi ALICE IN WONDERBAND (Alisa Dinjaschwillov,
Vid Dinjaški, Marko Dinjaški i Ana Vrbaški) i Ivan Pravdić
OTO TOLNAI
KATALIN LADIK
IŠTVAN DOMONKOŠ
Gradska biblioteka u Novom Sadu
Dunavska 1
tel. 021/525-540
e-mail: [email protected]; www.gbns.rs
radno vreme: 7.30 – 20 sati
književnost
KNJIŽEVNI PROGRAMI U GRADSKOJ BIBLIOTECI
REGIONALNA KONFERENCIJA SRPSKOG PEN CENTRA
Četvrtak, 8. novembar, 20 sati
Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
Dr ALA TATARENKO
(Univerzitet Ivan Franko Lavov - Ukrajina)
POETIKA FORME U PROZI POSTMODERNIZMA –
ISKUSTVA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
Učestvuju: dr Ala Tatarenko, prof. dr Sava Damjanov i
prof. dr Aleksandar Jerkov
Subota, 3. novembar, 18 sati
Srpsko narodno pozorište
Sreda, 7. novembar, 19 sati
Čitaonica Gradske biblioteke, Dunavska 1
MILOVAN MARČETIĆ:
ZAPISI NA SNEGU
(pripovetke, Službeni glasnik, Beograd, 2012)
Andrićeva nagrada za 2011. godinu
Učestvuju: Ivan Radosavljević, Miodrag Petrović i
Milovan Marčetić.
Književno veče učesnika Regionalne konferencije
srpskog PEN centra
ODBRANA POEZIJE ILI POETIKA NOVOG
ISKUSTVA
Učestvuju: Laslo Blašković, Vera Čejkovska,
Elizabet Čičeri-Ronaj, Silvia Čoleva, Vladimir
Kopicl, Velimir Kostov, Dževat Ljoši, Zvonko
Maković, Tonko Maroević, Bratislav Milanović,
Duško Novaković, Gonca Ozmen, Titos Patrikios,
Goran Stanković, Ivo Svetina, Tomaž Šalamun.
Tomaž Šalamun
književnost
KNJIŽEVNI PROGRAMI U MATICI SRPSKOJ
Ponedeljak, 5. novembar, 12.30 sati
Svečana sala Matice srpske
Akademik DOMISIO PROENSA FILJO (Domício Proença Filho)
sekretar Brazilske akademije za književnost
AKTUALNOST I KULTURNI ZNAČAJ ROMANA ŽORŽE AMADA
Pozdravna reč:
Njegova ekselencija Alešandre Ador Neto (Alexandre Addor Neto),
ambasador Republike Brazil u Beogradu
Prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske
KNJIŽEVNI PROGRAMI U OMLADINSKOM
CENTRU CK 13
Petak, 2. novembar, 20 sati
U okviru NLO lezbejskog aktivističkog festivala
Književno veče: SETITE SE OTPORA
Učesnice i učesnici nastupiće sa autorskim proznim i poetskim tekstovima.
Nedelja, 18. novembar, 20 sati
NEVEN UŠUMOVIĆ
RAJSKE PTICE
+ razgovor o književnom konkursu Lapis Histriae
Učestvuju: Bojan Krivokapić i Neven Ušumović.
Neven Ušumović, rođen u Zagrebu, odrastao u Subotici. Diplomirao filozofiju,
komparativnu književnost i hungarologiju, studirao turkologiju. Po zanimanju
knjižničar. Živi i radi u Istri, na relaciji Umag-Koper. Objavio zbirku priča 7 mladih,
„roman kratkog daha“ Ekskurzija, zbirke priča Makovo zrno i Rajske ptice. S
mađarskog prevodio Bélu Hamvasa, Ferenca Molnára, Pétera Esterházyja i Ádáma
Bodora. Uvršten u američku antologiju Best European Fiction, koju je uredio
Aleksandar Hemon.
Lapis Histriae je međunarodni konkurs za kratku priču koji ima istu ili srodnu
temu kao i simpozijum književne manifestacije Forum Tomizza (Umag-Koper-Trst).
Raspisuje se od 2006. za sve pisce koji pišu na italijanskom, slovenačkom,
hrvatskom, srpskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku, kao i na dijalektima
regije. Dvanaest najboljih radova objavljuje se u posebnoj knjizi u izdanju
Gradske knjižnice Umag.
muzeji i galerije
muzeji i galerije
SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG
Petak 2. novembar, 11 sati
Dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog
Svečano proglašenje i dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog
za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, odbranjen na
Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Ovogodišnja dobitnica prestižnog priznanja za mlade istoričare umetnosti,
koje se dodeljuje 45. put, je Marija Radisavčević iz Čačka sa temom Politička
karikatura Pjera Križanića između dva rata (mentor prof. dr Predrag
Dragojević).
Ustanovljenje priznanja za najbolji rad iz nacionalne istorije umetnosti
odbranjen na ovom fakultetu, inicirao je sam Pavle Beljanski 1965. godine,
kako bi motivisao mlade stručnjake na početku naučno-istraživačkih karijera.
Uručenju ovog uglednog priznanja, kao i svake godine, prisustvovaće
prethodni dobitnici među kojima su i profesori sa Odeljenja za istoriju
umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, kustosi u najuglednijim
muzejima, ali i poklonici pravih kulturnih dešavanja.
Spomen zbirka Pavla Beljanskog
Trg galerija 2 • tel: 021/528-185 • 021/472-99-66
[email protected]
www.pavle-beljanski.museum
Izlozba Hronika jednog muzeja i
jednog vremena
Marino Tartalja, Mladi diplomata, 1923 Spomen-zbirka Pavla Beljanskog
muzeji i galerije
Petak, 16. novembar
Naučni skup posvećen Pavlu Beljanskom (1892-1965)
Naučni skup posvećen Pavlu Beljanskom biće održan povodom obeležavanja
120 godina od rođenja tog diplomate, kolekcionara i darodavca. Skup će biti
održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike
Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Pokrajinskog
sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i Grada Novog Sada. Predstaviće do
20 učesnika iz zemlje i regiona, eminentnih stručnjaka i poznavaoca različitih
oblasti.
Ovaj naučni skup će ukazati na bogatu istoriju Spomen-zbirke i važnost
zaveštanja Pavla Beljanskog, kao i na značaj kolekcionarstva i popularizacije
muzeja. Uz prikupljanje novih saznanja o darodavcu, naučni i edukativni
karakter skupa doprineće da kako stručna tako i šira javnost upotpuni znanje
o umetnosti i istorijskom kontekstu perioda u kome je Pavle Beljanski živeo.
Tokom novembra
Dečja likovna radionica 2012 i izložba Mali a veliki ljudi
Decija radionica u Spomenzbirci Pavla Beljanskog
Početkom novembra počinje sa radom Dečja
likovna radionica Spomen-zbirke Pavla
Beljanskog 2012, Mali a veliki ljudi.
Kreativni rad sa polaznicima biće usmeren na
ličnosti slikara, njihov privatni život i veze sa
darodavcem Pavlom Beljanskim, kroz
kompjuterske prezentacije i upoznavanje sa
delima likovne umetnosti. Program će
obuhvatiti i treninge namenjene različitim
profilima pedagoškog rada (nastavnicima,
vaspitačima, muzejskim radnicima i studentima) u saradnji sa likovnim
pedagozima, saradnicima za likovno PU „Radosno detinjstvo” i studentima sa
Departmana za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon
završetka radionice biće realizovana istoimena izložba dečijih radova.
Audio tura
Povodom 120 godina od rođenja Pavla Beljanskog (19. jun 1892 – 14. jul 1965),
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog je, zahvaljujući saradnji sa kompanijom
Telenor, osmislila audio vođenje kroz stalnu postavku. Posetioci Spomenzbirke dobili su mogućnost da na jednostavan način obiđu muzej i upoznaju se
sa kapitalnim delima moderne umetnosti. Audio vođenje dostupno je
korisnicima svih mreža, s tim da je za Telenorove korisnike besplatno. Pozivom
na broj 063 9814 posetioci mogu da se informišu o 54 dela iz stalne postavke
Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, u trajanju od 27 minuta.
SKC - Fabrika
12. novembar, 21 sat
SLIKA, izložba
Projekat Slika, kroz izložbu radova nastavnika i saradnika Katedre za
slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu i nastavnika i saradnika
regionalnih katedara za slikarstvo, predstavlja različite umetničke
senzibilitete i poetike. Njihovim objedinjavanjem se otvara još jedan dijalog
o mogućim istraživačkim, asocijativnim, ontološkim i diskurzivnim
elementima tumačenja slike. Pored radova nastavnika i saradnika Katerde
za slikarstvo Akademije umetnosti, na ovogodišnjoj izložbi će moći da se
vide i radovi autora iz Beograda i Osijeka.
muzeji i galerije
LIKOVNI SALON KCNS
Ponedeljak, 12. novembar
BLACK & WHITE: Đorđe Arnaut, Anica Vučetić, Ljubomir Vučinić, Željka
Momirov i Vladimir Ristivojević - crtež, slika, skulptura, objekat, print i video rad
Projekat Black & White je osmišljen od strane grupe umetnika sa intencijom
da sinergijom koju čine lični senzibiliteti oformi novu - objedinjenu sliku čiji
opšti vizibilitet govori o osećanjima proizašlim iz opšteg stanja kroz lični
rakurs. Lične vizure recentno aktivnih i verifikovanih umetnika same po sebi
imaju značaj i etablirani kvalitet, ali ono što ovaj projekat izdvaja od
uobičajenih ekspozicija je forma kolaborativnog delovanja gde pojedinačno
ne gubi svoju signifikantnost već se integriše u osmišljeni skup koji polifono i
harmonično deluje ka percepciji na višem socio nivou. Sami autori su svesni da
koncepcijski integrisani u grupni angažman dodaju svojim vizijama osećanjima juksta poziciju za iščitavanje ličnih iskaza. Značajne predhodne
reference koje su autori ovog projekta ostvarili kao pojedinci je činjenica za
održivost i na kolektivnom – višem nivou zadatka.
Projekat je pomeren u odnosu na ustaljene pozicije u okvirima medijskih
gabarita i otvoren je ka medijskim fuzijama i novim iščitavanjima stabilnih
konvencija pozicioniranih u nove tokove savremenosti, tumačene kroz vizure
generalne integrisanosti. Razlike koje inicira projekat B&W usmerene su na
formu istraživačkog rada putanjama kreativnih principa i pokušaja čiji krajnji
produkti nisu samo artefakti nego i beleženje pozicije u vremenskom okviru.
Metodi kojima se svaki autor pojedinačno izražava su subjektivni može se reći
singularni i predstavljeni su u varijetetima likovnih disciplina, crtežom, slikom,
skulpturom, objektom, printovima i video radovima sa zvučnom integracijom i
muzikom.
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Ponedeljak, 26. novembar
ELIZABETA MATORKIĆ BISENIĆ, SUZNO JEZERCE, slike
„Suzno jezerce je termin preuzet iz anatomije oka.
Predstavlja deo neprekinute suzne putanje. To je mesto iz
koga se ponekad otkidaju suze i nalazi (vidi se) se u
unutrašnjem uglu oka. Suze kreću sa suprotnog
(spoljašneg) ugla oka iz suzne žlezde iz koje neprekidno
naviru. Tokom slivanja, suze se pravilno raspoređuju preko čitave površine oka
treptanjem, neprekidno ga vlažeći i ispirajući. Oko bez suza pati. Zato su izmišljene
veštačke suze.
Razlivene prirodne suze, sustizane novopristiglim suzama, prikupljaju se u suznom
jezercu. Sa dna jezerca postoji suzni greben koji suze usmerava ka suznim tačkama.
Suzna tačka je ulazni otvor odvodnog suznog kanala kroz koji suze iz jezerca otiču
dalje svojim spolja nevidljivim putem. Kada se plače priliv suza u suzno jezerce je
toliki da se odvodnim putevima ne može postići njihovo oticanje, pa se onda suze iz
suznog jezerca prelivaju. Nešto se vidi, nešto se zamišlja. Ne postoje dve iste suze.“
(Autorka)
Elizabeta Matorkić Bisenić je rođena u Beogradu 1964.godine. Studirala je
medicinu i slikarstvo. Diplomirala je 1991, a magistrirala 2000. godine Slikarstvo
na FLU u Beogradu, u klasi prof. Čedomira Vasića. Docent je na Fakultetu
Umetnosti u Nišu. Predaje Plastičnu anatomiju. Na doktorskim je studijama na
FLU u Beogradu. Član je ULUS-a. Izlaže na grupnim izložbama.
muzeji i galerije
MALI LIKOVNI SALON
Ponedeljak, 5. novembar
KATALIN KADAR, crteži
„...Beskonačnost je u finim detaljima. Monumentalnost se sadrži u nekoliko
kvadratnih centimetara koje smo stavili na papir. Mikro i makro kosmos su
krvna braća i ono što ne možemo raciom da dokučimo otvoreno je za doživljaj,
nagađanje i poetsko uzbuđenje... To je ono što Katalin Kadar zna i oseća kad
podiže monumentalnost minucioznih stvari do sopstvenog estetskog čina. Šta
više, prefinjena osetljivost kojom preslikava efemerne vizije, misli sakrivene i
probuđene pojedinim pojavama, ili način na koji ona označava večnu dramu
koja visi o koncu, vrsta je uzdržanog i zagonetnog kreativnog stava koji odbija
bilo kakve slatke besmislice. Metod, sredstvo i način pristupa su analitički
delikatni, dok je rezime je uvek moćan, autentičan i gotovo upadljivo muški.“
(Ištvan Antal Ištvan, Új Művészet, maj 2006.)
BIOGRAFIJA
Rođena je 1951. godine u Budimpešti. Završila srednju školu likovnih i
primenjenih umetnosti u 1969. godine. Diplomirala je 1973. godine na
Univerzitetu lepih i primenjenih umetnosti. Član je Art Fondacije, Udruženja
mađarskih grafičara, Društva mađarskih ilustratora, Udruženja mađarskih
karikaturista, Fondacije za mađarsku grafiku, Fondacije za umetnički plakat
Mađarske. Dobitnica je više vrednih nagrada iz oblasti crteža, grafike i
grafičkog dizajna. (OVO JE VEĆ STAVLJENO, UBACITI SAMO OVO ISPRED!!!, ŠTO
NIJE PODVUČENO!!!)
Klub „TRIBINA MLADIH“
Subota, 10. novembar, 19 sati
SERBIAN JAZZ, BRE - izložba fotografija Ivana Grlića
(u okviru Novosadskog Jazz festivala)
Ivan Grlić, nakon završene Grafičke škole u Beogradu, diplomirao je na
Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna, odsek Primenjena grafika.
Profesionalno se bavi fotografijom od 1998. godine. Osnivač je studija i
umetničke radionice Grlić.
Član je: ULUPUDS-a sekcije fotografije (2011), Foto saveza Srbije (2001), Fraktal 3
(2011), Asocijacije profesionalnih fotografa (2001) i pokreta Art of Reality (2002).
Suosnivač je i predsednik udruženja Srpska Duša-Serbian Soul Bre. Dobitnik
je specijalne nagrade 43. Majskog salona u Muzeju primenjenih umetnosti
(2011). Dosad je imao 12 samostalnih izložbi i izlagao na deset grupnih izložbi u
zemlji i inostranstvu. Objavio jei dve knjige foto-monografija: Serbian Soul, BRE!
(sopstveno izdanje, 2011) i JAZZ, BRE! (Službeni glasnik, 2011)
muzeji i galerije
SVET DIGITALNE UMETNOSTI
Četvrtak, 8. novembar, 20 sati
Sa ovogodišnjeg kelnskog onlajn festivala „CologneOFF“
Utorak, 20. novembar, 19 sati
Ilustracija i strip - Ivica Stevanovića
Ivica Stevanović (1977) – Icke, ili Edge, široj publici je poznat kao ilustrator
dečjih knjiga, i grafički dizajner. Ilustruje za domaće i strane izdavače.
