NOVIOT ZAVET
[email protected]
Evangelie spored Matej ...............................................................................................5
Evangelie spored Marko .......................................................................................... 45
Evangelie spored Luka ............................................................................................. 70
Evangelie spored Jovan .......................................................................................... 112
Dela na apostolite .................................................................................................. 142
Poslanie na apostol Jakov .................................................................................... 181
Prvo poslanie na apostol Petar ......................................................................... 186
Vtoro poslanie na apostol Petar ........................................................................ 191
Prvo poslanie na apostol Jovan ........................................................................... 194
Vtoro poslanie na apostol Jovan ......................................................................... 199
Treto poslanie na apostol Jovan ......................................................................... 200
Poslanie na apostol Juda ..................................................................................... 201
Poslanie na apostol Pavle do Rimjanite .......................................................... 203
Prvo poslanie na apostol Pavle do Korintjanite ........................................... 220
Vtoro poslanie na apostol Pavle do Korintjanite ......................................... 235
Poslanie na apostol Pavle do Galatjanite ....................................................... 245
Poslanie na apostol Pavle do Efesjanite ........................................................ 251
Poslanie na apostol Pavle do Filipjanite ...................................................... 257
Poslanie na apostol Pavle do Kolosjanite ...................................................... 262
Prvo poslanie na apostol Pavle do Soluwanite ............................................. 266
Vtoro poslanie na apostol Pavle do Soluwanite ............................................ 270
Prvo poslanie na apostol Pavle do Timotej ..................................................... 273
Vtorpo poslanie na apostol Pavle do Timotej ................................................. 278
Poslanie na apostol Pavle do Tit ...................................................................... 282
Poslanie na apostol Pavle do Filimon ............................................................ 285
Poslanie na apostol Pavle do Evreite .............................................................. 287
Otkrovenie na apostol Jovan ................................................................................ 299
KRATENKI
Evangelie spored Matej
Evangelie spored Marko
Evangelie spored Luka
Evangelie spored Jovan
Dela na apostolite
Poslanie na apostol Jakov
Prvo poslanie na apostol Petar
Vtoro poslanie na apostol Petar
Prvo poslanie na apostol Jovan
Vtoro poslanie na apostol Jovan
Treto poslanie na apostol Jovan
Poslanie na apostol Juda
Poslanie na apostol Pavle do Rimjanite
Prvo poslanie na apostol Pavle do Korintjanite
Vtoro poslanie na apostol Pavle do Korintjanite
Poslanie na apostol Pavle do Galatjanite
Poslanie na apostol Pavle do Efesjanite
Poslanie na apostol Pavle do Filipjanite
Poslanie na apostol Pavle do Kolosjanite
Prvo poslanie na apostol Pavle do Soluwanite
Vtoro poslanie na apostol Pavle do Soluwanite
Prvo poslanie na apostol Pavle do Timotej
Vtoro poslanie na apostol Pavle do Timotej
Poslanie na apostol Pavle do Tit
Poslanie na apostol Pavle do Filimon
Poslanie na apostol Pavle do Evreite
Otkrovenie na apostol Jovan
Mt
Mk
Lk
Jn
Dela
Jk
1 Ptr
2 Ptr
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Juda
Rim
1 Kor
2 Kor
Gal
Efes
Fil
Kol
1 Sol
2 Sol
1 Tim
2 Tim
Tit
Flmn
Evr
Otkr
EVANGELIE SPORED MATEJ
Voved
Evangelieto spored Matej ja prenesuva radosnata vest za Gospod Isus, veteniot Spasitel, vo Kogo Bog go ispolni ona {to go be{e vetil u{te vo
starozavetno vreme. Ovaa radosna vest ne e samo za Judejcite, me|u koi Isus se
rodil i dejstvuval, tuku i za site narodi od celiot svet.
Evangelieto spored Matej e vnimatelno sostaveno. Toa po~nuva so
Isusovoto rodoslovie. Potoa go opi{uva Negovoto ra|awe, kr{tevawe i
isku{enie, i ponatamu Negovite propovedi i isceluvawa vo galilejskata
oblast. Vo prodol`enie zapi{ani se dejstvijata vo Erusalim, osobeno onie
{to se odigrale vo tekot na poslednata sedmica pred Hristovoto raspnuvawe
i voskresenie.
Ova Evangelie Go prika`uva Gospod Isus kako golem U~itel, Koj preku svojot `ivot go tolkuva Bo`jiot zakon i posvedo~uva za Bo`joto Carstvo.
Negovite pouki opfateni so ova Evangelie mo`at da se podelat na pet temi:
(a) Propovedta na gorata (glava 5–7), koja gi sodr`i smislata i celta na
~ove~koto postoewe, pravata, dol`nostite i karakteristikite na
`itelite na Bo`joto Carstvo; (b) upatstva do dvanaesette apostoli (glava
10) i zadol`enija za nivnata misija; (v) sporedbi (paraboli) za Bo`joto
Carstvo (glava 13); (g) pouki za sledbenicite (glava 18); (d) pouki za posledniot sud i za Nebesnoto Carstvo (glava 24–25).
1,1
9,27
12,23
15,22
20,30-31
21,9.15
22,41-45
1 Mojs 5,1
15,2-5
22,15-18
2 Car 7,13
Is 9,2-7
Jn 7,42
8,33-39
Rim 1,3
2 Tim 2,8
Otkr 5,5
22,16
Gal 3,16
Rodoslovot na
Gospod Isus Hristos
1
(Lk 3,23–38)
Kniga za rodoslovot na Isus
Hristos1, sin Davidov, sin Avraamov.
2 Avraam go rodi Isaak, Isaak go rodi Jakov, a Jakov gi rodi Juda i negovite bra}a;
3 Juda gi rodi Fares i Zara, so Tamara; Fares go rodi Esrom, a Esrom go
rodi Aram;
4 Aram go rodi Aminadav; Aminadav
2 go rodi Naason, a Naason go rodi
1 Mojs
21,3.12 Salmon;
5 Salmon go rodi Vooz so Raav; Vooz
25,19.26
29,35
go rodi Ovid so Ruta, a Ovid go rodi
3-5 Jesej;
Ruta
6 Jesej go rodi carot David, a carot
4,13.17.22
David so `enata na Urija go rodi
3 Solomon;
1 Mojs
38,6.29-30
1 1,1. Hristos zna~i „Mesijata”.
7 Solomon go rodi Rovoam; Rovoam go
rodi Avija, a Avija go rodi Asa;
8 Asa go rodi Josafat; Josafat go
rodi Joram, a Joram go rodi Ozija;
9 Ozija go rodi Joatam; Joatam go rodi
Ahaz, a Ahaz go rodi Ezekija;
10 Ezekija go rodi Manasija; Manasija
go rodi Amon, a Amon go rodi Josija;
11 Josija go rodi Jehonija i bra}ata
negovi za vreme na preseluvaweto vo
Vavilon.
12 A po vavilonskoto preseluvawe Jehonija go rodi Salatiil, a Salatiil go
rodi Zorovavel;
13 Zorovavel go rodi Aviud; Aviud go
rodi Elijakim, a Elijakim go rodi
Azor;
14 Azor go rodi Sadok; Sadok go rodi
Ahim, a Ahim go rodi Eliud;
15 Eliud go rodi Eleazar; Eleazar go
rodi Matan, a Matan go rodi Jakov;
6
2 Car
12,24
7-11
1 Let 3,
10-16
11
4 Car
24,12-16
12
1 Let
3,17.19
Lk 3,27
6
EVANGELIE SPORED MATEJ
16
Jakov go rodi Josif, ma`ot na
Jn 1,41 Marija, od koja se rodi Isus, nare~en
18 Hristos.
17 I taka, site rodovi od Avraam do
Lk 1,26-27
2,5 David se ~etirinaeset; i od David do
20 preseluvaweto vo Vavilon se ~etirina1,24 eset rodovi; a i od preseluvaweto vavi2,12lonsko do Hristos - rodovi ~etirinae13.19.22
27,19 set.
28,2
1 Mojs 16,7
20,3
Dan 2,1
Lk
1,11.27.35
Dela 7,38
5,19
8,26
12,7.23
21
Is 7,14
Lk 1,31
Ps 129,8
Dela 4,12
Tit 2,14
22
2,15.17.23
4,14
8,17
21,4
26,56
Lk 4,21
Jn 12,38
23
18,20
28,20
Is 7,14
25
Lk 2,7
2,1
2,5
Dan 2,2.10
Lk 1,5
2,1-7
2
27,11.29.37
4 Mojs
24,17
16
Ra|aweto na Isus Hristos
(Lk 2,1–7)
A ra|aweto na Isus Hristos stana
vaka: po svr{uva~kata na majka Mu Marija za Josif, u{te pred da za`iveat vo
zaednica, se vide deka za~nala od Svetiot Duh.
19 A Josif, nejziniot ma`, bidej}i
be{e praveden, ne saka{e da ja posrami
i namisli tajno da ja otpu{ti.
20 No, {tom pomisli taka, angel Gospodov mu se javi na son i mu re~e:
„Josife, sine Davidov, ne pla{i se da
ja primi{ Marija, tvojata `ena, za{to
za~natoto vo nea e od Svetiot Duh.
21 Taa }e rodi Sin i }e Mu stavi{
ime Isus, za{to Toj }e go spasi narodot Svoj od negovite grevovi.”
22 A seto toa stana za da se ispolni
ka`anoto od Gospoda preku prorokot,
koj veli:
23 „Ete, devica }e za~ne vo utrobata
svoja i }e rodi Sin, i }e Go nare~at
Emanuil - {to zna~i: so nas e Bog!”
24 [tom se razbudi Josif od sonot,
napravi taka kako {to mu be{e zapovedal angelot Gospodov i ja primi za
svoja `ena.
25 I ne se dobli`i do nea, dodeka taa
ne Go rodi svojot prvoroden Sin i Go
nare~e Isus.
18
Mudrecite od istok
A koga se rodi Isus vo Vitleem
Judejski, vo vremeto koga caruva{e
Irod, ete, dojdoa vo Erusalim mudreci
od Istok i rekoa:
2 „Kade e novorodeniot Judejski Car?
Ja vidovme Negovata yvezda na Istok,
pa dojdovme da Mu se poklonime.”
2
2 2,4. Mesijata.
[tom go ~u toa, carot Irod se voznemiri i cel Erusalim so nego.
4 I koga gi sobra site prvosve{tenici i kni`nici narodni, gi pra{a:
„Kade }e se rodi Hristos2?”
5 A tie mu odgovorija: „Vo Vitleem
Judejski; za{to taka e napi{ano preku
prorokot:
6 ‚I ti, Vitleeme, zemjo Judina, po
ni{to ne si pomal me|u vladetelstvata
Judini; za{to od tebe }e izleze Voda~
Koj }e go pase Mojot narod - Izrail.'”
7 Toga{ Irod tajno gi povika mudrecite i go dozna od niv vremeto koga se
pojavila yvezdata,
8 pa, ispra}aj}i gi vo Vitleem, im
re~e: „Odete i raspra{ajte se dobro za
Mladenecot i, {tom }e Go najdete,
javete mi za da dojdam i jas da Mu se
poklonam.”
9 Tie, otkako go islu{aa carot, si
zaminaa. I, ete, yvezdata, {to ja bea videle na Istok, vrve{e pred niv, dodeka
ne pristigna i se zapre odozgora kade
{to be{e Mladenecot.
10 A koga ja vidoa yvezdata, tie mnogu
se zaraduvaa so golema radost.
11 I {tom vlegoa vo ku}ata, Go vidoa
Mladenecot so majka Mu Marija, i padnaa, pa Mu se poklonija; potoa gi
otvorija svoite kov~e`iwa i Mu prinesoa darovi: zlato, livan i smirna.
12 I otkako na son primija vest da ne
se vra}aat kaj Irod, po drug pat zaminaa za svojata zemja.
3
Begstvoto vo Egipet
A {tom si otidoa tie, ete, angel
Gospodov mu se javi na Josif na son,
velej}i: „Stani, zemi Go Mladenecot i
majka Mu, pa begaj vo Egipet i ostani
tamu dodeka ne ti ka`am, bidej}i Irod
}e Go bara Mladenecot za da Go pogubi.”
14 I otkako stana, Go zede Novoroden~eto i majka Mu no}no vreme i otide vo
Egipet.
15 I tamu ostana do smrtta na Irod,
za da se ispolni re~enoto od Gospoda
13
6
2 Car 5,2
Mih 5,1
1 Car 11,2
Jn 7,42
Evr 7,14
8
1 Car
23,23
11
Is 49,23
60,6
Ps 71,10-15
12
1,20
1 Mojs
20,3-7
31,24
46,2-4
3 Car 13,9
Dela 16,9
13
1,20
3 Car
11,17.40
4 Car
25,26
Er 26,21
15
1,22
Os 11,1
7
EVANGELIE SPORED MATEJ
18 preku prorokot, koj veli: „Od Egipet
Er 31,15
Go povikav Sinot Moj.”
20
Ubistvoto na vitleemskite deca
16 Toga{ Irod, koga vide deka mudre21 cite go naditrija, se razgnevi mnogu i
2,14
isprati da gi pogubat site deca vo Vit22 leem i po celata negova okolina od dve
3,13 godini i pomali, spored vremeto {to
4,23
Is 9,1 to~no go be{e doznal od mudrecite.
Jn 4,3
17 Toga{ se ispolni ka`anoto preku
23 prorokot Eremija, koj govori:
18 „Glas se slu{na vo Rama, pla~ i
21,11
Is 11,1
ridawe,
i piskot golem: Rahila gi opJn 1,45
lakuva svoite ~eda i ne saka da se ute{i, za{to gi nema.”
2 Mojs
4,19-20
3,1
Vra}awe od Egipet.
Naseluvawe vo Nazaret
Is 40,9
Mk 1,4
Lk 1,13.
16-17
3,2
Jn 1,
6-8.15.
29-36
Dela 1,22
19 A po smrtta na Irod, angel Gospodov mu se javi na son na Josif vo Egipet
20 i mu re~e: „Stani, zemi go Mlade2 necot i majka Mu, i odi vo zemjata izra4,17 ileva, za{to izumrea onie {to ja baraa
5,3
6,10 du{ata na Mladenecot.”
7,21
21 A toj otkako stana, Go zede Mlade8,11
10,7 necot i majka Mu, i dojde vo zemjata
11,11-12
izraileva.
Mk 1,15
22 No, koga ~u deka vo Judeja caruva
Dela 2,38
26,20
Arhelaj, na mestoto od tatka si Irod,
3 se upla{i da odi tamu; i otkako dobi
Is 40,3 vest na son, toj zamina vo galilejskite
Lk 3,4
Jn 1,23 predeli.
23 A koga pristigna, se naseli vo
gradot nare~en Nazaret za da se ispolni re~enoto preku prorocite deka }e se
nare~e Nazareec.
Jovan go povikuva narodot
na pokajanie
(Mr 1,1–6; Lk 3,1–14; Jn 1,19–28)
3
Vo tie dni dojde Jovan Krstitel,
koj propoveda{e vo Judejskata pustina
2 i govore{e: „Pokajte se, za{to se
pribli`i carstvoto nebesno.”
3 Za{to ova e Onoj za Kogo govore{e
prorokot Isaija, koj veli: „Glasot na
onoj, {to vika vo pustinata: ‚Podgotvete go patot na Gospoda i ispravete gi
patekite Negovi!'”
A Jovan ima{e obleka od kamilski
vlakna i ko`en pojas okolu slabinite,
a hranata mu se sostoe{e od skakulci i
div med.
5 Toga{ od Erusalim i cela Judeja i
od celiot Jordanski kraj doa|aa kaj
nego
6 i se kr{tevaa od nego vo Jordan,
ispovedaj}i gi svoite grevovi.
7 A {tom vide Jovan deka kaj nego
doa|aat mnozina farisei i sadukei za
da se krstat, im re~e: „Porodi zmiini!
Koj vi ka`a da begate od gnevot {to
ide?
8 Napravete plod dostoen za pokajanie
9 i nemojte da govorite vo sebe: ‚Na{
tatko e Avraam', za{to Bog mo`e, vi
velam, i od ovie kamewa da mu podigne
~eda na Avraam.
10 Sekirata ve}e le`i do korenot na
drvoto: za{to sekoe drvo, {to ne dava
dobar plod, se se~e i se frla vo ogan.
4
Kr{tevawe so voda i kr{tevawe
so Svetiot Duh
(Mr 1,7–8; Lk 3,15–18)
4
11,8-9
4 Car 1,8
5
11,7
6
3,11-16
Jn 1,25.
31-33
7
12,34
21,25.32
23,33
Is 30,27-33
Lk 3,7
Rim 1,18
2,5
Efes 5,6
Otkr 6,
16-17
8
Mk 4,20
Dela 26,20
Gal 5,22
Efes 5,9
Kol 1,6.10
9
Jn 8,33-40
Rim 4,12.16
9,7-8
Gal 4,21-31
10
7,19
Jas ve kr{tevam so voda za poka- Jn 15,2.6
janie, no Onoj {to ide po mene e posi- 11
len od mene; jas ne sum dostoen da Mu gi Is 1,25
ponesam ni obuvkite; Toj }e ve krsti so Zah 13,9
Mal 3,2
Duh Sveti i so ogan.
Jn 1,
12 Lopatata e vo racete Negovi i Toj 26-27.3031.33
}e go o~isti gumnoto Svoe i }e Si go Dela 1,5
pribere `itoto vo `itnicata, a pleva- 13,25
19,4
ta }e ja izgori so ogan {to ne gasne.”
1 Kor
11
Isusovoto kr{tevawe
(Mr 1,9–11; Lk 3,21–22)
3,13.15
Evr 10,37
1 Ptr 1,7
12
Toga{ dojde Isus od Galileja na 13,30
Jordan kaj Jovan za da se krsti od nego. Is 41,16
14 A Jovan Go odvra}a{e, velej}i: „Jas 66,24
Er 13,24
treba od Tebe da bidam krsten, a Ti kaj 15,7
Otkr
mene li doa|a{!?”
14,14-16
15 No Isus mu odgovori i re~e: „Osta14
vi go sega toa, za{to nam ni pretstoi Jn 13,6
da ja ispolnime sekoja pravda.” Toga{
16
go ostavi.
Is 63,19
16 I {tom se krsti, Isus vedna{ izEz 1,1
7,56
leze od vodata. Odedna{ Mu se otvori- Dela
Otkr 4,1
ja nebesata i Go vide Duhot Bo`ji kako
sleguva kako gulab i doa|a na Nego.
13
8
EVANGELIE SPORED MATEJ
17
12,18
17,5
2 Car 7,14
Is 42,1
Ps 2,7
3 Ptr 1,17
Otkr 4,1.3
10,4
4,1
3,1
5 Mojs 8,2
Evr 2,18
4,15
2
1 Mojs 7,4
2 Mojs
24,18
34,28
4 Mojs
14,34
5 Mojs
9,9.18
Dela 1,3
3
4,3.6
11,27
5 Mojs 1,31
Os 1,10
Ps 2,7
4
5 Mojs 8,3
5
Is 52,1
Neem 11,1
Otkr
21,2.10
6
Ps 91,11.12
7
2 Mojs
17,2-7
4 Mojs
14,22
5 Mojs 6,16
Ps 77,18
1 Kor 10,9
8
I ete, glas od nebesata govore{e:
„Ovoj e Mojot vozquben Sin, vo Kogo e
Mojata volja!”
17
Isusovite isku{uvawa
4
(Mr 1,12–13; Lk 4,1–13)
Toga{ Duhot Go odvede Isusa vo
pustinata za da bide isku{uvan od
|avolot.
2 I otkako poste{e ~etirieset dni i
~etirieset no}i, najposle ogladne.
3 A koga pristapi do Nego, isku{uva~ot Mu re~e: „Ako si Sin Bo`ji, zapovedaj ovie kamewa da stanat lebovi.”
4 A Toj mu odgovori i re~e: „Napi{ano e - ‚^ovek ne `ivee samo od leb, tuku
i od sekoj zbor {to izleguva od ustata
na Boga.'”
5 Toga{ |avolot Go odvede vo svetiot
grad i Go postavi na streata od hramot
6 i Mu re~e: „Ako si Sin Bo`ji,
skokni dolu, za{to napi{ano e: ‚Na
angelite Svoi }e im zapoveda za Tebe
da Te zapazat i na race }e Te zemat za
da ne si ja sopne{ nogata od kamen.'”
7 A Isus mu re~e: „Napi{ano e isto
taka - ‚Ne isku{uvaj Go Gospoda, Tvojot
Bog.'”
8 Povtorno |avolot Go odvede na
mnogu visoka planina i Mu gi poka`a
site carstva na svetot i nivnata slava
9 i Mu re~e: „Seto ova }e Ti go dadam,
ako padne{ i mi se pokloni{.”
10 No, Isus mu re~e: „Begaj od Mene,
satano, za{to e napi{ano: ‚Na Gospoda,
Tvojot Bog, da Mu se poklonuva{ i samo Nemu da Mu slu`i{!'”
11 Toga{ |avolot Go ostavi i vedna{
dojdoa angeli i Mu slu`ea.
17,1
Ez 40,2
Isusovata slu`ba vo Galileja
(Mr 1,14–15; Lk 4,14–15)
10
A koga Isus ~u deka Jovan e
predaden, otide vo Galileja.
13 I koga go ostavi Nazaret, dojde i se
11
naseli
vo Kapernaum primorski, vo
Mk 1,13
predelite Zavulonovi i Neftalimovi,
12
14 za da se ispolni re~enoto preku
14,3
Lk 3,20 prorokot Isaija, koj veli:
15 „Zemjata
Zavulonova i zemjata
Neftalimova, na pat kon moreto, otade
Jordan, e neznabo`e~ka Galileja.
16,23
5 Mojs 6,13
10,20
Narodot, {to sede{e vo temnina, 13
vide golema svetlina i na onie, {to 8,5
11,23
sedea vo predelot i vo smrtna senka, im
15-16
izgrea svetlina.”
17 Ottoga{ Isus po~na da propoveda i Is 9,1-9,2
da govori: „Pokajte se, za{to se prib- 16
10,27
li`i carstvoto nebesno!”
Lk 1,79
16
Isus gi povikuva prvite u~enici
(Mr 1,16–20; Lk 5,1–11)
Jn 8,12
Dela 26,18
1 Kor 4,5
2 Kor 4,6
I odej}i pokraj Galilejskoto More, 17
gi vide dvajcata bra}a, Simon, nare~en 3,2
Petar, i brat mu Andrej, kako frlaat 5,3
1 Kor 6,
9-10
mre`a vo moreto, bidej}i bea ribari.
19 I im re~e: „Pojdete po Mene i Jas Gal 5,21
18
}e ve napravam lovci na lu|e.”
20 I ete, tie vedna{ gi ostavija mre- 10,2
19,27
Mk 3,16.18
`ite i trgnaa po Nego.
21 I otkako otide ottamu vide drugi Jn 1,35-42
6,8
dvajca bra}a: Jakov Zavedeev i brat mu Dela 2,14
1 Ptr 1,1
Jovan, vo korab so Zavedej, tatkoto nivni, koi si gi krpea mre`ite svoi, i niv 19
8,1.19-22
gi povika.
13,47-50
22 I tie vedna{ go ostavija korabot i Jn 21,3.19
1 Ptr 2,21
tatka si i trgnaa po Nego.
Otkr 14,4
18
Isus pou~uva i lekuva
(Lk 6,17–19)
21
10,2
17,1
Lk 5,10
Dela 1,13
8,14-17
12,2
I ode{e Isus po cela Galileja
pou~uvaj}i po sinagogite nivni, propovedaj}i go Evangelieto na Carstvoto
i lekuvaj}i sekakva bolest i nemo} kaj 22
19,27
narodot.
24 Pa se raznese glas za Nego po cela 23
Sirija i gi dovedoa kaj Nego site 9,35
24,14
bolni, napadnati od razli~ni bolesti i Is 52,7
stradawa, opsednati od demoni, me- Mk 1,14.39
24
se~ari, fateni, a Toj gi izlekuva.
25 I po Nego ode{e mnogu narod od 8,16
Mk 1,32-34
Galileja, Desettogradieto, Erusalim, 6,55-56
Dela 5,16
Judeja i otade Jordan.
10,38
23
12
25
Mk 3,7-8
Beseda na gorata
5
(Mr 3,13; Lk 6,12–13, 20)
Koga go vide narodot, Toj se iska~i
na gorata. I {tom sedna, u~enicite Negovi se pribli`ija do Nego.
2 I otkako ja otvori ustata Svoja, gi
pou~uva{e i govore{e:
5,1
15,29-30
Jn 6,3
9
EVANGELIE SPORED MATEJ
3
6,19
10,9-10
19,21-24
Is 30,18
32,20
Ps 31,1-2
33,12
34,19
Izreki
8,32.34
Mk 9,35
Lk 6,20
1 Kor 1,26
2 Kor 8,9
Otkr 19,9
4
1 Mojs
13,15
Is 61,2-3
Ps 36,11
126,5
5
11,29
21,5
6
6,1.33
Is 51,1
Amos 8,
11-12
Lk 6,21
7
18,33
Jk 2,13
Bla`enstva
(Lk 6,20–26)
3 „Bla`eni se bednite po duh, za{to
nivno e carstvoto nebesno!
4 Bla`eni se onie {to pla~at, za{to
tie }e se ute{at!
5 Bla`eni se krotkite, za{to tie }e
ja nasledat zemjata!
6 Bla`eni se gladnite i `ednite za
pravda, za{to tie }e se nasitat!
7 Bla`eni se milostivite, za{to tie
}e bidat pomiluvani!
8 Bla`eni se ~istite po srce, za{to
tie }e Go vidat Boga!
9 Bla`eni se mirotvorcite, za{to
tie }e se nare~at sinovi Bo`ji!
10 Bla`eni se gonetite zaradi pravda,
bidej}i nivno e carstvoto nebesno!
11 Bla`eni ste vie, koga }e ve sramat
i progonuvaat i koga la`no }e govorat
protiv vas sekakvi lo{i zborovi - zaradi Mene!
12 Raduvajte se i veselete se, za{to
golema e va{ata nagrada na nebesata!
Taka gi gonea i prorocite {to bea pred
vas.”
8
2 Mojs
33,20
Ps 10,7
24,4
Otkr 22,4
9
Izreki
12,20
Evr 12,14
Jk 3,18
10
23,30-37
2 Let 36,16
1 Ptr 3,14
11-12
Lk 6,22-23
11
10,22
Sir 2,8
Dela 5,41
Fil 1,29
Kol 1,24
1 Ptr 4,14
Sol i svetlina
(Mr 9,50; Lk 14,34–35)
„Vie ste solta na zemjata. No, ako
solta go izgubi vkusot, so {to }e se
soli? Taa ve}e ne e za ni{to, osven da
se frli nadvor i izgazi od lu|eto.
14 Vie ste svetlinata na svetot. Ne
mo`e da se sokrie grad, {to se nao|a na
vrv planina.
15 Nitu, pak, svetilo se pali i klava
pod poklopec, tuku na sve}nik, i im
sveti na site v ku}i.
16 Taka treba da sveti pred lu|eto i
va{ata svetlina, za da gi vidat va{ite
dobri dela i da Go proslavat va{iot
Otec, Koj e na nebesata!”
13
Isus i Zakonot
„Nemojte da mislite deka sum
do{ol da go poni{tam Zakonot ili
Prorocite; ne sum do{ol da gi poni{tam, tuku da gi ispolnam.
17
3 5,18. Vo originalniot tekst: jota.
Za{to, vistina, vi velam: duri postojat neboto i zemjata, nitu edna bukvi~ka3 ili crta od Zakonot nema da se
izmeni, dodeka ne se ispolni s#!
19 I taka, onoj {to }e naru{i edna od
tie najmali zapovedi i taka gi nau~i
lu|eto, }e se nare~e najmal vo carstvoto nebesno, a onoj {to }e gi ispolni i
pou~i, toj }e se nare~e golem vo carstvoto nebesno.
20 Za{to vi velam, ako va{ata pravednost ne ja nadmine pravednosta na
kni`nicite i fariseite, vie nema da
vlezete vo carstvoto nebesno!”
18
Za gnevot i pomiruvaweto
21 „Ste slu{ale deka im bilo re~eno
na starite: ‚Ne ubivaj! A koj ubie,
vinoven e pred sudot.'
22 Jas, pak, vi velam deka sekoj, {to se
gnevi na brata si bez pri~ina, vinoven
e pred sudot; a onoj {to }e go nare~e
brata si ‚praznoglav', vinoven e pred
Sinedrionot; onoj, pak, {to }e re~e
‚budala', vinoven e za vo pekolot.
23 I taka, ako prinesuva{ dar na
`rtvenikot i tamu se seti{ deka brat
ti ima ne{to protiv tebe,
24 toga{ ostavi go darot tamu, pred
`rtvenikot, pa odi i najnapred pomiri
se so brata si, a potoa dojdi i prinesi
go darot svoj.
25 Izmiri se so protivnikot tvoj
navreme, u{te dodeka si na pat so nego,
za da ne te predade protivnikot na
sudijata, a sudijata - na slugata i da
bide{ frlen v zatvor;
26 vistina ti velam: nema da izleze{
ottamu, s# dodeka ne ja dade{ i poslednata para.”
13
3 Mojs 2,13
4 Mojs
18,19
Jov 6,6
Mk 9,50
Lk 14,
34-35
14
Jn 3,21
8,12
Fil 2,15
15
Mk 4,21
Lk 8,16
11,33
16
1 Kor
10,31
Efes 5,8-9
1 Ptr 2,12
17
3,15
7,12
9,17
13,52
5 Mojs 4,1
Rim 3,31
10,4
18
Lk 16,17
21,33
19
3 Mojs
19,15
Jk 2,10
20
18,3
1 Mojs 15,6
Ps 68,27
Jn 3,5
Rim 10,3
Fil 3,9
21
2 Mojs
20,13
3 Mojs
24,17
4 Mojs
35,16-18.21
5 Mojs 5,17
Jk 2,11
Za prequbata i soblaznata
„Ste slu{ale deka na starite im 22
10,28
bilo re~eno: ‚Ne prequbodejstvuvaj!'
28 Jas, pak, vi velam deka sekoj {to }e 18,9
Er 7,31
pogledne na `ena so `elba kon nea, toj 2 Let 28,3
ve}e izvr{il prequba so nea vo srceto 33,6
Efes 4,26
1 Jn 3,15
svoe.
29 Ako te soblaznuva desnoto oko,
23
izvadi go i frli go od sebe; za{to Mk 11,25
27
Lk 12,5
10
EVANGELIE SPORED MATEJ
25-26 podobro ti e da pogine eden del od tvoe-
to telo, otkolku celoto da bide frleno
vo pekolot.
26
30 I desnata raka, ako te soblaznuva,
18,34
ise~i ja i frli ja od sebe; za{to po27 dobro ti e da izgubi{ eden del, otkolku
19,18 celoto tvoe telo da bide frleno vo
2 Mojs
20,14 pekolot.”
Qubov kon neprijatelite
Lk 12,
58-59
5 Mojs 5,18
Mal 2,
14-16
Rim 13,9
Jk 2,11
Za razvodot
(Mt 19,9; Mr 10,11–12; Lk 16,18)
31
„Re~eno bilo isto taka: ‚Ako nekoj
29 ja ostavi svojata `ena, neka $ dade
18,6-9
Ps 123,7
Rim 9,33
1 Ptr 2,8
razvodno pismo.'
32 A Jas pak vi velam: sekoj {to }e ja
ostavi svojata `ena, osven za prequba,
30 toj ja tera da prequbodejstvuva; i koj }e
Mk 9,42 se o`eni so taka napu{tena, toj prequ31 bodejstvuva.”
19,3-9
5 Mojs 24,1
Mk 10,4
32
Mk 10,11
Dela
15,20.29
1 Kor 7,
10-11
33
2 Mojs 20,7
3 Mojs
19,12
4 Mojs 30,3
5 Mojs
23,22
34-35
Is 66,1
Dela 7,49
34-37
Jk 5,12
Za zakletvite
„Ste go slu{ale u{te i toa deka im
bilo re~eno na starite - ‚Ne kolni se
la`no, a zakletvite pred Gospod ispolnuvaj gi.'
34 Jas, pak, vi velam: ne kolnete se
voop{to - nitu vo neboto, za{to toa e
prestol Bo`ji;
35 nitu vo zemjata, za{to taa e podno`je na nozete Negovi; nitu vo Erusalim, za{to e grad na velikiot Car.
36 Ne kolni se nitu vo glavata svoja,
za{to ne mo`e{ nitu edno vlakno da
napravi{ belo ili crno.
37 No zborot va{ da bide: ‚da', ‚da',
ili ‚ne', ‚ne', a s# {to e pove}e od toa,
od lukaviot e.”
33
34
Za odmazduvaweto
23,22
35
(Lk 6,29–30)
„Ste slu{ale deka e re~eno: ‚Oko
Ps 47,1-2
za
oko,
zab za zab.'
37
39 Jas, pak, vi velam: ne protivete se
2 Kor 1,1720 na zloto. Ako nekoj te udri po desniot
38 obraz, zavrti mu go i drugiot.
40 A na onoj {to saka da se sudi so
2 Mojs
21,24 tebe i da ti ja zeme ko{ulata, daj mu ja
3 Mojs
24,20 i nametkata.
41 I ako nekoj te prisili da odi{ so
5 Mojs
19,21
nego edna milja, ti odi dve.
42 Na onoj {to bara od tebe, daj mu, i
39-40
Lk 6,29 ne odbivaj go onoj {to ti saka ne{to na
zaem.”
38
(Lk 6,27–28; 32–36)
„Ste slu{ale deka e ka`ano: ‚Qubi
go svojot bli`en i mrazi go svojot
neprijatel.'
44 A jas, pak, vi velam: qubete gi
neprijatelite svoi, blagoslovuvajte gi
onie {to ve kolnat, pravete im dobro
na onie {to ve mrazat i molete se za
onie {to ve navreduvaat i gonat,
45 za da bidete sinovi na va{iot
Otec, Koj e na nebesata; za{to Toj so
Svoeto sonce gi gree i lo{ite i
dobrite, i im pra}a do`d i na pravednite i na nepravednite.
46 Za{to, ako gi qubite onie {to vas
ve qubat, kakva }e vi bide nagradata?
Zar ne go pravat toa i carinicite?
47 I, ako gi pozdravuvate samo bra}ata svoi, {to osobeno pravite? Ne
postapuvaat li taka i neznabo{cite?
48 No, vie bidete sovr{eni kako {to
e sovr{en va{iot Otec nebesen.”
43
6
Za milostinata
„Gledajte da ne ja poka`uvate svojata pravednost pred lu|eto samo za
da bidete zabele`ani; inaku, nema da
imate nagrada od va{iot Otec, Koj e na
nebesata.
2 I taka, koga dava{ milostina ne
razglasuvaj pred sebe, kako {to pravat
licemerite po sinagogite i po ulicite, za da gi falat lu|eto. Navistina vi
velam, tie ve}e ja dobile svojata nagrada.
3 A ti, koga dava{ milostina, da ne
znae tvojata leva raka {to pravi desnata,
4 za da bide tvojata milostina vo
tajnost; i toga{, tvojot Otec, Koj gleda
tajno, }e te nagradi javno.”
Za molitvata
5 „I koga se moli{, ne bidi kako
licemerite, koi sakaat po sinagogite i
krstopatite da stojat i da se molat za
da se poka`uvaat pred lu|eto. Vistina
vi velam, tie ve}e si ja dobile svojata
nagrada.
39
2 Mojs
21,25
Pla~ 3,30
Rim
12,19.21
42
5 Mojs 15,8
Lk 6,30
43
10,22
19,19
3 Mojs
19,18
Ps 138,21
Lk 10,27
Jk 2,8
44
2 Mojs
23,4-5
Izreki
25,21
Lk 6,
27-28.35
Dela 7,60
1 Kor 4,12
46
10,41-42
Lk 6,32
48
3 Mojs
11,44-45
19,2
1 Ptr 1,16
Jk 1,4
6,1
5,20
23,5
Lk 16,
14-15
Jn 5,44
12,43
2
6,5.16
15,7
23,13-15
Amos 4,5
4
Ps 138,
2-3.6
5
6,2.16
11
EVANGELIE SPORED MATEJ
6
No ti, koga se moli{, vlezi vo svojata skri{na soba i, otkako }e ja zatvori{ vratata, pomoli Mu se na tvojot
Otec, Koj e vo tajnost; i Tvojot Otec,
7
Koj gleda tajno, }e te nagradi javno.
3 Car
7 Koga se molite, ne govorete mnogu
18,27-29
Is 1,15 kako neznabo{cite, za{to tie mislat
Prop 5,1
Sir 7,14 deka za svoite mnogubrojni zborovi }e
bidat usli{eni;
8
8 vie, pak, ne bidete kako niv, za{to
Lk 12,30
va{iot Otec znae od {to imate potre9 ba u{te pred da Go pomolite.
6
4 Car 4,33
Is 26,20
Dan 6,10
7,11
16,17
23,9
3 Mojs
22,32
Is 63,16
Ez 28,22.25
36,23
Izreki
30,8-9
Jn 12,28
„O~e na{”
(Lk 11,2–4)
Tuku vie molete se vaka: O~e na{,
Koj si na nebesata, da se sveti imeto
Tvoe;
10 da dojde carstvoto Tvoe; da bide
voljata Tvoja, kako na neboto, taka i na
10 zemjata;
3,2
11 lebot na{ nasu{en daj ni go denes;
12,50
12 i prosti ni gi dolgovite na{i, ka19,24
21,31.43 ko {to i nie im gi pro{tevame na na26,39.42
Ez 36,27 {ite dol`nici;
13 i ne voveduvaj n# vo isku{enie, no
Mk 1,15
Jn 3,3.5
izbavi
n# od lukaviot, za{to Tvoe e
7,17
Rim 14,17 carstvoto, i silata, i slavata vo site
1 Kor 4,20
Efes 1,5.9 vekovi. Amin!
14 Bidej}i, ako im gi prostite na
1 Sol 2,12
2 Sol 1,5
lu|eto
gre{kite nivni i vam }e vi gi
Otkr 12,10
prosti va{iot Otec nebesen.
15 Ako, pak, ne im gi prostite gre{11
Jn
6,32.35.48. kite na lu|eto i va{iot Otec nema da
50-51 vi gi prosti va{ite gre{ki.”
9
12
Za postot
„Koga postite, ne bidete nata`eni
kako licemerite; za{to tie si gi pra13 vat licata na`aleni za da se poka`at
4,1-10 pred lu|eto deka postat. Vistina vi
26,41
Is 63,16 velam deka tie ve}e ja dobile svojata
Jn 17,11.15 nagrada.
1 Kor
17 A ti koga posti{, poma`i ja glava10,13
1 Sol 3,5 ta svoja i izmij go liceto svoe,
2 Sol 3,3
18 pa da se poka`e{ deka posti{ ne
1 Tim 6,9
Jk 1,13-14 pred lu|eto, tuku pred tvojot Otec, Koj
Otkr 2,10
e vo tajnost; i tvojot Otec, Koj gleda vo
14-15 tajnost, }e te nagradi javno.”
3 Car 8,34
Sir 28,2
Mk 11,25
16
18,24-35
Za bogatstvoto na neboto
14
Efes 4,32
Kol 3,13
(Lk 12,33–34)
„Ne sobirajte bogatstva na zemjata,
kade {to gi jade molecot i r|ata, i ka19
de {to kradcite gi potkopuvaat i kra- 15
18,35
dat;
20 no sobirajte si bogatstva na neboto,
16
kade {to nitu molec, nitu r|a gi jade, 6,5
Dan 9,3
i kade {to kradci ne gi potkopuvaat, Jona 3,5
Dela 14,23
nitu kradat.
21 Za{to, kade {to e bogatstvoto
18
va{e, tamu }e bide i srceto va{e.”
Is 58,3
Svetlina za teloto
(Lk 11,34–36)
19
24,43
Jov 22,
24-26
Jk 5,2
22 „Svetilo za teloto e okoto. I taka,
ako tvoeto oko bide ~isto i celoto tvoe 20
telo }e bide svetlo;
19,21
23 ako, pak, tvoeto oko bide lo{o, Kol 3,1-2
celoto tvoe telo }e bide temno. I taka, 1 Tim 6,19
ako svetlinata, {to e vo tebe, e temni- 23
na, toga{ kolkava li }e e temninata?” 20,15
Mk 7,21-23
Ili Bog ili bogatstvo
(Lk 16,13)
24
19,21-26
Lk 16,9.13
„Nikoj ne mo`e da im sluguva na
25
dvajca gospodari: za{to, ili edniot }e 16,5-12
go zamrazi, a drugiot }e go zasaka; ili Ps 126,1-2
4,6
kon edniot }e se privrze, a drugiot }e Fil
1 Ptr 5,7
go prezre. Ne mo`ete da im slu`ite na
26
Boga i na Mamon.
10,31
24
Za gri`ite
(Lk 12,22-31)
Lk 12,7.24
29
3 Car 10
Zatoa vi velam: nemojte da se gri30
`ite za va{ata du{a - {to }e jadete 8,26
ili {to }e piete; nitu za va{eto telo, 14,31
vo {to }e se oble~ete. Zar ne ~ini du- 16,8
17,20
{ata pove}e od hranata, i teloto - od Lk 12,28
oblekata?
26 Poglednete gi pticite nebeski: tie
nitu seat, nitu `neat, nitu vo ambar
sobiraat, no va{iot nebesen Otec gi
hrani. Zar ne ste vie mnogu poskapi od
niv?
27 A koj od vas, gri`ej}i se, mo`e na
svojot rast da mu pridade makar eden
lakt?
28 Zo{to se gri`ite i za oblekata?
Poglednete gi polskite krinovi kako
rastat! Ne se trudat, nitu predat;
29 no vi velam deka nitu Solomon, vo
celata svoja slava ne se oble~e taka,
kako eden od niv.
30 Pa, ako polskata treva, {to deneska ja ima, a utre vo pe~ka se frla, Bog
25
12
EVANGELIE SPORED MATEJ
32 taka ja oblekuva, a kolku li pove}e vas,
maloverni!?
31 Pa zatoa, ne gri`ete se i ne govo33 rete: ‚{to da jademe, ili {to da pieme',
Is 51,1
Kol 3,1 ili ‚vo {to da se oble~eme?'
32 Za{to seto toa go baraat neznabo{34
cite, a va{iot Otec nebesen znae deka
2 Mojs
16,4-5. od seto ova imate potreba.
19-20
33 No, barajte go najnapred carstvoto
Jk 4,13-14
Bo`jo i Negovata pravda, i s# ova }e vi
se pridodade.
7,1
34 I zatoa, ne gri`ite se za utre, za{Ps 49,6
Lk 6,37 to utre{niot den }e se gri`i za svoeRim 2,1-2 to; na sekoj den dovolno mu e negovoto
14,10
1 Kor 4,5 zlo.”
6,8
Lk 12,30
Jk 4,12
Ne sudete, za da ne vi se sudi
2
Mk 4,24
Lk 6,38
Jk 2,13
(Lk 6,37–38; 41–42)
7
„Ne sudete, za da ne bidete sudeni;
za{to, so kakov sud sudite, so takov
}e bidete sudeni; so kakva merka me6 rite, so takva i }e vi se meri.
15,26
3 Zo{to ja gleda{ raskata vo okoto na
2 Mojs
29,33-34 tvojot brat, a gredata vo svoeto oko ne
3 Mojs 2,3
22,14 ja ~uvstvuva{?
4 Ili, kako }e mu ka`e{ na tvojot
7-8
18,19 brat: ‚~ekaj da ti ja izvadam raskata od
21,22 okoto', koga vo tvoeto oko ima greda?
5 Mojs 4,29
5 Licemere, izvadi ja prvo gredata od
Er 29,12-13
Mk 11,24 tvoeto oko, pa toga{ }e vidi{ kako da
Jn 11,22
15,7 ja izvadi{ raskata od okoto na tvojot
16,23-24 brat!
Jk 1,5
3
Jn 8,7
1 Jn 3,22
5,14-15
2
Biser pred sviwite
Svetoto ne davajte im go na ku~iwata, i ne frlajte si gi biserite pred
sviwite, za da ne gi izgazat so svoite
noze, i, da se vratat, i da ve raskinat.”
6
Molete, barajte, ~ukajte
I taka, ako vie koi ste lo{i, ume- 11
ete da im davate na svoite ~eda dobri Jk 1,17
darovi, kolku pove}e va{iot Otec ne- 12
besen }e im dade dobra na onie {to Mu 5,17
22,40
baraat?
Tov 4,16
11
Za bli`niot
(Lk 6, 31)
12 Zna~i, s# ona {to sakate da vi pravat lu|eto, pravete im go i vie; za{to 13-14
toa e Zakonot i Prorocite.”
10,37-39
Tesnata vrata
(Lk 13,24)
5 Mojs
30,15
Er 21,8
Lk 13,24
„Vlezete niz tesnata vrata; za{to 13
{iroki se vratite i {irok e patot Ps 1,1
{to vodi kon propast, i mnozina minu- 14
vaat niz niv;
Jn 10,9-10
14 a tesni se vratite i tesen e patot
15
{to vodat kon `ivotot, i malkumina go 10,16
24,
nao|aat.”
13
Kakvo drvo, takvi plodovi
(Mt 12, 33; Lk 6,43–44)
„Pazete se od la`nite proroci,
koi doa|aat kaj vas vo ov~a ko`a, a odvnatre se volci grablivi.
16 Po nivnite plodovi }e gi poznaete.
Se bere li grozje od trwe, ili smokvi
od ~i~ka?
17 Pa taka, sekoe dobro drvo dava
dobri plodovi, a lo{oto drvo dava
lo{i plodovi;
18 ne mo`e dobro drvo da dava lo{i
plodovi, nitu lo{o drvo da dava dobri
plodovi.
19 Sekoe drvo, {to ne dava dobar plod,
go se~at i go frlaat vo ogan.
20 I taka, po nivnite plodovi }e gi
poznaete.”
15
Vistinskite u~enici
(Lk 11,9–13)
7 „Sakajte i }e vi se dade; barajte i }e
najdete; ~ukajte i }e vi se otvori;
8 za{to sekoj {to moli, dobiva, i koj
bara, nao|a, i na onoj {to ~uka }e mu se
otvori.
9 Ima li me|u vas ~ovek, koj, ako mu
posaka negoviot sin leb, }e mu dade
kamen,
10 i koga }e posaka riba, }e mu dade
zmija?
Lk 6,31
Jn 1,45
Dela 24,14
28,23
Rim 3,21
13,8-10
(Lk 6, 46; 13,25–27)
4-5.11.14.24
5 Mojs
13,1-5
18,9-22
Ez 22,27
Lk 6,26
3 Ptr 2,1-3
Otkr 19,20
16
12,33
Sir 27,6
Lk 6,44
Jk 3,11-12
17
12,33
Lk 6,45
19
3,10
Lk 3,9
Jn 15,6
20
Er 24,5.8
21
25,11-12
Is 29,13
Amos 5,
21-22
Lk 6,46
1 Jn 2,17
„Ne sekoj {to Mi veli: ‚Gospodi,
Gospodi', }e vleze vo carstvoto nebesno,
tuku onoj {to ja ispolnuva voljata na 22
24,36
Mojot Otec, Koj e na nebesata.
Is 10,3
22 Mnozina }e Mi re~at vo onoj den Er 14,14
27,15
‚Gospodi, Gospodi, neli vo Tvoe ime
prorokuvavme? I zar vo Tvoe ime
demoni ne izgonuvavme? I neli vo Tvoe
ime mnogu ~uda pravevme?'
21
13
EVANGELIE SPORED MATEJ
23
25,41
Ps 6,9
Lk 13,27
2 Tim 2,12
I toga{ Jas }e im ka`am: ‚Nikoga{ ne sum ve poznaval; begajte od Mene
vie {to pravite bezzakonie!'”
23
Gradba na kamen ili na pesok
24
5,19
Lk 8,21
Jk 1,22.25
25
Izreki
10,25
12,3.7
26
Jn 12,47
Jk 1,23-24
27
Ez 13,10-14
Jov 8,15
28-29
Mk 1,22
Lk 4,32
28
13,53
19,1
26,1
Lk 7,1
(Lk 6,47–49)
„I taka, sekoj {to gi slu{a i gi
ispolnuva ovie Moi zborovi, }e go sporedam so mudar ~ovek koj si izgradil
ku}a na kamen.
25 I zavrna do`d i nadojdoa reki, i
duvnaa vetrovi, i navalija na taa ku}a,
no taa ne padna, za{to be{e izgradena
na kamen.
26 A sekoj, {to gi slu{a ovie Moi
zborovi i ne gi ispolnuva, prilega na
glupav ~ovek, koj si izgradil ku}a na
pesok.
27 I zavrna do`d, i nadojdoa reki, i
duvnaa vetrovi, i navalija na taa ku}a,
i taa padna, a pa|aweto $ be{e stra{no.”
24
Vlasta na Isus
(Mr 1,22; Lk 4,32)
29
15,2
I koga gi zavr{i ovie zborovi, narodot se ~ude{e na Negovoto u~ewe,
29 za{to Toj gi pou~uva{e kako Onoj
8,2
10,8 Koj ima vlast, a ne kako kni`nicite.
28
3 Mojs
13-14
Mk 1,40
3
Isus isceluva leprozen
Isus isceluva mnozina
(Mr 1,40–45; Lk 5,12–16)
8
A koga sleze od gorata, po Nego
vrve{e mnogu narod.
2 I ete, se pribli`i eden leprozen.
4
9,30 Mu se poklonuva{e i govore{e: „Gos12,16
17,9 podi, ako saka{, mo`e{ da me o~is3 Mojs ti{.”
14,1-32
3 A Isus koga ja ispru`i rakata, se
Mk 1,34.44
Lk 5,14 dopre do nego i re~e: „Sakam, o~isti
17,14
se!” I toj vedna{ se o~isti od leprata.
4 I mu re~e Isus: „Gledaj, nikomu da
ne ka`e{; a odi, poka`i mu se na sve{tenikot i prinesi dar, kako {to zapovedal Mojsej, nim za svedo{tvo.”
4 Car 5,
13-14
„Gospodi, slugata moj le`i doma
faten i mnogu strada.”
7 Isus mu re~e: „]e dojdam i }e go
izlekuvam.”
8 A stotnikot odgovori i re~e: „Gospodi, ne sum dostoen da vleze{ pod mojot pokriv; no ka`i samo zbor i slugata moj }e ozdravi;
9 za{to i jas sum ~ovek podvlasten, a
imam i pot~ineti vojnici; pa koga }e
mu re~am na eden od niv: ‚Odi!' i toj
odi; na drugiot: ‚Dojdi!' i toj doa|a; i
na slugata moj: ‚Napravi toa!' i toj
pravi.”
10 Koga go ~u toa, Isus se voshiti i
im re~e na onie {to vrvea po Nego:
„Vistina vi velam: nitu vo Izrail ne
najdov tolkava vera.
11 I vi velam deka mnozina }e dojdat
od Istok i od Zapad i }e sednat na trpeza so Avraam, Isak i Jakov vo carstvoto nebesno,
12 a sinovite na carstvoto }e bidat
frleni vo krajnata temnina; tamu }e
bide pla~ i krckawe so zabi.”
13 I mu re~e Isus na stotnikot: „Odi
si i, neka ti bide spored verata tvoja!”
I slugata negov vo toj ~as ozdrave.
6
(Mr 1,29–34; Lk 4,38–41)
Ps 106,20
10
8,1.26
9,2.22
15,28
17,20
21,21.25.32
28,17
Mk 1,15
16,11-14.16
Lk 8,12
18,8
24,11
Jn 3,12
Dela 3,16
Rim 1,16
11
Lk 13,29
12
22,13
24,51
25,30
Lk 13,28
13
9,29
15,28
Jn 4,52-53
14-15
Jn 4,52
Dela 28,8
15
9,25
Mk 9,27
16
4,24
Mk 1,32.34
1 Sol 2,13
Evr 4,12
Koga dojde vo domot na Petar, Isus 17
ja vide te{tata negova kako le`i bolna Is 53,4
Jn 1,29
od treska,
1 Ptr 2,24
15 i se dopre do rakata nejzina, i treskata $ pomina; taa stana i im slu`e{e. 18
16 A koga se stemni, dovedoa kaj Nego Mk 4,35-36
mnozina besoma~ni, i Toj so zbor gi
izgoni duhovite i gi izlekuva site
bolni,
17 za da se ispolni ka`anoto preku
prorokot Isaija, koj veli: „Toj gi zede
na{ite nemo}i i gi ponese bolestite.”
14
Koleblivi sledbenici
Verata na eden stotnik
(Lk 7,1–10; Jn 4,43–54)
(Lk 9,57–62)
5 A koga vleze Isus vo Kapernaum, mu
pristapi eden stotnik4 i Go mole{e
govorej}i:
Koga vide Isus okolu Sebe mnogu
narod, im zapoveda na u~enicite da
minat na drugata strana.
4 8,5. Stotnik t.e. centurion, rimski oficer.
8
18
14
EVANGELIE SPORED MATEJ
20
9,6
10,23
11,19
12,8.32.40
16,13.27-28
17,9.12.22
20,18.28
24,27.30.37.
39.44
25,31
26,2.24.45.
64
Ez 2,1
Ps 83,3
Dan 7,13
Mk 2,10.28
Lk 6,22
19,10
22,48
Jn 1,51
3,13-14
6,53.62
12,23.34
Dela 7,56
2 Kor 8,9
Otkr 1,13
14,14
21
4,22
10,37
1 Mojs 50,5
3 Car
19,20
Tov 4,3
22
Mk 2,14
Jn 1,43
24
Jona 1,4
26
Ps 64,7
89,10
Mk 1,25
9,25
Lk 4,39
I otkako pristapi do Isus eden
kni`nik, mu re~e: „U~itele, }e vrvam
po Tebe kade i da odi{.”
20 A Isus mu re~e: „Lisicite imaat
legla i pticite nebeski - gnezda; a
Sinot ^ove~ki nema kade glava da potsloni.”
21 Drug, pak, od u~enicite Negovi Mu
re~e: „Gospodi, dozvoli mi najnapred da
otidam da go pogrebam tatko mi.”
22 No Isus mu re~e: „Vrvi po mene i
ostavi gi mrtvite da gi pogrebuvaat
svoite mrtovci!”
19
Isus smiruva bura
(Mr 4,35–41; Lk 8,22–25)
I koga Toj vleze vo korabot, po
Nego vlegoa i u~enicite Negovi.
24 I ete, nastana golema bura vo moreto, taka {to branovite go pokrivaa
korabot, a Toj spie{e.
25 Toga{ u~enicite prijdoa do Nego,
Go razbudija i rekoa: „Gospodi, spasi
n#, zaginuvame!”
26 A Toj im re~e: „Zo{to ste pla{livi, maloverni?” Potoa stana, im
zapoveda na vetrovite i na moreto, i
nastana golema ti{ina.
27 A lu|eto se za~udija i rekoa: „Koj e
Ovoj, ta i vetrovite i moreto Mu se
pokoruvaat?”
23
Isus osloboduva od demoni
(Mr 5,1–20; Lk 8,26–39)
I koga pristigna na drugata strana
16,13 vo zemjata Gergesinska, Go sretnaa dvajMk 1,27
ca besoma~ni, koi izleguvaa od
29 grobovite; bea tolku lo{i {to nikoj ne
3 Car
mo`e{e da mine po toj pat.
17,18
29 I ete, izvikaa i rekoa: „[to ima{
Mk 1,23-24
Otkr 13,6so nas Ti, Isuse, Sine Bo`ji!? Zar si
7
do{ol tuka pred vreme da n# ma~i{?”
30 A daleku od niv pase{e golemo
krdo sviwi.
31 I demonite Go molea i govorea:
„Ako n# izgoni{, dozvoli ni da vlezeme vo krdono sviwi!”
32 I Toj im re~e: „Otidete!” I tie
otkako izlegoa, otidoa vo sviwite. I
odedna{ celoto krdo sviwi jurna niz
strmninata vo moreto i se izdavija vo
vodata.
27
A sviwarite pobegnaa i koga dojdoa 34
vo gradot, raska`aa za seto toa i za Dela 16,39
besoma~nite.
34 I ete, izleze celiot grad da Go
9,2
presretne Isusa i koga Go vidoa, Go Lk 5,18.20
7,48
zamolija da si zamine od nivniot kraj.
33
Isus isceluva faten ~ovek
9
(Mr 2,1–12; Lk 5,17–26)
Toga{ Toj otkako vleze vo korabot,
premina i pristigna vo Svojot
grad.
2 I ete, donesoa kaj Nego eden faten,
polo`en na postela. Pa koga ja vide
Isus nivnata vera, na fateniot mu re~e: „Ne pla{i se, ~edo! Ti se prostuvaat grevovite tvoi!”
3 Toga{ nekoi od kni`nicite si
rekoa vo sebe: „Ovoj bogohulstvuva!”
4 A Isus {tom gi razbra nivnite
misli, im re~e: „Zo{to mislite lo{o
vo srcata va{i?
5 [to e polesno da se ka`e: ‚Ti se
prostuvaat grevovite!' ili da se ka`e:
‚Stani i odi!?'
6 No da znaete deka Sinot ^ove~ki
ima vlast na zemjata da pro{teva grevovi.” Toga{ mu re~e na fateniot: „Stani, zemi si ja postelata i odi si doma!”
7 I toj stana, ja zede postelata svoja i
si otide doma.
8 A narodot koga go vide toa, se voshiti i Go proslavi Boga, Koj im dade
takva vlast na lu|eto.
28
Isus go povikuva Matej
(Mr 2,13–17; Lk 5,27–32)
A zaminuvaj}i ottamu, Isus vide
eden ~ovek, po ime Matej, kako sedi vo
carinarnicata i mu re~e: „Vrvi po
Mene!” I toj stana i trgna po Nego.
10 I koga sede{e Isus na trpeza doma,
odedna{ mnozina carinici i gre{nici
dojdoa i sednaa do Nego i do u~enicite
Negovi.
11 No {tom go vidoa toa fariseite,
im rekoa na u~enicite Negovi: „Zo{to
va{iot U~itel jade i pie so carinici
i gre{nici?”
12 A Isus, koga go ~u toa, im re~e:
„Zdravite nemaat potreba od lekar, tuku bolnite;
9
3
12,31
26,65
3 Mojs
24,11-16
Jn 10,33-36
Dela 6,11
4
12,25
Ps 93,11
Jn 1,48
2,25
6
8,20
Dan 7,14
Lk 5,24
Jn 5,8
Dela 9,34
8
15,31
Lk 5,26
Dela 4,21
9
8,22
10,3
Dela 1,13
10
5,46
Lk 15,1
11
3,7
Lk 15,2
12
1 Tim 1,15
15
EVANGELIE SPORED MATEJ
13
odete i nau~ete se {to zna~i:
‚Milost sakam, a ne `rtva'. Za{to ne
dojdov da gi povikam pravednicite, tu14 ku gre{nicite na pokajanie.”
13
12,7
Os 6,6
Jn 3,25
Pra{awa za postot.
Staroto i novoto
15
Is 62,4-5
Er 2,2
Ez 16
Os 1-3
Jn 3,29
16,20
2 Kor 11,2
Otkr 21,2
16-17
Jn 1,17
2 Kor 5,17
Gal 4,9
18
19,15
Mk 5,23
6,5
7,32
Lk 13,13
20
14,36
3 Mojs
15,25
5 Mojs
22,12
Mk 6,56
Lk 6,19
22
8,10
10,22
Lk 7,50
Dela 3,16
16,31
(Mr 2,18–22; Lk 5,33–39)
14 Toga{ kaj Nego dojdoa u~enicite
Jovanovi i rekoa: „Zo{to nie i fariseite postime mnogu, a Tvoite u~enici
ne postat!?”
15 A Isus im re~e: „Zar mo`at svatovite da bidat na`aleni dodeka e so
niv mlado`enecot? No }e dojde vreme
koga mlado`enecot }e bide ottrgnat od
niv, pa toga{ i tie }e postat.
16 Zatoa {to nikoj ne krpi stara obleka so nova krpa, za{to taa }e se ot{ie od staroto i otvorot }e bide pogolem;
17 nitu, pak, se stava novo vino vo stari mevovi; inaku, mevovite }e napuknat, i vinoto }e iste~e i mevovite }e
propadnat; tuku novo vino se stava vo
novi mevovi, pa taka }e se zapazi i
ednoto i drugoto.”
^udata so bolnata `ena
i so }erkata na Jair
(Mr 5,21–43; Lk 8,40–56)
Dodeka Toj im govore{e za toa, ete
eden na~alnik prijde do Nego, Mu se
poklonuva{e i vele{e: „]erka mi
{totuku umre; tuku dojdi, polo`i ja
rakata Svoja nad nea i taa }e o`ivee.”
19 I kako stana Isus, trgna po nego,
zaedno so u~enicite Svoi;
20 i ete, edna `ena, koja boleduva{e
dvanaeset godini od krvote~enie, se
pribli`i odzadi i se dopre do krajot
na oblekata Negova.
21 Za{to si vele{e: „Samo ako se
dopram do oblekata Negova, }e ozdravam.”
22 A Isus {tom se zavrti i ja vide,
re~e: „Ne pla{i se, }erko, verata tvoja
te spasi!” I ozdrave `enata vo toj ~as.
23 I koga dojde Isus vo ku}ata na
na~alnikot i gi vide svira~ite i narodot voznemireni,
18
im re~e: „Izlezete nadvor, za{to 24
8,52
devojkata ne e umrena, tuku spie.” A tie Lk
Jn 11,11
Mu se potsmevaa.
1 Kor
25 No {tom go istera narodot, Toj 15,18-20
vleze, ja fati devojkata za raka i taa 25
stana.
8,15
26 I se ras~u toa po celata taa zemja.
26
24
Isus isceluva dvajca slepi
27 A koga Isus si ode{e ottamu,
trgnaa po nego dvajca slepi i vikaa:
„Smiluvaj ni se, sine Davidov!”
28 A {tom dojde v ku}i, slepite prijdoa do Nego. I Isus im re~e: „Veruvate
li deka mo`am da go napravam toa?”
Tie Mu rekoa: „Da, Gospodi!”
29 Toga{ se dopre do o~ite nivni i
re~e: „Neka vi bide spored verata
va{a!”
30 I o~ite im se otvorija; a Isus im
zapoveda velej}i: „Gledajte, nikoj da ne
doznae!”
31 A tie, {tom izlegoa, razglasija za
Nego po celata taa zemja.
Isus isceluva nem ~ovek
(Lk 11, 14-15)
Dodeka tie izleguvaa, ete, kaj Nego
dovedoa eden ~ovek nem i besoma~en.
33 Po
izgonuvaweto na demonot,
nemiot progovori. A narodot se ~ude{e i govore{e: „Nikoga{ takvo ne{to
ne stanalo vo Izrail.”
34 A fariseite velea: „Toj gi izgonuva demonite preku na~alnikot na
demonite.”
32
Isus so~uvstvuva so narodot
(Mr 6,6–34; Lk 10,2)
5,15
Lk 4,14.37
27
1,1
20,30-31
2 Car 7,
12-17
Dela 2,30
28
8,10
29
8,13
15,28
30
8,4
32-34
12,22-24
Lk 11,
14-15
32
Mk 7,32.35
33
Mk 2,12
7,37
34
12,24
Mk 3,22
35
4,23
36
14,14
4 Mojs
27,17
3 Car
22,17
Ez 34,5.23
Zah 13,7
2 Car
18,16
I ode{e Isus po site gradovi i
sela i pou~uva{e po nivnite sinagogi,
go propoveda{e Evangelieto za carstvoto i lekuva{e sekakva bolest i
37
sekakva nemo} vo narodot.
36 A {tom vide mnogu narod, se 3,12
Lk 10,2
so`ali nad niv, za{to bea izmoreni i Jn 4,35-37
napu{teni kako ovci bez pastir.
38
37 Toga{ im re~e na Svoite u~enici:
Jn 4,38
[email protected] e golema, a rabotnicite se
malku;
38 Zatoa molete Go Gospodarot na
`etvata da isprati rabotnici na
Svojata `etva.”
35
16
EVANGELIE SPORED MATEJ
10,1
8,29
Mk 1,34
3,13.15
6,7
Lk 9,1
Dvanaesette apostoli
10
(Mr 3,13–19; Lk 6,12–16)
I koga gi povika Svoite dvanaeset u~enici, im dade vlast nad
2 ne~istite duhovi, da gi izgonuvaat i da
4,18.21 lekuvaat sekakva bolest i sekakva
Mk 1,16
Lk 9,54 nemo}.
2 A imiwata na dvanaesette apostoli
Jn 1,40-42
Dela
1,13.26 se ovie: prviot Simon, nare~en Petar i
Otkr 21,14
Andrej bratot negov; Jakov Zavedeev i
3 Jovan, bratot negov;
3 Filip i Vartolomej, Toma i Matej,
9,9
Mk 2,14
carinikot,
Jakov Alfeev i Levij,
Jn 1,4346.48
nare~en
Tadej;
6,5.7
4 Simeon Kananit i Juda Iskari12,21-22
14,5.8-9
20,24-28 otski, koj i Go predade.
4
26,14
Jn 6,71
12,4
13,2.26
18,2.5
5
Lk 9,52-53
10,30-37
Jn 4,9.40
17,3.18
Dela 1,8
6
15,24
Er 50,6
7
3,2
8
Is 55,1
Lk 10,9
Dela 8,20
9-10
Mk 6,8
Lk 9,3
10,4
10
4 Mojs
18,31
5 Mojs
24,14-15
Lk 10,7
1 Kor 9,14
1 Tim 5,18
11
Mk 6,10
12-13
Lk 10,5-6
Misijata na apostolite
(Mr 6,7–13; Lk 9,1–6)
Ovie dvanaesetmina gi isprati
Isus i im zapoveda, govorej}i: „Po pat
kon neznabo{ci ne odete i vo samarjanski grad ne vleguvajte;
6 a odete najnapred kaj zagubenite
ovci na Izraileviot dom.
