Uputstvo za rukovanje i upotrebu
RX tip upravljačkih ventila
RX-67B-DTF
RX-75B-DTF
Glavne karakteristike
Pouzdan rad
Materijali visokog kvaliteta obezbeđuju otpornost na koroziju i zaptivanje svih
unutrašnjih delova.
Za vreme ispiranja upravljački ventil ne propušta tvrdu vodu. Ukoliko je
voda ipak neophodna za vreme ispiranja, to se može postići otvaranjem by-pass
ventila.
Ručno pokretanje ispiranja
Ispiranje se može pokrenuti bilo kada jednostavnim pritiskom na taster.
Zaključavanje tastera
Ukoliko se tasteri ne pritisnu u trajanju od 1 minut, oni se automatski
zaključavaju. Ovim se sprečava slučajna promena vrednosti parametara i
poremećaj rada uređaja. Pritiskom tastera  i  u trajanju od 5 sekundi,
tasteri se ponovo otključavaju.
Dinamički pokazivač u boji
Pomoću njega se lako vidi da li je uređaj u radu ili u ispiranju.
Nestanak struje
Ukoliko nestanak struje traje duže od tri dana, nakon povratka električne
. Ovako se signalizira da je potrebno podesiti
energije treptaće simbol
trenutno vreme. Ostale parametre nije potrebno podešavati.
Dva načina ispiranja
Moguć je izbor između dva načina regeneracije: na osnovu količine vode sa
kašnjenjem (A-01) i na osnovu količine vode trenutno (A-02).
Davanje izlaznog signala
Kontroler daje električni signal za vreme trajanja ispiranja.
Programiranje forsiranog ispiranja
Nezavisno od preostalog radnog kapaciteta uređaja moguće je programiranje
ispiranja na određeni broj dana.
Izgled i opis upravljačkog ventila RX-67-DTF:
Pokazivač
trenutne faze
Ručno prebacivanje faza
Vezérlés
RX-67-DTF tip
upravljačkog
ventila
Mikroprocesorski kontroler
Tasteri
Priključak adaptera
Telo ventila
Kanalizacioni
priključak
Priključak
napojne vode
Priključak
filtrirane vode
Priključak kolone
Priključak centralne cevi
RX-67B-DTF delovi
Transformator
Zaptivna gumica (73x5,3 mm)
1” zaptivna gumica
1 kom
1 kom
3 kom
Upravljački
ventil
RX-75A-DTF
Mikroprocesorski kontroler
Tasteri
Kanalizacioni
priključak
Priključak
napojne vode
Priključak
filtrirane vode
Priključak kolone
Priključak centralne cevi
RX-75A-DTF delovi
Transformator
Zaptivna gumica (104,6x5,7 mm)
1 kom
1 kom
Tehnički podaci:
Priključci
Maksimalni
radni
protok
m³/h
Ručno
upravljanje
Regeneracija
1.05”
6
da
vremenska
1.5”
10
ne
vremenska
Ulaz
/
izlaz
Kanalizacioni
priključak
Priključak
kolone
Centralna
cev
RX-67B-DTF
1”
1”
2 1/2”
8NPSM
RX-75A-DTF
2”
2”
4” 8UN
Tip
Opis upravljačkog kontrolera
Digitalni displej
Dan
Sat
Minut
Dinamički
pokazivač
Indikacioni
simboli
Meni/potvrdi
Tasteri za
upravljanje
kontrolerom
Ručno pokretanje
regeneracije
Dole
Gore
Displej
•
Pri normalnom radu uređaja, na displeju kontrolera se kontinualno smenjuju sledeći podaci:
trenutno vreme, preostali radni kapacitet, trenutni protok, vreme početka regeneracije.
•
Dinamički pokazivač svetli i signalizira kada je uređaj u normalnom radnom režimu. Kada je
uređaj u regeneraciji, dinamički pokazivač ne svetli.
•
Pri ulasku u meni za podešavanje parametara rada na displeju će da svetli sledeći simbol:
Kada se uđe u odgovarajući podmeni, kada se može podešavati vrednost određenog parametra
simbol će da počne da trepće.