Publikovao je više od hiljadu ilustracija u udžbenicima i slikovnicama.
Karakteriše ga specifičan i originalan pristup u ilustraciji, što potvrđuju
značajna autorska izdanja: O biljkama, životinjama i predelima (Orfelin
izdavaštvo, 2012), Ljubazni leševi – II prošireno izdanje (Komiko, 2011), Buntovnici
(Orfelin izdavaštvo, 2011), Prognana bića (Orfelin izdavaštvo, 2010), Gnusobnospodobni slučajevi, ili udesi (autorsko izdanje, 2009), Katil (Everest media, 2008),
L’Anatomie du ciel (Les Humanoides Associes, 2006), Leksikon Likovnih Legija
(SKC NS, 2005). Vanredni je profesor na katedri za grafičke komunikacije na
Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Predaje predmet Grafika knjige, i izborni
predmet Strip. Dobitnik je više priznanja i nagrada iz oblasti dizajna, ilustracije,
karikature i stripa.
Ovogodišnji međunarodni onlajn video festival CologneOFF sa sedištem u
Kelnu, Nemačka, nosi naslov Pomeranje kontinenata – ljudska prava,
sećanja, identitet, i na njemu učestvuje oko stotinu umetnika iz čitavog sveta.
Publika će imati priliku da vidi neke od najzanimljivijih radova sa ovog
festivala.O festivalu će govoriti Andrej Tišma.
Utorak, 27. novembar, 20 sati
Video umetnost Aleksandra Isaenka
Aleksandar Isaenko, video stvaralac iz Ukrajine, u svojim radovima
eksperimentiše kako u formalnom tako i sadržinskom smislu. Gotovo u svakom
radu nalazi novi, drugačiji formalni pristup, značajan akcenat čini muzika, a
teme su mu vezane za aspekte mentalnog, emocionalnog i ezoterijskog u
ljudskom biću. Rođen je 1976, živi i stvara u Odesi, a uz video bavi se
slikarstvom i fotogarafijom. Video radovi su mu prikazivani na festivalima i u
galerijama u Rusiji, Argentini, Poljskoj, Bugarskoj, Litvaniji, Grčkoj, Mađarskoj,
Francuskoj, Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.O autoru i
prikazanim video radovima govoriće Andrej Tišma.
muzeji i galerije
Ponedeljak, 26. novembar
VLADISLAV ŠEŠLIJA, slike
Vladislav Šešlija je rođen u Zrenjaninu 1965. Diplomirao slikarstvo na Akademiji
umetnosti u Novom Sadu 1994. godine. Samostalno izlagao 21 put u Srbiji i na
preko 90 kolektivnih izložbi u Jugoslaviji, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Rusiji. Član je
Suluv-a, Likovnog kruga i grupe Sedam patuljaka.
Dobitnik je više nagrada: Novi Sad, LANS (1988);
Beograd, 7. bijenale jugoslovenskog studentskog
crteža (1993), Sremski Karlovci Podunavska likovna
kolonija (1996).
Učestvovao u radu mnogobrojnih likovnih kolonija.
Slike mu se nalaze u privatnim kolekcijama u
Francuskoj, SAD, Kanadi, Španiji, Švedskoj, Italiji,
Danskoj, Engleskoj, Belgiji, Grčkoj, Rusiji.
Galerija KIC MLADOST Futog
Četvrtak, 15. novembar, 19 sati
IZLOŽBA RUČNOG TKANJA - prodajna izložba unikatnih odevnih predmeta
izrađenih tradicionalnom tehnikom ručnog tkanja
Postavku čine ručno tkani unikatni šalovi, ogrtači, jakne, košulje, tkanice i
torbice izrađeni u tkačnici Branislave Đuragin. Svi modeli su od prirodnih
materijala: pamuka, lana, vune... Kroz izradu najrazličitijih unikatnih komada
odeće, a prateći savremene modne trendove, boje i krojeve, tkačka radionica
Branislave Đuragin doprinosi očuvanju tkanja kao umetničkog zanata. Izložbu
dopunjuju predmeti od stakla autorke Zdravke Ris.
muzeji i galerije
PROGRAM MSUV – NOVEMBAR
Petak, 16. novembar, 19 sati
ASIMETRIČNA EVROPA, izložba
Izložba se bavi pitanjima simetričnih i asimetričnih kulturalnih/društvenih
identiteta u savremenoj Evropi a pre svega pitanjem “šta je to sada” u
evropskom identitetu na graničnim linijama Jugoistočne Evrope i nekadašnje
Istočne Evrope u odnosu na druge potencijalne, stvarne i fikcionalne Evrope.
Izložba je deo složenog transnacionalnog projekta Europe u okviru kojeg je
2011. i 2012. priređeno niz izložbi u Muzeju savremene umetnosti u Lajpcigu.
Novosadska izložba je realizacija koncepta dr Miška Šuvakovića i u vezi je sa
njima. Drugi kustosi su realizovali ili će realizovati izložbe u svojim lokalnim
sredinama (Minsk, Lođ, London, Oslo, Peking, San Sebastijan itd).
Izložbu će otvariti v.d. direktora MSUV Vladimir Mitrović, umetnički direktor
projekta Europa dr Barbara Štajner (Barbara Steiner), direktor Gete-Instituta u
Beogradu dr Matias Miler Vajferig (Matthias Müller–Wieferig) i kustos izložbe
Asimetrična Evropa dr Miško Šuvaković.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Službene prostorije: Jevrejska 21
Tel. 021/6613 526 i 6613 897
e-mail: [email protected]
www.msuv.org
Izložbene prostorije: Dunavska 37
Utorak, 20. novembar
Zaobilazne strategije – arhitektura u Vojvodini na početku 21. veka
Kustos: Vladimir Mitrović
Učesnici arhitekte: Dubravka Đukanović, Milan Kovačević, Lazar
Kuzmanov, Dragan Marinčić, Aleksandra Marinčić, Ilja Mikitišin, Dušan
Miladinović, Leonid Nešić, Aleksandar Rackov, Nemanja Radusinović,
Toth Vilmos, Valkay Zoltan
Na izložbi će biti prikazana dela dvanaest arhitekata i arhitektonskih biroa koja
su svojom stvaralačkom praksom i delima obeležila prvu deceniju novog
milenijuma. Izložba ujedno predstavlja prvi korak koji MSUV čini u
sagledavanju i mapiranju savremenih autora i njihovih arhitektonskih dela na
teritoriji Vojvodine.
Izložbu će pratiti katalog i niz različitih manifestacija, prezentovanja rada
pojedinih arhitekata, vođenja, predavanja i prikazivanja filmova koji se bave
savremenom arhitekturom kao i rad sa najmlađim posetiocima.
muzeji i galerije
Galerija Matice srpske
Trg galerija 1
21000 Novi Sad
E-mail: [email protected]
www.galerijamaticesrpske.rs
GALERIJA MATICE SRPSKE
Tokom novembra
Akvizicije Galerije Matice srpske 2001−2011.
Autorke izložbe i pratećeg kataloga: Aleksandra Stefanov i Jelena
Ognjanović, kustoskinje Galerije
Izložba Akvizicije Galerije Matice srpske 2001–2011. predstavlja presek
desetogodišnjeg rada Galerije Matice srpske na popunjavanju i razvoju
kolekcije, kroz izbor 90 najreprezentativnijih dela. U periodu od 2001. do 2011.
godine Galerija Matice srpske je poklonima i otkupima obogatila svoju
kolekciju sa 1.616 umetničkih dela. Realizovan je otkup 32 umetnička dela,
formirano 16 novih poklon zbirki i dobijeno 244 pojedinačna poklona.
Umetnička dela hronološki pripadaju periodu od 17. do 21. veka i izvedena su u
različitim tehnikama likovnog izražavanja. Na izložbi su predstavljena dela
nekih od najznačajnijih umetnika koji su stvarali u tom periodu.
Zbog svog kvaliteta, vrednosti i značaja, osam novih akvizicija (Grof i Grofica
Nako, nepoznatog autora; Vuk Stefanović Karadžić, Petra Aničića; Devojka sa
kanarincem, Novaka Radonića, Autoportret sa mačkom Stevana Aleksića,
Utakmica Ivana Tabakovića i njegove skice za sliku Genius) se nalaze u stalnoj
postavci Galerije. Zbog velikog broja novih akvizicija i nemogućnosti da se sve
prezentuju javnosti izlaganjem, one će biti dostupne posetiocima putem
digitalne prezentacije.
Prateći program:
Petak, 2. novembar
Stručno tumačenje izložbe
Aleksandra Stefanov, autorka izložbe
Petak, 9. novembar
O otkupljenim umetničkim delima Galerije Matice srpske 2001─ 2011.
Jelena Ognjanović, autorka izložbe
Petak, 16. novembar
Nove akvizicije – dela u stalnoj postavci Gsalerije Matice srpske
Aleksandra Stefanov, autorka izložbe
Peak, 23. novembar
Uloga i značaj darodavaca u razvoju kolekcije Galerije Matice srpske i
razgovor sa darodavcima
mr Tijana Palkovljević, upravnica Galerije i Aleksandra Stefanov i Jelena
Ognjanović, autorke izložbe
Petak, 30. novembar
Konzervatorske priče – Rad na novim akvizicijama
dr Daniela Korolija Crkvenjakov, muzejska savetnica
muzeji i galerije
GALERIJA LIKOVNE UMETNOSTI POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA
Galerija Rajko Mamuzić
Vase Stajića 1
Novi Sad 21000
www.galerijamamuzic.org.rs
Četvrtak, 1. novembar, 13 sati
GRAFIKA OVDE I SADA, izložba
Projekat Grafika ovde i sada zasnovan je na težnji da se, izložbom grafika,
podstakne javnost i približi širem auditorijumu savremeno umetničko
stvaralaštvo grafike kao likovne grane koja se bezmalo četiri decenije neguje
na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Projekat prezentuje radove nastavnika, saradnika i studenata Katedre za
grafiku, koji svojim angažmanom dosledno i na ubedljiv način podižu dignitet
grafike, aktivno učestvujući na domaćim i međunarodnim izložbama i
simpozijumima, neretko ovenčani (brojnim) nagradama. Cilj projekta je
motivacija studenata Katedre za grafiku, svih nivoa studija, za buduće
stvaralačke poduhvate u grafici i njihovo pozicioniranje na polju umetnosti.
Međusobna interakcija stvaralaštva na relaciji nastavnik-student, bitan je
edukativni element nastavnog procesa, i jedan je od primarnih principa ovog
projekta. U toku realizacije projekta, radom u grafičkom ateljeu Katedre za
grafiku Akademije umetnosti u Novom Sadu, stvara se pozitivan i inspirativan
stvaralački ambijent, u kojem učestvuju nastavnici i studenti, te se takvim
zajedničkim delovanjem, dijalogom i analizom novonastalih grafičkih radova,
uspešno podstiču i artikulišu stvaralačke sposobnosti, što ovaj projekat i čini
izuzetno značajnim. Podrška gradskih institucija, Galerije likovne umetnosti
poklon zbirka Rajka Mamuzića i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, taj
značaj upravo i potvrđuje.
OGRANAK SANU
Četvrtak, 8. novembar
Izložba slika Radmile Ivoš Beujukian
U saradnji sa galerijom Most Zavoda za kulturu Vojvodine biće otvorena izložba slika Radmile Ivoš Beujukian,
slikarke iz Pariza. Izložba će trajati do 21. novembra.
muzika
ARSEN U SINAGOGI, 2. novembar 2012
muzika
KONCERT ARSENA I MATIJE DEDIĆA
Petak, 2. novembar, 20 sati
Sinagoga
Koncert u Novom Sadu organizuje Koncertna agencija My Way iz Beograda u
saradnji s Muzičkom omladinom Novog Sada.
Na repertoaru će se naći hitovi po kojima je Arsen poznat širom regiona, a
celokupnoj atmosferi doprineće intimno izvođenje pesama uz klavirsku
pratnju.
Ljubitelji Arsenove kantautorske muzike najviše ga pamte po romantičnim
pesmama: Sve što znaš o meni, O, mladosti, Zagrli me...
Osnovno zanimanje mu je uvek bila muzika, ali u spoju s poezijom došao je do
sopstvenog kantautorskog izraza, koji je postao za njega karakterističan.
Miljenik je publike još od festivala Beogradsko proleće (1967) i kultnog filma
Višnja na Tašmajdanu (1968). Kao kantautor, aranžer, dirigent, autor filmske
muzike Arsen je ostavio neizbrisiv trag u muzici tokom svoje karijere duge pet
decenija. Osvojio je brojne nagrade, među kojima su: Estradna nagrada
Jugoslavije, nagrada „Vladimir Nazor“, nagrada „Slobodne Dalmacije“ za životno
delo, dve Zlatne arene za filmsku muziku, nagrada za muziku u filmu Rabuzin,
više nagrada za pozorišnu muziku, nagrada u Novom Sadu za filmsku muziku,
„Premio Brel“ – za promovisanje evropske kantautorske pesme, i mnoge druge.
U poslednje vreme Arsen Dedić nastupa sa svojim sinom Matijom,
proslavljenim muzičarem. Govoreći o saradnji s Matijom, Arsen ističe da retko
kada „zalaze jedan drugome u rad“, već samo ponekad, ako im se učini da su
stvorili nešto izuzetno.
Matija Dedić, nagrađivani džez pijanista i kompozitor, nedavno je objavio
zajednički album sa Zoranom Predinom, pod nazivom Tragovi u sjeti. Finalista
je Džez festivala u Montreju 2002. godine.
Ulaznice
Muzička omladina Novog Sada (Katolička porta 2/II,
tel.021/452-344) radnim danima od 8 do 13 časova, kao i dva sata pred
početak koncerta na ulazu u Sinagogu
ON-LINE prodaja i rezervacija ulaznica i preko web sajta MONS-a na www.
muzickaomladina.org
Cena ulaznice: 2.000,00 dinara i 1.800,00 dinara
muzika
Koncertna sezona
u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti
Petak, 2. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
Biljana Gorunović, klavir
Program: F. Šopen, V. Mokranjac
Sreda, 21. novembar, 20 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT Katedre za duvačke instrumente
Četvrtak, 22. novembar, u 20 sati
KONCERT
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
Svetlana Štula, violina
Svetlana Pantelić, klavir
Program: J. Brams, V. A. Mocart. M. de Falja, E. Bloh
Đure Jakšića 7 • 021/422 176 • 021/422-177
[email protected]
www.akademija.uns.ac.rs
Subota, 24. novembar, 10 – 14 sati
Akademija umetnosti, Đure Jakšića 7
Srpska crkvena muzika: teorijske osnove i savremena praksa (seminar)
Seminar Srpska crkvena muzika: teorijske osnove i savremena praksa predstaviće
osnovne elemente pravoslavne bogoslužbene muzike, podeljene u tri celine:
himnografija, pojačka radionica (srpsko tradicionalno crkveno pojanje) i
višeglasna crkvena muzika (tradicionalna i moderna literatura). Seminar je
prevashodno namenjem studentima Akademije umetnosti i učenicima
muzičkih škola.
Ponedeljak, 26. novembar, 19,30 sati
Akademija umetnosti, Multimedijalni centar
KONCERT Katedre za kamernu muziku
Ulaz na sve koncerte je slobodan.
muzika
Muzička omladina Novog Sada Katolička porta 2/II, Novi Sad
tel. 021/452-344
email: [email protected]
www.muzickaomladina.org
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
Nedelja, 4. novembar, 20,30 sati, klub “Tribina mladih”
KONCERT
VIKTOR LEONIDOV, kantautor iz Moskve
Čuveni ruski kantautor Viktor Leonidov iz
Moskve, naslednik je stila nastupa svetski
poznatog kantautora Vladimira Visockog. Na
svom prvom gostovanju u Novom Sadu
nastupa sa repertoarom svojih i drugih
poznatih ruskih pesama. Koncert je
organizovan u saradnji sa Društvom ruskih
sunarodnika Luč iz Novog Sada.