7 I odej}i, propovedajte i ka`uvajte
deka se pribli`i carstvoto nebesno;
8 bolni lekuvajte, leprozni o~istuvajte, mrtvi voskresnuvajte, demoni
izgonuvajte! Besplatno dobivte, besplatno davajte!
9 Ne nosete vo pojasite va{i nitu
zlato, nitu srebro, nitu bakar,
10 nitu torba za pat, nitu dvojni
ali{ta, nitu obuvki, nitu stap; za{to
rabotnikot ja zaslu`uva svojata
prehrana!
11 A {tom vlezete vo nekoj grad ili
selo, raspra{ajte koj e vo nego dostoen,
i tamu ostanete dodeka ne si otidete.
12 I koga }e vlezete vo ku}ata, pozdravete ja govorej}i: ‚Mir vo ovoj dom!'
13 I ako ku}ata bide dostojna, va{iot
mir }e dojde na nea; ako li ne e dostojna, toga{ va{iot mir }e se vrati kaj
vas!
14 Ako, pak, nekoj ne ve primi i ne gi
poslu{a zborovite va{i, izlezete od
taa ku}a ili od toj grad i istresete go
pravot od nozete va{i!
5
Vistina vi velam: polesno }e $ 14
6,11
bide na zemjata sodomska i gomorska vo Mk
Lk 9,5
sudniot den otkolku na toj grad!”
10,10-11
15
Za progonstvata
(Mr 13,9–13; Lk 12, 11-12; 21,12–17)
„Ete, Jas ve pra}am kako ovci me|u
volci: bidete mudri kako zmii i nezlobni kako gulabi.
17 Pazete se od lu|eto, za{to tie }e
ve predadat na sudovite i po sinagogite nivni }e ve tepaat.
18 I }e ve odvedat pred upravnici i
carevi zaradi Mene, za svedo{tvo pred
niv i pred neznabo{cite.
19 Koga }e ve predadat, ne gri`ete se
kako ili {to }e zboruvate, za{to vo toj
~as }e vi bide dadeno {to da ka`ete.
20 Bidej}i ne ste vie {to }e govorite,
tuku Duhot na va{iot Otec }e govori
preku vas.
21 I }e predade brat brata si na smrt,
i tatko - ~edoto svoe; i }e stanat deca
protiv roditelite i }e gi ubijat;
22 i }e bidete namrazeni od site zaradi Moeto ime, no, koj pretrpi do kraj,
toj }e bide spasen.
23 Ako ve brkaat od eden grad, begajte
vo drug. Za{to, vistina, vi velam: nema
da gi obikolite izrailevite gradovi
dodeka dojde Sinot ^ove~ki.
24 Nema u~enik pogolem od svojot
u~itel, nitu sluga - pogolem od svojot
gospodar;
25 Dosta e za u~enikot da bide kako
negoviot u~itel i na slugata kako
negoviot gospodar. Ako stopanot na
ku}ata go narekle Velzevul, toga{
kolku pove}e negovite doma{ni!?”
16
Ne pla{ete se!
(Lk 12,2–7)
Dela 13,
50-51
15
11,23-24
1 Mojs
18-19
Lk 10,12
17,29
Rim 9,29
3 Ptr 2,6
Juda 1,7
16
Lk 10,3
Jn 10,12
Dela 20,29
18
24,14
Ps 118,46
Jn 15,27
16,1-4
19-20
2 Mojs
4,10-12
Er 1,6-10
Lk 12,
11-12
Dela 4,8.31
20
2 Car 23,2
Jn 15,26
21
Mih 7,6
22
24,9.13
Jn
15,18.21.25
23
8,20
16,28
24
Lk 6,40
Jn 13,16
15,20
25
9,34
„I taka, ne pla{ete se od niv; 12,24.27
4 Car 1,2
za{to nema ni{to sokrieno {to ne }e
se otkrie, ili tajno, {to nema da se 26
Mk 4,22
doznae.
Lk 8,17
27 Toa {to vi go govoram vo temnina,
ka`ete go na videlo; i ona {to vi se 27
Lk 12,3-4
{epoti, razglasuvajte go od pokrivite!
28 I ne pla{ete se od onie {to go
ubivaat teloto, a du{ata ne mo`at da ja
ubijat; tuku pla{ete se pove}e od Onoj
26
17
EVANGELIE SPORED MATEJ
28 Koj mo`e i du{ata i teloto da gi pogu-
bi vo pekolot!
29 Ne se prodavaat li dve vrap~iwa za
eden denar? I ni edno od niv nema da
30 padne na zemja bez voljata na va{iot
6,26 Otec.
Lk 12,24
30 A vam i vlaknata na glavata vi se
21,18
Dela 27,34 izbroeni.
31 No ne pla{ete se: vie ste poskapi
32-33
1 Car 2,30 od mnogu vrap~iwa.”
5,29-30
Jk 4,12
1 Ptr 3,14
Otkr 2,10
32
Otkr 3,5
33
37
A Jovan, {tom ~u vo zatvorot za
Hristovite dela, isprati dvajca od
svoite u~enici
3 i mu re~e: „Ti li si Onoj {to treba
da dojde ili da ~ekame drug?”
4 Isus im odgovori i re~e: „Odete i
ka`ete mu na Jovan {to slu{ate i {to
gledate:
5 slepi progleduvaat i sakati prooduvaat; leprozni se o~istuvaat i gluvi
proslu{uvaat; mrtvi voskresnuvaat i
na siroma{nite im se propoveda Evangelieto.
6 I bla`en e onoj {to ne se soblaznuva poradi Mene.”
7 A koga si otidoa ovie, Isus po~na
da mu zboruva na narodot za Jovan: „[to
ste izlegle da vidite vo pustinata?
Trska li, {to se lulee od vetrot?
8 No, {to izlegovte da vidite? ^ovek
li, oble~en vo meki ali{ta? Ete, onie
{to nosat meki ali{ta, po carski
palati se.
9 Pa,
{to izlegovte da vidite?
Prorok li? Da, vi velam, i pove}e od
prorok!
10 Za{to
toj e onoj za kogo e
napi{ano: ‚Ete, Jas go pra}am Mojot
angel pred liceto Tvoe, koj }e go prigotvi patot Tvoj pred Tebe.'
11 Vistina vi velam: me|u rodenite od
`ena ne se javil pogolem od Jovan
Krstitel, no najmaliot vo carstvoto
nebesno e pogolem od nego!
12 A od denovite na Jovan Krstitel pa
do sega, carstvoto nebesno so napor se
osvojuva i silnite go grabaat,
13 za{to site Proroci i Zakonot prorokuvale do Jovan.
14 I, ako sakate da prifatite, toj e
Ilija, koj treba da dojde.
Ne mir, tuku me~
(Lk 12,51–53; 14,26–27)
34
Kako da se bide dostoen za Isus
Koj qubi tatko ili majka pove}e od
40 Mene, ne e dostoen za Mene; i koj qubi
18,5 sin ili }erka pove}e od Mene, ne e dosLk 9,48
10,16 toen za Mene;
38 i koj ne go zeme krstot svoj i ne odi
Jn 12,44-45
13,20
po
Mene, ne e dostoen za Mene.
1 Sol 2,13
39 Koj si go ~uva `ivotot svoj, }e go
41
zagubi, a koj }e go zagubi `ivotot svoj
3 Car 17,
9-24 zaradi Mene, }e go najde.”
37
Nagraduvawe
(Mr 9,41)
„Koj ve prima vas, Mene Me prima;
a koj Me prima Mene, Go prima Onoj
{to Me pratil.
41 Koj prima prorok vo proro~ko ime,
}e dobie proro~ka nagrada; i koj prima
pravednik vo pravedni~ko ime, }e
dobie pravedni~ka nagrada.
40
Pratenici od Jovan Krstitel
(Lk 12,8–9)
„Nemojte da mislite deka dojdov da
10,37
donesam mir na zemjata; ne dojdov da
19,19
22,37-39 donesam mir, tuku me~.
5 Mojs 33,9
35 Za{to dojdov da razdelam ~ovek od
38 tatko si, i }erka od majka si, i snaa od
16,24 svekrvata nejzina.
Lk 9,23
36 I neprijateli na ~oveka }e bidat
39 negovite doma{ni.
16,25
Lk 9,24
17,33
Jn 12,25
I koga gi zavr{i Isus ovie za- 11,1
povedi kon dvanaesette Svoi 7,28
u~enici, zamina ottamu za da pou~uva i 2
3,1
da propoveda po nivnite gradovi.
Javno priznavawe na Isusa
„I taka, sekoj {to }e Me priznae
Mk 8,38
Lk 9,26 Mene pred lu|eto, }e go priznaam i Jas
2 Tim 2,12
nego pred mojot Otec, Koj e na nebesa34 ta.
Lk 2,34
33 A koj }e se odre~e od Mene pred
12,51
lu|eto, i jas }e se odre~am od nego pred
35-36 Mojot Otec, Koj e na nebesata.”
Mih 7,6
Mk 13,12
11
(Lk 7,18–35)
32
35
I koj }e napoi eden od ovie bezna- 42
~ajni samo so ~a{a studena voda vo ime 18,5.10
25,40
na u~enik, vistina vi velam, nema da ja Mk 9,41
zagubi svojata nagrada.”
42
2
3
3,11
5 Mojs
18,15
5
8,3
Is 26,19
29,18
35,5
35,6
42,7.18
61,1
Lk 4,18
6
13,57
Jn 6,61
7
3,1.5-6
9
14,5
16,14
10
2 Mojs
23,20
Mal 3,1
Mk 1,2
Lk 1,76
7,27
Jn 3,28
12
Lk 16,16
14
17,3.10-13
Mal 3,23
18
EVANGELIE SPORED MATEJ
15
15
5 Mojs 29,4
Is 32,3
Ps 114,6
Lk 8,8
Otkr 2,7
16
Koj ima u{i da slu{a, neka ~ue!”
„A so kogo da go sporedam ovoj rod?
Toj li~i na deca {to sedat po pazari{tata, pa im dovikuvaat na svoite drugari
18
17 i velat: ‚Vi svirevme i ne igravte;
3,4
9,10-11 vi te`evme i ne pla~evte.'
18 Za{to dojde Jovan, koj ne jade, nitu
Lk 1,15
pie,
a tie velat: ‚\avolot e vo nego.'
19
19 Dojde Sinot ^ove~ki, Koj jade i
8,20
9,11.14
Lk 15,1-2 pie, i velat: ‚Eve ~ovek jada~ i vinopiec, prijatel na carinicite i gre{20
nicite.' No mudrosta se opravda preku
13,58
Dan 9,13 svoite ~eda.”
Jn 15,24
Gre{ni gradovi
21
15,21
Is 23,1-8
Ez 26
Mk 8,22
Lk 6,17
23
Is 14,13.15
24
10,15
Lk 10,12
25
10,42
13,11
Dan 2,313.18-19
Jn 7,48-49
1 Kor 1,
17-29
27
4,3
16,17
21,37
24,36
28,18
Mudr 2,13
Mk 14,36
Lk 2,49
Jn 1,18
3,35
10,15
20,17
Rim 8,
14-17.29
Fil 2,9
(Lk 10,13–15)
Toga{ po~na Isus da gi ukoruva
gradovite vo koi se izvr{ija pove}eto
Negovi ~uda, bidej}i ne se pokajaa.
21 „Te{ko tebe, Horazine! Te{ko tebe, Vitsaido! Ako vo Tir i Sidon bea
~udata, {to stanaa kaj vas, tie odamna
bi se pokajale vo vre}i{te i pepel;
22 no vi velam: na Tir i na Sidon }e
im bide polesno vo sudniot den otkolku
vam!
23 I ti, Kapernaume, {to si se
vozdignal do neboto, do pekolot }e
bide{ spu{ten; za{to, ako vo Sodom se
bea izvr{ile ~udata {to stanaa vo
tebe, toj i do den denes }e ostane{e.
24 No vi velam deka na zemjata Sodomska }e $ bide polesno na sudniot den,
otkolku tebe.”
20
Isusoviot povik
(Lk 10,21–22)
Vo toa vreme, odgovori Isus i re~e:
„Te proslavuvam, O~e, Gospodi na
neboto i na zemjata, za{to si go sokril
toa od mudrite i razumnite, a si im go
28 otkril toa na decata!
26 Da, O~e, za{to takva be{e volEr 31,25
Ps 33,18 jataTvoja.
Sir 24,19
27 S# mi e predadeno od Mojot Otec i
51,23-30
nikoj ne Go poznava Sinot, osven
Otecot; nitu Otecot Go poznava nekoj
osven Sinot, i komu {to saka Sinot da
Go otkrie.
28 Dojdete kaj Mene site izmoreni i
obremeneti i Jas }e ve uspokojam;
25
Zemete go Mojot jarem na sebe i 29
pou~ete se od Mene, bidej}i sum krotok 5,5
Er 6,16
i smiren po srce, i }e najdete spokoj- Izreki
3,17
stvo za du{ite va{i;
Dela 15,10
30 Za{to jaremot Moj e blag i breme- Gal 5,1
Jk 1,21
to Moe e lesno.”
29
Pra{awa okolu sabotata
12
(Mr 2,23–28; Lk 6,1–5)
Vo toa vreme, edna sabota, Isus
minuva{e preku nivjeto, a u~enicite Negovi ogladnea, pa po~naa da
kinat klasje i da jadat.
2 Fariseite, {tom go vidoa toa, Mu
rekoa: „Ete, u~enicite Tvoi pravat
{to ne e dopu{teno vo sabota!”
3 A Toj im re~e: „Ne ste li ~itale
{to napravi David, koga ogladne toj i
onie {to bea so nego?
4 Kako vleze vo domot Bo`ji, gi izede
lebovite na predlo`enieto, {to ne
treba{e da gi jade nitu toj, nitu onie
{to bea so nego, tuku samo sve{tenicite.
5 Ili, ne ste li ~itale vo Zakonot
deka vo sabota sve{tenicite ja naru{uvaat sabotata i pak ne se vinovni?
6 No Jas vi velam deka tuka e Onoj Koj
e pogolem od hramot;
7 i, ako znaevte {to zna~i: ‚Milost
sakam, a ne `rtva', nema{e da gi osuduvate nevinite;
8 Za{to Sinot ^ove~ki e gospodar i
na sabotata.”
Isus isceluva ~ovek so isu{ena raka
(Mr 3,1–6; Lk 6,6–11)
30
Sir 6,
23-31
51,26-27
1 Jn 5,3
12,1
2 Mojs 20,8
2
2 Mojs
34,21
5 Mojs 5,14
Jn 5,10
3-4
1 Car 21,
1-6
4
3 Mojs
24,5-9
6
12,41-42
7
9,13
1 Car
15,22
Os 6,6
Jn 5,16-17
8
8,20
10
Lk 11,54
20,20
Jn 8,6
11
I {tom zamina ottamu, dojde vo si- 5 Mojs 22,4
Lk 14,5
nagogata nivna.
10 I ete, tamu be{e eden ~ovek, koj 12
ima{e isu{ena raka. I za da Go obvi- 6,26
10,31
nat, Go pra{aa, velej}i: „Dopu{teno Jn 5,9
9,14
li e vo sabota da se lekuva?”
11 A Toj im re~e: „Koj e toj od vas, ako
ima edna ovca i taa padne vo sabota vo
jama, {to ne }e ja prifati i izvadi?
12 A kolku li, pak, ~ovekot e poskap
od edna ovca!? I taka vo sabota e dopu{teno da se pravi dobro.”
13 Toga{
mu re~e na ~ovekot:
„Ispru`i ja rakata!” I toj ja ispru`i.
I taa stana zdrava kako i drugata.
9
19
EVANGELIE SPORED MATEJ
14
27,1
Mk 11,18
Jn 5,16.18
A fariseite, {tom izlegoa, se
dogovorija kako da Go pogubat. No Isus
koga razbra, zamina ottamu.
14
15
Mk 3,7-10
Lk 6,17-19
17
1,22
18-21
Is 42,1-4
21
Rim 15,12
22
8,29
9,27-33
23
1,1
Jn 4,29
7,26
24
9,34
4 Car 1,2
Mk 3,22
Jn 10,19-21
25
9,4
Bo`jiot Izbranik
I po nego ode{e mnogu narod i Toj
gi isceli site.
16 I im zabrani da razglasuvaat za
Nego.
17 Za da se ispolni ka`anoto preku
prorokot Isaija, koj veli:
18 „Ete Go slugata Moj; Nego Go
izbrav, Mojot vozquben, Koj{to e po
blagovolenieto na Mojata du{a. ]e go
polo`am Duhot Svoj nad Nego i na narodite }e im objavi sud;
19 Nema da se kara, nitu }e vika, i
nikoj nema da go ~ue glasot Negov po
krstopatite.
20 Trskite prekr{eni nema da gi
dokr{i, nitu svetilata koi tleat }e gi
ugasne, dodeka ne go dovede sudot do
pobeda.
21 I vo Negovoto ime narodite }e se
nadevaat.”
15
Isus i Velzevul
(Mr 3,20–30; Lk 11,14–23)
Toga{ dovedoa kaj Nego eden besoma~en, koj be{e slep i nem; i go izlekuva, taka {to sleponemiot progleda i
progovori.
23 I siot narod se ~ude{e i vele{e:
„Ne e li Ovoj Hristos, sinot Davidov?”
24 A fariseite, {tom go ~uja toa,
rekoa: „Toj ne gi isteruva demonite na
drug na~in osven preku Velzevul,
na~alnikot na demonite!”
25 No Isus, znaej}i gi nivnite pomisli, im re~e: „Sekoe carstvo, ako se
razdeli samoto protiv sebe, zapustuva;
i sekoj grad ili dom, ako se razdeli
samiot protiv sebe, }e propadne.
26 I ako satanata izgonuva satana, toj
se razdelil sam protiv sebe; toga{
kako mo`e da opstane carstvoto negovo?
27 I ako Jas gi isteruvam demonite
preku Velzevul, sinovite va{i, preku
kogo gi izgonuvaat? Zatoa tie }e vi
bidat sudii.
22
Ako, pak, Jas isteruvam demoni so
Duhot Bo`ji, toa zna~i deka do vas
do{lo carstvoto Bo`jo.
29 Ili, kako mo`e da vleze nekoj vo
ku}ata na silen ~ovek i da mu ja pleni
poku}ninata, ako najnapred ne go vrze
silniot, pa duri toga{ da mu ja ograbi
ku}ata?
30 Koj ne e so Mene, protiv Mene e; i
koj ne sobira so Mene, toj rastura.
31 Zatoa vi velam: sekoj grev i hula }e
im se prosti na lu|eto, no hulata protiv Svetiot Duh nema da im se prosti
na lu|eto.
32 I ako nekoj ka`e zbor protiv
Sinot ^ove~ki, }e mu se prosti; no ako
ka`e ne{to protiv Svetiot Duh, nema
da mu se prosti nitu na ovoj vek, nitu
na idniot.”
28
28
3,2.16
8,29
Mk 1,15
Dela 10,38
29
Is 49,24-25
Mk 3,27
Jn 12,31
30
13,30
Mk 9,40
Lk 9,50
31
2 Mojs 34,9
Mk 3,28-29
1 Tim 1,13
1 Jn 5,16
32
8,20
Lk 12,10
Jn 8,21
Evr 6,4-6
10,26-31
Spored drvoto - i plodovite!
33-34
(Lk 6,43–45)
Sir 27,6
„Ili, ako nasadite dobro drvo i
plodot }e mu bide dobar; a ako nasadite
lo{o drvo i plodot }e mu bide lo{;
za{to po plodot se poznava drvoto.
34 Porodi zmiini! Kako mo`ete da
govorite dobro, koga ste lo{i? Za{to
od prepolnetoto srce zboruva ustata.
35 Dobriot ~ovek od dobrata riznica
iznesuva dobrini, a lo{iot ~ovek od
lo{ata riznica iznesuva lo{otii.
36 I vi velam deka za sekoj lo{ zbor,
{to }e go izgovorat lu|eto, }e odgovaraat na sudniot den;
37 za{to poradi zborovite svoi }e
bide{ opravdan, i poradi zborovite
svoi }e bide{ osuden.”
33
Znakot na Jona
(Mt 16,1-4; Mr 8,11–12; Lk 11,29–32)
33
7,16-20
Lk 6,44
34
3,7
15,18
23,33
Lk 3,7
36
Izreki
10,14
Jk 2,20
3,2.5-6
37
Lk 19,22
38
16,1
Sud 6,17
Jn 6,30
1 Kor 1,22
39
16,4
Mojs
Toga{ nekoi od kni`nicite i 532.5.20
fariseite odgovorija i rekoa: „U~ite- Lk 11,29
Dela 2,40
le, sakame da vidime znak od Tebe!”
Fil 2,15
39 A Toj im odgovori i re~e: „Lukav i
40
prequbotvoren rod bara znak; no nema 8,20
da mu se dade znak osven znakot na pro- Jona 2,1
rokot Jona;
40 za{to, kako {to Jona be{e vo utrobata na kitot tri dni i tri no}i, taka
i Sinot ^ove~ki }e bide vo srceto na
zemjata tri dni i tri no}i.
38
20
EVANGELIE SPORED MATEJ
41
Ninevjanite }e izlezat na sud so
ovoj rod i }e go osudat, za{to tie se pokajaa od propovedta na Jona; a ete, tuka
42
ima pogolem od Jona.
12,6
42 I caricata ju`na }e izleze na sud
3 Car 10,110.24
Jn 6,35 so ovoj rod i }e go osudi; za{to taa
dojde od krajot na zemjata za da ja ~ue
43
8,29 mudrosta na Solomon, no ete, tuka e
Is 13,21-22 mnogu pogolem od Solomon.”
Parabola za seja~ot
41
Ez 3,6-7
Jona 3,5.8
45
Za ne~istite duhovi
Lk 8,2
Jn 5,143
(Lk 11,24–26)
Ptr 2,20
43 „Koga ne~istiot duh }e izleze od
~ovekot,
minuva preku bezvodni mesta,
3 Mojs 10,4
5 Mojs 33,9 baraj}i spokoj i ne go nao|a;
Jn 7,3.5
44 toga{ }e re~e: ‚Da se vratam vo
48 mojot dom, otkade {to izlegov.' I {tom
Lk 2,49-50
dojde go nao|a prazen, izmeten i ureden.
45 Toga{ odi i doveduva drugi sedum
50
7,21
8,21-22 duhovi, polo{i od sebe, i {tom }e
10,37 vlezat, tamu i }e `iveat; i poslednata
Lk 11,
27-28 sostojba na toj ~ovek stanuva polo{a od
prvata. Taka }e bide i so ovoj zol rod.”
46
13,2
Lk 5,1-3
Vistinskoto semejstvo na Isus
(Mr 3,31–35; Lk 8,19–21)
46 I dodeka mu zboruva{e na narodot,
ete, majka Mu i bra}ata Negovi stoeja
nadvor i sakaa da zboruvaat so Nego.
47 Nekoj Mu ka`a: „Ete, majka Ti i
bra}ata Tvoi stojat nadvor i sakaat da
zboruvaat so Tebe.”
48 Toj mu odgovori na onoj {to Mu
ka`a i re~e: „Koja e Mojata majka i koi
se Moite bra}a?”
49 I poka`uvaj}i so raka na u~enicite Svoi re~e: „Eve ja Mojata majka i eve
gi Moite bra}a!
50 Za{to koj ja ispolnuva voljata na
Mojot Otec, Koj e na nebesata, toj Mi e
brat, i sestra, i majka.”
Paraboli za Bo`joto carstvo
(Mr 4,1; Lk 8,4)
13
Vo toj den, otkako Isus izleze
od ku}ata, sedna pokraj moreto.
2 I se sobra okolu Nego mnogu narod,
taka {to Toj vleze vo korab i sedna, a
siot narod stoe{e na bregot.
(Mr 4,2–9; Lk 8,5–8)
I im govore{e mnogu vo paraboli,
velej}i: „Ete, izleze seja~ da see;
4 i koga see{e, edni zrna padnaa pokraj patot; doletaa ptici i gi iskolvaa.
5 Drugi, pak, padnaa na kamenito
mesto, kade {to nema{e mnogu zemja, i
nabrgu proniknaa, za{to zemjata ne
be{e dlaboka.
6 No, {tom izgrea sonceto, tie svenaa, pa, bidej}i nemaa koren, se isu{ija.
7 Nekoi padnaa vo trwe i izrasna
trweto i gi zadu{i.
8 Drugi padnaa na dobra zemja i dadoa
dobar plod; edno sto, drugo {eeset, a
treto trieset.
9 Koj ima u{i da slu{a, neka ~ue.”
3
Celta na parabolite
(Mr 4,10–12; Lk 8,9–10)
3
Mk 4,2-3
6
Jk 1,11
8
Jn 15,8.16
11
1 Kor 2,10
Efes 3,3-4
12
25,29
Mk 4,25
Lk 8,18
19,26
13
Er 5,21
Lk 8,10
14-15
Is 6,9-10
Mk 4,12
Dela 28,
26-27
15
Jn 12,40
16
Lk 10,23
I koga prijdoa do Nego u~enicite,
Mu rekoa: „Zo{to im zboruva{ vo 17
Lk 10,24
paraboli?”
Jn 8,56
11 A Toj im odgovori i re~e: „Zatoa Efes 3,5
1 Ptr 1,
vam vi e dadeno da gi znaete tajnite na 10-12
carstvoto nebesno, a nim ne im e dadeno.
12 Bidej}i, koj ima }e mu se dade i }e
mu se preumno`i; a koj nema, }e mu se
zeme i ona {to go ima.
13 Zatoa im zboruvam vo paraboli,
za{to gledaat i ne viduvaat; slu{aat i
ne mo`at da ~ujat, nitu pak, razbiraat;
14 i nad niv se ispolnuva proro{tvoto na Isaija, koj veli: ‚So u{i }e ~uete
i nema da razberete, so o~i }e gledate i
nema da vidite;
15 srceto na ovie lu|e zakoravelo i so
u{ite te{ko slu{aat; i gi zatvorile
o~ite svoi za da ne bi nekoga{ so o~ite
da vidat i so u{ite da ~ujat i so srceto da razberat, ta da se pokajat i da gi
iscelam.'
16 Va{ite, pak, o~i se bla`eni,
bidej}i gledaat i u{ite va{i - bidej}i
slu{aat;
17 za{to vistina vi velam: mnogu proroci i pravednici sakaa da vidat {to
10
21
EVANGELIE SPORED MATEJ
20 gledate vie, i ne vidoa, i da ~ujat {to
Dela 17,11
1 Sol 1,6
slu{ate vie, i ne ~uja.”
Objasnuvawe na parabolata
za seja~ot
22
6,24
Mk 4,19
1 Tim 6,6-9
(Mr 4,13–20; Lk 8,11–15)
„Vie, pak, ~ujte ja parabolata za
Jn 15,8.16 seja~ot.
Gal 5,22
19 Kaj sekogo, {to go slu{a slovoto za
carstvoto
i ne go razbira, doa|a luka24
Mk 4,26 viot i go graba poseanoto vo srceto
30 negovo; ete, toa e poseanoto pokraj
3,12 patot.
20 A poseanoto na kamen e onoj {to go
Jn 15,6
slu{a slovoto i vedna{ so radost go
prima;
21 no nema vo sebe koren i e nepostojan: dojde li nevolja ili gonewe zaradi
slovoto, vedna{ se soblaznuva.
22 Poseanoto, pak, vo trwe e onoj {to
go slu{a slovoto, no gri`ata od ovoj
svet i primamlivosta na bogatstvoto go
zadu{uvaat slovoto i toa ostanuva bez
rod.
23 A poseanoto na dobra zemja e onoj
{to go slu{a slovoto i go razbira, i
koj dava rod, pa donesuva: eden sto, drug
{eeset, a tret trieset.”
23
go vo snopovi, za da izgori; a, `itoto 31
17,20
priberete go vo mojata `itnica.'”
Lk 17,6
18
Parabola za kakolot
I druga parabola im ka`a, velej}i:
„Carstvoto nebesno prilega na ~ovek
{to poseal dobro seme na svojata niva.
25 No, dodeka spieja lu|eto, dojde negoviot neprijatel i poseja me|u `itoto
kakol, pa si otide.
26 A koga izrasna rastenieto i donese
rod, toga{ se pojavi i kakolot.
27 I koga dojdoa slugite na stopanot,
mu rekoa: ‚Gospodare, neli dobro seme
posea na nivata svoja? Od kade sega,
pak, ovoj kakol vo nea?'
28 A toj im re~e: ‚Neprijatelot go
napravi toa!' Slugite, pak, mu rekoa:
‚Saka{ li da odime i da go isplevime?'
29 No toj im re~e: ‚Ne, da ne bi,
kornej}i go kakolot, da iskornete zaedno so nego i `ito;
30 ostavete neka raste i ednoto i drugoto, zaedno do `etvata; a za vreme na
`etvata }e im ka`am na `etvarite:
soberete go najnapred kakolot i vrzete
24
Parabola za sinapovoto zrno
(Mr 4,30–32; Lk 13,18–19)
32
Ez 17,23
31,6
Ps 103,12
Dan 4,9.18
31 I druga parabola im ka`a, velej}i:
„Carstvoto nebesno prilega na sinapovo zrno, koe ~ovek go zel i go poseal na 33
Lk 13,21
nivata svoja;
1 Kor 5,6
32 Toa e najmalo od site semiwa, no Gal 5,9
koga }e izrasne, pogolemo e od site 35
zelen~uci, pa stanuva duri i drvo, taka Ps 78,2
{to pticite nebeski doletuvaat i se 36
15,15
vgezduvaat na negovite granki.”
Parabola za kvasecot
(Lk 13,20–21)
Mk 4,10
7,17
37-38
1 Kor 3,9
I druga parabola im ka`a: „Carstvoto nebesno prilega na kvas, {to go 37
8,20
zema `ena i go klava vo tri meri bra{38
no, duri ne skisne seto.”
33
1 Jn 3,10
Zo{to Isus zboruva vo paraboli
(Mr 4,33–34)
39
3,12
Joil 4,13
Otkr
14,15-16
Seto ova mu go zboruva{e Isus na
narodot vo paraboli i bez paraboli ne
40
im govore{e ni{to;
35 za da se ispolni re~enoto preku 3,10
Mk 13,27
prorokot koj veli: „So paraboli }e ja Jn 15,6
otvoram ustata Svoja; }e gi iska`am 41
tajnite od sozdavaweto na svetot.”
Sof 1,3
34
Otkr 21,8
Zna~eweto na parabolata
za kakolot
Toga{ Isus go ostavi narodot i
vleze vo edna ku}a. A u~enicite Mu
pristapija i Mu rekoa: „Protolkuvaj
ni ja parabolata za kakolot na nivata!”
37 A Toj im odgovori i re~e: „Seja~ot
na dobroto seme e Sinot ^ove~ki.
38 Nivata e svetot; dobroto seme se
sinovite na carstvoto, a kakolot sinovite na lukaviot;
39 Neprijatelot, pak, {to go posea, e
|avolot; `etvata e krajot na svetot, a
`etvarite se angelite.
40 I taka, kako {to se sobira kakolot
i se gori vo ogan, taka }e bide i pri
krajot na ovoj svet.
41 ]e isprati Sinot ^ove~ki Svoi
angeli i }e gi soberat site soblazni od
36
22
EVANGELIE SPORED MATEJ
42 Negovoto carstvo, i onie {to vr{at
bezzakonie,
42 i }e gi frlat vo v`arena pe~ka;
tamu
}e ima pla~ i krckawe so zabi.
43
43 Toga{ pravednicite }e zableskaat
11,15
Sud 5,31 kako sonce vo carstvoto na nivniot
Dan 12,3
Otec. Koj ima u{i da slu{a, neka ~ue!”
8,12
Dan 3,6
Otkr 20,15
44
19,21
Izreki 4,7
Parabola za skrienoto bogatstvo
„Carstvoto nebesno prilega u{te i
49
na
bogatstvo
sokrieno vo niva, koe go
13,40-41
25,32 na{ol ~ovek i sokril, pa, od radost za
50 nego, odi i prodava s# {to ima, i ja
13,42 kupuva taa niva.”
44
51
Parabola za biserot
15,10
„Carstvoto nebesno prilega i na
52
trgovec, koj bara ubavi biseri;
5,17
46 pa, {tom najde edno zrno skapocen
biser, odi i prodava s# {to ima i go
kupuva.”
45
Parabola za mre`ata
„Carstvoto nebesno prilega u{te i
na mre`a, koja se frla vo moreto i
ulovuva sekakvi ribi;
48 i koga }e se napolni, ja izvlekuvaat
na bregot i sednuvaat, pa dobrite gi
sobiraat vo sadovi, a lo{ite gi frlaat
nadvor.
49 Taka }e bide i pri krajot na svetot:
}e izlezat angelite i }e gi oddelat
lo{ite od pravednite,
50 i }e gi frlat vo ognena pe~ka: tamu
}e ima pla~ i krckawe so zabi.”
47
Zaklu~ok
I gi pra{a Isus: „Dali go razbravte seto ova?” Tie Mu rekoa: „Da, Gospodi!”
52 A Toj im re~e: „Zatoa sekoj kni`nik, koj se nau~il za carstvoto nebesno,
prilega na doma}in {to iznesuva od
svojata riznica novo i staro.”
51
Isus se vra}a vo Nazaret
(Mr 6,1–6; Lk 4,16–30)
I, otkako gi ka`a Isus ovie
paraboli, si zamina ottamu.
53
A {tom dojde vo Svojot roden kraj,
gi pou~uva{e vo sinagogata nivna, taka
{to site se ~udea i velea: „Od kade kaj
Nego vakva mudrost i mo}?
55 Neli e Ovoj sin na drvodelecot?
Majka Mu neli se vika Marija, i bra}ata Negovi - Jakov i Josija, Simon i
Juda?
56 I sestrite Negovi ne se li site me|u nas? Od kade, pak, seto toa kaj
Nego?”
57 I se soblaznuvaa zaradi Nego. A
Isus im re~e: „Nema prorok bez ~est,
osven vo zemjata negova i vo domot
negov.”
58 I ne napravi tamu mnogu ~uda poradi nivnoto neverie.
54
Smrtta na Jovan Krstitel
14
(Mr 6,14–29; Lk 3,19-20; 9,7–9)
Vo toa vreme glasot za Isus go
slu{na i ~etvorovlasnikot5
54
2,23
Lk 4,16
Jn 7,15
55
12,46
27,56
Lk 3,23
Jn 1,45
6,42
57
16,14
Jn 4,44
58
8,10
17,19
14,1
16,14
Lk 3,1.19
23,6-12.15
3-4
3 Mojs
18,16
20,21
Irod,
3
2 koj im re~e na svoite pot~ineti: Lk 3,19-20
„Toa e Jovan Krstitel; toj voskresnal 5
od mrtvite, pa zatoa i stanuvaat ~uda 21,26
Lk 1,76
preku nego !”
3 Za{to Irod, otkako go fati Jovan,
go vrza i go frli vo zatvor zaradi Irodijada, `enata na brat mu Filip;
4 bidej}i Jovan mu vele{e: „Ne ti e
dopu{teno da ja ima{ nea!”
5 I saka{e da go ubie, no se pla{e{e
od narodot, za{to go smetaa za prorok.
6 A koga mu be{e rodenden na Irod,
}erkata na Irodijada igra{e pred gostite i mu ugodi na Irod;
7 zatoa toj $ se zakolna deka }e $ dade
{to i da pobara.
8 I taa, pou~ena od majka si, re~e:
„Daj mi ja ovde na ~inija glavata na
Jovan Krstitel!”
9 I se nata`i carot; no, zaradi zakletvata i gostite svoi, naredi da $ ja
dadat.
10 Pa prati, ta ja otsekoa glavata na
Jovan vo zatvorot.
11 I ja donesoa glavata negova na
~inija i $ ja dadoa na devojkata, a taa ja
odnese na majka si.
5 12,50. Paraboli se prikaznite {to gi ka`uval Isus, kako pojasnuvawe na Svoite pouki.
23
EVANGELIE SPORED MATEJ
12
U~enicite, pak, negovi, dojdoa, go
zemaa negovoto telo i go pogrebaa; i go
14 izvestija Isusa.
12
Dela 8,2
9,36
15,32
16-20
4 Car 4,
42-44
17-21
15,34-38
19
26,26
Mk 6,41
Jn 11,41
17,1
20
2 Mojs
16,4.12
Ps 77,29
23
Mk 1,35
Jn 6,15
25
Jov 9,8
Isus nahranuva nad pet iljadi lu|e
(Mr 6,30–44; Lk 9,10–17; Jn 6,1–14)
[tom go ~u toa Isus, zamina ottamu so korab vo pusto mesto, nasamo; a
narodot, {tom slu{na za toa, trgna po
Nego pe{ od gradovite.
14 I koga izleze Isus, vide mnogu
narod; i se smiluva nad niv i gi
izlekuva nivnite bolni.
15 A na stemnuvawe Mu prijdoa u~enicite Negovi i rekoa: „Mestovo e pusto,
a i docna e ve}e; pu{ti go narodot da
odi po selata i da si kupi hrana.”
16 No Isus im re~e: „Nema potreba da
odat; dajte im vie da jadat!”
17 A tie Mu rekoa: „Nie imame samo
pet leba i dve ribi.”
18 Toj im re~e: „Donesete Mi gi
tuka!”
19 I otkako mu zapoveda na narodot da
sedne po trevata, gi zede pette leba i
dvete ribi, pogledna kon neboto, gi
blagoslovi, gi prekr{i i im gi dade
lebovite na u~enicite, a u~enicite - na
narodot.
20 I jadea site i se nasitija; i sobraa
dvanaeset ko{evi polni so ostanati
par~iwa.
21 A onie {to jadea bea okolu pet
iljadi ma`i, pokraj `enite i decata.
13
Isus odi po povr{inata na vodata
(Mr 6,45–52; Jn 6,15–21)
I vedna{ gi prisili Isus
u~enicite Svoi da vlezat vo korabot i
da minat na drugata strana pred Nego,
dodeka Toj da go raspu{ti narodot.
23 Pa {tom go raspu{ti narodot, Toj
se iska~i na planinata za da se pomoli
nasamo. I taa ve~er ostana tamu Sam.
24 A korabot be{e ve}e na sred more i
branovite go udiraa, za{to vetrot
duva{e sprotivno.
25 No na ~etvrtata stra`a6 preku
no}ta, dojde Isus kaj niv, odej}i po
moreto.
22
A u~enicite, {tom Go vidoa kako
odi po moreto, se upla{ija i rekoa:
„Toa e prividenie!” i od strav izvikaa.
27 No, Isus vedna{ im prozbore,
velej}i: „Ne bojte se! Jas sum, ne
pla{ete se!”
28 A Petar, odgovaraj}i Mu, re~e:
„Gospodi, ako si Ti, zapovedaj da dojdam
kaj Tebe po vodata!”
29 I Isus mu re~e: „Dojdi!” Pa {tom
izleze od korabot, Petar trgna po vodata za da dojde kaj Isusa;
30 no, koga go vide silniot vetar, se
upla{i, po~na da tone i izvika:
„Gospodi, spasi me!”
31 Isus vedna{ mu podade raka, go
fati i mu re~e: „Maloverniku, zo{to
se posomneva?”
32 I koga vlegoa vo korabot, vetrot
prestana.
33 A onie {to bea vo korabot Mu
pristapija, Mu se poklonija i rekoa:
„Navistina, Ti si Sin Bo`ji!”
26
Isus isceluva
vo genisaretskiot kraj
(Mr 6,53–56)
Pa otkako preminaa, dojdoa vo zemjata genisaretska.
35 Lu|eto od toa mesto, {tom Go poznaa, razglasija po celata taa okolija i
gi donesoa kaj Nego site bolni.
36 I Go molea da se doprat barem do
krajot od Negovata obleka; i tie {to se
doprea, se izlekuvaa.
34
Isus gi otfrla ~ove~kite obi~ai
15
(Mr 7,1–13)
Toga{ pristapija kon Isus
erusalimskite kni`nici i
farisei, velej}i:
2 „Zo{to
u~enicite
Tvoi
go
prestapuvaat predanieto na starite?
Bidej}i ne si gi mijat racete koga jadat
leb.”
3 A Toj im odgovori i re~e: „Pa
zo{to i vie ja prestapuvate Bo`jata
zapoved zaradi va{eto predanie?
6 14,1. Vo originalniot tekst stoi „tetrarh” t.e. vladetel nad ~etirite oblasti.
26
Lk 24,37
31
6,30
8,26
32
Mk 4,39
33
8,29
Dela 8,37
Rim 1,4
Evr 4,14
36
9,20-22
Lk 6,19
15,2
2 Mojs
30,18-21
Lk 11,38
Gal 1,14
Kol 2,8
24
EVANGELIE SPORED MATEJ
4
19,19
2 Mojs
20,12
21,17
3 Mojs 20,9
5 Mojs 5,16
Mk 7,10
Lk 18,20
Efes 6,2
7
6,2
23,13
8-9
Is 29,13
8
12,34
Ps 77,36-37
9
5,20
Kol 2,22
11
Za{to Bog zapovedal i rekol:
‚Po~ituvaj gi tatka si i majka si', i ‚koj
zloslovi protiv tatkoto svoj ili majka
si, so smrt da se kazni'.
5 A vie velite: ‚Ako nekoj mu re~e na
tatka si ili na majka si: ona, so {to bi
mo`el da se polzuva{ od mene, dar e',
6 toga{ toj mo`e i da ne go po~ituva
svojot tatko ili svojata majka! Taka ja
naru{ivte zapovedta Bo`ja zaradi
va{eto predanie!
7 Licemeri, dobro prorokuval za vas
Isaija, velej}i:
8 ‚Ovoj narod se pribli`uva do Mene
so ustata svoja i so usnite Me po~ituva, a srceto negovo stoi daleku od
Mene;
9 no naprazno Me po~ituva, u~ej}i so
~ove~ki u~ewa i zapovedi.'”
4
12,34
[to go oskvernuva ~ovekot?
13
Is 5,1-7
Lk 13,6-9
Jn 15,2
(Mr 7,14–23)
I otkako gi povika lu|eto, im
re~e: „Slu{ajte i razberete!
14
11 Ne go oskvernuva ~ovekot ona {to
23,16.19.24
vleguva
vo ustata, tuku ona {to izleguLk 6,39
Rim 2,19 va od ustata, toa go oskvernuva ~ove16 kot.”
12 Toga{
Negovite u~enici Mu
Mk 4,13
pristapija
i
rekoa: „Znae{ li deka
19
Rim 1 fariseite, {tom go ~uja toj zbor, se
29-30 soblaznija?”
1 Kor 6
13 A
Toj, odgovaraj}i im, re~e:
,9-10
Gal 5,19-21 „Sekoja sadnica, {to ne ja nasadil
1 Ptr 4,3
Otkr 21,8 Mojot Otec nebesen, }e se iskorne;
14 ostavete gi: tie se slepi voda~i na
slepi: a koga slep vodi slep, obata }e
padnat vo jama.”
15 Petar, pak, Mu odgovori i re~e:
„Objasni ni ja ovaa parabola.”
16 A Isus im re~e: „Ama vie, u{te li
ne sfa}ate?
17 U{te li ne razbirate deka s# {to
vleguva vo ustata, minuva preku stomakot i se isfrluva nadvor?
18 A ona {to izleguva od ustata,
izleguva od srceto i toa go oskvernuva
~ovekot;
19 za{to od srceto izleguvaat lo{i
pomisli, ubistva, prequbodejstva, bludstva, kra`bi, la`ni svedo{tva, huli;
10
7 14,25. Me|u 3 i 6 ~asot nautro.
toa go oskvernuva ~ovekot. A da se 22
jade so neizmieni race, toa ne go 9,27
Mk 10
,47-48
oskvernuva ~ovekot.”
20
Verata na edna Hananejka
(Mr 7,24–30)
I koga izleze ottamu Isus, zamina
vo kraevite Tirski i Sidonski.
22 I ete, edna `ena Hananejka, izleze
od onie krai{ta, povika kon Nego,
velej}i: „Smiluvaj mi se, Gospodi,
Sine Davidov! ]erka mi `estoko ja
ma~i demon.”
23 No Toj ne $ odgovori nitu zbor. I
otkako pristapija do Nego, u~enicite
Negovi Go molea i velea: „Otpu{ti ja,
za{to vika po nas.”
24 A Toj odgovori i re~e: „Jas sum
praten samo kaj zagubenite ovci na
domot izrailev.”
25 No taa, koga pristapi, Mu se pokloni i vele{e: „Gospodi, pomogni
mi!”7
26 Toj, odgovaraj}i $ re~e: „Ne e dobro
da se zeme lebot od decata i da se frli
na ku~iwata.”
27 No taa Mu re~e: „Da, Gospodi, no i
ku~iwata jadat od tro{kite {to pa|aat
od trpezata na svoite gospodari.”
28 Toga{ Isus odgovori i re~e: „O,
`eno, golema e tvojata vera; neka ti
bide po `elbata tvoja!” I vo toj ~as
ozdrave }erkata nejzina.
21
Isus isceluva mnogu narod
(Mr 7,31)
[tom zamina ottamu, Isus dojde kaj
Galilejskoto More, se iska~i na gorata
i sedna tamu.
29
30 I dojde kaj Nego mnogu narod, koj
ima{e so sebe kuci, slepi, nemi, sakati
i mnogu drugi, i gi polo`ija pred
nozete na Isus, i Toj gi isceli,
31 taka {to narodot se voshituva{e
gledaj}i kako nemi zboruvaat, sakati
ozdravuvaat, kuci se dvi`at i slepi
progleduvaat i Go proslavuva{e Boga
Izrailev.
Lk 18,
38-39
23
Lk 11,8
24
10,5-6
26
7,6
27
Lk 16,21
28
8,10.13
29
Mk 7,31
30
11,5
19,2
21,14
31
8,3
11,4-5
Mk 7,37
25
EVANGELIE SPORED MATEJ
32
9,36
14,15
33
4 Car 4,43
34-38
14,17-21
Mk 6,33-44
Lk 9,13-17
Jn 6,9-13
36
1 Kor
11,24
37
4 Car 4,44
Ps 77,29
Mk 8,20
16,1
12,38
22,15.35
4
12,39
Isus nahranuva
nad ~etiri iljadi du{i
Za kvasecot na fariseite
(Mr 8,1–10)
5 I preo|aj}i na sprotivnata strana,
u~enicite Negovi zaboravija da zemat
leb.
6 Isus im re~e: „Vnimavajte i ~uvajte
se od kvasot farisejski i sadukejski!”
7 A tie pomislija vo sebe i si rekoa:
„Toa e {to ne zedovme leb!”
8 No Isus gi razbra i im re~e: „Maloverni, zo{to mislite vo sebe deka ne
ste zele leb?
9 U{te li ne razbirate i ne pomnite
za pette leba na pet iljadi du{i, i
kolku ko{evi sobravte?
10 Nitu za sedumte leba na ~etiri iljadi du{i, i kolku ko{nici sobravte?
11 Kako ne razbirate deka ne za leb
rekov: ‚^uvajte se od kvasot farisejski
i sadukejski!'”
12 Toga{ razbraa deka Toj im be{e rekol da se pazat ne od lebniot kvas, tuku
od u~eweto farisejsko i sadukejsko.
A Isus, koga gi povika u~enicite
Svoi, im re~e: [email protected] mi e za lu|eto,
za{to tri dni ve}e stojat kaj Mene i
nemaat {to da jadat; a da gi raspu{tam
gladni, ne bi sakal, za da ne premaleat
po patot.”
33 No u~enicite Negovi Mu rekoa:
„Od kade pri nas tolku leb vo pustinava za se nahrani tolku narod?”
34 Isus gi pra{a: „Kolku lebovi imate?” A tie odgovorija: „Sedum i nekolku rip~iwa.”
35 Toga{ mu zapoveda Isus na narodot
da posedne po zemjata.
36 I otkako gi zede sedumte lebovi i
ribite, zablagodari, gi prekr{i i im
gi dade na u~enicite Svoi, a u~enicite
- na narodot.
37 I jadea site i se nasitija; i krenaa
ostanati par~iwa - sedum polni ko{nici.
38 A onie {to jadea bea ~etiri iljadi
ma`i, pokraj `enite i decata.
39 Pa, {tom go raspu{ti narodot,
vleze vo korab i dojde vo magdalskite
predeli.
32
Fariseite baraat znak
16
(Mr 8,11–13; Lk 12,54–56)
Toga{ pristapija fariseite i
sadukeite i, isku{uvaj}i Go,
pobaraa da im poka`e znak od neboto.
2 Toj, odgovaraj}i im, re~e: „Nave~er
velite: ‚}e bide vedro, za{to neboto e
crveno';
3 a nautro: ‚denes }e ima nevreme,
za{to neboto e crveno i matno.' Licemeri, izgledot na neboto umeete da go
raspoznavate, a znacite na vremiwata
ne mo`ete?
4 Rod lukav i prequbotvoren bara
znak, no znak nema da mu se dade osven
znakot na prorokot Jona.” Pa, otkako gi
ostavi, si zamina.
(Mr 8,14–21; Lk 12,1-6)
Svedo{tvoto na Petar
(Mr 8,27–30; Lk 9,18–21)
6
Lk 12,1
1 Kor 5,6-8
Gal 5,9
8
6,30-31
Mk 4,13
9
14,13-21
15,38
10
Mk 8,1-9
11
16,6
13
8,20
14
5 Mojs
18,15
Mk 6,14-15
Lk 7,16.39
9,7-8
24,19
Jn 4,19
16
4,3
14,33
Jn 6,69
17
7,5
I koga dojde Isus vo oblasta na Rim
Gal 1,16
Kesarija Filipova, gi pra{a u~enicite Svoi i re~e: „[to velat lu|eto za 18
Jn 1,42
Mene, Sinot ^ove~ki?”
1 Ptr 1,1
14 Tie odgovorija: „Edni deka si Jovan 3,19
Krstitel, drugi Ilija, a nekoi 19
Eremija ili eden od prorocite.”
Is 22,22
15 A Toj im re~e: „A vie, {to mislite, Koj sum Jas?”
16 Simon Petar odgovori i re~e: „Ti
si Hristos, Sinot na `iviot Bog.”
17 Toga{ Isus mu odgovori i re~e:
„Bla`en si ti, Simone, sine Jonin,
za{to telo i krv ne ti go otkrija toa,
tuku Mojot Otec, Koj e na nebesata.
18 A Jas tebe ti velam: ti si Petar i
na toj kamen8 }e ja izgradam Crkvata
Svoja, i vratite na pekolot nema da ja
nadvladeat.
19 I }e ti gi dadam klu~evite od
nebesnoto carstvo, i {to }e svrze{ na
zemjata, }e bide svrzano na nebesata; a
{to }e razre{i{ na zemjata, }e bide
razre{eno i na nebesata.”
13
8 16,18. Igra na zborovi, za{to i Petar zna~i „kamen”. Sepak, li~noto ime e „Petros”, a vtorata
imenka e „petra”.
26
EVANGELIE SPORED MATEJ
20
Toga{ Isus im zapoveda na
u~enicite Svoi da ne ka`uvaat nikomu
21 deka Toj e Isus Hristos.
20
8,4
17,12.22-23
20,17-19
27,63
Lk 13,
32-33
Dela 10,40
1 Kor 15,
3-4
23
4,10
24
4,19
10,38
Lk 14,27
25
10,39
Lk 17,33
Jn 12,25-26
27
8,20
Ps 62,13
Izreki
24,12
Sir 35,22
Rim 2,6
2 Sol 1,7
28
Isus ja navestuva Svojata smrt
i voskresenie
(Mr 8,31–33; Lk 9,22)
21 Ottoga{ po~na Isus na Svoite
u~enici da im otkriva deka Toj treba
da otide vo Erusalim i da postrada
mnogu od stare{inite, prvosve{tenicite i kni`nicite i da bide ubien, i
na tretiot den da voskresne.
22 A Petar Go povle~e nastrana,
po~na da Go odvra}a, velej}i: „Bidi
milostiv kon Sebe, Gospodi; toa so
Tebe nema da se slu~i!”
23 No Toj se zavrte i mu re~e na
Petar: „Begaj od Mene, satano! Ti si
Mi soblazna, za{to misli{ ne za ona
{to e Bo`jo, tuku za ona {to e
~ove~ko!”
Patot za sledbenicite na Isus
(Mr 8,34–9,1; Lk 9,23-27)
10,23
24,30.34
26,64
24 Toga{ Isus im re~e na u~enicite
Svoi: „Ako nekoj saka da vrvi po Mene,
neka se odre~e od sebe, neka go zeme svo17,1 jot krst i neka Me posleduva;
26,37
25 za{to, koj saka da go spasi `ivotot
Jn 21,2
svoj, }e go zagubi; a koj }e go zagubi svojot `ivot zaradi Mene, }e go najde:
26 za{to, kakva polza e za ~ovek ako go
pridobie celiot svet, a na du{ata svoja
$ napakosti? Ili kakov otkup }e dade
~ovek za svojata du{a?
27 Za{to Sinot ^ove~ki }e dojde vo
slavata na Svojot Otec, so angelite
Svoi, i toga{ }e mu dade na sekoj
spored delata negovi.
28 Vistina vi velam: tuka stojat nekoi
{to nema da vkusat smrt dodeka ne Go
vidat Sinot ^ove~ki kako doa|a vo
carstvoto Svoe.”
Hristovoto preobra`enie
17
(Mr 9,2–9; Lk 9,28–36)
A po {est dni Isus gi zede so
Sebe Petar, Jakov i brat mu
Jovan, i gi izvede na visoka gora sami;
i se preobrazi pred niv; i liceto
Negovo svetna kako sonce, a ali{tata
Negovi stanaa beli kako svetlina.
3 I ete, im se javija Mojsej i Ilija,
koi razgovaraa so Nego.
4 Toga{ Petar Mu odgovori na Isus i
re~e: „Gospodi, dobro ni e da bideme
ovde; ako saka{ da napravime tri kolibi: edna za Tebe, edna za Mojsej i edna
za Ilija.”
5 Dodeka u{te govore{e, ete, gi
zaseni svetol oblak; i se ~u glas od
oblakot koj vele{e: „Ovoj e Mojot
vozquben Sin, vo Kogo e Mojata volja;
Nego poslu{ajte Go!”
6 I koga go ~uja toa u~enicite, padnaa
ni~kum i mnogu se upla{ija.
7 No Isus, otkako im prijde, se dopre
do niv i im re~e: „Stanete i ne
pla{ete se!”
8 A tie, koga gi podignaa o~ite, ne
vidoa nikoj drug osven Isus.
9 A koga sleguvaa od gorata, Isus im
zapoveda i re~e: „Nikomu ne ka`uvajte
{to vidovte dodeka Sinot ^ove~ki ne
voskresne od mrtvite!”
2
Za Ilija
(Mr 9,11–13)
I u~enicite Negovi Go zapra{aa,
govorej}i: „Zo{to, pak, kni`nicite
velat deka najnapred treba da dojde
Ilija?”
11 Isus im odgovori i re~e: „Ilija }e
dojde prethodno i }e uredi s#;
12 no vi velam deka Ilija ve}e dojde i
ne go poznaa, tuku mu napravija s# {to
sakaa; taka i Sinot ^ove~ki }e postrada od niv.”
13 Toga{ u~enicite razbraa deka Toj
im zboruva za Jovan Krstitel.
10
Isus osloboduva od demoni
(Mr 9,14–29; Lk 9,37–43)
Koga dojdoa kaj narodot, pristapi
kon Nego eden ~ovek, koj padna na kolena
15 i re~e: „Gospodi, smiluvaj se na
mojot sin, za{to e mese~ar i mnogu se
ma~i; ~esto pa|a vo ogan i ~esto - vo
voda;
14
2
28,3
Dan 7,9
3 Ptr 1,
16-18
3
11,14
2 Mojs 33
5 Mojs
18,15.18
3 Car 19,
9-14
4
5 Mojs
16,13
5
3,17
2 Mojs
13,21
19,16
24,15-16
40,34-35
3 Car 8,
10-12
Is 42,1
Dela 1,9
3 Ptr 1,17
6
27,54
9
8,4
8,20
10-11
Mal 3,
23-24
Sir 48,10
11
19,28
12
11,14
20,17-19
Lk 1,17
13
11,10-14
14
Mk 1,40
10,17
27
EVANGELIE SPORED MATEJ
17
12,39
5 Mojs
32,5.20
Dela 2,40
Fil 2,15
18
8,29
15,28
Mk 1,25
5,8
Jn 4,52-53
20
13,58
21,21
Mk 11,
22-23
1 Kor 13,2
21
Mk 9,29
22-23
17,12
20,17-19
2 Car
24,14
go dovedov kaj Tvoite u~enici, no
tie ne mo`ea da go izlekuvaat.”
17 A Isus odgovori i re~e: „O, rode
bezveren i razvraten! Do koga }e bidam
so vas? Do koga }e ve trpam? Dovedete
Mi go tuka!”
18 I mu naredi Isus i demonot izleze
od nego; i mom~eto ozdrave vo toj ~as.
19 Toga{ u~enicite pristapija kon
Isus nasamo i Mu rekoa: „Zo{to ne
mo`evme nie da go isterame?”
20 A Isus im re~e: „Zaradi va{eto
bezverie: za{to, vistina, vi velam, ako
imate vera kolku sinapovo zrno, }e $
re~ete na ovaa planina: ‚Premesti se
odovde tamu! I taa }e se premesti, i
ni{to nema da bide za vas nemo`no.
21 Ovoj, pak, rod se isteruva samo so
molitva i post.”
Isus povtorno ja najavuva
Svojata smrt i voskresenie
22
Dela 10,40
(Mr 9,30–32; Lk 9,43–45)
24
A koga bea vo Galileja, Isus im
re~e: „Sinot ^ove~ki }e bide predaden
27 vo race ~ove~ki,
5,29
23 i }e Go ubijat, i na tretiot den }e
Rim 14,13
1 Kor 8,13 voskresne.” I tie mnogu se na`alija.
2 Mojs
38,26
Koj e najgolem?
16
22
Za hramovniot danok
A koga pristignaa vo Kapernaum,
mu pristapija na Petar onie {to sobiraa didrahmi i mu rekoa: „U~itelot
va{ ne pla}a li didrahmi9?”
25 Toj odgovori: „Pla}a.” I koga vleze
doma, Isus go isprevari i re~e: „[to
misli{, Simone? Zemnite carevi od
kogo zemaat carina ili danok? Od
svoite sinovi ili od tu|i?”
26 Petar Mu odgovori: „Od tu|ite.”
Isus mu re~e: „Zna~i, sinovite se oslobodeni;
27 no, za da ne gi soblaznime, otidi do
moreto, frli jadica i prvata riba {to
}e ja ulovi{, zemi ja; i, koga }e $ ja
otvori{ ustata, }e najde{ statir10;
zemi go i podaj im go za Mene i za sebe!”
24
18
(Mr 9,33–37; Lk 9,46–48)
Vo toj ~as Mu pristapija
u~enicite do Isusa i rekoa:
„Koj e najgolem vo carstvoto nebesno?”
2 I Isus povika edno dete, go postavi
me|u niv
3 i im re~e: „Vistina vi velam, ako ne
se obratite i ne bidete kako deca, nema
da vlezete vo carstvoto nebesno:
4 koj, pak, }e se ponizi kako ova dete,
toj e najgolem vo carstvoto nebesno;
5 i koj prima takvo dete vo Moe ime,
Mene Me prima.”
Za soblaznuvawata
(Mr 9,42–48; Lk 17,1–2)
18,1
Lk 22,24
2
19,13-14
3
5,20
Lk 18,17
4
23,12
5
10,40
Lk 9,48
Jn 13,20
6
5,29
8-9
5,29-30
7,14
25,46
„Koj }e soblazni11 edno od ovie
mali, koi veruvaat vo Mene, za nego e 10
12,15
podobro da mu se obesi vodeni~ki Dela
Evr 1,14
kamen na vratot i da potone vo morska
11
dlabo~ina.
7 Te{ko mu na svetot od soblazni, Lk 19,10
1 Tim 1,15
za{to soblaznite treba da dojdat; no
te{ko mu na onoj ~ovek, preku kogo do- 12
Ez 34,16
a|a soblaznata.
8 Ako te soblaznuva rakata tvoja ili
nogata tvoja, otse~i ja i frli ja od
sebe: podobro e za tebe da vleze{ vo `ivotot kuc ili sakat, otkolku so dvete
race i dvete noze da bide{ frlen vo
ve~niot ogan;
9 i ako te soblaznuva okoto tvoe, izvadi go i frli go od sebe: podobro e za
tebe da vleze{ vo `ivotot so edno oko,
otkolku da gi ima{ i dvete o~i, a da
bide{ frlen vo ogneniot pekol.”
6
Parabola za zagubenata ovca
(Lk 15,3–7)
„Gledajte da ne prezrete edno od
ovie mali, za{to, vi velam, nivnite
angeli na nebesata postojano go gledaat
liceto na Mojot Otec nebesen.
11 Za{to Sinot ^ove~ki dojde da go
bara i spasi zagubenoto.
12 [to mislite? Ako nekoj ~ovek ima
sto ovci i edna od niv se zagubi, nema
10
9 17,24. „Didrahmi” - danok {to se pla}al za odr`uvawe na hramot.
10 17,27. „Statir” - moneta vredna dve didrahmi.
11 18,6. Soblaznuvawe zna~i naveduvawe na grev.
28
EVANGELIE SPORED MATEJ
14 li da gi ostavi devedeset i devette v
planina i da pojde da ja bara zagubena15 ta?
13 Pa, ako ja najde, vistina vi velam,
Lk 17,3
Gal 6,1
ve uveruvam deka }e se raduva za nea
16 pove}e otkolku za devedeset i devette
5 Mojs
19,15 nezagubeni.
14 Taka, ne e volja na va{iot Otec
Jn 8,17
2 Kor 13,1
1 Tim 5,19 nebesen da zagine niedno od ovie mali.”
Jn 6,39
17
Rim 16,17
1 Kor 5,11
18
16,19
Jn 20,23
19
7,7
Jn 15,7.16
1 Jn 3,22
20
28,20
Jn 16,23
21
6,12
Lk 17,4
23,34
22
5,39.44-45
1 Mojs 4,24
Efes 4,32
1 Sol 5,15
23
25,19
Ako ti zgre{i bli`niot
„Ako zgre{i protiv tebe bratot
tvoj, odi i iskaraj go nasamo; ako te
poslu{a, si go pridobil brata si;
16 ako ne te poslu{a, zemi so sebe
u{te eden ili dvajca, pa so ustata na
dvajca ili trojca svedoci neka se
potvrdi sekoj zbor;
17 ako, pak, ne gi poslu{a i niv, ka`i
$ na Crkvata; pa, ako i Crkvata ne ja
poslu{a, toga{ neka ti bide toj kako
neznabo`ec i carinik.”
18 „Vistina vi velam: s# {to }e
svrzete na zemjata, }e bide svrzano i na
neboto; i s# {to }e razre{ite na zemjata, }e bide razre{eno i na neboto.
15
Zaedni~ka molitva
19 Pak vi velam: ako dvajca od vas se
soglasat na zemjata da molat za ne{to,
{to i da bilo, }e im bide dadeno od
Mojot Otec, Koj e na nebesata;
20 za{to, kade se dvajca ili trojca
sobrani vo Moe ime, tamu sum i Jas srede niv.”
Bratsko prostuvawe
(Lk 17,4)
Toga{ Petar pristapi kon Nego i
re~e: „Gospodi, kolkupati da mu
prostam na brata mi, koga }e zgre{i
protiv mene? Do sedumpati li?”
22 Isus mu odgovori: „Ne ti velam do
sedum, tuku do sedumdesetpati po
sedum.”
21
Parabola za nemilosrdniot sluga
„Zatoa carstvoto nebesno prilega
na car koj sakal da ja ras~isti smetkata so svoite slugi.
23
Koga po~na da ja ras~istuva smetkata, dovedoa kaj nego eden {to mu
dol`e{e deset iljadi talanti;
25 pa, bidej}i nema{e so {to da plati, gospodarot negov naredi da go prodadat nego, i `ena mu, i decata negovi,
i s# {to ima{e, za da naplati.
26 Toga{ toj sluga padna i mu se poklonuva{e govorej}i: ‚Gospodare, strpi
se sprema mene i s# }e ti platam.'
27 A gospodarot na toj sluga se smiluva, go pu{ti i mu go prosti dolgot.
28 Slugata, pak, {tom izleze, najde
eden od drugarite svoi, koj mu dol`e{e
sto denarii, i koga go fati, go dave{e
i mu vele{e: ‚Vrati mi {to mi
dol`i{!'
29 Toga{ negoviot drugar padna pred
nozete negovi, go mole{e i vele{e:
‚Strpi se sprema mene i s# }e ti
isplatam!'
30 No toj ne saka{e, tuku otide i go
frli vo zatvor, dodeka ne mu go isplati dolgot.
31 Drugarite, pak, negovi, koga vidoa
{to se slu~i, mnogu se nata`ija, pa
otkako otidoa, mu ka`aa na svojot
gospodar za s# {to se slu~i.
32 Toga{ gospodarot negov go povika
i Mu re~e: ‚Zol slugo, jas ti go prostiv
onoj dolg, za{to me mole{e;
33 ne treba{e li i ti da se smiluva{
nad svojot drugar, kako {to se smiluvav
i jas nad tebe?'
34 I se razgnevi gospodarot negov, pa
go predade na ma~iteli, dodeka ne mu go
isplati celiot dolg.
35 Taka i Mojot Otec nebesen }e
postapi so vas, ako sekoj od vas ne mu gi
prosti od srce gre{kite na brata si.”
24
Za razvodot
19
(Mr 10,1–12; Lk 16,18)
Koga gi zavr{i Isus tie zborovi, zamina od Galileja i dojde vo
predelite judejski, otade Jordan.
2 Po Nego ide{e mnogu narod i Toj gi
isceli tamu.
3 I Mu pristapija fariseite {to Go
isku{uvaa, pa Mu rekoa: „Dali mu e
dopu{teno na ~ovek da ja ostavi `enata
svoja za kakva i da bilo pri~ina?”
