Uputstvo za rukovanje i upotrebu
RX tip upravljačkih ventila
RX-79B
Glavne karakteristike
 Ručno upravljanje
Pritiskom na taster u svakom momentu je moguće pokrenuti regeneraciju.
 Zaključavanje tastera
Ukoliko se u vremenu od jednog minuta ne pritisne ni jedan taster, tasteri će se
automatski Pritiskom na taster sa strelicom na gore ili sa strelicom na dole, tasteri se
otključavaju. Ovim se sprečava slučajno pritiskanje tastera i slučajna promena parametara
rada.
 Duži nestanak struje.
U slučaju nestanka struje dužeg od tri dana, na displeju će se pokazati sledeće:
To znači da je potrebno podesiti trenutno vreme. Ostale parametre nema potrebe
podešavati. Svi ranije uprogramirani parametri ostaju zapamćeni, bez obzira na nestanak
struje.
Tip F79A: ne propušta napojnu vodu za vreme regeneracije.
Tip F79B: propušta napojnu vodu za vreme regeneracije.
Radni cikljus se određuje protočno. Unutrašnji delovi turbine su izrađeni od keramike.
Zaštitni poklopac omogućava montažu i u ne baš idealnim uslovima rada.
Podešavanje izlazne tvrdoće vode.
Moguće je podesiti da se deo napojne vode preusmeri direktno na izlaz i tako podesiti
tvrdoću izlazne vode. To se vrši jednostavnim okretanjem vijka na telu upravljačkog
ventila.
 Istostrujna i protivstrujna regeneracija, kao i filterski način rada u jednom upravljačkom
ventilu.





Podešavanje tipa regeneracije
Parametar
A-01
A-02
A-03
A-11
A-12
A-13
A-21
Tip regeneracije
Istostrujno, protočno
sa kašnjenjem.
Istostrujno, protočno,
trenutno.
Istostrujno, protočno,
inteligentno.
Protivstrujno, protočno
sa kašnjenjem.
Protivstrujno, protočno
sa trenutno.
Protivstrujno,
protočno, inteligentno.
Filter
Opis
Istostrujna regeneracija. Kada se istroši radni kapacitet i
dostigne programirano vreme, ventil kreće u regeneraciju.
Istostrujna regeneracija. Kada se istroši radni kapacitet ventil
kreće trenutno u regeneraciju.
Protivstrujna regeneracija. Ukoliko je preostali radni kapacitet
manji od prosečne dnevne potrošnje u zadnjih sedam dana,
ventil kreće u regeneraciju u programirano vreme.
Protivstrujna regeneracija. Kada se istroši radni kapacitet i
dostigne programirano vreme, ventil kreće u regeneraciju.
Istostrujna regeneracija. Kada se istroši radni kapacitet ventil
kreće trenutno u regeneraciju.
Protivstrujna regeneracija. Ukoliko je preostali radni kapacitet
manji od prosečne dnevne potrošnje u zadnjih sedam dana,
ventil kreće u regeneraciju u programirano vreme.
Kada se istroši radni kapacitet i dostigne programirano vreme,
ventil kreće u ispiranje.
Izgled i opis upravljačkog ventila
Izgled upravljačkog ventila
Zaštitni poklopac
Tasteri
Priključak el. napajanja
Podešavanje izlazne
tvrdoće
Priključak kolone
Priključak centr. cevi
Priključak regeneransa
Merač protoka (turbina)
Injektor
Izlazni priključak
Napojni priključak
Kanalizacioni priključak
Upravljački ventil F79A
Zaštitni poklopac
Tasteri
Priključak
regeneransa
By-pass sa
podešavanjem
izlazne tvrdoće
Priključak kolone
Kanalizacioni
priključak
Priključak centralne
cevi
Upravljački ventil F79B
Tehnički podaci
Dimenzije priključaka
Maksimalni
radni
protok
l/h
Tip
Ulaz /
izlaz
Kanalizacioni
priključak
Priključak
regeneransa
Priključak
kolone
Centralna
cev
F79A
¾”
½”
3/8”
2-1/2”-8
NPSM
Ø 1.05”
Ø 26.7mm
2000
F79B
¾”
½”
3/8”
2-1/2”-8
NPSM
Ø 1.05”
Ø 26.7mm
2000
Napomena
Nema vode za
vreme
regeneracije
Nema vode za
vreme
regeneracije
Standardni injektori
Prečnik
kolone
Injektor
Boja
injektora
6
7
8
9
10
12
6301
6302
6303
6304
6305
6307
kafa
roza
žuta
plava
bela
ljubičasta
Ukupan protok
kroz injektor
Protok pri
sporom
ispiranju
Protok
dopunjavanja
solanke
gpm
0.40
0.58
0.71
0.86
1.00
1.33
gpm
0.22
0.36
0.47
0.63
0.77
0.97
gpm
0.61
0.65
0.66
0.66
0.92
0.73
Protok
protivstrujnog i
istostrujnog
ispiranja
gpm
1.24
1.24
2.54
2.54
3.17
4.65
Napomene:


podaci u gornjoj tabeli su dati na osnovu 43.5 psi ulaznog pritiska
podaci u donjoj tabeli su dati za ventil F79A. Podaci važe i za ventil F79B ako je za vreme
regeneracije zatvoren izlazni ventil, tj. nema potrošnje vode.
Prečnik
kolone
Injektor
Boja
injektora
6
7
8
9
10
12
6301
6302
6303
6304
6305
6307
kafa
roza
žuta
plava
bela
ljubičasta
Ukupan protok
kroz injektor
Protok pri
sporom
ispiranju
Protok
dopunjavanja
solanke
gpm
0.30
0.51
0.63
0.78
0.97
1.14
gpm
0.21
0.32
0.43
0.58
0.70
0.88
gpm
0.61
0.65
0.66
0.66
0.92
0.73
Protok
protivstrujnog i
istostrujnog
ispiranja
gpm
1.24
1.24
2.54
2.54
3.17
4.65
Rukovanje i programiranje mikroprocesorskog kontrolera
Opis tastera
Displej
Tasteri
Meni/potvrda
Ručno pokretanje
reg./izlazak iz menija
Gore
Dole
1. Displej
U toku rada se na displeju na svakih 10 sekundi smenjuju sledeći podaci:
 Preostali radni kapacitet uređaja (slika 1)
 Trenutni radni protok (slika 2)
 Način rada uređaja (slika 3)
 Vreme regeneracije / ispiranja (slika 4)
 Upozorenje o maloj količini soli za regeneraciju uređaja. Opcija je dostupna
kada kontroler dobije signal od merača nivoa soli u posudi za regeneraciju.
(slika 5)
(slika 1)
(slika 2)
(slika 4)
(slika 3)
(slika 5)
Prikaz slika u određenim fazama rada:
Faza rada
Protivstrujno
ispiranje
Uvlačenje
regeneransa i sporo
ispiranje
Dopunjavanje
posude za so
Brzo ispiranje
Prelazak iz jedne u
drugu fazu, rad
motora
Zaključani tasteri
Greška u radu ili
problem sa
kontrolerom
Izgled displeja
Opis
10:30 trenutno vreme
Uređaj u fazi
protivstrujnog ispiranja
10:00 minuta do kraja
faze
10:30 trenutno vreme
Uređaj u fazi uvlačenja
regeneransa i sporog
ispiranja
60:00 minuta do kraja
faze
10:30 trenutno vreme
Uređaj u fazi
dopunjavanja posude
za so
5:00 minuta do kraja
faze
10:30 trenutno vreme
Uređaj u fazi brzog
ispiranja
10:00 minuta do kraja
faze
Kod načina rada
uređaja A-21 pri
pokretanju
regeneracije displej će
biti kao na prvoj slici.
Kod načina rada
uređaja A-11/12/13 pri
pokretanju
regeneracije displej će
biti kao na drugoj slici.
Kada su tasteri
zaključani i pritisne se
bilo koji taster, displej
će izgledati kao na slici.
E-01 greška na
kontroleru.
Napomena
Kada je način rada
uređaja A-01, A-02 ili
A-03 to znači da je
regeneracija
istostrujna.
Kada je način rada
A-11, A-12 ili A-13 to
znači da je
regeneracija
protivstrujna. Kada
je način rada A-21
ovaj ekran se ne
prikazuje.
taster



taster



Pritiskom na taster pristupa se meniju, a tasterima gore ili dole mogu se pregledati
vrednosti svih parametara.
Nakon pristupa meniju ponovnim pritiskom na taster vrednost parametra počinje da
trepće, što znači da se vrednost parametra može podešavati pritiskom na tastere gore ili
dole.
Nakon podešene vrednosti parametra, vrednost još uvek trepće. Da bi se promena
prihvatila i zapamtila, pritisnuti ponovo taster. Kao potvrda prihvatanja nove vrednosti
parametra čuje se zvučni signal.
Pritiskom na taster moguće je ručno pokrenuti regeneraciju. Ako je uređaj u nekoj od
faza regeneracije, pritiskom na taster se istog trenutka prelazi na sledeću fazu.
Ukoliko se prethodno pristupilo meniju, pritiskom na taster se kontroler vraća u normalan
radni režim.
Ukoliko se pristupilo podešavanju vrednosti određeog parametra, pritiskom na taster se
promena ne pamti.
tasteri gore i dole
 Kada je kontroler u meniju, pritiskom na tastere se listaju parametri i moguć je pregled
njihovih vrednosti
 Kada se pristupi podešavanju vrednosti parametra i njegova vrednost trepće, pritiskom
na taster moguće je podesiti vrednost datog parametra.