Ulaz je slobodan.
Utorak, 6. novembar, 20 sati, klub “Tribina mladih”
Ciklus PAVILJON MUZIKE
KONCERT
Dušica Polovina, viola i MARINA MIKIĆ, klavir
Program: B. Marčelo, J. Brams, K. Sen-Sans, M. I. Glinka, H. Ekles, G. Fore,
A. Pjacola
Četvrtak, 29. novembar, 20 sati, Sinagoga
KONCERT KVARTETA „BESTER“
Jaroslav Bester, harmonika
Jaroslav Tirala, violina
Oleg Diiak, harmonika, klarinet, udaraljke
Mikolaj Pospješalski, kontrabas
Kvartet Bester je zapravo novo izdanje
legendarnog Krakov Klecmer benda koji je
osnovan 1997. godine u Krakovu (Poljska) na
inicijativu Jaroslava Bestera tada mladog
muzičara, kompozitora i harmonikaša.
Kvartet izvodi muziku ogromnog stilskog
raspona, od klasike preko džeza do
avangardne muzike uključujući najbolja
dostignuća savremene kamerne muzike u kojima improvizacija predstavlja
temelj za izgradnju jedinstvenih instrumentalnih oblika. Umetnički smeo i
originalan repertoar kvarteta zasnovan je na autorskim kompozicijama
članova, a pisanim u duhu klecmer muzike ili na aranžmanima kreiranim za
ovaj instrumentalni sastav. Kontinuirano nastupaju u prestižnim koncertnim
salama i muzičkim centrima širom sveta. Realizaciju koncerta je omogućila
Ambasada Poljske u Beogradu
Cena ulaznice: 500,00 din.
pozorišta
PREMIJERE U NOVEMBRU
POZORIŠTE MLADIH
Petak, 2. novembar, 20 sati –
Mala sala
Koprodukcija SDUV i Pozorišta mladih
Franc Ksaver Krec: MUŠKE STVARI
Adaptacija i režija: Dušan Petrović
Scenografija i izbor muzike: Dušan
Petrović
Igraju: Sanja Ristić Krajnov i
Jugoslav Krajnov
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE
Subota, 3. novembar, 19,30 sati
Scena „Pera Dobrinović“
Koprodukcija SNP-a i Narodnog pozorišta Sombor
Oskar Vajld: SALOMA RELOADED
Adaptacija i režija: Predrag Štrbac
Kompozitor: Marko Grubić
Igraju: Sonja Damjanović, Milan Kovačević, Dušan Jović, Tanja Šanta
Torlaković, Nebojša Savić, Branislav Jerković, Sanja Mikitišin, Srđan
Aleksić, Nemanja Bakić, Marko Savić i Lućija Travičić
pozorišta
PREMIJERE U NOVEMBRU
NOVOSADSKO POZORIŠTE – UJVIDEKI SZINHAZ
Utorak, 20. novembar, 19 sati
Džordž Bihner: LEONS I LENA
Režija: Diego de Brea
Kostimografija: Marina Sremac
Igraju: Aron Balaž, Gabriela Crnković, Gabor Pongo, Tamaš Hajdu,
Agota Ferenc, Terezia Figura, Eduard Sabo, Daniel Gamboš i Atila Nemet
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE
Četvrtak, 22. novembar, 20 sati
Scena „Jovan Đorđević“
Koprodukcija: SNP, Kazalište Ulysses (Zagreb), GDK Gavella (Zagreb), Slovensko
narodno gledališče (Drama Maribor), Atelje 212 (Beograd), Sterijino pozorje
(Novi Sad) i Teatar na Navigatorot (Skoplje)
Goran Stefanovski: ODISEJ
Režija: Aleksandar Popovski
Dramaturgija: Dora Delibianco
Scenografija: Numen, Ivana Radenović
Kostimografija: Marita Ćopo
Igraju: Ozren Grabarić, Anita Mančić, Branko Jordan, Nataša Matjašec
Rošker, Svetozar Cvetković, Boris Isaković, Jasna Đuričić, Dijana Vidušin,
Franjo Dijak i Nikola Ristanovski
NOVOSADSKO POZORIŠTE – UJIDEKI SZINHAZ
Sreda, 7. novembar, 19 sati *
Ingmar Bergman: FANI I ALEKSANDAR
Režija: Đerđ Vidovski
Četvrtak, 22. novambar, 19 sati *
Ervin Lazar: BERŽIAN I DIDEKI
Režija: Kinga Mezei
Četvrtak, 8. novembar, 19 sati *
Ingmar Bergman: FANI I ALEKSANDAR
Režija: Đerđ Vidovski
Petak, 23. novembar, 19 sati *
Ervin Lazar: BERŽIAN I DIDEKI
Režija: Kinga Mezei
Sreda, 14. novembar, 19 sati *
PREMIJERA
Džordž Bihner: LEONS I LENA
Režija: Diego de Brea
Četvrtak, 15. novembar, 19 sati *
Đerđ Serbhorvat: A KO ĆE VRATITI BICIKL?
Režija: Silvia Križan
Petak, 16. novembar, 19 sati *
Alan Livije: PAKAO (diplomska predstava)
Kolektivna režija
Ponedeljak, 19. novambar, 19 sati *
Džordž Bihner: LEONS I LENA
Režija: Diego de Brea
Utorak, 20. novembar, 19 sati *
Džordž Bihner: LEONS I LENA
Režija: Diego de Brea
Nedelja, 25. novembar, 16 i 19 sati
Đačka scena „Šarene iskrice“
PREMIJERA
USPAVANA LEPOTICA
Režija: Laura Tot
Ponedeljak, 26. novembar, 11 i 15 sati
Đačka scena „Šarene iskrice“
USPAVANA LEPOTICA
Režija: Laura Tot
Utorak, 27. novembar, 19 sati *
Mihail Bulgakov: MAJSTOR I MARGARITA
Režija: Šandor Laslo
Sreda, 28. novembar, 19 sati *
Mihail Bulgakov: MAJSTOR I MARGARITA
Režija: Šandor Laslo
pozorišta
Novosadsko pozorište - Újvidéki Színház
tel: 021/ 525-552 i 657-2526
www.uvszinhaz.co.rs -e-mail: [email protected],
[email protected]
Četvrtak, 29. novembar, 19 sati *
OTELO I DEZDEMONA
Eksperimentalna predstava prema motivima dela Vilijema Šekspira
Režija: Nemanja Petronje
Napomena: * predstave sa prevodom
FANI I ALEKSANDAR
Scenska adaptacija: Kata Đarmati
Režija: Đerđ Vidovski
Igraju: Livia Banka, Šandor Laslo, Agota Silađi, Peter Dukas, Iren
Abraham, Gabor Pongo, Melinda Šimon, Atila Giric, Silvia Križan,
Emina Elor, Atila Mađar, Atila Nemet, Tamaš Hajdu, Aron Balaž,
Terezia Figura, Timea Lerinc, Gabriela Crnković, Zoltan Širmer i
Ištvan Kereši
U predstavi Fani i Aleksandar dvoje starih lutaju stranputicom svojih
uspomena i bola. Odnosno, dva deteta traže izlaz iz onog neizrecivog
u njima, onog što stalno izvire iz njih i proganja ih.
Šezdesetčetvorogodišnji Bergman u svom poslednjem filmu očima
osmogodišnje Fani i desetogodišnjeg Aleksandra prikazuje život koji
je u mnogo čemu sličan njihovom dečjem dobu. Iz dvoje dece govore
stari ljudi a u predstavi iz starih ljudi ponovo progovara dvoje dece.
pozorišta
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE
Četvrtak, 1. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Gaetano Doniceti: POZORIŠNE ZGODE I NEZGODE
(VIVA LA MAMA) (komična opera)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Subota, 3. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
PREMIJERA
Oskar Vajld: SALOMA RELOADED (drama)
Režija: Predrag Štrbac
Utorak, 6. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Oskar Vajld: SALOMA RELOADED (drama)
Režija: Predrag Štrbac
Kamerna scena, 21 sat
Nikolaj Koljada: LJUBAVNA PRIČA (tragikomedija)
Režija: Zoran Bogdanov
Sreda, 7. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
P. I. Čajkovski: LABUDOVO JEZERO (balet)
Koreograf: Vladimir Logunov
Dirigent: Mikica Jevtić
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Marjan Nećak: MILEVA AJNŠTAJN (balet po motivima Karlo Goldoni: SLUGA DVAJU GOSPODARA
istoimene drame Vide Ognjenović)
Koprodukcija: Grad teatar Budva, SNP i NP „Toša
Dirigent: Aleksandar Kojić
Jovanović“ iz Zrenjanina
Režija: Boris Liješević
Nedelja, 4. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
Četvrtak, 8. novembar
KONCERT KEMALA MONTENA
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
„VRATIO SAM SE ŽIVOTE“
Branislav Nušić: UJEŽ (komedija)
Režija: Radoslav Milenković
Ponedeljak, 5. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Kamerna scena, 21 sat
Oskar Vajld: SALOMA_RELOADED (drama)
Albert Lorcing: PROBA ZA OPERU (komična opera)
Režija: Predrag Štrbac
Adaptacija, prepevi i postavka: Miodrag Milanović
Kamerna scena, 21 sat
Petak, 9. novembar
Branko Dimitrijević:
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
LJUBAVNI JADI VUDIJA ALENA (komedija)
Đuzepe Verdi: TRUBADUR (opera)
Režija: Branko Dimitrijević
Dirigent: Aleksandar Kojić
Srpsko narodno pozorište
Pozorišni trg 1 - tel. centrale: 6621 411
Telefon blagajne: 520-091
[email protected]
www.snp.org.rs
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Eden fon Horvat: PRIČE IZ BEČKE ŠUME (drama)
Režija: Iva Milošević
Subota, 10. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
P. I. Čajkovski: LABUDOVO JEZERO (balet)
Koreograf: Vladimir Logunov
Dirigent: Mikica Jevtić
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Karlo Goldoni: SLUGA DVAJU GOSPODARA (komedija)
Koprodukcija: Grad teatar Budva,
SNP i NP „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina
Režija: Boris Liješević
Utorak, 13. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Gaetano Doniceti:
POZORIŠNE ZGODE I NEZGODE
(VIVA LA MAMA) (komična opera)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Martin Makdona: LEPOTICA LINEJNA (drama)
Režija: Boris Isaković
Kamerna scena, 21 sat
PRESREĆNI LJUDI
Koncept i režija: Predrag Štrbac
Sreda, 14. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19 sati
Miloš Crnjanski: SEOBE (drama)
Režija: Vida Ognjenović
Ponedeljak, 19. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
Đuzepe Verdi – Irena Popović:
DAMA S KAMELIJAMA (balet)
Četvrtak, 15. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Mihail Bulgakov: ZOJKIN STAN (komedija)
Režija: Dejan Mijač
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
J. S. Popović: DŽANDRLJIV MUŽ 100. put
Režija: Radoje Čupić
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL
15 – 17. novembra
Petak, 16. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 18 sati
Anton Pavlovič Čehov: GALEB (drama)
Režija: Tomi Janežič
Subota, 17. novembar
Scena „Pera Dobrinović“, 18 sati
NOĆ POZORIŠTA
Anton Pavlovič Čehov: GALEB (drama)
Režija: Tomi Janežič
Nedelja, 18. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
GODIŠNJI KONCERT
DEČJIH FOLKLORNIH ANSAMBALA
AKUD-a „SONJA MARINKOVIĆ“
Utorak, 20. novembar
Kamerna scena, 21 sat
PREMIJERA
Koprodukcija SNP-a i Plus teatra
Bridžit Karpenter: VEČE SA TINIJEM
Režija: Bogdan Janković
Sreda, 21. novembar
Kamerna scena, 21 sat
Branko Dimitrijević:
GODO NA USIJANOM LIMENOM KROVU
Režija: Nikola Zavišić
Četvrtak, 22. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
PREMIJERA
Goran Stefanovski: ODISEJ (drama)
Režija: Aleksandar Popovski
Petak, 23. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
Goran Stefanovski: ODISEJ (drama)
Režija: Aleksandar Popovski
pozorišta
Subota, 24. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20 sati
Goran Stefanovski: ODISEJ (drama)
Režija: Aleksandar Popovski
Ponedeljak, 26. novembar
Kamerna scena, 21 sat
PRESREĆNI LJUDI
Koncept i režija: Predrag Štrbac
Utorak, 27. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 20,30 sati
Koprodukcija SNP i KCNS
Forum za novi ples: ŠAMPANJAC I JAGODE
(LIFETIME WARRANTY GRATIS)
Kamerna scena, 21 sat
Koprodukcija SNP-a i Plus teatra
Bridžit Karpenter: VEČE SA TINIJEM (komedija)
Režija: Bogdan Janković
Četvrtak, 29. novembar
Kamerna scena, 21 sat
Branko Dimitrijević: LJUBAVNI JADI VUDIJA ALENA
Režija: Branko Dimitrijević
Petak, 30. novembar
Scena „Jovan Đorđević“, 19 sati
OBNOVA: Imre Kalman: KNEGINJA ČARDAŠA (opereta)
Dirigent: Aleksandar Kojić
Scena „Pera Dobrinović“, 19,30 sati
Džim Kartrajt: PUT/ROAD
Pozorište „Promena“ AUNS
pozorišta
Pozorište mladih
Rаdno vreme blаgаjne: utorаk – petаk od 10 do 20 sati; subotа i
nedeljа od 9 do 13 sati. Ponedeljkom blаgаjnа ne rаdi osim
kаdа je zа tаj dаn plаnirаnа predstаvа
Subotom i nedeljom ukoliko igrа večernjа predstаvа - blаgаjnа
rаdi od 9 sati do početkа predstаve.