27
Lk 7,42
34
Lk 12,
58-59
35
6,14-15
Mk 11,25
Lk 23,34
Kol 3,13
19,1
7,28
2
12,15
3
16,1
Lk 11,54
Jn 8,6
29
EVANGELIE SPORED MATEJ
4
1 Mojs 1,27
5,2
5
1 Mojs 2,24
1 Kor 6,16
Efes 5,31
6
1 Kor 7,10
7
5,31
5 Mojs 24,1
9
5,32
Lk 16,18
1 Kor 7,
10-11
10
1 Kor 7,1
11
1 Kor 7,17
12
1 Kor
7,1.7-8.
32-34
13
Lk 9,47
1 Tim 4,14
14
18,3-4
15
Mk 10,16
16
Lk 10,25
Toj im odgovori i re~e: „Ne ste li
~itale, deka Onoj {to gi sozdade vo po~etokot, ma{ko i `ensko gi sozdade,
5 i re~e: ‚Zatoa }e ostavi ~ovek tatko
i majka i }e se prilepi do `enata svoja
i }e bidat obata edno telo.'
6 Pa taka, tie ve}e ne se dvajca, tuku
edno telo. A Bog {to soedinil ~ovek da
ne razdeluva.”
7 Tie Mu rekoa: „Zo{to toga{ Mojsej
zapoveda da se dade razvodno pismo i
taa da se otpu{ti?”
8 Toj im re~e: „Zaradi tvrdokornosta
na va{ite srca Mojsej vi dozvoli da gi
otpu{tate `enite svoi; no vo
po~etokot ne be{e taka.
9 Jas, pak, vi velam: onoj {to }e ja
ostavi svojata `ena, osven zaradi prequba, i se o`eni so druga, toj vr{i prequba; i onoj, {to }e se o`eni so napu{tena, isto taka prequbodejstvuva.”
4
Brak i bezbra~nost
10 U~enicite Negovi Mu rekoa: „Ako
e takva polo`bata na ~ovekot kon
`enata, podobro da ne se `eni!”
11 A Toj im re~e: „Ne mo`e sekoj da go
prifati ka`anovo, osven onie na koi
im e dadeno;
12 za{to ima skopeni, taka rodeni od
maj~inata utroba; a ima skopeni i od
lu|e, no ima i skopeni, koi samite sebe
se skopile zaradi carstvoto nebesno.
Koj mo`e da prifati, neka prifati.”
Isus gi blagoslovuva decata
(Mr 10,13–16; Lk 18,15–17)
Toga{ kaj Nego dovedoa deca, za da
gi polo`i racete nad niv i da se
pomoli, a u~enicite im zabranuvaa.
14 No Isus re~e: „Ostavete gi decata
i ne branete im da doa|aat kaj Mene,
za{to na takvi e carstvoto nebesno.”
15 I otkako gi polo`i racete nad niv,
si otide ottamu.
13
Za bogatiot mlad ~ovek
(Mr 10,17–31; Lk 13,30; 18,18–30)
I ete, eden ~ovek, koga pristapi do
nego, Mu re~e: „U~itele dobar, kakvo
dobro treba da napravam za da imam
`ivot ve~en?”
16
A Toj mu odgovori: „Zo{to Me
narekuva{ dobar? Nikoj ne e dobar
osven Ediniot Bog. A ako saka{ da
vleze{ vo `ivotot, zapazuvaj gi zapovedite.”
18 Toj Mu re~e: „Koi?” A Isus odgovori: „Ne ubivaj, ne prequbodejstvuvaj,
ne kradi, ne svedo~i la`no;
19 po~ituvaj go tatka si i majka si;
qubi go bli`niot svoj kako sebesi!”
20 Mladi~ot Mu re~e: „Seto toa sum
go zapazil od svojata mladost; {to
u{te mi nedostasuva?”
21 Isus mu re~e: „Ako saka{ da bide{
sovr{en, odi, prodaj go imotot svoj i
razdeli go na siromasi, i }e ima{
bogatstvo na neboto; pa dojdi i vrvi po
Mene!”
22 [tom
go ~u mladiot ~ovek
ka`anovo, si otide nata`en, bidej}i
ima{e mnogu imot.
23 A Isus im re~e na u~enicite Svoi:
„Vistina, vi velam, deka bogat te{ko
}e vleze vo carstvoto nebesno;
24 i u{te vi velam: polesno $ e na kamilata da mine niz igleni u{i, otkolku na bogatiot da vleze vo carstvoto Bo`jo.”
25 Koga go ~uja toa u~enicite, mnogu
se za~udija i rekoa: „Toga{ koj mo`e da
se spasi?”
26 A Isus, gi pogledna i im re~e: „Za
lu|eto toa ne e mo`no, no za Boga s# e
mo`no.”
27 Toga{ Petar odgovori i Mu re~e:
„Ete, nie ostavivme s#, i po Tebe pojdovme: {to }e stane, so nas?”
28 A Isus im re~e: „Vistina vi velam
deka vie {to vrvite po Mene, vo noviot
svet, koga Sinot ^ove~ki }e sedne na
prestolot na slavata Svoja, }e sednete
i vie na dvanaeset prestoli i }e sudite
nad dvanaesette Izrailevi kolena;
29 i sekoj {to }e ostavi ku}a, ili
brat, ili sestra, ili tatko, ili majka,
ili `ena, ili deca, ili nivi, zaradi
Moeto ime, }e dobie stopati pove}e i
}e nasledi `ivot ve~en.
30 No mnozina prvi }e bidat posledni, a poslednite prvi.”
17
17
3 Mojs 18,5
Ez 18,21
Lk 10,28
Jk 2,10
18-19
15,4
2 Mojs
20,12-16
3 Mojs
19,18
5 Mojs
5,16-20
Rim 13,9
21
5,3.48
6,20
Kol 3,1-2
22
Lk 12,
15-21
23
Mk 10,
23-27
Lk 18,
24-27
24
1 Kor 1,26
26
1 Mojs
18,14
Er 32,17
Zah 8,6
Jov 42,2
Lk 1,37
27
4,20.22
28
8,20+
Dan 7,22
Lk 22,30
1 Kor 6,2
Otkr 3,21
21,1.12
29
Lk 14,26
30
20,16
Lk 13,30
30
EVANGELIE SPORED MATEJ
20,1
21,33
4
Parabola za rabotnicite
vo lozjeto
20
„Za{to carstvoto nebesno prilega na doma}in, koj izlegol nautro rano da iznajmi rabotnici za svoe8
to lozje.
3 Mojs
2 Pa, {tom se spogodi so rabotnicite
19,13
5 Mojs
po
denarij na den, gi prati vo lozjeto
24,15
svoe.
15
3 Potoa, koga izleze okolu tretiot12
6,23
Mk 7,22 ~as i vide drugi kako stojat na pazaRim 9,
ri{teto bez rabota,
19-21
4 im re~e: ‚Odete i vie vo moeto lozje,
pa {to e pravo, }e vi dadam.' I tie otidoa.
5 Pak izleze okolu {estiot i devettiot13 ~as i napravi isto.
6 A okolu edinaesettiot14 ~as odnovo
izleze i najde drugi, kako stojat bez
rabota, i im re~e: ‚Zo{to stoite tuka
cel den bez rabota?'
7 Tie mu rekoa: ‚Bidej}i nikoj ne n#
povika.' A toj im re~e: ‚Odete vo moeto
lozje. I {to e pravo }e dobiete'
8 A prikve~er, gospodarot na lozjeto
mu re~e na svojot nastojnik: ‚Povikaj
gi rabotnicite i plati im, po~nuvaj}i
od poslednite pa do prvite.'
9 I dojdenite okolu edinaesettiot
~as dobija po denarij.
10 A koga dojdoa prvite, pomislija
deka }e primat pove}e; no i tie dobija
po denarij;
11 i {tom dobija, negoduvaa protiv
gospodarot
12 i velea: ‚Ovie poslednite rabotea
eden ~as, a ti gi izedna~i so nas, {to ja
pretrpevme te`inata na denot i
`egata.'
13 A toj im odgovori i mu re~e na eden
od niv: ‚Prijatele, ne te onepravduvam:
neli se pogodi so mene za denarij?
14 Zemi si go svoeto i odi si; i na ovoj
posledniov, sakam da mu dadam kolku i
tebe;
15 zar nemam pravo da ~inam so svoeto
{to sakam? Ili ti e okoto zavidlivo,
za{to sum dare`liv?'
21,28
Kol 4,1
12 20,3. Toa e okolu 9 ~asot nautro.
13 20,5. Okolu 12 i 15 ~asot.
14 20,6. Okolu 17 ~asot.
Taka }e bidat poslednite prvi, a 16
prvite - posledni; za{to mnozina se 19,30
Mk 10,31
povikani, no malkumina se izbrani.”
Lk 13,30
16
Isus po tretpat ja navestuva
Svojata smrt i voskresenie
(Mr 10,32–34; Lk 18,31–34)
18
7,22-23
16,21
19
I koga se iska~uva{e Isus kon 26,2
24,7.46
Erusalim, gi zede nasamo dvanaesette Lk
Dela 10,40
1 Kor 15,4
u~enici i po patot im re~e:
18 „Ete, se iska~uvame kon Erusalim
20
i Sinot ^ove~ki }e im bide predaden 27,56
na prvosve{tenicite i kni`nicite, i
21
}e Go osudat na smrt,
19,28
19 i }e Go predadat na neznabo{cite
za da bide ismean, i tepan, i raspnat; i 22
6,39.42
na tretiot den }e voskresne.”
Is 51,17-23
17
^estoqubie i vistinsko slu`ewe
(Mr 10,33–45; Lk 22,25-27)
Er 25,15-29
Jn 18,11
23
Toga{ pristapi do Nego majkata na 24,36
26,39
Zavedeevite sinovi, zaedno so svoite
sinovi i, poklonuvaj}i Mu se, Go mo- 25
Lk 22,24le{e ne{to.
27
21 A Toj $ re~e: „[to saka{?” Taa Mu
26
odgovori: „Zapovedaj ovie moi dva sina Mk 10,43da sednat do Tebe, edniot od desno, a 44
drugiot od levo vo Tvoeto carstvo!”
22 Isus odgovori i im re~e: „Ne znaete {to barate! Mo`ete li da ja piete
~a{ata {to }e ja pijam Jas; ili da se
krstite so kr{tevaweto so koe se
kr{tevam Jas?” Tie Mu odgovorija:
„Mo`eme.”
23 I im re~e: „^a{ata Moja }e ja
piete, i so kr{tevaweto, so koe se
kr{tevam Jas, }e se krstite, no da se
sedi na Mojata desna ili leva strana,
ne e Moe da dadam, tuku komu e podgotveno od Mojot Otec.”
24 I desette, {tom go ~uja toa, negoduvaa protiv dvajcata bra}a.
25 No Isus gi povika i im re~e:
„Znaete deka knezovite narodni gospodarat nad narodite, i golemcite
vladeat nad niv;
26 me|u vas, pak, neka ne bide taka; a
koj me|u vas saka da bide pogolem, neka
vi bide sluga;
20
31
EVANGELIE SPORED MATEJ
27
i koj saka me|u vas da bide prv, neka
vi bide sluga;
28 kako {to i Sinot ^ove~ki ne dojde
28 da Mu slu`at, tuku dojde da poslu`i i
8,20
Is 53,10 da go dade `ivotot Svoj za otkup na
Mk 10,45 mnozina.”
27
Mk 9,35
Jn 13,4-15
Rim 5,6
1 Tim 2,6
30
9,27
33
11,5
34
8,3
9,29-30
Lk 10,33
21,1
Zah 14,4
Mk 11,1
14,13
2
1 Mojs
49,11
4-5
1,22
5
11,29
Is 62,11
Zah 9,9
6
26,19
7
Jn 12,14
Isceluvaweto na dvajcata slepi
od Erihon
(Mr 10,46–52; Lk 18,35–43)
I koga tie izleguvaa od Erihon, po
Nego vrve{e mnogu narod.
30 I ete, dvajca slepi, sednati pokraj
patot, {tom ~uja deka minuva Isus,
izvikaa i rekoa: „Smiluvaj ni se,
Gospodi, Sine Davidov!”
31 A narodot gi ukoruva{e da mol~at;
no tie u{te posilno vikaa i velea:
„Smiluvaj ni se, Gospodi, Sine Davidov!”
32 Isus zastana, gi povika i re~e:
„[to sakate da storam za vas?”
33 Tie Mu odgovorija: „Da ni se otvorat o~ite na{i.”
34 I Isus se smiluva i se dopre do
nivnite o~i, i vedna{ im progledaa
o~ite nivni; i tie trgnaa po Nego.
29
Hristovoto sve~eno vleguvawe vo
Erusalim
(Mr 11,1–11; Lk 19,28–40; Jn 12,12–19)
21
A koga nabli`ija do Erusalim i
dojdoa do Vitfagija, kaj Maslinovata Gora, Isus isprati dvajca u~enici
2 i im re~e: „Otidete vo selono, {to
e nasproti vas i vedna{ }e najdete
vrzana magarica i mlado magare so nea;
odvrzete gi i dovedete Mi gi!
3 A ako nekoj vi re~e ne{to, ka`ete
mu deka Mu se potrebni na Gospod, i
vedna{ }e gi prati.”
4 A seto toa stana za da se ispolni
ka`anoto preku prorokot, koj veli:
5 „Ka`ete $ na }erkata Sionova: ete,
tvojot car doa|a kaj tebe krotok i sedi
na magarica i mlado magare, sin na podjaremnica.”
6 U~enicite otidoa i napravija taka,
kako {to im be{e zapovedal Isus.
7 Gi dovedoa magaricata i mladoto
magare i gi kladoa odozgora ali{tata
svoi, i Toj sedna nad niv.
A mnozina od narodot gi postilaa
po patot oblekite svoi; drugi, pak,
se~ea granki od drvjata i gi postilaa
po patot;
9 a narodot {to vrve{e pred Nego i
po Nego, vika{e velej}i: „Osana na
Sinot Davidov! Blagosloven e Onoj
{to doa|a vo imeto Gospodovo! Osana
vo visinite!”
10 I koga vleze vo Erusalim, celiot
grad se razdvi`i, velej}i: „Koj e ovoj?”
11 A narodot govore{e: „Ovoj e Isus,
prorokot od Nazaret galilejski.”
8
Izgonuvawe na trgovcite od hramot
(Mr 11,15–19; Lk 19,45–48; Jn 12,12–16)
I vleze Isus vo hramot Bo`ji i gi
istera site {to prodavaa i kupuvaa vo
hramot, gi rasturi masite na menuva~ite i stolovite na onie {to prodavaa
gulabi,
13 i im re~e: „Napi{ano e: ‚Domot
Moj neka se nare~e dom za molitva', a
vie go napravivte razbojni~ka pe{tera.”
14 I dojdoa kaj Nego vo hramot kuci i
slepi, i Toj gi izlekuva.
15 A prvosve{tenicite i kni`nicite, koga gi vidoa ~udata {to gi napravi, i slu{aj}i gi decata kako vikaat vo
hramot i velat: „Osana na Davidoviot
Sin!”, negoduvaa,
16 i mu rekoa: „Slu{a{ li {to velat
tie?” A Isus im re~e: „Da! Zar nikoga{ ne ste ~itale: ‚Od ustata na novoroden~iwa i od doen~iwa Ti si prigotvil pofalba?'”
17 I koga gi ostavi, izleze nadvor od
gradot, vo Vitanija, i tamu preno}i.
12
Smokvata {to ne dava plod
(Mr 11,12–14; 20–24)
A utredenta, vra}aj}i se vo gradot,
ogladne;
19 i vide pokraj patot smokva, pa
otide do nea; otkako ne najde na nea
ni{to osven lisja, re~e: „Od sega da
nema plod na tebe doveka!” I smokvata
vedna{ se isu{i.
20 [tom go vidoa toa, u~enicite se
za~udija i rekoa: „Kako vedna{ se
isu{i smokvata!”
18
8
3 Car 1,33
4 Car 9,13
9
23,39
Ps
118,25.26
Ps 148,1
Jov 16,19
Lk 13,35
10
2,3
11
5 Mojs
18,15
Lk 24,19
Jn 4,19
7,40
9,17
Dela 3,
22-23
12
Neem 13,
7-8
Jn 2,14-15
13
Is 56,7
Er 7,11
14
11,4
3 Mojs
21,18
2 Car 5,8
15
4 Mojs
14,22
16
Ps 8,3
Jn 12,19
17
Mk 11,1.11
Lk 21,37
19
Os 9,16
Lk 13,6-9
32
EVANGELIE SPORED MATEJ
21
A Isus im odgovori i re~e:
„Vistina, vi velam: ako imate vera i ne
se posomnevate, ne samo toa {to stana
22 so smokvata }e go pravite, tuku, ako i
7,7-8 na ovaa planina $ re~ete - digni se i
Mk 11,24 frli se v more, }e bide.
22 I s# {to }e pobarate vo molitva so
23
7,29 vera, }e dobiete”
21
17,20
Lk 17,6
Jk 1,6
28,18
25 Pra{awa za Isusovite ovlastuvawa
21,32
Lk 7,30
Jn 3,27
26
14,5
21,46
28
20,1.4
Lk 15,11
31
6,10
Lk 18,9-14
32
Lk 7,37-50
19,1-10
(Mr 11,27–33; Lk 20,1–8)
I koga dojde Toj vo hramot i
pou~uva{e, pristapija kon Nego
prvosve{tenicite i stare{inite narodni i rekoa: „So kakva vlast go pravi{
toa i koj Ti ja dal taa vlast?”
24 A Isus im odgovori i re~e: „I Jas
}e ve pra{am ne{to. Pa, ako Mi odgovorite, i Jas }e vi ka`am so kakva
vlast go pravam ova.
25 Kr{tevaweto Jovanovo od kade
be{e: od neboto ili od lu|eto?” A tie
razmisluvaa me|u sebe i velea: „Ako
ka`eme - od neboto, }e ni re~e: ‚Pa
zo{to ne mu poveruvavte?'
26 A ako re~eme: - od lu|eto, se pla{ime od narodot; za{to site go smetaa
Jovan za prorok.”
27 I, odgovaraj}i Mu na Isus, rekoa:
„Ne znaeme.” A Toj im re~e: „Nitu Jas
ne vi ka`uvam so kakva vlast go pravam
ova.”
23
Parabola za dvata sina
„[to mislite za ova? Eden ~ovek
ima{e dva sina; pa otide kaj prviot i
mu re~e: ‚Sine, odi denes da raboti{ vo
moeto lozje!'
29 Toj odgovori i re~e: ‚Ne sakam!' no
potoa se pokaja i otide.
30 Otide i kaj vtoriot, i mu go re~e
istoto. Toj odgovori i re~e: ‚]e otidam, gospodare.' No ne otide.
31 Koj od dvajcata ja ispolni tatkovata volja?” Mu rekoa: „Prviot.” Toga{
Isus im re~e: „Vistina vi velam deka
carinicite i bludnicite pred vas }e
vlezat vo carstvoto Bo`jo:
32 za{to dojde kaj vas Jovan po patot
na pravednosta i vie ne mu poveruvavte,
a carinicite i bludnicite mu poveruvaa; vie, pak, iako vidovte, ne se pre28
domislivte otposle za da mu poveru- 33
Is 5,1-2
vate.”
Parabola za nemilosrdnite lozari
(Mr 12,1–12; Lk 20,9–19)
„^ujte druga parabola! Be{e eden
~ovek doma}in, koj nasadi lozje, go
zagradi so plot, iskopa vo nego bunar,
napravi kula i, otkako im go predade na
lozarite, si otide.
34 I koga nabli`i vremeto za berba,
toj gi isprati kaj lozarite svoite
slugi za da gi zemat plodovite negovi.
35 No, lozarite, gi fatija negovite
slugi, edniot go pretepaa, drugiot go
ubija, a tretiot so kamewa go zasipaa.
36 Toj povtorno isprati drugi slugi,
pove}e od prvite; no i so niv postapija
isto.
37 Najposle go isprati kaj niv svojot
sin, velej}i: ‚]e se zasramat od sin mi.'
38 No lozarite, {tom go vidoa sin mu,
si rekoa me|u sebe: ‚Ovoj e naslednikot;
ajde da go ubieme i da go prisvoime
nasledstvoto negovo.'
39 Pa, go fatija, go izvedoa nadvor od
lozjeto i go ubija.
40 Koga }e dojde gospodarot na lozjeto,
{to }e im napravi na tie lozari?”
41 Mu
odgovorija: „Zlostornicite
`estoko }e gi pogubi, a lozjeto }e go
dade na drugi lozari {to }e mu gi
davaat plodovite navreme.”
42 A Isus im re~e: „Zar nikoga{ ne
ste ~itale vo Pismata: ‚Kamenot {to
go otfrlija yidarite, stana kamen
temelnik: toa e od Gospod i ~udesno e
vo o~ite na{i.'
43 Zatoa vi velam deka carstvoto
Bo`jo }e bide zemeno od vas i }e se dade
na narod {to gi prinesuva negovite
plodovi.
44 I koj padne vrz toj kamen, }e se razbie; a vrz kogo toj }e padne, }e go zdrobi.”
45 I slu{aj}i gi Negovite paraboli,
prvosve{tenicite i fariseite razbraa
deka govori za niv,
46 pa nastojuvaa da Go fatat; no se
pla{ea od narodot, za{to Go smetaa za
prorok.
33
34
22,3
35
22,6
23,37
36
22,4
37
Jn 3,16-17
1 Jn 4,9
38
Gal 4,7
39
Jn 19,17
Evr 13,12
42
Is 28,16
Ps 118,
22-23
Dela 4,11
1 Ptr 2,4-8
43
Dela 13,46
44
Mk 11,18
Lk 20,18
Rim 11,11
46
14,5
16,14
21,26
33
EVANGELIE SPORED MATEJ
22,1
Parabola za svadbata
na careviot sin
13,33
2
8,11
18,23
Izreki
9,1-6
3
21,34
4
21,36
5
Lk 14,18
6
21,35
9
Otkr 19,7
10
9,9-13
13,38.47
Tov 9,12
12
26,50
13
8,12
14
20,16
15
16,1
Lk 11,54
16
5 Mojs
10,17
Dela 10,
34-35
22
(Lk 14,15–24)
I odgovaraj}i, Isus pak im govore{e vo paraboli i re~e:
2 „Carstvoto nebesno prilega na eden
car, koj napravi svadba za svojot sin.
3 I gi isprati svoite slugi da gi
povikaat pokanetite na svadba; a tie ne
sakaa da dojdat.
4 Povtorno isprati drugi slugi i im
re~e: ka`ete im na pokanetite: ‚Ete,
prigotviv jadewe; juncite moi i s# {to
e ugoeno se zaklani, i s# e gotovo; dojdete na svadbata!'
5 No tie go prenebregnaa toa i si otidoa: edni na niva, drugi po trgovijata
svoja;
6 a ostanatite, pak, gi fatija negovite slugi, gi ismejaa i gi ubija.
7 [tom ~u za toa carot, se naluti,
isprati svoja vojska i gi pogubi ubijcite i im go zapali nivniot grad.
8 Toga{ im re~e na slugite svoi:
‚Svadbata e gotova, no pokanetite ne
bea dostojni.
9 Zatoa odete po krstopatite i kolkumina }e najdete, pokanete gi na svadba!'
10 I izlegoa slugite po pati{tata, gi
sobraa site {to gi najdoa - i lo{i i
dobri; i se napolni svadbeniot dom so
gosti.
11 Koga vleze carot da gi vidi gostite, zabele`a eden neoble~en vo svadbena obleka.
12 Pa mu re~e: ‚Prijatele, kako vleze
ovde, neoble~en vo svadbena obleka?' A
toj mol~e{e.
13 Toga{ carot im re~e na slugite:
‚Vrzete mu gi racete i nozete, zemete go
i frlete go vo krajnata temnina; tamu
}e bide pla~ i krckawe so zabi!'
14 za{to, mnozina se povikani, a
malkumina izbrani.”
Pra{awa za danokot
(Mr 12,13–17; Lk 20,20–26)
Toga{ fariseite otidoa i se sovetuvaa kako da Go fatat vo nekoj zbor.
16 I gi ispra}aa kaj Nego svoite
u~enici, zaedno so nekoi Irodovci, koi
15
Mu govorea: „U~itele, znaeme deka si
vistinit i navistina gi u~i{ lu|eto
na patot Bo`ji, i ne se pla{i{ od
nikogo, za{to ne gleda{ koj e koj;
17 zatoa ka`i ni; {to misli{: treba
li da se dava danok na carot ili ne?”
18 No Isus go proyre lukavstvoto
nivno i re~e: „[to Me isku{uvate,
licemeri?
19 Poka`ete Mi ja dano~nata para.”
Tie Mu donesoa eden denarij.
20 I im re~e: „^ij e ovoj lik i natpis?”
21 Tie odgovorija: „Na carot.” Toga{
im re~e: „Podajte go carevoto na carot,
a Bo`joto na Boga!”
22 I {tom go ~uja toa, tie se voshitija i otkako go ostavija, si otidoa.
Pra{awa za voskresenieto
(Mr 12,18–27; Lk 20,27–38)
Vo istiot den pristapija kon Nego
i sadukeite, koi velat deka nema voskresenie, i Go pra{aa,
24 govorej}i: „U~itele, Mojsej re~e:
‚Ako umre nekoj bez deca, toga{ brat mu
neka ja zeme `enata negova i neka mu
podigne potomstvo na svojot brat!'
25 Kaj nas ima{e sedummina bra}a;
prviot se o`eni i umre; pa, bidej}i
nema{e porod, ja ostavi `enata svoja na
brata si;
26 isto taka napravi i vtoriot, i tretiot, s# do sedmiot;
27 a po site niv umre i `enata.
28 Pri voskresenieto, na kogo od
sedumminata }e bide taa `ena, bidej}i
so site `iveela?”
29 Isus im odgovori i re~e: „Se
la`ete, za{to ne gi poznavate
Pismata, nitu silata Bo`ja;
30 za{to pri voskresenieto lu|eto
nitu se `enat, nitu se ma`at, tuku se
kako angeli Bo`ji na neboto.
31 A za voskresenieto na mrtvite, ne
ste li ~itale {to vi rekol Bog,
velej}i:
32 ‚Jas sum Bog Avraamov, Bog Isakov
i Bog Jakovov.' Bog ne e Bog na mrtvite,
tuku na `ivite.”
33 I narodot, slu{aj}i go toa, se
voshituva{e na Negovata nauka.
23
21
6,24
Rim 13,7
1 Ptr 2,17
22
16,4
22,33
23
2 Mak 7,9
Dela 4,1-2
1 Kor
15,12
24
1 Mojs 38,8
5 Mojs 25,5
30
Mudr 5,5
Kol 1,12
32
2 Mojs 3,6
3,15-16
Dan 12,2
Dela 3,13
33
7,28
Jn 7,15
34
EVANGELIE SPORED MATEJ
35
Najva`nata zapoved
16,1
(Mr 12,28–34; Lk 10,25–28)
37
34 Koga fariseite slu{naa deka gi
zamol~i sadukeite, se sobraa zaedno.
35 I eden od niv, zakonik, isku{u39 vaj}i Go, zapra{a i re~e:
36 „U~itele, koja zapoved e najgolema
5,43
19,19
vo
Zakonot?”
3 Mojs
37 A Isus mu odgovori: „,Vozqubi Go
19,18
Jn 13,34-35
Rim 13,8-9 Gospoda, svojot Bog, so seto svoe srce, i
Gal 5,14 so seta svoja du{a, i so siot svoj razum;'
Jk 2,8
38 toa e prva i najgolema zapoved;
39 a vtorata e sli~na na nea: ,vozqubi
40
7,12
go svojot bli`en kako sebesi!'
40 Na tie dve zapovedi se dr`at
43
9,27 celiot Zakon i Prorocite.”
5 Mojs 6,5
Is.N.
22,5gr.
44
26,64
Ps 110,1
Mk 16,19
Dela 2,
33-34
Evr 1,3.
13 8,1
10,12-13
45
1,1
46
Mk 12,34
Lk 20,40
Jn 21,12
23,1
Lk 20,45
3
5 Mojs
17,10
Mal 2,7-8
Rim 2,
17-24
4
11,30
Lk 11,46
Za Davidoviot sin
(Mr 12,35–37; Lk 20,41–44)
41 I koga se sobraa fariseite, Isus
gi pra{a
42 i re~e: „[to mislite za Hristos?
^ij sin e Toj?” Mu odgovorija:
„Davidov.”
43 Im re~e: „Kako toga{ David, preku
Duhot Go nare~e Gospod, velej}i:
44 ‚Mu re~e Gospod na Mojot Gospod:
Sedi od Mojata desna strana, dodeka ne
gi polo`am neprijatelite Tvoi vo
podno`jeto na nozete Tvoi.'
45 I taka, ako David Go nare~e Gospod, kako toga{ mo`e Toj da Mu e sin?”
46 I nikoj ne mo`e{e da Mu odgovori
nitu zbor, i od toj den nikoj ve}e ne se
osmeli da Go pra{a.
Isus gi ukoruva kni`nicite
i fariseite
(Mr 12,38–39; Lk 11,37–52; 20,45–46)
23
Toga{ Isus mu govore{e na
narodot i na u~enicite Svoi,
2 velej}i: „Na Mojseeviot stol sednaa
kni`nicite i fariseite.
3 Zatoa, s# {to }e vi ka`at da pazite,
pazete i izvr{uvajte; a spored delata
nivni ne postapuvajte, za{to tie govorat, no ne izvr{uvaat;
4 vrzuvaat bremiwa te{ki i ma~ni za
nosewe i gi klavaat vrz ple}ite na lu|eto, a sami ne sakaat nitu so prst da gi
pomrdnat.
I site svoi dela gi pravat za da gi
vidat lu|eto; gi pro{iruvaat svoite
zapisi i gi prodol`uvaat resite na
svojata obleka;
6 sakaat prvo mesto na gozbite i predni mesta vo sinagogite,
7 i pozdravi po ulicite, i da gi vikaat lu|eto‚ Ravi, Ravi!'
8 A vie nemojte da se narekuvate
‚Ravi', za{to eden e va{iot U~itel Hristos, a vie ste site bra}a.
9 I nikogo na zemjata ne vikajte go
svoj Tatko, za{to eden e va{iot Tatko
- Onoj, Koj e na nebesata;
10 i nastavnici nemojte da se narekuvate, za{to eden e va{iot Nastavnik Hristos.
11 No, najgolemiot me|u vas da vi bide
sluga;
12 za{to, koj se vozdignuva, }e bide
ponizen; a koj se ponizuva, }e bide
vozdignat.”
5
Osuda na licemerite
(Mr 12,40; Lk 11,9–52; 20,47)
5
6,1.5
4 Mojs
15,37-39
Amos 4,5
6
Lk 14,7
9
6,9
Mal 2,10
10
Jn 13,13
11
18,4
20,26
Mk 9,34-35
12
Is 2,9-17
Izreki
29,23
Lk 14,11
18,14
Jk 4,10
13
5,20
11,21
18,9
Is 5,8-24
Er 8,8
Mal 2,8
Lk 11,52
13 „Te{ko vam, kni`nici i farisei,
licemeri, zatoa {to go zatvorate 14
carstvoto nebesno pred lu|eto; za{to, Mk 12,40
nitu vie vleguvate, nitu gi pu{tate da 16
15,14
vlezat onie {to sakaat da vlezat.
Jn 9,38-41
14 Te{ko vam, kni`nici i farisei,
Rim 2,19
licemeri, za{to gi podjaduvate domovite na vdovicite i licemerno dolgo se
molite; zaradi toa }e dobiete pogolema
osuda.
15 Te{ko vam kni`nici i farisei,
licemeri, za{to obikoluvate po more i
po kopno za da dobiete eden sledbenik,
i koga toa }e se slu~i, toga{ go pravite
sin na pekolot, dvojno pogolem od vas.
16 Te{ko vam, voda~i slepi, koi
velite: ‚Ako se zakolne nekoj vo hramot, ne e ni{to; no ako se zakolne nekoj
vo zlatoto na hramot, vinoven e.'
17 Bezumni i slepi! [to e pogolemo:
zlatoto ili hramot koj{to go osvetuva
zlatoto?
18 Isto taka velite: ‚Ako nekoj se
zakolne vo `rtvenikot, ni{to ne e; no,
ako nekoj se zakolne vo darot {to e na
nego, vinoven e.'
35
EVANGELIE SPORED MATEJ
20
5,33-37
21
3 Car 8,13
22
5,34
Is 66,1
23
3 Mojs
27,30
5 Mojs
14,22
Er 5,1
Amos 5,21
Lk 11,42
Rim 3,3
25
Mk 7,4
26
Jn 9,40
27
Dela 23,3
28
Lk 16,15
31-32
Dela 7,52
32
1 Sol 2,16
Bezumni i slepi! [to e posveto:
darot ili `rtvenikot {to go osvetuva
darot?
20 A koj }e se zakolne vo `rtvenikot,
se kolne vo nego i vo s# {to e vrz nego;
21 i koj }e se zakolne vo hramot, se
kolne vo nego i vo Onoj Koj `ivee vo
nego;
22 i koj }e se zakolne vo neboto, se
kolne vo prestolot Bo`ji i vo Onoj,
{to sedi na nego.
23 Te{ko vam, kni`nici i farisei,
licemeri, za{to davate desetok od nane, kopra i kim, a ste go ostavile najva`noto vo Zakonot: pravednosta, milosta i verata; ova treba{e da go pravite, a i ona da ne go ostavate.
24 Voda~i slepi, vie komarecot go
cedite, a kamilata ja progoltuvate!
25 Te{ko vam, kni`nici i farisei,
licemeri, za{to gi ~istite ~a{ata i
~inijata odnadvor, dodeka vnatre tie se
polni so grabe` i nepravda.
26 Slep fariseju, o~isti gi ~a{ata i
~inijata najnapred vnatre, za da bidat
~isti i odnadvor.
27 Te{ko vam, kni`nici i farisei,
licemeri, za{to li~ite na varosani
grobovi, {to odnadvor izgledaat ubavo,
a vnatre se polni so mrtove~ki koski i
sekakva ne~istotija.
28 Taka i vie, odnadvor im se poka`uvate na lu|eto kako pravedni, a vnatre
ste polni so licemernost i bezzakonie.”
19
Objavata na kaznata za licemerite
(Lk 11,47–51)
„Te{ko vam kni`nici i farisei,
licemeri, za{to im yidate grobnici na
prorocite i gi ukrasuvate spomenicite
na pravednite,
30 pa velite: ‚Da `iveevme vo dnite
na na{ite tatkovci, nema{e da staneme
nivni sou~esnici vo krvta na prorocite.'
31 A so toa svedo~ite sami protiv
sebe, deka ste sinovi na onie {to gi
ubile prorocite.
32 Dopolnete ja i vie merata na
tatkovcite va{i!
Zmii i ro`bi aspidini, kako }e
pobegnete od osudata za vo pekolot?
34 Zatoa, ete, Jas pra}am kaj vas proroci i mudreci i kni`nici; edni }e
ubiete i raspnete, a drugi }e tepate po
sinagogite va{i i }e gi progonuvate od
grad vo grad;
35 za da padne vrz vas seta pravedna
krv {to e proleana na zemjata, od krvta
na pravedniot Avel pa do krvta na
Zaharija, sinot na Varahija, kogo go
ubivte me|u hramot i `rtvenikot.
36 Vistina, vi velam: seto toa }e dojde
vrz ovoj rod!”
33
Isusovata qubov kon Erusalim
(Lk 13,34–35)
33
3,7
12,34
34
1 Kor
12,28
35
27,25
1 Mojs 4,10
2 Let
24,20-22
Otkr 16,6
18,24
36
24,34
37
21,35
22,6
Dela 7,59
„Erusalime, Erusalime, {to gi 38
Er 7,14
ubiva{ prorocite i so kamewa gi zasi- 12,7
puva{ ispratenite kaj tebe! Kolkupati 22,5
Ps 68,25
sakav da gi soberam ~edata tvoi, kako Jn 2,19-21
kva~kata {to gi sobira piliwata svoi
39
pod kriljata, a vie ne sakavte.
21,9
38 Ete, vi se ostava pust va{iot dom.
Ps 118,26
39 Za{to vi velam: nema da Me vidite Lk 19,38
od sega dodeka ne ka`ete: ,Blagosloven
e Onoj, Koj doa|a vo imeto Gospodovo!'” 24,2
37
Navestuvawe za razurnuvaweto
na hramot vo Erusalim
24
(Mr 13,1–2; Lk 21,5–6)
I koga izleze Isus od hramot i
si ode{e, Mu prijdoa u~enicite
Negovi za da Mu gi poka`at gradbite
na hramot.
2 A Isus im re~e: „Ne go gledate li
seto toa? Vistina, vi velam: nema da
ostane tuka nitu kamen na kamen, a da
ne bide urnat.”
29
Nevolji i progonstva
(Mr 13,3–13; Lk 21,8–19)
Lk 19,44
3
5,1
10,23
13,39
1 Kor
15,23
1 Sol 2,19
3,13
4,15
5,23
2 Sol 2,1.8
Jk 5,7-8
3 Ptr
3,4.12
1 Jn 2,28
4
Er 29,8
Otkr 12,9
I koga sede{e na Maslinovata Gora, 5
Er 14,14
Mu prijdoa u~enicite Negovi nasamo i
Mu rekoa: „Ka`i ni, koga }e bide toa, i
kakov }e bide znakot za Tvoeto doa|awe
i za krajot na svetot?”
4 A Isus im odgovori i re~e: „Pazete
se, da ne ve izla`e nekoj;
5 za{to mnogumina }e dojdat vo Moe
ime, govorej}i: ‚Jas sum Hristos!' i }e
prela`at mnozina.
3
36
EVANGELIE SPORED MATEJ
6
Dan 2,28
7
Is 19,2
2 Let 15,6
8
Is 13,8
Os 13,13
Jn 16,21
Rim 8,22
1 Sol 5,3
Otkr 12,2
9
Jn 15,18
11
7,15
3 Ptr 2,1
12
Lk 18,8
2 Sol 2,3
13
10,22.32
14
26,13
28,19
Mk 16,15
Rim 10,18
]e slu{ate za vojni i glasovi za
vojni. Gledajte da ne se upla{ite, za{to seto toa treba da bide; no toa u{te
ne e krajot.
7 Za{to }e se krene narod protiv
narod, i carstvo protiv carstvo, i na
mesta }e ima glad, pomor i potresi;
8 a seto toa e po~etok na stradawata.
9 Toga{ }e ve predadat na ma~ewe i
}e ve ubijat; i }e bidete mrazeni od
site narodi, zaradi Moeto ime.
10 Toga{ mnozina }e se soblaznat i
eden so drug }e se predavaat i eden so
drug }e se mrazat;
11 mnogu la`ni proroci }e se pojavat
i }e prela`at mnozina;
12 i bidej}i bezzakonijata }e se umno`at, kaj mnozina qubovta }e oladi.
13 A koj }e izdr`i do kraj, toj }e bide
spasen.
14 I }e bide propovedano ova Evangelie za carstvoto po celiot svet, za
svedo{tvo na site narodi; i toga{ }e
dojde krajot.”
6
15
Dan 9,27
11,31
12,11
1 Mak 1,54
Gnasniot pusto{nik
(Mr 13,14–23; Lk 21,20–24)
15
„Pa taka, {tom go vidite gnasniot
golemi znaci i ~uda, za da gi prela`at,
ako e mo`no, i izbranite.
25 Ete, odnapred vi ka`av.
26 I taka, ako vi re~at: ‚Ete, Toj e vo
pustinata' - ne izleguvajte; ili, ‚ete, vo
skri{nite odai e' - ne veruvajte!
27 Za{to, kako {to molwata izleguva
od istok i se gleda duri do zapad, taka
}e bide doa|aweto na Sinot ^ove~ki.
28 Za{to, kade {to e mr{ata, tamu se
sobiraat i orlite.”
Vra}aweto na Sinot ^ove~ki
(Mr 13,24–27; Lk 21,25–28)
Lk 17,31
18
1 Mojs
19,26
19
Lk 23,29
21
Dan 12,1
Otkr 7,14
16,18
23
Lk 17,21.23
24
5 Mojs
13,1-3
2 Sol 2,
3-4.9
8,20
28
Jov 39,30
Lk 17,37
Jn 7,27
29
Is 13,10
34,4
Amos 8,9
30
16,27
26,64
2 Mojs
19,16
34,5
Zah 12,
10-12
Dan 7,13
7,14
Otkr 1,7
„I vedna{, po makite na tie dni,
sonceto }e se pomra~i i mese~inata
nema da ja dava svojata svetlina, i yvezdi }e pa|aat od neboto, i silite nebes- 31
13,41
ki }e se razni{aat.
5 Mojs
30 Toga{ }e se javi na neboto znakot
30,3-4
1,9
na Sinot ^ove~ki i }e zapla~at site Neem
1 Sol 4,16
zemni plemiwa, i }e Go vidat Sinot
^ove~ki kako doa|a na nebesnite 33
Jk 5,9
oblaci, so sila i golema slava;
Otkr 3,20
31 i }e gi isprati Svoite angeli so
silen truben glas, i }e gi soberat 34
10,23
Negovite izbranici od ~etirite vetra, 16,28
od edniot do drugiot kraj na nebesata.” Is 51,6
29
17 pustinik kako stoi na svetoto mesto, za
koja zboruva prorokot Danil - koj ~ita
neka razbere,
16 toga{ onie, {to se nao|aat vo
Judeja, neka begaat po planinite;
17 koj e na pokriv neka ne sleguva da
zeme ne{to od ku}ata svoja;
18 i koj e na niva, neka ne se vra}a
nazad za da gi zeme ali{tata svoi!
19 No te{ko na bremenite i na
doilkite vo tie dni!
20 Zatoa molete se da ne stane begaweto va{e zime ili vo sabota;
21 za{to toga{ }e ima golema nevolja,
kakva {to nemalo od po~etokot na svetot pa dosega, nitu, pak, }e ima.
22 I ako ne se skratat onie dni, nikoj
ne bi se spasil; no zaradi izbranite }e
se skratat tie dni.
23 Toga{, ako vi ka`e nekoj: ‚Eve,
ovde e Hristos' ili ‚tamu e' - ne veruvajte!
24 Za{to }e se pojavat la`ni hristosi i la`ni proroci, i }e poka`at
27
Sporedba so smokvata
(Mr 13,28–31; Lk 21,29–33)
35
5,18
Ps 101,26
32 „Nau~ete ja parabolata od smokva- 36
14,7
ta: {tom }e se podmladat nejzinite Zah
Mk
granki i pu{tat lisja, znaete deka e 13,32.35
Dela 1,7
blizu letoto;
33 Taka i vie, koga }e go vidite seto 38
1 Mojs
toa, znajte deka e blizu, pred vratata.
7,7.13
34 Vistina vi velam: nema da mine
3 Ptr 3,6
ovoj rod dodeka seto ova ne se ispolni.
35 Neboto i zemjata }e minat, no
zborovite Moi nema da minat.”
Denot i ~asot - nepoznati!
(Mr 13,32–37; Lk 17,26–30; 34–36)
„A za toj den i ~as nikoj ne znae,
nitu angelite nebesni, tuku samo Mojot
Otec;
37 no, kako {to be{e vo denovite na
Noe, taka }e bide i pri doa|aweto na
Sinot ^ove~ki;
38 za{to, kako {to vo denovite pred
potopot jadea i pieja, se `enea i se
36
37
EVANGELIE SPORED MATEJ
39 ma`ea do onoj den koga Noe vleze vo
1 Sol 5,3
42
25,13
Lk
12,37.39-40
1 Sol 5,1.6
43
1 Sol 5,2.4
Otkr 3,3
45
Ps 103,27
105,21
Lk 12,42
47
19,28
25,21.23
48
3 Ptr 3,4
50
24,42
51
8,12
25,1
Lk 12,
35-36
kov~egot,
39 i ne sfatija dodeka ne dojde
potopot i istrebi s# - taka }e bide i
doa|aweto na Sinot ^ove~ki.
40 Toga{ }e bidat dvajca na niva: eden
}e bide zemen, a drugiot }e bide
ostaven;
41 dve `eni }e melat so ra~na melnica: ednata }e bide zemena, a drugata }e
bide ostavena.
42 Pa taka, bidete budni, za{to ne
znaete vo koj ~as }e dojde va{iot
Gospod.
43 Znajte go i ova: koga doma}inot na
ku}ata bi znael vo koj ~as }e dojde
kradecot, toj bi ostanal buden i ne bi
dozvolil da mu provalat vo ku}ata.
44 Zatoa i vie treba da bidete podgotveni, za{to Sinot ^ove~ki doa|a vo
~asot koga ne o~ekuvate.”
Verni i neverni slu`iteli
(Lk 12,42–48)
45 „Koj e, pak, toj veren i mudar sluga,
kogo }e go postavi gospodarot negov nad
slugite svoi da im dava navreme hrana?
46 Blaze na toj sluga, kogo, koga }e
dojde gospodarot negov, go nao|a deka
postapuva taka;
47 vistina vi velam deka nad celiot
svoj imot }e go postavi nego.
48 Ako, pak, toj sluga e lo{ i si re~e
vo srceto svoe: ‚Gospodarot moj u{te za
dolgo vreme nema da dojde',
49 pa po~ne da gi tepa drugarite svoi
i da jade i pie so pijanicite,
50 gospodarot na toj sluga }e dojde vo
den koga toj ne go o~ekuva, i vo ~as {to
ne go znae;
51 i }e go rase~e na dve, i }e mu dade
udel so licemerite; tamu }e bide pla~
i krckawe so zabi.”
Parabola za desette devojki
25
„Toga{ carstvoto nebesno }e zaprilega na deset devojki, koi gi
zedoa svoite svetilki i izlegoa da go
presretnat mlado`enecot.
2 Pette od niv bea mudri, a pette nerazumni.
Nerazumnite gi zedoa svetilkite
svoi, no ne ponesoa so sebe maslo;
4 a mudrite, zaedno so svetilkite
svoi, zedoa vo sadovite i maslo;
5 i bidej}i mlado`enecot se zabavi,
site zadremaa i zaspaa.
6 A na polno} se ~u vikawe: ‚Eve
mlado`enecot, doa|a, izlezete da go
presretnete!'
7 Toga{ site tie devojki stanaa i gi
prigotvija svoite svetilki.
8 Nerazumnite, pak, im rekoa na
mudrite: ‚Dajte ni od va{eto maslo,
za{to na{ite svetilki gasnat.'
9 Mudrite im odgovorija i rekoa: ‚No,
mo`e da ne ni stigne i nam i vam: podobro odete kaj prodava~ite i kupete
si!'
10 A koga tie otidoa da kupat, pristigna mlado`enecot i prigotvenite
vlegoa so nego na svadbata, i vratite se
zatvorija.
11 Potoa dojdoa i drugite devojki i
vikaa: ‚Gospodare, gospodare, otvori
ni!'
12 A toj im odgovori i re~e: ‚Vistina,
vi velam: ne ve poznavam!'
13 I taka, bidete budni, za{to ne go
znaete nitu denot, nitu ~asot, koga }e
dojde Sinot ^ove~ki.”
3
Parabola za talantite
(Lk 19,12–27)
„Za{to, Toj }e postapi kako
~ovekot, koj trgnuvaj}i na pat, gi povika slugite svoi i im go predade svojot
imot;
15 i na edniot mu dade pet talanti, na
drugiot dva, na tretiot eden, sekomu
spored sposobnosta negova; i vedna{
zamina.
16 Onoj {to zede pet talanti, otide,
gi upotrebi vo rabota i spe~ali drugi
pet talanti;
17 i isto taka i onoj {to zede dva
talanta, spe~ali drugi dva;
18 a onoj, {to dobi eden talant, otide
i go zakopa v zemja i taka gi sokri
parite na svojot gospodar.
19 Po dolgo vreme dojde gospodarot na
ovie slugi i pobara da mu podnesat
smetka.
14
5
24,48
3 Ptr 3,9
6
Lk 17,34
1 Sol 5,2
8
Izreki
13,9
10
24,44
Otkr 19,7.9
11
Lk 13,25
12
7,23
Lk 13,27
13
24,36.42
Mk 13,33
14
Lk 19,12
38
EVANGELIE SPORED MATEJ
19
18,23
21
19,28
Lk 12,44
16,10
23
Jn 15,11
29
13,12
Lk 19,26
30
8,12
31
16,27
19,28
Zah 14,5
Mk 8,38
Lk 9,26
Juda 1,14
32
13,49
Ez 34,17
33
22,44
Ps 109,1
I koga pristapi onoj {to be{e
primil pet talanti, donese u{te pet
talanti i re~e: ‚Gospodare, ti mi
predade pet talanti; ete, so niv
spe~aliv u{te pet talanti.'
21 Gospodarot negov mu re~e: ‚Ubavo,
dobar i veren slugo! Vo malku be{e
veren, nad mnogu }e te postavam; vlezi
vo radosta na svojot gospodar!'
22 Mu pristapi i onoj {to be{e primil dva talanta i re~e: ‚Gospodare, ti
mi predade dva talanta, eve, so niv
spe~aliv u{te dva talanta.'
23 Gospodarot mu re~e: ‚Ubavo, dobar
i veren slugo! Vo malku be{e veren,
nad mnogu }e te postavam; spodeli ja
radosta so svojot gospodar!'
24 Mu pristapi i onoj {to be{e zel
eden talant i re~e: ‚Gospodare, te znaev
deka si `estok ~ovek: `nee{ kade {to
ne si seel, i sobira{ kade {to ne si
veel,
25 pa se upla{iv i otidov, i go sokriv
tvojot talant v zemja; ete ti go tvoeto.'
26 A gospodarot mu odgovori i re~e:
‚Zol i mrzliv slugo! Ako si znael deka
`neam, kade {to ne sum seel, i sobiram
kade {to ne sum veel,
27 treba{e moite pari da im gi dade{
na trgovcite, pa koga }e dojdam da si go
priberam svoeto so dobivka;
28 zemete go od nego talantot i dajte
mu go na onoj {to ima deset talanti;
29 za{to sekomu, {to ima, }e mu se
dade i preumno`i, a od onoj, {to nema,
}e mu se odzeme i ona {to go ima;
30 a lo{iot sluga frlete go vo krajna
temnina: tamu }e bide pla~ i krckawe
so zabi.'” Otkako go re~e toa, izvika:
„Koj ima u{i da slu{a, neka ~ue.”
20
Sudniot den
„A koga }e dojde Sinot ^ove~ki vo
Svojata slava i site sveti angeli so
Nego, toga{ }e sedne na prestolot na
slavata Svoja,
32 i }e se soberat pred Nego site narodi, pa }e gi oddeli edni od drugi,
kako {to pastirot gi oddeluva ovcite
od kozite;
33 i }e gi postavi ovcite od Svojata
desna strana, a kozite od levata.
31
Toga{ Carot }e im ka`e na onie
{to Mu se od desnata strana: ‚Dojdete,
blagosloveni od Mojot Otec; nasledete
go carstvoto, podgotveno za vas od
po~etokot na svetot;
35 za{to, gladen bev i Mi dadovte da
jadam; `eden bev i Me napoivte, stranec bev i Me primivte;
36 neoble~en bev i Me oblekovte;
bolen bev i Me posetivte; vo zatvor bev
i dojdovte kaj Mene.'
37 Toga{ pravednicite }e Mu odgovorat i re~at: ‚Gospodi, koga Te vidovme
gladen i Te nahranivme, ili `eden i
Te napoivme?
38 Koga te vidovme stranec i Te pribravme, ili neoble~en i Te oblekovme?
39 Koga Te vidovme bolen, ili vo
zatvor i Te posetivme?'
40 A Carot }e im odgovori i }e re~e:
‚Vistina, vi velam: dokolku ste go
napravile toa za eden od ovie Moi najmali bra}a, za Mene ste go napravile.'
41 Toga{ }e im ka`e i na onie {to se
od levata strana: ‚Begajte od Mene,
prokleti, vo ve~en ogan, podgotven za
|avolot i za negovite angeli!
42 Za{to, gladen bev i ne Mi dadovte
da jadam; `eden bev i ne Me napoivte;
43 stranec bev i ne Me pribravte;
neoble~en bev i ne Me oblekovte; bolen
i vo zatvor bev i ne Me posetivte.'
44 Toga{ i tie }e Mu odgovorat i
re~at: ‚Gospodi, koga Te vidovme gladen, ili `eden, ili stranec, ili neoble~en, ili bolen, ili vo zatvor - ne
Ti poslu`ivme?'
45 Toga{ }e im odgovori i re~e:
‚Dokolku ne ste go napravile toa za
eden od ovie najmali bra}a nitu za
Mene ne ste go napravile.'
46 I tie }e otidat vo ve~na maka, a
pravednicite - vo `ivot ve~en.”
34
Zagovor protiv Isus
(Mr 14,1–2; Lk 22,1–2; Jn 11,45–53)
26
I koga gi zavr{i Isus site ovie
zborovi, im re~e na u~enicite
Svoi:
2 „Znaete deka po dva dni }e bide
Pasha i Sinot ^ove~ki }e bide predaden na raspnuvawe.”
34
Lk 22,30
Efes 1,4
35
Is 58,7
Jov 31,32
Lk 14,
12-14
Dela 6,1-3
36
Lk 3,11
2 Tim 1,
16-18
Evr 13,3
40
10,40.42
18,5
Izreki
19,17
Jn 20,17
Otkr 11,15
41
7,23
2 Sol 1,9
Juda 1,7
42
Jov 22,7
43
10,14
Jov 22,6
Lk 9,53
46
Dan 12,2
Jn 5,29
26,1
11,1
13,53
2
16,21
2 Mojs
12,1-27
Lk 24,7.20
Jn 19,16
39
EVANGELIE SPORED MATEJ
3
u~enicite i Mu rekoa: „Kade saka{ da
ti prigotvime da jade{ Pasha?”
18 Toj im re~e: „Odete v grad kaj toj i
toj ~ovek i ka`ete mu: ‚U~itelot veli:
vremeto Mi nabli`i, kaj tebe }e ja
proslavam Pashata so u~enicite
Svoi.'”
19 U~enicite postapija kako {to im
zapoveda Isus i ja prigotvija Pashata.
18
(Mr 14,3–9; Jn 12,1–8)
Isus go poso~uva predavnikot
23
A koga be{e Isus vo Vitanija, vo
ku}ata na Simon Leprozniot,
7 Mu prijde edna `ena so alabasteren
sad so skapoceno miro i go izli vrz
glavata Negova, koga Toj sede{e na
trpezata.
8 I koga go vidoa toa u~enicite
Negovi, negoduvaa i rekoa: „Kakvo e toa
rasturawe?
9 Za{to toa miro mo`e{e skapo da se
prodade i da im se dade na siromasite.”
10 No Isus, razbiraj}i go toa, im
re~e: „Zo{to ja bunite `enata? Taa
napravi dobro delo kon Mene!
11 Bidej}i siromasite gi imate sekoga{ pokraj sebe, a Mene Me nemate
sekoga{;
12 taa, izlevaj}i go toa miro vrz teloto Moe, Me prigotvi za pogreb.
13 Vistina, vi velam: kade i da bide
propovedano ova Evangelie, po cel svet
}e se prika`uva toa {to go napravi
taa, za nejzin spomen.”
(Mr 14,17–21; Lk 22,14; 21–23; Jn 13,21–30)
Toga{ prvosve{tenicite, kni`nicite i stare{inite narodni se sobraa
vo dvorot na prvosve{tenikot, po ime
Kajafa,
4 i se sovetuvaa kako da Go fatat
4
Ps 30,13
Isus
so izmama i da Go ubijat;
Jn 11,53
5 no rekoa: „Samo ne na praznikot, za
Dela 9,23
5 da ne stane bunt me|u narodot.”
3
26,57
Ps 2,2
Dela 4,
26-27
Jn 11,55
Pomazanieto vo Vitanija
6
21,17
7
Lk 7,36-38
9
19,21
Jn 12,5
11
5 Mojs
15,11
12
Jn 12,3
13
24,14
14
Jn 6,71
15
1 Mojs
37,28
Zah 11,12
16
21,46
17
2 Mojs
12,1-14
12,20
Mk 14,1.12
Jn 19,14
Dela 12,3
1 Kor 5,7-8
6
Dogovor za predavstvo na Isus
(Mr 14,10–11; Lk 22,3–6)
Toga{ eden od dvanaesetminata, po
ima Juda Iskariotski, otide kaj prvosve{tenicite
15 i re~e: „[to }e mi dadete, pa da vi
Go predadam?” A tie mu predlo`ija
trieset srebrenici.
16 I ottoga{ toj bara{e pogodno
vreme da Go predade.
14
Podgotovka na Pashalnata ve~era
(Mr 14,12–16; Lk 22,7–13)
A vo prviot den na praznikot
Beskvasnici pristapija kon Isus
17
20 Koga se stemni, Toj sedna na
trpezata so dvanaesette.
21 I koga jadea, im re~e: „Vistina vi
velam: eden od vas }e Me predade.”
22 Tie mnogu se na`alija i sekoj od
niv po~na da Go pra{uva: „Da ne sum
jas, Gospodi?”
23 A Toj im odgovori i re~e: „Onoj
{to makna so Mene od ~inijata, toj }e
Me predade.
24 Sinot, pak, ^ove~ki, si odi, kako
{to e napi{ano za Nego; no te{ko mu
na onoj ~ovek preku kogo Sinot
^ove~ki }e bide predaden; podobro }e
be{e za toj ~ovek da ne se be{e rodil.”
25 A Juda, {to Go predade, odgovori i
re~e: „Da ne sum jas, Ravi?” Mu odgovori: „Ti re~e.”
Vostanovuvawe
na Svetata Evharistija
(Mr 14,22–26; Lk 22,14–20; 1 Kor 11,23–26)
Jn 2,4
7,30
13,1
19
21,6
20
Lk 22,14
21
Jn 13,21
Ps 40,9
Jn 13,18
17,12
24
8,20+
18,6
Is 53,9
25
10,4
26-27
Jn 6,51-58
1 Kor
10,16
26
14,19
28
20,28
2 Mojs 24,8
Is 53,12
Er 31,31
Zah 9,11
Mk 1,4
Lk 1,77
24,47
Dela 2,38
5,31
10,43
13,38
26,18
Efes 1,7
Kol 1,14
Evr 9,20.22
10,18
12,24
I koga jadea, Isus zede leb, go blagoslovi, go prekr{i, i otkako im go
dade na u~enicite, re~e: „Zemete, ja29
dete, ova e Moeto telo.”
8,11
27 I koga ja zede ~a{ata, zablagodari, 1 Kor
11,26
im dade i re~e: „Pijte od nea site;
28 za{to ova e Mojata krv na Noviot 30
zavet, koja se proleva za mnozina, za Jn 18,1
prostuvawe na grevovite.
29 I vam vi velam, za{to otsega nema
da pijam od ovoj lozov plod s# do onoj
den, koga }e pijam nov so vas, vo
carstvoto na Mojot Otec.”
30 I otkako ispeaja blagodarstvena
pesna, se iska~ija na Maslinovata
Gora.
26
40
EVANGELIE SPORED MATEJ
31
Navestuvawe za Petrovoto
odrekuvawe
5,29
11,6
Zah 13,7
32
28,7
33
4,18
34
26,69-75
36
14,23
1 Mojs 22,5
Jn 18,1
Evr 5,7-8
37
17,1
38
24,42
3 Car 19,4
Ps 41,5.11
43,5
Jn 12,27
39
20,22
Jn 4,34
Rim 5,19
(Mr 14,27–31; Lk 22,31–34; Jn 13,36–38)
Toga{ Isus im re~e: „Site vie }e
se soblaznite poradi Mene u{te ovaa
no}; za{to e napi{ano: ‚]e udram po
pastirot i ovcite od stadoto }e se
razbegaat.'
32 A po voskresenieto Moe }e otidam
pred vas vo Galileja.”
33 Toga{ Petar Mu odgovori i re~e:
„Duri i site da se soblaznat poradi
Tebe, jas nikoga{ nema da se soblaznam.”
34 Isus mu re~e: „Vistina, ti velam:
ovaa no} u{te pred da propee petel,
tripati }e se odre~e{ od Mene.”
35 Petar Mu ka`a: „Ako zatreba duri
i da umram so Tebe, nema da se otka`am
od Tebe!” Istoto go rekoa i site
u~enici.
31
Isusovata molitva vo Getsimanija
(Mr 14,32–42; Lk 22,39–46)
Potoa otide Isus so niv na edno
41
6,13 mesto, nare~eno Getsimanija, i im re~e
Lk 11,1-4 na u~enicite: „Posedete tuka, dodeka
Rim 7,5
otidam onamu da se pomolam.”
37 I koga gi povede so sebe Petar i
42
Fil 2,8
dvajcata Zavedeevi sinovi, se nata`i i
43 po~na da taguva.
38 Toga{ Isus im re~e: „Smrtno e
Lk 9,32
na`alena Mojata du{a; ostanete tuka i
bidete budni so Mene!”
39 Oddale~uvaj}i se malku, padna na
liceto svoe; se mole{e i govore{e:
„O~e Moj, ako e mo`no, neka Me odmine
ovaa ~a{a; no, ne kako Jas {to sakam,
tuku kako Ti.”
40 Pa dojde kaj u~enicite i gi zate~e
kako spijat, i mu re~e na Petar: „Tolku
li ne mo`evte eden ~as da ostanete so
Mene budni!?
41 Bidete budni i molete se, za da ne
padnete vo isku{enie: duhot e bodar, no
teloto e slabo.”
42 Pak i po vtor pat otide i se
pomoli, govorej}i: „O~e Moj, ako ne
mo`e da me odmine ovaa ~a{a bez da ja
pijam, neka bide voljata Tvoja!”
43 Koga dojde, pak gi najde kako spijat,
za{to o~ite im bea nate`nale.
36
Otkako gi ostavi, otide i se
pomoli po tretpat, izgovaraj}i gi
istite zborovi.
45 Toga{ pak dojde kaj u~enicite Svoi
i im re~e: „S# u{te spiete i po~ivate!
Ete, nabli`i ~asot i Sinot ^ove~ki se
predava vo racete na gre{nicite.
46 Stanete, da odime! Ete, se pribli`uva onoj {to Me predava.”
44
Isusovoto priveduvawe
49
44
(Mr 14:43–50; Lk 22:47–53; Jn 18:3–12)
Dodeka Toj u{te govore{e, ete,
Juda, eden od dvanaesetminata, dojde, i
so nego mnogu lu|e so me~evi i stapovi,
isprateni od prvosve{tenicite i
stare{inite narodni.
48 A onoj, {to Go predava{e, im be{e
dal znak, velej}i: „Fatete Go Toj {to
}e go celivam!”
49 I vedna{ mu prijde na Isus i Mu
re~e: „Te pozdravuvam, Ravi!” I Go
celiva.
50 A Isus mu re~e: „Prijatele, zo{to
si do{ol?” Toga{ pristapija, polo`ija race na Isus i Go fatija.
51 I ete, eden od onie {to bea so
Isus, protegna raka i go izvadi no`ot
svoj, pa go udri slugata na prvosve{tenikot, i mu go otse~e uvoto.
52 Toga{ Isus mu re~e: „Vrati go no`ot na negovoto mesto. Za{to site {to
se fa}aat za no`, od no` }e zaginat;
53 ili misli{ deka ne mo`am da Go
pomolam sega Svojot Otec da Mi prati
pove}e od dvanaeset legioni angeli?
54 No, kako }e se ispolnat Pismata,
ako ova ne stane?”
55 Potoa Isus mu re~e na narodot:
„Kako na razbojnik ste izlegle so
me~evi i stapovi za da Me fatite.
Sekoj den sedev so vas, pou~uvaj}i vo
hramot, i ne Me fativte.
56 No seto toa stana za da se ispolnat
proro~kite Pisma.” Toga{ site u~enici Go ostavija i se razbegaa.
47
Soslu{uvaweto na Isus
pred Sinedrionot
(Mr 14,53–65; Lk 22,54–55; 63–71; Jn 18,13–14;
19–24)
57 A onie {to Go fatija Isus, Go
odvedoa kaj prvosve{tenikot Kajafa,
2 Kor 12,8
45
Lk 9,44
Jn 13,1
14,30
46
Jn 14,31
47
10,4
2 Car 20,
9-10
50
1 Mojs
26,27
51
Jn 18,26
52
1 Mojs 9,6
Otkr 13,10
53
Jn 18,36
54
Lk 24,
26-27
55
Lk 19,47
21,37
Jn 18,20
56
1,22
Zah 13,7
Jn 16,32
57
26,3
Lk 3,2
Jn 11,49
Dela 4,6
41
EVANGELIE SPORED MATEJ
60 kade {to bea sobrani kni`nicite i
3 Car
21,10
Ps 26,12
Dela 6,13
61
24,2-3
27,40
Jn 2,19
Dela 6,14
63
4,3
14,33
27,12.14
Is 53,7
64
8,20
22,44
Ps 110,1
Dan 7,13
Evr 1,3
65-66
3 Mojs
24,16
65
4 Mojs 14,6
2 Car
13,19
Er 36,24
Ezd 9,3
66
Er 26,11
Dela 2,23
67-68
Lk 22,64
67
27,30
Is 50,6
52,14
71
2,23
stare{inite.
58 Petar, pak, ode{e po Nego oddaleku, do dvorot na prvosve{tenikot; i
vleze vnatre, pa sedna so slugite za da
go vidi krajot.
59 A prvosve{tenicite i stare{inite, i celiot Sinedrion baraa la`no
svedo{tvo protiv Isus za da Go pogubat
60 i ne nao|aa; i, makar {to pristapija mnogu la`ni svedoci, ne najdoa. No
najposle dojdoa dvajca la`ni svedoci
61 i rekoa: „Ovoj ka`a: ‚Mo`am da go
urnam Bo`jiot hram i za tri dni da go
soyidam.'”
62 Toga{ stana prvosve{tenikot i Mu
re~e: „Ni{to li ne odgovara{? [to
svedo~at ovie protiv Tebe?”
63 No Isus mol~e{e. A prvosve{tenikot Mu re~e: „Te zakolnuvam vo `iviot Bog da ni ka`e{: Ti li si
Hristos, Sinot Bo`ji?”
64 Isus mu odgovori: „Ti re~e! No, jas
vi velam: otsega }e Go gledate Sinot
^ove~ki kako sedi oddesno na Silata i
kako doa|a na nebesnite oblaci.”
