Uputstvo za rukovanje i upotrebu
RX tip upravljačkih ventila
RX-63B-DVS
RX-65B-DVS
RX-74A-DVS
Glavne karakteristike
Pouzdan rad
Materijali visokog kvaliteta obezbeđuju otpornost na koroziju i zaptivanje svih
unutrašnjih delova.
Za vreme regeneracije upravljački ventil ne propušta tvrdu vodu.
Ukoliko je voda ipak neophodna za vreme regeneracije, to se može postići
otvaranjem by-pass ventila.
Ručno pokretanje regeneracije
Regeneracija se može pokrenuti bilo kada jednostavnim pritiskom na taster.
Zaključavanje tastera
Ukoliko se tasteri ne pritisnu u trajanju od 1 minut, oni se automatski
zaključavaju. Ovim se sprečava slučajna promena vrednosti parametara i
poremećaj rada uređaja. Pritiskom tastera  i  u trajanju od 5 sekundi,
tasteri se ponovo otključavaju.
Dinamički pokazivač u boji
Pomoću njega se lako vidi da li je uređaj u radu ili u regeneraciji.
Nestanak struje
Ukoliko nestanak struje traje duže od tri dana, nakon povratka električne
. Ovako se signalizira da je potrebno podesiti
energije treptaće simbol
trenutno vreme. Ostale parametre nije potrebno podešavati.
Dva načina regeneracije
Moguć je izbor između dva načina regeneracije: na osnovu količine vode sa
kašnjenjem (A-01) i na osnovu količine vode trenutno (A-02).
Davanje izlaznog signala
Kontroler daje električni signal za vreme trajanja regeneracije.
Programiranje forsirane regeneracije
Nezavisno od preostalog radnog kapaciteta uređaja moguće je programiranje
regeneracije na određeni broj dana.
Izgled i kratak opis upravljačkih ventila
Točak za ručno upravljanje
Pokazivač trenutne faze
Upravljački kontroler
Injektor
Displej kontrolera
Priključak solanke
Ulaz
Priključak adaptera
Izlaz
Telo upravljačkog ventila
Priključak turbine
Priključak kolone
Kanalizacioni priključak
Priključak centralne cevi
RX-63B-DVS
Displej kontrolera
Upravljački kontroler
Telo upravljačkog ventila
Priključak adaptera
Priključak turbine
Ulaz
Priključak solanke
Injektor
Kanalizacioni priključak
Izlaz
Priključak centralne cevi
RX-65B-DVS
Displej kontrolera
Ulaz
Priključak adaptera
Priključak turbine
Priključak solanke
Izlaz
Injektor
Kanalizacioni priključak
Priključak centralne cevi
RX-74A-DVS
Deo
RX-63B-DVS delovi
Opis
Količina
½” kanalizacioni priključak
1 kom
3/8” matica priključka za
uvlačenje regeneransa
1 kom
ojačanje za crevo
1 kom
priključak sa turbinom 1”
1 kom
priključak napojne vode
1 kom
regulator protivstrujnog
ispiranja
regulator uvlačenja
regeneransa
1 kom
1 kom
adapter
1 kom
O-ring
1 kom
Deo
RX-65B-DVS delovi
Opis
Količina
½” kanalizacioni priključak
1 kom
3/8” matica priključka za
uvlačenje regeneransa
1 kom
ojačanje za crevo
1 kom
priključak sa turbinom 1”
1 kom
priključak napojne vode
1 kom
regulator protivstrujnog
ispiranja
regulator uvlačenja
regeneransa
Deo
1 kom
1 kom
¾” ili ¾” na ½”priključak
1 kom
¾” zaptivka
1 kom
adapter
1 kom
O-ring
1 kom
RX-74A-DVS delovi
Opis
Količina
½” kanalizacioni priključak
1 kom
3/8” matica priključka za
uvlačenje regeneransa
1 kom
ojačanje za crevo
1 kom
adapter
1 kom
O-ring
1 kom
zaptivka kanalizacionog
priključka
1 kom
Tehničke karakteristike
Napajanje
Tip
100-240V/50-60Hz
Napajanje adaptera
Pritisak
Temperatura
Radni parametri
0,15 - 0,6 MPa
5 - 45°C
Upravljački ventil
Model
RX63BDVS
RX65BDVS
RX74ADVS
Ulaz /
izlaz
Kanalizacioni
priključak
Priključci
Priključak
regeneransa
1”
½”
¾”
2”
Priključak
kolone
Centralna
cev
Max.