Telefon blаgаjne Pozorištа mlаdih: 521 826
www.pozoristemladih.co.rs
POZORIŠTE MLADIH
NOVEMBARSKI REPEROAR
SCENA ZA DECU
Četvrtak, 1. novembar, 18 sati - Velika sala
CIRKUS IZ ŠEŠIRA (4+)
Autorska predstava: Emilija Mrdaković, Slobodan
Ninković i Saša Latinović
Subota, 10. novembar, 11 sati – Mala sala
Jan Grabovski: VUK I JARIĆI (3+)
Režija: Borislav Mrkšić
Subota, 3. novembar, 11 sati – Mala sala
Đani Rodari: PRINC LEDENKO (4+)
Režija: Emilija Mrdaković
Četvrtak, 15. novembar, 18 sati –
Velika sala
Đula Urban: PLAVI PETAR (5+)
Režija: Petar Pašov
Nedelja, 4. novembar, 11 sati – Mala sala
ANĐEOSKA BAJKA (3+)
Autor i režija: Emilija Mrdaković
Subota, 17. novembar, 11 sati – Velika sala
H.K. Andersen: MALA SIRENA (4+)
Režija: Biljana Vujović
Četvrtak, 8. novembar, 18 sati – Velika sala
Karlo Kolodi: PINOKIO (6+)
Adaptacija i režija: Emilija Mrdaković
Nedelja, 18. novembar, 11 sati – Mala sala
Šarl Pero: USPAVANA LEPOTICA (4+)
Adaptacija i režija: Veselin Bojdev
Četvrtak, 22. novembar, 18 sati – Mala sala
Koprodukcija sa Savezom dramskih umetnika
Vojvodine
KVARNA FARMA (4+)
Autor i režija: Nebojša Savić
Subota, 24. novembar, 11 sati – Mala sala
Rada Moskova: KOS I LISICA (4+)
Režija: Zlati Zlatev
Nedelja, 25. novembar, 11 sati – Mala sala
Pjer Gripari: ČAROBNICA IZ ULICE BONŽUR (5+)
Adaptacija i režija: Emilija Mrdaković
Četvrtak, 29. novembar, 11 sati – Mala sala
Đani Rodari: PRINC LEDENKO (4+)
Režija: Emilija Mrdaković
pozorišta
DRAMSKA SCENA
Petak, 2. novembar, 20 sati – Mala sala
PREMIJERA
Koprodukcija SDUV i Pozorišta mladih
Franc Ksaver Krec: MUŠKE STVARI
Režija: Dušan Petrović
Utorak, 6. novembar, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: TESTOSTERON
Režija: Radoje Čupić
Petak, 9. novembar, 20 sati – Velika sala
Branislav Nušić: OŽALOŠĆENA PORODICA
Režija: Emilija Mrdaković
Utorak, 13. novembar, 20 sati – Velika sala
A.P. Čehov: POVODOM GALEBA
Režija: Boris Liješević
Sreda, 14. novembar, 20 sati – Mala sala
Viktor Lanu: OTVARAČ
Režija: Radoje Čupić
Subota, 24. novembar, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: TESTOSTERON
Režija: Radoje Čupić
Petak, 16. novembar, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: ESTROGEN
Režija: Radoje Čupić
Nedelja, 25. novembar, 20 sati – Mala sala
Koprodukcija SDUV i Pozorišta mladih
Franc Ksaver Krec: MUŠKE STVARI
Režija: Dušan Petrović
Utorak, 20. novembar, 20 sati – Mala sala
Koprodukcija SDUV i Pozorišta mladih
Franc Ksaver Krec: MUŠKE STVARI
Režija: Dušan Petrović
Četvrtak, 22. novembar, 20 sati – Velika sala
PREMIJERA
Koprodukcija Brod Teatar i Pozorište mladih
Stevan Sremac: LIMUNACIJA
Režija: Ratko Radivojević
Utorak, 27. novembar, 20 sati – Velika sala
Branislav Nušić: OŽALOŠĆENA PORODICA
Režija: Emilija Mrdaković
Petak, 30. novembar, 20 sati – Velika sala
Andžej Saramanovič: ESTROGEN
Režija: Radoje Čupić
pozorišta
Subota, 3. novembar, 19 sati
Zoltan Egereši:
ZELJE, PEČENI KROMPIR
Režija i scenografija: Igor
Pavlović
Igraju: Zoltan Molnar, Đorđe
Simić i Igor Pavlović
Nedelja, 4. novembar, 19 sati
Vladimir Đurđević:
NE IGRAJ NA ENGLEZE
Režija: Bogdan Janković
Igraju: Ervin Hadžimurtezić,
Branislav Jerković i Đorđe
Simić
NOVOSADSKI NOVI TEATAR
Nedelja, 4. novembar, 11 sati
TRI PRASETA I USPAVANA LEPOTICA
Autorska predstava Jovana Carana – Denisa
Nedelja, 11. novembar, 11 sati
NAJLEPŠI POKLON
Režija: Sanja Ristić Krajnov
Nedelja, 18. novembar, 11 sati
KUKURIKU BAJKA
Režija: Nataša Milišić
Nedelja, 25. novembar, 11 sati
MALA PRODAVNICA ČUDA
Režija: Jovan Caran – Denis
TEATAR 34
Četvrtak, 15. novembar, 20 sati
Muza Pavlova: SLUČAJEVI
(satirična farsa)
Režija: Bogdan Trifunović
Subota, 17. novembar, 11 sati
POŠLA KOKA NA PAZAR
(multimedijalni kabare za decu) (3+)
Dramatizacija: Marija Ardeljan
Režija: Bogdan Janković
Četvrtak, 22. novembar, 20 sati
Anton Pavlovič Čehov:
PUŠENJE (komedija)
Režija: Lazar Jovanov
Subota, 24. novembar, 11 sati
Marija Ardeljan: MAŠTOJED (3+)
Režija: Bogdan Janković
Četvrtak, 29. novembar, 20 sati
Pedro Almodovar: PATI DIFUSA
(lascivna tragikomična ispovest)
Režija: Sonja Mladenov
PREMIJERA U ARENI CINEPLEX: SKYFALL
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
film
Reditelj: Sem Mendes
Glumci: Danijel Krejg, Džudi Denč, Rejf Fajns, Havijer Bardem,
Naomi Haris, Albert Fini, Rori Kiner...
Danijel Krejg se vraća kao legendarni britanski tajni agent, u najvećoj filmskoj
franšizi svih vremena. U ovom filmu, Bondova lojalnost M biće pred velikim
iskušenjima. MI6 biće napadnut i 007 će morati da stupi u akciju... Nazivajući ga
“buldogom od filma”, kritičarka lista Time piše: “Od prvog trenutka kad uz
zvuke orkestra Adel počinje da peva, prizivajući nostalgične trunke niz
kolektivnu kičmu publike, znamo da je ovo trijumfalan povratak klasičnom
Bondu!”
Glavnog negativca ovoga puta tumači Oskarom nagrađeni španski glumac
Havijer Bardem, koji je na prečac osvojio filmske kritičare. Jedan od njih beleži
da “Bardem briljira i ovoga puta, nudeći interpretaciju zasnovanu na patologiji,
groteski i zlobi viđenoj kod Hanibala Lektora”, dok drugi navodi da Havijer
Bardem u filmu “nije klasičan tip negativca koji želi da vlada svetom, on uspeva
da nas istovremeno i nasmeje, što čini njegov lik još zločestijim”. Skyfall je do
sada najduži 007 film. Traje (rekordnih) 142 minuta.
film
U susret Međunarodnom festivalu evropskog i nezavisnog filma
KONKURS „MOJ FILM“ za EURO IN FILM
Kulturni centar Novog Sada objavljuje konkurs „Moj film“ za prijavu mini
autorskih ostvarenja u okviru 16. međunarodnog festivala evropskog i
nezavisnog filma Euro In film.
Konkurs „Moj film“ traje od 8. do 25. novembra, a možete poslati filmove bilo
kog žanra i pravca, temu odaberite sami - snimite priču o ljudima koje
poznajete, o dešavanjima koja su za vas važna, zabeležite svoja razmišljanja i
pogled na svet ili nešto sasvim drugo….
Pravo prijave imaju mladi do 30 godina starosti, a jedan učesnik može da pošalje
najviše tri mini filma koji su snimana tokom prošle i ove godine ili će biti
snimljeni do završetka konkursa.
Snimci mogu biti napravljeni kamerom mobilnog telefona, foto-aparata ili
profesionalnom opremom (DVD format).
Učesnici konkursa bi trebalo da dostave popunjen prijavni formular (potrebna
dokumentacija će biti dopstupna na sajtu www.kcns.org.rs) i video
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
(upotrebom internet portala za slanje dokumenata www.wetransfer.com ili
slanjem you tube adrese) na adresu [email protected]
Konkurs je otvoren od 8. do 25. novembra u ponoć, kada je poslednji termin
za slanje filmova.
Prispeli filmovi će biti postavljeni na Fejsbuk stranici KCNS-a u podne 25.
novembra, kada počinje glasanje, koje će trajati do ponoći 3 decembra.
Autorima tri najbolja mini filma biće uručena priznanja, a zahvaljujući
sponzoru Festivala, biće nagrađeni i vrednim poklonima.
Dodela nagrada biće održana tokom festivala Euro In Film, u bioskopskoj Sali
KCNS-a.
Filmovi autora koji budu ušli u uži izbor biće prikazivani tokom festivala, pre
projekcija filmova u 20 ili 21 sat.
Festival Euro In Film održava se u KCNS-u od 4. do 28 decembra.
film
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
ARTILJERO
Reditelj: Srđa Anđelić
Glumci: Jovan Kolarić, Ana
Konjović, Nebojša Glogovac,
Petar Božović, Aleksandra
Janković, Danijela Vranješ...
Mali (Jovan Kolarić) ima 17 godina i navija za Crvenu zvezdu. Ne snalazi se u
okruženju huliganizma i nasilja, i posebno mu smeta što nema nekog svog
idola. Od starijeg brata stalno sluša priče iz prošlosti o velikim uspesima
omiljenog kluba. A onda upoznaje Anu (Ana Konjović), koja je, kao i on,
zainteresovana za “neku posebnu akciju”. On joj u poverenju saopštava svoj
plan – da veliku svetsku fudbalsku zvezdu Nemanju Vidića vrati u Crvenu
zvezdu! Njihova neverovatna energija i strast pokrenuće okruženje, šireći
nezaustavljivi entuzijazam i kolektivni duh. Reditelj Srđa Anđelić ovako
objašnjava zašto je izabrao baš Nemanju Vidića za idola glavnog junaka:
“Nemanja se ne previja na terenu, on obavlja svoj posao bez kukanja i bez žalbi,
a upravo takav idol nam je bio potreban. Kad biramo idole, moramo biti vrlo
strogi!” I dodaje: “Ovo je priča o dečaku koji se oseća odbačenim. Živi na margini i
ne zahteva usluge od društva, već ima svoju fiks-ideju”.
film
10. DANI ITALIJANSKOG FILMA
Od 20. do 26. novembra u Kulturnom centru Novog Sada održaće
se jubilarni 10. „Dani italijanskog filma“.
Utorak, 20. novembar
19 sati
FILM OTVARANJA: ČUDESNA POJAVA
(Magnifica presenza, 2012, 105 min)
Režija: Ferzan Ozpetek
Uloge: Elio Germano, Paola Minaccioni
Sreda, 21. novembar
19 sati
PAUZA (L’intervallo, 2012, 90 min)
Režija: Leonardo di Costanzo
Uloge: Francesca Riso, Alessio Gallo, Carmine Paternoster
21 sat
LAKO (Scialla, 2011, 95 min)
Režija: Francesco Bruni
Uloge: Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Barbora Bobulova
Četvrtak, 22. novembar
19 sat
OSTRVA (Isole, 2011, 92 min)
Režija: Stefano Chiantini
Uloge: Asia Argento, Ivan Franek, Giorgio Colangeli
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
21 sat
TREŠNJICE (Ciliegine, 2011, 85 min)
Režija: Laura Morante
Uloge: Laura Morante, Pascal Elbé, Isabelle Carré
Petak, 23. novembar
19 sat
SVI NA MORE (Tutti al mare, 2010, 95 min)
Režija: Matteo Cerami
Uloge: Marco Giallini, Ilaria Occhini, Libero De Rienzo
21 sat
STAN U ATINI (Appartamento ad Atene, 2011, 95 min)
Režija: Ruggero di Paolo
Uloge: Laura Morante, Richard Sammel, Gerasimos Skiadaresis
Subota, 24. novembar
18 sati
RETROSPEKTIVA FILMOVA SERĐA LEONEA: DOBAR, LOŠ, ZAO
(Il buono, il brutto e il cattivo, 1966, 161 min)
Režija: Sergio Leone
Uloge: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
film
21 sat
POSEBAN DAN (Un giorno speciale, 2012, 98 min)
Režija: Francesca Comencini
Uloge: Filippo Scicchitano, Giulia Valentini
Nedelja, 25. novembar
18 sati
RETROSPEKTIVA FILMOVA SERĐA LEONEA: BILO JEDNOM NA DIVLJEM ZAPADU
(C’era una volta il west, 1968, 175 min)
Režija: Sergio Leone
Uloge: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale
21 sat
MATURANTI (Immaturi, 2011, 108 min)
Režija: Paolo Genovese
Uloge: Ambra Angiolini, Raoul Bova, Ricky Memphis
Ponedeljak, 26. novembar
18 sati
RETROSPEKTIVA FILMOVA SERĐA LEONEA: ZA ŠAKU DOLARA
(Per u pugno di dollari, 1964, 99 min)
Režija: Sergio Leone
Uloge: Clint Eastwood, John Wels, Marianne Koch
21 sat
MATURANTI - PUTOVANJE
(Immaturi - IL viaggio, 2012, 100 min)
Režija: Paolo Genovese
Uloge: Ambra Angiolini, Raoul Bova, Ricky Memphis
Ciklus filmova: OBIČNI LJUDI
Dom izviđača (Dunavski park),
sredom od 21 sat, ulaz besplatan
Sreda, 7. novembar
ŠTA IZJEDA GILBERTA GREJPA
(What’s Eating Gilbert Grape, 1990, 118 min)
Režija: Lasse Hallstrom
Uloge: Johnny Depp, Leonardo Di Caprio, Juliette Lewis
Sreda, 14. novembar
OBIČNI LJUDI (Ordinary People, 1980, 121 min)
Režija: Robert Redford
Uloge: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton
Sreda, 21. novembar
IDIOTI (Idiots, 1998, 117 min)
Režija: Lars von Trier
Uloge: Bodil Jorgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing
Sreda, 28. novembar
NEDOĐIJA (Tideland, 2005, 122 min)
Režija: Terry Gilliam
Uloge: Jodelle Ferland, Janet McTeer, Brendan Fletcher
film
FILMOVI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
DANI NORVEŠKOG FILMA
Od 5. do 9. novembra u Kino-sali Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu biće prikazano osam
filmova koji spadaju među najbolja i najznačajnija
ostvarenja savremene norveške kinematografije.
Kino-sala je nedavno renovirana, poseduje Dolby
Surround sistem i novu projekcionu opremu.
Ulaz je besplatan.
Ponedeljak, 5. novembar
DUH NORVEŠKOG FILMA:
18 sati - ELING (Elling, 2001, 89 min.)
Režija: Petter Næss
Uloge: Per Christian Ellefsen, Sven Nordin, Marit Pia
19,30 sati - DEVOJKA SA POMORANDŽAMA
(Appelsinpiken, 2009, 84 min)
Režija: Eva Dahr
Uloge: Mikkel Bratt Silset, Harald Rosenstrøm,
Annie Dahr Nygaard
Sreda, 7. novembar
ŽIVOTNE DRAME KROZ OBJEKTIV
NORVEŠKE KINEMATOGRAFIJE:
Utorak, 6. novembar
NORVEŠKA KNJIŽEVNOST U NORVEŠKOJ
KINEMATOGRAFIJI:
17, 30 sati - VEGAS (Vegas, 2009)
Režija: Gunnar Vikene
Uloge: Karoline Stemre, Jørgen Hausberg Nilsen,
Sindre Kvalvåg Jacobsen
17,30 sati - PROHUJALO SA ŽENOM (Tatt av kvinnen,
2007, 90 min.)
Režija: Petter Næss
Uloge: Trond Fausa Aurvaag, Marian Saastad Ottesen,
Henrik Mestad
19,30 sati - HAVAJI U OSLU (Hawaii, Oslo,
2004, 125 min)
Režija: Erik Poppe
Uloge: Trond Espen Seim, Jan Gunnar Røise, Evy
Kasseth Røsten
Četvrtak, 8. novembar
STRANCI U NORVEŠKOJ I NORVEŽANI U
INOSTRANSTVU:
17,30 sati – FAVORIT (Upperdog, 2009, 100 min)
Režija: Sara Johnsen
Uloge: Hermann Sabado, Agnieszka Grochowska, Mads
Sjøgård Pettersen
19,30 sati – LIMBO (Limbo, 2010, 105)
Režija: Maria Sødahl
Uloge: Line Verndal, Henrik Rafaelsen, Lena Endre
Petak, 9. novembar
NORVEŠKA ISTORIJA:
17,30 sati - POBUNA U KAUTOKEINU (Kautokeinoopprøret, 2008, 96 min)
Režija: Nils Gaup
Uloge: Anni-Kristiina Juuso, Aslat Mahtte Gaup, Mikkel Gaup
film
NOVO MESTO U CENTRU
„The Culture Exchange Café“
Jovana Subotića 21
U radionici za biciklove-kafeu „The Culture
Exchange Café“, na adresi Jovana Subotića 21,
utorkom se prikazuju aktivistički igrani filmovi,
četvrtkom dokumentarni (sa izuzetkom na prvi
četvrtak u novembru).