65 Toga{ prvosve{tenikot ja raskina
oblekata svoja i re~e: „Ovoj huli na
Boga! Kakva potreba imame pove}e od
svedoci? Ete, sega go ~uvte Negovoto
hulewe!
66 [to mislite?” A tie odgovorija i
rekoa: „Zaslu`uva smrt!”
67 Toga{ Go plukaa v lice i Go tepaa,
a drugi Go udiraa po obrazite
68 i govorea: „Prore~i ni, Hriste, koj
Te udri?”
Petrovoto otka`uvawe
(Mr 14,66–72; Lk 22,56–62; Jn 18,15–18; 25–27)
69 A Petar sede{e nadvor vo dvorot.
I mu prijde edna sluginka i mu re~e:
„I ti be{e so Isus Galileecot!”
70 No toj se odre~e pred site, velej}i:
„Ne znam {to zboruva{!”
71 A koga ode{e kon vratata, go vide
druga i im re~e na onie {to bea tamu:
„I ovoj be{e so Isus od Nazaret!”
72 No toj pak se odre~e so zakletva:
„Ne Go poznavam ^ovekot!”
73 Malku potoa se pribli`ija onie
{to stoeja tamu i mu rekoa na Petar:
„Navistina, i ti si od niv, za{to i go- 74
Jn 13,38
vorot tvoj te izdava!”
74 Toga{ toj po~na da se kolne, i se
75
zakolna: „Ne Go poznavam ^ovekot!” I 26,34
Lk 22,34
vedna{ zapea petel.
Jn 13,38
75 I se seti Petar na Isusovite zborovi {to mu gi re~e: „U{te petel pred
da zapee, tripati }e se odre~e{ od Me- 27,1
12,14
ne.” Pa izleze nadvor i gorko pla~e{e. Mk 3,6
Isus pred Pilat
27
(Mr 15,1; Lk 23,1–2; Jn 18,28–32)
15,1
Lk 22,66
2
Lk 3,1
A koga se razdeni, site prvo- 23,1
sve{tenici i stare{ini napra- Jn 18,28
vija dogovor protiv Isus za da Go ubi- 3
26,15
jat;
2 i otkako Go vrzaa, Go odvedoa i Go
4
predadoa na upravnikot Pontij Pilat. 27,24
Samoubistvoto na Juda
(Dela 1,18–19)
Toga{ Juda, {to Go predade, koga
vide deka e Toj osuden, se pokaja i im gi
vrati triesette srebrenici na prvosve{tenicite i stare{inite,
4 velej}i im: „Zgre{iv, za{to predadov nevina krv!” A tie mu odgovorija: „[to ni e gri`a nam za toa? Misli
mu ti!”
5 Toj gi frli srebrenicite vo hramot, izleze i otide, ta se obesi.
6 Prvosve{tenicite gi sobraa srebrenicite i rekoa: „Ne ~ini da se stavat vo kasata na hramot, bidej}i se cena
za krv.”
7 Otkako se sovetuvaa, ja kupija so niv
grn~arevata niva, za pogrebuvawe na
stranci.
8 Zatoa i do denes taa niva se vika
Krvna niva.
9 Toga{ se ispolni re~enoto preku
prorokot Eremija, koj veli: „I gi zedoa
triesette srebrenici, cenata na
Neprocenliviot, Kogo Go ocenija
sinovite Izrailevi,
10 i gi dadoa za grn~arevata niva, kako
{to mi ka`a Gospod.”
3
Pilat Go soslu{uva Isus
(Mr 15,2–15; Lk 23,2–5, 13-25; Jn 18,28–19,16)
I Isus zastana pred upravnikot. I
toj Go pra{a, velej}i: „Ti li si Carot
11
5
Zah 11,13
8
Dela 1,19
9-10
Er 32,6-9
Zah 11,
12-13
9
1,22
10
Er 18,2-3
19,1-2
32,6-15
11
2,2
Jn 18,33.37
42
EVANGELIE SPORED MATEJ
12 Judejski?” Isus mu odgovori: „Ti
26,63
14
Mk 14,61
15
Jn 18,39
17
1,16
19
Jn 19,13
Dela 12,21
21
Jn 18,40
22
Dela 3,13
13,28
23
Jn 19,6.15
24-25
Dela 18,6
24
5 Mojs
21,6-8
Ps 25,6
73,13
Jn 12,19
25
23,35
2 Car 1,
13-16
Er 26,15
51,35
Dela 5,28
26
10,17
23,34
veli{.”
12 I koga Go obvinuvaa prvosve{tenicite i stare{inite, Toj ni{to ne odgovara{e.
13 Toga{ Pilat Mu re~e: „Ne slu{a{
li kolku svedo~at protiv Tebe?”
14 I ne mu odgovori nitu na eden zbor,
taka {to upravnikot se ~ude{e mnogu.
15 A na sekoj Praznik upravnikot
ima{e obi~aj da mu pu{ta na narodot
po eden zatvorenik, kogo tie sakaa.
16 Toga{ tie imaa eden pro~uen zatvorenik, po ime Varava.
17 I koga se sobraa, Pilat im re~e:
„Kogo sakate da vi go pu{tam: Varava
li, ili Isus, nare~en Hristos?”
18 Za{to znae{e deka Go bea predale
od zavist.
19 A vo toa vreme, koga toj sede{e vo
sudot, `ena mu pora~a da mu ka`at: „Ne
pravi mu ni{to na Toj Pravednik, za{to deneska mnogu postradav na son zaradi Nego.”
20 No prvosve{tenicite i stare{inite go nagovorija narodot da go
izmoli Varava, a Isusa da Go pogubi.
21 Toga{ upravnikot odgovaraj}i im
re~e: „Kogo od dvajcata sakate da vi go
pu{tam?” Tie odgovorija: „Varava!”
22 Pilat im re~e: „A {to da pravam
so Isus, nare~en Hristos?” Mu odgovorija site: „Da bide raspnat!”
23 Upravnikot re~e: „Pa kakvo zlo
napravil?” No tie u{te posilno vikaa
i rekoa: „Da bide raspnat!”
24 Pilat, {tom vide deka ni{to ne
pomaga, a bunata se zgolemuva, zede voda, gi izmi racete pred narodot i re~e:
„Nevin sum za krvta na Ovoj Pravednik; mislete mu vie!”
25 I odgovaraj}i celiot narod, re~e:
„Krvta Negova neka padne na nas i na
na{ite deca!”
26 Toga{ im go pu{ti Varava, a
Isusa, otkako Go kam{ikuvaa, Go predade da bide raspnat.
Isusovite poni`uvawa
(Mr 15,16–20; Lk 23,11; Jn 19,2–3)
27 Potoa vojnicite na upravnikot Go
zedoa Isusa vo sudnicata i ja sobraa
celata ~eta okolu Nego,
pa, otkako Go soblekoa, Mu oblekoa
bagrenica;
29 ispletoa
trnov venec, Mu Go
kladoa na glavata i Mu dadoa vo desnata raka trska; i poklonuvaj}i se na
kolena pred Nego, Mu se potsmevaa i
velea: „Te pozdravuvame, Care Judejski!”
30 I plukaa na Nego, ja zedoa trskata
i Go udiraa po glavata.
31 A koga Go ismeaja, Mu ja soblekoa
bagrenicata, Mu gi oblekoa Negovite
ali{ta i Go povedoa na raspnuvawe.
28
Isusovoto raspnuvawe
(Mr 15,21–32; Lk 23,26–43; Jn 19,17–27)
29
Ps 21,7
44,14
30
26,67
Is 50,6
32
Dela 2,10
11,20
33
Jn 19,17
40
14,33
26,61
41
27,29
42
Na izleguvawe sretnaa eden Kiri- Jn 1,49
neec, po ime Simon; nego go nateraa da 43
4,3.6
Mu go nosi krstot.
33 I koga dojdoa na mestoto nare~eno Ps 22,9
Mudr
2,13.18-20
Golgota, {to zna~i ^erepnica,
Jn 1,34
34 Mu dadoa da pie ocet, izme{an so
10,36
`ol~ka. No Toj vkusi i ne saka{e da
pie.
35 A {tom Go raspnaa, gi razdelija
ali{tata Negovi, frlaj}i `drepka;
36 pa sedea tamu i Go ~uvaa;
37 i Mu kladoa nad glavata natpis, so
vinata Negova: „Ovoj e Isus, Carot
Judejski.”
38 Toga{ raspnaa so Nego i dvajca
razbojnici; edniot od desnata strana, a
drugiot od levata.
39 A minuva~ite, vrtej}i gi glavite
svoi, Go hulea
40 i velea: „Ti, {to go uriva{ hramot
i za tri dni go soyiduva{, spasi se
Sebesi! Ako si Sin Bo`ji, simni se od
krstot!”
41 Isto taka i prvosve{tenicite,
kni`nicite, stare{inite i fariseite,
potsmevaj}i se govorea:
42 „Drugi spasuva{e, a Sebesi ne
mo`e da se spasi! Ako e Toj Car
Izrailev, neka sleze sega od krstot, pa
}e poveruvame vo Nego.
43 Se nadeva{e na Boga, neka Go
izbavi sega, ako e po voljata Negova,
bidej}i govore{e: ‚Sin Bo`ji Sum!'”
44 Taka i razbojnicite, raspnati so
Nego, Go ismejuvaa.
32
43
EVANGELIE SPORED MATEJ
45
2 Mojs
10,22
Amos 8,9
Lk 23,44
46
Ps 22,2
47
11,14
48
Ps 68,21
51
2 Mojs
26,31-35
Evr 10,20
52
Is 26,19
Ez 37,12
Dan 12,2
1 Ptr 3,19
53
Otkr 21,2
54
4,3
14,33
17,6
27,40.43
55
Lk 8,2-3
23,49.55
56
20,20
27,61
Mk
15,40.47
16,1.9
Lk 24,10
58
5 Mojs
21,22-23
Isusovata smrt
(Mr 15,33–41; Lk 23,44–49; Jn 19,28–30)
45 A od {estiot16 ~as nastana temnina po celata zemja, do devettiot ~as;
46 a okolu devettiot 17 ~as izvika
Isus so silen glas i re~e: „Ili! Ili!
Lima savahtani?” A toa zna~i: „Bo`e
Moj, Bo`e Moj, zo{to Me ostavi!”
47 A nekoi od onie {to stoeja tamu,
koga go ~uja toa, rekoa: „Ovoj go vika
Ilija!”
48 I vedna{ eden od niv otr~a, zede
sun|er, go natopi vo ocet i go nadena na
trska, pa Mu dava{e da pie.
49 Drugite, pak, velea: „^ekajte, da
vidime, dali }e dojde Ilija da Go spasi!”
50 A Isus, otkako povtorno izvika so
silen glas, go ispu{ti duhot.
51 I ete, se rascepi zavesata na hramot na dve - od gore do dolu; i zemjata
se zatrese; i karpi se raspadnaa.
52 i grobovi se otvorija; i mnogu tela
na upokoeni svetii voskresnaa;
53 pa koga izlegoa od grobovite, po
voskresenieto Negovo, vlegoa vo svetiot grad i im se javija na mnozina.
54 A stotnikot i onie {to so nego Go
~uvaa Isusa, otkako go vidoa zemjotresot i s# drugo {to stana, se upla{ija
mnogu i govorea: „Navistina Ovoj be{e
Sin Bo`ji!”
55 Tamu bea i gledaa oddaleku mnogu
`eni, koi{to vrvea po Isus od
Galileja i Mu slu`ea.
56 Me|u niv bea Marija Magdalena i
Marija, majka im na Jakov i Josif, i
majkata na Zavedeevite sinovi.
Isusoviot pogreb
(Mr 15,42–47; Lk 23,50–56; Jn 19,38–42)
A koga se stemni, dojde eden bogat
~ovek od Arimateja, po ime Josif, koj
Mu be{e, isto taka, u~enik na Isus;
58 toj otide kaj Pilat i go pobara
teloto Isusovo. Toga{ Pilat naredi
da mu go dadat teloto.
57
15 26,56. Golemiot Sovet.
16 27,45. Okolu 12 ~asot napladne.
17 27,46. Okolu 15 ~asot.
A Josif, {tom go zede teloto, Go 59
Jn 19,40
zavitka vo ~isto platno,
60 i Go polo`i vo svojot nov grob,
60
{to go be{e izdlabil vo kamen; pa, 28,2
53,9
otkako postavi golem kamen nad grob- Is
Mk 16,3-4
Dela
13,29
nata vrata, si otide.
61 A tamu bea Marija Magdalena i
61
drugata Marija, koi sedea sproti gro- 27,56
28,1
bot.
Jn 19,25
59
Stra`ata na Isusoviot grob
Utredenta, pak, po petokot, se
sobraa prvosve{tenicite i fariseite
kaj Pilat,
63 i mu rekoa: „Gospodare, se setivme
deka Onoj izmamnik, u{te duri be{e
`iv, re~e: ‚Po tri dni }e voskresnam!'
64 Zatoa naredi da se pri~uva grobot
do tretiot den, za da ne otidat u~enicite Negovi no}e i da Go ukradat, pa da
mu re~at na narodot: ‚Voskresna od
mrtvite!' Ta poslednata izmama }e bide
polo{a od prvata.”
65 Pilat im re~e: „Imate stra`a;
odete i ~uvajte go kako {to znaete.”
66 Tie otidoa i so stra`a go ~uvaa
grobot, a kamenot go zape~atija.
62
Isusovoto voskresenie
(Mr 16,1–10; Lk 24,1–12; Jn 20,1–10)
28
62
Mk 15,42
Lk 23,54
63
16,21
20,19
64
28,13
3 Ptr 2,20
28,1
27,61
Dela 20,7
2
1,20
2 Mojs
19,18
Dela 16,26
3
17,2
Lk 9,29
Dela 1,10
Koga izmina sabotata, na osam- 4
nuvawe vo prviot den na sedmi- 17,6
cata, dojdoa Marija Magdalena i druga- 5
ta Marija da go vidat grobot.
14,27
2 I ete, stana golem potres; angel 1 Mojs 15,1
Er 30,10
Gospodov sleze od neboto, pristapi, go Otkr 1,17
otstrani kamenot od grobnata vrata i
6
sedna na nego;
16,21
3 liceto mu be{e kako molwa, a Dela 2,24
oblekata - bela kako sneg;
4 a stra`arite, upla{eni od nego,
treperea i bea kako mrtvi.
5 Angelot im se obrati na `enite i
im re~e: „Ne pla{ete se; znam deka Go
barate Isusa raspnatiot;
6 ne e ovde, voskresna, kako {to be{e
rekol; dojdete i videte go mestoto, kade
{to le`el Gospod,
44
EVANGELIE SPORED MATEJ
7
26,32
Mk 14,28
8
Mk 16,8
9
2,2.8.11
8,2
14,33
15,25
28,17
10
Jn 20,17
12
12,14
13
27,64
pa otidete brgu i ka`ete im na
u~enicite Negovi deka Toj voskresna
od mrtvite. I ete, }e otide pred vas vo
Galileja; tamu }e Go vidite. Ete, vi
ka`av.”
8 I izlegoa brzo od grobot, so strav i
golema radost i otr~aa da im soop{tat
na u~enicite Negovi.
9 Koga odea da im javat na Negovite
u~enici, ete, Isus, gi presretna i im
re~e: „Raduvajte se!” A tie se pribli`ija, gi gu{naa nozete Negovi i Mu
se poklonija.
10 Toga{ Isus im ka`a: „Ne pla{ete
se; odete i soop{tete im na bra}ata
Moi, da otidat vo Galileja, i tamu }e
Me vidat.”
11 Koga odea tie, ete, nekoi od stra`arite, vleguvaj}i v grad, im ka`aa na
prvosve{tenicite za seto ona {to
be{e stanalo.
12 I tie, koga se sobraa so stare{inite i se posovetuvaa, im dadoa mnogu
pari na vojnicite,
13 velej}i: „Ka`ete deka: ‚u~enicite
Negovi dojdoa no}e i Go ukradoa dodeka
nie spievme;'
7
i, ako za toa ~ue upravnikot, nie }e 16
go ubedime i vas }e ve oslobodime od 26,32
18
gri`a.”
15 A tie gi zedoa parite i napravija, 4,9-10
11,27
kako {to bea nau~eni. I toj glas se Dan 7,14
Jn 3,35
prenesuva me|u Judejcite i do denes.
Efes 1,
14
Isus im se javuva na Svoite u~enici
(Mr 16,14–18; Lk 24,36–49;
Jn 20,19–23; Dela 1,6–8)
20-22
Fil 2,9-11
19
10,6
24,9.14
Is 42,6
49,6
Lk 24,47
Dela 1,8
2,38
19,5
Rim 6,3
Gal 3,27
Efes 4,5
A edinaesette u~enici otidoa vo
Galileja, na gorata, kade {to im be{e
zapovedal Isus;
17 pa, {tom Go vidoa, Mu se poklonija; a nekoi se posomnevaa.
18 A Isus, koga pristapi, progovori i
re~e: „Mi se dade sekakva vlast na 20
1,23
neboto i na zemjata.
18,20
19 Odete i nau~ete gi site narodi, kr- 1 Mojs
28,15
{tevaj}i gi vo imeto na Otecot, i 2 Mojs 3,12
Is.N. 1,5
Sinot, i Svetiot Duh,
Is 41,10
20 i u~ej}i gi da pazat s# {to sum vi 43,5
Er 1,8
zapovedal; i ete, Jas sum so vas preku Agej 1,13
Dan 7,13-14
site dni do krajot na svetot.” Amin!
Jn 14,18-21
16
EVANGELIE SPORED MARKO
Voved
Evangelieto spored Marko, zapo~nuva so najavata za radosnata vest za Isus
Hristos, Bo`jiot Sin. Isus e prika`an kako mo}na i silna li~nost, otslikana vo Negovite pouki, isceluvawa, isteruvawe na demoni i prostuvawe na
grevovi. Isus ni se pretstavuva kako onoj, Koj dojde da se `rtvuva za da gi oslobodi lu|eto od grevot.
Ova e najkuso od ~etirite evangelija i prete`no gi prenesuva Isusovite
dela, a ne Negovoto u~ewe. Po eden kus voved za misijata na Jovan Krstitel,
kr{tevaweto i isku{uvaweto na Isus, Marko vedna{ preminuva na isceluvawata {to Isus gi vr{el. So tekot na vremeto Isusovite sledbenici s#
pove}e Go zapoznavale i razbirale, dodeka Negovite neprijateli stanuvale s#
ponasilni. Zavr{nite glavi gi opi{uvaat slu~kite od poslednata sedmica od
Negoviot `ivot na zemjata, vklu~uvaj}i gi i raspnuvaweto i voskresenieto.
1,1
3,11
5,7
10,29
13,10
14,9.61-62
15,39
2
2 Mojs
23,20
Mal 3,1
3
Is 40,3
Jn 1,23
4
Izreki
28,13
Mt 3,1-2
Lk 18,
13-14
Dela 13,24
5
3 Mojs 5,
5-6
26,40
Mt 3,6
7
Dela 13,25
8
Mt 3,11
Dela 1,5
Ulogata na Jovan Krstitel
1
(Mt 3,1–12; Lk 3,1–18; Jn 1,19–28)
Po~etok od Evangelieto na Isus
Hristos, Sin Bo`ji.
2 Kako {to e napi{ano kaj prorocite: „Eve, Jas go ispra}am pred liceto Tvoe Mojot angel, koj }e go podgotvi Tvojot pat pred Tebe:
3 ‚Glasot na onoj, {to vika vo pustinata: podgotvete go patot na Gospoda,
izramnete gi patekite Negovi.'”
4 Se javi Jovan, kr{tevaj}i vo pustinata i propovedaj}i pokajno kr{tevawe
za pro{tevawe na grevovite.
5 I doa|aa kaj nego od celata Judejska
zemja i od Erusalim, i site se kr{tevaa
od nego vo rekata Jordan, ispoveduvaj}i
gi svoite grevovi.
6 A Jovan nose{e obleka od kamilski
vlakna i pojas od ko`a okolu polovinata svoja, i jade{e skakulci i div med.
7 Toj propoveda{e, velej}i: „Po mene
ide Posilniot od mene, na Kogo ne sum
dostoen da se navednam i da Mu gi
odvrzam remewata od obuvkite Negovi.
8 Jas ve krstiv so voda, a Toj }e ve krsti so Duh Sveti.”
Isusovoto kr{tevawe
10 I koga izleguva{e od vodata, ved- 10
11,2
na{ vide kako se otvoraat nebesata, i Is
42,1
Duhot, vo vid na gulab, kako sleguva nad 63,11
Nego.
11
11 I se ~u glas od nebesata: „Ti si
9,7
Mojot vozquben Sin, vo Kogo e Mojata 1 Mojs 22,2
volja.”
13
Isusovoto isku{uvawe
vo pustinata
(Mt 4,1–11; Lk 4,1–13)
4,15
Zah 3,1
Jov 1,6
Jn 13,27
Rim 16,20
1 Sol 2,18
2 Sol 2,9
Vedna{ potoa Duhot Go izvede vo
pustinata.
14
13 I be{e tamu, vo pustinata, ~etiriMt 4,12
eset dni isku{uvan od satanata; be{e Rim 1,1
15,16
so yverovi i angelite Mu slu`ea.
12
Isus go propoveda Evangelieto
vo Galileja
(Mt 4,12–17; Lk 4,14–15)
A potoa, otkako Jovan be{e predaden, dojde Isus vo Galileja i go propoveda{e Evangelieto za carstvoto
Bo`jo,
15 i vele{e: „Vremeto se ispolni i
carstvoto Bo`jo nabli`i; pokajte se i
veruvajte vo Evangelieto.”
14
(Mt 3,13; Lk 3,21–22)
Povik do ~etirite ribari
A vo onie dni dojde Isus od Nazaret
Galilejski i se krsti od Jovan vo Jordan.
I, odej}i pokraj Galilejskoto More, Isus go vide Simon i brat mu An-
(Mt 4,18–22; Lk 5,1-3, 10-11)
9
16
15
Mt 3,2
Gal 4,4
Efes 1,10
16
1,29
Jn 1,40-41
46
EVANGELIE SPORED MARKO
17 drej kako frlaat mre`a vo moreto,
Mt 13,
47-50
18
Mt 19,27
19
1,29
3,17
10,35
21
6,2
Lk 4,16
22
6,2
11,18
Mt 7,28-29
za{to bea ribari.
17 Isus im re~e: „Vrvete po Mene i
Jas }e ve napravam lovci na lu|e!”
18 I tie vedna{ gi ostavija mre`ite
i trgnaa po Nego.
19 Pa, {tom odmina malku, go vide Jakov Zavedeev i brat mu Jovan, isto taka
vo korab kako gi krpat mre`ite;
20 vedna{ gi povika i niv. I tie,
otkako go ostavija tatka si Zavedej vo
korabot so naemnicite, trgnaa po Nego.
(Lk 4,31–37)
5,2
I dojdoa vo Kapernaum; i vedna{ vo
sabotata Toj vleze vo sinagogata i
pou~uva{e.
22 I se ~udea na Negovata nauka,
za{to Toj gi u~e{e kako Onoj {to ima
vlast, a ne kako kni`nicite.
23 Ima{e vo sinagogata nivna ~ovek
so ne~ist duh, i izvika,
24 govorej}i: „[to ima{ Ti so nas,
Isuse od Nazaret! Si do{ol li da n#
pogubi{? Te znam Koj si Ti, Svetec
Bo`ji!”
25 No Isus mu zapoveda, velej}i:
„Zamolkni i izlezi od nego!”
26 Toga{ go strese ne~istiot duh, pa
izvika so silen glas i izleze od nego.
27 I se u`asnaa site, taka {to eden so
drug se pra{uvaa i velea: „[to e ova!?
I kako e ova novo u~ewe, {to so vlast
i na ne~istite duhovi im zapoveda, i
tie Mu se pokoruvaat!”
28 I vedna{ se raznese glas za Nego
po celiot Galilejski kraj.
24
25
7,36
9,9.25
Lk 4,39.41
27
1,22
10,24
29
13,3
30-31
Jn 4,52
Dela 28,8
21
Isceluvawe na te{tata na Simon
(Mt 8,14–15; Lk 4,38–39)
[tom izlegoa od sinagogata, dojdoa
so Jakov i Jovan vo ku}ata na Simon i
Andrej.
30 A te{tata na Simon le`e{e od
treska; i vedna{ Mu javija za nea.
31 Toj pristapi, ja fati za raka i ja
podigna; i treskata vedna{ ja ostavi; i
taa im slu`e{e.
29
32
Mt 8,16
A prikve~er, koga zao|a{e sonceto, Lk 4,40
kaj Nego donesuvaa sekakvi bolni i 34
besoma~ni.
1,25
33 I celiot grad se be{e sobral pred 3,12
portata.
35
34 I izlekuva mnogu bolni {to stra- Mt
14,13.23
daa od razni bolesti; istera mnogu de- 26,36
moni i ne im dozvoluva{e na demonite Lk 3,21
da zboruvaat, deka znaat oti Toj e 37
Lk 8,40
Hristos.
Isus vo Galileja
Isus vo Kapernaum
23
Mt 2,23
8,29
Lk 4,34
Jn 6,69
Dela 3,14
4,27.30
Isus isceluva mnozina
32
(Mt 4,23; Lk 4,42–44)
35 A utredenta, vo temni zori, stana,
izleze i otide na pusto mesto i tamu se
mole{e.
36 A Simon, i onie {to bea so Nego,
trgnaa da Go baraat;
37 pa, koga Go najdoa, Mu rekoa: „Site
Te baraat!”
38 A Toj im re~e: „Da pojdeme do bliskite sela i gradovi, i tamu da propovedam, za{to zatoa sum do{ol.”
39 I propoveda{e vo nivnite sinagogi, po cela Galileja i izgonuva{e
demoni.
Isus isceluva leprozen
(Mt 8,1–4; Lk 5,12–16)
I dojde kaj Nego eden leprozen, pa,
molej}i Go, padna pred Nego i Mu re~e:
„Ako saka{, mo`e{ da me o~isti{.”
41 A Isus, koga se smiluva, protegna
raka, se dopre do nego i mu re~e:
„Sakam! O~isti se!”
42 I {tom go re~e toa, se izgubi leprata od nego, i toj stana ~ist;
43 Pa, otkako go otpu{ti, mu zapoveda,
44 i mu re~e: „Gledaj, nikomu ni{to
da ne ka`uva{; no odi, poka`i mu se na
sve{tenikot i prinesi dar za o~istuvawe, kako {to zapovedal Mojsej - nim za
svedo{tvo.”
45 A toj, {tom izleze, po~na da
raska`uva mnogu i da razglasuva, taka
{to Isus ne mo`e{e javno da vleze vo
gradot, a se zadr`uva{e nadvor, vo osameni mesta. I doa|aa kaj Nego otsekade.
40
38
Lk 4,43
Jn 18,37
39
Mt 4,23
40
3 Mojs
13,45
Mt 17,14
41
5,30
8,2
9,22
Mt 9,36
18,27
Lk 7,13
10,33
15,20
43
Mt 9,30
44
1,25.34
3 Mojs
14,2-32
Lk 17,14
47
EVANGELIE SPORED MARKO
2,1
Isus isceluva faten ~ovek
1,29
2
3,20
Dela
4,29.31
8,25
5
5,34.36
Lk 7,48
7
Is 43,25
Ps 103.3
1 Jn 1,9
8
Mt 12,25
10
Mt 8,20
12
Mt 5,16
9,8.33
Rim 15,6.9
1 Kor 6,20
1 Ptr 2,12
Otkr 15,4
13
1,22
3,7-8
6,2
14
Mt 9,9
Lk 5,27-29
9,59
2
(Mt 9,1–8; Lk 5,17–26)
Po nekolku dena, Toj pak dojde vo
Kapernaum; i se ~u deka e v ku}i.
2 Vedna{ se sobraa mnozina, taka {to
i pred vratata ne mo`ea da se smestat;
a Toj im go objavuva{e Slovoto.
3 I dojdoa kaj Nego so eden faten,
kogo go nosea ~etvorica;
4 pa, bidej}i ne mo`ea da prijdat do
Nego od narodot, go otkrija i go probija pokrivot od ku}ata, kade {to be{e
Toj i ja spu{tija postelkata, na koja
le`e{e fateniot.
5 A Isus, koga ja vide nivnata vera,
mu re~e na fateniot: „Sinko, ti se
prostuvaat grevovite tvoi!”
6 Tamu sedea nekoi od kni`nicite i
si pomislija vo srcata svoi:
7 „[to huli Ovoj na Boga? Koj mo`e
da prostuva grevovi, osven ediniot
Bog?”
8 Isus, vedna{ {tom dozna so Svojot
duh deka tie taka mislat vo sebe, im re~e: „Zo{to go pomisluvate toa vo srcata svoi?
9 [to e polesno da mu ka`am na fateniot: ‚ti se prostuvaat grevovite', ili
da re~am: ‚Stani, zemi ja postelkata
svoja i odi'?
10 No za da znaete deka Sinot ^ove~ki ima vlast na zemjata da gi prostuva
grevovite” - mu re~e na fateniot 11 „Tebe ti velam: stani, zemi ja postelkata svoja i odi si doma!”
12 I toj stana vedna{, pa, {tom ja zede
postelkata, izleze pred site - taka {to
site se voshituvaa i Go slavea Boga,
velej}i: „Nikoga{ vakvo ne{to ne sme
videle!”
Isus go povikuva Levij i gi prifa}a
gre{nicite
(Mt 9,9–13; Lk 5,27–32)
13 I izleze Isus pak pokraj moreto, i
siot narod doa|a{e kaj Nego, i Toj gi
pou~uva{e.
14 I minuvaj}i, go vide Levij Alfeev,
koj sede{e na carinarnicata i mu re~e:
„Vrvi po Mene!” Toj stana i trgna po
Nego.
A koga sede{e Isus na trpezata vo
negovata ku}a, zaedno so Nego sedea i
u~enicite Negovi, i mnogu carinici i
gre{nici; za{to tie bea mnozina i
vrvea po Nego.
16 Kni`nicite i fariseite, {tom Go
vidoa kako jade so carinici i gre{nici, im rekoa na u~enicite Negovi:
„Zo{to Toj so carinici i gre{nici
jade i pie?”
17 Koga go ~u toa Isus, im re~e:
„Zdravite nemaat potreba od lekar, tuku bolnite. Ne sum do{ol da gi povikam pravednicite, tuku gre{nicite na
pokajanie.”
15
Za postot. Staroto i novoto
(Mt 9,14–17; Lk 5,33–39)
15-16
Mt 11,19
Lk 7,34
15
Mt 5,46
17
10,45
18
Mt 6,16
11,2
19
Mt 23,15
22
Jn 1,17
2 Kor 5,17
Gal 1,6
23
5 Mojs
23,24
U~enicite na Jovan i na fariseite 24
postea. I prio|aa nekoi, pa Mu velea: 2 Mojs
„Zo{to u~enicite Jovanovi i na fari- 34,21
seite postat, a Tvoite u~enici ne postat?”
19 Isus im re~e: „Zar mo`at svatovite da postat koga mlado`enecot e so
niv!? Dodeka e so niv mlado`enecot,
tie ne mo`at da postat;
20 no }e dojdat dni, koga }e im go odzemat mlado`enecot i toga{, vo tie dni,
i tie }e postat.
21 Nikoj ne krpi nova krpa na stara
obleka; inaku, novoza{ienata krpa }e
se ot{ie od staroto, i otvorot }e bide
u{te pogolem.
22 Nikoj ne stava novo vino vo stari
mevovi; inaku, novoto vino }e gi rascepi mevovite i vinoto }e iste~e, a mevovite }e se upropastat; tuku novo vino
treba da se stava vo novi mevovi.”
18
Za sabotniot den
(Mt 12,1–8; Lk 6,1–5)
I se slu~i vo saboten den da minuva
preku nivjeto, i po~naa u~enicite
Negovi, vrvej}i, da kinat klasje.
24 A fariseite Mu rekoa: „Gledaj,
zo{to go pravat vo sabota toa, {to ne e
dopu{teno?”
25 No Toj im re~e: „Zar nikoga{ ne
ste ~itale {to napravi David, koga
ima{e potreba i ogladne toj i onie,
{to bea so nego?
23
48
EVANGELIE SPORED MARKO
26
Kako vleze vo hramot Bo`ji, vo vremeto na prvosve{tenikot Avijatar, gi
izede lebovite na predlo`enieto, {to
ne treba{e da gi jade nikoj drug osven
15,35 sve{tenicite, pa im dade i na onie,
{to bea so nego!”
27
27 Potoa prodol`i: „Sabotata e soz2 Mojs
dadena
za ~ovekot, a ne ~ovekot za sabo20,8-11
31,14 tata.
5 Mojs
28 Pa taka, Sinot ^ove~ki e gospodar
5,12-14
1 Mak 2, i na sabotata.”
26
2 Mojs
25,30
1 Car 21,
1-6
2 Car
39-41
Mt 12,
11-12
28
Mt 8,20
3,4
Lk 14,3-4
5
5,32
6,52
11,11
2 Mojs 7,13
Jn 12,40
Efes 4,18
6
Mt 22,15
27,1
7-8
5,21
Mt 4,25
12,15
Lk 6,17-18
9
Isus isceluva vo sabota
3
I vleze pak vo sinagogata, a tamu
ima{e eden ~ovek so isu{ena raka.
2 I pazea na Nego, dali }e go isceli
vo saboten den, za da Go obvinat.
3 A Toj mu re~e na ~ovekot so isu{enata raka: „Zastani nasrede!”
4 Nim, pak, im ka`a: „Vo sabota
dopu{teno li e da se pravi dobro ili
zlo; da se spasi edna du{a ili da se
pogubi?” A tie mol~ea.
5 Pa, koga gi izgleda so gnev, nata`en
poradi nivnite skameneti srca, mu re~e na ~ovekot: „Protegni ja rakata svoja!” Toj ja protegna i rakata mu stana
zdrava, kako i drugata.
6 Fariseite, {tom izlegoa, vedna{ se
sobraa so Irodovcite na sovet protiv
Nego, kako da Go pogubat.
4,1
Jn 6,22
Mno{tvo sledbenici
(Mt 4,25; 12,15-16; Lk 6,17–19)
10
5,28
(Mt 12,9–14; Lk 6,6–11)
Isus, pak, otide so Svoite u~enici
11 kon moreto i po Nego ode{e mnogu na1,1 rod od Galileja i od Judeja,
Mt 8,29
8 od Erusalim i od Idumeja i otade
Jordan. I od Tir i Sidon, otkako ~uja
kakvi dela vr{i, vo golem broj dojdoa
kaj Nego.
9 I im pora~a na u~enicite Svoi da
Mu prigotvat korab, poradi narodot, za
da ne Go turkaat;
10 za{to mnozina be{e izlekuval, taka {to site, koi bea bolni, navaluvaa
kon Nego za da se doprat do Nego.
11 I ne~istite duhovi, {tom }e Go videa, pa|aa pred Nego, vikaa i govorea:
„Ti si Sin Bo`ji!”
7
1 3,22. Velzevul ili Beel–zebul t.e. |avolot.
No Toj strogo im zabranuva{e da 12
1,34
razglasuvaat za Nego.
Mt 12,16
12
Isus izbira dvanaeset apostoli
(Mt 10,1–4; Lk 6,12–16)
Potoa se iska~i na gorata i gi povika kaj Sebe onie, koi Sam gi odbra i
tie dojdoa kaj Nego.
14 Izbra dvanaesetmina da bidat so
Nego i da gi pra}a da propovedaat;
15 i da imaat vlast da lekuvaat bolesti i da izgonuvaat demoni:
16 Simon, na kogo mu dade ime Petar;
17 pa Jakov Zavedeev i brat mu Jovan,
na koi im dade ime Voanerges, {to zna~i, sinovi na gromot;
18 potoa Andrej, Filip, Vartolomej,
Matej, Toma, Jakov Alfeev, Tadej,
Simon Kananit
19 i Juda Iskariotski, koj i Go
predade.
13
Isus i Velzevul
(Mt 12,22–32; Lk 11,14–23; 12,10)
I dojdoa v ku}i; i pak se sobra narod, taka {to tie ne mo`ea nitu leb da
jadat.
21 I koga ~uja Negovite, otidoa da Go
priberat, za{to se govore{e deka ne
bil na Sebesi.
22 A kni`nicite, {to bea slegnale od
Erusalim, velea deka vo Nego e Velzevul1 i deka demonite gi isteruva so
silata na zapovednikot na demonite.
23 I koga gi povika, im govore{e vo
paraboli: „Kako mo`e satanata da izgonuva satana?
24 Ako edno carstvo se razdeli samoto
protiv sebe, toa carstvo ne mo`e da se
odr`i;
25 i, ako eden dom se razdeli samiot
protiv sebe, toj dom ne mo`e da
opstane;
26 ako i satanata se dignal protiv sebesi, i se razdelil, ne }e mo`e da se
odr`i, no mu do{ol krajot.
27 Nikoj ne mo`e, koga }e vleze vo ku}ata na silen ~ovek, da mu ja ograbi poku}ninata, ako najnapred ne go vrze
silniot; i toga{ }e mu ja zeme poku}ninata.
20
13
1,4.17
5,18
Mt 10,5
14
6,7
Mt 19,28
15
9,38
16,9.17
Mt 10,8
16
Mt 16,18
Jn 1,42
1 Kor 1,12
17
Mt 4,21
Lk 9,54
18
Mt 4,18
9,9
Lk 6,14-15
Jn 1,40.
43-46.48
14,5.8-9
21,2
19
Mt 10,4
26,25
20
2,2
6,31
21
Jn 7,5
10,20
2 Kor 5,13
22
4 Car 1,2
Mt 9,34
10,25
12,24
Jn 7,20
8,48-52
23
1,13
27
6,17
Is 49,24-25
53,12
Otkr 20,2
49
EVANGELIE SPORED MARKO
28
Vistina, vi velam: na ~ove~kite
sinovi }e im se prostat site grevovi i
huli, kolku i da hulat;
29
29 no, koj pohuli na Svetiot Duh, nemu
Lk 12,10
nema
da mu se prosti nikoga{, a }e bide
Evr 6,4-6
1 Jn 5,16 vinoven pred ve~niot sud.”
30 Za{to velea: „Ne~ist duh ima vo
30
3,22 Nego.”
28
2,7
1 Tim 1,13
31
6,3
Jn 2,12
Dela 1,14
Isusovoto semejstvo
(Mt 12,46–50; Lk 8,19–21)
31
I dojdoa majka Mu i bra}ata Nego-
32 vi, pa, stoej}i nadvor, pora~aa da Go
13,55-56
viknat.
32 A okolu Nego sede{e narod, i Mu
Mt 6,10
rekoa: „Ete, majka Ti i bra}ata Tvoi, i
Efes 6,6
Evr sestrite Tvoi, nadvor se i Te baraat.”
10,7.9.36
33 A Toj im odgovori, velej}i: „Koja e
1 Jn 2,17
Mojata majka i koi se bra}ata Moi?”
34 Pa, upatuvaj}i pogled kon onie {to
4,1 sedea okolu Nego, re~e: „Eve gi Mojata
2,13
majka i Moite bra}a.
35 Za{to onoj, koj ja ispolnuva volja2
Mt 13,3.34
ta Bo`ja, toj Mi e brat, i sestra, i majka!”
35
Parabola za seja~ot
4
(Mt 13,1–9; Lk 8,4–8)
I pak po~na da pou~uva pokraj moreto; i se sobra okolu Nego mnogu
narod; Toj vleze toga{ vo korab vo moreto i sede{e, a siot narod stoe{e na
suvo, pokraj moreto.
2 I gi pou~uva{e mnogu so paraboli,
i vo poukite Svoi im vele{e:
3 „Slu{ajte! Ete izleze eden seja~ da
see;
4 i se slu~i, koga see{e, edno seme da
padne pokraj patot, pa doletaa pticite
nebeski i go iskolvaa.
5 Drugo padna na kamenito mesto, kade {to nema{e mnogu zemja, i nabrgu
iznikna, za{to zemjata ne be{e dlaboka;
6 a koga izgrea sonceto, toa svena, pa
bidej}i nema{e koren, se isu{i.
7 Nekoe padna na trwe; i izrasna trweto, go zadu{i i ne dade plod.
8 A drugo padna na dobra zemja i po~na da dava plod, {to izrasna i uzrea; i
prinese: koe trieset, koe {eeset, koe
sto.”
I im re~e: „Koj ima u{i da slu{a, 9
4,23
neka ~ue!”
7,16
9
Zo{to slu`at parabolite?
(Mt 13,10–15; Lk 8,9–10)
Mt 11,15
Lk 8,8
14,35
10
A koga ostana Sam, onie {to bea 10,10
okolu Nego, zaedno so dvanaesetminata, 13,3
Mt 10,2
Go pra{aa za parabolata.
13,36
11 I im ka`a: „Vam vi e dadeno da ja
11
znaete tajnata na carstvoto Bo`jo, a na Dan
onie, nadvore{nite, s# e vo paraboli, 2,19.22.
12 za da gledaat so o~i i da ne vidat; 27-30
Rim 16,25
da slu{aat so u{i i da ne razbiraat; za Kol 4,5
da ne bi se obratile nekoga{, pa da im 12
se prostat grevovite.”
Is 6,9-10
13 I im re~e: „Zar ne ja razbirate Jn 12,40
Dela 28,
ovaa parabola? Kako toga{ }e gi razbe- 26-27
rete site paraboli?
17
10
Objasnuvawe na parabolata
za seja~ot
(Mt 13,18–23; Lk 8,11–15)
14,27
18
Er 4,3
19
Seja~ot go see slovoto.
Mt 19,23
Poseanoto pokraj patot se onie, kaj
21
koi se see slovoto, no kaj koi, otkako }e Mt 5,15
go ~ujat, vedna{ doa|a satanata i im go Lk 8,17
grabe slovoto, poseano vo srcata nivni. 11,33
16 Isto taka i poseanoto na kamenito
mesto se onie, koi, {tom go ~ujat slovoto, vedna{ so radost go primaat,
17 no nemaat vo sebe koren i se nepostojani; pa, koga }e nastane nevolja ili
gonewe zaradi slovoto, vedna{ se soblaznuvaat.
18 Poseanoto vo trwe gi ozna~uva
onie {to go slu{aat slovoto,
19 no gri`ite za ovoj vek, primamlivoto bogatstvo i drugi `elbi, koi, koga
}e se vselat vo niv, go zadu{uvaat slovoto i toa ostanuva besplodno.
20 A poseanite zrna na dobra zemja se
onie, {to go slu{aat slovoto i go primaat i donesuvaat plod: edni trieset,
drugi {eeset, a drugi sto.”
14
15
Svetilo i merka
(Mt 5,15; 10,26; Lk 6,38; 8,16–18; 11,33)
21 I im re~e: „Zar se vnesuva svetilo
za da se stavi pod poklopec ili pod
krevet? Ne zatoa li, da se stavi na
sve}nik?
50
EVANGELIE SPORED MARKO
22
1 Kor 4,5
23
4,9
Mt 11,15
24
Lk 6,38
8,18
25
Mt 13,12
26
Mt 13,24
27
Za{to nema ni{to tajno, {to ne }e
stane javno; nitu pak, ne{to sokrieno,
{to nema da izleze na videlo.
23 Ako nekoj ima u{i da slu{a, neka
~ue!”
24 I im vele{e: „Vnimavajte na ona
{to slu{ate: so kakva merka merite, so
takva }e vi se meri, i }e vi se pridodade, vam {to slu{ate.
25 Za{to, koj ima, nemu }e mu se dade;
a koj nema, od nego }e se odzeme i ona
{to go ima.”
Parabola za poseanoto seme
Jk 5,7
Pa re~e: „Carstvoto Bo`jo prilega
na ~ovek {to frlil seme v zemja,
27 pa spie, i stanuva no}e i dewe; a ka31 ko niknuva i kako raste semeto, toj ne
Mt 13,31
znae.
17,20
28 Za{to zemjata sama od sebe donesu32 va plod, najnapred steblence, pa klas, a
Mt 13,32
potoa i polno zrno vo klasot.
29 A koga }e uzree plodot, vedna{
ispra}a srp, za{to do{lo vremeto za
`etva.”
29
Isus stivnuva bura
22
26
Joil 4,13
Otkr 14,15
Parabola za sinapovoto zrno
(Mt 13,31–32; Lk 13,18–19)
30 I govore{e: „So {to da go sporedime carstvoto Bo`jo ili so kakva
parabola da go prika`eme?
31 Toa e kako sinapovo zrno, koe, koga
se see v zemja, e pomalo od site zemni
semiwa;
32 a koga }e se posee, izrasnuva i stanuva pogolemo od site zelen~uci, i
pu{ta golemi granki, taka {to pod
negovata senka mo`at da se vgnezdat
pticite nebeski.”
Pou~uvawe so paraboli
(Mt 13,34–35)
I so mnogu takvi paraboli im go
propoveda{e slovoto, kolku {to mo`ea da slu{aat.
34 I bez paraboli ne im govore{e, a
na u~enicite Svoi nasamo s# im objasnuva{e.
33
(Mt 8,23–27; Lk 8,22–25)
35 Toj den ve~erta im re~e: „Da mineme na sprotivnata strana!”
36 I koga go otpu{tija narodot, u~enicite Go zedoa, kako {to be{e vo
korabot, a i drugi korabi bea so niv.
37 I se podigna buren veter, i branovite se prefrluvaa vo korabot, taka
{to toj ve}e se polne{e.
38 Toj, pak, be{e na kormiloto i spie{e na vozglavnica; Go razbudija i Mu
rekoa: „U~itele, zar ne Ti e gri`a {to
zaginuvame?”
39 A Toj stana, mu zapoveda na vetrot
i mu re~e na moreto: „Zamolkni, prestani!” I vetrot stivna, i nastana golema ti{ina.
40 Pa im re~e: „[to ste tolku pla{livi? Kako nemate vera?”
41 I gi opfati golem strav, i govorea
eden na drug: „Koj e, pak, Ovoj, {to i
vetrot i moreto Go slu{aat?”
Isus isceluva od ne~ist duh
5
(Mt 8,28–34; Lk 8,26–39)
Preminaa otade more, vo Gadarinskata zemja.
2 I koga Toj izleze od korabot, vedna{ Go presretna od grobovite eden
~ovek so ne~ist duh.
3 Toj `ivee{e vo grobovite, i duri i
so verigi nikoj ne mo`e{e da go vrze;
4 za{to mnogupati be{e vo okovi i vo
verigi vrzan, ama gi kr{e{e okovite i
gi raskinuva{e verigite, i nikoj ne
mo`e{e da go skroti;
5 i sekoga{, no}e i dewe, toj be{e vo
grobovite i po ridi{tata, vika{e i se
udira{e so kamewa.
6 [tom Go vide Isusa oddaleku, pritr~a i Mu se pokloni.
7 Pa, kako izvika so silen glas, re~e:
„[to ima{, Ti, so mene, Isuse, Sine na
Sevi{niot Bog? Te zakolnuvam vo Boga,
ne ma~i me!”
8 Za{to mu be{e rekol: „Duhu ne~ist,
izlezi od ~ovekot!”
2 5,9. Legija e najgolemata i osnovna edinica na rimskata vojska, vo razli~no vreme so razli~na brojna sostojba; vo prenosna smisla - golem broj, mno{tvo.
35
Mt 8,18
38
Lk 10,40
39
1,25
40
9,19
Mt 8,10
41
1,27
Ps 88,9
107,23-32
Lk 9,34
5,2
1,23
Is 65,4
7
1,1.24
Mt 8,29
Lk 1,32
51
EVANGELIE SPORED MARKO
9
Mt 12,45
Lk 8,2.27
15
Lk 8,35
17
Dela 16,39
18
3,14
19
1,34
8,26
Ps 65,16
Lk 8,39
20
Mt 3,1
4,25
21
2,13
23
Mt 9,18
Lk 4,40
Dela
9,12.17
28,8
I go pra{a: „Kako te vikaat?” A toj
odgovori i re~e: „Legija2 mi e imeto,
za{to sme mnogu.”
10 I mnogu Go molea da ne gi brka od
toj kraj.
11 A tamu, po ridot, pase{e golemo
krdo sviwi.
12 I Go molea site demoni i velea:
„Prati n# vo sviwine, da vlezeme vo
niv.”
13 I Isus vedna{ im dozvoli. Otkako
izlegoa, ne~istite duhovi vlegoa vo
sviwite, i jurna krdoto po strmninata
vo moreto, a bea okolu dve iljadi; i se
izdavija vo moreto.
14 A onie, {to gi pasea sviwite, pobegnaa i izvestija vo gradot i po selata. I izlegoa lu|eto da vidat {to
stanalo.
15 I dojdoa kaj Isus, i go vidoa besoma~niot vo kogo ima{e legija, kako sedi oble~en i so zdrav um; i se upla{ija.
16 A onie, koi bea videle, raska`uvaa
{to stana so besoma~niot i so sviwite.
17 I po~naa da Go molat da si odi od
nivnite krai{ta.
18 A koga vleze vo korabot, onoj, {to
be{e besoma~en, Go pomoli da bide so
Nego.
19 Isus ne mu dozvoli, no mu re~e:
„Odi doma kaj svoite, pa raska`i im
{to stori Gospod za tebe i kako te pomiluva.”
20 Si otide, i po~na da raska`uva po
Desettogradieto {to mu napravi Isus.
I site se ~udea.
9
Isceluvaweto na bolna `ena
i o`ivuvaweto na Jairovata }erka
(Mt 9,18–26; Lk 8,40–56)
A koga premina Isus so korabot
pak na drugata strana, kaj Nego se sobra
mnogu narod. I be{e pokraj moreto.
22 I ete, dojde eden od stare{inite na
sinagogata, po ime Jair; pa, {tom Go
vide, padna pred nozete Negovi
23 i usrdno Go mole{e mnogu, govorej}i: „]erka mi e na umirawe; dojdi i polo`i gi racete nad nea, za da ozdravi i
bide `iva!”
24 I pojde so nego. A po Nego vrve{e
mnogu narod i Go pritiskaa.
21
Edna `ena, {to boleduva{e od
krvote~enie dvanaeset godini,
26 i golemi maki be{e pretrpela od
mnozina lekari, potro{ila s# {to
imala i bez nikakva polza, a $ stanalo
duri u{te polo{o,
27 {tom ~u za Isus, dojde me|u narodot odzadi i se dopre do oblekata Negova;
28 za{to si vele{e: „Samo ako se dopram do oblekite Negovi, }e ozdravam.”
29 I vedna{ prestana krvote~enieto,
i taa oseti vo teloto svoe deka e
izlekuvana od bolesta.
30 A Isus odedna{ po~uvstvuva vo Sebe kako izleze sila od Nego i se svrte
kon narodot i re~e: „Koj se dopre do
oblekata moja?”
31 U~enicite
Negovi Mu rekoa:
„Gleda{ deka narodot Te pritiska, a
pra{uva{: ‚Koj se dopre do Mene?'”
32 No Toj gleda{e naokolu, za da ja vidi onaa, {to go napravi toa.
33 @enata, pak, se upla{i i trepere{e; pa, znaej}i {to stana so nea, prijde,
padna pred Nego i Mu ja ka`a celata
vistina.
34 A Toj $ re~e: „]erko, verata tvoja
te spasi; odi si so mir i bidi zdrava od
bolesta svoja!”
35 Dodeka Toj u{te zboruva{e, dojdoa
od kaj stare{inata na sinagogata i rekoa: „]erka ti umre; {to Mu sozdava{
u{te trud na U~itelot!”
36 No Isus, otkako gi ~u tie zborovi,
mu re~e na stare{inata na sinagogata:
„Ne pla{i se, samo veruvaj!”
37 I nikomu ne mu dozvoli da odi so
Nego, osven na Petar, na Jakov, i na
Jovan, bratot na Jakov.
38 Dojde vo ku}ata na stare{inata na
sinagogata i vide vreva, pla~ewe i
silno vriskawe.
39 I koga vleze, im re~e: „[to ste se
razvikale i rasplakale? Devoj~eto ne e
umreno, tuku spie!”
40 A tie Mu se potsmevaa. Toj, pak, otkako gi istera site, gi zede tatkoto i
majkata na devoj~eto i onie {to bea so
Nego, i vleze kade {to le`e{e devoj~eto.
25
25
3 Mojs
15,25
27-28
6,56
Mt 14,36
Dela 5,15
27
3 Mojs
15,27
29
Dela 19,12
30
Lk 5,17
6,19
34
10,52
1 Car 1,17
2 Car 15,9
Lk 7,50
Jk 2,16
35
Jn 11,21.32
37
9,2
14,33
Mt 17,1
39
Dela 20,10
1 Kor
11,30
15,6
52
EVANGELIE SPORED MARKO
41
I koga ja fati rakata na devoj~eto,
re~e: „Talita, kumi!” - {to zna~i: „Devojko, tebe ti velam, stani!”
43
42 I devojkata odedna{ stana i po~na
1,34
da
odi. A ima{e dvanaeset godini. I
7,36
9,9 site se za~udija mnogu.
Mt 8,4
43 A Toj strogo im zapoveda, nikoj da
Lk 9,21
ne razbere za toa i re~e: „Dajte $ da jade!”
41
9,27
Dela 9,40
6,2
1,22
Lk 6,6
Jn 7,15
3
3,31
Mt 12,46
Jn 6,42
4
Jn 4,44
5
2,5
Lk 4,40
7
3,14-15
Lk 10,1
8
Lk 10,4
10
Lk 10,7
11
Mt
10,14.18
sete go pravot od nozete svoi, nim za
svedo{tvo . Vistina vi velam: polesno
}e im bide na Sodom i Gomor vo sudniot den, otkolku na toj grad.”
12 Tie pojdoa i propovedaa pokajanie.
13 Izgonuvaa mnogu demoni, i mnogumina bolni pomazuvaa so maslo i lekuvaa.
Irod i Isus
Isus otfrlen vo Nazaret
6
(Mt 13,53–58; Lk 4,16–30)
Pa izleze ottamu i dojde vo Svojot
kraj; a po Nego odea i u~enicite
Negovi.
2 I koga dojde sabota, Toj po~na da
pou~uva vo sinagogata i mnozina, {to
slu{aa, se ~udea i govorea: „Od kade
Nemu ova? I kakva e ovaa mudrost {to
Mu e dadena, ta takvi ~uda stanuvaat
preku Negovite race?
3 Ne e li Toj drvodelecot, Sinot na
Marija, brat na Jakov, Josija, Juda i
Simon? I ne se li ovde me|u nas sestrite Negovi?” I se soblaznija zaradi
Nego.
4 A Isus im re~e: „Prorokot ne e bez
~est, osven vo svojata zemja, me|u rodninite i vo svojot dom.”
5 I ne mo`e{e tuka da izvr{i nikakvo ~udo; osven {to izlekuva malku bolni, polagaj}i gi racete vrz niv.
Isus gi ispra}a
Svoite dvanaeset apostoli
(Mt 10,5–15; Lk 9,1–6)
I se ~ude{e na nivnoto bezverie.
Pa ode{e po okolnite sela i pou~uva{e.
7 I gi povika dvanaesetminata, i
po~na da gi pra}a po dvajca, i im dade
vlast nad ne~istite duhovi.
8 Pa im zapoveda da ne zemaat ni{to
za po pat osven po eden stap; nitu
torba, nitu leb, nitu pari vo pojasot.
9 No da se obueni vo sandali i da ne
oblekuvaat po dve obleki.
10 I im re~e: „Ako vlezete negde vo
ku}a, ostanete vo nea, s# dodeka ne si
otidete ottamu.
11 A ako negde ne ve primat, nitu ve
poslu{aat, izleguvaj}i ottamu, istre6
(Mt 14,1–2; Lk 9,7–9)
12
Mt 3,2
13
Mt 14,14
Jk 5,14-15
14-15
Mt 16,14
15
Mal 3,23
Mt 21,11
17
I car Irod slu{na za Isus, za{to Lk 3,19-20
imeto Negovo be{e pro~ueno, pa re~e: 18
Mojs
„Jovan Krstitel voskresnal od mrtvite 318,16
i zatoa stanuvaat ~uda preku nego.”
20,21
15 Edni velea: „Ilija e!”, a drugi:
21
„Prorok e, ili kako eden od proroci- 1 Mojs
40,20
te.”
16 A Irod, {tom ~u re~e: „Toa e Jo23
van, na kogo jas mu ja otsekov glavata; Est 5,3.6
7,2
toj voskresnal od mrtvite!”
14
Smrtta na Jovan Krstitel
(Mt 14,3–12; Lk 3,19–20)
Bidej}i sam Irod prati da go fatat
Jovan, go vrza i go frli vo zatvor, zaradi Irodijada, `enata na brat mu Filip, za{to se o`eni so nea.
18 Bidej}i Jovan mu vele{e na Irod:
„Ne ti e dozvoleno da ja ima{ `enata
na tvojot brat!”
19 A Irodijada se ozlobi protiv nego
i saka{e da go ubie, no ne mo`e{e.
20 za{to Irod se pla{e{e od Jovan,
znaej}i deka e toj ~ovek praveden i svet
i go paze{e; mnogu raboti vr{e{e
otkako }e go slu{ne, a so zadovolstvo
go slu{a{e.
21 I nastana pogoden den koga Irod,
po povod svojot rodenden, im prigotvi
ve~era na svoite knezovi, vojvodi i stare{ini Galilejski;
22 i vleze }erkata na Irodijada, igra{e i im ugodi na gostite i na Irod. Toga{ carot $ re~e na devojkata: „Baraj od
mene {to saka{ i }e ti dadam!”
23 I $ se zakolna: „[to i da pobara{
od mene, }e ti dadam, duri i polovinata od moeto carstvo.”
24 A taa izleze i ja pra{a majka si:
„[to da pobaram?” Taa $ odgovori:
„Glavata na Jovan Krstitel!”
17
53
EVANGELIE SPORED MARKO
29
I taa vedna{ vleze kaj carot i pobara, govorej}i: „Sakam u{te sega da mi
ja dade{ na ~inija glavata na Jovan
30 Krstitel!”
Lk 6,13
26 Carot se nata`i, no zaradi vetuva10,17
weto i gostite svoi ne saka{e da ot31-32
ka`e.
2 Mojs 16
27 I vedna{, otkako isprati xelat,
5 Mojs
8,3.16
carot
naredi da ja donesat glavata negoPs 77,
24-25.29 va.
105,40
28 A toj otide, mu ja otse~e glavata vo
Mudr
16,20-26 zatvorot i ja donese na ~inija, pa $ ja
1 Kor 10,3
predade na devojkata, a devojkata ja dade
31 na majka si.
2,2
29 Koga negovite u~enici slu{naa,
3,20
dojdoa i go polo`ija vo grob.
25
Mt 27,
59-60
34
4 Mojs
27,17
3 Car
22,17
Ez
34,5.15.23
37,24
Zah 10,2
Ps 22,1
77,21
2 Carn
18,16
Mt 9,36
Toga{ Isus im re~e na site da posednat po grupi po zelenata treva.
40 I posednaa vo grupi po sto i po pedeset.
41 Toj gi zede pette leba i dvete ribi,
pa, pogledna kon neboto, gi blagoslovi
lebovite i gi prekr{i, i im gi dade na
u~enicite Svoi, za da im gi stavat pred
niv; isto taka im gi razdeli i dvete
ribi na site.
42 I jadea site i se nasitija.
43 I sobraa par~iwa, od lebot i od
ribite, polni dvanaeset ko{evi.
44 A onie, {to jadea od lebovite, bea
okolu pet iljadi ma`i.
39
Isus ~ekori po voda
Isus nahranuva pet iljadi lu|e
(Mt 14,13–21; Lk 9,10–17; Jn 6,1–14)
I se sobraa apostolite kaj Isus, pa
Go izvestija za s# {to napravile i pou~uvale.
31 A Toj im re~e: „Dojdete i vie vo
osameno mesto i odmorete se malku.”
Za{to mnozina doa|aa i si odea, taka
{to nemaa koga ni da jadat.
35-44
32 I otidoa so korab sami vo osameno
8,1-9
mesto.
33 I gi vide narodot koga si odea; i
Go poznaa mnozina, pa pe{ od site gradovi trgnaa tamu; i gi isprevarija i se
sobraa okolu Nego.
34 A Isus, koga izleze, vide mnogu narod i se smiluva nad niv, za{to bea kako ovci bez pastir; i po~na da gi pou~uva mnogu.
35 I bidej}i ve}e vremeto poizmina,
u~enicite Negovi pristapija kon Nego
i rekoa: „Pusto e mestovo, a i docna e;
36 raspu{ti gi za da otidat po okolnite sela i naselbi i da si kupat leb,
za{to nema {to da jadat.”
37 Toj im odgovori i re~e: „Dajte im
vie da jadat!” A tie Mu rekoa: „Da pojdeme i da kupime za dveste denarii leb,
pa da im dademe da jadat?”
38 Potoa Toj gi pra{a: „Kolku lebovi
imate? Otidete i videte!” I koga vidoa
rekoa: „Pet leba i dve ribi.”
30
(Mt 14,22–33; Jn 6,15–21)
I vedna{ gi natera u~enicite
Svoi da vlezat vo korab i da otidat porano od Nego na drugata strana kon
Vitsaida, duri Toj ne go raspu{ti narodot.
46 A Toj, oddeluvaj}i se od niv, otide
vo gorata za da se pomoli.
47 Prikve~er korabot be{e sred moreto, a Toj sam na kopnoto.
48 I gi vide kako se ma~at pri ploveweto, za{to vetrot im be{e sprotiven;
a okolu ~etvrtata no}na stra`a3 se
pribli`i do niv i, odej}i po moreto,
saka{e samo da pomine pokraj niv.
49 A tie, koga go vidoa kako odi po
moreto, pomislija deka e toa prividenie, i po~naa da vikaat;
50 Za{to site Go vidoa i se upla{ija.
Toj vedna{ po~na da govori so niv i im
re~e: „Ne pla{ete se! Jas sum, ne bojte
se!”
51 I vleze kaj niv vo korabot i vetrot
stivna. A tie bea silno zaprepasteni
vo sebe i za~udeni.
52 Za{to ne go sfatija ~udoto so
lebovite, bidej}i srceto im be{e skameneto.
53 I koga preminaa, dojdoa vo zemjata
Genisaretska i se zadr`aa tamu.
54 A {tom izlegoa od korabot, vedna{
Go poznaa.
45
3 6,48. ^etvrtata no}na stra`a t.e. rano nautro, me|u 4 i 6 ~asot.
41
Mt 14,19
Lk 9,16
22,19
24,30
42
Is 25,6-8
55,1-2
Mt 8,11
43
8,19
46
1,35
3,13
Lk 6,12
9,28
Jn 6,15
48
2 Mojs
33,19.22
34,6
Ps 76,19
Jov 9,8
49
Lk 24,37
50
16,6
2 Mojs 3,14
5 Mojs
32,39
Is 41,4
43,10
Jn
8,24.28.58
51
4,39
Mt 14,32
52
3,5
4,13
8,17
Mt 16,9
54
EVANGELIE SPORED MARKO
55-56
Brzo ja obikolija celata taa okolija i po~naa na nosilki da nosat bolni
55 tamu, kade {to slu{aa deka Toj se
1,32 nao|a.
56 I kade da vleguva{e: vo sela, vo
56
5,27-28 gradovi ili naselbi - na krstopatite
Lk 6,19 polagaa bolni i Go molea da se doprat
8,44
barem do polata od oblekata Negova. I
site {to se dopiraa do Nego, ozdravu7,2 vaa.
55
Dela 5,15
Lk 11,38
Raspravija za predanijata
4
Mt 23,25
Lk 11,39
6-7
Is 29,13
7
Kol 2,22
10
2 Mojs
20,12
21,17
3 Mojs 20,9
5 Mojs 5,16
Mt 15,4
11
Mt 15,5-6
7
(Mt 15,1–20)
Se sobraa kaj Nego fariseite i
nekoi od kni`nicite, {to bea
do{le od Erusalim.
2 I koga vidoa deka nekoi od Negovite u~enici jadat leb so ne~isti, odnosno so nemieni race, gi ukorija.
3 Za{to fariseite i site Judejci, dr`ej}i go predanieto na starite, ne jadat, duri ne gi izmijat racete do laktite;
4 i koga }e se vratat od pazar, ne jadat, duri ne se izmijat; i u{te mnogu
drugo ima {to primile i go dr`at; miewe ~a{i, ~inii, kotli i stolovi.
5 Potoa fariseite i kni`nicite Go
pra{aa: „Zo{to u~enicite Tvoi ne
postapuvaat spored predanieto na starite, no so neizmieni race jadat leb?”
6 A Toj im odgovori i re~e: „Dobro
prorokuval Isaija za vas licemerite,
kako {to e napi{ano: ‚Ovoj narod so
usta Me po~ituva, no srceto im e daleku od Mene;
7 no naprazno Me po~ituva, za{to
propoveda ~ove~ki povelbi.'
8 Za{to, vie, ostavaj}i ja Bo`jata zapoved, go dr`ite predanieto ~ove~ko:
miewe ~inii i ~a{i, i vr{ite mnogu
drugi sli~ni raboti.”
9 I im re~e: „I taka ja otfrlate
Bo`jata zapoved, za da go zapazite va{eto predanie.
10 Za{to Mojsej re~e: ‚Po~ituvaj gi
tatka si i majka si' i ‚Koj go zloslovi
tatkoto svoj ili majka si, so smrt da se
kazni.'
11 A vie velite: ‚Ako nekoj ka`e na
tatka si ili na majka si: ona, so koe bi
mo`el da te izdr`uvam e korban, odnosno, prilog',
toga{ ne mu ostavate ve}e ni{to da
stori za svojot tatko ili za svojata
majka,
13 ukinuvaj}i go slovoto Bo`jo so
va{eto predanie, {to ste go predale
vie; mnogu takvi sli~ni raboti vr{ite.”
14 I koga go povika siot narod, im re~e: „Slu{ajte Me site i razberete:
15 ni{to, {to vleguva vo ustata na ~ovekot odnadvor, ne mo`e da go oskverni; tuku ona {to izleguva od nego, toa
go oskvernuva ~ovekot.
16 Ako nekoj ima u{i da slu{a, neka
~ue!”