•
Kada su tasteri zaključani na displeju će da svetli sledeći simbol:
•
Kada simbol sata:
podesiti vreme.
trepće, došlo je do dužeg nestanka električnog napajanja i potrebno je
Digitalni displej – opis simbola
Displej
Vrednost
Simbol
12:20
Opis
02:00
F-00
Trenutno vreme: 12:20
Početak ispiranja: 2:00
Vreme između ispiranja
1-03D
Broj dana do ispiranja
2-10M
Faza protivstrujnog ispiranja. Još 10
minuta do kraja faze.
3-08M
Faza brzog ispiranja. Još 8 minuta do
kraja faze.
Detalji
„:” trepće
„:” ne trepće
Preostali broj dana
Na displeju se u toku rada smenjuju sledeći podaci:
1.) Broj 1, simbol pešćanog
i trepćući dinamički
sata
pokazivač znače da je
uređaj u radnoj fazi. Broj 3 i
oznaka D znači da je do
ispiranja preostalo 3 dana.
2.) Dinamički pokazivač
pokazuje da je uređaj u
radnom
režimu,
iznad
prikazuje se
simbola
trenutno vreme.
3.) Dinamički pokazivač
pokazuje da je uređaj u
radnom režimu, a vreme
ispiranja je u 2:00 h posle
ponoći.
Opis tastera upravljačkog kontrolera
Taster
. Prolaskom kroz meni je moguće
•
Pritiskom na taster ulazi se u meni i pali se simbol:
pregledati vrednosti svih parametara.
•
počinje da trepće i tada je moguće podešavanje
Ponovnim pritiskom na taster simbol
vrednosti izabranog parametra.
Trećim pritiskom na taster se potvrđuje podešena vrednost i zvučni signal potvrđuje da je
zapamćena nova vrednost parametra.
•
Taster
•
Ukoliko se kontroler ne nalazi u meniju, pritiskom na taster se prelazi na sledeću fazu. Ukoliko
je uređaj u radnoj fazi, započeće se regeneracija, a ukoliko je u nekoj fazi regeneracije, ta faza
će se završiti i preći će se na sledeću.
•
Ukoliko je kontroler u meniju, pritiskom na taster se vraća za jedan stepen više.
•
Ukoliko se pristupilo podešavanju vrednosti parametra, pritiskom na taster moguće je vratiti se
u meni bez promene vrednosti parametra.
Tasteri  
•
•
•
Kada se kontroler nalazi u meniju, tasterima se prolazi kroz meni i bira parametar čija se
vrednost želi podesiti. Izborom određenog parametra prikazuje se njegova vrednost.
Kada se pristupi podešavanju parametra, pritiskom na tastere se može podesiti njegova
vrednost.
Držanjem pritisnuta oba tastera 5 sekundi zaključavaju se ili otključavaju tasteri na kontroleru.
Podešavanje parametara
Primer: Ukoliko se na uređaju trenutno vreme želi promeniti sa 9:45 na 11:28 i trajanje
protivtrujnog ispiranja sa 10 na 15 minuta, postupiti prema sledećim koracima:
1.)
. Za otključavanje
Ukoliko su tasteri zaključani na displeju svetli simbol:
pritisnuti tastere  i  u trajanju od 5 sekundi kako bi se taster otključali.
, tasteri su otključani i može se nastaviti dalje.
Ukoliko na displeju ne svetli:
2.)
kako bi ušli u meni. Na displeju se pojavljuje trenutno
Pritisnuti taster
i
vreme i svetle simboli:
.
kako bi pristupili podešavanju. Vrednost časova
3.)
Pritisnuti taster
4.)
počinju da trepću.
trenutnog vremena i simbol
Pritisnuti taster  dok se vrednost 9 ne podesi na 11.
5.)
ponovo. Vrednost minuta i simbol
Pritisnuti taster
taster  dok se vrednost 45 ne podesi na 28.
6.)
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove
Pritisnuti taster
vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
Držati pritisnut taster  ili , dok se na displeju ne pojavi simbol
7.)
protivstrujnog ispiranja
8.)
9.)
.
kako bi se mogla podesiti vrednost parametra. Vrednost
Pritisnuti taster
10 i simbol
podesi na 15.
trepću. Pritisnuti
počinju da trepću. Pritisnuti taster  dok se vrednost 10 ne
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove
Pritisnuti taster
vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
kako bi se vratili u glavni meni gde se prikazuje trenutna
10.) Pritisnuti taster
faza rada uređaja. Ako se tasteri ne koriste 1 minut, tasteri se automatski
zaključavaju i simbol
svetli.
Download

RX-67B, RX-75A