Četvrtak, 1. novembar, 17 časova
V KAO VENDETA
(V for Vendetta, 2005, 132 min)
Režija: James McTeigue
Uloge: Hugo Weaving, Natalie
Portman, Stephen Rea
Utorak, 6. novembar, 21 čas
ČAROBNA PLANETA
(La Planète sauvage, animirani, 1973, 72 min)
Režija: René Laloux
Glasove pozajmili: Jennifer Drake, Eric Baugin, ..
Četvrtak, 8. novembar, 17 časova
THE ONE PERCENT
(dokumentarni, 2006, 79 min)
Režija: Jamie Johnson
U filmu se pojavljuju: Nicole Buffet,
Chuck Collins, Steve Forbes
Utorak, 13. novembar, 20:30 časova
KOSA
(Hair, 1979, 121 min)
Režija: Milos Forman
Uloge: John Savage, Treat Williams,
Beverly D’Angelo
Četvrtak, 15. novembar, 17 časova
LOUDER THAN A BOMB
(dokumentarni, 2010, 99 min)
Režija: Greg Jacobs,
Jon Siskel
U filmu se pojavljuju:
Kevin Coval,
Adam Gottlieb,
Elizabeth Graf
Utorak, 20. novembar, 21 čas
AKO...
(If... 1968, 111 min)
Režija: Lindsay Anderson
Uloge: Malcolm McDowell,
David Wood, Richard
Warwick
Četvrtak, 22. novembar, 17 časova
THE QUEEN OF VERSAILLES
(dokumentarni, 2012, 100 min)
Režija: Lauren Greenfield
U filmu se pojavljuju: Virginia Nebab,
David Siegel, Jackie Siegel
Utorak, 27. novembar, 20:30 časova
KRALJ I JA
(The King and I, 1956, 133 min)
Režija: Walter Lang
Uloge: Yul Brynner, Deborah Kerr,
Rita Moreno
Četvrtak, 29. novembar, 17 časova
NO END IN SIGHT
(dokumentarni, 2007, 102 min)
Režija: Charles Ferguson
U filmu se pojavljuju: Campbell Scott (narator),
Gerald Burke, Ali Fadhil, Omar Fekeiki
film
OD 5. DO 8. NOVEMBRA U CK 13
CIKLUS FILMOVA „ČEŠKI NOVI TALAS“
Ponedeljak, 5. novembar, 19 sati
BISERI NA DNU (Perličky na dně, omnibus, 1966, 105 min)
Režija: Jiří Menzel, Jan Němec, Evald Schorm, Věra Chytilová,
Jaromír Jireš
21 sat
CRNI PETAR, (Černý Petr, 1964, 85 min)
Režija: Miloš Forman
Uloge: Ladislav Jakim, Pavla Martinkova, Jan Vostrcil
Utorak, 6. novembar, 19 sati
LJUBAVI JEDNE PLAVUŠE
(Lásky jedné plavovlásky, 1965, 90 min)
Režija: Miloš Forman
Uloge: Hana Brejchová, Vladimír
Pucholt, Vladimír Mensík
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
21 sat
INTIMNO OSVETLJENJE
(Intimní osvětlení,
1965, 71 min)
Režija: Ivan Passer
Uloge: Zdenek
Bezusek, Karel Blazek,
Miroslav Cvrk
Sreda, 7. novembar. 19 sati
BELE RADE
(Sedmikrásky, 1966,
92 min)
Režija: Věra Chytilová
Uloge:
Ivana Karbanová,
Jitka Cerhová,..
21 sat
STROGO KONTROLISANI VOZOVI
(Ostře sledované vlaky,
1966, 92 min)
Režija: Jiří Menzel
Uloge: Václav Neckár,
Josef Somr, ...
Četvrtak, 8. novembar, 19 sati
GORI, MOJA GOSPOĐICE
(Hoří, má panenko,
1967, 71 min)
Režija: Miloš Forman
Uloge: Jan Vostrcil,
Josef Sebánek, ..
21 sat
ŠEVE NA ŽICI
(Skřivánci na niti, 1969,
96 min)
Režija: Jiří Menzel
Uloge: Rudolf
Hrusínský,
Vlastimil Brodský, ..
9. novembar, klub Quarter
Početak jesenje koncertne sezone Bjesova u klubu Quarter
Posle kraćeg odmora, Bjesovi se vraćaju na scenu, a seriju jesenjih koncerata započinju
u Beogradu i u Novom Sađu, u klubu The Quarter, 10. novembra
Fotografija: Stanislav Milojković
Fotografija: Stanislav Milojković
centar u centru
23. novembar, Fabrika
Dvadeset godina grupe Zbogom Brus Li u Fabrici
Doajeni novosadske i vojvođanske alternativne scene, utemeljivači
pankburškog zvuka, grupa Zbogom Đrus Li proslavlja svoj 20 rođendan u
klubu Fabrika, u petak 23. novembra, u arganizaciji SKCKS.
29. novembar, Spens
Rođendanska žurka Paitibrejkersa u Novom Sadu
Legendarni Partibrejkersi, jedan od najbitnijih sastava domaćeg roke
povodom 30 godina postojanja održaće slavljenički koncert 29. novembra u
maloj dvorani Spensa u Novom Sadu, u organizaciji promoterske kuće Long
Play.
centar u centru
SKCNS program za novembar
2. novembar, Fabrika, 20 sati
Stream Line Hidden Session
Muzičko plesni performans Stream Line Hidden
Session je streamline projekat koji se zasniva na
horizontalnim i fluidnim principima u
individualnom i kolektivnom kreativnom radu i u
odnosu između izvođača i publike, a u cilju
preispitivanja konvencija i protokola proizvodnje
i recepcije umetničke izvedbe. U okviru projekta kreiraju se uživo, tokom same
prezentacije, serije performativnih događaja (quanta, more, queens, hidden
sessions), u kojima nastupaju Nhandan Chirco i Branko Popović u saradnji sa
iskusnim umetnicima sa polja savremenog plesa, teatra, muzike, videa, dizajna
zvuka i svetla. U projektu takođe aktivno učestvuju, kroz teorijske intervencije i
kritičke osvrte, pozorišni teoretičari i kuratori savremene umetnosti iz Italije.
3. novembar, Fabrika, 21 sat
Krša penala! Line Out i Neozbiljni pesimisti u Fabrici
Događaj pod nazivom Krša penala, u jednom cugu koncertna
promocija dva albuma - Cynicism i Omladinci kud’ ste pošli
(izdanja SKCNS), održava se u Fabrici od 21 sat. Line Out i
Neozbiljni pesimisti na bini Fabrike predstaviće svoje
proizvode. Događaj otvara filmsko dokumentarno ostvarenje
Igora Olujića „Šta je grad bez ovog grada“. Ulaz je 300 dinara.
Studentski kulturni centar Novi Sad
21000 Novi Sad, Dr Ilije Đuričića 3
tel: 021 6350 744; tel/fax: 021 6350 579
[email protected]; www.skcns.org
5. novembar, Fabrika
EKV in memoriam
Program EKV in memoriam organizuje se povodom obeležavanja godišnjice
smrti Milana Mladenovića, osnivača grupe EKV.
9. novembar, Fabrika, 16 sati
Manifestacija Muzikom protiv droge
U okviru muzičkog dela manifestacije Muzikom protiv droge u Fabrici će svirati
Keckec, Killo Killo Banda, SOK91, Tanja Banjanin i Rub L Khal. Ovom
manifestacijom Udruženje Restart otpočinje akciju kroz koju žele da upute poziv
mladima da odaberu bolju stranu života, da ne upadnu u zamku narkomanije.
Mnoge organizacije iz zemlje i inostranstva koje se bore protiv narkomanije će
učestvovati u ovoj akciji i predstaviti svoj rad. Biće održana tribina na temu Stari i
novi modeli narkomanije - narkomanija u tranziciji. Čućete i životne priče onih koji
su uspeli da pobede drogu. Ulaz je besplatan.
centar u centru
10. novembar, Fabrika, od 14 sati
Ulice protiv fašizma
Program manifestacije Ulice protiv fašizma u Fabrici počinje već
od 14 časova uz DJs, grafite i izložbu, tribina “Porast anti-romske
politike u regionu” je zakazana za 17 sati, a od 20 sati sviraju
bendovi: Oi Polloi, Rozpor St!llness, Declaration i The
Bayonets.
Oi Polloi (Škotska) su bend iz Edinburga koji je poznat i onima
koji makar površno prate punk scenu. Rozpor (Bratislava) - Od
1999, kada je oformljen Rozpor postaju jedan od najbitnijih bendova na
slovačkoj nezavisnoj sceni. St!llness (Split) - majstori sa mora znaju da naprave
odličnu atmosferu. Zvuk zagrebačkog melodičnog hardcore-punk benda
Declaration najjednostavnije je opisati kao spoj starih sastava poput Minor
Threat i 7 Seconds i nešto modernijeg hardcore zvuka koji neguju Have Heart ili
Champion. Predstavnici lokalne scene na festivalu biće The Bayonets,
streetpunk bend koji postoji od 2004. godine. Ulaznice u pretprodaji su 400 a
na dan festivala 500 dinara.
12. novembar, Fabrika
Otvaranje izložbe “Slika”
Projekat Slika nastaje 2011. godine u težnji da asimilira i predstavi različito
pozicioniranje slike i slikarstva, generacijske promene, kao i nestandardne i
netipične sisteme tumačenja slike u savremenoj umetničkoj praksi.
Ovogodišnji projekat Slika odnosi se na realizaciju izložbe autora, profesora i
saradnika Katedre za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu kao i
gostujićih profesora sa Akademija umetnosti iz regiona.
16. novembar, Fabrika, 20 sati
Koncert bendova Novembar, Protektori, The Shaiones i Prljavi dripci
Uvek rado viđeni u Novom Sadu, niški bend Novembar održaće koncert uz
pomoć Prljavih dripaca i Protektora (sklopljenih od članova Novembra, Atheist
Rapa i uz pomoć sjajnog Psychosonic Borisa iz Kosovske Mitrovice). Kao
specijalni gosti, na koncertu će nastupiti sastav The Shaoines iz Opatije koji će
posetiti Novi Sad u sklopu manifestacije Dani Istre u Vojvodini. Ulaz je 300
dinara.
23. novembar, Fabrika, 20 sati
20. godina grupe Zbogom Brus Li
Doajeni novosadske i vojvođanske alternativne scene,
utemeljivači pankburškog zvuka, muzičko-scenska atrakcija,
grupa naše i vaše mladosti – Zbogom Brus Li proslavlja svoj 20.
rođendan u klubu Fabrika, u organizaciji SKCNS. ZBL banda
tom prilikom predstaviće svoju novu ploču - mini LP
“Kokainka” sa pet novih pesama, zatim fotomonografiju koju
je umetnički uobličio Nebojša Reljin i napokon, dokumentarnoigrani film o karijeri benda reditelja Miroslava Jovića. Gosti na slavljeničkom
koncertu biće sastavi: KIllo Killo Banda, Grate, J.K.M.A.M.K.K. kao i Bobo Knežević
odnosno Marta Čor. Ulaz je 200 dinara.
centar u centru
Omladinski centar CK13
Petak, 9. novembar, 22 sata
Blue Willa
Spoj mediteranskog muzičkog nasleđa, amerikane i
indie zvuka su osnovne struje ovog italijanskog art rock
benda, kako sami sebe nazivaju. Album pod istoimenim
nazivom Blue Willa uradili su zajedno sa muzičarkom
Carla Bozulich, poznatom predvodnicom američkog
benda Evangelista. Pored producentske uloge Carla je
takođe imala uticaja i na samo oblikovanja pesama na šta su članovi benda
posebno ponosni jer im je saradnja sa Carlom omogućila da dođu do izraza
za kojim su tragali prethodnih godina kada su nastupali pod imenom Baby
Blue. U okviru ovog imena su izdali jedno EP izdanje i dva albuma. Sada, Blue
Willa čine Serena Altavilla, vokal; Mirko Maddaleno, gitara; Lorenzo Maffucci,
bas i Graziano Ridolfo, bubnjevi. Ulaz je 250 dinara.
Nedelja, 11. novembar, 22 sata
Prkos Drumski
Družina Prkos Drumski adresom pripada novosadskoj muzičkoj sceni, iako
važeće članove ima na različitim meridijanima, od Beograda, Kraljeva,
Kotora, čak do Njujorka. Kombinacija akustično-električnog zvuka, žanrovska
fleksibilnost između neofolka, bluza i pop-rok muzike, autentičnost i toplina
lirskog izraza, medijska samozatajnost, a naročito mešovita muško-ženska
postava, čine ih netipičnom, gotovo endemskom pojavom na ovim
prostorima, i šire. Ulaz je 200 dinara.
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13 Novi Sad
tel/fax: +381 47 37 601
www.ck13.org; [email protected]
Ponedeljak, 12. novembar, 21 sat
Rebuild collective predstavlja: Nine Eleven + Reflections of Internal Rain
Nine Eleven je jedan od koncertno najaktivnijih hardcore/
punk bendova iz Evrope: angažovani tekstovi, srčan nastup i
neizostavna proslava rođendana gitariste Richarda su stvari
koje vas čekaju u CK 13. Reflections of Internal Rain je jedan
od najvrednijih i najupornijih hardcorepunk bendova u
Novom Sadu i Srbiji. Do sada su već pročešljali Evropu uzduž i
popreko, izdali album “Last flood” za SKCNS, split na vinilu sa drugarima Deer in
the headlights prošle godine i trenutno nas očekuje i njihov novi vinil na
Strikedown records. Ulaz je 200 dinara.
Petak, 16. novembar, 22 sata
Rebel Star + On Tour
Putanja Milana Glavaškog prema Rebel Staru započela je sa bendovima Eva
Braun i Popcylce. U oktobru 2012. bend objavljuje svoj treći album za Dancing
Bear etiketu. Rebel Star su neobična pojava na našem tržištu. Momci zavidnog
staža po značajnim bendovima, s internacionalnom reputacijom i neobičnom
biografijom; bend koji će uspavalu diskografsku scenu pokušati probuditi pop
rock albumom ukorenjenim u američko nasleđe i pesme koje ćemo dobro
razumeti. Gosti na koncertu biće beogradski On tour, sastav koji čine Ivana
Smolović (IKA), Vladimir Marinović (Ventolin) i Marko Ćebić (The Mothership
Orchestra). Ulaz je 300 dinara.
centar u centru
Subota, 17. novembar, 21 sat
Defect Gloria + Uvertira + Rise Up
Mešavina HeaT OuT-a i nekog novog alternativnog zvuka je
ono po čemu su Defect Gloria prepoznatljivi. Uvertira
pravi muziku koja nije ograničena na žanr ili stil, već koja
kao jedine trajne osobine ima strast i ljubav prema
stvaranju kao takvom. Rise up je mladi neafirmisani bend,
violinom ubacuju psychodelic zvuke, te se predstavljaju kao
psychodelic punk/metalcore. Ulaz je 150 dinara.
Petak, 23. novembar, 22 sata
Irish Stew Of Sindidun
Irish Stew of Sindidun su neumorni. Ponovo nam dolaze u Omladinski centar
CK13 da bi potvrdili reputaciju jednog od najboljih irish punk rock bendova sa
ovih prostora. Ulaz je 250 dinara.
Subota, 24. novembar, 22:00
Groteska + Gernika
Bend Groteska je osnovan 2006. godine. Četvoročlani
sastav se okupio sa idejom da razvija muzički pravac na
koji su donekle uticali dark metal i gotik rok bendovi.