17 I koga se oddale~i od narodot i
vleze vo edna ku}a, u~enicite Negovi
Go pra{aa za parabolata.
18 A Toj im re~e: „Zar ste i vie taka
nerazumni? Ne razbirate li deka ni{to, {to vleguva vo ~ovekot odnadvor, ne
mo`e da go oskverni?
19 Za{to, toa ne odi vo srceto, tuku
vo stomakot, i izleguva nadvor, ~istej}i ja seta hrana.”
20 I u{te im re~e: „Ona {to izleguva
od ~ovekot, toa go oskvernuva ~ovekot.
21 Za{to odnatre, od srceto ~ove~ko,
izleguvaat lo{i pomisli, prequbodejstva, bludstva, ubistva,
22 kra`bi, lakomstva, zlobi, lukavstva, razvrtat, oko zavidlivo, bogohulstvo, gordost, bezumstvo.
23 Seto toa zlo odvnatre izleguva i go
oskvernuva ~ovekot.”
12
Verata na edna `ena
(Mt 15,21–28)
I koga se krena ottamu, otide vo
predelite Tirski i Sidonski; i koga
vleze vo edna ku}a, saka{e nikoj da ne
Go doznae. No ne mo`e{e da se sokrie.
25 Za{to ~u za Nego edna `ena, ~ija
}erka ima{e ne~ist duh, pa dojde i padna pred nozete Negovi.
26 A taa `ena be{e drugoverka, po poteklo Sirofeni~anka; i Go mole{e da
go istera demonot od }erka $.
27 No Isus $ re~e: „Ostavi najnapred
da se nahranat decata; za{to ne e pravo
da se zeme lebot od decata i da im se
frli na ku~iwata.”
24
12
Izreki
28,24
14
4,9
17
4,10
10,10
19
Dela 10,
13-15
Kol 2,
16-17.21-22
Tit 1,15
20
Rim 14
21-22
Mt 15,19
24
1,29
10,10
26
Mt 8,29
55
EVANGELIE SPORED MARKO
31
A taa odgovori i Mu re~e: „Da, Gospodi! No i ku~iwata jadat pod trpeza32 ta, od tro{kite na decata.”
29 I $ re~e: „Za ova {to go re~e - odi
5,23
si!
Demonot izleze od }erka ti.”
33
30 I koga se vrati doma, ja najde }erka
8,23
34 si kako le`i na postela, a demonot
6,41 be{e izlegol od nea.
28
5,20
Mt 14,19
Isceluvaweto na gluvonem
35
Mt 8,3
31
I pak izleze Isus od predelite
36 Tirski i Sidonski i otide kon Gali1,25.44-45
5,43
Mt 9,30-31
37
9,25
1 Mojs 1,31
Is 35,5-6
Mt 11,5
15,31
8,1-2
6,34-36
3
Evr 12,3
4
8,16-17
Jn 6,26
lejskoto More, niz predelite na Desettogradieto.
32 I dovedoa kaj Nego eden gluv i tepkav, pa Go molea da polo`i nad nego raka.
33 Isus, otkako go odvede nastrana od
narodot, gi stavi Svoite prsti vo negovite u{i; a koga plukna, go dopre negoviot jazik;
34 potoa pogledna na neboto, vozdivna
i mu re~e: „Efata!” - {to zna~i: „Otvori se!”
35 I vedna{ mu se otvori sluhot, i se
razvrzaa vrskite na negoviot jazik i
govore{e ~isto.
36 I im zapoveda nikomu da ne ka`uvaat. No, kolku pove}e Toj im zabranuva{e, tolku pove}e tie razglasuvaa.
37 I prekumerno se ~udea i velea: „S#
dobro pravi: i gluvite gi pravi da slu{aat i nemite da zboruvaat!”
Isus nahranuva ~etiri iljadi lu|e
8
(Mt 15,32–39)
Vo tie dni, koga se be{e sobral
mnogu narod i nema{e {to da jadat,
Isus gi povika u~enicite Svoi i im
re~e:
2 „Mi e `al za narodot, za{to ve}e
tri dni stojat kaj Mene i nema {to da
jadat.
3 Ako gi pu{tam da si odat gladni po
ku}ite nivni, }e premaleat po patot,
za{to nekoi od niv se dojdeni oddaleku.”
4 U~enicite Mu odgovorija: „Od kade
mo`e ~ovek site ovie da gi nahrani so
leb, ovde vo pustinava?”
5 I gi pra{a: „Kolku lebovi imate?”
A tie odgovorija: „Sedum.”
Toga{ mu zapoveda na narodot da posedne po zemjata; pa, otkako gi zede sedumte lebovi, zablagodari, gi raskr{i
i im gi dade na u~enicite Svoi da gi
razdelat; i tie gi razdelija na narodot.
7 Imaa i malku rip~iwa; gi blagoslovi i zapoveda da gi razdadat i niv.
8 I jadea, i se nasitija; i sobraa sedum ko{nici ostanati par~iwa.
9 A onie, {to jadea, bea okolu ~etiri
iljadi. I gi raspu{ti.
10 I vedna{ vleze vo korab so u~enicite Svoi i dojde vo predelite Dalmanutski.
6
Fariseite baraat ~udo
(Mt 12,38-39; 16,1–4; Lk 11,16-29; 12,54-56)
6
Jn 6,10
8
Mt 14,20
11
5 Mojs
18,20-22
Is 7,10-14
Mt 12,38
16,1
Lk 11,16
1 Kor 1,22
12
Lk 11,29
Evr 3,10
15
Lk 12,1
1 Kor 5,6-8
17
I izlegoa fariseite i po~naa da se 6,52
prepiraat so Nego, pa isku{uvaj}i Go, 18
4,12
baraa od nego znak od neboto.
Er 5,21
12 A Toj vozdivna dlaboko i re~e:
Ez 12,2
„Zo{to ovoj rod bara znak? Vistina vi Lk 8,10
velam: nema da mu se dade znak na ovoj 19
6,35-44
rod.”
13 I koga gi ostavi, pak vleze vo kora20
bot i premina na drugata strana.
8,8-9
11
Za {tetniot „kvasec”
(Mt 16,5–12; Lk 12,1)
A u~enicite Negovi bea zaboravile
da gi zemat lebovite i nemaa so sebe vo
korabot, osven eden leb.
15 A Toj gi opomenuva{e, velej}i:
„Vnimavajte, ~uvajte se od kvasot farisejski i od kvasot Irodov!”
16 I si razmisluvaa me|u sebe, velej}i: „Toa e zatoa {to nemame leb.”
17 A Isus, koga gi razbra, im re~e:
„Zo{to zboruvate za toa {to nemate
leb? Zar u{te ne sfa}ate i ne razbirate? U{te li e skameneto va{eto
srce?
18 O~i imate, ne gledate li? U{i
imate, ne slu{ate li? I ne pomnite
li?
19 Koga gi raskr{iv pette leba, za pet
iljadi du{i, kolku polni ko{evi so
par~iwa sobravte?” Mu rekoa: „Dvanaeset.”
20 „A sedumte - za ~etiri iljadi, kolku polni ko{nici so ostanati par~iwa
sobravte?” Tie odgovorija: „Sedum.”
14
56
EVANGELIE SPORED MARKO
21
4,13
I im re~e: „Pa kako toga{ ne razbirate?”
21
22
5,30
10,46-52
23
7,33
Jn 9,6.11.15
1 Tim 4,14
26
1,34
28
6,14-15
Lk 9,7-8
29
1,1
14,61
30
Mt 8,4
31
10,32-34
Mt
17,12.22
Lk 17,25
Isceluvaweto na slep ~ovek
Potoa dojde vo Vitsaida; i dovedoa
kaj Nego slep i Go molea da se dopre do
nego.
23 I koga go zede slepiot za raka, go
izvede nadvor od seloto i, otkako plukna na o~ite negovi, gi polo`i racete
nad nego, pa go pra{a dali gleda ne{to.
24 Toj, koga pogledna, re~e: „Gi gledam
lu|eto da odat kako drvja.”
25 Potoa pak gi polo`i racete nad
o~ite i napravi da progleda. I se
izlekuva i gi gleda{e site jasno.
26 I go isprati vo domot negov i mu
re~e: „Nitu v selo vleguvaj, nitu v selo
nekomu raska`uvaj!”
22
Petrovoto ispovedawe na verata
(Mt 16,13–20; Lk 9,18–21)
I izleze Isus so u~enicite Svoi
33
Mt 4,10 po selata na Kesarija Filipova. Po paRim 8,5
tot gi pra{a u~enicite Svoi i im re~e: „[to velat lu|eto, Koj sum Jas?”
28 Tie odgovorija: „Jovan Krstitel,
nekoi Ilija, a drugi, pak, nekoj od prorocite.”
29 Toj, pak, im re~e: „A vie, {to
velite, Koj sum Jas?” Petar Mu odgovori i re~e: „Ti si Hristos!”
30 I im zapoveda nikomu da ne govorat
za Nego.
27
Isus ja navestuva
Svojata smrt i voskresenie
(Mt 16,21–23; Lk 9,22)
Pa po~na da gi u~i deka Sinot ^ove~ki treba mnogu da postrada, da bide
otfrlen od stare{inite, prvosve{tenicite i kni`nicite, i da bide ubien i
po tretiot den da voskresne.
32 I govore{e za toa otvoreno. No
Petar, Go povle~e nasamo i po~na da Go
odvra}a.
33 A Toj, koga se zavrte i gi pogledna
u~enicite Svoi, mu zabrani na Petar
da govori i re~e: „Begaj od Mene, satano! Za{to ne misli{ na ona {to e
Bo`jo, tuku na ona {to e ~ove~ko!”
31
Patot na Isusovite sledbenici
(Mt 16,24–28; Lk 9,23–27)
34 I koga go povika narodot i u~enicite Svoi, im re~e: „Koj saka da vrvi
po Mene, neka se odre~e od sebe, i neka
go zeme krstot svoj i neka odi po Mene.
35 Za{to, koj saka da go spasi svojot
`ivot, }e go zagubi; a koj go zagubi `ivotot svoj zaradi Mene i Evangelieto,
toj }e go spasi.
36 Za{to kakva polza ima ~ovek, ako
go pridobie celiot svet, a na du{ata
svoja $ napakosti?
37 Ili kakov otkup }e dade ~ovek za
svojata du{a?
38 Za{to, koj se srami od Mene i od
zborovite Moi vo ovoj prequbodeen i
gre{en rod, i Sinot ^ove~ki }e se srami od nego, koga }e dojde vo slavata na
Svojot Otec so svetite angeli.”
9
34
Lk 14,27
35
Mt 10,39
37
Ps 48,7-8
38
Mt 10,33
Lk 12,9
Rim 1,16
2 Tim 2,12
9,1
13,30
Rim 1,4
2
1,29
5,37
Lk 8,51
3
16,5
Mt 28,3
Otkr 3,4
I im re~e: „Ima nekoi me|u ovie 4
{to stojat ovde, koi nema da vkusat 4 Car 2,
smrt, dodeka ne go vidat carstvoto 11-12
Mt 11,14
Bo`jo, dojdeno vo sila.”
Isusovoto preobra`enie
(Mt 17,1–9; Lk 9,28–36)
5
10,51
11,21
14,44-45
2 A po {est dni, Isus gi zede so Sebe
6
Petar, Jakov i Jovan i gi odvede sami 14,40
na visoka gora, nasamo, i se preobrazi
7
pred niv.
1,11
3 Ali{tata Mu stanaa sjajni, mnogu 5 Mojs
beli, kako sneg, kakvi {to belilo na 18,15
3 Mojs 16,2
zemjata ne mo`e da izbeli.
Mt 17,5
4 I im se javi Ilija so Mojsej, i raz- Dela 3,22
3 Ptr 1,17
govaraa so Isus.
5 Toga{ progovori Petar i Mu re~e 9
na Isus: „Ravi, dobro ni e da bideme ov- 1,34
Lk 9,36
de; da napravime tri kolibi: edna za
Tebe, edna za Mojsej i edna za Ilija.”
6 Za{to ne znae{e {to da ka`e, bidej}i bea mnogu upla{eni.
7 I se pojavi oblak, pa gi zaseni; i od
oblakot dojde glas, koj vele{e: „Ovoj e
Mojot vozquben Sin, Nego slu{ajte
Go!”
8 I odedna{, koga poglednaa naokolu,
nikogo ve}e ne vidoa pokraj sebe, osven
Isus.
9 A koga sleguvaa od gorata, im zapoveda nikomu da ne ka`uvaat {to vide-
57
EVANGELIE SPORED MARKO
11 le, dodeka Sinot ^ove~ki ne voskresne
od mrtvite.
10 I go zadr`aa toj zbor vo sebe, pra12
8,31 {uvaj}i se eden so drug {to zna~i toa:
Is 53,3
„Da voskresne od mrtvite?”
Mal 3,
Mal 3,23
23-24
Ps 21,1-17
Za Ilija
(Mt 17,10–13)
13
I Go pra{aa, velej}i: „A zo{to
kni`nicite velat deka najnapred treba
da dojde Ilija?”
19
12 A Toj, pak, odgovori i re~e: „Ilija
Mt 12,39
}e dojde porano i }e uredi s#; a Sinot
23 ^ove~ki, kako {to e napi{ano za Nego,
5,36
treba da postrada mnogu i da bide
11,23-24
Lk 17,6 ponizen.
13 No vi velam deka i Ilija dojde, kako {to e napi{ano za Nego, i mu napravija {to sakaa.”
3 Car
19,2.10
Mt 11,14
11
Isceluvaweto od ne~ist duh
I odedna{ tatkoto na mom~eto izvika i so solzi re~e: „Veruvam, Gospodi, pomogni mu na moeto neverie!”
25 A Isus, {tom vide deka se sobra
narod, strogo mu zapoveda na ne~istiot
duh i mu re~e: „Duhu nem i gluv. Jas ti
zapovedam: izlezi od nego, i ne vleguvaj
ve}e vo nego!”
26 I koga izvika, silno go strese i izleze; a mom~eto be{e kako mrtvo, taka
{to mnozina velea deka umrelo.
27 Isus, pak, otkako go fati za raka,
go ispravi; i toa stana.
28 I koga vleze Isus vo edna ku}a,
u~enicite Negovi Go pra{aa nasamo:
„Zo{to nie ne mo`evme da go isterame?”
29 I im re~e: „Ovoj rod so ni{to ne
mo`e da se istera, osven so molitva i
post.”
24
Isus po vtorpat ja navestuva
Svojata smrt i voskresenie
37
24
(Mt 17,14–21; Lk 9,37–43)
I koga dojde kaj u~enicite Svoi,
vide mnogu narod okolu niv i kni`nici, koi se prepiraa so niv.
15 I {tom Go vide, siot narod se
za~udi; i pritr~uvaj}i, Go pozdravuvaa.
16 Gi pra{a kni`nicite: „Zo{to se
prepirate so niv?”
17 Toga{ eden od narodot odgovori i
re~e: „U~itele, go dovedov kaj Tebe sin
mi, vo kogo ima nem duh;
18 i sekoga{, kade i da go fati, go
kutnuva, i toj se zapenuva, i krcka so
zabite, i se zdrvuva. I im ka`av na u~enicite Tvoi da go izgonat, no tie ne
mo`ea.”
19 A Isus odgovori i re~e: „O, rode
bezveren, do koga }e bidam so vas? Do
koga }e ve trpam? Dovedete go kaj
Mene!”
20 I koga go dovedoa kaj Nego - {tom
go vide duhot, vedna{ go strese; i toj
padna nazemi i se valka{e zapenet.
21 Go pra{a Isus tatko mu: „Kolku
vreme ima otkako stanuva toa so nego?”
Toj odgovori: „Od detstvoto;
22 i mnogupati duhot go frlal vo
ogan, i vo voda, za da go pogubi: no, ako
mo`e{, smiluvaj se nad nas i pomogni
ni!”
23 A Isus mu re~e: „Ako mo`e{ da
poveruva{ - s# e mo`no za onoj {to veruva!”
14
(Mt 17,22–23; Lk 9,43–45)
I koga izlegoa ottamu, minuvaa
preku Galileja; i Toj ne saka{e nekoj
da razbere.
31 Za{to gi u~e{e u~enicite Svoi i
im vele{e deka Sinot ^ove~ki }e bide
predaden vo ~ove~ki race, i }e Go ubijat, i na tretiot den po ubivaweto }e
voskresne.
32 No tie ne gi razbiraa ovie zborovi,
a se pla{ea da Go pra{aat.
30
Koj e najgolem?
(Mt 18,1–5; Lk 9,46–48)
33 I dojde vo Kapernaum; i koga be{e
doma, gi pra{a: „[to se raspravate
me|u sebe patem?”
34 A tie mol~ea, za{to patem se
raspravaa me|u sebe, koj e najgolem.
35 Toj sedna i gi povika dvanaesetminata, pa im re~e: „Koj saka da bide prv,
neka bide posleden od site, i sluga na site!”
36 I toga{ zede edno dete, go postavi
me|u niv, go pregrna i im re~e:
37 „Koj prima edno od vakvite deca vo
Moe ime, Mene Me prima, a koj Me
prima Mene, ne Me prima Mene, tuku
Onoj, Koj Me pratil.”
Lk 17,5
25
1,25
Lk 4,39
26
1,26
27
1,31
5,41
31
8,31
Mt 20,
18-19
32
4,13
34
Lk 22,24
35
10,43-44
Mt 20,26
Mt 10,40
Lk 10,16
Jn 13,20
58
EVANGELIE SPORED MARKO
38
4 Mojs
11,28
Koj ne e protiv nas, toj e so nas!
(Lk 9,49–50)
38
Toga{ Jovan Mu odgovori i re~e:
39 „U~itele, vidovme eden, koj ne vrvi po
1 Kor 12,3
40
Mt 12,30
Lk 11,23
41
Mt 10,42
1 Kor 3,23
42
Mt 5,29
43
Mt 5,30
47
nas, a vo Tvoe ime demoni izgonuva, a ne
vrvi po nas; i mu zabranivme, za{to ne
odi po nas.”
39 A Isus re~e: „Ne branete mu, za{to nikoj, {to pravi ~udo vo Moe ime, ne
}e mo`e naskoro da govori zlo za Mene.
40 Za{to, koj ne e protiv vas, toj e so
vas.
41 I koj ve napoi so ~a{a voda vo Moe
ime, zatoa {to ste Hristovi, vistina
vi velam, nema da ja izgubi svojata nagrada.”
Mt 5,29
Za soblaznata
48
Is 66,24
(Mt 18,6–9; Lk 17,1–2)
42
„A koj }e soblazni edno od ovie ma-
49 lite, {to veruvaat vo Mene, za nego e
3 Mojs 2,13
podobro da mu se obesi vodeni~ki
50 kamen na vratot i da se frli v more.
I ako te soblaznuva rakata tvoja,
otse~i ja; podobro e za tebe bez raka da
vleze{ vo `ivotot, otkolku so dve race
da otide{ vo pekolot, vo neizgasliviot
ogan,
44 kade {to nivniot crv ne umira, i
10,1
ognot
ne izgasnuva.
2,13
45 I, ako te soblaznuva nogata tvoja,
otse~i ja; podobro e za tebe sakat da
vleze{ vo `ivotot, otkolku so dvete
noze da bide{ frlen vo pekolot, vo
neizgasliviot ogan,
46 kade {to nivniot crv ne umira
nitu ognot ne izgasnuva.
47 I, ako okoto tvoe te soblaznuva, izvadi go; podobro e za tebe so edno oko da
vleze{ vo carstvoto Bo`jo, otkolku da
ima{ dve o~i i da bide{ frlen vo ogneniot pekol,
48 kade {to nivniot crv ne umira, i
ognot ne izgasnuva.
49 Za{to sekoj so ogan }e se posoli, i
sekoja `rtva so sol }e se osoli.
50 Solta e dobra; no, ako solta oblutavi, so {to }e ja osolite? Imajte sol vo
sebe, i mir imajte me|u sebe!”
Mt 5,13
Lk 14,34
Kol 4,6
Rim 12,18
1 Sol 5,13
43
Za razvodot
10
(Mt 19,1–12; Lk 16,18)
I otkako stana Isus ottamu,
pre mina vo predelite Judejski,
otade Jordan. I pak se sleva{e narod
kon Nego; a Toj, po Svojot obi~aj, pak gi
pou~uva{e.
2 I pristapija fariseite i Go pra{aa, isku{uvaj}i Go: „Dopu{teno li e,
da ja ostavi ma`ot svojata `ena?”
3 A Toj im odgovori i re~e: „Kako vi
zapoveda Mojsej?”
4 Tie rekoa: „Mojsej dopu{ti da se &
se dade razvodno pismo i da se
otpu{ti.”
5 Odgovori Isus i im re~e: „Poradi
tvrdokornosta na va{eto srce vi ja
napi{al taa zapoved.
6 Vo po~etokot na sozdavaweto, pak,
Bog gi sozdade ma{ko i `ensko.
7 Zatoa ~ovek }e go ostavi tatka si i
majka si, }e se prilepi do `enata svoja
8 i obata }e bidat vo edno telo; i taka, tie ve}e ne se dvajca, tuku edno telo.
9 A Bog {to soedinil, ~ovek da ne
razdeluva.”
10 I vo ku}ata, u~enicite Negovi pak
Go pra{aa za toa.
11 I im re~e: „Koj }e ja otpu{ti svojata `ena i se o`eni so druga, toj prequbodejstvuva so nea;
12 a i `ena, ako se odvoi od svojot ma`
i pojde za drug, prequbodejstvuva.”
Isus gi blagoslovuva decata
(Mt 19,13–15; Lk 18,15–17)
I donesuvaa kaj Nego deca, za da se
dopre do niv, no u~enicite im zabranuvaa na onie {to gi nosea.
14 I koga go vide toa Isus, negoduva{e i re~e: „Ostavete gi decata da do|aat kaj Mene i ne branete im, za{to na
takvi e carstvoto Bo`jo.
15 Vistina vi velam, koj ne go prima
carstvoto Bo`jo kako dete, toj nema da
vleze vo nego.”
16 I otkako gi pregrna, gi polo`i
racete vrz niv i gi blagoslovuva{e.
13
Isus povikuva eden bogat ~ovek
(Mt 19,16–30; Lk 18,18–30)
A koga izleguva{e na pat, dotr~a
nekoj, padna na kolena pred Nego i Go
pra{a: „U~itele dobar, {to treba da
napravam, za da nasledam `ivot ve~en?”
17
2
Mt 16,1
1 Kor 7,11
4
5 Mojs 24,1
Mt 5,31
5
3,5
6
1 Mojs 1,27
5,2
7-8
1 Mojs 2,24
1 Kor 6,16
Efes 5,31
11-12
Mt 5,32
Lk 16,18
1 Kor 7,
10-11
13
Lk 9,47
15
Mt 5,20
18,3
17
1,40
59
EVANGELIE SPORED MARKO
18
Ps 33,8
19
7,10
2 Mojs
20,12-16
5 Mojs
5,16-20
24,14
Sir 4,1
21
Mt 6,20
Lk 12,33
23
4,19
27
14,36
1 Mojs
18,14
Zah 8,6
Jov 42,2
29
1,1
8,35
31
Mt 19,30
20,16
Lk 13,30
Isus mu re~e: „Zo{to me narekuva{ dobar? Nikoj ne e dobar, osven ediniot Bog!
19 Zapovedite gi znae{: ne prequbodejstvuvaj; ne ubivaj; ne kradi; ne svedo~i la`no; ne ~ini nepravda; po~ituvaj
gi tatka si i majka si.”
20 A toj Mu odgovori i re~e: „U~itele, seto toa sum go zapazil u{te od mladosta svoja.”
21 Koga go pogledna Isus, mu omile,
pa re~e: „U{te edno ti nedostasuva:
odi i prodaj s# {to ima{, razdaj go na
siromasi i }e ima{ bogatstvo na neboto; pa dojdi i vrvi po Mene, koga }e go
zeme{ krstot.”
22 Toj se nata`i koga gi ~u ovie
zborovi, i si otide na`alen, za{to
ima{e golemo bogatstvo.
23 I koga pogleda Isus, im re~e na
u~enicite Svoi: „Kolku e te{ko za bogatite da vlezat vo carstvoto Bo`jo!”
24 A u~enicite se upla{ija od zborovite Negovi. No Isus pak im odgovori
i re~e: „^eda, kolku im e te{ko na
onie, {to se nadevaat na bogatstvoto,
da vlezat vo carstvoto Bo`jo!
25 Polesno kamila }e vleze niz igleni u{i, otkolku bogat vo carstvoto
Bo`jo.”
26 A tie se ~udea mnogu i si velea me|u sebe: „Toga{, koj mo`e da se spasi?”
27 Koga gi pogleda Isus, im re~e: „Za
lu|eto toa ne e mo`no, no ne i za Boga;
za{to za Boga s# e mo`no!”
28 I Petar po~na da Mu govori: „Ete,
nie ostavivme s# i po Tebe odime.”
29 A Isus odgovori i re~e: „Vistina
vi velam: nema takov {to ostavil ku}a,
ili bra}a, ili sestri, ili tatko, ili
majka, ili `ena, ili deca, ili nivi, zaradi Mene i Evangelieto,
30 a da ne primil, i toa sega, vo ova
vreme, stopati pove}e od ku}i, i bra}a,
i sestri, i tatko, i majka, i deca, i nivje, a vo idniot vek - i `ivot ve~en.
31 I mnozina prvi }e bidat posledni,
a poslednite - prvi.”
18
Isus po tret pat ja najavuva
Svojata smrt i voskresenie
(Mt 20,17–19; Lk 18,31–34)
Koga bea na pat, iska~uvaj}i se kon
Erusalim, Isus ode{e pred niv, a tie
32
se ~udea i odea po Nego so strav. I koga
gi povika povtorno dvanaesetminata,
po~na da im zboruva za ona {to }e se
slu~i so Nego.
33 „Ete, se iska~uvame kon Erusalim
i Sinot ^ove~ki }e bide predaden na
prvosve{tenicite i kni`nicite, i }e
Go osudat na smrt i }e Go predadat na
neznabo{cite.
34 I }e Go ismeat, i }e Go bijat, i }e
Go plukaat, i }e go ubijat, i na tretiot
den }e voskresne.”
Molbata na Zevedeevite sinovi
(Mt 20,20–28)
Toga{ pristapija kon Nego Zavedeevite sinovi, Jakov i Jovan i rekoa:
„U~itele, sakame da ni go ispolni{
ona, {to }e go pobarame.”
36 Toj gi pra{a: „[to sakate da storam za vas?”
37 A tie Mu odgovorija„ „Daj ni da
sedneme do Tebe, edniot oddesno, a drugiot odlevo, vo slavata Tvoja.”
38 No Toj im re~e: „Ne znaete {to barate! Mo`ete li da ja ispiete ~a{ata
{to ja pijam Jas i da se krstite so kr{tevaweto, so koe se kr{tevam Jas?”
39 Tie odgovorija: „Mo`eme.” A Isus
im re~e: „^a{ata, pak, {to ja pijam Jas,
}e ja piete i vie, i so kr{tevaweto, so
koe se kr{tevam Jas, }e se krstite;
40 no, da sednete od Mojata desna ili
leva strana, ne e Moe da dadam, tuku e
za onie za koi e podgotveno.”
41 Desette, pak, {tom go ~uja toa, negoduvaa protiv Jakov i Jovan.
42 Isus, koga gi povika, im re~e: „Znaete deka onie, {to se smetaat za vladeteli narodni, gospodarat nad niv, i
golemcite upravuvaat nad niv.
43 No me|u vas neka ne bide taka; a koj
me|u vas saka da bide pogolem, neka vi
bide sluga;
44 i koj saka me|u vas da bide prv, neka
vi bide sluga na site.
45 Za{to i Sinot ^ove~ki ne dojde za
da Mu slu`at, no da poslu`i i da go dade `ivotot Svoj za otkup na mnozina.”
35
33-34
8,31
Lk 24,7
33
Mt 8,20
35
Mt 4,21
Lk 9,54
36
10,51
37
Mt 19,28
Lk 22,30
38
Is 51,17-22
Ez 23,31-34
Ps 74,8
Lk 12,50
39
Dela 12,2
42
Lk 22,25
43
1 Kor 9,19
45
14,24
Is 53,11-12
Mt 8,20
1 Tim 2,5-6
60
EVANGELIE SPORED MARKO
46
Slepiot Vartimej
Lk 19,1
(Mt 20,29–34; Lk 18,35–43)
47-48
Potoa pristignaa vo Erihon. I koga izleguva{e Isus od Erihon so u~enicite Svoi i so mnogu narod, Timeeviot sin, Vartimej4, koj be{e slep,
sede{e pokraj patot i prose{e.
47 Pa, koga ~u deka e toa Isus od Nazaret, po~na da vika i da veli: „Isuse,
sine Davidov, smiluvaj mi se!”
48 I mnozina mu velea da mol~i, no
toj u{te pove}e vika{e: „Sine Davidov, smiluvaj mi se!”
49 Isus zastana i re~e da go viknat. I
go povikaa slepiot, govorej}i mu: „Ne
pla{i se, stani, te vika!”
50 A toj, koga ja frli svojata obleka,
stana i dojde kaj Isus.
51 A Isus, odgovaraj}i mu, go zapra{a: „[to saka{ da storam za tebe?”
Slepiot Mu re~e: „Da progledam, U~itele!”
52 A Isus mu re~e: „Odi si, verata
tvoja te spasi!” I toj vedna{ progleda,
pa trgna patem po Isus.
11,10
Mt 1,1
9,27
51
10,36
52
5,34
Mt 9,22
Lk 7,50
17,19
Dela 3,16
11,1
13,3
14,26
Zah 14,4
Lk 21,37
Jn 8,1
Dela 1,12
2
Zah 9,9
46
Sve~enoto vleguvawe vo Erusalim
(Mt 21,1–11; Lk 19,28–40; Jn 12,12–19)
11
I koga se pribli`i do Erusalim, vo Vitfagija i Vitanija,
kaj Maslinovata Gora, isprati Isus
dvajca od u~enicite Svoi,
2 i im re~e: „Odete vo selono, {to e
nasproti vas, pa {tom }e vlezete vo nego, }e najdete vrzano mlado magare, {to
nieden ~ovek ne go javal; odvrzete go i
dovedete go!
3 I, ako vi re~e nekoj: ‚Zo{to go pravite toa?' Ka`ete deka Mu e potrebno
na Gospoda; i toj vedna{ }e go prati tuka.”
4 Tie otidoa i go najdoa mladoto magare, vrzano za portata odnadvor, na
krstopatot i go odvrzaa.
5 I nekoi od onie, {to stoeja tamu,
im rekoa: „[to pravite? Zo{to go odvrzuvate magareto?”
6 A ovie im odgovorija, kako {to im
be{e zapovedal Isus i tie gi ostavija.
4 10,46. Bar–Timej.
I go dovedoa mladoto magare kaj Isus, gi kladoa vrz nego ali{tata svoi i
Toj sedna na nego.
8 I mnozina gi postilaa svoite obleki po patot. A drugi, pak, se~ea gran~iwa od drvjata i gi postilaa po patot.
9 A onie, {to odea pred Nego i po Nego, vikaa i velea: „Osana! Blagosloven
e Onoj {to doa|a vo imeto Gospodovo!
10 Blagosloveno e carstvoto na na{iot tatko David, koe ide vo imeto Gospodovo! Osana vo visinite!”
11 I vleze Isus vo Erusalim, vo hramot, razgleda s#, pa, bidej}i ve}e be{e
docna, izleze i otide so dvanaesetminata vo Vitanija.
9
Smokvata {to ne dava plod
17
7
(Mt 21,18–19)
Ps
118,25.26
Mt 21,15
23,39
10
2 Car 7,16
Ps 148,1
Jov 16,19
Lk 1,32-33
13
Er 8,13
Mih 7,1
Lk 13,6
14
11,20
15
11,27
Jn 2,14-15
Is 56,7
Er 7,11
Mt 21,13
Lk 19,46
Jn 2,16
A utredenta, koga izlegoa od Vitanija, Toj ogladne;
13 i otkako oddaleku vide edna smok18
va, pokriena so lisja, se pribli`i, ne 1,22
6,2
bi li na{ol ne{to na nea; no, koga se Mt 14,5
dobli`i do nea, ne najde ni{to osven 21,46
Lk 22,2
lisja, za{to u{te ne be{e vremeto za
smokvi.
14 I progovori Isus i $ re~e: „Otsega
nikoj doveka da ne vkusi plod od tebe!”
I go ~uja toa u~enicite Negovi.
12
Isus vo hramot
(Mt 21,12–17; Lk 19,45–47; Jn 2,13–22)
I pak dojdoa vo Erusalim. I
otkako vleze Isus vo hramot, po~na da
gi brka onie, {to prodavaa i kupuvaa
vo hramot, i im gi prevrte masite na
menuva~ite na pari i stolovite na
onie, {to prodavaa gulabi;
16 i ne dozvoluva{e nikoj preku hramot da prenese kakov i da bilo sad.
17 I gi pou~uva{e, velej}i: „Ne e li
napi{ano: ‚Domot Moj, dom za molitva
na site narodi }e se nare~e'? A vie od
nego napravivte razbojni~ko gnezdo!”
18 I koga go ~uja toa kni`nicite i
prvosve{tenicite, gledaa kako da Go
pogubat, bidej}i se pla{ea od Nego,
za{to siot narod se voshituva{e na
Negovoto u~ewe.
15
61
EVANGELIE SPORED MARKO
19
Mt 21,17
A koga se stemni, Toj izleze nadvor
od gradot.
19
20
11,14
22
Jn 14,1
23
9,23
Mt 8,10
17,20
24
Er 29,12
Mt 18,19
Jn 11,22
25
Mt 5,23-24
6,14
Efes 4,32
Kol 3,13
26
Mt 6,15
18,35
27
8,31
14,43.53
15,1
Mt 27,41
Dela 4,5
30
Mt 3,6
32
Parabola za nemilosrdnite lozari
(Mt 21,20–22)
(Mt 21,33–46; Lk 20,9–19)
Utredenta, minuvaj}i, ja vidoa
smokvata isu{ena otkoren.
21 I koga se seti, Petar Mu re~e:
„Ravi, pogledaj! Smokvata, {to ja prokolna, se isu{ila!”
22 A Isus im odgovori i re~e:
23 „Imajte vera vo Boga. Za{to, vistina vi velam, ako nekoj $ re~e na ovaa
planina: „Digni se i frli se v more!' i
ne se posomneva vo srceto svoe, tuku poveruva deka }e bide kako {to rekol, }e
mu se ispolni, {to i da ka`e.
24 Zatoa vi velam: s# {to }e pobarate
vo molitva, veruvajte deka }e go dobiete - i }e vi bide.
25 I koga stoite na molitva, prostuvajte, ako imate ne{to protiv nekogo,
pa i va{iot Otec, Koj e na nebesata, da
vi gi prosti va{ite gre{ki.
26 Ako li, pak, vie ne prostuvate, i
va{iot Otec, Koj e na nebesata, nema da
vi gi prosti gre{kite va{i.”
31
Mt 14,5
Lekcija za smokvata
20
Isusovata vlast
Mt 21,32
Lk 7,30
(Mt 21,23–27; Lk 20,1–8)
I pak dojdoa vo Erusalim; a koga
ode{e niz hramot, prijdoa do Nego
prvosve{tenicite, kni`nicite i
stare{inite,
28 pa Mu rekoa: „So kakva vlast go
pravi{ toa? Ili, koj Ti ja dal taa
vlast, da go pravi{ ova?”
29 Isus im odgovori i re~e: „]e ve
pra{am i Jas za ne{to i odgovorete
Mi, a potoa i Jas }e vi ka`am, so kakva
vlast go vr{am ova.
30 Kr{tevaweto Jovanovo od neboto
li be{e, ili od lu|eto? Odgovorete
Mi!”
31 A tie si mislea vo sebe i velea:
„Ako ka`eme ‚Od neboto' - }e re~e: ‚Pa
zo{to ne mu poveruvavte?'
32 No, ako ka`eme, ‚Od lu|eto'” - se
pla{ea od narodot; za{to site go smetaa Jovan za vistinski prorok.
33 I odgovaraj}i Mu na Isus, rekoa:
„Ne znaeme.” A Isus im odgovori i re27
~e: „Nitu jas ne vi ka`uvam, so kakva 12,1
Is 5,1-2
vlast go vr{am ova.”
12
I po~na da im govori vo paraboli: „Eden ~ovek nasadi lozje i
go zagradi so ograda, pa iskopa bunar i
soyida kula; i im go predade na lozarite, i si otide.
2 A koga dojde vremeto, isprati kaj
lozarite sluga, za da go pribere od niv
rodot na lozjeto.
3 No tie go fatija slugata, go natepaa
i go ispratija so prazni race.
4 I pak isprati kaj niv drug sluga; i
go napadnaa so kamewa i mu ja rascepija glavata, pa go pratija posramen.
5 Isprati i drug; nego, pak go ubija; i
mnozina drugi, ednite gi natepaa, drugite gi ubija.
6 A ima{e u{te eden sin, koj mu be{e
vozquben; pa, go isprati najposle nego
kaj niv, velej}i: ‚]e se zasramat od sina
mi.'
7 No lozarite si rekoa me|u sebe:
‚Ovoj e naslednikot! Ajde da go ubieme
i nasledstvoto }e bide na{e!'
8 I go fatija, go ubija i go isfrlija
nadvor od lozjeto.
9 [to }e napravi, pak, gospodarot na
lozjeto? ]e dojde i }e gi pogubi lozarite, a lozjeto }e go dade na drugi.
10 Zar ne ste go ~itale ova vo Pismoto: ‚Kamenot, {to go otfrlija yidarite, stana kamen temelnik.'
11 Od Gospod e toa, i ~udesno e vo o~ite na{i.”
12 I sakaa da Go fatat, no se upla{ija
od narodot, za{to razbraa deka za niv ja
ka`a parabolata; pa, otkako Go ostavija, i si otidoa.
Za pla}aweto danok
(Mt 22,15–22; Lk 20,20–26)
A pratija kaj Nego nekoi od fariseite i od Irodovcite, za da Go fatat
na zbor.
14 Tie dojdoa i Mu rekoa: „U~itele,
znaeme deka si vistinit i deka ne se
pla{i{ od nikogo, za{to ne gleda{ koj
e koj, tuku vistinski pou~uva{ za patot
13
6
1,11
1 Mojs 22,2
3 Ptr 1,17
7
Evr 1,2
10-11
Ps 118,
22-23
10
Dela 4,11
1 Ptr 2,7
12
Mt 14,5
13
3,6
Mt 16,1
14
1,2-3
Mt 22,16
Lk 1,76
Dela 16,17
Evr 3,10
Otkr 15,3
62
EVANGELIE SPORED MARKO
17 Bo`ji. Treba li da mu se dava danok na
Rim 13,7
18
Ez 40,46
Dela 23,8
1 Kor
15,12
19
1 Mojs 38,8
5 Mojs 25,5
24
Jn 20,9
26
carot ili ne? Da davame li, ili da ne
davame?”
15 A Toj, znaej}i ja nivnata licemernost, im re~e: „Zo{to me isku{uvate?
Donesete mi eden denarij da go vidam!”
16 I tie donesoa. Pa im re~e: „^ij e
ovoj lik i natpis?” Mu rekoa: „Na carot.”
17 Toga{ Isus im odgovori i re~e:
„Podajte go carevoto na carot, a Bo`joto na Boga!” I tie Mu se voshituvaa.
2 Mojs 3,6
Dela 3,13
Za voskresenieto
(Mt 22,23–33; Lk 20,27–40)
18 Dojdoa kaj Nego i sadukeite, koi velat deka nema voskresenie, pa Go pra{aa, govorej}i:
19 „U~itele, Mojsej ni napi{a: ‚Ako
nekomu umre bratot i ostavi `ena, a deca ne ostavi, toga{ brat mu neka ja zeme
`enata negova i neka go podigne potomstvoto na svojot brat.'
20 Bea sedummina bra}a: prviot zede
`ena i koga umre, ne ostavi porod.
21 Nea ja zede vtoriot, i umre, no i toj
ne ostavi porod; isto taka i tretiot.
22 Ja zedoa site sedummina, i ne ostavija porod. Po niv umre i `enata.
23 Pri voskresenieto, pak, koga }e
voskresnat, na kogo od niv taa }e bide
`ena? Za{to sedummina ja imaa kako
`ena.”
24 A Isus im odgovori i re~e: „Zar ne
se la`ete, bidej}i ne gi poznavate nitu
Pismata, nitu silata Bo`ja?
25 Za{to, koga }e voskresnat od
mrtvite, nitu }e se `enat, nitu }e se
ma`at, tuku se kako angeli na nebesata.
26 A za mrtvite, deka }e voskresnat,
ne ste li ~itale vo knigite na Mojsej,
kako mu re~e Bog kaj kapinata, velej}i:
‚Jas sum Bog Avraamov, i Bog Isakov, i
Bog Jakovov'?
27 No Toj ne e Bog na mrtvite, tuku
Bog na `ivite. Vie, pak, mnogu se la`ete!”
Najva`nata zapoved
(Mt 22,34–40; Lk 10,25–28)
Toga{ pristapi eden od kni`nicite, koj gi slu{a{e kako se prepiraat
28
i otkako vide deka Isus im odgovara{e
dobro, Go zapra{a: „Koja e prva od site
zapovedi?”
29 A Isus mu odgovori: „Prva od site
zapovedi e: ‚^uj Izraile! Gospod, Bog
na{, e eden Gospod.
30 Zatoa, vozqubi Go Gospoda, tvojot
Bog, so seto svoe srce i so seta svoja
du{a, i so siot svoj razum, i so seta
svoja sila!' Ova e prvata zapoved.
31 A
vtorata e sli~na na nea:
‚Vozqubi go svojot bli`en kako sebesi!'
Druga zapoved, pogolema od ovie, nema.”
32 Kni`nikot Mu re~e: „Dobro, U~itele. Pravo ka`a deka Bog e eden, i deka nema drug, osven Nego;
33 i deka, da Go qubi{ so seto srce, i
so siot razum, i so seta svoja du{a, i so
seta sila, i da go qubi{ bli`niot svoj
kako sebesi e pove}e od site sepalenici i `rtvi.”
34 Isus, pak, koga vide deka umno odgovori, mu re~e: „Ne si daleku od carstvoto Bo`jo.” I nikoj pove}e ne osmeluva{e da Go pra{uva.
Za Mesijata
(Mt 22,41–46; Lk 20,41–44)
I koga odgovara{e Isus, pou~uvaj}i vo hramot, re~e: „Kako toa kni`nicite velat deka Hristos e sin Davidov,
36 koga samiot David ka`a preku
Svetiot Duh: ‚Mu re~e Gospod na mojot
Gospod: sedi od Mojata desna strana,
dodeka ne gi polo`am Tvoite neprijateli za podno`je na nozete Tvoi!'
37 I taka, sam David Go nare~e Gospod; od kade toga{ da Mu e Toj sin?” I
mnogu narod Go slu{a{e so zadovolstvo.
35
Za kni`nicite
(Mt 23,1–12; Lk 20,45–47)
I im re~e potoa vo Svojata pouka:
„^uvajte se od kni`nicite, koi sakaat
da odat vo dolgi obleki i da gi pozdravuvaat po ulicite,
39 da imaat predni sedi{ta vo sinagogite, kako i prvi mesta na gozbite.
40 Tie, {to gi podjaduvaat domovite
na vdovicite i licemerno dolgo se molat, }e bidat pote{ko osudeni.”
38
29-30
5 Mojs 6,
4-5
30-31
Lk 10,27
30
Is.N. 22,5
31
3 Mojs
19,18
Mt 19,19
Rim 13,9
Gal 5,14
Jk 2,8
32
5 Mojs 4,35
6,4
Is 45,21
Lk 20,39
Rim 3,30
1 Kor 8,6
Jk 2,19
33
3 Mojs
19,18
5 Mojs 6,5
4 Car
23,25
1 Car
15,22
Os 6,6
Amos 5,21
Ps 39,6-8
34
Mt 3,2
6,10
22,46
Lk 20,40
35
Jn 7,42
36
Ps 110,1
37
Lk 19,48
21,38
38-39
Lk 11,43
14,7
63
EVANGELIE SPORED MARKO
41
Prilog od edna vdovica
4 Car 12,8
Jn 8,20
44
2 Kor 8,12
13,2
Lk 19,44
3
11,1
Mt 4,18.21
4
4 Car 20,8
6
Er 14,14
Jn 5,43
7
Agej 2,6
Dan 2,28
8
Is 19,2
26,17
Er 4,31
2 Let 15,6
(Lk 21,1–4)
Pa sedna Isus sproti riznicata i
gleda{e kako narodot pu{ta pari vo
nea. Mnozina bogati pu{taa mnogu.
42 I koga dojde edna bedna vdovica,
pu{ti dve lepti, {to iznesuva eden
kodrant.
43 A Isus, otkako gi povika u~enicite Svoi, im re~e: „Vistina vi velam deka ovaa siroma{na vdovica dade pove}e
od site, {to pu{tija vo riznicata;
44 za{to site pu{tija od svojot vi{ok, a taa od svojata siroma{tija dade
s# {to ima{e, celiot svoj imot.”
41
Isus go navestuva razurnuvaweto
na hramot
(Mt 24,1–2; Lk 21,5–6)
13
A koga izleguva{e od hramot,
eden od u~enicite Negovi Mu
re~e: „U~itele, gledaj kakvi kamewa i
kakvi gradbi!”
2 Isus, pak, mu odgovori i re~e: „Gi
gleda{ li ovie golemi gradbi? Nitu
kamen na kamen nema da ostane ovde,
{to ne }e bide urnat!”
Stradawa i progonstva
(Mt 24,3–14; Lk 21,7–19)
A koga sede{e na Maslinovata Gora,
sproti hramot, Go pra{aa nasamo Petar, Jakov, Jovan i Andrej:
4 „Ka`i ni, koga }e bide toa i koj e
znakot, koga }e se svr{i seto toa?”
5 Isus, odgovaraj}i im po~na da zboruva: „^uvajte se da ne ve prela`e nekoj!
6 Za{to mnozina }e dojdat vo Moe
ime, govorej}i deka sum Jas; i }e
prela`at mnozina.
7 A koga }e ~uete za vojni i glasovi za
vojni, ne pla{ete se; za{to seto toa
treba da se slu~i; no toa s# u{te ne e
krajot.
8 Bidej}i }e se digne narod protiv
narod, i carstvo protiv carstvo; a na
nekoi mesta }e ima i zemjotresi i glad
i mete`i. Toa e po~etokot na stradawata.
3
No vie ~uvajte se, za{to }e ve predavaat na sudovi; i po sinagogite }e ve
bijat, i pred upravnici i pred carevi
}e bidete izveduvani zaradi Mene, za
svedo{tvo pred niv.
10 I kaj site narodi najnapred treba
da se propoveda Evangelieto.
11 A koga, pak, }e ve povedat, za da ve
predadat, ne gri`ete se odnapred {to
}e govorite, nitu razmisluvajte; tuku
ona, {to }e vi se dade vo toj ~as, toa
ka`ete go; ne ste vie {to }e zboruvate,
tuku Svetiot Duh.
12 I brat brata }e predade na smrt, i
tatko ~edo, i }e se dignat decata protiv roditelite, i }e gi predadat na
smrt.
13 ]e bidete namrazeni od site zaradi
Moeto ime; koj }e pretrpi do kraj, toj
}e bide spasen.”
9
Gnasniot pusto{nik
(Mt 24,15–28; Lk 21,20–24; 17,23; 21,8)
9
1,44
6,11
Mt 10,
17-18
10
Mt 28,19
Rim 11,25
11
Mt 10,19
12
Mih 7,6
Mt 10,35
13
Mt 5,11
10,22
Lk 6,22
Jn 15,18-21
16,2
1 Ptr 4,14
14
Dan 9,27
11,31
12,11
1 Mak 1,54
16
Lk 17,31
„A koga }e vidite deka gnasniot 17
pusto{nik, za kogo govori prorok Da- Lk 23,29
nil, stoi kade {to ne treba - koj ~ita,
19
neka razbere - toga{, onie {to se vo Dan 12,1
Judeja, neka begaat po planinite;
Mt 24,21
15 i koj e na pokrivot, da ne sleguva vo Otkr 16,18
ku}ata, nitu da vleguva da zeme ne{to 22
5 Mojs
od ku}ata svoja;
12,32-13,2
16 i koj e na niva, da ne se vra}a za da
Mt
24,11.24
ja zeme oblekata svoja!
2 Sol 2,
17 No te{ko na bremenite i na onie
9-10
Otkr
{to dojat vo tie dni!
13,13-14
18 Tuku molete se, begaweto va{e da
ne bide zime!
19 Za{to vo tie dni }e ima nevolja,
kakva nemalo dosega od po~etokot na
svetov, {to go sozdade Bog, a i nema da
ima.
20 I ako Gospod ne gi skrati tie dni,
toga{ nikoj ne bi se spasil; no zaradi
izbranite, koi gi izbra Toj, gi skrati
dnite.
21 Toga{, ako vi ka`e nekoj: ,Eve, ovde e Hristos', ili ,Ene, tamu e', ne veruvajte!
22 Za{to, }e se pojavat la`ni hristosi i la`ni proroci, i }e poka`at
znaci i ~uda, za da gi prela`at, ako e
mo`no, i izbranite.
14
64
EVANGELIE SPORED MARKO
24-25
Is 13,10
34,4
Ez 32,7-8
Joil 2,10
3,4
4,15
Amos 8,9
Otkr 6,
12-14
8,12
No vie - ~uvajte se! Ete, s# odnapred vi ka`av!
Isusovoto vra}awe
(Mt 24,29–31; Lk 21,25–28)
Vo tie dni, po nevoljite, sonceto
}e se pomra~i i mese~inata nema da ja
dava svojata svetlina,
25 i yvezdite }e pa|aat od neboto, i si26
4 Mojs lite, {to se na neboto, }e se razni{a11,25
at.
Dan 7,13
26 I toga{ }e Go vidat Sinot ^ove~7,14
Mt 8,20
ki,
kako ide na oblaci so golema sila i
Otkr 1,7
slava.
27
27 Toga{ Toj }e gi isprati angelite
5 Mojs
Svoi
i }e gi sobere Svoite izbrani od
30,3-4
Ez 37,9 ~etirite vetra, od krajot na zemjata do
Zah 2,9
Neem 1,9 krajot na neboto.
24
28
Sporedba so smokvata
11,13
Mt 21,19
(Mt 24,32–35; Lk 21,29–33)
Nau~ete ja parabolata od smokvata:
koga nejzinite granki se podmladuvaat
i pu{taat lisja, znaete deka e blizu le30 toto.
29 Pa taka i vie, koga }e vidite deka
Mt 23,36
31 seto toa se slu~uva, znajte deka e blizu,
Mt 5,18 pred vrata!
Lk 16,17
30 Vistina vi velam: nema da pomine
32 ovoj rod, dodeka seto toa ne se slu~i.
31 Neboto i zemjata }e minat, no
Mt 24,36
Dela 1,7
1 Sol 5,1-2 zborovite Moi nema da minat!”
29
28
Jk 5,9
Otkr 3,20
33
14,38
Mt 24,42
Efes 6,18
Zagovor protiv Isus
23
Denot i ~asot go znae samo Otecot
(Mt 24,36–44)
32
„A za toj den i ~as nikoj ne znae,
(Mt 26,1–5; Lk 22,1–2; Jn 11,45–53)
14
2 Mojs
12,1-2
5 Mojs
16,1-8
Mt 12,14
Dela 9,29
Po dva dni be{e Pasha i praznikot Beskvasnici. A prvosve{tenicite i kni`nicite sakaa da Go fatat na izmama i da Go ubijat;
3
2 no velea: „Ne na praznikot, za da ne Mt 21,17
Lk 7,37
stane bunt me|u lu|eto.”
Pomazanieto vo Vitanija
(Mt 26,6–13; Jn 12,1–8)
3 A koga Toj be{e vo Vitanija, vo ku}ata na Simon Leprozniot, i sede{e na
trpeza, dojde edna `ena so alabasteren
sad so skapoceno i ~isto nardovo miro
i, koga go iskr{i sadot, go izli miroto vrz glavata Negova.
4 A nekoi negoduvaa vo sebe i govorea:
„Zo{to miroto da se rastura?
5 Toa mo`e{e da se prodade za pove}e
od trista denarii, i da im se razdadat
na siromasite.” I negoduvaa protiv
nea.
6 No Isus re~e: „Ostavete ja nea;
zo{to ja bunite? Taa napravi dobro delo kon Mene!
7 Siromasite sekoga{ gi imate so vas
i koga sakate, mo`ete da im napravite
dobro; no Mene Me nemate sekoga{.
8 Toa {to mo`e{e, taa go napravi:
odnapred go pomaza teloto Moe za pogrebenie.
9 Vistina vi velam: kade i da se propoveda ova Evangelie, po celiot svet }e
se prika`uva za nejzin spomen i toa,
{to go napravi taa.”
Predavnikot Juda
34 nitu angelite nebesni, nitu Sinot, a
Mt 25,14
samo Otecot.
33 Vnimavajte, bidete budni i molete
35
Mt 25,13 se, za{to ne znaete koga }e bide ~asot.
34 Kako ~ovek, koj zaminuvaj}i, ja os37
Mt 26,41 tava ku}ata svoja i im dava vlast na
slugite svoi, sekomu svoja rabota, i na
vratarot mu zapoveda da bide buden.
35 Bidete budni, za{to ne znaete koga
}e dojde doma}inot na ku}ata, prikve~er li, ili na polno}, ili petlite koga
}e propeat, ili nautro,
36 pa da ne dojde nenadejno i da ve zate~e kako spiete.
37 [to vi zboruvam vam, im go zboruvam na site: Bidete budni!”
14,1
(Mt 26,14–16; Lk 22,3–6)
10 Toga{ Juda Iskariotski, eden od
dvanaesetminata, otide kaj prvosve{tenicite za da im Go predade.
11 A tie, {tom ~uja, se zaraduvaa i vetija da mu dadat pari. I bara{e pogodno vreme za da Go predade.
Podgotvuvawe na Pashalnata ve~era
(Mt 26,17–19; Lk 22,7–13)
Vo prviot den na Beskvasnici, koga
go kolea Pashalnoto jagne, u~enicite
Negovi Mu rekoa: „Kade saka{ da
otideme i da prigotvime, za da ja jade{
Pashata?”
12
7
5 Mojs
15,11
8
16,1
Jn 19,40
9
1,1
16,15
Mt 24,14
Kol 1,
5-6.23
10
Mt 26,2.47
Jn 6,71
12
2 Mojs 12
65
EVANGELIE SPORED MARKO
13
1 Car 10,
2-5
18
Ps 40,9
21
Mt 8,20
22
Mt 14,19
15,36
23
1 Kor
10,16
24
2 Mojs 24,8
Zah 9,11
Evr 9,20
25
I prati dvajca od u~enicite Svoi,
pa im re~e: „Otidete v grad; i }e ve
sretne eden ~ovek, {to }e nosi stomna
so voda; odete po nego.
14 I kade {to }e vleze toj, ka`ete mu
na doma}inot: ‚U~itelot pra{uva: kade
e sobata, vo koja }e ja jadam Pashata so
u~enicite Svoi?'
15 I toj }e vi poka`e golema soba,
poslana, prigotvena; tamu zgotvete ni.”
16 I izlegoa u~enicite Negovi i dojdoa vo gradot, i najdoa kako {to im be{e rekol, pa ja prigotvija Pashata.
Petar }e se odre~e od Isus
13
Isus go poso~uva svojot predavnik
(Mt 26,20–25; Lk 22,14; Jn 13,21-30)
A koga se stemni, Toj dojde so dvanaesetminata.
18 I koga sedea na trpezata i jadea,
26
11,1 Isus im re~e: „Vistina vi velam: eden
Lk 22,39 od vas, {to jade so Mene, }e Me predade.”
19 Tie se raz`alostija i po~naa eden
po drug da pra{uvaat: „Da ne sum jas?”
20 A Toj im odgovori i re~e: „Eden od
dvanaesetminata e, {to maka so Mene
vo ~inijata.
21 No Sinot ^ove~ki zaminuva, kako
{to e pi{ano za Nego. Samo te{ko mu
na onoj ~ovek, preku kogo Sinot ^ove~ki }e bide predaden; podobro }e be{e za
toj ~ovek, da ne se be{e rodil!”
17
Is 25,6
Lk 13,29
Vostanovuvawe
na Svetata evharistija
(Mt 26,26–29; Lk 22,15–20;
1 Kor 11,23–26)
22 I koga jadea, zede Isus leb, go blagoslovi, go prekr{i, pa im dade i re~e:
„Zemete, jadete; ova e Moeto telo.”
23 Potoa ja zede ~a{ata, zablagodari i
im ja dade; i se napija od nea site.
24 I im re~e: „Ova e Mojata krv na
Noviot zavet, koja se proliva za mnozina.
25 Vistina vi velam: nema da pijam
ve}e od lozoviot plod, s# do onoj den,
koga }e pijam nov vo carstvoto Bo`jo.”
26 Pa, otkako ispeaja blagodarstvena
pesna, se iska~ija na Maslinovata Gora.
(Mt 26,31–35; Lk 22,31–34; Jn 13,36–38)
27 I im re~e Isus: „Site }e se soblaznite zaradi Mene vo ovaa no}, za{to e
napi{ano: ‚]e go udram pastirot i }e
se razbegaat ovcite.'
28 A po voskresenieto Moe }e otidam
pred vas vo Galileja.”
29 A Petar Mu re~e: „Duri i site da
se soblaznat, jas ne!”
30 I mu re~e Isus: „Vistina, ti velam
deka u{te denes, vo ovaa no}, pred da
zapee petel dvapati, ti tripati }e se
otka`e{ od Mene!”
31 No toj u{te poodlu~no govore{e:
„Ako treba duri i da umram so Tebe,
nema da se odre~am od Tebe.” I site
istoto go rekoa.
Molitvata vo Getsimanija
(Mt 26,36–46; Lk 22,39–46)
Pristignaa vo predelot, po ime
Getsimanija; i im re~e na u~enicite
Svoi: „Sedete ovde, dodeka otidam da se
pomolam!”
33 I gi zede so Sebe Petar, Jakov i
Jovan; se zamisli i po~na da taguva,
34 pa im re~e: „Du{ata Mi e do smrt
na`alena; ostanete tuka i bidete
budni!”
35 I {tom se oddale~i malku, padna
na zemja i se mole{e, za da Go odmine
~asot, ako e mo`no;
36 i vele{e: „Ava, O~e! S# e mo`no za
Tebe; otkloni ja od Mene ovaa ~a{a; sepak ne kako Jas {to sakam, tuku kako
Ti!”
37 Pa dojde i gi zate~e da spijat, i mu
re~e na Petar: „Simone, spie{ li? Ne
mo`e{e li eden ~as da bide{ buden?
38 Bidete budni i molete se da ne padnete vo isku{enie: za{to duhot e
bodar, no teloto e slabo.”
39 I pak otide i se pomoli, izgovaraj}i gi istite onie zborovi.
40 A koga se vrati, gi najde pak kako
spijat, za{to o~ite im bea nate`nale;
i ne znaeja {to da Mu odgovorat.
41 I po tretpat dojde i im re~e: „Samo spiete i po~ivate! Dosta, dojde
~asot; eve, se predava Sinot ^ove~ki vo
racete na gre{nici.
32
27
6,34
Zah 13,7
Mt 5,29
26,56
28
Mt
28,7.10.16
30-31
31
Jn 11,16
32
Jn 18,1
33
5,37
9,2
Mt 17,1
34
Jona 4,9
Ps 41,5.11
43,5
35
Jn 12,27
13,1
17,1
36
Mt 6,10
20,22
Jn 5,30
6,38
Rim 8,15
Gal 4,6
38
Mt 6,13
26,41
Lk 11,4
Rim 7,5
40
Lk 9,32
41
Jn 2,4
7,30
12,23.27
13,1
17,1
66
EVANGELIE SPORED MARKO
43
14,10
Mt 10,4
Stanete, da odime! Eve, nabli`i
onoj {to Me predava.”
42
Isusovoto priveduvawe
45
9,5
Lk 15,20
47
Jn 7,30.44
18,10.26
49
Lk 19,47
21,37
50
14,27
Zah 13,7
Jn 16,32
52
Amos 2,16
53
11,27
(Mt 26,47–56; Lk 22,47–53; Jn 18,3–12)
I vedna{, dodeka Toj s# u{te govore{e, Juda, eden od dvanaesetminata,
dojde, i so nego mnogu narod so me~evi
i so stapovi, isprateni od prvosve{tenicite, kni`nicite i stare{inite.
44 A onoj, {to Go predava{e, im be{e
dal znak, velej}i: „Kogo }e Go celivam,
Toj e: fatete Go i vodete Go pretpazlivo!”
45 Pa, koga dojde, vedna{ prijde do
Nego i re~e: „Te pozdravuvam, Ravi!” I
Go celiva.
46 A tie gi kladoa racete svoi na Nego i Go fatija.
47 Eden, pak, od onie, {to stoeja tamu,
izvadi no`, go udri slugata na prvosve{tenikot i mu go otse~e uvoto.
48 Isus im odgovori i re~e: „Zar kako
na razbojnik ste izlegle so me~evi i
stapovi, za da Me fatite?
49 Sekoj den bev so vas vo hramot i
pou~uvav, i ne Me fativte. No, neka se
ispolnat Pismata.”
50 I otkako Go ostavija, site se razbegaa.
51 A po Nego vrve{e nekoj mlad ~ovek,
nametnat so platni{te na golo telo; i
vojnicite go fatija toj mlad ~ovek.
52 No toj, koga go ostavi platni{teto,
pobegna od niv neoble~en.
43
Isusovoto soslu{uvawe
pred Sinedrionot
(Mt 26,57–68; Lk 22,54–55; 63–71;
Jn 18,13–14; 19–24)
53 I Go dovedoa Isusa kaj prvosve{tenikot, i se sobraa tamu site prvosve{tenici, stare{ini i kni`nici.
54 A Petar vrve{e po Nego oddaleku,
s# do vnatre, vo dvorot na prvosve{tenikot; pa sedna so slugite i se gree{e na ognot.
55 Prvosve{tenicite i celiot Sinedrion baraa svedo{tva protiv Isusa, za
da Go ubijat, i ne nao|aa.
56 Za{to mnozina la`no svedo~ea
protiv Nego, no tie svedo{tva ne se
slo`uvaa.
I stanaa nekoi, pa svedo~ea la`no
protiv Nego, velej}i:
58 „^uvme koga Toj govore{e: ‚]e go
urnam ovoj rakotvoren hram i po tri
dni }e soyidam drug, nerakotvoren.'”
59 No nitu toa nivno svedo~ewe ne
be{e ednakvo.
60 I prvosve{tenikot, otkako zastana
na sredina, Go pra{a Isusa govorej}i:
„Ni{to li ne odgovara{? [to svedo~at ovie protiv Tebe?”
61 No Toj mol~e{e i ni{to ne odgovara{e. Prvosve{tenikot pak Go pra{a
i Mu re~e: „Ti li si Hristos, Sinot na
Blagosloveniot?”
62 Isus re~e: „Jas sum; i }e Go vidite
Sinot ^ove~ki kako sedi od desnata
strana na Silata i kako doa|a na oblacite nebeski.”
63 A prvosve{tenikot ja raskina
oblekata svoja i re~e: „Zo{to ni se pove}e svedoci?
64 ^uvte kako huli na Boga; {to mislite?” I site tie Go osudija deka zaslu`uva smrt.
65 A nekoi po~naa da plukaat na Nego,
da Mu go pokrivaat liceto, da Go udiraat i da Mu velat: „Prore~i!” I slugite Go udiraa po obrazite.
57
Petrovoto odrekuvawe
(Mt 26, 69–75; Lk 22,56–62;
Jn 18,15–18; 25–27)
Koga Petar be{e dolu vo dvorot,
dojde edna od sluginkite na prvosve{tenikot,
67 pa, {tom go vide Petar kako se
gree, go pogledna i re~e: „I ti be{e so
Isus od Nazaret.”
68 No toj odre~e, velej}i: „Ne znam,
nitu razbiram {to govori{.” I izleze
nadvor pred dvorot i zapea petel.
69 Sluginkata, koga go vide povtorno,
po~na da im zboruva na onie {to stoeja
tamu: „I ovoj e od niv!”
70 Toj pak odre~e. Podocna, onie, {to
stoeja tamu, mu rekoa na Petar: „Navistina, i ti si od niv; bidej}i si Galileec, a i govorot ti e takov!”
71 A toj po~na da se kolne i zakolnuva: „Ne Go poznavam Toj ^ovek, za Kogo
govorite!”
66
58
15,29
Jn 2,19.21
Dela 6,14
2 Kor 5,1
61
Is 50,6-8
53,7
Mt 14,33
Rim 1,25
1 Ptr 1,3
62
Ps 110,1
Dan 7,13
Mt 8,20
63
1 Mojs
37,30
Est 4,1
Mt 26,65
64
3 Mojs
24,16
Mt 9,3
Jn 19,7
65
15,19
Is 50,6
Mt 27,30
67
Dela 4,13
68
Mt 2,23
71
Dela
23,12.14.21
67
EVANGELIE SPORED MARKO
72
I po vtorpat petel zapea. Petar se
seti na zborovite, {to mu gi ka`a
Isus: „U{te pred dvapati petel da zapee, tripati }e se odre~e{ od Mene.” I
15,1 po~na da pla~e.
72
14,30
Jn 13,38
11,27
Lk 22,66
2
Mt 2,2
21,5
5
14,60-61
Is 53,7
Lk 23,9
Jn 19,9
Dela 8,32
7
Lk 23,19.25
11
Dela 3,14
13
Dela 3,13
13,28
14
Lk 23,41
15
Dela 5,40
Isus pred Pilat
(Mt 27,1–2; 11–26; Lk 23,1–5; 13-25
Jn 18,28–19,26)
15
I vedna{ utredenta odr`aa
sostanik prvosve{ tenicite, so
stare{inite i kni`nicite, i celiot
Sinedrion, pa Go vrzaa Isus, Go odvedoa i Go predadoa na Pilat.