protok
m³/h
Ručno
upravljanje
Regeneracija
3/8”
2-1/2”8NPSM
1.05”
4,5
da
istostrujna
½”
3/8”
2-1/2”8NPSM
1.05”
2
ne
istostrujna
2”
½”
4”- 8UN
1.05”
10
ne
istostrujna
Standardne veličine injektora i regulatora protivstrujnog ispiranja
Prečnik
kolone
mm
Injektor
150
175
200
225
250
300
325
350
400
450
500
550
600
750
800
900
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
7401
7402
7403
7404
7405
7406
Napomena:
Boja
injektora
braon
roza
žuta
plava
bela
crna
ljubičasta
crvena
zelena
narandžasta
braon
roza
žuta
plava
bela
crna
Ukupan
protok kroz
injektor
l/min
1,30
1,81
2,18
3,05
3,66
4,74
5,15
5,95
7,50
8,60
16,0
20,0
23,4
36,2
40,2
40,7
Sporo
ispiranje
Dopunjavanj
e solanke
l/min
0,91
1,32
1,73
2,14
2,81
3,32
3,55
4,0
5,13
5,98
10,56
13,88
15,75
24,17
29,0
33,8
l/min
3,0
3,7
3,8
3,3
4,3
4,2
4,1
4,0
4,0
3,9
23
28,2
32,9
50,5
60
62,7
Oznaka
regulatora
protivstrujnog
ispiranja
1#
1#
2#
2#
3#
3#
4#
4#
5#
5#
1#
2#
3#
4#
Protivstrujno i
brzo ispiranje
l/min
4,7
4,7
8,0
8,0
14,4
14,4
22,8
22,8
26,4
26,4
46,3
67
71
75
1.) podaci su dati na osnovu pritiska napojne vode 0,3 MPa.
2.) Date vrednosti su približne i date su kao orijentacione vrednosti.
3.) Vrednosti u tabeli se do prečnika kolone od 450mm odnose na upravljački ventil RX-63B-DVS/
RX-65B-DVS. Za prečnike kolone veće od 500mm podaci se odnose na upravljački ventil RX74A-DVS.
Opis upravljačkog kontrolera
Digitalni displej
Dan
Sat
Minut
Dinamički
pokazivač
Indikacioni
simboli
Meni/potvrdi
Tasteri za
upravljanje
kontrolerom
Ručno pokretanje
regeneracije
Dole
Gore
Displej
•
Pri normalnom radu uređaja, na displeju kontrolera se kontinualno smenjuju sledeći podaci:
trenutno vreme, preostali radni kapacitet, trenutni protok, vreme početka regeneracije.
•
Dinamički pokazivač svetli i signalizira kada je uređaj u normalnom radnom režimu. Kada je
uređaj u regeneraciji, dinamički pokazivač ne svetli.
•
Pri ulasku u meni za podešavanje parametara rada na displeju će da svetli sledeći simbol:
Kada se uđe u odgovarajući podmeni, kada se može podešavati vrednost određenog parametra
simbol će da počne da trepće.
•
Kada su tasteri zaključani na displeju će da svetli sledeći simbol:
•
Kada simbol sata:
podesiti vreme.
trepće, došlo je do dužeg nestanka električnog napajanja i potrebno je
Opis simbola na displeju
Displej
Vrednost
12:20
Opis
Simbol
A – 01 (02)
02:00
12.08m3
Trenutno vreme: 12:20
A-01 protočno, sa kašnjenjem
A-02 protočno, trenutno
Početak regeneracije: 2:00
Detalji
„:” trepće
„:” ne trepće
Radni kapacitet između dve
regeneracije
2-10M
Faza protivstrujnog ispiranja. Još 10
minuta do kraja faze.
3-50M
Faza uvlačenja regeneransa i sporo
ispiranje. Još 50 minuta do kraja faze.
4-05M
Faza dopunjavanja solanke. Još 5
minuta do kraja faze.
5-08M
Faza brzog ispiranja. Još 8 minuta do
kraja faze.