Sviraju mračnu, ali melodičnu muziku čiji kvalitet ne
zavisi od modela gitarskog procesora, a vokal zavisi
samo od nepatvorenih ekspresija. Gernika se okupila i
svira od novembra 2007. u Novom Sadu. Nakon
nekoliko promena u postavi, bend se organizovao kao četvorka i tako
funkcioniše od aprila 2010. Njihov stil opisuju kao slobodan prelaz između
tehnometala i ostrva, šire poznat kao alternativni rok.
Petak, 30. novembar, 22 sata
Stuttgart Online i Slaptrap
Stuttgart Online su: Bojan Slačala, bas i glas i Marko
Barišić, bubnjevi i glas. Grupa postoji od 2006. godine.
Web magazin Popboks ih proglašava za najbolje
debitante 2007. godine. Bitni nastupi u biografiji su EXIT
2007. i 2009, ART & MUSIC festival u Puli 2008, kao i
veliki broj nastupa u regionu: Novi Sad, Zrenjanin,
Pančevo, Niš, Zagreb, Velika Gorica, Skoplje,
Kumanovo… Zbog specifične postave bubnja i basa
bend često porede sa Disciplinom Kičme i sa Šarlo Akrobatom. Podrška će im biti
novosadski funk rock trio Slaptrap.
centar u centru
Muzički program pivnice Crni bik
Petak, 2. novembar
Svirka bendova The Right Way, Rise Up, Clyde i Random Bend.
Subota, 3. novembar
Svirka bendova Bubreggae i Novi poredak. Ulaz 100 dinara.
Ponedeljak, 5. novembar
Mi menjamo dan za noć – godišnjica smrti Milana Mladenovića. Muziku pušta DJ Vita
Petak, 9. novembar
Žurka – maskenbal i promocija točenog Lav piva (100 dinara).
Subota, 10. novembar
Koncert benda Direct Drive iz Beograda.
Petak, 16. novembar
Koncert grupe Muzika poludelih.
Subota, 17. novembar
10. godišnjica novosadskog benda Slaptrap
Petak, 23. novembar
Koncert grupa Popečitelji i S.N.B. Ulaznice u pretprodaji 300,
na dan koncerta 400 dinara.
Subota, 24. novembar
Koncert bendova Fredi Kruger i Drank Jack iz Ruma, Against the Odds i
Harpun iz Novog Sada. Ulaz 100 dinara.
Petak, 30. novembar
Koncert grupe One Big Hell iz Sremske Mitrovice.
Pivnica Crni bik, telefon 55 27 37, adresa: Trg
Mladenaca 8, Novi Sad.
Bjesovi u klubu Quarter
Posle kraćeg odmora, Bjesovi se vraćaju na scenu, a seriju jesenjih koncerata
započinju u Beogradu i u Novom Sadu, budući da pripremaju novi album,
publika će biti u prilici da čuje i neke od novih pesama Bjesova. Novosadski
koncert najavljen je za 9. novembar u klubu Quarter. Eksplozivno, iskreno, oštro
su samo neke od reči kojima se opisuju nastupi ovog kutlnog sastava iz Gornjeg
Milanovca. Poštovaoci Bjesova isto tako znaju da se od Zorana Marinkovića Marinka i njegove ekipe mogu da očekuju samo… neočekivano! Ulaznice za
novosadski koncert posredstvom GigsTix prodajnog servisa su u pretprodaji po
ceni od 500 dinara, odnosno 600 dinara na dan koncerta.
Rođendanska žurka Partibrejkersa
Legendarni Partibrejkersi, jedan od najbitnijih sastava domaćeg rokenrola,
povodom 30 godina postojanja održaće slavljenički koncert 29. novembra u
Maloj dvorani Spensa u Novom Sadu, u organizaciji promoterske kuće Long Play.
Dolazimo da proslavimo sa Novosađanima naš praznik. Nadam se da će ih puno
doći da se proveseli sa nama. Daćemo sve od sebe. Kao i uvek - poručuje frontmen
Zoran Kostić-Cane. Novosadsku publiku očekuje dvočasnovni baraž
Partibrejkers klasika kao što su 1.000 godina, Kreni prema meni, Put, Hoću da
znam, Hipnotisana gomila... Ulaznica za veliku rođendansku žurku
Partibrejkersa u Novom Sadu košta 800 dinara u pretprodaji na blagajni Spensa,
kao i preko mreže Eventima, dok će na dan koncerta koštati 1.000 dinara.
pogled unazad
pogled unazad
pogled unazad
GRAD NA PUTU KA EVROPSKOJ PRESTONICI KULTURE
NAJVAŽNIJA JE PROMENA IMIDŽA
Članica Gradskog veća za kulturu Milanka Brkić i v.d. direktora Kulturnog
centra Novog Sada dr Andrej Fajgelj održali su konferenciju za novinare
povodom aktivnosti koje Grad Novi Sad preduzima u okviru inicijative da se
kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine.
- Evropska prestonica kulture je najveći kulturni projekat Evropske unije, već punih
27 godina i za to vreme je 48 gradova bilo proglašeno za Evropsku prestonicu
kulture. Mi se nadamo, i svakako ćemo učiniti sve, da 2020. godine i Novi Sad
dobije tu prestižnu titulu - izjavila je Milanka Brkić.
Dr Andrej Fajgelj je dodao da su velika očekivanja koja Evropska unija ima od
grada koji treba da dobije tu titulu, da su potrebne velike investicije, ali i da se
mogu očekivati velike koristi od tog projekta. Prema njegovim rečima,
pogrešnom objavom medija da Novi Sad odustaje od kandidature, ugled
našeg grada je bez razloga poljuljan u međunarodnoj javnosti, a evropski
partneri su navedeni da se pitaju da li smo kao zajednica sposobni da
sprovedemo projekat. Dr Fajgelj je naglasio da jedan od kriterijuma Evropske
unije jeste održivost projekta bez obzira na političke promene. Takođe je
dodao da je do sada kandidatura za Evropsku prestonicu kulture promovisana
kao nešto što donosi donacije, što nije u potpunosti tačno i nije u skladu sa
evropskim vrednostima, jer se od kandidata očekuje lična odgovornost.
Troškove Evropske prestonice kulture u najvećoj meri snosi država, zatim grad,
gradovi partneri, lokalni sponzori, pa tek onda Evropska unija.
- To, međutim ne treba da nas obeshrabri, jer je to naša prilika i naš projekat, na
kojem može da počiva vizija razvoja Grada u svakom smislu, a ne samo u oblasti
kulture. - izjavio je dr Andrej Fajgelj i dodao - Taj projekat donosi niz benefita:
razvoj različitih privrednih grana, razvoj infrastrukture, bogatiji gradski život u
svim segmentima. A najvažniji benefit jeste promena imidža, što je izuzetno važno
ne samo za naš grad već i za našu državu.
Na poziv Mitje Čandera, predsednika Maribora kao Evropske prestonice kulture
2012. godine, delegacija Grada Novog Sada je boravila u Mariboru, gde se srela
i sa En Brenč iz Direktorata Evropske komisije za kulturu i obrazovanje i
informisala o onome što se od Grada Novog Sada očekuje u predstojećoj
kandidaturi, a uspostavljeni su kontakti i sa drugom aktuelnom prestonicom
kulture, portugalskim gradom Gimaraešom, kao i sa gradovima Košice u
Slovačkoj i Marsej u Francuskoj koji će ovu titulu poneti 2013. godine.
[email protected]
Svi građani, koji to žele, mogu da pošalju svoje predloge na adresu:
[email protected] i na taj način učestvuju u demokratskom,
participativnom procesu koji će biti odlika kandidature Novog Sada za
Evropsku prestonicu kulture 2020. godine.
pogled unazad
Sa Sinemanije
FILM “NEMOGUĆE” - EMOTIVNA BOMBA
Reditelj: Huan Antonio Bajona
Glumci: Naomi Vots, Juan Mekgregor,
Tom Holand...
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
U filmu koji potpisuje sve traženiji španski reditelj Huan Antonio Bajona (pre
pet godina imao odličan triler The Orphanage), podivljali Posejdon “trese, lupa,
udara” sve pred sobom, a njegovi 15 metara visoki talasi naoružani su
džinovskim gelerima betona, metala i stakla. Ali, ne “zovem” vas ja samo zbog
njih u bioskop.
Možda i pod uticajem izveštaja o razornom uraganu koji je baš tih dana
pogodio istočnu obalu SAD, potpisniku ovih redova je na ovogodišnjoj
“Sinemaniji” – distributerskoj reviji koju su Novosađani u “Areni Cineplex”
pratili od 24. do 31. oktobra – najzanimljivija bila španska filmska drama
katastrofe (na engleskom) pod nazivom Nemoguće (The Impossible).
Naime, pošto je Nemoguće i snažna emotivna bomba, tempirana tako da vam
tokom projekcije ne gine plakanje barem na tri ili četiri mesta – složićete se
– zgodnije je da to svoje odšmrcate u tami & galami bioskopske sale, zavaljeni
u skrovita, masivna sedišta, već tamo negde kod kuće, obasjani izdajničkom
svetlošću TV ili kompjuterskih ekrana (poštovani mačo čitaoče, okoreli
“skidaču” s neta, samo da znaš, tvoje plačno podrhtavanje brade i “škljocanje”
grla, dok s dragom gledaš ovakve i slične filmove – odavno je provaljeno!).
I, da se odmah razumemo: u pitanju je ostvarenje koje morate gledati isključivo
u bioskopu! Jer, dok se na početku filma podivljali Indijski okean “šeta” preko
plaža, bazena i kroz hotelske sobe i okolne parkove i parkirališta, publiku u
bioskopu sa svih strana zasipa perfektno uverljiv zvučni kovitlac koji prati na
platnu prikazane prizore sveopšteg ršuma.
Film Nemoguće ekranizacija je istinitih, stravičnih događaja kroz koje je 2004.
godine prošla jedna španska porodica. Žena, muž i njihova deca – željni
odmora na egzotičnim destinacijama – našli su se na kraju u raljama razornog
cunamija koji je pogodio jugoistočnu Aziju nakon zemljotresa u okeanu. U
filmu je Bajona stvari ipak malo drugačije postavio...
pogled unazad
Oni su Britanci koji žive u Japanu; ona se zove Marija i nezaposlena je lekarka,
a on je ne baš uspešan biznismen Henri; i imaju tri sina, od kojih je najstariji,
Lukas, pubertetlija koji sebe još uvek “traži”. Na odmor na Tajlandu stižu uoči
Božića, oduševljeni smeštajem u sobama koje su u samom komšiluku
nepreglednog vodenog plavetnila. Već 26. decembra, dok porodica uživa u i
pored hotelskih bazena, iz pravca pučine kreće da duva neki zlokobni vetar.
A onda okean-siledžija stupa na scenu! Brodovi preskaču krovove kuća,
automobili postaju podmornice, nemoguće postaje moguće. Zapravo, ono što
je u drugim filmovima vukodlak, nacista, brkati terorista, bela ajkula,
progonitelj bebisiterki, ložač-koji-čeka-da-zaspiš (...) – u filmu Nemoguće je
cunami, odnosno njegova pokretačica, ma...ćeha priroda.
Tog 26. decembra 2004. godine, sećate se, džinovski talasi su u zoni
Indijskog okeana odneli 226.000 ljudskih života i pričinili materijalnu štetu od
više desetina milijardi dolara! Rušilačke udare vode izazvao je zemljotres sa
epicentrom na dnu okeana kod Sumatre. Crni dani za zaljubljenike u tropski raj
plaža Tajlanda, Maldiva, Šri Lanke, Sejšela, i jedna od najvećih prirodnih
katastrofa u istoriji čovečanstva.
Reditelj Bajona (37) i scenarista Serhio G. Sančez (39) uspeli su da naprave
uzbudljiv, atraktivan film, s jakom emocionalnom pričom koja se podjednako
uspešno bavi i porodičnim odnosima i pitanjima odrastanja, hrabrosti,
odanosti, saosećanja, požrtvovanosti...
Sjajna britanska glumica Naomi Vots (44) je za tumačenje Marije zaslužila
Oskara za glavnu žensku rolu. Ono njeno ridanje na kraju, ali i majstorsko
snalaženje u akcionim scenama tokom prvih pola sata filma, kad joj je partner
talentovani mladi Tom Holand (16), teško da će neka glumica do kraja sezone
premašiti.
Imala je Naomi sjajnog partnera i u Juanu Mekgregoru (41), škotskom
umetniku koji je u San Sebastijanu nedavno nagrađen za životno delo kao
“jedan od najprefinjenijih glumaca generacije”. Videćemo do kakvih će
nagrada Nemoguće tokom sledećih meseci uspeti da dođe. A onda, iduće ili
one tamo godine u ovo doba, na “Sinemaniji” će biti film koji će se zvati,
jednostavno, Sendi.
Predrag Đuran
pogled unazad
DIVLJACI
Arena Cineplex, Bulevar Mihajla Pupina 3
Informacije i rezervacije: 021/447 690
e-mail: [email protected]
www.arenacineplex.com
(Savages, 2012, 131 min)
Režija: Oliver Stone
Uloge: Taylor Kitsch, Aaron Johnson, Blake Lively
Čon i Ben proizvode najbolju travu u
Kaliforniji. Legalnim kanalima
distribuiraju je po celom svetu. U
tom organizovanom lancu nalaze se
brojni niži saradnici, vojnici-plaćenici,
sajber-kriminalac (nekadašnji broker
sa Vol Strita) i neizostavna karika –
korumpirani agent Odeljenja za
narkotike. Čon je „hladni metal“, veteran iz dva rata na Bliskom istoku, Ben je
preobraćeni budista i ima dve diplome na Berkliju, botanika i ekonomija. Žive
sa O (Ofelija), i dele je u ljubavi i razumevanju. Kada odbiju poslovnu ponudu
zloglasnog meksičkog kartela suočavaju se sa otmicom O, sudarima principa i
različitim načinima za njeno oslobađanje. Kroz zamršen šekspirovski scenario u
kom jedni padaju a drugi se penju, Oliver Ston prepoznatljivim manirom nosi
priču na energičnom talasu divlje brutalnosti i nasilja, droge i seksa, bizarnog
humora, zarazne muzike i agresivnog snimanja i montaže.
Dvostruki oskarovac za režiju, Ston se sa Divljacima stilski vraća Prirodno
rođenim ubicama (1994) i Potpunom zaokretu (1997), tematski Licu sa ožiljkom
(1983) Brajana de Palme (napisao scenario) – dok je autorskim senzibilitetom
najbliži filmovima koji su mu utemeljili status majstora kontraverznih tema –
Salvador (1986), Vol Strit (1987), JFK (1991), Nikson (1995) – u kojima vrlo
sugestivno nameće uznemirujuću sliku sistema SAD, mehanizma koji
kontrolišu ekscentrici sumnjivih motiva, a sa podjednakim značajem ga
pokreću državni i kriminalni aparat. Kao registrovani uživalac marihuane i
dugogodišnji aktivista za njenu legalizaciju, Ston sa Divljacima ide korak
napred u njenoj afirmaciji, istovremeno razotkrivajući ilegalne puteve ovog
biznisa.
Najviše kritičkih zamerki upućeno je na završetak filma koji integriše
alternativne završetke u gotovo nadrealnom konceptu. Međutim, ovaj
legendarni režiser pokazuje tako svoje viđenje savremenog sveta, gde patos
ljubavi i smrti postoji još samo u glavama izgubljenih romantika, a rat protiv
narkotika predstavlja samo medijsko pozorište za naivne.
Daniel Mandić
pogled unazad
SEDMI KONTINENT
(Der Siebente Kontinent, 1989,
104 min)
Režija: Michael Haneke
Uloge: Birgit Doll, Dieter Berner,
Leni Tanzer
Film mora da siluje, ubedljiv je Haneke, trenutno jedan od najboljih rediteljskih
umetnika na svetu; film mora da napada, provocira i izaziva publiku na dijalog,
koji ne sme da se završi na platnu.