2 A Pilat Go pra{a: „Ti li si Carot
Judejski?” Toj odgovori i re~e: „Ti
veli{.”
3 I prvosve{tenicite Go obvinuvaa
mnogu. No, Toj ne odgovara{e ni{to.
4 A Pilat pak Go pra{a, velej}i:
„Ni{to li ne odgovara{? Gleda{ kolku Te obvinuvaat!”
5 No Isus ni{to pove}e ne odgovori,
taka {to Pilat se voodu{evuva{e.
6 A na sekoj Praznik im osloboduva{e po eden osudenik, kogo {to }e go
pobaraa.
7 I ima{e nekoj, po ime Varava, vo
okovi zaedno so pridru`nicite, {to vo
edna buna izvr{ile ubistvo.
8 I koga izvika narodot, po~na da go
moli Pilat da im go napravi ona, {to
sekoga{ go prave{e.
9 A toj im odgovori i re~e: „Sakate
li da vi Go pu{tam Judejskiot Car?”
10 Za{to znae{e deka prvosve{tenicite Go bea predale od zavist.
11 No prvosve{tenicite go nagovorija narodot da bara da im go pu{ti Varava.
12 Pilat pak im odgovori i re~e:
„[to sakate da napravam so Onoj, {to
Go narekuvate Car Judejski?”
13 Tie
odnovo izvikaa, velej}i:
„Raspni Go!”
14 Pilat im re~e: „Kakvo zlo napravil?” No tie u{te posilno izvikaa:
„Raspni Go!”
15 Toga{ Pilat, sakaj}i da mu ugodi
na narodot, im go pu{ti Varava, a Isu5 15,25. Okolu 9 ~asot.
sa Go kam{ikuva{e i Go predade da Go 17-19
10,34
raspnat.
Ps 21,7
Isusovite poni`uvawa
(Mt 27,27–31; Jn 19,2–3)
Vojnicite, pak, Go odvedoa vnatre
vo dvorot, odnosno vo pretorijata, i povikaa cela ~eta,
17 pa Mu oblekoa bagrenica, i otkako
spletoa trnov venec, Mu go kladoa na
glavata;
18 i po~naa da Go pozdravuvaat: „Te
pozdravuvame, Care Judejski!”
19 I Go udiraa po glavata so trska i
plukaa na Nego, Mu se poklonuvaa, pa|aj}i na kolena.
20 A koga Go ismeaja, Mu ja soblekoa
bagrenicata, Mu ja oblekoa Negovata
obleka i Go povedoa da Go raspnat.
16
Isusovoto raspnuvawe
(Mt 27,32–44; Lk 23,26–43; Jn 19,17–27)
44,14
18
Mt 2,2
19
Mih 4,14
21
Rim 16,13
22
Jn 19,17
Evr 13,12
23
Ps 68,21
Izreki
31,6
24
Ps 22,19
Jn 19,24
25
Mt 27,45
27
10,37
I go nateraa eden minuva~, nekoj si 14,48
Simon Kirineec, tatkoto na Aleksan- 28
dar i na Ruf, koj se vra}a{e od pole, da Is 53,12
Lk 22,37
Mu go nosi krstot.
22 Pa Go dovedoa na mestoto Golgota,
29
14,58
{to zna~i: mesto na ~erepi.
23 I Mu dadoa da pie vino so smirna, Ps 21,7
109,25
Jov 16,4
no Toj ne zede.
Pla~ 2,15
24 I otkako Go raspnaa, gi razdelija
Mt 26,61
2,19
ali{tata Negovi, frlaj}i `drepka za Jn
Dela 6,14
niv, koj {to da zeme.
25 Be{e tretiot5 ~as, i Go raspnaa.
26 I ima{e natpis za vinata Negova:
„Car Judejski.”
27 A so Nego raspnaa i dva razbojnika,
edniot od desnata, a drugiot od levata
Negova strana.
28 I se ispolni Pismoto, koe veli:
„I me|u bezzakonici Go stavija.”
29 A minuva~ite, vrtej}i glava, Go hulea i velea: „Aha! Ti, {to go uriva{
hramot i za tri dni go soyiduva{,
30 spasi se Sebesi i slezi od krstot!”
31 Isto taka i prvosve{tenicite so
kni`nicite Mu se smeeja i velea:
„Drugite gi spasuva{e, a Sebe ne mo`e
da se spasi!
21
68
EVANGELIE SPORED MARKO
32
Hristos, Carot izrailev, neka
sleze sega od krstot, pa da vidime i da
poveruvame!” Go hulea i raspnatite so
33 Nego.
32
Lk 23,
39-43
Jn 6,30
2 Mojs
10,22
Is 13,10
Amos 8,9
Isusovata smrt
(Mt 27,45–46; Lk 23,44–49; Jn 19,28–30)
33
A vo {estiot ~as6 nastana temnina
A Josif kupi pla{tanica, Go sim- 46
na i Go obvi vo pla{tanicata i Go po- Dela 13,29
lo`i vo grob, {to be{e izdlaben vo 47
karpa i navali kamen na grobnata vra- 15,40
16,1
ta.
47 A Marija Magdalena i Marija Jo16,1
sieva gledaa kade Go polagaat.
46
Hristovoto voskresenie
34 po celata zemja, do devettiot ~as.
Ps 22,2
Mt 27,46
35
9,11-13
Mt 11,14
36
15,23
Ps 68,21
Mt 27,34
Lk 23,36
38
2 Mojs
26,31-37
Evr 6,19
9,3.6-12
10,19-20
39
Mt 4,3
14,33
Jn 1,49
Dela 9,20
40
15,47
16,1
Lk 8,2
24,10
42
Mt 27,62
43
Lk 2,25.38
I vo devettiot ~as Isus izvika so
silen glas: „Eloi, Eloi, Lama savahtani?” A toa zna~i: „Bo`e Moj, Bo`e
Moj, zo{to Me ostavi?”
35 Nekoi od onie, {to stoeja tamu,
{tom go ~uja toa, rekoa: „Ete, go vika
Ilija!”
36 A eden otr~a, natopi sun|er vo
ocet, pa kako go zaka~i na trska, Mu dava{e da pie, velej}i: „Po~ekajte da vidime, }e dojde li Ilija da Go simne.”
37 A Isus ispu{ti silen glas i izdivna.
38 I zavesata na hramot se rascepi na
dve, odozgora dodolu.
39 A stotnikot, {to stoe{e sproti
Nego, koga vide deka Toj, otkako izvika
taka i izdivna, re~e: „Navistina Ovoj
^ovek bil Sin Bo`ji!”
40 Ima{e i `eni {to gledaa oddaleku; me|u niv be{e i Marija Magdalena,
i Marija, majkata na Jakov Maliot i na
Josija, i Salomija,
41 koi i toga{, koga Toj be{e vo Galileja, vrvea po Nego i Mu slu`ea, i mnogu drugi {to bea do{le so Nego vo Erusalim.
34
Isusovoto pogrebuvawe
(Mt 27,57–61; Lk 23,50–56; Jn 19,38–42)
A koga se stemni ve}e, bidej}i be{e
petok, odnosno den sproti sabota,
43 dojde Josif od Arimateja, ugleden
sovetnik, koj i sam go o~ekuva{e
carstvoto Bo`jo, se osmeli da vleze kaj
Pilat i go zamoli za teloto Isusovo.
44 Pilat se za~udi deka Toj ve}e umrel; i otkako go povika stotnikot, go
pra{a dali odamna umrel.
45 Pa {tom dozna od stotnikot, mu go
dade teloto na Josif.
(Mt 28,1–8; Lk 24,1–12; Jn 20,1–10)
16
[tom mina sabotata, Marija
Magdalena, Marija Jakovova i
Salomija kupija mirisi, za da dojdat i
da Go pomazaat Isusa.
2 I vo prviot den od sedmicata, dojdoa na grobot mnogu rano, koga izgreva{e sonceto,
3 pa si zboruvaa me|u sebe: „Koj }e ni
go odvali kamenot od vratata na grobot?”
4 I koga poglednaa, vidoa deka kamenot e odvalen, a toj be{e mnogu golem.
5 [tom vlegoa vo grobot, vidoa eden
mlad ~ovek, oble~en vo beli ali{ta,
kako sedi od desnata strana; i se upla{ija.
6 A toj im re~e: „Ne pla{ete se! Vie
Go barate Isus od Nazaret, Raspnatiot.
Toj voskresna, ne e ovde! Eve go mestoto kade {to go polo`ija.
7 No odete, ka`ete im na u~enicite
Negovi i na Petar deka Toj pred vas }e
otide vo Galileja; tamu }e Go vidite,
kako {to vi be{e rekol.”
8 Pa, {tom izlegoa, pobegnaa od grobot, za{to gi opfati strav i u`as, i
nikomu ni{to ne rekoa, za{to se pla{ea.
Isus $ se javuva
na Marija Magdalena
42
6 15,33. Okolu 12 ~asot.
(Mt 28,9–10; Jn 20,11–18)
A Isus, koga voskresna vo prviot
den od sedmicata, $ se javi najnapred na
Marija Magdalena, od koja be{e isteral sedum demoni.
10 Taa otide i im javi na onie, {to
bea so Nego i {to pla~ea i ridaa;
11 No tie, koga ~uja deka e Toj `iv i
deka taa Go videla, ne poveruvaa.
9
15,40.47
Lk 24,10
Jn 19,40
3
Jn 11,38-39
5
9,3
Dela 1,10
Otkr 7,9.13
6
Is.N. 1,9
Is 41,10
Mt 17,7
Jn 6,20
Dela 3,15
Otkr 1,17
7
14,28
Mt 26,32
8
9,6
1 Kor 2,3
9
Lk 8,2
10
Lk 24,9
11
1 Mojs
45,26
Mt 8,10
28,17
Lk
24,5.11.23.
41
69
EVANGELIE SPORED MARKO
13
Isus im se pojavuva
na dvajca u~enici
Mt 28,17
14
6,6
Dela 2,14
Rim 9,18
1 Kor 15,5
(Lk 24,13–35)
Potoa im se javi vo drug lik na
dvajca od niv po pat, koga odea v selo.
13 I {tom se vratija, tie im ka`aa na
15 drugite; no i nim ne im poveruvaa.
13,10
Mt 24,14
Kol 1,23
16
Jn 3,18.36
Dela 2,38
16,31
12
Isus im se pojavuva
na edinaesetminata Svoi u~enici
(Mt 28,16–20; Lk 24,36–49;
Jn 20,19–23; Dela 1,6–8)
14 Najposle im se javi na edinaesette,
koga bea na trpeza, i gi ukori za nivnoto neverie i tvrdokornost, za{to ne im
poveruvaa na onie, koi Go vidoa voskresnat.
15 Pa im re~e: „Odete po siot svet i
propovedajte go Evangelieto na sekoe
sozdanie.
Koj }e poveruva i se krsti, }e bide 17
2,4
spasen; a koj ne poveruva, }e bide osu- Dela
8,7
den.
10,46
17 A znacite, na onie {to }e poveru- 19,6
1 Kor
vaat, }e im bidat ovie: so Moeto ime }e 12,10.30
isteruvaat demoni; }e govorat novi ja- 14,1-40
zici;
18
18 }e fa}aat zmii v race i ako ne{to
Mt 9,18
10,19
smrtonosno ispijat, nema da im Lk
Dela 4,30
na{teti; na bolni }e polagaat race i 28,3-6
1 Kor
tie }e ozdravuvaat.”
12,9.27
16
Isusovoto voznesenie
(Lk 24,50–53; Dela 1,9–11)
1 Tim 4,14
Jk 5,14-15
19
A otkako im go re~e ova, Gospod se Ps 109,1
22,44
voznese na nebo i sedna od desnata stra- Mt
Dela
1,2.11.22
na na Boga.
20 Tie, pak, otidoa i propovedaa nase- 1 Tim 3,16
kade; i Gospod im pomaga{e i im go 20
potkrepuva{e slovoto nivno so ~uda, Dela 14,3
Evr 2,3-4
{to se javuvaa. Amin!
19
EVANGELIE SPORED LUKA
Voved
I vo ova Evangelie dejstvieto se odviva spored sledniot plan:
Pojavata na Jovan Krstitel kako Isusov prethodnik (3,1–20),
Isusovoto kr{tevawe i isku{enieto (3,21–4,13),
Isusoviot javen `ivot vo Galileja, kade {to Toj propoveda i isceluva bolni
(4,14–9,50),
Isusovoto patuvawe od Galileja do Erusalim (9,51-19,28),
No, za razlika od prethodnite dve Evangelija, Luka iznesuva i nekolku novi
paraboli, kako na pr, onaa za Dobriot Samarjanin, za ne~uvstvitelniot bogat
~ovek, za izgubeniot i povtorno najden sin, a isto taka i nekoi epizodi od
Isusoviot `ivot, kako onaa za Isusovata poseta kaj Marta i Marija.
Ponatamu, Luka go opi{uva:
Isusovoto deluvawe vo Erusalim (19,29–21,38),
Isusovite posledni stradawa, raspnuvaweto i smrtta na Isus (22–24).
Dejstvoto na knigata zavr{uva na denot Pasha (24), kade posebno e istaknato javuvaweto na voskresnatiot Isus na u~enicite vo Emaus, pred Negovoto
Voznesenie. No, za razlika od Marko, po kratkiot predgovor vo koj toj ja
posvetuva svojata kniga i objasnuva kako ja sostavil (1,1–4), Luka go voveduva
~itatelot vo dejstvoto preku vovedot posveten na rodoslovieto na Gospod
Isus i na Jovan Krstitel (1–2). Tuka mo`e da se pro~ita za ona {to # objavuveno na Marija, za ra|aweto na Jovan Krstitel, za poklonuvaweto na
pastirite, no i za slavopoite na Marija, na Zaharija i na Simeon. U{te vo
vovedot, Luka ve}e go istaknuva ona {to e su{tinsko za negovoto svedo~ewe:
Isusovoto bo`estveno poteklo i istovremeno Negovite dlaboki izrailski
koreni, Negovoto doa|awe, koe pretstavuva golem presvrt za celoto
~ove{tvo. Luka tuka isto taka ja poka`uva posebnata qubov {to Bog im ja
istaknuva na bezna~ajnite, malite lu|e (poni`enite, otfrlenite, `enite,
siroma{nite, tu|incite), deluvawe {to e determinirano od Svetiot Duh,
kako i atmosferata na radost, blagodarnost i molitva {to go
pridru`uvaat prisustvoto na Evangelieto.
Od site ~etiri evangelija, Evangelieto spored Luka najmnogu go projavuva
elinisti~kiot duh. Obra}aj}i se do ~itateli koi se pomalku zapoznaeni so
posebnite tradicii na Izrail, Luka postojano nastojuva da bide jasen i da go
objasni ona {to bi mo`elo da im bide nepoznato. Za ~ovekot na dene{noto
vreme ova Evangelie, bez somnenie, e najdostapno za ~itawe.
1,2
Predgovor i posveta
Bidej}i mnozina se obidoa da go
zapi{at ka`uvaweto za nastanite
{to se slu~ija me|u nas,
2 kako {to ni gi predadoa onie, koi
3
Dela 1,1 u{te od po~etokot bea o~evidci i slu`iteli na Slovoto,
3 namisliv i jas, otkako ispitav s# od
po~etokot, da ti opi{am to~no po red,
~estiti Teofile,
Jn 15,27
Dela 4,31
11,1
Evr 2,3
1 Jn 1,1
1
4 za da ja poznae{ verodostojnosta na 4
Jn 20,31
u~eweto, vo koe si pou~uvan.
Angel go objavuva ra|aweto
na Jovan Krstitel
5 Vo denovite na Irod, carot judejski,
ima{e eden sve{tenik po ime Zaharija,
od redot Avijanov; a `ena mu be{e od
}erkite Aronovi i se vika{e Elisaveta.
5
1 Let 24,10
71
EVANGELIE SPORED LUKA
7
1 Mojs
11,30
18,11
29,31
Sud 13,2-3
1 Car 1,5
8-9
1 Let 23,13
9
2 Mojs 30,7
10
1,21
11
2,9
3 Car 6,
20-21
7,48
Mt 1,20
Dela 5,19
12
2,9
9,34
24,5.37
Sud 6,22
13,20.22
Dan 8,17-18
Tov 12,16
Dela 2,43
13
1 Mojs
17,19
Sud 13,3.5
Is 7,14
Dan 10,12
Mt 28,5
15
1,41-44
7,33
3 Mojs 10,9
4 Mojs 6,3
Sud 13,4-5
13,7.14
Is 49,1.5
Er 1,5
Gal 1,15
16
Mal 2,6
17
Is 40,3
Mal 3,24
Sir 48,10
Mt 11,14
18
1,34
1 Mojs 15,8
18,11
I obajcata bea pravedni pred Boga,
postapuvaj}i spored site zapovedi i
povelbi Gospodovi besprekorno.
7 Tie nemaa deca, za{to Elisaveta be{e nerotka; a obajcata bea ve}e na poodminati godini.
8 Edna{, dodeka toj po redot na svojot
~in slu`e{e pred Boga,
9 spored obi~ajot na sve{tenicite,
nemu mu se padna `drepkata da vleze vo
hramot Gospodov i da pokadi.
10 Za vreme na kadeweto celiot narod
se mole{e nadvor.
11 Toga{ mu se javi angel Gospodov,
stoej}i od desnata strana na kadilniot
`rtvenik.
12 Zaharija se voznemiri koga go vide
i strav go obzede.
13 No angelot mu re~e: „Ne pla{i se,
Zaharija, za{to tvojata molba e usli{ena i `ena ti Elisaveta }e ti rodi
sin i }e mu stavi{ ime Jovan.
14 I }e ti bide radost i veselie; mnozina }e se zaraduvaat zaradi negovoto
ra|awe.
15 Za{to toj }e bide golem pred Gospoda i nema da pie vino nitu `estok
pijalak, a }e se ispolni so Duh Sveti
u{te vo utrobata na majka si;
16 i mnogu Izrailevi sinovi }e gi
obrati kon nivniot Gospod Bog;
17 i toj }e odi pred Nego vo duhot i
silata na Ilija, za da gi svrti srcata
na tatkovcite kon decata, i nepokornite kon mudrosta na pravednite, pa da
Mu podgotvi na Gospod narod podgotven.”
18 I mu re~e Zaharija na angelot: „Po
{to }e go razberam toa? Jas sum star, a
`ena mi e ve}e vo poodminati godini.”
19 Angelot mu odgovori i re~e: „Jas
sum Gavril koj stoi pred Boga; praten
sum da zboruvam so tebe i ova da ti go
blagovestam;
20 i ete, ti }e onemi{ i ne }e mo`e{
da govori{ do onoj den koga }e se slu~i
toa, zatoa {to ne im poveruva na moite
zborovi, {to }e se ispolnat vo svoe
vreme.”
21 Narodot go ~eka{e Zaharija i se
~ude{e zo{to se zabavi vo hramot.
22 A koga izleze, ne mo`e{e da zboruva so niv; i taka razbraa deka imal vi6
denie vo hramot. Toj im objasnuva{e so 19
2,10
znaci, no ostanuva{e nem.
4,18
23 I {tom izminaa denovite na nego- Dan 8,16
9,21
vata slu`ba, toj se vrati doma.
Tov 12,15
24 Po toa vreme za~na negovata `ena Mk 1,1
Elisaveta i tae{e pet meseci, velej}i: 20
25 „Taka mi napravi Gospod vo denovi1,45
3,26
te koga pogledna na mene za da go simne Ez
Mt 8,10
sramot od mene me|u lu|eto.”
Angel Gospodov go objavuva
skoroto Isusovo ra|awe
26 A vo {estiot mesec be{e ispraten
od Boga angelot Gavril vo galilejskiot
grad, po ime Nazaret,
27 kaj edna devojka. Taa be{e svr{ena
za ma` po ime Josif, od domot Davidov;
a imeto na devojkata $ be{e Marija.
28 I koga vleze angelot kaj nea, re~e:
„Raduvaj se, blagodatna! Gospod e so
tebe! Blagoslovena si ti me|u `enite!”
29 A taa, {tom go vide, se voznemiri
od zborovite negovi i razmisluva{e
{to zna~i toj pozdrav.
30 I $ re~e angelot: „Ne pla{i se,
Marija, za{to si na{la blagodat vo
Boga;
31 i ete, ti }e za~ne{ vo utrobata i }e
rodi{ Sin, i }e Go nare~e{ so imeto
Isus.
32 Toj }e bide golem i }e se nare~e
Sin na Sevi{niot; i }e Mu go dade
Gospod Bog prestolot na Negoviot
tatko David;
33 i }e caruva nad domot Jakovov zasekoga{, i carstvoto Negovo nema da ima
kraj.”
34 A Marija mu re~e na angelot: „Kako }e bide toa koga jas ne znam za ma`?”
35 Angelot $ odgovori i re~e: „Svetiot Duh }e sleze na tebe i silata na Sevi{niot }e te oseni; pa zatoa i rodenoto }e bide sveto i }e se nare~e Sin
Bo`ji.
36 Ete i Elisaveta, tvojata rodnina,
za koja velat deka e nerotka, i taa za~na
sin vo starosta svoja; nejze $ e ve}e
{esti mesec;
37 za{to kaj Boga nieden zbor ne ostanuva nevozmo`en.”
38 Marija, pak, re~e: „Eve ja sluginkata Gospodova; neka mi bide spored zbo-
25
1 Mojs
30,23
Is 4,1
26
Jn 1,46
27
2,4-5
Mt 1,18
28
1 Mojs
26,24
2 Mojs 3,12
Sud 6,12
Er 1,8.19
15,20
Sof 3,14
Zah 2,13
Ruta 2,4
30
1,13
1 Mojs 6,8
31
1 Mojs
16,11
Sud 13,5
Is 7,14
Mt 1,21-23
32
2 Car 7,14
Is 9,7
Ps 2,7
89,27
Mt 9,27
Dela 7,48
16,17
Evr 7,1
33
Mih 4,7
Dan 2,44
7,14
34
Sud 11,39
Mt 1,18-20
35
Mt 1,20
Mk 1,24
Dela 3,14
72
EVANGELIE SPORED LUKA
36 rovite tvoi!” I angelot si otide od
3,22
9,35
1 Mojs 21,2
24,36
Mt 14,33
Mk 1,1
37
1 Mojs
18,14
38
1 Car
25,41
Ruta 3,9
41
1,15
42
5 Mojs 28,4
Sud 5,24
45
1,20
Mt 5,3
Jn 20,29
Evr 11,11
47
1 Car 2,
1-10
Is 61,10
Avak 3,18
1 Tim 2,3
Juda 1,25
48
11,27
1 Mojs
30,13
1 Car 1,11
49
Sof 3,17
Ps 88,8
111,9
50
2 Mojs 20,6
Ps
102,13.17
51
2 Car
22,28
Ps 88,10
52
Jov 5,11
12,19
53
1 Car 2,5
Ps 106,9
54
Is 41,8-9
Ps 97,3
nea.
Marija vo poseta kaj Elisaveta
A Marija stana vo tie dni i poita
vo gorskiot kraj, vo gradot Judin;
40 pa vleze vo domot na Zaharija i ja
pozdravi Elisaveta.
41 [tom go slu{na Elisaveta pozdravot na Marija, zaigra deteto vo utrobata nejzina; i Elisaveta se ispolni so
Duh Sveti,
42 pa izvika so silen glas i re~e:
„Blagoslovena si ti me|u `enite, i
blagosloven e plodot na tvojata utroba!
43 I od kade za mene ova, kaj mene da
dojde majkata na mojot Gospod?
44 Za{to, ete, {tom glasot od tvojot
pozdrav odekna vo u{ite moi, od radost
mi zaigra deteto vo utrobata moja.
45 I bla`ena e taa koja poveruva, za{to }e se ispolni ona, {to $ rekol Gospod.”
46 I re~e Marija: „Mojata du{a Go veli~a Gospoda,
47 i mojot duh se zaraduva vo Boga,
Spasitelot moj,
48 za{to pogledna na smirenosta na
sluginkata Svoja, i ete, otsega }e me
narekuvaat bla`ena site pokolenija;
49 za{to Silniot mi napravi golemi
dela, i sveto e Negovoto ime;
50 i milosta Negova e od koleno na koleno za onie {to se bojat od Nego.
51 Toj poka`a sila so rakata Svoja; gi
rasprsna onie {to se vozgordeaja so
mislite vo srcata svoi;
52 gi simna silnite od prestoli i gi
vozdigna poni`enite;
53 gladnite gi ispolni so dobra, a bogatite gi otpu{ti prazni;
54 go prifati Izrail, Svojot sluga,
se}avaj}i se na milosta,
55 kako {to im zboruva{e na tatkovcite na{i, na Avraam i na semeto negovo doveka.”
56 I ostana Marija so nea okolu tri
meseci, pa se vrati doma.
39
Ra|aweto i obrezanieto
na Jovan Krstitel
57 A na Elisaveta $ dojde vremeto da
rodi i taa rodi sin.
Koga slu{naa sosedite i rodninite
nejzini, deka ja udostoil Gospod so
Svojata milost, se raduvaa so nea.
59 Na osmiot den dojdoa da go obrezat
deteto i sakaa da mu go dadat imeto na
tatko mu Zaharija.
60 No majka mu odgovori i re~e: „Ne,
tuku }e se vika Jovan!”
61 & rekoa nejze: „Nikoj nema me|u
tvoite rodnini koj go nosi toa ime.”
62 I go pra{aa so znaci tatko mu, kako bi sakal da go nare~at.
63 Toj pobara {ti~ka i gi napi{a zborovite: „Jovan mu e imeto.” I site se
za~udija.
64 I vedna{ mu se otvori ustata negova i jazikot negov, i zboruva{e,
blagoslovuvaj}i Go Boga.
65 I gi obzede strav site sosedi; i se
razglasi za ovoj nastan po celata gorska Judeja.
66 Site {to slu{naa, go zedoa toa pri
srce i velea: „[to li }e stane od toa
dete?” I rakata Gospodova be{e so nego.
58
Blagodarstvenata proro~ka pesna
na prorokot Zaharija
55
1,72
1 Mojs 12,3
8,1
9,15
13,15
17,7
22,17
2 Mojs 2,24
Mih 7,20
Gal 3,16
58
1,14
1 Mojs
19,19
Tov 11,20
59
1 Mojs
17,12
3 Mojs 12,3
Fil 3,5
63
1,13
8,25
9,43
24,12.41
Dela 2,7
3,10
65
1,12
Dela 2,43
66
3 Car
18,46
Is 53,1
Ps 79,17
139,5
67 A Zaharija, tatko mu, se ispolni so
Duh Sveti i prorokuva{e, govorej}i:
68
68 „Blagosloven da e Gospod, Bog Iz- 2,38
railev, za{to go poseti i go izbavi na- 7,16
19,44
21,28
rodot Svoj;
69 i podigna za nas mo}no spasenie, vo 2 Mojs 3,16
Is 63,4
Er 29,10
domot na David, Svojot sluga;
70 kako {to govore{e odamna preku Ps 40,13
72,18
106,4.48
ustata na Svoite sveti proroci,
111,9
71 deka }e n# spasi od neprijatelite
1 Ptr 1,3
na{i i od racete na site {to n# mra- 69
zat;
Ps 17,2
72 za da ja projavi milosta nad tatkov- 89,25
cite na{i i da se seti na svetiot zavet 132,17
Mt 1,1
Svoj,
73 na zakletvata, so koja mu se zakolna 71
2 Car
na Avraam, na{iot tatko, deka }e ni 22,18
Ps 105,10
dade:
74 izbavuvawe od racete na neprijatelite na{i, bez strav da Mu slu`ime
75 vo svetost i pravda pred Nego, vo
site dni od na{iot `ivot.
76 A ti, dete, }e se nare~e{ prorok na
Sevi{niot, za{to }e odi{ pred
73
EVANGELIE SPORED LUKA
72 Gospodovoto lice za da Mu Go prigot-
vi{ patot Negov;
77 i da mu dade{ na narodot Negov
soznanie za spasenie, preku pro{tevawe na grevovite nivni,
78 zaradi golemoto milosrdie na na73-74
1 Car {iot Bog, so koja n# poseti Istok od
12,10
visinite,
79 za da im blesne na onie {to sedat
73
1 Mojs vo temnina i vo senka smrtna, i da gi
22,16-17
26,3 upati nozete na{i po patot na mirot.”
Er 11,5
80 A deteto raste{e i krepne{e so
75 duhot; i be{e vo pustina do denot koga
Tit 2,12 mu se javi na Izrail.
1 Mojs 17,7
3 Mojs
26,42
Mih 7,20
Ps 104,8-9
106,45-46
76
1,16-17
Is 40,3
Mal 3,1
Mt 3,3
2
77 li.
Mt 26,28
Mk 1,4
78
Mal 3,20
79
2,14.29
8,48
10,5-6
19,38.42
24,36
Is 9,2
42,7
60,1-2
Er 6,14
Mih 5,4
Mt 4,16
Jn 8,12
80
2,40
1 Mojs 21,8
1 Car
2,21.26
Mt 3,1
2,4
1,27
1 Car 16,
1-13
Mih 5,1
Mt 2,1
5
Mt 1,18.20
Mk 6,3
7
2 Mojs
13,2.12.15
Mt 1,25
Rim 8,29
Kol 1,15
Otkr 1,5
Isusovoto ra|awe
Vo toa vreme izleze zapoved od carot Avgust za popis na site `ite-
2 Toa be{e prv popis za vreme na
upravuvaweto na Kvirinij so Sirija.
3 I odea site da se zapi{at, sekoj vo
svojot grad.
4 Pa taka i Josif od Galileja, od gradot Nazaret, otide vo Judeja, vo gradot
Davidov, nare~en Vitleem, bidej}i
be{e od domot i plemeto Davidovo,
5 za da se zapi{e so Marija, negovata
svr{enica, koja be{e za~nala.
6 A koga bea tamu, nejze $ dojde vremeto da rodi.
7 Go rodi svojot Sin prvenec, Go povi
i Go polo`i vo jasli, za{to za niv
nema{e mesto vo gostilnicata.
8 Vo toj kraj ima{e pastiri, koi prestojuvaa vo poleto i ~uvaa stra`a no}e
kaj svoeto stado.
9 I ete, angel Gospodov zastana me|u
niv i slavata Gospodova gi osvetli; i
se upla{ija mnogu.
10 A angelot im re~e: „Ne pla{ete se!
Eve, vi navestuvam golema radost, koja
}e bide za site lu|e;
11 za{to deneska vi se rodi vo gradot
Davidov Spasitel, Koj e Hristos Gospod;
12 Ova }e vi bide znak: }e najdete povien Mladenec, koj le`i vo jasli.”
13 I odedna{ so angelot se javi mnogubrojno nebesno voinstvo, koe Go slave{e Boga, velej}i:
„Slava na Boga vo visinite, a na
zemjata mir, me|u lu|eto dobra volja!”
15 Koga si otidoa angelite od niv na
nebo, pastirite si rekoa me|u sebe: „Da
pojdeme vo Vitleem i da go vidime toa
{to se slu~ilo, {to ni go soop{ti
Gospod.”
16 I dojdoa brzo i gi najdoa Marija i
Josif so Mladenecot koj le`e{e vo
jasli.
17 A {tom go vidoa, soop{tija za s#
{to im be{e re~eno za Toa Dete.
18 I site {to slu{aa se voshituvaa na
ona {to im go govorea pastirite.
19 A Marija gi za~uva site tie zborovi, slo`uvaj}i gi vo srceto svoe.
20 I se vratija pastirite, slavej}i Go
i falej}i Go Boga za s# ona {to ~uja i
vidoa, kako {to im be{e re~eno.
21 A koga se navr{ija osum dena i Deteto treba{e da Go obrezat, Mu dadoa
ime Isus, kako {to be{e nare~eno od
angelot u{te pred da bide za~nat vo
utrobata.
14
Isusovoto pretstavuvawe
vo hramot
22 I koga se navr{ija denovite za nivnoto o~istuvawe, spored zakonot na
Mojsej, Go donesoa vo Erusalim za da Go
pretstavat pred Gospod,
23 kako {to e napi{ano vo Zakonot
Gospodov deka sekoe prvorodeno ma{ko
dete treba da Mu se posveti na Gospod;
24 i da se prinese `rtva, kako {to e
re~eno vo Zakonot Gospodov, dve gugutki ili dve gulap~iwa.
25 A vo Erusalim ima{e toga{ eden
~ovek po ime Simeon; i toj ~ovek, koj
be{e praveden i blago~estiv, ja o~ekuva{e utehata Izraileva; i Svetiot
Duh be{e na nego.
26 Nemu Svetiot Duh mu be{e otkril
deka nema da vidi smrt, dodeka ne Go
vidi Hristos Gospodov.
27 I pottiknat od Duhot, dojde vo hramot. Pa, koga roditelite Go donesoa deteto Isus za da go izvr{at so Nego ona
{to be{e voobi~aeno, spored Zakonot,
28 toj Go zede vo svoite race, Go blagoslovi Boga i re~e:
29 „Sega go otpu{ta{ Svojot sluga vo
mir, Gospodare, spored zborot Tvoj,
9
24,26
Mt 1,20
Dela 12,7
26,13
10
1,12-14
11
1,47
1 Car 24,7
Is 9,6
45,1
Ps 26,1.9
62,2.7
Mt 1,16.21
Jn 4,42
Dela 2,36
Fil 3,20
2 Tim 1,10
3 Ptr
1,1.11
1 Jn 4,14
12
1,18
4 Car
19,29
Is 7,14
38,7
13
3 Car
22,19
Ps 148,2
14
3,22
19,38
Ez 3,12
Ps 148,1
Mt 21,9
Efes 2,
14-17
16
Is 1,3
19
2,51
20
5,25-26
Dela 3,8-9
21
1,31.59
1 Mojs
17,12
3 Mojs 12,3
Mt 1,21
22
3 Mojs
12,2-8
23
2 Mojs
13,2.12.15
34,20
4 Mojs
18,15-16
74
EVANGELIE SPORED LUKA
24
za{to o~ite moi go vidoa spasenieto Tvoe
31 {to si go prigotvil pred liceto na
25 site narodi;
4 Mojs
32 svetlina za prosveta na neznabo{11,17
Is 11,2 cite i slava na Tvojot narod, Izrail.”
40,1
30
3 Mojs 5,7
12,8
42,1
61,1-2
Ez 11,5
Pretska`uvaweto na Simeon
A Josif i majka Mu se voshituvaa
na
ona
{to zboruva{e za Nego.
1 Car
34 Pa gi blagoslovi Simeon i $ re~e
24,7.11
2 Car
na Marija, majkata Negova: „Eve, Ovoj e
1,14.16
Ps 88,48 postaven za pa|awe i izdignuvawe na
28 mnozina vo Izrail, i e znak protiv Ko2,20 go }e se govori.
35 A i tebe samata, me~ }e ti ja probo29-30
de
du{ata, za da se otkrijat mislite na
1 Mojs
46,30 mnogu srca.”
26
33
30
3,6
Is 46,13
52,10
Ps 97,3
Tit 2,11
Proro~icata Ana
Tamu be{e i proro~icata Ana, }erkata Fanuilova, od Asirovoto pleme.
Taa be{e vo poodminati godini, a so
31 ma`ot pro`iveala samo sedum godini,
Ps 51,8
po mominstvoto svoe.
37 Taa be{e vdovica na okolu osumde32
Is 42,6
set
i ~etiri godini. Ne se oddale~uva46,13
Jn 8,12 {e od hramot i Mu slu`e{e na Boga so
Dela 13,47
post i molitva, dewe i no}e.
38 Vo toj ~as pristapi i taa i po~na
34
7,23
da
Go slavi Gospod i im govore{e za
12,51-53
Is 8,14 Nego na site {to o~ekuvaa izbavuvawe
Er 15,10
vo Erusalim.
1 Kor 1,23
36
1 Ptr 2,8
Vra}aweto vo Nazaret
35
I koga izvr{ija s# po Zakonot Gospodov, se vratija vo Galileja, vo gradot
svoj Nazaret.
40 A Mladenecot raste{e i krepne{e
36 so duhot, ispolnuvaj}i se so mudrost; i
Is.N. 19,24
blagodatta Bo`ja be{e vrz Nego.
16,15
Mk 7,6-8
Jn 19,25-27
Dela 1,24
15,8
39
37
Dvanaesetgodi{niot Isus
vo hramot
Judita 8,
4-5
38
I sekoja godina roditelite Negovi
odea vo Erusalim na praznikot Pasha.
42 A koga Toj be{e na dvanaeset godi39
ni,
tie otidoa vo Erusalim, spored obiMt 2,23
~ajot na praznikot.
43 No, koga se zavr{ija prazni~nite
denovi, dodeka se vra}aa doma, deteto
2,20
Is 52,9
41
Isus ostana vo Erusalim; a Josif i
majka Mu ne go zabele`aa toa.
44 Mislej}i deka e Toj me|u sopatnicite, izminaa eden den pat i po~naa da
Go baraat me|u rodninite i poznatite.
45 Pa, bidej}i ne Go najdoa, se vratija
vo Erusalim da Go baraat.
46 Po tri dni Go najdoa vo hramot
kako sedi me|u u~itelite, gi slu{a i gi
pra{uva;
47 site {to Go slu{aa, bea voshiteni
od ostroumnosta i od odgovorite
Negovi!
48 Koga Go vidoa, se za~udija; i Negovata majka Mu re~e: „Sinko, zo{to ni
napravi taka? Ete, tatko ti i jas so
golema bolka Te baravme.”
49 A Toj re~e: „[to ste Me barale?
Zar ne znavte deka Jas treba da bidam vo
ona koe{to e na Mojot Otec?”
50 No tie ne gi razbraa zborovite {to
im gi ka`a Toj.
51 I Toj sleze so niv, pa dojde vo Nazaret i im be{e poslu{en. A majka Mu
gi za~uva site tie nastani vo srceto
svoe.
52 Isus, pak, napreduva{e vo mudrosta i vozrasta i vo milost kaj Boga i kaj
lu|eto.
Propovedaweto na Jovan Krstitel
3
(Mt 3,1-6; Mr 1,1-6; Jn 1, 19-31)
Vo petnaesettata godina od vladeeweto na carot Tiberij, koga Pontij Pilat be{e upravitel vo Judeja, a
Irod ~etvorovlasnik nad Galileja, i
Filip, brat mu, ~etvorovlasnik na pokrainata Itureja i Trahonitida, i Lisanij ~etvorovlasnik na Avilinija,
2 vo vremeto na prvosve{tenicite
Ana i Kajafa, dojde Bo`jata re~ do Jovan, sinot na Zaharija, vo pustinata.
3 I toj go obikoli celiot kraj okolu
Jordan, propovedaj}i pokajno kr{tevawe za pro{tevawe na grevovite,
4 kako {to e napi{ano vo knigata na
zborovite na prorokot Isaija, koj veli:
„Glasot na onoj {to vika vo pustinata:
‚Podgotvete go Gospodoviot pat i
ispravete gi patekite Negovi;
5 sekoja dolina neka se ispolni i sekoja planina i sekoj rid neka se snizat;
40
1,80
2,52
11,31
Sud 13,24
1 Car 2,26
41
22,1.7-15
2 Mojs
12,24-27
23,15
5 Mojs
16,1-8.16
Jn 2,13.23
47
4,22
Jn 7,15.46
48
Mk 3,31-32
49
Ps 26,4
Jn 2,16
51
2,19
52
1,80
2,40
1 Car 2,26
Izreki 3,4
3,1
23,1
Mt 14,1
2
1,80
Er 1,2
Os 1,1
Mt 3,1
Jn 11,49
18,24.28
Dela 4,6
3
24,47
Mt 3,1.6
Mk 1,4
Dela 13,24
4-6
Is 40,3-5
4
Jn 1,23
5
1,52
14,11
75
EVANGELIE SPORED LUKA
6 krivinite neka se ispravat i neramni-
te pati{ta neka se izramnat,
6 i sekoe telo }e go vidi spasenieto
Bo`jo!'”
7
2,30-31
Dela 28,28
Tit 2,11
Mt 3,7
23,33
8
Jn 8,33.39
Dela 26,20
Rim 4,16
9
Mt 7,19
Jn 15,6
Evr 6,7-8
10
10,25
Dela 2,37
11
12,33
Is 58,7
12
7,29
Mt 5,46
Najavuvawe na Sudniot den
(Mt 3, 7-10)
A na lu|eto {to doa|aa kaj nego da
gi krsti, im vele{e: „Porodi zmiini,
koj vi ka`a da begate od gnevot {to
ide?
8 No, napravete plod dostoen za pokajanie i ne po~nuvajte da zboruvate vo
sebe: ‚Na{ tatko e Avraam!' Za{to vi
velam deka Bog mo`e i od ovie kamewa
da izdigne ~eda na Avraam.
9 Za{to ve}e i sekirata stoi do korenot na drvjata; i sekoe drvo, {to ne dava dobar plod, se se~e i se frla vo
ogan.”
21
Jovan v zatvor
7
Plodovite na pokajanieto
15
I go pra{aa lu|eto, velej}i: „Toga{ {to treba da pravime?”
11 A toj im odgovori i re~e: „Koj ima
dve obleki, neka gi podeli so onoj {to
16 nema nitu edna; a koj ima hrana, neka go
Jn 1, napravi istoto.”
12 Dojdoa i carinici da gi krsti i mu
26-27.33
17 rekoa: „U~itele, {to da napravime?”
13 A toj im re~e: „Ne barajte pove}e
Is 5,24
47,14
otkolku
{to vi e odredeno.”
Er 15,7
14 Go pra{aa i nekoi vojnici, govorej51,2
Naum 1,10
Mt 13,30 }i: „A {to da pravime nie?” I im re~e:
„Vrz nikogo ne izvr{uvajte nasilstvo,
nikogo ne klevetete i bidete zadovolni
so va{ite plati.”
2,11.26
9,20
22,67
23,2.35.39
Jn 1,19-20
Dela 13,25
}e go sobere `itoto vo `itnicata Svo- 19
14,4
ja, a plevata }e ja izgori so neizgasliv Mt
Mk 6,18
ogan.”
18 I opomenuvaj}i so u{te mnogu 20
Mt 14,3
drugi ne{ta, mu ja objavuva{e na naro- Mk 6,17
dot radosnata vest.
10
Najavuvawe na Mesijata
(Mt 3,11-12; Mr 1,7-8)
A bidej}i narodot be{e vo is~ekuvawe, pa site pomisluvaa vo srcata
svoi za Jovan, da ne e toj Hristos,
16 Jovan im odgovara{e na site, velej}i: „Jas ve kr{tevam so voda; no ide posilen od mene, Komu ne sum dostoen da
Mu gi odvrzam nitu rem~iwata na obuvkite Negovi: Toj }e ve krsti so Duh
Sveti i so ogan.
17 Nemu mu e lopatata vo rakata Negova i Toj }e go o~isti gumnoto Svoe, i
15
(Mt 14,3-4; Mr 6,17-18)
5,16
6,12
9,18.28-29
11,1
22,32.40-46
23,34.46
Mt 14,23
Mk 6,46
A Irod ~etvorovlasnikot, ukoren
od nego zaradi Irodijada, `enata na
brata mu, i zaradi site zlodela {to gi
be{e napravil Irod,
22
20 kon seto toa dodade i u{te edno: go
9,35
1 Mojs 22,2
zatvori Jovan vo temnica.
Is 42,1
19
Isusovoto kr{tevawe
(Mt 3, 13-17; Mr 1,9-11)
Ps 2,7
3 Ptr 1,17
23
1,18
A koga se krsti siot narod, se krs- Mt
13,55
ti i Isus, i dodeka se mole{e, se otvo- Jn 6,42
8,57
ri neboto,
22 i Svetiot Duh sleze na Nego vo te27
lesen oblik, kako gulab, i se slu{na 1 Let 3,17
3,2
glas od neboto, koj vele{e: „Ti si Mo- Ezd
Mt 1,12
jot vozquben Sin, vo Kogo e Mojata
31-32
volja.”
1 Car
21
Isusovoto rodoslovie
(Mt 1,1-17)
16,1.13
Mt 1,1
31-33
4,
Koga po~na Isus da propoveda ima- Ruta
17-22
{e okolu trieset godini i be{e, kako 1 Let 2,
3-15
{to mislea, sin Josifov, Iliev,
24 Matatov, Leviev, Melhiev, Janaev,
31
2 Car 5,14
Josifov,
25 Matatiev, Amosov, Naumov, Esli33-34
mov, Nageev,
1 Mojs
26 Maatov, Matatiev, Semeiev, Josi- 29,35
fov, Judin,
27 Joananov,
Risaev, Zorovavelov,
Salatiilov, Niriev,
28 Melhiev, Adiev, Kosamov, Elmodamov, Irov,
29 Josiev, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Leviev,
30 Simeonov, Judin, Josifov, Joananov, Elijakimov,
31 Meleaev, Mainanov, Matataev, Natanov, Davidov,
32 Jeseev, Ovidov, Voozov, Salmonov,
Naasonov,
33 Aminadavov, Aramov, Esromov, Faresov, Judin,
23
76
EVANGELIE SPORED LUKA
34-36
Jakovov, Isakov, Avraamov, Tarin,
Nahorov,
35 Seruhov, Ragavov, Falekov, Everov,
Salin,
36 Kainanov, Arfaksadov, Simov, No34
1 Mojs ev, Lamehov,
25,19.26
37 Matusalov, Enohov, Jaredov, Male36-38 leilov, Kainanov,
38 Enosov, Sitov, Adamov, Bo`ji.
1 Mojs
34
1 Mojs
11,10-26
1 Let 1,
24-27
4,25-5,32
1 Let 1,1-4
Mt 14,33
Mk 1,1
4,1
5 Mojs 9,9
3 Car 19,8
2
Evr 4,15
3
3,22
4
5 Mojs 8,3
6
Mt 28,18
1 Jn 5,19
Otkr 13,2.4
7
Er 27,5
8
5 Mojs 6,13
10,20
9
Ez 8,3
10-11
Ps 91,11-12
12
5 Mojs 6,16
13
22,3.53
Jn 13,2.27
Evr 4,15
14
(Mt 4,12-17; Mr 1,14-15)
15
4,23
I se vrati Isus vo Galileja vo si- Mt
9,35
lata na Duhot; i se raznese glas za Nego
16
po celiot toj kraj.
A Toj pou~uva{e vo nivnite sinagogi, i site Go proslavuvaa.
15
(Mt 4,1-11; Mr 1,12-13)
Isus e otfrlen vo Nazaret
Ispolnet so Duh Sveti, Isus se
vrati od Jordan, i be{e odveden od
Duhot vo pustinata.
2 ^etirieset dena Go isku{uva{e
|avolot. Vo tekot na tie denovi ne jade{e ni{to, a koga izminaa tie, najposle ogladne.
3 Toga{ Mu re~e |avolot: „Ako si
Sin Bo`ji, ka`i mu na ovoj kamen da
stane leb.”
4 A Isus mu odgovori i re~e: „Napi{ano e deka ne samo so leb }e `ivee
~ovekot, tuku i so sekoj zbor Bo`ji.”
5 Potoa |avolot Go odvede na edna visoka planina i mu gi poka`a za mig
site carstva vo svetot.
6 I Mu re~e |avolot: „Tebe }e Ti ja
dadam seta ovaa vlast i nivnata slava,
za{to mene mi e predadena, i ja davam
komu {to sakam.
7 Ako Ti mi se pokloni{, seto toa }e
bide Tvoe.”
8 No Isus mu odgovori i re~e: „Begaj
od Mene, satano, za{to napi{ano e: ‚Na
Gospoda, tvojot Bog, poklonuvaj Mu se i
edinstveno Nemu slu`i Mu!'”
9 I Go odvede vo Erusalim, i Go postavi na streata od hramot, pa Mu re~e:
„Ako si Sin Bo`ji, frli se odovde dolu!
10 Za{to e napi{ano: ‚Na angelite
Svoi }e im zapoveda za Tebe da Te za~uvaat;
11 i na race }e Te zemat, da ne si ja
sopne{ nogata Svoja na kamen.'”
12 I Isus mu odgovori i re~e: „Ka`ano e: ‚Ne isku{uvaj Go Gospod, svojot
Bog!'”
13 Pa otkako |avolot zavr{i so site
isku{enija, se oddale~i od Nego za
nekoe vreme.
(Mt 13,54-58; Mr 6,1-6)
4
Mt 3,16
4,12
14
Isusovoto isku{uvawe
38
Isus go zapo~nuva
Svoeto dejstvuvawe vo Galileja
I dojde vo Nazaret, kade {to be{e
odrasnal, i po obi~ajot Svoj vleze eden
saboten den vo sinagogata i stana da
~ita.
17 Mu ja podadoa knigata na prorokot
Isaija; i Toj, {tom ja otvori, go najde
mestoto kade {to be{e napi{ano:
18 „Duhot Gospodov e vrz Mene; za{to
Gospod Me pomaza da im soop{tam radosna vest na siroma{nite. Me prati
da gi iscelam onie so skru{eno srce,
da im propovedam na zarobenite osloboduvawe i na slepite progleduvawe, da
gi pu{tam na sloboda napatenite;
19 da ja propovedam blagoprijatnata
godina Gospodova!”
20 Potoa ja zatvori knigata, mu ja dade
na prislu`nikot, i sedna; a o~ite na
site vo sinagogata bea vpereni vo Nego.
21 I po~na da im govori: „Denes se
ispolni ova Pismo {to go ~uvte.”
22 I site Mu posvedo~ija i se voshituvaa na Negovite blagodatni zborovi
{to izleguvaa od ustata Negova i velea: „Ne e li Ovoj sinot na Josif?”
23 A Toj im re~e: „Nekoj od vas sigurno }e Mi prigovori so ovaa izreka:
‚Lekare, izlekuvaj se Sam! Napravi go
i ovde, vo Tvojot roden kraj, ona {to
~uvme deka se slu~ilo vo Kapernaum.'”
24 Pa im re~e: „Vistina vi velam: nieden prorok ne e omilen vo svojata tatkovina.
25 Navistina vi ka`uvam: ima{e
mnogu vdovici vo Izrail, vo vremeto na
Ilija, koga se zatvori neboto tri godini i {est meseci i nastana golem glad
po celata zemja;
16
2,39.51
Mt 13,54
Dela 17,1-2
18-19
Is 61,1-2
18
Is 58,6
19
3 Mojs
25,10-13
20
Dela 6,15
21
2,11
22
2,47
4,15
Mt 13,55
Jn 7,46
23
4,31-41
Mk 1,21
24
Mk 6,4
Jn 4,44
25
3 Car 17,1
18,1
Jk 5,17
77
EVANGELIE SPORED LUKA
26
3 Car 17,
8-16
27
4 Car 5,
1-14
28
Dela 7,57
29
4 Mojs
15,35
Dela 7,58
30
Jn 8,59
10,39
31
i kaj niedna od niv ne be{e praten
Ilija, no samo kaj edna `ena vdovica vo
Sarepta Sidonska;
27 i ima{e mnozina leprozni vo Izrail vo vremeto na prorokot Elisej, no
nieden od niv ne se o~isti, osven Siriecot Neeman.”
28 A koga go slu{naa toa, site vo sinagogata se ispolnija so gnev;
29 pa stanaa, Go isteraa nadvor od gradot i Go odvedoa na vrvot od eden rid,
kade {to be{e soyidan nivniot grad, za
da Go turnat odozgora.
30 No Toj pomina me|u niv i si otide.
26
Isus vo Kapernaum.
Silata na Negoviot zbor
Mt 4,13
32
Mt 7,28-29
Mk 11,18
(Mt 7,28-29; Mr 1,21-28)
31
I sleze vo Kapernaum, vo gradot
33 Galilejski, i gi pou~uva{e vo sabotni-
Mk 5,2.7
34
Mt 8,29
Jn 6,69
Dela 3,14
37
4,14
Mt 9,26
38-39
Jn 4,52
Dela 28,8
38
Mt 4,18
40
13,13
1 Tim 4,14
te denovi.
32 I se ~udea na Negovata nauka, za{to Negovoto slovo be{e silno.
33 Vo sinagogata ima{e eden ~ovek
obzemen od duh na ne~ist demon, i toj
izvika so silen glas:
34 „Ej, {to saka{ od nas Ti, Isuse od
Nazaret? Si do{ol li da n# pogubi{?
Te znam koj si. Ti si Svetec Bo`ji.”
35 A Isus mu zapoveda, govorej}i:
„Molkni i izlezi od nego!” Pa otkako
go kutna nasrede, duhot zol izleze od
nego i ni{to lo{o ne mu napravi.
36 Site gi obzede strav, pa si zboruvaa
me|u sebe: „Kakov li e toj zbor! Za{to
so vlast i sila im zapoveda na ne~istite duhovi i tie izleguvaat!”
37 Pa se raznese glas za Nego po site
okolni mesta.
Isus ozdravuva mnogumina bolni
(Mt 8,14-17; Mr 1,29-34)
[tom izleze od sinagogata, vleze
vo ku}ata Simonova; a te{tata na Simon ima{e silna treska, i Go pomolija
za nea.
39 I kako zastana nad nea, Toj ja prekori treskata, i taa ja ostavi; i `enata
vedna{ stana i im slu`e{e.
40 I na zajdisonce, site {to imaa
bolni od razni bolesti gi doveduvaa kaj
38
Nego; a Toj, polo`uvaj}i race nad seko- 41
3,15
go od niv, gi isceluva{e.
Mt 14,33
41 Od mnozina izleguvaa demoni so vi- 16,13.16
kawe, i velea: „Ti si Hristos, Sin 22,41-42
Mk 3,11
Bo`ji.” A Toj zabranuva{e i ne im doz- Jn 1,20.41
voluva{e da ka`uvaat deka znaat deka e 7,26-27.
41-42
11,27
Toj Hristos.
Isus propoveda vo Judeja
(Mr 1, 35-39; Mt 4,23)
Koga se razdeni, Toj izleze i otide
na osameno mesto, a lu|eto Go baraa pa,
koga dojdoa kaj Nego, Go zadr`uvaa da
ne si odi od niv.
43 A Toj im re~e: „I na drugite gradovi treba da im ja objavam radosnata
vest za carstvoto Bo`jo, za{to za toa
sum praten.”
44 I propoveda{e po sinagogite galilejski.
42
Prvite u~enici
5
(Mt 4,18-22; Mr 1,16-20; Jn 21,1-11)
20,31
Dela 4,26
17,3
Rim 9,5
1 Jn 2,22
42
Mk 1,35.37
43
Mt 9,35
24,14
Mk 1,14-15
44
Mt 4,23
5,1-3
Mt 13,1-2
1-11
Jn 1,40-42
Edna{, koga narodot se pritiska- 21,1-19
{e kon Nego za da go ~ue slovoto 1
Bo`jo, Toj stoe{e pokraj Genisaret- Mk 4,1
skoto ezero.
5
2 I vide dva koraba {to stoeja pokraj
8,24.45
ezeroto; a ribarite bea izlegle od niv 8
i gi plavea mre`ite.
2 Mojs
3 Toj vleze vo eden od korabite, koj be- 33,20
{e na Simon, pa go zamoli da otplovi
malku od bregot, pa sedna i po~na da go
pou~uva narodot od korabot.
4 A {tom prestana da govori, mu re~e
na Simon: „Zaplovi kon dlabo~inite i
frlete gi mre`ite svoi za lov!”
5 No Simon Mu odgovori i re~e:
„U~itele, cela no} se trudevme i ni{to ne ulovivme; no po Tvojot zbor }e ja
frlam mre`ata.”
6 I {tom go napravija toa, ulovija
tolku golemo koli~estvo riba, {to duri i mre`ata im se kine{e.
7 I im dadoa znak na drugarite {to
bea vo drugiot korab da dojdat i da im
pomognat; i tie dojdoa i gi napolnija
dvata koraba, taka {to po~naa da tonat.
8 A koga go vide toa, Simon Petar
padna pred nozete Isusovi i Mu re~e:
„Odi si od mene, Gospodi, za{to sum
gre{en ~ovek!”
78
EVANGELIE SPORED LUKA
10
Za{to nego, i site {to bea so nego,
gi be{e obzel strav od lovot na ribite,
9-20
{to gi ulovija,
10 a isto taka i Jakov i Jovan, sinovi11
5,28
te Zavedeevi, koi mu bea drugari na Si14,33
Mt 19,27 mon. I mu re~e Isus na Simon: „Ne
14 pla{i se! Otsega }e lovi{ lu|e!”
11 Koga gi izvlekoa dvata koraba na
3 Mojs
13,49
suvo,
ostavija s# i trgnaa po Nego.
14,1-32
9
Mk 1,17.1
Mk 1,25
Isceluvaweto na leprozniot
15
(Mt 8,1-14; Mr 1,40-45)
4,14.37
A koga be{e Isus vo eden grad, ete
~ovek, siot leprozen, {tom Go vide
Isusa, padna ni~kum i molej}i Mu se,
re~e: „Gospodi, ako saka{ mo`e{ da me
17 o~isti{.”
13 Isus, podavaj}i ja rakata, go dopre
1,35
4,36
6,19 i re~e: „Sakam, o~isti se!” I vedna{
Mk 5,30 leprata otide od nego.
Dela 3,12
14 I Toj mu zapoveda nikomu da ne
20 ka`uva, tuku: „Odi i poka`i mu se na
Mt 8,10
26,28 sve{tenikot, i prinesi dar za o~istuvaweto tvoe, kako {to odredil Mojsej,
nim za svedo{tvo!”
15 No u{te pove}e se raznesuva{e
glas za Nego i mnogu narod doa|a{e da
Go slu{a i da se izlekuva preku Nego
od svoite bolesti.
16 A Toj se povlekuva{e vo pustinata
i se mole{e.
16
12
3,21
6,12
9,18.28
11,1
Isceluvaweto na
fateniot ~ovek
(Mt 9,1-8; Mr 2,1-12)
Eden den, dodeka Toj pou~uva{e, sedea tamu farisei i zakonou~iteli, koi
bea do{le od site sela na Galileja i Judeja, i od Erusalim; a Toj ima{e sila
Gospodova da lekuva.
18 I, ete, nekoi donesoa na postela
eden ~ovek, {to be{e faten, i se obiduvaa da go vnesat i polo`at pred Nego;
19 pa, bidej}i ne najdoa od kade da go
vnesat poradi narodot, se ka~ija na
ku}ata i preku pokrivot go spu{tija
sose postela, nasrede, pred Isus.
20 A Toj, {tom ja vide verata nivna,
mu re~e: „^oveku, ti se prostuvaat grevovite tvoi!”
17
Toga{ kni`nicite i fariseite
po~naa da razmisluvaat vo sebe i da
velat: „Koj e Ovoj {to huli na Boga?
Koj mo`e da prostuva grevovi, osven
Ediniot Bog?”
22 A Isus, koga gi razbra nivnite pomisli, im odgovori i re~e: „[to razmisluvate vo srcata svoi?
23 [to e polesno da se ka`e: ‚Ti se
prostuvaat grevovite tvoi', ili da
ka`am: ‚Stani i odi?'
24 No za da znaete deka Sinot ^ove~ki ima vlast na zemjata da gi prostuva
grevovite”, mu re~e na fateniot: „Tebe
ti velam: stani, zemi si ja postelata i
odi si doma!”
25 I toj vedna{ stana pred niv i si go
zede ona, na koe le`e{e, pa si otide doma, slavej}i Go Boga.
26 U`as gi obzede site i Go slavea Boga; pa, ispolneti so strav, govorea:
„^udni raboti vidovme denes!”
21
Gozbata kaj Levij
(Mt 9,9-17; Mr 2.13-17)
21
7,49
Is 43,25
Ps 102,3
Mt 9,3
1 Jn 1,9
22
6,8
9,47
Mt 12,25
24
Mt 8,20
Jn 5,8
Dela 9,
33-35
25
2,20
26
2,9.11.13
27
Mt 5,46
28
5,11
12,33
29-30
15,1-2
Mt 11,19
30
A potoa izleze Isus i vide eden Mt 3,7
carinik, po ime Levij, koj sede{e vo 5,46
carinarnicata, i mu re~e: „Vrvi po 32
13,1-5
Mene!”
28 Toj ostavi s#, stana i trgna po 24,47
Mt 3,2
1 Tim 1,15
Nego.
29 I vo svojot dom Levij Mu prigotvi
33
golema gozba; a tamu ima{e mnogu 18,12
6,16
carinici i drugi {to sedea na trpeza- Mt
Jn 3,25-26
ta so niv.
30 Kni`nicite nivni i fariseite negoduvaa protiv Nego i im govorea na
u~enicite Negovi: „Zo{to so carinici
i gre{nici jadete i piete?”
31 Isus im odgovori i re~e: „Zdravite
nemaat potreba od lekar, tuku bolnite;
32 ne sum do{ol da gi povikam pravednite na pokajanie, tuku gre{nite.”
27
Za postot
(Mt 5,14-15; Mr 2,18-20)
A tie Mu rekoa: „Zo{to u~enicite
Jovanovi postat ~esto i se molat, kako
i farisejskite, a Tvoite jadat i pijat?”
34 Toj im re~e: „Zar mo`ete da gi naterate svatovite da postat, dodeka e so
niv mlado`enecot?
33
79
EVANGELIE SPORED LUKA
35
9,22
17,22
36
No }e dojdat dni koga }e se oddeli
od niv mlado`enecot i toga{ vo tie
dni, }e postat.”
35
2 Kor 5,17
Gal 1,6
4,9
39
Jn 2,10
3,19
6,1
5 Mojs
23,25
2
2 Mojs
20,10
23,12
5 Mojs 5,14
Jn 5,10
3-4
1 Car 21,
1-6
4
3 Mojs
24,5-9
Staroto i novoto
(Mt 9,16-17; Mr 2,21-22)
Im ja ka`a i ovaa parabola: „Nikoj
ne pri{iva na stara obleka krpa otse~ena od nova obleka; za{to i novata }e
se otpara, a i na starata ne $ prilega
nova krpa.
37 I nikoj ne naliva novo vino vo stari mevovi; za{to novoto vino }e gi rascepi mevovite, i toa }e iste~e, a mevovite }e se upropastat;
38 tuku, novo vino treba da se stava vo
novi mevovi; pa taka }e se za~uvaat i
obete.
39 I nikoj, otkako piel staro vino,
nema vedna{ da pobara novo; za{to
veli: ‚Staroto e podobro.'”
36
Isus i sabotata
6
13,10-11
14,1-2
(Mt 12,1-8; Mr 2,23-28)
6
Vo vtorata sabota po Pasha se slu~i da mine niz posevite, u~enicite
Negovi kinea klasje i, triej}i gi so
race, jadea.
2 A nekoi od fariseite im rekoa:
„Zo{to go pravite toa {to ne e dopu{teno da se pravi vo sabota?”
3 Isus im odgovori i re~e: „Zar ne
ste ~itale {to napravi David koga ogladne, toj i onie {to bea so nego?
4 Kako vleze vo domot Bo`ji, gi zede
lebovite na predlo`enieto, {to ne e
dopu{teno da gi jade nikoj osven sve{tenicite, pa jade{e, i im dade na onie
{to bea so nego!”
5 I im re~e: „Sinot ^ove~ki e gospodar i na sabotata.”
^ovekot so isu{ena raka
(Mt 12,9-21; Mr 3,1-6))
Se slu~i i drugata sabota da vleze
vo sinagogata i da pou~uva; a tamu ima{e eden ~ovek, komu desnata raka mu
be{e isu{ena.
6
1 6,15. Revnitel.
Kni`nicite i fariseite vnimavaa
na Nego, dali }e go izlekuva vo sabota,
za da najdat pri~ina da Go obvinat.
8 No Toj gi znae{e nivnite pomisli i
mu re~e na ~ovekot so isu{enata raka:
„Podigni se i zastani nasrede!” I toj
se podigna i zastana.
9 Toga{ im re~e Isus: „]e ve zapra{am: {to e dozvoleno vo sabota - da se
pravi dobro ili da se pravi zlo? Da se
spasi edna du{a ili da se pogubi?” A
tie mol~ea.
10 Pa, otkako gi izgleda site, mu re~e
na ~ovekot: „Protegni ja rakata svoja!”
Toj napravi taka; i rakata mu stana
zdrava kako drugata.
11 A tie se ispolnija so gnev i se
sovetuvaa me|u sebe {to da Mu napravat na Isus.
7
Isus odbira dvanaeset apostoli
(Mt 10, 1-4; Mr 3,7-19)
Tie denovi se iska~i na edna gora
za da se pomoli, i ja pomina celata no}
vo molitva kon Boga.
13 A koga nastana den, gi povika u~enicite Svoi i od niv izbra dvanaeset,
koi gi nare~e apostoli:
14 Simon, komu {to mu dade ime Petar, i brat mu Andrej, Jakov i Jovan,
Filip i Vartolomej,
15 Matej i Toma, Jakov Alfeev i Simon, nare~en Zilot.1
16 Juda Jakovov i Juda Iskariotski,
koj stana predavnik.
12
Isus i narodot
(Mt 4,24-25; Mr 3,7-11)
Pa otkako sleze zaedno so niv, Toj
se zadr`a na edno ramno mesto; bea tamu i mnozina Negovi u~enici i mnogu
lu|e od cela Judeja i Erusalim i od
primorjeto Tirsko i Sidonsko.
18 Tie bea dojdeni da Go slu{aat i da
se iscelat od bolestite svoi, a i onie
{to stradaa od ne~isti duhovi bea izle~eni.
19 I siot narod saka{e da se dopre do
Nego, za{to od Nego izleguva{e sila i
gi lekuva{e site.