H-30
Ukoliko vreme između dve regeneracije
bude 30 dana, biće pokrenuta
regeneracija, bez obzira na radni
kapacitet.
U toku rada, na displeju se smenjuju sledeće informacije:
1.) Preostali
radni
kapacitet uređaja je
10.18 m3, simbol
i
peščanog sata
dinamički
pokazivač
svetle i pokazuju da je
uređaj
u
radnom
režimu.
2.) Dinamički pokazivač svetli i pokazuje
da je uređaj u radnom
režimu. Trenutni protok kroz uređaj je
3,46 m3/h.
3.) Dinamički pokazivač svetli i pokazuje
da
je
uređaj
u
radnom režimu. Kada
se upali simbol sata
na displeju se
prikazuje
trenutno
vreme.
4.) Dinamički pokazivač svetli i pokazuje
da je uređaj u radnom
režimu.
Početak
regeneracije
je
u
2:00 h.
Opis tastera upravljačkog kontrolera
Taster
. Prolaskom kroz meni je moguće
•
Pritiskom na taster ulazi se u meni i pali se simbol:
pregledati vrednosti svih parametara.
•
počinje da trepće i tada je moguće podešavanje vrednosti
Ponovnim pritiskom na taster simbol
izabranog parametra.
Trećim pritiskom na taster se potvrđuje podešena vrednost i zvučni signal potvrđuje da je
zapamćena nova vrednost parametra.
•
Taster
•
Ukoliko se kontroler ne nalazi u meniju, pritiskom na taster se prelazi na sledeću fazu. Ukoliko je
uređaj u radnoj fazi, započeće se regeneracija, a ukoliko je u nekoj fazi regeneracije, ta faza će se
završiti i preći će se na sledeću.
•
Ukoliko je kontroler u meniju, pritiskom na taster se vraća za jedan stepen više.
•
Ukoliko se pristupilo podešavanju vrednosti parametra, pritiskom na taster moguće je vratiti se u
meni bez promene vrednosti parametra.
Tasteri  
•
•
•
Kada se kontroler nalazi u meniju, tasterima se prolazi kroz meni i bira parametar čija se vrednost
želi podesiti. Izborom određenog parametra prikazuje se njegova vrednost.
Kada se pristupi podešavanju parametra, pritiskom na tastere se može podesiti njegova vrednost.
Držanjem pritisnuta oba tastera 5 sekundi zaključavaju se ili otključavaju tasteri na kontroleru.
Podešavanje parametara
Primer: Ukoliko se na uređaju trenutno vreme želi promeniti sa 9:45 na 11:28 i trajanje protivtrujnog
ispiranja sa 10 na 15 minuta, postupiti prema sledećim koracima:
1.)
. Za otključavanje
Ukoliko su tasteri zaključani na displeju svetli simbol:
pritisnuti tastere  i  u trajanju od 5 sekundi kako bi se taster otključali.
, tasteri su otključani i može se nastaviti dalje.
Ukoliko na displeju ne svetli:
2.)
kako bi ušli u meni. Na displeju se pojavljuje trenutno
Pritisnuti taster
i
vreme i svetle simboli:
.
kako bi pristupili podešavanju. Vrednost časova
3.)
Pritisnuti taster
4.)
počinju da trepću.
trenutnog vremena i simbol
Pritisnuti taster  dok se vrednost 9 ne podesi na 11.
5.)
ponovo. Vrednost minuta i simbol
Pritisnuti taster
taster  dok se vrednost 45 ne podesi na 28.
6.)
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove
Pritisnuti taster
vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
Držati pritisnut taster  ili , dok se na displeju ne pojavi simbol
7.)
protivstrujnog ispiranja
8.)
9.)
.
kako bi se mogla podesiti vrednost parametra. Vrednost
Pritisnuti taster
10 i simbol
podesi na 15.
trepću. Pritisnuti
počinju da trepću. Pritisnuti taster  dok se vrednost 10 ne
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove
Pritisnuti taster
vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
kako bi se vratili u glavni meni gde se prikazuje trenutna
10.) Pritisnuti taster
faza rada uređaja. Ako se tasteri ne koriste 1 minut, tasteri se automatski
zaključavaju i simbol
svetli.
Download

Omekšivači vode RX-63B, RX-65B i RX-74A