Od kada je debitovao sa svojim prvim igranim filmom Sedmi kontinent, 1989.
godine u Kanu – gde je upisan među njegove najnagrađivanije autore –
Haneke je ostao uporan u kritici društva, medija i nasilja, gradeći svoj pristup
filmu na ideji katarze, gotovo sadistički primoravajući svoju publiku da do
odgovora dođe sama. Film mora da insistira na postavljanju pitanja umesto na
davanju pogrešnih (jer su ishitreni) odgovora, tvrdi ovaj ekscentrični režiser,
suprostavljajući se tako nametljivim pravilima američkog filma. Hanekeova
metoda predstavlja duboku i mučnu „opservaciju života“ svojih junaka, čija ih
„anti-psihologija“ prikazuje kao žrtve postmodernog sveta, u kom utočište
istovremeno predstavlja i zatvor. Njegove tipične porodične drame, poput
Sedmog kontinenta i Skrivenog (2005), oštre su kritike hladnog buržoaskog
društva, čiji se pripadnici zaronjeni u konformizam dave u otuđenju. A njihov
put Haneke nemilosrdno vodi do nasilnog klimaksa, neizostavnog elementa
katarze.
Zamišljen kao prvi deo trilogije, i zasnovan na istinitom događaju, Sedmi
kontinent govori o tročlanoj porodici Šober. Žorž je inženjer, nedavno
unapređen, Ana je očni lekar, a njihova petogodišnja ćerka Eva pohađa
predškolsku ustanovu. Oni žive udobnim životom austrijske više srednje klase,
koji biva poljuljan kada Eva u školi izmisli svoje slepilo. Haneke specifičnim
kadriranjem i strogom montažom upečatljivo prikazuje patološku monotoniju
svakodnevnih životnih rituala, pretvorenih u automatizovanu rutinu. Radnja
filma, koja gotovo da i ne postoji, gura njegove dehumanizovane aktere u
destrukciju svoje imovine – što režiser koristi samo kao prolog za
samoubistvenu imploziju.
Daniel Mandić
pogled unazad
PREMIJERA PREDSTAVE „UBITI ZORANA ĐINĐIĆA“
PODSETNIK NA ĐINĐIĆA I IRONIJA SADAŠNJICE
Tekst: Rajko Đurić i Zlatko Paković
Adaptacija i režija: Zlatko Paković
Igraju: Emina Elor, Jovana Stipić, Milijana Makević, Igor Filipović,
Bojan Dimitrijević i Nikola Đuričko
Studentski kulturni centar Novi Sad
21000 Novi Sad, Dr Ilije Đuričića 3
tel: 021 6350 744; tel/fax: 021 6350 579
[email protected]; www.skcns.org
Novosadsku jesen, simbolično 5. oktobra svakako je obeležila i premijera
predstave Ubiti Zorana Đinđića u režiji Zlatka Pakovića koja je nastala prema
motivima istoimene drame Rajka Đurića i Zlatka Pakovića.
Na putu do same pozornice publika je najpre prošla hodnikom (lavirintom)
oblepljenim plakatima/isečcima iz tabloida, sa tekstovima i naslovima koji nas
podsećaju na deo medijske hajke koja je prethodila atentatu na prvog
demokratski izabranog premijera Srbije, Zorana Đinđića. A do početka predstave
kroz zvučnike „Fabrike“ ponavljano je odzvanjala rečenica sadašnjeg predsednika
Srbije Tomislava Nikolića: „Ako neko od vas vidi slučajno Zorana Đinđića, recite
mu da je i Tito pred smrt imao problema sa nogom“. U takvoj sumornoj i jezivoj
atmosferi, na samom početku predstave, publika je zajedno sa glumcima
minutom ćutanja odala počast Zoranu Đinđiću. Prema rečima reditelja, ova
predstava je osveta svima onima koji su priželjkivali Đinđićevo ubistvo i njima se
okoristili. Pa je tako prisutno i mnoštvo ironičnih i crnohumornih songova koje
potpisuje Tomislav Marković, i koji jasno opisuju ljudske slabosti i poroke, poput
zavisti, zavisnosti, mržnje, nemorala i bahatosti. Ubiti Zorana Đinđića je predstava o
događajima koji su prethodili atentatu i o posledicama tog događaja. Međutim,
obzirom da se tokom izvođenja citiraju i osnovne đinđićevske ideje i delovi govora,
ova predstava sasvim sigurno može da posluži i kao podsetnik na vedar duh, jasne
vizije, energiju i optimizam koji je ugušen i prekinut 12. marta 2003. godine.
Scenografiju potpisuje novosadski umetnik Nikola Džafo, kompoziciju Božidar
Obradinović a koreografiju Andreja Kulešević.
Sonja Madžar
U SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU
PREMIJERA - NOVO RUHO „GALEBA“
pogled unazad
Tekst: Anton Pavlovič Čehov
Dramaturgija: Katja Legin
Kompozitor: Isidora Žebeljan
Režija, scenografija, dizajn svetla: Tomi
Janežič
Igraju: Jasna Đuričić, Ivan Đurić, Dušan
Jakšić, Milica Janevski, Deneš Debrei,
Draginja Voganjac, Ivana Vuković,
Boris Liješević, Boris Isaković, Dimitrije
Dinić, Jovan Živanović, Milica
Trifunović, Tijana Marković i Dušan
Mamula
Krajem prošlog meseca premijerno je izvedena jedna od četiri jesenje
premijere, predstava „Galeb“ u režiji slovenačkog reditelja Tomija Janežiča a
prema tekstu Antona Pavloviča Čehova. Osim što je ova predstava u javnosti
postala prepoznatljiva isključivo po šestoipočasovnom trajanju, pre svega
treba spomenuti i zaista fantastično urađen kostim (Marina Sremac) i
scenografiju koju potpisuje sam reditelj.
Srpsko narodno pozorište
Pozorišni trg 1 - tel. centrale: 6621 411
Telefon blagajne: 520-091
[email protected]
www.snp.org.rs
Šest i po sati Čehovljevog „Galeba“ uklopljeno je u četiri čina. Naime, prvi čin
predstave obrađuje temu umetnosti i pozorišta ali isto tako (kao i kroz celu
predstavu) odnos majke i sina. Glumci su na sceni zajedno sa rediteljem, u
nekakvom poluprivatnom ambijentu, komuniciraju između sebe, sa publikom,
sa Čehovljevim tekstom i na kraju krajeva, oni i glume.
Drugi deo je vezan za temu zaljubljivanja, fantazija i snova. U trećem činu se
pojavljuju predmeti kao tema, posedovanje predmeta i ljudi i tretiranje ljudi
kao predmeta, dok se poslednji, četvrti čin, bavi pitanjem sudbine i slučajnosti i
činjenicama kako odluke i pojedini događaji utiču na pojedinca.
Svaki od činova je gotovo na svim nivoima (sadržinski, tematski i scenski)
zaokružena celina i može se zasebno posmatrati jer koliko su povezani jednim
delom i osnovnom idejom, oni su isto tako odvojeni i bave se „svojim“ temama.
Prema rečima reditelja, u predstavi „Galeb“ je izuzetna glumačka ekipa koja je
sposobna za nešto što je u teatru prava retkost. „I tek ćemo videti može li
repertoarsko pozorište da prihvati ovu vrstu (dodatnog) izazova: susretati se sa
publikom (i prihvatiti kako publiku tako i glumačku ekipu kao jednu grupu) i
započeti pričanje, predstavljanje na licu mesta“ – rekao je Janežič.
Sonja Madžar
pogled unazad
Novosadski izdavači na Beogradskom sajmu knjiga
VERNI KVALITETNOJ I NEKOMERCIJALNOJ LITERATURI
Na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga,
održanom od 21. do 28. oktobra, svoja izdanja su
predstavili svi značajniji novosadski izdavači. Pored
toga, na njihovim, ali i štandovima drugih
izdavačkih kuća svoje mesto su našli mnogi
novosadski pisci sa svojim novim izdanjima.
Direktor IK Prometej, Zoran Kolundžija,
zadovoljan je nastupom njegove kuće na Sajmu i
odazivu čitalaca. Na Prometejevom štandu najviše
su se tražile lingvističke knjige i lingvističkoleksikografska izdanja poput rečnika, a značajne su
i knjige o Sent Andreji i o Metohiji. Kolundžija kao bitne autore svoje kuće ističe
još i Feđu Dimovića iz grupe Beogradski sindikat, Marka Lopušinu,
Novosađane Jelku i Draška Ređepa, Duška Bogdanovića, te Vojislava
Puškara i njegovu publikaciju Arhivski zapisi iz Novog Sada.
Bora Babić, direktorka Akademske knjige, ističe da je njena kuća
prevashodno okrenuta izdavanju probranih naslova iz društvenohumanističkih nauka i beletristike, pa se godišnja produkcija kreće od 25 do 30
objavljenih knjiga. Na njihovom štandu mogla su se naći izdanja iz edicije
Celokupna dela Aleksandra Tišme - poslednje u nizu su piščeva autobiografija i
roman Kapo. Među značajnijim naslovima ističu se
studija prof. dr Jovana Popova Dvoboj kao književni
motiv, studija Svetozara Poštića Bahtin i hrišćanstvo,
Korupcija Nebojše Majstorovića, Usvajanje stranog
jezika u specifičnom kontekstu Biljane Stikić, Radni
dnevnik Judite Šalgo, Dnevnik iz Indije Svetozara
Petrovića, te Istinita priča Terez Miler, bake
Aleksandra Tišme. Otkrili smo i da Akademska knjiga
pregovara sa jednim francuskim izdavačem o
objavljivanju Tišmine drame Dozvoljene igre.
Izdavačka kuća Adresa i ove godine nudi probrane
naslove iz književne teorije, filozofije i esejistike. Najviše se traži Pohvala ljubavi
Alena Badjua. Traženi su još Dispozitiv i drugi eseji Đorđa Agambena, O sreći,
ljubavi, filozofiji i umetnosti Artura Šopenhauera, i dr. Izdvaja se antologija
Devet srpskih pesnika Vladimira Gvozdena u kojoj se nalaze pesme Jovana
Zivlaka, Stevana Tontića, Raše Livade, Vladimira Kopicla, Radmile Lazić, Vojislava
Despotova, Nine Živančević, Zorana Đerića i Dragana Jovanovića Danilova.
Publici su još zanimljivi romani i eseji Vladimira Tasića. Na štandu Adrese ističu
kako njihova izdanja ne čita mnogo ljudi jer ona uopšte nisu komercijalna, ali
pogled unazad
zato ovaj izdavač ima verne čitaoce koji su uvek prijatno iznenađeni ponudom
vrednih autora i naslova.
Matica srpska i ove godine na Sajmu ima raznovrsnu ponudu svojih kapitalnih
izdanja. Tu su pre svega Srpska enciklopedija, zatim izmenjeno i popravljeno
izdanje Rečnika srpskoga jezika te dopunjeno izdanje Pravopisa srpskoga jezika.
Dobrila Martinov, Matičina saradnica za odnose sa javnošću, ističe Letopis
Matice srpske, najstariji srpski književni časopis, kao i mnoge monografske
publikacije, te zbornike naučnih radova. Posebno je zanimljiva čuvena edicija
Prva knjiga, pokrenuta 1957. godine, a u kojoj je objavljeno preko 250 naslova
poezije, proze, kritike, književne teorije i esejistike mladih autora do 30 godina
starosti.
-Činjenica da su mnogi pisci iz ove edicije kasnije postali vrlo ugledni dovoljno
govori o njenom kvalitetu, ističe Martinov. Ove godine su u Prvoj knjizi objavili
zbirku poezije Svezivo Predrag Bojić, teorijsko-kritičku knjigu Dekonstrukcija
politike neutralnosti Irena Javorski i zbirku poezije Rupe Borislav Stanić.
Izuzetan poduhvat Izdavačkog centra Matice srpske predstavlja i antologijska
edicija Deset vekova srpske književnosti.
Vladan Savić iz Stilosa ističe da su i dalje vrlo tražene knjige Miroslava Mike
Antića, posebno zbirka poezije Izdajstvo lirike i poetsko-filozofski tekstovi
Hodajući na rukama. Tražene su i Priče iz Bogorodičinog vrta Emilije Cerović
Mlađe, Učim da čitam i pišem Mirjane Bandić i knjige Sergeja Dovlatova.
Orfeus, pored nekoliko komercijalnih edicija, uglavnom nudi nekomercijalna
izdanja iz beletristike, te književne i društvene teorije. Direktor Andrej
Radulović posebno ističe nova imena u sada već kultnoj ediciji Panonska
svetla koja je objavila preseke stvaralaštva 30 najznačajnijih vojvođanskih
pisaca: ove godine to su Gordana Đilas, Saša Radojčić, Emsura Hamzić i
Dušan Vojvodić Birdža. Tu je i dopunjeno izdanja društvene studije Duh
samoporicanja Mila Lompara, te edicija klasičnih ruskih pesnika i još mnogo
zanimljivih i vrednih knjiga, uglavnom iz poezije.
Na Sajmu su svoje publikacije izlagali još i Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, Kairos i Orfelin izdavaštvo. Ostaje žaljenje što se i Kulturni
centar Novog Sada nije samostalno predstavio na Sajmu s obzirom da je ove
godine objavio niz vrednih i zapaženih knjiga. Treba istaći još jednu publikaciju
novosadskog pisca – zapaženu pesničku zbirku Metak Siniše Tucića, u izdanju
beogradske Fabrike knjiga.
Bojan Samson
pogled unazad
Foto: Dušan Živkić
PRVI PUT ZAJEDNO
Celovečernjim koncertom, koji je održan 26.
Treba, međutim, pohvaliti njihovu posvećenost
oktobra u Sinagogi uspešno je realizovan
kreiranju stilski adekvatnog zvuka u odnosu na
početak saradnje između Srpsko-jevrejskog
kompozicije koje izvode, za šta je velikim delom
pevačkog društva hora „Braća Baruh“ iz
zadužen i njihov umetnički rukovodilac Ajlers. U
Beograda i Vokalnog ansambla „Marienhain“ iz
drugom delu koncerta hor „Braća Baruh“ se uz
Fehte (Nemačka). Ideju o zajedničkom nastupu
učešće Jevrejskog kamernog orkestra pod
i saradnji jevrejskog i nemačkog ansambla dao
upravom dirigenta Stefana Zekića, novosadskoj
je Goethe - Institut, a realizaciju projekta
publici predstavio programom koji je tematski
pomogla je Jevrejska opština Beograd,
usredsređen na kompozicije inspirisane
Jevrejska opština Novi Sad, Savez jevrejskih
starozavetnim tekstovima Davidovih psalama.
opština Srbije, Muzička omladina Novog Sada i
Nakon kompozicije „Laudate Jehovam“ G. F.
Goethe - Institut. Nemački ansambl pod
Telemana, hor je bez instrumentalne pratnje (a
Koncert hora „Braća Baruh“ iz Beograda i Vokalnog
upravom dirigenta Roberta Ajlersa izveo je u
cappella) izveo „Antifone“ A. Grečaninova i
ansambla „Marienhain“ iz Fehte (Nemačka)
prvom delu koncerta kratke horske komade iz
veličanstveni „IV duhovni stih“ M. Tajčevića.
različitih epoha i stilova, od majstora renesansne polifonije Talisa i Palestrine,
Naročito je do izražaja došao zvučni volumen ovog združenog vokalnobaroknih komozitora J. S. Baha i manje poznatog J. Rajnbergera sve do
instrumentalnog ansambla u kompoziciji „Chichester’s Psalms“ L. Bernštajna.
romantičara F. Mendelsona i A. Cemlinskog, završavajući program
Koncert je sa jednakim izvođačkim nabojem završen kompozicijom „Psalm
kompozicijama autora, savremenog, ali publici veoma prijemčivog izraza, S.