17
8
9,47
Mt 12,25
Jn 1,48
11
11,53
12
3,21
5,16
9,18
11,1
Mt 14,23
Mk 6,46
13
9,10
11,49
22,14
Jn 6,70
14
1 Mojs
17,5.15
32,29
4 Car
23,34
24,17
Mt 4,21
10,2-3
Jn 1,40-44
15
Mt 9,9
10,3
Jn 20,24-28
16
Mt 10,3-4
Jn 14,22
Dela 1,13
17
Mk 3,8
19
5,17
8,46
Mt 14,36
Mk 3,10
5,30
80
EVANGELIE SPORED LUKA
20
4,18
10,21
18,14
Is 30,18
32,20
Ps 31,1-2
33,12
34,19
84,5
Izreki
8,32.34
Mt 3,2
21
Is 25,6-9
49,10
61,3
Er 31,25
Ps 125,5-6
Otkr 7,
16-17
22
Mt 8,20
Mk 13,13
Jn 9,22
16,2
1 Ptr 4,14
23
13,33-34
2 Let 36,16
Mt 21,35
23,30-31
24
11,42-52
16,25
Is 5,8
Er 17,5-6
Amos 6,1
Avak 2,6
Prop 10,16
Mt 11,21
Jk 5,1-5
26
Jk 4,4
28
Rim 12,14
29
Pla~ 3,30
Jn 18,22-23
Dela 23,3
31
Tov 4,16
Mt 7,12
Rim 13,
8-10
Za bla`enite
(Mt 5,1-20)
20 A Toj, otkako gi podigna o~ite kon
u~enicite Svoi, im govore{e: „Bla`eni se bednite po duh, za{to va{e e
carstvoto Bo`jo!
21 Bla`eni ste vie, {to sega gladuvate, za{to }e se nasitite! Bla`eni ste
vie, koi sega pla~ete, za{to }e se smeete!
22 Bla`eni }e bidete koga }e ve namrazat lu|eto i }e ve otfrlat i }e vi nanesat sram, i }e go razglasat imeto va{e kako lo{o, zaradi Sinot ^ove~ki!
23 Zaraduvajte se vo onoj den i zaigrajte, za{to golema e nagradata va{a na
neboto. Za{to i nivnite tatkovci taka
postapuvaa so prorocite!
24 No te{ko vam bogati, za{to ve}e
ste ja primile svojata uteha!
25 Te{ko vam prezasiteni sega, za{to
}e ogladnite! Te{ko vam {to se smeete
sega, za{to }e zaridate i }e zapla~ete!
26 Te{ko vam koga }e po~nat site lu|e
da zboruvaat dobro za vas. Za{to i nivnite tatkovci taka im pravea na la`nite proroci!
Qubov kon neprijatelite
(Mt 5,38-48)
No vam, {to slu{ate, vam vi velam:
qubete gi neprijatelite svoi; pravete
im dobro na onie {to ve mrazat;
28 blagoslovuvajte gi onie {to ve kolnat, molete se za onie {to ve navreduvaat!
29 Na onoj {to }e te udri po edniot
obraz, zavrti mu go i drugiot; a na onoj
{to saka da ti ja zeme nametkata, podaj
mu ja i ko{ulata.
30 Sekomu, koj ti bara, podaj; od onoj
{to zema od tebe ne{to, ne sakaj da ti
vrati!
31 Pa, kako {to sakate da postapuvaat
lu|eto so vas, taka postapuvajte i vie
so niv!
32 I ako gi qubite onie {to vas ve
qubat, kakva vi e blagodarnosta? Za{to i gre{nicite gi qubat onie {to
niv gi qubat.
33 I ako im pravite dobro na onie
{to vam vi pravat dobro, kakva vi e
27
blagodarnosta? Za{to i gre{nicite go
pravat istoto.
34 I ako im dadete zaem na onie od koi
se nadevate deka }e vi go vratat, kakva
vi e nagradata? Za{to i gre{nicite im
davaat zaem na gre{nici za da im se
vrati istoto.
35 Tuku vie qubete gi neprijatelite
va{i i ~inete dobro, i na zaem davajte,
ne o~ekuvaj}i ni{to. Taka, }e bide
golema nagradata va{a i }e bidete sinovi na Sevi{niot; za{to Toj e dobar
kon neblagodarnite i kon lo{ite.
Milosrdnost kon bli`niot
(Mt 5,48; 7,1-12; 15,14; 10,24-25; 7,3-5)
35
3 Mojs
25,35-36
5 Mojs 15,8
36
2 Mojs 34,6
5 Mojs 4,31
Ps 77,38
86,15
37
Mt 6,14
Mk 11,25
Rim 14,10
38
16,9
Ruta 3,15
Mk 4,24
39
Mt 15,14
I taka, bidete milosrdni kako {to Rim 2,19
e milosrden va{iot Otec.”
40
37 „Ne sudete i nema da bidete sudeni,
Mt 10,
i ne osuduvajte, za da ne bidete osudeni; 24-25
Jn 13,16
15,20
pro{tevajte i }e vi bide prosteno;
38 davajte i }e vi se dade: merka dobra,
44
nabiena, natresena i prepolna }e vi da- Mt 7,16
dat vo pazuvite va{i; za{to so kakva 12,33
Jk 3,11-12
merka merite, so takva i }e vi se meri.”
39 I im ka`a parabola: „Mo`e li
slep da vodi slep? Zarem nema i obajcata da padnat vo jama?
40 Nema u~enik pogolem od svojot
u~itel; no sekoj {to }e se usovr{i, }e
bide kako i u~itelot negov.
41 I zo{to ja gleda{ raskata vo okoto
na svojot brat, a gredata vo svoeto oko
ne ja zabele`uva{?
42 Ili, kako mo`e{ da mu ka`e{ na
svojot brat: dozvoli, brate, da ti ja izvadam raskata od okoto tvoe, koga sam
ne ja gleda{ gredata vo svoeto oko? Licemere, izvadi ja najnapred gredata od
svoeto oko, pa toga{ }e vidi{ kako da
ja izvadi{ raskata od okoto na svojot
brat.”
36
Vistinskiot u~enik
(Mt 7,16-21;12,33-37)
„Za{to, nema dobro drvo {to dava
lo{ plod, nitu lo{o drvo, {to dava dobar plod.
44 Sekoe, pak, drvo se poznava spored
svojot plod; bidej}i ne se berat smokvi
od trwe, nitu se bere grozje od kapina.
43
81
EVANGELIE SPORED LUKA
46
Is 29,13
Mal 1,6-7
Mt 7,21
Mk 7,6
Rim 2,13
Jk 1,22.25
1 Jn 2,17
Dobriot ~ovek od dobrata riznica
na svoeto srce iznesuva dobro, a lo{iot ~ovek od lo{ata riznica na svoeto
srce iznesuva lo{o, za{to negovata usta go zboruva ona so {to mu e ispolneto
srceto.”
45
Dve ku}i
7,2
(Mt 7,21-27)
Jn 4,47
„I zo{to Me dovikuvate: ‚Gospodi,
Gospodi!' a ne go izvr{uvate ona {to
6 vi go ka`uvam?
47 ]e vi ka`am na kogo prilega sekoj
Dela 10,23
{to doa|a kaj Mene, gi slu{a zborovite
Moi, i gi ispolnuva.
48 Toj prilega na ~ovek koj gradel ku}a, pa kopal dlaboko, i postavil temeli
na kamen; a koga nastana poplava, rekata napna na taa ku}a i ne mo`e{e da ja
pomesti, za{to be{e osnovana na kamen.
49 A onoj {to slu{a i ne ispolnuva,
prilega na ~ovek {to izgradil ku}a na
zemja, bez temeli; i koga napna rekata,
vedna{ padna, i razurnuvaweto na taa
ku}a be{e golemo.”
5
46
Dela 10,2
Verata na eden stotnik
7
(Mt 8,5-13; Jn 4,46-54)
I koga gi zavr{i site Svoi zborovi kon narodot, {to slu{a{e,
vleze vo Kapernaum.
2 A slugata na eden be{e te{ko bolen, na umirawe, kogo mnogu go saka{e.
3 Pa {tom slu{na za Isus, gi prati
kaj Nego stare{inite judejski, molej}i
Go da dojde i da go spasi slugata negov.
4 A tie, koga dojdoa kaj Isus, Go molea usrdno i velea: „Dostoen e da mu go
napravi{ toa,
5 za{to go saka na{iot narod i sinagogata toj ni ja napravi.”
6 I trgna Isus so niv. A koga bea ve}e
blizu do ku}ata, stotnikot gi prati
prijatelite kaj Nego, govorej}i: „Gospodi, ne trudi se, za{to ne sum dostoen
da vleze{ pod mojot pokriv;
7 zatoa i sebesi ne se smetav dostoen
da dojdam kaj Tebe; tuku ka`i samo zbor
i mojot sluga }e ozdravi;
8 za{to i jas sum ~ovek pod vlast, a
imam i pot~ineti vojnici; pa koga }e
mu re~am na eden od niv: ‚Odi!' - i toj 12
odi; na drugiot: ‚Dojdi!' - i toj doa|a; i 8,42
3 Car
na slugata svoj: ‚Napravi toa' - i toj 17,10-12
pravi.”
13
9 [tom go slu{na toa, Isus se za~udi
7,19
i koga se zavrte kon narodot, {to vrve- 8,52
11,39
{e po Nego, re~e: „Vi velam, nitu vo
14
Izrail ne najdov tolkava vera!”
10 A koga ispratenite se vratija, go Mt 9,25
Mk 1,31
9,27
najdoa bolniot sluga zdrav.
Dela 9,40
^udoto so sinot na edna vdovica
15
Car
Potoa otide vo gradot nare~en Na- 317,23
in; i so Nego odea Negovite u~enici i 4 Car 4,36
mnogu narod.
16
12 A koga se pribli`i do gradskata
1,68
porta, ete, iznesuvaa mrtovec, edin- 19,44
3 Car
stven sin na majka si, a taa be{e vdovi- 17,17-24
Car 4,
ca; i mnogu narod od gradot ode{e so 418-37
nea.
13,20-21
13 [tom ja vide Gospod, se so`ali na Ps 110,9
nea, pa $ re~e: „Ne pla~i!”
19
14 I koga prstapi, se dopre do no- Ps 117,26
Mt 23,39
siloto; nosa~ite zastanaa, a Toj re~e: Jn 6,14
11,27
„Mom~e, tebe ti velam, stani!”
Otkr 4,8
15 Mrtovecot se podigna i sedna, pa
po~na da zboruva; i Toj go predade na 22
2,34
majka mu.
Is 26,19
16 I strav gi obzede site, i Go slavea 29,18
Boga i velea: „Golem prorok se javi me- 35,5-6
42,7.18
|u nas” i „Bog go poseti Svojot narod.” 61,1
17 I se raznese ovoj glas za Nego po
cela Judeja i po celata okolina.
11
Pratenicite na Jovan Krstitelot
(Mt 11,2-6)
I mu soop{tija na Jovan u~enicite
negovi za seto toa.
19 Jovan, pak, povika dvajca od svoite
u~enici i gi isprati kaj Isus, govorej}i: „Ti li si Onoj {to treba da dojde,
ili drug da ~ekame?”
20 I koga dojdoa kaj nego, tie lu|e Mu
rekoa: „Jovan Krstitelot n# prati kaj
Tebe, velej}i: ‚Ti li si Onoj {to treba
da dojde, ili drug da ~ekame?'”
21 Vo toj ~as Toj isceli mnozina od
bolesti, i od rani, i od demoni, i na
mnozina slepi im podari vid.
22 I im odgovori Isus i re~e: „Odete
i ka`ete mu na Jovan {to vidovte i
{to ~uvte: slepi progleduvaat, kuci
18
82
EVANGELIE SPORED LUKA
23 prooduvaat; leprozni se o~istuvaat,
gluvi proslu{uvaat, mrtvi voskres26 nuvaat i na bedni im se propoveda
Mt 14,5 Evangelieto;
23 i bla`en e onoj koj ne }e se soblaz27
ni poradi Mene.”
1,76
Mt 5,3.29
2 Mojs
23,20
Mal 3,1
Mk 1,2
Isus govori za Jovan Krstitel
(Mt 11,7-11)
A koga si otidoa u~enicite Jovano28
1,15 vi, Toj po~na da mu zboruva na narodot
29-30 za Jovan: „[to izlegovte da vidite vo
Mt 21,32 pustinata? Trska li, {to se lulee od
vetar?
24
29
3,7.12
30
10,25
11,45-46.52
31-35
Mt 11,
16-19
33
1,15
Jn 7,20
10,20
34
5,30
15,1-2
Mt 8,20
35
2,40.52
11,31
21,15
No, {to izlegovte da vidite? ^ovek li, oble~en vo meki ali{ta? Ete,
onie {to se oblekuvaat prekrasno i
`iveat rasko{no, po carski palati se.
26 Tuku, {to izlegovte da vidite?
Prorok li? Da, Jas vi velam, i pove}e
od prorok.
27 Ovoj e, za kogo {to e napi{ano:
‚Ete, jas go ispra}am pred liceto Tvoe
angelot Moj, {to }e go prigotvi patot
Tvoj pred Tebe.'
28 Za{to vi velam: me|u rodenite od
`ena nema nieden pogolem prorok od
Jovan Krstitel; no najmaliot vo carstvoto Bo`jo e pogolem od nego.”
29 I site lu|e, {to slu{aa, pa i
carinicite, go opravdaa Boga, kr{tevaj}i se so kr{tevaweto Jovanovo;
30 a fariseite i zakonicite ja otfrlija Bo`jata volja za niv, i ne se krstija od nego.
31 A Gospod re~e: „So kogo da gi sporedam lu|eto od ovoj rod? I komu se
sli~ni?
32 Tie li~at na deca {to sedat po pazari{tata i dovikuvaat edno na drugo,
velej}i: ‚Vi svirevme, a vie sepak ne
igravte; vi peevme `alni pesni i sepak
ne pla~evte!'
33 Za{to, dojde Jovan Krstitelot, koj
nitu leb jade, nitu vino pie, a vie velite: ‚Demonot e vo nego.'
34 Dojde Sinot ^ove~ki, Koj jade i
pie, a vie velite: ‚Eve ~ovek jada~ i vinopiec, prijatel na carinicite i
gre{nicite!'
35 A Mudrosta be{e opravdana od
site nejzini ~eda.”
25
Isus i `enata gre{nica
Eden od fariseite Go pokani da jade so nego; i Toj, koga vleze vo ku}ata
na farisejot, sedna na trpeza.
37 I ete, edna `ena od gradot, koja be{e gre{nica, {tom dozna deka Toj sedi
na trpeza vo ku}ata na farisejot,
donese sad od alabaster so miro;
38 pa otklako zastana odzadi pokraj
Negovite noze, pla~ej}i po~na da gi
mie nozete Negovi so solzi i gi trie{e
so kosata svoja; i gi celiva{e nozete
Negovi i gi pomazuva{e so miro.
39 A koga go vide toa farisejot, {to
Go be{e pokanil, re~e vo sebe, velej}i:
„Koga Ovoj bi bil prorok, bi znael koja
e i kakva e ovaa `ena {to Go dopira,
za{to taa e gre{nica.”
40 Mu odgovori Isus i re~e: „Simone,
imam ne{to da ti ka`am.” A toj re~e:
„Ka`i, U~itele!”
41 Isus mu re~e: „Nekoj zaemodavec
ima{e dvajca dol`nici: edniot mu dol`e{e petstotini denarii, a drugiot
pedeset.
42 No bidej}i nemaa da mu vratat, toj
im gi podari na obajcata. Ka`i, koj od
niv pove}e }e go miluva?”
43 Simon odgovori i Mu re~e: „Mislam onoj, komu pove}e mu podaril.” A
Toj mu re~e: „Pravo presudi.”
44 I toga{ se svrte kon `enata, pa mu
re~e na Simon: „Ja gleda{ li ovaa `ena? Vlegov vo tvojot dom, ti nitu voda
za nozete ne Mi dade, a taa so solzi Mi
gi obli nozete i so kosata svoja gi
istri.
45 Ti ne mi dade celiv, a taa, otkako
vlegov, ne prestana da gi celiva nozete
Moi.
46 Ti so maslo ne ja pomaza glavata
Moja, a taa so miro gi pomaza nozete
Moi.
47 Zatoa ti velam: nejze $ se prosteni
mnogu grevovi, za{to poka`a mnogu qubov. A komu mu e prosteno malku, toj
mala qubov ima.”
48 Nejze, pak, $ re~e: „Prosteni ti se
grevovite!”
49 A onie {to sedea so Nego na trpezata, po~naa da govorat vo sebe: „Koj e
Ovoj {to i grevovi prostuva?”
36
36
11,37
14,1
37
Mt 26,7
38
Jn 12,3
39
7,16
24,19
Mt 21,11
Jn 4,18-19
42
Mt 18,27
43
10,28
44
1 Mojs 18,4
19,2
Jn 13,1-17
45
Rim 16,16
1 Ptr 5,14
46
Ps 22,5
48
Mt 9,2
26,28
49
5,21
83
EVANGELIE SPORED LUKA
50
17,19
Mt 8,10
9,22
Mk 5,34
10,52
1 Sol 5,13
Na `enata pak $ re~e: „Verata tvoja te spasi; odi si vo mir!”
50
8
@enite - Isusovi sledbeni~ki
Potoa Toj ode{e po gradovite i selata, propovedaj}i i blagovestuvaj}i
go carstvoto Bo`jo; a so Nego bea
8,1
Mt 4,23 Dvanaesetminata,
10,2
2 i nekoi `eni {to bea izlekuvani od
Mk 1,14-15
demoni i bolesti: Marija, nare~ena
2-3 Magdalena, od koja bea izlegle sedum
23,49
24,10 demoni;
3 i Joana, `enata na Huza, nastojniMt 27,56
Jn 19,25
kot Irodov, i Susana, i mnogu drugi,
7 koi im slu`ea so svoite imoti.
Er 4,3
Parabola za seja~ot
8
(Mt 13,1-9; Mr 4,1-9)
Mt 11,15
A koga se nasobra mnogu narod, i
Is 6,9-10 koga `itelite od sekoj grad doa|aa kaj
Mt 3,2
Jn 12,40 Nego, re~e vo parabola:
5 „Izleze seja~ da see seme. Dodeka seDela 28,26
e{e,
edno padna pokraj pat i be{e izga11
1 Sol 2,13 zeno, i pticite nebeski go iskolvaa;
1 Ptr 1,23
6 a drugo padna na kamen, pa {tom
12 nikna, se isu{i, za{to nema{e vlaga;
7 edno, pak, padna me|u trwe; i izras1 Kor 1,21
na trweto, pa go zadu{i;
8 a drugo padna na dobra zemja, i koga
iznikna, donese stokraten plod.” Otkako go re~e ova, izvika: „Koj ima u{i da
slu{a, neka ~ue!”
10
ni, za da ne poveruvaat i da ne se spasat;
13 a ona na kamen - toa se onie koi,
koga }e go ~ujat slovoto, so radost go
primaat; no nemaat koren i veruvaat
nekoe vreme, a vo vreme na isku{enijata, tie otpa|aat;
14 toa, pak, {to padna me|u trwe, se
onie {to go slu{aat slovoto, no otkako }e zaminat, se gu{at od gri`i, bogatstva i nasladi od ovoj `ivot i ne donesuvaat plod;
15 a toa {to padna na dobrata zemja, se
tie {to go slu{aat slovoto i go ~uvaat
vo dobro i ~isto srce, i donesuvaat
plod vo trpenie.” [tom go re~e toa,
izvika: „Koj ima u{i da slu{a, neka
~ue!”
4
Zo{to slu`at parabolite
Parabola za svetlinata
(Mt 4,21-25)
16 „Nikoj ne ja poklopuva so sad sve}ata {to ja zapalil, nitu ja stava pod leglo, tuku ja stava na sve}nik, za da ja gledaat svetlinata onie {to vleguvaat.
17 Za{to nema tajno {to ne }e stane
javno, nitu, pak, sokrieno {to ne }e se
razbere i ne }e izleze na videlina.
18 Pa zatoa: pazete kako slu{ate;
za{to, koj ima, }e mu se dade; a koj nema,
}e mu se odzeme i ona {to misli deka go
ima.”
Vistinskoto semejstvo na Isus
(Mt 13.10-17; Mr 4,10-12)
(Mt 12,46-50; Mr 3,31-35)
A u~enicite Negovi Go pra{aa, velej}i: „[to zna~i ovaa parabola?”
10 Toj re~e: „Vam vi e dadeno da gi
znaete tajnite na carstvoto Bo`jo, a na
drugite }e im se zboruva so paraboli,
da gledaat, a da ne vidat, i da slu{aat,
a da ne razberat!
Dojdoa kaj Nego majka Mu i bra}ata
Negovi, i ne mo`ea da prijdat do Nego
poradi narodot.
20 I Mu javija, velej}i: „Majka Ti i
bra}ata Tvoi stojat nadvor i sakaat da
Te vidat.”
21 A Toj im odgovori i re~e: „Mojata
majka i Moite bra}a se onie {to go
slu{aat slovoto Bo`jo i go ispolnuvaat.”
9
Isus ja objasnuva
parabolata za seja~ot
(Mt 13,18-23; Mr 4,13-20)
A ovaa parabola zna~i: semeto e
slovoto Bo`jo.
12 Ona {to padna pokraj patot, toa se
onie koi slu{aat, no potoa doa|a |avolot i im go zema slovoto od srcata niv-
19
Smiruvawe na burata
11
(Mt 8,23-27; Mr 4,35-41)
Eden den vleze Toj vo korab so u~enicite Svoi i im re~e: „Da mineme na
drugata strana od ezeroto!” I pojdoa.
22
14
21,34
15
21,19
Rim 2,7
5,3-4
2 Kor 6,4
16
11,33
Mt 5,15
Jn 8,12
17
12,2
Mt 10,26
1 Kor 4,5
Efes 5,13
18
19,26
Mt 13,12
25,29
21
11,27-28
84
EVANGELIE SPORED LUKA
24
Dodeka plovea, Toj zaspa. A nad ezeroto se pojavi buren vetar, vodata
navleguva{e i tie bea vo opasnost.
25
24 Pristapija i Go razbudija, govorej1,12.63
}i: „U~itele, U~itele, zaginuvame!” A
28 Toj, {tom se razbudi, im zapoveda na
4,34.41
vetrot i na vodnite branovi; i tie se
Mt 8,29
Mk 3,11 smirija i nastana ti{ina.
25 I im re~e: „Kade e verata va{a?” A
29
4,1 tie se upla{ija i se ~udea, velej}i si
11,24 eden na drug: „Koj e Ovoj {to i na vet3 Mojs
16,10 rovite i na vodata im zapoveda i Go
Is 13,21 slu{aat?”
Tov 8,3
23
5,5
8,45
Isceluvaweto na
~ovekot izma~uvan od demoni
35
10,39
Dela 22,3
kako sedi pred nozete Isusovi, oble~en
i so zdrav razum; i se ispla{ija.
36 A onie {to bea videle, im raska`aa kako se izle~i besoma~niot.
37 Siot narod od Gadarinskiot kraj
Go zamoli da si odi od niv; za{to gi
be{e opfatil golem strav. I Toj vleze
vo korabot i se vrati.
38 ^ovekot, pak, od kogo bea izlegle
demonite, Go zamoli da bide so Nego;
no Isus go otpu{ti, velej}i:
39 „Vrati se vo domot svoj i raska`uvaj {to ti napravi Bog!” Toj si otide i
rasprava{e po celiot grad {to mu
napravi Isus.
^udata so bolnata `ena
i so }erkata na Jair
(Mt 8,28-34; Mr 5,1-20
I pristigna vo Gadarinskiot kraj,
sproti Galileja.
27 A koga izleze Toj na suvo, Go sretna eden ~ovek od gradot, koj be{e obzemen od demoni i dolgo vreme ne oblekuva{e ali{ta, i ne `ivee{e doma, tuku
vo grobovite.
28 Koga Go vide Isus, vikaj}i padna
pred Nego, i glasno re~e: „[to saka{
od mene, Ti, Isuse, Sine na Sevi{niot
Bog? Ti se molam, ne ma~i me!”
29 A Isus mu be{e zapovedal na ne~istiot duh da izleze od ~ovekot, za{to
dolgo vreme go ma~e{e. Go ~uvaa vo
okovi, i so lanci go vrzuvaa, no toj gi
raskinuva{e okovite i demonot go
tera{e da odi vo pusti mesta.
30 A Isus go pra{a, velej}i: „Kako ti
e imeto?” Toj odgovori: „Legion”,
za{to mnogu demoni bea vlegle vo nego.
31 I Go molea Isus da ne im nareduva
da odat vo bezdnata.
32 A tamu, po ridot, pase{e golemo
krdo sviwi; pa Go molea da im dopu{ti
da vlezat vo niv. I im dopu{ti.
33 I otkako izlegoa lo{ite duhovi od
~ovekot, vlegoa vo sviwite; i krdoto
jurna niz strmninata vo ezeroto i se
udavi.
34 Sviwarite, koga vidoa {to se slu~i, izbegaa i raska`aa po gradot i
selata.
35 I izlegoa da vidat {to stanalo; pa
koga dojdoa kaj Isus, go najdoa ~ovekot,
od kogo bea izlegle ne~istite duhovi,
26
(Mt 9,18-26; Mr 5,21-43)
A koga se vrati Isus, narodot Go
presretna, za{to site Go o~ekuvaa.
41 I ete, dojde eden ~ovek, po ime Jair, koj be{e upravnik na sinagogata.
Toj padna pred nozete Isusovi, i Go mole{e da vleze vo domot negov,
42 za{to ima{e edna edinstvena }erka na dvanaeset godini i taa umira{e.
A koga ode{e Isus, narodot se turka{e
vo Nego.
43 I edna `ena, koja boleduva{e dvanaeset godini od krvote~enie, i siot
svoj imot go be{e potro{ila po lekari, a nieden ne mo`el da ja izlekuva,
44 pristapuvaj}i odzadi, se dopre do
krajot na Negovata obleka i naedna{ $
prestana krvote~enieto.
45 I re~e Isus: „Koj se dopre do Mene?” A bidej}i site poreknuvaa, Mu re~e Petar i onie {to bea so Nego „U~itele, narodot Te opkolil i Te pritiska, a pra{uva{: ‚Koj se dopre do
Mene?'”
46 No Isus re~e: „Nekoj se dopre do
Mene, za{to setiv deka izleze sila od
Mene.”
47 @enata, {tom vide deka ne mo`e da
se sokrie, so treperewe pristapi, pa
kako padna pred Nego, Mu ka`a pred
siot narod zo{to se doprela i deka
vedna{ ozdravela.
48 A Toj $ re~e: „Ne boj se, }erko, verata tvoja te spasi; odi si vo mir!”
40
36
Mt 9,22
37
1,12
Dela 16,39
42
7,12
3 Car
17,17
43
3 Mojs
15,25
46
5,17
6,19
48
7,50
17,19
18,42
Dela 3,16
85
EVANGELIE SPORED LUKA
50
Mt 8,10
51
Mt 17,1
52
7,13
54
7,14
55
3 Car
17,21-22
56
1,12
Mk 1,34
9,1
Mt 10,2
2
Mt 6,10
Mk 1,4
3
22,35
4
10,5-7
5
Dodeka Toj u{te zboruva{e, dojde
nekoj otkaj stare{inata na sinagogata
i Mu re~e: „]erka ti umre; ne ma~i Go
U~itelot!”
50 No Isus, {tom go slu{na toa, mu
odgovori i re~e: „Ne pla{i se! Samo
veruvaj i }e bide spasena!”
51 A koga pristigna vo ku}ata, nikomu
ne mu dozvoli da vleze, osven na Petar,
Jovan i Jakov, i na tatkoto i majkata na
devojkata.
52 Site pla~ea i ridaa po nea. No Toj
im re~e: „Ne pla~ete, taa ne e umrena,
tuku spie.”
53 I Mu se potsmevaa, znaej}i deka e
umrena.
54 A Toj otkako gi istera site, ja fati za raka i izvika, velej}i: „Devojko,
stani!”
55 I se povrati nejziniot duh, i se
digna vedna{, i toj zapoveda da $ dadat
da jade.
56 I se za~udija roditelite nejzini.
A Toj im zapoveda nikomu da ne ka`uvaat za toa {to stana.
49
Isus gi ispra}a
dvanaesette apostoli
10,11
Dela 9,43
13,51
18,6
7-8
9,19
Mt 3,1
16,14
9
(Mt 10,5-15; Mr 6,7-13)
Otkako gi povika Dvanaesetminata, im dade sila i vlast nad site
ne~isti duhovi, i da lekuvaat bolesti.
2 I potoa gi prati da go propovedaat
carstvoto Bo`jo i da lekuvaat bolni.
3 I im re~e: „Ne zemajte ni{to za po
pat: nitu stap, nitu torba, nitu leb,
nitu srebro, nitu po dve obleki da
imate!
4 I, vo koja ku}a }e vlezete, tamu
ostanuvajte, i ottamu trgnuvajte na pat.
5 A, ako nekoi ne ve primat, izleguvaj}i od toj grad, istresete go i pravot
od nozete svoi, nim za svedo{tvo.”
6 A koga izlegoa, tie odea po selata
propovedaj}i go Evangelieto i lekuvaj}i nasekade.
Voznemirenosta na Irod
(Mt 14,1-12; Mr 6,14-29)
Koga slu{na Irod ~etvorovlasnikot {to Toj pravi, be{e zbunet, za{to
nekoi velea deka Jovan voskresnal od
mrtvite;
7
drugi, pak, deka se javil Ilija, a 8
3,23
nekoi - deka se dignal eden od starite Mal
Mk 9,11
proroci.
9 I re~e Irod: „Na Jovan jas mu ja 9
23,8
otsekov glavata; no koj }e e Ovoj, za
Kogo {to slu{am takvi ne{ta?” I 10
6,13
saka{e da Go vidi.
Mt 11,21
8
Isus nahranuva pet iljadi lu|e
(Mt 14,13-21, Mr 6,30-44; Jn 6,1-14)
A apostolite, koga se vratija, Mu
raska`aa {to napravile. Toga{ gi zede, otide nasamo vo pusto mesto do gradot, nare~en Vitsaida.
11 No narodot {tom razbra - trgna po
Nego. I koga gi primi, im zboruva{e za
carstvoto Bo`jo, i gi lekuva{e onie
{to imaa potreba od lekuvawe.
12 A denot po~na da namaluva. I prijdoa do Nego Dvanaesetminata i Mu
rekoa: „Otpu{ti go narodot da odi po
okolnite sela i kolibi na no}evawe i
da si najde hrana; za{to ovde sme vo
pusto mesto.”
13 No Toj im re~e: „Dajte im vie da jadat!” Tie odgovorija: „Nie nemame pove}e od pet leba i dve ribi, osven ako
otideme i kupime hrana za site ovie
lu|e.”
14 A lu|eto bea okolu pet iljadi. No
Toj im re~e na u~enicite Svoi: „Ka`ete im da posednat vo grupi po pedeset.”
15 I napravija taka, i gi poredija site.
16 A Toj, koga gi zede pette leba i dvete ribi, pogledna kon neboto, gi blagoslovi, gi raskr{i i im gi dade na u~enicite za da gi stavat pred narodot.
17 I jadea, i se nasitija site; i krenaa
od ostanatite par~iwa dvanaeset ko{evi.
10
Petar Go priznava Isus za Mesija
(Mt 16,13-19; Mr 8,27-29)
Edna{, koga Isus se mole{e sam, a
samo u~enicite Negovi bea so Nego, Toj
gi pra{a: „[to veli narodot, Koj sum
Jas?”
19 Tie odgovorija i rekoa: „Edni deka
si Jovan Krstitel, drugi Ilija, a nekoi, pak, deka voskresnal eden od starite proroci.”
18
13
4 Car 4,
42-43
Mt 15,34
Mk 8,5
Jn 6,9
16
22,19
Mt 26,26
Dela 2,42
27,35
17
2 Mojs
16,4.12
4 Car 4,44
Ps 77,29
Jn 6,12
18
3,21
Mk 1,35
19
9,7-8
86
EVANGELIE SPORED LUKA
20
4,41
Mt 4,18
Jn 6,67.69
Toj im re~e: „A vie, {to velite,
Koj sum Jas?” Petar odgovori i re~e:
„Hristos Bo`ji.”
20
21
Isus prvpat ja navestuva
Svojata smrt i voskresenie
Mt 4,41
22
9,44
18,31-34
Mt 8,20
Mt 17,22
20,18
Mk 10,
32-34
(Mt 16,13-21; Mr 8,27-31)
A Toj strogo im zapoveda nikomu da
ne ka`uvaat za toa,
22 velej}i deka Sinot ^ove~ki treba
da postrada mnogu, da bide otfrlen od
23 stare{inite, prvosve{tenicite i
14,27 kni`nicite i deka }e bide ubien, i deMt 10,38 ka na tretiot den }e voskresne.
24
17,33
Mt 10,39
Jn 12,25
26
9,32
12,9
Mt 8,20
10,23.33
2 Tim 2,12
1 Jn 2,28
27
Mt 24,34
Jn 21,22
1 Sol 4,
15-18
28
3,21
3 Ptr
1,16.18
30
5 Mojs
18,15.18
34,5-6
4 Car
2,1.11
Mt 11,14
Dela 1,10
31
9,22.51
2 Mojs
34,29-35
Rim 8,18.21
1 Kor
15,43
2 Kor 3,711.18
Kol 3,4
21
Patot na Isusovite sledbenici
(Mt 16,24-28; Mr 8,34-9,1)
A na site im zboruva{e: „Ako nekoj
saka da vrvi po Mene, neka se odre~e od
sebe, neka go zeme krstot svoj i neka me
posleduva!
24 Za{to, koj saka da go spasi `ivotot
svoj, }e go zagubi; a koj }e go zagubi
`ivotot svoj zaradi Mene, toj }e go
spasi.
25 Za{to, kakva mu e polzata na ~oveka, ako go dobie celiot svet, a sebe samiot se upropasti ili si napravi {teta?
26 Bidej}i, koj se srami od Mene i od
zborovite Moi, od nego }e se zasrami i
Sinot ^ove~ki, koga }e dojde vo slavata Svoja, i na Otecot i na svetite angeli.
27 Vistina vi velam: ovde stojat nekoi
{to ne }e vkusat smrt, s# dodeka ne go
vidat carstvoto Bo`jo.”
23
Isusovoto preobra`enie
(Mt 17,1-8; Mr 9,2-8)
A okolu osum dena po ovie zborovi,
gi zede so Sebe Petar, Jovan i Jakov, i
se iska~i na gorata da se pomoli.
29 I dodeka se mole{e, izgledot na
liceto Negovo se promeni, a oblekata
Mu stana bela i bleskava.
30 I ete, dvajca lu|e razgovaraa so Nego; a tie bea Mojsej i Ilija.
31 Pa, koga se pojavija vo slava, tie
zboruvaa za Negovoto zaminuvawe, koe
treba{e da zavr{i vo Erusalim.
28
A Petar i onie koi bea so nego gi
be{e sovladal son; no {tom se razbudija, ja vidoa slavata Negova, i dvajcata
{to stoeja so Nego.
33 I koga se razdeluvaa od Nego,
Petar bez da znae {to zboruva, Mu re~e
na Isus: „U~itele, dobro e da ostaneme
ovde; da napravime tri kolibi: za Tebe
edna, za Mojsej edna, i za Ilija edna!”
34 Dodeka go vele{e toa, se pojavi oblak i gi zaseni; i se upla{ija {tom
vlegoa vo oblakot.
35 I dojde glas od oblakot, koj vele{e:
„Ovoj e Mojot vozquben Sin; Nego poslu{ajte Go!”
36 A koga se ~u toj glas, Isus be{e ostanal sam. I tie premol~aa i nikomu
ni{to ne ka`aa vo toa vreme za ona
{to bea videle.
32
Ozdravuvaweto
na besoma~noto mom~e
(Mt 17,14-18; Mr 9,14-27)
32
22,45
Jn 1,14
3 Ptr 1,16
34
1,35
2 Mojs
40,35
4 Mojs
9,18.22
10,34
35
5 Mojs
18,15
Is 42,
49,7
Ps 2,7
Mt 3,17
Jn 12,28-30
3 Ptr 1,
17-18
38
7,12
41
Dela 2,40
42
7,15
A na drugiot den, dodeka se simnu- 43
vaa od gorata, Mu doa|a{e vo presret 1,63
mnogu narod.
38 I ete, nekoj od narodot izvika:
„U~itele, Ti se molam, pogledni na mojot sin, za{to mi e edinec!
39 Duhot odnenade` go zgrap~uva i
ete, toj po~nuva da vriska. Go rastrgnuva tolku silno, {to toj se zapenuva, i
otkako mnogu }e go izma~i, odvaj go
pu{ta.
40 Gi pomoliv u~enicite Tvoi da go
isteraat, no tie ne mo`ea.”
41 Odgovori Isus i re~e: „O, rode bezveren i razvraten! Do koga }e bidam so
vas i do koga }e ve trpam? Dovedi go sinot tvoj tuka!”
42 I dodeka toj u{te prio|a{e, zliot
duh go kutna i po~na da go trese. No
Isus mu zapoveda na ne~istiot duh i go
izlekuva mom~eto i go predade na tatko
mu.
37
Isus povtorno gi pretska`uva
Svojata smrt i voskresenie
(Mt 17,22-23, Mr 9,30-32)
I site bea v~udovideni od Bo`joto
veli~ie. I dodeka site se voshituvaa na
s# {to prave{e Isus, Toj im re~e na
u~enicite Svoi:
43
87
EVANGELIE SPORED LUKA
44
„Stavete gi vo u{ite svoi ovie
zborovi: ‚Sinot ^ove~ki }e bide predaden vo racete na lu|eto.'”
45 No tie ne go razbraa ovoj govor, za45
18,34 {to be{e prikrien od niv za da ne go
Mt 4,13
razberat, a se pla{ea da Go pra{aat za
46 zna~eweto na ovoj govor.
44
18,32
Mt 8,20
22,24
Koj e najgolem
47
(Mt 18,1-5; Mr 9,33-37)
I
im
dojde
misla: koj od niv e najgo48
10,16 lem.
47 A Isus, znaej}i ja mislata na niv14,11
22,26
nite
srca, zede edno dete i go postavi
Mt 10,40
Jn 13,20 pokraj Sebe,
Gal 4,14
48 pa im re~e: „Koj go prima ova dete
49 vo Moe ime, Mene Me prima; a koj Me
Dela 3,16 prima Mene, go prima Onoj {to Me
19,13
pratil; za{to koj e najmal me|u vas, toj
50 e golem.”
6,8
46
11,23
Mt 12,30
Mk 9,40
51
Koj ne e protiv vas, toj e so vas!
(Mr 9,38-40)
Progovori Jovan i re~e: „U~itele,
9,31
13,22 vidovme eden ~ovek, koj vo Tvoe ime is17,11 teruva demoni, pa mu zabranivme, bine odi so nas.”
52 dej}i
50 Isus mu re~e: „Ne zabranuvajte mu!
10,33-37
17,16-19 Za{to, koj ne e protiv vas, toj e za vas.”
4 Car
17,24-41
Mt 10,5
Jn 4,4.9
49
Negostoprimlivite Samarjani
A koga se navr{uvaa denovite na
53 negovoto vozdignuvawe, Toj odlu~i da
Dela 8,25 trgne na pat za Erusalim;
52 i isprati pred sebe glasnici; tie
54
22,8 otidoa i vlegoa vo edno samarjansko
2 Car selo da podgotvat za Nego.
1,10.12
53 No ne Go primija, za{to ima{e izgled na patnik {to odi vo Erusalim.
54 Koga go vidoa toa u~enicite Negovi, Jakov i Jovan, rekoa: „Gospodi, saka{ li da ka`eme da padne ogan od neboto i da gi istrebi, kako {to napravi
i Ilija?”
55 No Toj se svrte kon niv i gi ukori
i re~e: „Ne znaete od kakov duh ste vie,
56 za{to Sinot ^ove~ki dojde, ne da
pogubuva ~ove~ki du{i, tuku da gi spasi.” I otidoa vo drugo selo.
51
Isusovite sledbenici
(Mt 8,19-22)
A dodeka tie patuvaa, nekoj Mu re~e: „Gospodi, }e vrvam po Tebe kade i da
odi{.”
57
Isus mu re~e: „Lisicite imaat legla i pticite nebeski gnezda, a Sinot
^ove~ki nema kade glava da potsloni.”
59 Na drug, pak, mu re~e: „Vrvi po
mene!” A toj odgovori: „Gospodi, dopu{ti najnapred da otidam da go pogrebam tatko mi!”
60 No Isus mu re~e: „Ostavi gi mrtvite da gi zakopuvaat svoite mrtovci, a
ti odi i razglasuvaj go carstvoto Bo`jo!”
61 Potoa nekoj drug Mu re~e: „Gospodi, }e odam po Tebe, no dozvoli mi najnapred da se prostam so svoite doma{ni.”
62 Isus, pak, mu re~e: „Nikoj, {to ja
stavil rakata svoja na raloto i poglednuva nazad, ne e dostoen za carstvoto
Bo`jo.”
58
59
14,16.33
Mt 4,19
61
3 Car
19,19-21
62
Mt 3,2
6,10
Fil 3,13
10,1
9,1-2
Mt 10,7-16
Mk 6,7-11
2
Is 41,15-16
Mt 3,12
9,37-38
Jn 4,35.38
4
4 Car 4,29
Isus ispra}a sedumdeset u~enici
(Mt 9,37-38; 10,7-16; Mr 6,8-11; Lk 9,3-5)
10
Potoa Gospod nazna~i i drugi
sedumdeset i gi isprati pred
Sebe po dvajca vo sekoj grad i mesto, kade {to i Sam saka{e da odi,
2 i im re~e: [email protected] e golema, a rabotnicite se malku; zatoa molete Go
Gospodarot na `etvata da isprati rabotnici za `etvata Svoja.
3 Odete! Ete, Jas ve ispra}am kako
jagnenca srede volci.
4 Ne nosete so sebe nitu }ese, nitu
torba, nitu obuvki i nikogo patem ne
pozdravuvajte!
5 I vo sekoja ku}a vo koja }e vlezete,
prvo ka`ete: ‚Mir vo ovoj dom!'
6 Pa, ako bide tamu sinot na mirot,
va{iot mir }e po~iva na nego; inaku,
toj }e se vrati vo vas;
7 i vo taa ku}a ostanete, jadete i pijte
{to }e vi dadat; za{to rabotnikot ja
zaslu`uva svojata nagrada. Ne premestuvajte se od ku}a v ku}a.
8 I vo sekoj grad vo koj }e vlezete, i
}e ve primat, jadete {to }e vi se prinese;
9 lekuvajte gi bolnite {to se vo nego
i govorete im: ‚Se pribli`i do vas
carstvoto Bo`jo.'
10 A vo koj, pak, grad vlezete i ne ve
primat, izlezete po ulicite negovi i
ka`ete:
5
1,79
1 Car 25,6
6
Er 6,12-14
7
5 Mojs
24,14-15
Mt 10,10
1 Kor 9,
6-18
2 Kor 11,
7-9
1 Tim 5,18
8
1 Kor
10,27
9
11,20
17,21
Mt 4,17
88
EVANGELIE SPORED LUKA
11
9,5
Dela 13,51
12
1 Mojs
19,24
Mt 10,15
Juda 1,7
13
Is 23
Ez 26-28
Amos 1,
9-10
Zah 9,2-4
Mt 11,21
15
Is 14,13-15
Mt 4,13
16
Mt 10,40
18,5
Jn 5,23
13,20
15,23
1 Sol 4,8
‚I pravot od va{iot grad {to se
prilepil na nas, vi go istresuvame; no
znajte go toa, deka se pribli`i carstvoto Bo`jo.'
12 Vi velam deka vo onoj den na Sodom
}e mu bide polesno, otkolku na toj
grad.”
13 „Te{ko tebe, Horazine! Te{ko tebe, Vitsaido! Za{to, ako vo Tir i Sidon se slu~ea ~udata {to se slu~ija kaj
vas, tie odamna, sedej}i vo vre}i i pepel, }e se bea pokajale.
14 No na Tir i Sidon }e im bide polesno na Sudot, otkolku vam.
15 I ti, Kapernaume, koj si se izdignal do neboto, do adot }e bide{ simnat.
16 Koj ve slu{a vas, Mene Me slu{a; i
koj se otka`uva od vas, od mene se otka`uva; a koj se otka`uva od Mene, se otka`uva od Onoj {to Me pratil.”
11
Sedumdesette se vra}aat
Mk 6,30
17 Se vratija, pak, sedumdesette so
Dela 3,16
radost i velea: „Gospodi, vo Tvoe ime i
18 demonite ni se pokoruvaat.”
Is 14,12
18 A Toj im re~e: „Go vidov satanata
Jn 12,31
Otkr 12, kako padna od neboto kako molwa!
8-9
19 Eve, vi davam vlast da gazite na
19 zmii i skorpii, i vlast nad sekoja ne1 Mojs 3,15 prijatelska sila; i ni{to nema da vi
Ps 90,13
Mk 16,18 na{teti;
20 no ne raduvajte se na toa {to duho20
vite
vi se pokoruvaat, tuku raduvajte se
2 Mojs
32,32 {to va{ite imiwa se napi{ani na neIs 4,3
besata.”
Ps 68,28
17
Dan 12,1
Mt 7,22
Fil 4,3
Otkr 3,5
21,27
Isus se raduva
(Mt 11,25-27; 13,16-17)
21
Vo toj ~as se zaraduva Isus vo
21 Duhot i re~e: „Te proslavuvam, O~e,
Gospodi na neboto i na zemjata, za{to
si go sokril ova od mudrite i umnite, a
22 si im go otkril na male~kite. Da, O~e,
Mt 28,18
za{to takva be{e voljata Tvoja.”
Jn 3,35
22 Pa, otkako se svrte kon u~enicite,
10,15
13,3
im re~e: „S# Mi predade Mojot Otec; i
23 koj e Sinot ne znae nikoj, osven Otecot;
Mt 5,3 i koj e Otecot, ne znae nikoj, osven Sinot, i - onoj komu {to saka Sinot da mu
otkrie.”
23 I otkako se svrte kon u~enicite
nasamo im re~e: „Bla`eni se o~ite, koi
go gledaat ova {to go gledate vie.
4,1
Is 29,14
Za{to vi velam: mnogu proroci i 24
16,25
carevi sakaa da vidat {to gledate vie, Rim
1 Ptr 1,
i ne vidoa; i da ~ujat {to slu{ate vie, 10-12
i ne ~uja.”
25
24
Qubovta e pat do ve~niot `ivot
(Mt 22,34-40; Mr 12,28-31)
3,10
11,16
18,18
Mt 16,1
Mk 10,2
Dela 2,37
I ete, stana eden zakonik, isku{uvaj}i Go, re~e: „U~itele, {to treba da
napravam za da nasledam `ivot ve~en?” 27
26 A Toj mu re~e: „[to e napi{ano vo 3 Mojs
19,18
Zakonot? Kako ~ita{?”
5 Mojs 6,5
27 Toj odgovori i re~e: „Vozqubi Go 10,12
Is.N. 22,5
Gospod, tvojot Bog, so seto svoe srce, so Mt 5,43
seta svoja du{a, so seta svoja sila i so 19,19
Rim 13,9
siot svoj razum; i svojot bli`en kako Gal 5,14
sebe si!”
28 Mu ka`a pak: „Dobro odgovori; toa
28
3 Mojs 18,5
pravi go i }e `ivee{.”
25
Rim 10,5
Gal 3,12
Koj e mojot bli`en? Parabola
33
za milostiviot Samarjanin
29 No toj, sakaj}i da se opravda, Mu 9,52
re~e na Isus: „A koj e moj bli`en?”
34
30 Isus mu odgovori i re~e: „Eden ~o- 2 Let 28,15
vek, dodeka sleguva{e od Erusalim vo 37
Erihon, zapadna me|u razbojnici. Tie Mt 7,21
go soblekoa i go pretepaa, i si otidoa,
ostavaj}i go polumrtov.
31 Slu~ajno vo toa vreme sleguva{e po
toj pat eden sve{tenik i, koga go vide,
go odmina.
32 Isto taka i eden levit, koga dojde
na toa mesto, pogledna i go odmina.
33 Eden, pak, Samarjanin, koj patuva{e, koga dojde do nego, go vide i se so`ali.
34 I otkako prijde, mu gi prevrza ranite, polevaj}i gi so maslo i so vino.
Potoa go ka~i na dobitokot svoj, go odnese vo gostilnica i se pogri`i za nego.
35 A utredenta, na kinisuvawe, izvadi
dva denarija, mu gi dade na gostilni~arot i mu re~e: ‚Pogri`i se za nego; a
ako potro{i{ ne{to pove}e, koga }e se
vratam, }e ti platam.'
36 Koj, pak, od tie trojca ti se ~ini
deka mu be{e bli`en na onoj, {to padna vo racete na razbojnicite?”
37 A toj odgovori: „Onoj {to mu iska`a milosrdie.” Isus mu re~e: „Odi i ti
pravi taka!”
89
EVANGELIE SPORED LUKA
38-39
Jn 11,1
12,2-3
39
8,35
5 Mojs 33,3
40
8,3
1 Kor 7,35
42
12,31
Mt 6,34
Jn 6,27
Dela 6,2
11,1
3,21
Mt 14,23
2
23,34.46
3
Isus kaj Marija i Marta
I dodeka patuvaa, Toj vleze vo edno
selo; edna `ena, po ime Marta, Go primi vo svojot dom.
39 A taa ima{e sestra {to se vika{e
Marija. Taa sedna do nozete Gospodovi
i go slu{a{e slovoto Negovo.
40 Marta be{e mnogu zafatena okolu
slu`eweto i, koga prijde, Mu re~e:
„Gospodi, zar ne ti e gri`a {to sestra
mi me ostavi da slu`am sama? Ka`i $
da mi pomogne.”
41 A Isus $ odgovori i re~e: „Marto,
Marto, ti se gri`i{ i se voznemiruva{ za mnogu raboti.
42 No samo edno e potrebno. Marija,
pak, go izbra dobriot del, koj nema da $
se odzeme.”
38
Izreki
30,8
4
Sir 33,1
Mt 18,
24-27.35
26,28.41
Mk 11,25
11
Isus i molitvata
(Mt 6,9-13)
Edna{ be{e Toj na edno mesto i
se mole{e. Koga prestana, eden
od Negovite u~enici Mu re~e: „Gospodi, nau~i n# da se molime, kako {to gi
nau~i Jovan u~enicite svoi.”
2 A Toj im re~e: „Koga se molite, govorete: ‚O~e na{, Koj si na nebesata, da
se sveti imeto Tvoe; da dojde carstvoto
Tvoe, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, taka i na zemjata,
3 lebot na{ nasu{en davaj ni go sekoj
den;
4 i prosti ni gi na{ite grevovi, za{to i nie samite mu gi pro{tevame na
sekoj na{ dol`nik; i ne voveduvaj n# vo
isku{enie, no izbavi n# od lukaviot!'”
Parabola za prijatelot
I im re~e: „Ako nekoj od vas ima
prijatel i otide pri nego na polno}, pa
mu ka`e: ‚Prijatele, daj mi na zaem tri
leba;
6 za{to mi dojde eden prijatel od pat
i nemam {to da mu prinesam.'
7 I ako onoj odvnatre mu odgovori i
re~e: ‚Ne me obespokojuvaj; portata e
ve}e zatvorena i decata se so mene vo
postela; ne mo`am da stanam da ti dadam',
5
vi velam deka, makar i da ne stane da 8
mu dade zatoa {to mu e prijatel, sepak 18,5
}e stane zaradi negovata nastoj~ivost i 9-10
Er 29,12-13
}e mu dade kolku {to mu treba.
8
Sekoj {to }e pobara
}e mu bide dadeno
(Mt 7,7-11)
9
Mk 11,24
Jn 14,13
15,7
16,24
Jk 1,5-7
1 Jn 5,
14-15
I Jas vi velam: Molete i }e vi se
dade; barajte i }e najdete; ~ukajte i }e
vi se otvori.
15
10 Za{to sekoj {to moli - dobiva, a Mt 9,34
10,25
koj bara - nao|a, i na onoj {to ~uka - }e
16
mu se otvori.
11 I koj tatko me|u vas, ako sinot mu 20,4
Mt 16,1-4
pobara leb, }e mu dade kamen? Ili ako 12,38
Mk 8,11
pobara riba, }e mu dade zmija mesto ri- Jn 2,18
1 Kor 1,22
ba?
12 Ili, ako pobara jajce, }e mu dade
20
17,21
skorpija?
13 Pa taka, zna~i, ako vie, koi ste lo- 2 Mojs 8,16
Ps 8,3
{i, umeete da im davate dobri darovi
na ~edata svoi, kolku pove}e nebesniot
Otec }e im dade Duh Sveti na onie {to
Mu baraat?”
9
Isus se brani od obvinuvaweto
(Mt 9,32-34; 12,22-30; Mr 3,22-27)
Edna{ istera Toj eden demon, koj
be{e nem, i koga demonot izleze, nemiot progovori; i narodot se voshiti.
15 Toga{ nekoi od niv rekoa: „Toj gi
izgonuva demonite preku Velzevul,
na~alnikot na demonite.”
16 A drugi, isku{uvaj}i Go, Mu baraa
znak od neboto.
17 No Toj, znaej}i gi nivnite pomisli
im re~e: „Sekoe carstvo ako e podeleno
samo protiv sebe, zapustuva, i dom koj e
podelen sam protiv sebe, propa|a.
18 i, ako i satanata se podelil sam
protiv sebe, kako }e se odr`i carstvoto negovo? Za{to velite deka Jas so
Velzevul gi isteruvam zlite duhovi.
19 I, ako Jas, pak, so Velzevul gi isteruvam zlite duhovi, toga{ sinovite va{i so kogo gi isteruvaat? Zatoa, tie }e
vi bidat sudii.
20 Ako Jas, pak, so prst Bo`ji gi izgonuvam demonite, toa zna~i deka do vas
do{lo carstvoto Bo`jo.
14
90
EVANGELIE SPORED LUKA
21
Koga silen, vooru`en ~ovek, go ~uva svojot dvor, toga{ imotot negov e vo
22 bezopasnost.
22 No, koga }e dojde nekoj posilen od
3,16
Is 49,25
nego
i go nadvladee, toj }e mu go zeme
53,12
seto oru`je negovo, na koe se nadeval, i
23
ograbenoto od nego }e go razdade.
9,50
23 Koj ne e so Mene, toj e protiv MeMt 12,30
Mk 9,40
ne; i koj ne sobira so Mene, toj rastura.
Svetilo na teloto
21
Is 49,24
24
Vra}awe na lo{iot duh
8,29
(Mt 12,43-45)
26
Koga ne~ist duh }e izleze od ~oveka, toj odi preku bezvodni mesta i bara
spokojstvo; i ne nao|aj}i, veli: ‚]e se
27
vratam vo domot svoj, od kade {to izle1,31.42.48
Mt 5,3 gov.'
Jn 13,17
25 Pa, {tom dojde, go nao|a izmeten i
14,23
Jk 1,25 sreden.
26 Toga{ odi i doveduva drugi sedum
28
duhovi,
polo{i od sebe, i koga }e vle8,21
5 Mojs zat, `iveat tamu; i poslednata sostojba
30,14
Jn 15,14 na toj ~ovek }e mu bide polo{a od
Otkr 1,3 prvata.”
8,2
Jn 5,14
3 Ptr 2,20
24
29
7,22
Jona 3,4-5
Mt 16,4
1 Kor 1,22
Za vistinskoto bla`enstvo
I dodeka go zboruva{e toa, edna
`ena izvika od narodot i Mu re~e:
30 „Bla`ena e utrobata {to Te nosela, i
Mt 8,20 gradite od koi si se hranel!”
28 A Toj re~e: „Navistina, bla`eni se
31
2,40.52 onie {to go slu{aat slovoto Bo`jo i
21,15 go ~uvaat.”
3 Car 3
27
5,9-14
10,1-10
2 Let 9,
Znakot na Sinot ^ove~ki
(Mt 12,38-42)
1-12
29
A na narodot, {to se sobira{e,
32 po~na da mu zboruva: „Ovoj rod e zol
3,3
Jona
3,5.8.10
rod; bara znak, no nema da mu se dade
znak, osven znakot na prorokot Jona;
30 za{to, kako {to Jona be{e znak za
Ninevjanite, taka i Sinot ^ove~ki }e
bide za ovoj rod.
31 Ju`nata carica }e stane na Sudot
so lu|eto od ovoj rod i }e gi osudi,
za{to taa dojde od kraj zemja da ja ~ue
mudrosta na Solomon; a ete, tuka e
pogolem od Solomon.
32 I Ninevjanite }e stanat na Sudot
so ovoj rod i }e go osudat, za{to tie se
pokajaa na propovedta na Jona; a ete,
tuka e pogolem od Jona.
(Mt 5,15; 6,22-23)
Nikoj, pak, ne stava zapaleno svetilo na sokrieno mesto, nitu pod poklopec, tuku na sve}nik, za da mo`at da ja
gledaat svetlinata onie {to vleguvaat.
34 Tvoeto oko e svetilo na tvoeto telo. Ako tvoeto oko e zdravo, i celoto
tvoe telo }e bide svetlo; a ako bide
lo{o, i tvoeto telo }e bide temno;
35 zatoa vnimavaj svetlinata {to e vo
tebe da ne e temnina.
36 Ako, pak, celoto tvoe telo e svetlo
i nema nieden temen del, toga{ toa }e
bide taka svetlo, kako koga svetilo te
osvetluva so svojot sjaj.”
33
Isus gi obvinuva fariseite
i poznava~ite na zakonot
(Mt 23,1-36; Mr 12,38-40)
33
8,16
Mk 4,21
37
7,36
14,1
38
Mt 15,2
Mk 7,2.5
39
Kol 2,21
41
6,30
12,33
16,9
21,1-4
Tov 12,9
Dela 9,36
10,2.4.31
Tit 1,15
42
3 Mojs
27,30
5 Mojs
14,22-23
Mih 6,8
Mt 23,
23-24
Jn 5,42
I koga zboruva{e Toj, eden farisej
Go pomoli da ru~a kaj Nego. Toj vleze i
sedna na trpeza.
38 I farisejot se za~udi koga vide deka Toj ne si gi izmi racete pred jadewe. 43
39 No Gospod mu re~e: „Ete, vie fari- 20,46
seite ja miete ~a{ata i ~inijata odnad- 45
vor, a vnatre{nosta vi e polna so gra- 7,30
be` i lukavstvo.
46
40 Bezumnici! Onoj {to go napravi Mt 11,28
nadvore{noto, neli e istiot toj {to go
napravi i vnatre{noto?
41 No, davajte milostina od ona {to e
vnatre, toga{ s# }e vi bide ~isto.
42 No te{ko vam, farisei, za{to davate desetok od nane i ruta, i od sekakov zelen~uk, a gi zanemaruvate pravdata i qubovta Bo`ja; ova treba{e da go
pravite, no i ona da ne go propu{tite.
43 Te{ko vam, farisei! Za{to sakate
da ste na prvite mesta vo sinagogite i
da ve pozdravuvaat po plo{tadite!
44 Te{ko vam, kni`nici i farisei,
licemeri, za{to ste kako sokrieni grobovi, preku koi lu|eto odat, a ne gi znaat.”
45 Odgovori nekoj od zakonicite i Mu
re~e: „U~itele, koga go govori{ toa,
Ti i nas n# navreduva{.”
46 No Toj re~e: „Te{ko vam, zakonici,
{to gi tovarite lu|eto so tovari {to
37
91
EVANGELIE SPORED LUKA
49 ne mo`at da gi podnesat, a vie sami ni
6,23
7,35
1 Kor 1,24
Kol 2,3
50
1 Mojs 9,5
42,22
2 Car 4,11
4 Car 9,7
Ez 33,6.8
51
1 Mojs
4,8.10
Zah 1,1
2 Let
24,20-21
52
Mt 23,13
54
20,20
Mt 16,1
12,1
Mt 16,6
Mk 8,15
1 Kor 5,6-8
Gal 5,9
2
8,17
Mk 4,22
Efes 5,13
4
Jn 15,14-15
so eden prst ne se dopirate do tie
tovari.
47 Te{ko vam, {to im yidate grobnici
na prorocite, a niv gi ubija va{ite
tatkovci;
48 Vie so toa svedo~ite za delata na
svoite tatkovci i gi odobruvate, bidej}i tie gi ubija, a vie im yidate grobnici.
49 Zatoa i mudrosta Bo`ja re~e: ‚]e
im pratam proroci i apostoli, i od niv
ednite }e gi ubijat, a drugite }e gi progonat';
50 za da se pobara od ovoj rod krvta na
site proroci, proleana od postanokot
na svetot;
51 od krvta na Avel pa s# do krvta na
Zaharija, koj e ubien me|u `rtvenikot i
hramot. Da, vi velam, }e se pobara od
ovoj rod.
52 Te{ko vam, zakonici, za{to go
zedovte klu~ot na poznanieto; sami ne
vlegovte, a i na onie {to sakat da vlezat im popre~ivte.”
53 A koga go zboruva{e toa, kni`nicite i fariseite po~naa `estoko da Go
napa|aat i da navaluvaat so razni pra{awa;
54 Go demnea, sakaj}i da ulovat ne{to
od Negovata usta za da Go obvinat.
Javno ispovedawe na Sinot ~ove~ki
12
(Mt 10,26-33)
Me|utoa, koga se nasobraa iljadnici lu|e - taka {to se gazea
eden so drug, Toj po~na da im zboruva
najnapred na Svoite u~enici: „Pazete
se od kvasot farisejski, {to e licemerie.
2 Nema ni{to sokrieno {to nema da
se otkrie, nitu pak tajno {to ne }e se
doznae.
3 Zatoa, {to ste rekle vo temnina, }e
se slu{ne na videlina; i {to ste {epotele na uvo vo skri{nite odai, }e bide
razglaseno od pokrivite.
4 A vam, na Moite prijateli, vi velam: ne pla{ete se od onie {to go ubi-
vaat teloto i potoa ne mo`at ni{to
pove}e da napravat.
5 ]e vi poka`am od kogo da se pla{ite: pla{ete se od Onoj Koj, otkako
ubie, ima vlast da frli vo pekolot; da,
vi velam, od Nego pla{ete se!
6 Zar ne se prodavaat pet vrap~iwa za
dve pari~ki2? I niedno od niv Bog ne
go zaborava.
7 A vam, i vlaknata na glavata vi se
izbroeni. Pa zatoa, ne pla{ete se: od
mnogu vrap~iwa vie ste poskapi.
8 Vi velam: sekoj {to Me priznava
Mene pred lu|eto, i Sinot ^ove~ki }e
go priznae pred Bo`jite angeli;
9 A koj }e se odre~e od Mene pred lu|eto, toj }e bide odre~en pred Bo`jite
angeli.
10 Na sekoj {to }e ka`e zbor protiv
Sinot ^ove~ki, }e mu bide prosteno;
no na onoj, koj }e pohuli na Svetiot
Duh, nema da mu se prosti.
11 A koga }e ve odvedat vo sinagogite
i pred na~alstvata i vlastite, ne gri`ete se kako }e odgovorite, ili {to }e
ka`ete;
12 za{to Svetiot Duh }e ve nau~i vo
istiot ~as {to treba da ka`ete.”
Za zemnoto bogatstvo
5
1,50
23,40
Mt 3,12
18,8-9
Evr 10,31
Jk 4,12
7
12,24
21,18
Mt 12,12
28,5
Dela 27,34
8
Mt 8,20
Otkr 3,5
9
9,26
Mk 8,38
2 Tim 2,12
10
23,34
Mt 9,3
Mk 2,7
3,22.28-29
Dela 3,17
11-12
21,12-15
Dela 5,32
12
Jn 14,26
Dela 4,8
7,55
14
2 Mojs 2,14
Dela
7,27.35
Nekoj od narodot Mu re~e: „U~itele, ka`i mu na mojot brat da go podeli 15
1 Tim 6,
so mene nasledstvoto!”
9-10
14 A Toj mu re~e: „^oveku, koj Me postavi da vi sudam ili da ve delam?”
15 Potoa im ka`a: „Vnimavajte! ^uvajte se od al~nosta, za{to `ivotot na
~oveka ne zavisi od izobilieto na negoviot imot.”
13
Parabola za al~niot bogat ~ovek
16 I im ka`a edna parabola i re~e:
„Na nekoj bogat ~ovek nivata mu be{e
rodila mnogu.
17 I razmisluva{e vo sebe, velej}i:
‚[to da napravam? Nemam vo {to da gi
soberam plodovite svoi.'
18 Pa re~e - vaka }e napravam: }e gi
urnam `itnicite svoi i }e soyidam po-
2 12,6. Vo originalniot tekst stoi: „za dva asarija”, a 1 asarij e 1/16 od rimskiot denar.
92
EVANGELIE SPORED LUKA
19-20 golemi, i tamu }e go soberam seto svoe
`ito i site svoi dobra,
19 i }e $ re~am na du{ata svoja: ‚Du{o, ima{ mnogu dobra, nasobrani za
mnogu godini; po~ivaj, jadi, pij i vese!'
20 seli
20 No Bog mu re~e: ‚Bezumni~e, no}va
Ps 38,6
Prop 2, }e ti ja pobaraat du{ata tvoja; toa {to
17-23
6,2 si go prigotvil, ~ie }e bide?'
21 Taka se slu~uva so onoj {to sobira
21 bogatstvo za sebe, a ne se bogati vo Bo12,33
18,22 ga.”
Izreki
27,1
Sir 11,19
1 Kor
15,32
Jk 4,13-15
Otkr 3,
17-18
Imaj verba vo Boga!
22
Dela 4,
34-35
23
3,11
Mt 5,3
24
12,7
Ps 146,9
Jov 38,41
Mt 10,31
26
16,10
19,17
27
3 Car 10,
4-7
30
Mt 6,8
31
Kol 3,1
32
Is 40,11
49,9-10
Ez 34
Dan 7,27
Mk 14,27
16,6
Jn 10,
1-16.27
21,15-17
(Mt 6,25-34)
I im re~e na u~enicite Svoi: „Zatoa vi velam: ne gri`ete se za du{ata
svoja {to }e jadete, nitu za teloto svoe
{to }e oble~ete.
23 Za{to du{ata e mnogu poskapa od
hranata, i teloto - od oblekata.
24 Pogledajte gi gavranite! Tie nitu
seat, nitu `neat! I nemaat skrivnici,
nitu `itnici i Bog gi hrani; a kolku
ste poskapi vie od pticite?
25 A koj od vas, ako se gri`i, mo`e da
mu dodade eden lakt na svojot rast?
26 I taka, ako nitu najmaloto ne{to
ne mo`ete da go napravite, zo{to se
gri`ite za drugo?