Držanjem pritisnuta oba tastera 5 sekundi, otključavaju se tasteri
Pritiskom na taster
vraća se kroz meni jedan korak nazad.
Kada se odabere parametar današnje potrošnje, pa pritisne taster
ekran sa pravom vrednosti potrošnje:
Pritisnuti taster
, prikazaće se sledeći
da bi se vratili korak nazad u meniju.
Kada se odabere parametar prosečne potrošnje u zadnjih 7 dana, pa pritisne taster
prikazaće se sledeći ekran sa pravom vrednosti potrošnje:
Pritisnuti taster
,
da bi se vratili korak nazad u meniju.
Kada se odabere Set Gal./L/M3 u meniju, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Pritiskom na tastere gore ili dole, može se odabrati odgovarajuća vrednost. Pritiskom na
taster
potvrđuje se odabrana vrednost. Automatski se kontroler vraća korak nazad u meniju.
Kada se odabere izbor jezika kontrolera, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Kada natpis „English” bude obeležen sivom podlogom, pritisnuti taster
podešavanje sačuvalo. Pritisnuti taster
nazad bez promene parametra.
kako bi se
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak
Napredna podešavanja
i tada je moguće birati podešavanja
Kada se odabere izbor jezika kontrolera, pritisnuti taster
sledećih parametara:











Način rada
Vreme regeneracije
Ukupni kapacitet ili radni ciklus
Vreme protivstrujnog ispiranja (samo kod A-21 načina rada)
Intervalno protivstrujno ispiranje (samo kod A-11,12,13 načina rada)
Trajanje protivstrujnog ispiranja
Trajanje uvlačenja regeneransa i sporo ispiranje (osim kod načina rada A-21)
Trajanje dopunjavanja posude za so (osim kod načina rada A-21)
Trajanje brzog ispiranja
Maksimalan broj dana između dve regeneracije
Izlazni signal
Nakon odabira parametra načina rada, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole izabrati željeni način rada.
Postoji sedam načina rada: A-01 istostrujna regeneracija, protočno sa kašnjenjem, A-02
istostrujna regeneracija, protočno trenutno, A-03 istostrujna regeneracija, protočna inteligentna,
A-11 protivstrujna regeneracija, protočno sa kašnjenjem, A-12 protivstrujna regeneracija,
protočno trenutno, A-13 protivstrujna regeneracija, protočna inteligentna, A-21 filterski uređaj.
Nakon odabranog odgovarajućeg načina rada pritisnuti taster
Pritisnuti taster
parametra.
kao potvrdu.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira podešavanja vremena regeneracije, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole podesiti vreme regeneracije. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena
pritisnuti taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira podešavanja kapaciteta, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole podesiti kapacitet. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira ponovljenog ispiranja, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira intervalnog protivstrujnog ispiranja, pritisnuti taster
ekran:
i prikazaće se sledeći
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira trajanja protivstrujnog ispiranja, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira trajanja uvlačenja regeneransa i sporog ispiranja, pritisnuti taster
se sledeći ekran:
i prikazaće
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira trajanja dopunjavanja posude za so, pritisnuti taster
ekran:
i prikazaće se sledeći
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira trajanja brzog ispiranja, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira maksimalnog broja dana između dve regeneracije, pritisnuti taster
se sledeći ekran:
i prikazaće
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Nakon odabira izlaznog signala, pritisnuti taster
i prikazaće se sledeći ekran:
Tasterima gore i dole podesiti vrednost. Nakon odabranog odgovarajućeg vremena pritisnuti
taster
kao potvrdu.
Pritisnuti taster
parametra.
u toku podešavanja parametra, kako bi se vratili korak nazad bez promene
Spisak parametara sa fabričkim vrednostima
Parametar
Opis
Vrednosti
P1
12/24
časovnik
Trenutno
vreme
Jedinice mere
protoka
Način rada
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
Vreme
regeneracije
Kapacitet
Ponovljeno
istostrujno
ispiranje
Intervalno
protivstrujno
ispiranje
Trajanje
protivstrujnog
ispiranja
Trajanje
uvlačenja
regeneransa i
sporo ispiranje
Trajanje
dopunjavanja
posude za so
Trajanje brzog
ispiranja
Maksimalni
broja dana
između dve
regeneracije
Izlazni signal
Jedinica
12 ili 24 časa
Fabrička
vrednost
24
00:00~23:59
---
sat:minut
gal/l/m3
m3
A-01
A-02
A-03
A-11
A-12
A-13
A-21
00:00~23:59
A-01
02:00
sat:minut
99:99
0-20
10:00
0
m3
0-20
0
0-99:59
10.00
minut:
sekunda
0-99:59
10:00
minut:
sekunda
0-99:59
5:00
minut:
sekunda
0-99:59
10.00
0-40
30
minut:
sekunda
dan
b-01, b-02
b-01
Napomena
(samo kod A-11,12,13)
Download

Omekšivači vode RX-79B