150“ L. Levandovskog u odličnoj orkestraciji Srđana Jarakovića. Ovom idejom i
Nilsona i B. Čilkota. Nemački mešoviti hor „Marienhain“ odlikuje veoma lepo
koncertom učesnici su potvrdili Geteovu misao „Muzika počinje tamo gde
uobličen, neusiljen, sveden zvuk u nastupu čitavog ansambla, dok se u
jezik prestaje“
nastupima pojedinih grupa glasova oseća manji intenzitet izvođačkog naboja.
Adrian Kranjčević
pogled unazad
Autorsko veče kompozitora Milana Aleksića
U okviru ciklusa Novi zvučni prostori u sali kluba „Tribina mladih“ Kulturnog
centra Novog Sada 16. oktobra realizovano je veče posvećeno autorskim
delima mladog ali veoma perspektivnog kompozitora Milana Aleksića
(Zrenjanin, 1978. godine) koji se svojim delima u kojima primenjuje savremene
kompozicione tehnike, a koja su pisana za različite izvođačke sastave
vremenom profilisao u zapaženog autora od strane stručne javnosti. U prilog
ovome govori prisutnost brojnih kolega profesora sa novosadske Akademije
umetnosti kao i muzičkih kritičara koji su došli da čuju, ali i pr(ocene) Aleksićeva
dela. Ostaje činjenica da je sala kluba „Tirbina mladih“, koja je svojim
kapacitetom jedva odgovorila na posećenost novosadske publike, bila loše
rešenje za ovaj događaj koji, pored pomenutog, iznad svega zahteva
adekvatnu akustiku. Na početku izvedena je kompozicija Prozirne stvari u
kojoj je, pod upravom autora, kamerni orkestar ansambla Orfelin prikazao
svoju muzikalnost i visok nivo tehničke spremnosti da odgovori na zahteve
kompleksne Aleksićeve partiture koja se zasniva na odmenjivanju i
sučeljavanju zvučnih motiva koji nastaju u neminovnom toku vremena. Potom
je pijanista Mihajlo Zurković izveo kompoziciju za klavir solo Frammenti II koju
je premijerno izveo 2008. godine u Rimu u okviru turneje po Italiji. U drugom
delu koncerta nastupio je vokalno-instrumentalni ansambl Orfelin pod
sugestivnom upravom umetničkog rukovodioca dirigentkinje Tamare Petijević
izvevši kantatu Kanon Raspeća Gospodnjeg. Ova u izrazu maestetična, ali
ujedno i intimna kompozicija predstavlja spoj/odmenjivanje ličnog
(oplakivanje Hrista) i opšteg (himnično slavlje). Time se na svojevrstan način u
Katolička porta 5
tel: 021 528 972
www.kcns.org.rs
ovom delu naslojavaju nivoi pred uskrsnućem i nakon njega. Veoma ambiciozno
zamišljenoj kompoziciji u dvanaest stavova koja u određenim delovima sadrži
izuzetno lepe teme ipak nedostaje razrade u pojedinim stavovima jer se oni čine
muzički nedorečenim. Sa druge strane orkestracija ovog dela je sačinjena
izuzetno dobro, naročito u delovima partiture gde orkestar podcrtava potresan
tekst koji izvodi mešoviti hor. Uobličenim i dinamički izbalansiranim zvukom
vokalno-instrumentalni studio Orfelin je ovu kompoziciju izveo neusiljeno,
intonativno čisto pristupajući delu sa osetnim pijetetom.
Adrian Kranjčević
pogled unazad
Spomen zbirka Pavla Beljanskog
Trg galerija 2 • tel: 021/528-185 • 021/472-99-66
[email protected]
www.pavle-beljanski.museum
Predstavljen opus prve priznate srpske slikarke Katarine Ivanović
MODERNA SRTEMLJENJA NACIONALNE HEROINE
– Sasvim sigurno da je delo Katarine Ivanović svedočanstvo vremena u kojem je
ona živela, ali iznad svega je svedočanstvo nje same. Zato smo želeli da pokažemo
nju ne samo kroz ogledalo vremena u kojem je živela, nego i kroz naše. Tako da
posmatramo Katarinu koja je svesna svog talenta i svoje uloge, svesni toga da je
ostavila neizbrisiv trag, iako u vremenu kada je ona živela možda nije imala toliku
podršku tog sveta u kom se kretala, a koji je bio muški svet – kaže Petar Petrović,
kustos Zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka beogradskog Narodnog muzeja,
autor gostujuće izložbe Slika u ogledalu – Katarina Ivanović kojom je
obeleženo 200. godina rođenja Katarine Ivanović, prve priznate i školovane
srpske slikarke, te prve žene članice Srpskog učenog društva (današnje SANU).
Povodom tog važnog datuma, Narodni muzej u Beogradu, kojem je Katarina
Ivanović poklonila svoju umetničku ostavštinu, krajem prošle godine priredio
je ovu izložbu, koju je i novosadska publika bila u prilici da vidi. Postavku, koja
se tokom septembra i oktobra mogla pogledati u Galeriji Matice srpske, činila su
čuvena dela Katarine Ivanović (Autoportret, Umetnica u ateljeu, Osvajanje
Beograda, Italijanski vinogradar i druga), kao i ona manje poznata javnosti.
Od 33 izložene slike, njih 30 su vlasništvo Narodnog muzeja, a tri su vlasništvo
Galerije Matice srpske – Mlada žena u srpskom (Anka Topalović rođ.
Nenadović), Mrtva priroda sa češljugarom i Starica se moli pred obed.
– Smatrali smo kao našu dužnost i obavezu, ali isto tako i čast, da u Novom Sadu
predstavimo ovu značajnu izložbu, budući da verujemo da je jedan od osnovnih
zadataka nacionalnih institucija kulture upravo obeležavanje velikih jubileja kakav
je ovaj i bavljenje ne samo interpretacijom nego i reinterpretacijom, odnosno
kontekstualizacijom u nekom savremenom smislu – ističe mr Tijana
Palkovljević, upravnica Galerije Matice srpske i dodaje da, skladno tome,
izložbu prati katalog sa studijskim tekstom Petra Petrovića i impresijama grupe
mladih autora savremene kulturne scene, koji kroz svoje radove ilustruju kako
se, dvesta godina po rođenju umetnice, razume njeno stvaralaštvo, značaj,
uloga u istoriji srpske kulture.
Iz današnje perspektive slikarski opus Katarine Ivanović (Vesprem, 1811 – Stolni
Beograd, 1882), stilski u raskoraku između bidermajera i romantizma, zauzima
značajno mesto u analizi slikarstva i umetničkih pravaca 19. veka. Iako on nije
nije velik, a slikarska umešnost na pojedinim radovima zakazuje, naročito kada
je reč o proporcijama (u čemu prednjače istorijske kompozicije), radovi ove
nacionalne heroine nesumnjivo otkrivaju njen slikarski talenat, snagu i
emancipaciju srpske umetnosti, kao i izuzetnost žene u čijem su stvaralaštvu i
liku sažeta moderna stemljenja i nova pregnuća. Primetno je da je ova
umetnica, koja je svoje slikarske pouke dobila u Pešti i na Bečkoj umetničkoj
pogled unazad
1. K. Ivanovic, Autoportret, 1836, vl.
Narodni muzej u Beogradu
2. K. Ivanovic, Mlada zena u srpskom
(Anka Topalovic rodj. Nenadovic), 1837,
vl. GMS
3. K. Ivanovic, Italijanski vinogradar,1842,
vl. Narodni muzej u Beogradu
akademiji, radila veoma studiozno i savesno te da se nekim slikama iznova
vraćala, kao da je želela da generacije koje dođu shvate da je ona bila apsolutno
predana umetnosti. Dovoljno je pogledati njene vrsne porterete, autoportrete i
mrtve prirode, gde je dosegla najviše domete, da bi se videlo u kojoj meri je bila
posvećena. Stoga ne čudi što su joj njen rad i talenat doneli društveno priznanje
u intelektualnim krugovima Srbije i Austrougarske.
Osim doprinosa razvoju srpskog slikarstva, u koji je unela nove teme – žanr scene
i mrtvu prirodu, i život Katarine Ivanović, društvene prilike s kojima se susretala
kao i uspesi s kojima ih je prevazilazila pokazuju nam njenu veličinu, svedoče o
emancipaciji i jednom vremenu te istovremeno daju primer pozitivnog i
progresivnog uticaja na društvenu misao. Ona pripada onim umetnicima koji
su odrastali u drugoj sredini, ali koji su imali svest o tome da će ono što rade
imati vrednost i živeti samo ako ostane u korpusu naroda kojem pripadaju.
Maja Vučković
pogled unazad
Studentski kulturni centar Novi Sad
21000 Novi Sad, Dr Ilije Đuričića 3
tel: 021 6350 744; tel/fax: 021 6350 579
[email protected]; www.skcns.org
BIGZOVANJE U FABRICI
Iz najplodonosnijeg i najznačajnijeg skvotiranog prostora u
Beogradu - zgrade Bigz-a, na
druženje i svirku u Novi Sad,
tačnije u klub Fabrika
Studentskog kulturnog centra
Novi Sad, 26. oktobra došli su
bendovi Bolesna štenad,
Stuttgart Online, Straight
Mickey And The Boys i
Sharkes, Snakes and Planes.
Underground maniru čitave
večeri doprinela je i izmenjena „scenografija“ u Fabrici pregrađenoj na pola sa
tribinama za sedenje i crnim zavesama po zidovima koje su osim
atmosferičnosti doprinele i mnogo boljem zvuku, upijajući višak odjeka u
betonskoj sali.
Prvi su na scenu izašli Straight Mickey and the Boys, momci koji za sebe kažu
da su „dvocevka koja je prvobitno korisćena za lov na vukove i čiji su efekti
spektakularni“, a tako i zvuče. Trio svira energičnu muziku svirački dobro
utemeljenu, sa izletima u improvizacije, uz pomalo egzebicionistički nastup
gitariste i basiste, što svakako podiže i onako dobru dinamiku njihove svirke.
Zatim slede Stuttgart Online, dvojac koji čine Bojan Slačala - bas i glas i Marko
Barišić - bubnjevi i glas. Sjano usviran kao i uvek, uz obilno i obimno korišćenje
bas pedala od flendžera i korusa do drajva i vaha, ovaj duo nas je provozao kroz
svu silu svojih hitova. Svirka kratka i jasna a dinamična i glasna.
Nakon toga atmosfera se menja, svetlost belog reflektora zamenjuju tamnije
nijanse i na scenu izlaze Sharkes, Snakes and Planes (Ajkule, zmije i avioni). U
pitanju je neo grunge bend, koji se muzički i tematski bavi mešavinom raznih
primalnih emocija i životnih priča, insistirajući na tome da se njihovo ime
odslikava i u njihovoj muzici, što je sve ujedinjeno zajedničkim strahovima,
prvenstveno oni od ajkula, zmija i aviona. Stanje se ponovo menja sa pojavom
poslednjeg benda te večeri pod nazivom Bolesna štenad, okarakterisanog kao
„pank stand up atrakcija“. A zvuče otprilike onako kako sami za sebe kažu, da je
„bend nastao tako što smo kupili priručnik o spravljanju bendova i napravili ga
po Modelu broj 14b“ (podrazumeva da u bendu imate dve ribe, jednog
automehaničara i jednu lamu. Pre upotrebe dobro promućkati).
Danijela Jakobi
pogled unazad
BISERNI DARKWOOD DUB U STUDIJU M
Dugo najavljivana i dugo očekivana turneja u okviru koje grupa Darkwood
Dub i naša diva Bisera Veletanlić do kraja godine imaju niz koncerata po celoj
zemlji, počela je upravo u našem gradu, Novom Sadu, i to dvostrukim
koncertom u Studiju M, 26. i 27. oktobra. U kamernoj atmosferi Studija M, u
prisustvu brojnih poštovalaca i prijatelja grupe Darkwood Dub, započela je ova
zvučna pustolovina i koncertno putešestvije koje će trajati dva meseca, a u
okviru kojeg će bend i Bisera obići više od 15 gradova. Nedelju dana pred
početak turneje, Darkwood Dub i Bisera Veletanlić su plasirali spot za pesmu
„Milo moje“, obradu Biserinog klasika, koji je na youtube-u za samo dva dana
videlo više od 15.000 ljudi, a pesma je i u verziji izvedenoj uživo na dva
novosadska koncerta izazvala sjajne reakcije prisutnih.
Koncert su počeli kao i uvek genijalni Darkwoodi, u doslovno prepunoj sali
Studija M, jer su osim sedećih mesta fanovi i ispunjavali i sav prostor slobodan
za stajanje i-ili igranje, što je, pored odličnog zvuka i svetla po čemu je ova sala
poznata, još više doprinelo sjajnoj atmosferi tokom dvočasovnog nastupa.
Nakon nekoliko pesama, zaključno sa legendarnom „Kolotečinom“, bend izlazi
sa bine, da bi Vasil Hadžimanov priredio sjajan klavirski uvod za ulazak Bisere na
scenu, da bi mu se ona pridružila i svojim veličanstvenim glasom otpevala solo
jednu pesmu. Nakon toga bend se vraća na binu i sledi niz hitova, kako onih
grupe Darkwood Dub, tako i Biserinih starih dobrih pesama, sve u odlično
prilagođenim aranžmanima, među kojima su se preplitali „Potaman“ i „Ručak za
dvoje”, „O pustinji” i „Milo moje”, da bi kulminaciju koncert dostigao na bisu i to
upravo sa hit-singlom „Nešto sasvim izvesno” sa kojim je ova saradnja i počela.
To je bio momenat kada su svi „stojeći” posetioci plesali i pljeskali, da bi im se
pridružili i oni „sedeći”, koji su jednostavno nisu mogli da ne ustanu iz stolica. I
zaista, ovim koncertom se pokazalo da je saradnja Darkwooda i Bisere, koliko
god u početku izgledala neobična i možda generacijski i muzički teško spojiva,
pun pogodak u srca i uši svih fanova, bez obzira na godine, kako sa jedne tako i
sa druge strane.
Danijela Jakobi
CENTAR
Dizajn
Ksenija Čobanović
e-mail: [email protected]
www.centarns.rs
Urednik fotografije
Dušan Živkić
Izdavač
Kulturni centar Novog Sada
Prelom
Tatjana Vukić
Katolička porta 5, Novi Sad
tel: 021/528-972
fax: 021/525-168
Štampa
Futura, Petrovaradin
vodič kroz kulturni život Novog Sada
www.kcns.org.rs
Tiraž
1000
Za izdavača
Dr Andrej Fajgelj
v. d. direktor i glavni i odgovorni urednik KCNS
Urednik
Nedeljko Mamula
Zamenik urednika
Gordana Draganić Nonin
Operativni urednik
Danica Bićanić
Saradnici
Maja Vučković, Danijela Jakobi, Predrag Đuran, Adrian Kranjčević,
Bojan Samson, Sonja Madžar, Daniel Mandić, Stanislav Milojković i Ana Jovičić
Lektura i korektura
Đorđo Sladoje, Alen Bešić
Novembar 2012.
CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
008(497.113 Нови Сад)(036)
CENTAR : vodič kroz kulturni život Novog Sada /
glavni i odgovorni urednik Dr Andrej Fajgelj; urednik
Nedeljko Mamula. – 2011, 1 (jun) – . – Novi Sad : Kul­
turni centar Novog Sada, 2011– . – 23 cm
Mesečno.
ISSN 2217-611X
COBISS.SR-ID 264715015
Redakcija ne odgovara za izmene u najavljenim programima.
Ovaj primerak je besplatan.
belešk e /no t es
belešk e /no t es
Download

zavod za zaštitu spomenika kulture grada novog sada