27 Pogledajte gi krinovite kako rastat! Nitu se trudat, nitu predat; no vi
velam deka nitu Solomon, vo seta svoja
slava, ne se oble~e taka, kako eden od
niv.
28 Ako, pak, trevata vo poleto, koja
denes ja ima, a utre se frla vo ogan, Bog
taka ja oblekuva, toga{ kolku pove}e }e
ve oblekuva vas, maloverni!
29 Pa zatoa i vie, ne barajte {to }e jadete ili {to }e piete; i ne se zagri`uvajte!
30 Seto toa go baraat neznabo{cite na
ovoj svet; a va{iot Otec znae deka toa
vi e potrebno.
31 No barajte go carstvoto Bo`jo, i
seto toa }e vi bide pridodadeno!
22
Riznicite na Neboto
(Mt 6,19-21)
Ne pla{i se, malo stado! Za{to
voljata na va{iot Otec e vam da vi go
dade carstvoto.
32
Prodajte si gi imotite va{i i da- 33
vajte milostina! Podgotvete si }esiwa Mt 19,21
{to nema da izvetvat, neiscrpna rizni- 35
ca na neboto, kade kradec ne se pribli- 2 Mojs
12,11
`uva i koe molec ne go jade;
3 Car
34 za{to, kade {to e va{ata riznica, 18,46
4 Car 4,29
tamu }e bide i srceto va{e.
Is 32,11
33
Za slugite {to sekoga{ bdeat
(Mt 24,43-44)
35 Neka vi bide polovinata prepa{ana i svetilata - zapaleni!
Toga{ i vie }e li~ite na onie lu|e,
{to go ~ekaat svojot gospodar da se vrati od svadba, za da mu otvorat vedna{
{tom }e dojde i po~uka.
37 Blaze na onie slugi {to }e gi zate~e gospodarot budni, koga }e si dojde!
Vistina vi velam, toj }e se prepa{a i
}e im re~e da sednat, pa }e pristapi i
}e im slu`i.
38 A ako dojde i na vtora ili na treta
no}na stra`a, i gi zatekne taka, blaze
na tie slugi!
39 Znajte go i toa deka, ako doma}inot
na ku}ata bi znael vo koj ~as }e dojde
kradecot, toj bi sedel buden i ne bi dozvolil da mu ja potkopaat ku}ata.
40 Zatoa i vie, bidete podgotveni,
za{to Sinot ^ove~ki }e dojde vo ~asot
koga ne se nadevate!”
36
Za verniot i neverniot sluga
(Mt 24,45-51)
41 A Petar Mu re~e: „Gospodi, za nas
li ja ka`uva{ ovaa parabola, ili za site?”
42 Toga{ Gospod re~e: „Koj e toj veren
i razborit nastojnik, kogo go postavil
negoviot gospodar nad svoite slugi, za
da im ja dava potrebnata hrana navreme?
43 Blaze na toj sluga, ~ij gospodar, koga }e dojde, }e go zatekne taka da postapuva!
44 Vistina vi velam deka toj }e go postavi nego nad celiot svoj imot.
45 Ako, pak, toj sluga si re~e vo srceto svoe: ‚Nema skoro da dojde mojot gospodar!', pa po~ne da gi tepa slugite i
sluginkite, da jade i pie i da se opiva,
Er 1,17
Jov 38,3
Izreki
31,17
Mt 25,1.7
Efes 6,14
1 Ptr 1,13
36
Mt 25,6
Mk 13,
35-37
37
17,7-8
21,36
22,27
Mt 5,3
Jn 13,4-5
39-40
Mt 24,
43-44
1 Sol 5,2
3 Ptr 3,10
40
Mt 10,23
42
16,1.3.8
Ps 103,27
1 Kor 4,1-2
43
6,20
44
Mt
25,21.23
93
EVANGELIE SPORED LUKA
47-48
gospodarot na toj sluga }e dojde vo
den vo koj ne o~ekuva, i vo ~as {to ne go
znae, pa }e go rase~e na dve i }e mu
dadel udel so nevernite.
47 A onoj sluga koj ja znae voljata na
47
Mt 6,10 svojot gospodar i ne se prigotvil i ne
Jk 4,17
postapil spored voljata negova, }e bide
49 mnogu bien.
48 Koj, pak, ne znael i napravil ne{to
Is 66,15-16
Mal 3,19
{to
zaslu`uva tepawe, }e bide malku
Mt 3,11
Dela 2,3.19 tepan. Komu mu e mnogu dadeno, mnogu i
50 }e se bara od nego; i komu mu e dovereno
9,22 pove}e, pove}e }e se bara od nego.
46
4 Mojs
15,27-30
5 Mojs
25,2-3
Mk 10,
38-39
3 Ptr 3,6-7
Zo{to e dojden Isus?
(Mt 10,34-36)
51
Jas dojdov da frlam ogan na zemjata
i kolku bi sakal da se be{e ve}e razgorel.
50 So kr{tevawe treba da se krstam i
52
2,34 kolku Mi e ma~no dodeka ne se svr{i
53 toa.
51 Mislite li deka sum do{ol da da21,16
Mih 7,6
dam mir na zemjata? Ne, vi velam, tuku
Agej 2,22
Mal 3,24 razdelenost;
52 Za{to otsega, pet ~lena vo edna ista ku}a }e bidat razdeleni: trojca protiv dvajca i dvajca protiv trojca;
53 ]e se razdelat tatko protiv sin i
sin protiv tatko; majka protiv }erka i
}erka protiv majka; svekrva protiv
snaata svoja i snaa protiv svekrvata
svoja.”
1,79
2,14
Er 6,14
Ez 13,10.16
49
Razbirawe na sega{noto vreme
(Mt 16,2-3)
54 A na narodot mu re~e: „Koga gledate deka se kreva oblak od zapad, toga{
velite: ‚]e vrne do`d!' I toa se slu~uva.
55 A koga duva ju`niot vetar, velite:
‚]e bide gore{tina!' Pa taka i biva.
56 Licemeri, znaete kako da go raspoznavate liceto na neboto i zemjata,
zo{to ova vreme ne umeete da go raspoznavate?
Spogodi se so svojot obvinitel!
(Mt 5,25-26)
Zo{to toga{ sami od sebe ne sudite
{to e pravedno?
57
Koga odi{ so protivnikot pred
vlasta, potrudi se u{te po patot da se
izmiri{ so nego, za da ne te predade na
sudijata, a sudijata na izvr{itelot i
toj da te frli v zatvor.
59 Ti velam, ottamu nema da izleze{,
s# dodeka ne ja dade{ i poslednata para.”
58
Povik za pokajuvawe
Vo istoto vreme bea prisutni i
nekoi, koi Go izvestija za Galilejcite, ~ija krv Pilat ja sme{al so
nivnite `rtvi.
2 Isus im odgovori i re~e: „Mislite
li deka tie Galilejci bile najgolemite
gre{nici od site Galilejci, pa zatoa
taka postradaa?
3 Ne, vi velam: no, ako ne se pokaete,
site taka }e izginete!
4 Ili mislite deka onie osumnaeset
du{i, vrz koi padna Siloamskata kula
i gi ubi, bea najvinovni od site drugi
{to `iveat vo Erusalim?
5 Ne, vi velam: no ako ne se pokaete,
site taka }e izginete.”
13
Parabola za neplodnata smokva
I ja ka`a ovaa parabola: „Nekoj ~ovek ima{e vo svoeto lozje posadena edna smokva, pa dojde da bara od nea rod,
no ne najde.
7 Toga{ mu re~e na lozarot: ‚Ete, tri
godini doa|am i baram plod na ovaa
smokva, i ne nao|am; prese~i ja; zo{to
samo da ja ispostuva zemjata.'
8 A toj mu odgovori i re~e: ‚Gospodare, ostavi ja i ovaa godina, dodeka da ja
opkopam i $ stavam |ubre;
9 pa, mo`ebi }e dade rod; a ako ne
dade, toga{ otposle }e ja prese~e{.'”
6
Isceluvaweto na zgr~enata `ena
Vo edna od sinagogite Toj pou~uva{e vo sabota.
11 I ete, be{e tamu edna `ena koja
ima{e duh na nemo} ve}e osumnaeset
godini. Taa be{e zgr~ena i nikako ne
mo`e{e da se ispravi;
12 {tom ja vide Isus, ja povika i $ re~e: [email protected], oslobodena si od nemo}ta
svoja.”
10
13,1
Dela 5,37
2
Jn 9,2-3
3
Ps 7,11-12
6
6,43-44
Mt 21,19
7
Mt 3,10
7,19
8
3 Ptr
3,9.15
10
6,6
11
Mt 8,29.31
94
EVANGELIE SPORED LUKA
13
4,40
Mt 9,18
14
6,7
2 Mojs
20,9-10
5 Mojs
5,13-14
Mt 12,1
Jn 5,16
7,23
9,14.16
15
14,5
Mt 12,11
17
4,15
18
Mt 3,2
6,10
19
Ez 17,23
31,6
Ps 103,12
Dan 4,9.18
I gi stavi racete Svoi vrz nea; i
taa vedna{ stana i Go slave{e Boga.
14 A stare{inata na sinagogata, negoduvaj}i {to ja izlekuva Isus vo saboten
den, odgovori i mu re~e na narodot:
„Ima {est dena vo koi treba da se
raboti; toga{ doa|ajte i lekuvajte se, a
ne vo sabota!”
15 No Gospod mu odgovori i re~e: „Licemere, ne go odvrzuva li sekoj svojot
vol, ili magare, od jaslite vo saboten
den i ne go vodi li da go napoi?
16 A ovaa }erka Avraamova, {to ja vrzal satanata eve ve}e osumnaeset godini, zarem ne treba{e da se oslobodi od
tie lanci vo sabota?”
17 I {tom go re~e ova, site {to bea
protiv Nego se zasramija; i celiot narod se raduva{e za site slavni dela izvr{eni od Nego.
ej}i odnadvor, }e po~nete da ~ukate i
da vikate: ‚Gospodi, Gospodi, otvori
ni!' Toj }e vi odgovori i }e vi re~e: ‚Ne
ve poznavam od kade ste!'
26 Toga{ }e po~nete da zboruvate:
‚Nie jadevme pred Tebe i pievme; i po
na{ite ulici Ti pou~uva{e.'
27 A Toj }e re~e: ‚Vi velam: ne ve poznavam od kade ste; otstapete od Mene
site {to vr{ite nepravda!'
28 Tamu }e nastane pla~ i {kripewe
so zabi, koga }e go vidite Avraam, Isak
i Jakov i site proroci vo carstvoto
Bo`jo, a sebe - isterani nadvor.
29 I }e dojdat od istok i zapad, i sever i jug, i }e sednat na trpezata vo
carstvoto Bo`jo.
30 I taka, ima posledni {to }e bidat
prvi, a ima i prvi {to }e bidat posledni.”
Parabola za sinapovoto zrno
Isus i Erusalim
(Mt 23,37-39)
13
20
1 Kor 5,6
Gal 5,9
(Mt 13,31-32; Mr 4,30-32)
A Toj re~e: „Na {to prilega car22 stvoto Bo`jo i so {to da go sporedam?
19 Toa e kako sinapovo zrno, {to go
9,51
17,11
zema
~ovek i go posaduva vo gradinata
19,28
svoja, kade {to izrastuva i stanuva go24 lemo drvo; pa i pticite nebeski se
16,16
Mk 10,25 vgnezduvaat na negovite granki.”
18
25
Sporedba so kvasecot
Mt 25,
10-12
(Mt 13,33)
I pak re~e: „So {to da go sporedam
carstvoto Bo`jo?
21 Toa prilega na kvas {to go zema
`ena i go stava vo tri meri bra{no, dodeka skisne seto.”
20
Tesnata vrata
(Mt 7,13-14; 21-23)
I po patot za Erusalim mine{e
niz gradovi i sela i pou~uva{e.
23 Nekoj, pak, Mu re~e: „Gospodi, malku li se onie {to }e bidat spaseni?” A
Toj re~e:
24 „Potrudete se da vlezete niz tesnata vrata; za{to vi velam: mnozina }e
sakat da vlezat i ne }e mo`at.
25 Koga }e stane doma}inot i }e ja
zatvori vratata na ku}ata, a vie, sto22
27
Ps 6,9
1 Mak 3,6
28
16,22
Mt 8,11-12
29
14,15-24
22,16.18.30
Is 2,2-5
25,6-8
66,18-21
Ps 106,3
30
Mt 19,30
20,16
Mk 10,31
31
14,1
33
2,38
Mt 16,14
35
19,38
21,6
Er 7,
1-15.26
12,7
22,5
Ez 8-11
Mih 3,12
Ps 68,25
118,26
Mt 21,9
31 Vo toj den pristapija nekoi farisei i Mu rekoa: „Izlezi i odi si
odovde, za{to Irod saka da Te ubie!”
32 I im re~e: „Odete i ka`ete $ na
taa lisica: eve, isteruvam demoni i isceluvam denes i utre - a na tretiot den
14,1
}e zavr{am;
33 no Jas treba da vrvam denes, utre i 6,6
7,36
zadutre, bidej}i ne mo`e prorok da 11,37
zagine nadvor od Erusalim.
34 Erusalime, Erusalime, ti {to gi
ubiva{ prorocite i gi kamenuva{
pratenite kaj tebe. Kolkupati sakav da
gi soberam ~edata tvoi kako {to
kva~ka gi sobira piliwata svoi pod
krilja, no ne sakavte.
35 I ete, vi se ostava pust va{iot
dom. I Jas vi velam deka nema da Me vidite s# dodeka ne dojde vremeto da ka`ete: ,Blagosloven e Onoj Koj doa|a vo
imeto Gospodovo!'”
Isus isceluva
~ovek so vodena bolest vo sabota
14
Edna{ vo sabota vleze kaj eden
od farisejskite stare{ini da
jade leb; i tie Go nadgleduvaa.
2 I ete, zastana pred Nego ~ovek, koj
ima{e vodena bolest.
95
EVANGELIE SPORED LUKA
3
Isus gi zapra{a zakonicite i fariseite, velej}i: „Dozvoleno li e da se
lekuva vo sabota?”
4 A tie mol~ea. I otkako go dopre, go
4
izlekuva
i go otpu{ti.
Mt 8,3
5 I im odgovori i re~e: „Koj od vas
5
ako mu padne v bunar magare ili vol,
13,15
5 Mojs 22,6 nema da go izvadi vedna{, iako e
Mt 12,11
saboten den?”
6 I ne mo`ea da Mu odgovorat na toa.
6
3
6,9
7,30
Mk 3,4
Mt 22,46
7
20,46
Mt 23,6
8-10
Izreki
25,6-7
11
16,15
18,14
Izreki
29,23
Mt 18,4
23,12
1 Ptr 5,6
12
Jk 2,2-4
13
6,20
14,21
5 Mojs
14,29
14
6,34-35
Jn 5,29
15
Mt 5,3
8,11
Otkr 19,9
Koe mesto da se odbere
i koj da bide pokanet
7 A koga zabele`a kako pokanetite gi
odbiraat po~esnite mesta, im ka`a parabola i re~e:
8 „Koga }e te pokani nekoj na svadba,
ne sednuvaj na po~esno mesto, za{to,
ako slu~ajno e pokanet nekoj so pogolema ~est od tebe,
9 Pa da ne dojde onoj {to ve pokanil
i tebe i nego, pa da re~e: ‚Otstapi go
mestoto na ovoj!' i toga{, zasramen }e
sedne{ na poslednoto mesto.
10 No, koga }e bide{ pokanet, odi i
sedni na poslednoto mesto, ta onoj {to
te pokanil, {tom dojde, da ti ka`e:
‚Prijatele, premesti se pogore!' Toga{
}e ima{ ~est pred onie {to sedat so
tebe na trpezata.
11 Za{to, sekoj {to se vozvi{uva, }e
bide ponizen; a toj {to se ponizuva, }e
bide vozvi{en.”
Povikaj gi siroma{nite!
A i na onoj {to go be{e pokanil,
mu re~e: „Koga dava{ ru~ek ili ve~era,
ne kani gi prijatelite svoi, nitu bra}ata svoi, nitu rodninite svoi, nitu
bogatite sosedi, za da ne te pokanat i
tie nekoga{ i da ti bide vozvrateno.
13 No, koga dava{ gozba, povikaj gi siromasite, sakatite, kucite, slepite.
14 i }e bide{ bla`en, za{to tie nemaat so {to da ti vozvratat, i zatoa }e ti
bide vozvrateno pri voskresenieto na
pravednite.”
12
Parabola za golemata ve~era
(Mt 22,1-10)
A koga go slu{na toa eden od onie
{to sedea so Nego na trpezata, Mu re15
~e: „Bla`en e onoj koj }e jade leb vo
carstvoto Bo`jo!”
16 A Toj mu re~e: „Eden ~ovek prigotvi golema ve~era i pokani mnozina;
17 i koga be{e vreme za ve~erata, go
prati slugata svoj da im ka`e na pokanetite: ‚Dojdete, za{to ve}e s# e podgotveno!'
18 I po~naa site po red da otka`uvaat; prviot mu re~e: ‚Kupiv niva i }e
treba da odam da ja vidam; te molam,
izvini me!'
19 Vtoriot re~e: ‚Kupiv pet yevgari
volovi i odam da gi probam; te molam,
izvini me!'
20 Tretiot re~e: ‚Se o`eniv i zatoa
ne mo`am da dojdam.'
21 Koga se vrati slugata, mu go ka`a
toa na svojot gospodar. Toga{ se rasrdi
doma}inot na ku}ata i mu re~e na svojot sluga: ‚Odi brgu po plo{tadite i
ulicite gradski i donesi gi tuka siroma{nite, sakatite, kucite i slepite!'
22 I re~e slugata: ‚Gospodare, napraviv kako {to mi zapoveda i u{te ima
mesto.'
23 I mu re~e gospodarot na slugata:
‚Izlezi po pati{tata i me|u ogradite
i ubedi gi da dojdat za da mi se napolni
ku}ata!'
24 Za{to, vi velam: nikoj od onie {to
bea povikani nema da vkusi od ve~erata
Moja. Za{to mnozina se pokaneti, no
malkumina se izbrani.”
Neophodni uslovi da se stane u~enik
(Mt 10,37-38)
So Nego ode{e mnogu narod; i Toj
se zavrte i im re~e:
26 „Ako nekoj dojde kaj Mene i ne go
namrazi tatka si i majka si, `ena si i
decata svoi, bra}ata i sestrite, pa duri
i du{ata svoja, toj ne mo`e da bide Moj
u~enik.
27 I, koj ne go nosi svojot krst, i ne
odi po Mene, ne mo`e da bide Moj u~enik.
28 Za{to, koj od vas, koj saka da soyida
kula, nema da sedne najnapred za da napravi smetka kolku }e ~ini i dali ima
s# {to e potrebno za da ja dovr{i?
25
20
14,26
5 Mojs 24,5
1 Kor 7,33
21
6,20
14,13
23
24,29
Dela 16,15
26
18,29
Jn 12,25
27
9,23
96
EVANGELIE SPORED LUKA
33
5,11
12,33
18,29-30
Fil 3,7
35
Mt 11,15
Mk 4,9.23
15,1
Mt 5,46
9,10
Mk 2,15
2
5,30
7,34
4
12,32
19,10
Er 23,1-4
Ez 34,11.16
Mih 4,6-7
7
1,14
15,10
Jk 5,20
Vo sprotivno, ako ve}e gi postavil
temelite, a ne mo`e da ja dovr{i, site
{to gledaat, }e po~nat da mu se smeat,
30 i da zboruvaat: ‚Ovoj ~ovek po~na
da yida i ne mo`e da dovr{i.'
31 Ili koj car, koga trgnuva vo vojna
protiv drug car, nema da sedne najnapred da se posovetuva, mo`e li so
deset iljadi da izdr`i pred onoj {to
ide protiv nego so dvaeset iljadi?
32 Ako ne mo`e, dodeka e drugiot u{te daleku, }e prati pratenici i }e moli za mir.
33 Taka i nieden od vas, koj nema da se
otka`e od s# {to ima, ne mo`e da bide
Moj u~enik.”
29
Nepolezna sol
(Mt 5,13; Mr 9,50)
34 „Solta e dobro ne{to, no ako solta
oblutavi, so {to }e se soli?
35 Nitu na zemjata, nitu na |ubreto
nema da mu e pogodna; pa zatoa ja frlaat nadvor. Koj ima u{i da slu{a, neka
~ue!”
Isus i gre{nicite
Se pribli`uvaa kon Nego site
carinici i gre{nici za da Go
slu{aat.
2 A fariseite i kni`nicite negoduvaa, velej}i: „Ovoj prima gre{nici i
jade so niv.”
15
Parabola za zagubenata ovca
(Mt 18,12-14)
No Toj im ja ka`a ovaa parabola i
re~e:
4 „Koj od vas, ako ima sto ovci, i ako
zagubi samo edna od niv, nema da gi ostavi devedeset i devette vo pustinata i
nema da odi da ja bara zagubenata, s#
dodeka ne ja najde?
5 A otkako }e ja najde, }e ja krene na
ramo radosen;
6 i koga }e dojde doma, }e povika prijateli i sosedi, i }e im re~e: ‚Raduvajte
se so mene, za{to ja najdov mojata zagubena ovca!'
7 Vi velam deka taka i na neboto }e
bide pogolema radost za eden gre{nik,
koj se kae, otkolku za devedeset i devet
3
pravednici {to nemaat potreba od 11
Mt 21,28
pokajanie.
Parabola za zagubenata drahma
8 Ili koja `ena, ako ima deset drahmi, i ako zagubi edna, nema da zapali
svetilo i da ja izmete ku}ata, i da bara
vnimatelno, s# dodeka ne ja najde?
9 A {tom }e ja najde, }e povika prijateli i sosetki, velej}i: ‚Raduvajte se so
mene, za{to ja najdov zagubenata drahma!'
10 Takva radost, vi velam, stanuva i
pred angelite Bo`ji za eden gre{nik,
{to se kae.”
Parabola za zagubeniot sin
11 I re~e: „Eden ~ovek ima{e dva sina.
12 Pomladiot od niv mu re~e na tatka
si: ‚Tatko, daj mi go delot {to mi pripa|a od imotot!' I tatkoto im go razdeli imotot.
13 Po nekolku dena, pomladiot sin,
koga sobra s#, otide vo dale~na zemja i
tamu go potro{i svojot imot, `iveej}i
razvratno.
14 I otkako potro{i s#, nastana golem glad vo taa zemja i toj se najde vo
maka;
15 pa otide kaj eden ~ovek vo taa zemja
i se pogodi, i toj go prati vo svoite
polja da pase sviwi.
16 I straden be{e da go napolni svojot stomak makar i so rok~iwa {to gi
jadea sviwite, no nikoj ne mu gi dava{e.
17 A koga dojde na sebesi, re~e:
„Kolku naemnici kaj tatko mi imaat
leb vo izobilie, a jas, pak, tuka umiram
od glad.
18 ]e stanam i }e otidam kaj tatko mi
i }e mu re~am: ‚Tatko, zgre{iv protiv
neboto i pred tebe,
19 i ne sum ve}e dostoen da se nare~am
tvoj sin; no primi me kako eden od svoite naemnici.'
20 Pa stana i otide kaj tatka si. I koga be{e u{te daleku, go vide negoviot
tatko i se so`ali na nego, pa potr~a, go
pregrna i go celiva.
21 I sinot mu re~e: ‚Tatko, zgre{iv
protiv neboto i pred tebe, i ne sum
ve}e dostoen da se nare~am tvoj sin!'
12
5 Mojs
21,16-17
13
Izreki
29,3
15
5 Mojs 14,8
18
Ps 50,5
19
Is 55,7
20
1 Mojs
29,13
2 Car
14,33
Is 49,15
Er 3,12
31,20
Tov 11,9-11
97
EVANGELIE SPORED LUKA
22
1 Mojs
41,42
Zah 3,4
24
Efes 2,1.5
5,14
1 Tim 5,6
30
Izreki
29,3
16,1
12,42
2
Rim 14,12
A tatkoto im re~e na slugite svoi:
‚Iznesete najubava obleka i oble~ete
go, i dajte mu prsten na rakata negova i
obuvki na nozete;
23 pa dovedete edno zgoeno tele i zakolete go; da jademe i da se veselime,
24 za{to ovoj moj sin mrtov be{e i
o`ive, izguben be{e i se najde.' I po~naa da se veselat.
25 A postariot negov sin be{e v pole;
i na vra}awe, koga se pribli`i do ku}ata, slu{na pesni i igri.
26 I toga{ povika eden od slugite i
go pra{a: ‚[to e ova?'
27 A toj mu re~e: ‚Brat ti si dojde i
tatko ti zakla zgoeno tele, zatoa {to
povtorno zdrav go dobi.'
28 Toj se naluti i ne saka{e da vleze.
Toga{ izleze tatko mu i go mole{e.
29 A toj mu odgovori na tatka si i mu
re~e: ‚Eve, ti slu`am tolku godini i
nikoga{ ne ja prekr{iv tvojata zapoved; i mene ne si mi dal nitu edno jare
za da se proveselam so moite prijateli;
30 a koga dojde ovoj tvoj sin, {to go
upropasti svojot imot so bludnici, za
nego ti zakla zgoeno tele.'
31 A toj mu re~e: ‚Sinko, ti si sekoga{ so mene i s# moe e tvoe;
32 no treba{e da se zaraduvame i razveselime, za{to ovoj tvoj brat be{e mrtov i o`ive, izguben be{e i se najde.'”
22
Parabola za dosetliviot nastojnik
16
A na u~enicite Svoi im re~e:
Si be{e eden bogat ~ovek koj
ima{e nastojnik; i toj be{e nakleveten pred nego deka go rastura negoviot
imot.
2 I toj go povika, i mu re~e: ‚[to e
ova {to slu{am za tebe? Daj smetka za
rakovodeweto, za{to ve}e ne }e mo`e{
da bide{ nastojnik.'
3 A nastojnikot si re~e vo sebe: ‚[to
da pravam? Gospodarot moj go odzema od
mene rakovodeweto na ku}ata; da kopam,
ne mo`am, da prosam - se sramam.
4 Znam {to da napravam, za da me primat vo svoite domovi, otkako }e bidam
otpu{ten od rakovodeweto na ku}ata.'
3 16,13. Mamon zna~i dobivka, bogatstvo.
I koga gi povika dol`nicite na
svojot gospodar, sekogo pooddelno, mu
re~e na prviot: ‚Kolku mu dol`i{ na
mojot gospodar?'
6 Toj odgovori: ‚Sto meri maslo.' I
mu re~e: ‚Zemi si ja potvrdata, sedni
brgu i napi{i pedeset!'
7 Potoa mu re~e na drugiot: ‚A ti,
kolku dol`i{?' Toj odgovori: ‚Sto meri p~enica.' I mu re~e: ‚Zemi si ja potvrdata i napi{i osumdeset!'
8 I go pofali gospodarot nespravedliviot nastojnik, za{to postapil dosetlivo; za{to sinovite na ovoj svet
kon svojot rod se podosetlivi od sinovite na svetlinata.
5
Za nepravedno steknatoto
bogatstvo i za vistinskoto dobro
8
20,34
Jn 8,12
12,36
Efes 5,8
1 Sol 5,5
9
12,33
18,22
10
19,17
Mt
25,21.23
13
Mt 6,24
14
20,47
15
20,20
1 Car 16,7
Er 11,20
Izreki
16,5
24,12
Mt 23,28
9 I jas vi velam: sozdadete si prijateli preku nepravedno bogatstvo, pa, koga
}e osiroma{ite, da ve primat vo Dela 15,8
ve~nite `iveali{ta.
10 Verniot vo malku i vo mnogu e ve- 16
ren, a nespravedliviot vo malku i vo 4,43
13,24
Mt 3,1
mnogu e nespravedliv.
11 Pa taka, ako vo nepravednoto bogatstvo ne bevte verni, koj }e vi go doveri
vistinskoto?
12 I ako vo tu|oto ne bevte verni, koj
}e vi go dade va{eto?
13 Nieden sluga ne mo`e da im slu`i
na dvajca gospodari; za{to, ili edniot
}e go zamrazi, a drugiot }e go zasaka,
ili na edniot }e mu ugodi, a drugiot }e
go prezre. Ne mo`ete da slu`ite na Boga i na Mamon3.”
Zakonot i carstvoto
(Mt 11,12-13; 5,31-32; Mr 10,11-12)
14 Seto toa go slu{aa fariseite, {to
bea srebroqupci, i Mu se potsmevaa.
15 I im re~e: „Vie se pravite pravedni pred lu|eto, no Bog gi znae va{ite
srca; za{to, ona {to me|u lu|eto se
ceni, pred Boga e odvratnost.
16 Zakonot i Prorocite bea do Jovan;
a ottoga{ se propoveda Evangelieto za
carstvoto Bo`jo i sekoj so usilba
vleguva vo nego.
98
EVANGELIE SPORED LUKA
17
No polesno e neboto i zemjata da
pominat, otkolku edna crta od Zakonot
18 da propadne.
18 Sekoj, {to ja otpu{ta `enata svoja
Mt 5,32
19,9
i
se `eni so druga, izvr{uva prequba,
1 Kor 7,
10-11 i sekoj {to se `eni so onaa {to ja
20 otpu{til ma`ot, pravi prequba.”
17
Mt 5,18
Jn 11,1-44
12,1.9
21
Izreki
26,11
Mt 7,6
15,27
22
13,28
25
6,21.24
29
24,44
Jn 5,45-47
Dela 15,21
31
24,27.44
Jn 5,46-47
11,44
20,29
Parabola za bogatiot ~ovek i Lazar
„Si be{e eden bogat ~ovek koj se oblekuva{e vo porfir i vo svila, i sekoj
den `ivee{e rasko{no i se vesele{e.
20 A eden siromav, po ime Lazar, le`e{e pred vratata negova siot pokrien
so krasti,
21 koj saka{e da se nahrani so tro{kite {to pa|aa od trpezata na bogatiot; i ku~iwata doa|aa i gi li`ea ranite negovi.
22 Umre siromaviot i angelite go odnesoa vo pazuvite Avraamovi; umre i
bogatiot i go pogrebaa.
23 I vo pekolot, dodeka be{e vo maki,
gi podigna o~ite svoi i go vide oddaleku Avraam i Lazar vo negovite pazuvi.
24 Toga{ toj izvika i re~e: ‚O~e
Avraame, smiluvaj mi se i prati go Lazar da go nakvasi vrvot od svojot prst
vo voda i da mi go razladi jazikot, za{to mnogu stradam vo ovoj plamen!'
25 No Avraam re~e: ‚Sinko, seti se deka ti si go dobil svoeto dobro u{te dodeka be{e `iv, a Lazar zloto; sega, pak,
toj se ute{uva, a ti se ma~i{.
26 Osven toa, me|u vas i nas ima golema provalija taka {to onie koi bi sakale da dojdat kaj vas, ne mo`at; a isto
taka i onie ottamu ne preminuvaat kaj
nas.'
27 A toj pak re~e: ‚Toga{, te molam,
o~e, prati go vo tatkovata mi ku}a,
28 za{to imam petmina bra}a, ta da
im posvedo~i, za da ne dojdat i tie vo
ova mesto na makite!'
29 Avraam mu re~e: ‚Tie gi imaat Mojsej i Prorocite; niv neka gi slu{aat!'
30 A toj re~e: ‚Ne, o~e Avraame, tuku,
ako nekoj od mrtvite odi kaj niv, toga{
}e se pokaat.'
31 Avraam mu re~e: ‚[tom Mojsej i
Prorocite ne gi slu{aat, toga{ i da
19
voskresne nekoj od mrtvite, tie nema da 17,1
Mt 5,29
se uverat.'”
1 Kor 8,12
Za soblaznata
17
(Mt 18,6-7,21-22; Mr 9,42)
I im re~e Isus na u~enicite
Svoi: „Doa|aweto na soblaznite
e neizbe`no, no te{ko na onoj preku
kogo doa|aat;
2 za nego bi bilo podobro da mu obesat
vodeni~ki kamen na vratot i da go
frlat v more, otkolku da soblazni eden
od ovie pomali.
3 Vnimavajte na sebe. Ako zgre{i protiv tebe bratot tvoj, ukori go, i ako se
pokae - prosti mu.
4 I ako sedumpati na den zgre{i protiv tebe i sedumpati na den dojde i ti
re~e: ‚Se kaam' - prosti mu.”
3
3 Mojs
19,17
Mt 18,15
Gal 6,1
5
6,13
Mk 9,24
6
Mt 13,32
17,20
21,21
Mk 4,31
11,23
1 Kor 13,2
8
Jn 13,3-5
9-10
Jov 22,3
35,7
Mo}ta na verata
10
I Mu rekoa apostolite na Gospoda: Mt 25,30
„Zasili ni ja verata!”
11
6 A Gospod im re~e: „Koga bi imale 9,51
vera kolku sinapovoto zrno i $ re~ete 13,22
19,28
na onaa crnica: ‚Otkorni se i presadi Mk 9,30
Jn 4,4
se v more!' - taa bi ve poslu{ala.
5
Dol`nosta na slugata
7 Koj od vas, koga }e se vrati od pole
negoviot sluga, koj oral ili ~uval ovci, vedna{ }e mu re~e: ‚Dojdi brgu i
sedni na trpeza!'
8 Nema li da mu ka`e: ‚Prigotvi mi
da ve~eram, prepa{i se i slu`i me dodeka jadam i pijam, a potoa ti jadi i
pij!'
9 Zar }e mu blagodari na toj sluga
{to ja ispolnil negovata zapoved?
Mislam, ne.
10 Pa taka i vie, otkako }e ispolnite
s# {to vi e zapovedano, re~ete: ‚Nie
sme slugi bespolezni, za{to go izvr{ivme ona {to bevme dol`ni da go izvr{ime.'”
Isus isceluva desetmina leprozni
11 A koga ode{e za Erusalim, Toj pominuva{e me|u Samarija i Galileja.
12 koga vleguva{e vo edno selo, Go
sretnaa deset leprozni lu|e i zastanaa
podaleku,
12
3 Mojs
13,45-46
Mt 8,2
99
EVANGELIE SPORED LUKA
13
Mt 9,27
15,22
14
5,14
3 Mojs
14,2-32
15
2,20
16
9,52-53
19
7,50
8,48
18,42
Mk 10,52
20
9,11
Mt 3,2
4,17
6,10
Dela 1,6
21
17,23
Mt 24,23
22
Amos 5,18
Mt 8,20
Mt 9,15
1 Kor 1,8
23
19,11
21,8-9
Mt 24,
23-27
Mk 13,21
24
Otkr 1,7
25
18,32
Mt 16,21
Mk 8,31
26
1 Mojs 6,
5-12
27
1 Mojs 7,
6-23
28
1 Mojs
18,20-21
19,1-29
3 Ptr 2,5
pa so silen glas povikaa: „Isuse
U~itele, smiluvaj ni se!”
14 [tom gi vide, im re~e: „Otidete i
poka`ete im se na sve{tenicite!” I
tie, u{te dodeka odea, se o~istija.
15 A eden od niv, koga vide deka e izlekuvan, se vrati i Go proslavi Boga
glasno;
16 i padna ni~kum pred nozete Negovi,
blagodarej}i Mu. A toj be{e Samarjanin.
17 Isus, pak, odgovori i re~e: „Zar ne
se o~istija desetmina? Kade se drugite
devet?
18 Zarem ne se najdoa da se vratat i
drugite i da Mu vozdadat slava na Boga,
tuku samo ovoj tu|inec?”
19 I mu re~e: „Stani, odi si! Tvojata
vera te spasi!”
13
Za doa|aweto na carstvoto Bo`jo
(Mt 24,23-28; 37-41)
20 Zapra{an od fariseite koga }e
dojde carstvoto Bo`jo, Toj im odgovori:
„Carstvoto Bo`jo ne doa|a zabele`livo,
21 nitu, pak, }e se ka`e: ‚Eve, ovde e'
ili: ‚Eve, onde e'. Za{to carstvoto
Bo`jo e vo vas vnatre.”
22 I im re~e na u~enicite: „]e dojdat
dni, koga }e kopneete da vidite eden od
denovite na Sinot ^ove~ki, i nema da
vidite:
23 i }e vi re~at: ‚Eve Go, ovde e' ili:
‚Eve, onde e'. - No, ne odete i ne barajte!
24 Za{to, kako {to molwata, koga }e
svetne na neboto osvetluva s# {to e pod
neboto, taka }e bide i Sinot ^ove~ki
vo Svojot den.
25 No, najnapred Toj treba mnogu da
postrada i da bide otfrlen od ovoj rod.
26 Kako {to be{e vo Noevite dni,
taka }e bide i vo denovite na Sinot
^ove~ki:
27 jadea, pieja, se `enea, se ma`ea, s#
do onoj den, koga Noe vleze vo kov~egot,
i dojde potopot, pa gi pogubi site.
28 Isto taka, kako {to be{e vo Lotovite dni: jadea, pieja, kupuvaa, prodavaa, sadea, yidaa;
no vo denot, koga izleze Lot od
Sodom, padna od neboto ogan i sulfur i
gi pogubi site;
30 taka }e bide i vo denot koga }e se
javi Sinot ^ove~ki.
31 Vo toj den, koj e na pokriv, a poku}ninata mu e v ku}i, neka ne sleguva da
ja zeme; a taka i onoj koj e v pole, da ne
se vra}a nazad.
32 Setete se na Lotovata `ena.
33 Koj saka da go spasi svojot `ivot,
}e go zagubi; a koj }e go zagubi, }e go
zapazi.
34 Vi velam: vo taa no} }e bidat dvajca na edna postela: edniot }e go zemat,
a drugiot }e go ostavat;
35 dve `eni }e melat zaedno: ednata }e
ja zemat, a drugata }e ja ostavat.”
36 „Dvajca }e bidat na niva: edniot }e
go zemat, a drugiot }e go ostavat.”
37 I, koga odgovorija, Mu rekoa: „Kade, Gospodi?” A Toj im re~e: „Kade {to
e le{ot, tamu }e se soberat i orlite.”
29
Parabola za vdovicata i sudijata
18
Im ka`a i edna parabola kako
treba sekoga{ da se molat i da
ne pa|aat so duhot.
2 I re~e: „Vo nekoj grad si be{e eden
sudija, koj od Boga ne se pla{e{e, nitu
od lu|eto se sramuva{e.
3 Vo istiot grad `ivee{e edna vdovica i doa|a{e kaj nego, velej}i:
‚Za{titi me od mojot protivnik!'
4 No toj za dolgo vreme ne saka{e.
Najposle si re~e vo sebe: ‚Iako od Boga
ne se pla{am i od lu|eto ne se sramuvam,
5 no, bidej}i ovaa vdovica ne mi dava
mir, }e ja za{titam, za da ne doa|a pove}e i da ne mi dodeva.'”
6 I re~e Gospod: „^ujte {to zboruva
nespravedliviot sudija!
7 Zarem Bog nema da gi odbrani Svoite izbranici, {to vikaat kon Nego dewe i no}e; makar i da zabavi?
8 Vi velam, }e gi odbrani nabrgu. No
Sinot ^ove~ki, koga }e dojde, }e najde
li vera na zemjata?”
29
1 Mojs
19,24
3 Ptr 2,7
31
21,21
1 Mojs
19,17
Er 4,6
48,6
49,8.30
51,6
Mt 24,
17-18
Mk 13,
15-16
32
1 Mojs
19,26
33
9,24
Mt 10,39
16,25
Mk 8,35
Jn 12,25
34-35
Mt 24,
40-41
37
Is 18,6
34,15-16
Er 7,33
15,3
Ez 39,17
Jov 39,30
Mt 24,28
18,1
11,9
Sir 18,22
Rim 12,12
Gal 6,9
Kol 4,2
1 Sol 5,17
2 Sol 3,13
4
12,5
5
11,8
7
Sir
35,17.19
Rim 8,33
Kol 3,12
2 Tim 2,10
3 Ptr 3,9
Otkr 6,
10-11
8
Mt 8,20
Mt 24,
10-12
2 Sol 2,3
100
EVANGELIE SPORED LUKA
9
5,32
15,7
16,15
Mt 6,1
23,28
12
5,33
11,42
1 Mojs
14,20
28,22
Mt 23,23
13
23,48
Ps 50,2
78,38
14
Izreki
29,23
Mt 18,4
23,12
1 Ptr 5,6
15
9,47
17
10,21
Mt 5,20
18,3
18
10,25
20
2 Mojs
20,12-16
5 Mojs
5,16-20
Rim 13,9
Jk 2,11
Parabola
za farisejot i carinikot
A na onie {to bea uvereni za sebe
deka se pravedni i gi preziraa drugite,
im ja ka`a ovaa parabola:
10 „Dva ~oveka vlegoa vo hram da se
pomolat: edniot farisej, a drugiot
carinik.
11 Koga zastanaa, farisejot vaka se
mole{e vo sebe: ‚Bo`e, Ti blagodaram
{to ne sum kako drugite lu|e; grablivci, nespravedlivi, prequbnici, ili kako ovoj carinik.
12 Postam dvapati vo sedmicata, davam desetok od s# {to }e steknam.'
13 A carinikot stoe{e oddaleku; ne
smee{e duri i o~ite da gi podigne kon
neboto, tuku se udira{e v gradi i
vele{e: ‚Bo`e, bidi milostiv sprema
mene gre{niot!'
14 Vi velam: toj si otide doma pove}e
opravdan, otkolku onoj, za{to sekoj
{to samiot sebe se vozvi{uva, }e bide
ponizen, a koj se ponizuva sebe samiot,
}e bide vozvi{en.”
9
Isus gi blagoslovuva malite deca
(Mt 19,13-15; Mr 10,13-16)
Kaj Nego donesuvaa i mali deca za
da gi dopre; a u~enicite, {tom }e
videa, im zabranuvaa.
16 No toga{ Isus gi povika i im re~e: „Ostavete gi decata da doa|aat kaj
Mene, i ne gi spre~uvajte, za{to na
takvite e carstvoto Bo`jo!
17 Vistina vi velam: koj nema da go
primi carstvoto Bo`jo kako dete, toj
nema da vleze vo nego.”
15
Bogatiot ~ovek
(Mt 19,16-30; Mr 10,17-31)
I Go pra{a eden upravnik, velej}i:
„U~itele dobar, {to da napravam za da
nasledam `ivot ve~en?”
19 A Isus mu re~e: „Zo{to Me narekuva{ dobar? Nikoj ne e dobar, osven
Ediniot Bog.
20 Gi znae{ zapovedite: ne pravi prequba, ne ubivaj, ne kradi, ne svedo~i
la`no, po~ituvaj gi tatko si i majka
si.”
18
A toj re~e: „Seto toa sum go zapazil u{te od mladosta svoja.”
22 [tom go slu{na toa, Isus, mu re~e:
„U{te edno samo ti nedostasuva: prodaj
s# {to ima{ i razdaj go na siromasi, i
}e ima{ riznica na neboto; potoa dojdi
i vrvi po Mene!”
23 A toj, koga go slu{na toa, mnogu se
na`ali, za{to be{e mnogu bogat.
24 [tom vide deka toj se rasta`i,
Isus re~e: „Kolku e te{ko vo carstvoto Bo`jo da vlezat onie {to imaat bogatstvo!
25 Polesno $ e na kamila da mine niz
igleni u{i, otkolku bogat da vleze vo
carstvoto Bo`jo.”
26 Onie {to go ~uja toa, rekoa: „Toga{ koj mo`e da se spasi?”
27 A Toj odgovori: „Nemo`noto za lu|eto e mo`no za Boga.”
28 Petar, pak, re~e: „Ete, nie ostavivme s# i trgnavme po Tebe.”
29 Toj im re~e: „Vistina vi velam,
nema nikoj koj{to ostavil ku}a ili roditeli, ili bra}a, ili sestri, ili `ena, ili deca, zaradi carstvoto Bo`jo,
30 A da ne dobil mnogu pove}e od toa
vo ova vreme, a vo idniot vek - i `ivot
ve~en.”
21
Isus po tretpat ja navestuva
Svojata smrt i voskresenie
(Mt 20,17-19; Mr 10,32-34)
I koga gi zede so Sebe Dvanaesetminata, im re~e: „Eve, se iska~uvame
kon Erusalim i s# }e se ispolni, {to
napi{ale
prorocite
za
Sinot
^ove~ki:
32 deka }e bide predaden na neznabo{ci i }e se potsmevaat so Nego, }e Go izma~uvaat i }e Go plukaat,
33 }e Go bijat i }e Go ubijat, i na tretiot den }e voskresne.”
34 No tie ni{to od ova ne razbraa;
ovie zborovi za niv bea sokrieni i tie
ne sfatija {to im ka`a.
31
Progleduvaweto na slepiot
(Mt 20,29-34; Mr 10,46-52)
A dodeka se pribli`uva{e Toj do
Erihon, eden slep ~ovek sede{e kraj
patot i prose{e;
35
22
5,11
12,33
Sir 29,11
Mt 6,20
Dela 2,45
Kol 3,1-2
27
1,37
1 Mojs
18,14
Er 32,17
Jov 42,2
Mk 14,36
29
14,26
30
20,34-35
Mt 12,32
31
Mt 8,20
Dela 3,18
32
9,22.44-45
17,25
34
9,45
Mk 9,32
101
EVANGELIE SPORED LUKA
37
Mt 2,23
Dela 2,22
22,8
38
Mt 1,1
9,27
42
7,50
17,19
43
2,20
19,37
19,1
Mk 10,46
2
Mt 5,46
3
9,9
i {tom ~u deka pokraj nego minuva
narod, se raspra{uva{e: „[to e toa?”
37 Mu ka`aa deka minuva Isus od
Nazaret.
38 Toga{ toj izvika i re~e: „Isuse,
Sine Davidov, smiluvaj mi se!”
39 Onie {to odea napred, go opomenaa
da mol~i; no toj u{te poglasno vika{e:
„Sine Davidov, smiluvaj mi se!”
40 Isus zastana i zapoveda da Mu go
dovedat. I koga mu prijde, go pra{a,
41 velej}i: „[to saka{ da ti napravam?” Toj re~e: „Gospodi, da progledam!”
42 Toga{ Isus mu re~e: „Progledaj!
Verata tvoja te spasi.”
43 I odedna{ progleda i trgna po Nego, slavej}i Go Boga. I siot narod, koga
go vide toa, Mu vozdade slava na Boga.
36
7
15,2
2 Mojs
15,24
16,2
Mt 20,11
1 Kor
10,10
19
Isus i Zakhej
Potoa vleze Isus vo Erihon i
minuva{e niz nego.
2 I ete, eden ~ovek po ime Zakhej, koj
be{e na~alnik na carinicite, i be{e
8 bogat,
3 nastojuva{e da vidi Koj e Toj Isus,
2 Mojs 22,1
3 Mojs 6, no ne mo`e{e od narodot, za{to be{e
2-5
4 Mojs 5, nizok po rast.
6-7
4 Zatoa potr~a napred i se ka~i na ed2 Car 12,6
Izreki na diva smokva za da Go vidi, bidej}i
6,31
pokraj nea treba{e da pomine.
5 Isus, pak, koga dojde na toa mesto,
9
2,11 pogledna nagore, go vide i mu re~e:
3,8
Dela „Zakhej, slezi pobrgu, za{to denes tre16,31.34 ba da bidam vo tvojot dom.”
Rim 4,16
6 I toj vedna{ sleze i Go primi so
Gal 3,7.29
radost.
10
7 I site, koga go vidoa toa, negoduvaa
15,6.9.24.32
Ez 34,16 i rekoa: „Otide da gostuva kaj gre{en
~ovek.”
8 A Zakhej zastana i Mu re~e na Gospod: „Gospodi, eve polovinata od svojot
imot }e ja dadam na siromasi; i ako
nekogo sum o{tetil, ~etvorno }e
vratam.”
9 A Isus mu re~e: „Denes dojde spasenieto za ovoj dom, za{to i toj e sin
Avraamov.
10 Za{to Sinot ^ove~ki dojde da go
pobara i da go spasi ona {to e zagubeno.”
Parabola za doverenite zlatnici
(Mt 25,14-30)
A na onie {to go slu{aa ova, im
ka`a i edna parabola, bidej}i be{e
blizu do Erusalim i tie mislea deka
vedna{ }e se pojavi carstvoto Bo`jo,
12 pa re~e: „Eden blagorodnik zaminuva{e vo dale~na zemja da primi carska
vlast za sebe i potoa da se vrati.
13 Toga{ gi povika svoite deset slugi, im dade deset mini i im re~e: ‚Trguvajte so niv, dodeka da se vratam!'
14 No gra|anite go mrazea i ispratija
po nego pratenici, velej}i: ‚Nej}eme
toj da caruva nad nas.'
15 A koga se vrati, po primaweto na
carskata vlast, naredi da gi povikaat
onie slugi, na koi im gi be{e dal parite, za da vidi, koj kolku spe~alil.
16 Dojde prviot i mu re~e: ‚Gospodare,
tvojata mina zaraboti deset mini.'
17 I mu re~e: ‚Dobro, veren slugo; vo
mala rabota be{e veren, eve ti vlast
nad deset gradovi.'
18 Dojde vtoriot i re~e: ‚Gospodare,
tvojata mina zaraboti pet mini.'
19 A toj i nemu mu re~e: ‚I ti bidi nad pet gradovi.'
20 I drug dojde, velej}i: ‚Gospodare,
eve ti ja tvojata mina, {to ja ~uvav
zavrzana v krpa,
21 za{to se pla{ev od tebe, bidej}i si
strog ~ovek: zema{ od kade {to ne si
ostavil i `nee{, kade {to ne si seel.'
22 A toj mu re~e: ‚So tvojata usta }e
ti sudam, lukav slugo; ti znae{ deka
sum strog ~ovek: zemam od kade {to ne
sum ostavil i `neam, kade {to ne sum
seel;
23 toga{, zo{to ne gi dade moite pari
kaj trgovcite, ta koga }e se vratam, da
si go soberam sose dobivka?'
24 Pa im re~e na prisutnite: ‚Zemete
ja od nego minata i dajte mu ja na onoj,
{to ima deset mini!'
25 I mu rekoa: ‚Gospodare, toj ima deset mni!'
26 Vi velam deka sekomu {to ima }e
mu se pridade; a od onoj {to nema, }e mu
se odzeme i ona {to go ima.
11
11
2,38
9,27.51
18,31
12
Mk 13,34
14
Ps 2,2
Jn 19,15.21
17
16,10
24
20,16
26
Mt 13,12
Mk 4,25
102
EVANGELIE SPORED LUKA
27
A onie moi neprijateli, {to ne sakaat da caruvam nad niv, dovedete gi tu28 ka i pogubete gi pred mene!”
27
Ps 2,9
9,51
13,22
Isusovoto sve~eno vleguvawe
vo Erusalim
29
(Mt 21,1-11, Mr 11,1; Jn 12,12-19)
Mt 21,17
32
22,13
34
7,13
35
Zah 9,9-10
36
4 Car 9,13
37
2,20
3 Car
1,38.40
38
2,14
Ps 118,26
148,1
39
Mt 21,
15-16
40
Avak 2,11
41
Jn 11,35
Koga go re~e toa, Toj trgna ponatamu, iska~uvaj}i se kon Erusalim.
29 I koga se pribli`i do Vitfagija i
Vitanija, do takanare~enata Maslinova Gora, isprati dva u~enika,
30 velej}i: „Odete vo selono otsprotiva. [tom }e vlezete vo nego, }e najdete
edno vrzano magare, koe nieden ~ovek ne
go javal. Odvrzete go i dovedete go!
31 I ako ve pra{a nekoj: ‚Zo{to go
odvrzuvate?' Ka`ete mu vaka: ‚Toa Mu e
potrebno na Gospoda.'”
32 Koga otidoa ispratenite, najdoa
kako {to im be{e rekol.
33 I koga go odvrzuvaa magareto, stopanite negovi im rekoa: „Zo{to go
odvrzuvate magareto?”
34 Tie odgovorija: „Potrebno Mu e na
Gospoda.”
35 I go dovedoa kaj Isus, pa {tom gi
nafrlija oblekite svoi na magareto,
Mu pomognaa na Isus da se ka~i.
36 I dodeka minuva{e Toj, gi postilaa svoite nametki po patot.
37 A koga nabli`i do podno`jeto od
Maslinovata Gora4, seto mno{tvo u~enici po~na, raduvaj}i se, gromoglasno
da Go proslavuva Boga, za site ~uda {to
gi vidoa,
38 velej}i: „Blagosloven e Carot Koj
doa|a vo imeto Gospodovo! Mir na neboto i slava vo visinite!”
39 A nekoi farisei od narodot Mu rekoa: „U~itele, zabrani im na u~enicite
Tvoi!”
40 No Toj im odgovori i re~e: „Vi velam, ako tie zamolknat, kamewata }e
povikaat.”
28
Isus pla~e za Erusalim
A koga se pribli`i i go vide gradot, zaplaka nad nego
41
4 19,37. Eleonska Gora.
i re~e: „Koga bi mo`el vo ovoj tvoj 42
den i ti da go doznae{ ona {to e 8,10
13,34-35
potrebno za tvojot mir! No toa e sega 5 Mojs
32,29
sokrieno od tvoite o~i.
Is 6,9-10
43 Za{to }e dojdat denovi za tebe i ne- Mt 13,14
11,
prijatelite tvoi }e te opkru`at so ro- Rim
8-10
vovi i }e te opkolat, i }e te pritesnat
43
od site strani;
21,20-24
44 i }e te razorat tebe i decata tvoi
Er 6,6
vo tebe i nema da ostavat kamen na Ez 4,2
kamen od tebe, za{to ne si go pozna 44
1,68
vremeto koga be{e poseten.”
42
Isus vo hramot
(Mt 21,12-17; Mr 11,15-19; Jn 2,13-22)
12,54-56
21,6
23,28-31
Ps 136,9
Mt 24,2
1 Ptr 2,12
I koga vleze vo hramot, po~na da gi
goni onie {to prodavaa i kupuvaa vo 46
3 Car 8,
nego,
30-40
46 velej}i im: „Napi{ano e: ‚Domot
Is 56,7
Moj e dom za molitva, a vie go napra- Er 7,11
vivte razbojni~ka pe{tera.'”
47
47 I pou~uva{e sekoj den vo hramot. A 6,11
21,37
prvosve{tenicite i kni`nicite, i Mt 12,14
stare{inite narodni, nastojuvaa da go 26,55
Jn 5,18
pogubat,
18,20
48 no ne pronajdoa kako da Mu go na48
pravat toa, za{to siot narod Go slu{a- 20,19
21,38
{e so golemo vnimanie.
45
Isusovata vlast
20
(Mt 21,23-27; Mk 11,27-33)
20,2
Jn 2,18
Eden den, dodeka Toj go pou~uva- Dela 4,7
{e narodot vo hramot i go pro- 4
poveda{e Evangelieto, pristapija pr- 11,16
Mt 3,6
vosve{tenicite i kni`nicite so sta- Dela 10,37
re{inite
5
2 i Mu rekoa, velej}i: „Ka`i ni, so
Mt 21,32
kakva vlast go vr{i{ toa, ili koj e toj
6
{to Ti ja dal taa vlast?”
Mt 14,5
3 A Toj im odgovori i re~e: „]e ve
pra{am i jas eden zbor, i ka`ete mi:
4 Dali kr{tevaweto Jovanovo be{e
od neboto, ili od lu|eto?”
5 A tie po~naa da razmisluvaat i da
si zboruvaat me|u sebe: „Ako ka`eme od neboto, }e re~e - Zo{to ne mu poveruvavte?
6 Ako, pak, re~eme - od lu|eto, toga{
siot narod }e n# kamenuva, bidej}i e
uveren deka Jovan be{e prorok.”
103
EVANGELIE SPORED LUKA
9
Zatoa odgovorija: „Ne znaeme od
kade e.”
8 Isus im re~e: „Nitu Jas nema da vi
10-12 ka`am so kakva vlast go vr{am toa.”
7
Is 5,1
Mt 25,14
2 Let
36,15-16
13
3,22
16
Dela 13,46
28,28
17
Ps 118,22
Is 28,16
Dela 4,11
1 Ptr 2,7
18
Is 8,14-15
19
19,47
22,2
Mt 14,5
Dela 5,26
20
11,54
16,15
Parabola za nemilosrdnite lozari
(Mt 21,33-46; Mr 12,1-12)
I po~na da mu ja raska`uva na narodot ovaa parabola: „Eden ~ovek nasadi
lozje i go predade na lozari, pa si zamina na podolgo vreme.
10 A vo svoe vreme isprati kaj
lozarite eden sluga za da mu dadat od
rodot na lozjeto; no lozarite go
natepaa i go pu{tija prazen.
11 I prati povtorno drug sluga: no
tie i nego go natepaa i go posramija, pa
go ispratija prazen.
12 Isprati i tret, a tie i nego go ranija i go izbrkaa.
13 Toga{ gospodarot na lozjeto re~e:
‚[to da napravam? ]e go ispratam svojot vozquben sin, mo`ebi koga }e go
vidat, }e se zasramat.'
14 No lozarite, {tom go vidoa, si razmisluvaa me|u sebe, velej}i: ‚Ovoj e
naslednikot! Ajde da go ubieme i nam
da ni ostane nasledstvoto!'
15 I koga go izvedoa nadvor od lozjeto,
go ubija. [to }e im napravi, pak, gospodarot na lozjeto?
16 ]e dojde i }e gi pogubi ovie lozari,
a lozjeto }e go predade na drugi.” A
onie {to slu{aa, rekoa: „Da ne dade
Bog!”
17 No Toj, koga gi pogledna, im re~e:
„[to zna~i toga{ napi{anoto: ‚Kamenot {to go otfrlija yidarite, stana kamen temelnik'.
18 Sekoj {to }e padne vrz toj kamen,
}e se razbie; a vrz kogo toj }e padne, }e
go zdrobi.”
9
Za danokot
(Mt 22,15-22; Mr 12,13-17)
19 I vo toj ~as prvosve{tenicite i
kni`nicite sakaa da stavat raka na
Nego, no se pla{ea od narodot; za{to
sfatija deka za niv ja ka`a ovaa parabola.
20 I debnej}i Go, ispratija i lukavi
lu|e, koi se prepravaa deka se pravedni,
za da Go fatat vo nekoj zbor i da mo`at
da Go predadat na na~alstvoto i na
vlasta upravnikova.
21 I Go pra{aa, velej}i: „U~itele,
znaeme deka pravo zboruva{ i u~i{, i
ne gleda{ koj e koj, tuku vistinski pou~uva{ za patot Bo`ji;
22 Pozvoleno li ni e da mu davame danok na carot ili ne?”
23 A Toj go razbra nivnoto lukavstvo
i im re~e: „Zo{to Me isku{uvate?
24 Poka`ete mi eden denarij: ^ija
slika i natpis stoi tamu?” Tie odgovorija: „Na carot.”
25 Pa im re~e: „Podajte go carevoto
na carot, a Bo`joto na Boga!”
26 I ne mo`ea da fatat ne{to vo Negovite zborovi pred narodot, tuku samo
se za~udija na odgovorot Negov i zamolknaa.
21
Pra{awe za voskresenieto
na mrtvite
35
(Mt 22,23-33; Mr 12,18-27)
36
Toga{ pristapija nekoi od sadukeite, {to tvrdat deka nema voskresenie,
pa Go pra{aa,
28 velej}i: „U~itele, Mojsej ni napi{a: Ako nekomu umre brat, koj imal `ena i umrel bezdeten, brat mu da ja zeme
`enata i da go podigne potomstvoto na
svojot brat.
29 Si bea sedum bra}a. Prviot ja zede
`enata i umre bez deca.
30 @enata ja zede vtoriot, no i toj
umre bez deca.
31 Potoa ja zede i tretiot, a taka isto
i site sedummina ne ostavija deca i
umrea.
32 Po site niv, umre i `enata.
33 Pri voskresenieto, pak, na kogo od
niv taa }e mu bide `ena, bidej}i sedummina ja imaa za `ena?”
34 Im odgovori Isus i re~e: „Sinovite od ovoj svet se `enat i ma`at;
35 no onie {to }e bidat udostoeni da
go dobijat onoj svet i voskresenieto od
mrtvite, nitu }e se `enat, nitu }e se
ma`at;
36 vsu{nost, tie ve}e ne mo`at da umrat, zatoa {to se kako angeli, a bidej}i
27
3 Mojs
19,15
Ps 26,11
51,15
Dela 9,2
10,34
Gal 2,6
Jk 2,1
22
Rim 13,6
25
23,2
Rim 13,7
27
Dela 4,1-2
23,8
1 Kor
15,12
28
1 Mojs 38,8
5 Mojs 25,5
34
17,27
Mt 24,38
Fil 3,11
1 Jn 3,2
104
EVANGELIE SPORED LUKA
37 se sinovi na voskresenieto, tie se
2 Mojs 3,6
Dela 3,13
Rim 6,
10-11
38
Dela 17,28
Rim 14,8-9
39
Mk 12,28
40
9,45
42-43
Ps 110,1
Dela 2,
34-35
1 Kor
15,25
sinovi Bo`ji.
37 A deka mrtvite }e voskresnat, toa
go poka`a i Mojsej kaj kapinata, koga
Go nare~e Gospod - Bog Avraamov, Bog
Isakov i Bog Jakovov.
38 A Bog ne e Bog na mrtvite, tuku na
`ivite, za{to vo Nego se site `ivi.”
39 A nekoi od kni`nicite odgovorija
i rekoa: „U~itele, dobro re~e!”
40 I pove}e ne se osmeluvaa za ni{to
da Go pra{aat. A toj im re~e:
Mesijata i David
(Mt 22,41-46; Mr 12,35-37)
„Kako, pak, velat deka Hristos e
46
sin
Davidov?
11,43
42 Ta i samiot David veli vo Knigata
na psalmite: ‚Mu re~e Gospod na Mojot
21,3-4 Gospod: sedi od Mojata desna strana,
2 Kor 8,12
43 dodeka ne gi polo`am neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi!'
44 Zna~i David Go narekuva Gospod.
Pa kako toga{ mo`e da mu bide sin?”
41
Isusoviot sud za kni`nicite
(Mt 23,1-36; Mr 12,38-40)
I dodeka siot narod slu{a{e, Toj
im re~e na u~enicite Svoi:
46 „^uvajte se od kni`nicite {to miluvaat da odat vo dolgi obleki i sakaat
pozdravi po pazari{tata, predni mesta
vo sinagogite i da se prvi na gozbite;
47 {to gi podjaduvaat domovite na
vdovicite i licemerno dolgo se molat.
Tie }e dobijat pote{ka presuda.”
45
Za darot od edna vdovica
(Mr 12,41-44)
21
Koga gi podigna o~ite, vide
kako bogatite gi pu{taat svoite
prilozi vo riznicata na hramot.
2 Vide isto taka i edna bedna vdovica,
koja pu{ti tamu dve lepti,
3 pa re~e: „Vistina vi velam, ovaa
bedna vdovica od site pove}e prilo`i;
4 site ovie dadoa prilozi na Boga od
svojot vi{ok; taa, pak, pu{ti od svojata nema{tija - siot imot {to go ima{e.”
Isus go najavuva razurnuvaweto
na hramot
(Mt 24,1-2; Mr 13,1-2)
6
19,44
Er 7,12-15
26,1-19
Ez 8-11
Mih 3,12
Mt 26,61
27,40
Mk 14,58
Dela 6,14
I dodeka nekoi zboruvaa za hramot,
deka e ukrasen so ubavi kamewa i zavetni darovi, Toj im re~e:
6 „]e dojde vreme vo koe od seto ova
{to go gledate nema da ostane nitu 7
17,20
kamen, {to ne }e bide urnat.”
Dela 1,6
5
Bliski i dale~ni znaci na Sudot
(Mt 24,3-8; Mr 13,3-8)
7 I Go pra{aa, govorej}i: „U~itele, a
koga }e bide toa i kakov e znakot deka
toa po~nuva da se slu~uva?”
8 Toj re~e: „Vnimavajte da ne ve
prela`at! Za{to mnozina }e dojdat pod
Moe ime i }e zboruvaat deka sum Jas, i
deka vremeto se pribli`i. No, ne odete
po niv!
9 A koga }e ~uete za vojni i buntovi,
ne pla{ete se; seto toa treba najnapred
da se slu~i, no krajot e vedna{.”
10 Toga{ im re~e: „]e se krene narod
protiv narod i carstvo protiv carstvo;
11 a na nekoi mesta }e ima i golemi
potresi, i glad i pomor; }e ima straotni pojavi i golemi znaci na neboto.
17,23
Er 14,14
1 Jn 2,18
9
Dan 2,28
10
Is 19,2
2 Let 15,6
12
12,11
Jn 16,2
13
24,48
Dela 1,8
Fil 1,
12-13
14-15
12,11-12
15
Jn 14,18
Dela 6,10
Prethodnite progonstva
i svedo{tvo
16
(Mt 10,17-22 Mr 13,9-13)
17
A pred seto toa }e stavat race na
vas i }e ve gonat, predavaj}i ve vo sinagogite i zatvorite, i }e ve vodat pred
carevi i upravnici, zaradi Moeto ime.
13 I toa }e vi bide vam za svedo{tvo.
14 I zatoa vre`ete vo va{ite srca, da
ne razmisluvate odnapred {to }e
odgovorite,
15 za{to Jas }e vi dadam usta i mudrost, na koja ne }e mo`at da $ protivre~at nitu da $ se protivstavat site
va{i protivnici.
16 ]e bidete predadeni isto taka i od
roditeli, i od bra}a, i od rodnini i od
prijateli, a nekoi od vas }e bidat i
ubieni;
17 i }e bidete namrazeni od site, zaradi Moeto ime.
12
8
11,49
Jn 15,18-21
105
EVANGELIE SPORED LUKA
18
12,7
1 Car
14,45
Mt 10,30
Dela 27,34
No, nitu vlakno od glavata va{a
nema da zagine;
19 so trpenie spasuvajte gi du{ite
svoi.”
18
Isus go najavuva
razurnuvaweto na Erusalim
19
8,15
Mt 10,22
Evr 10,36
Otkr 2,7
20
19,43
23,28-31
21
17,31
22
5 Mojs
32,35
Is 34,8
Er 46,10
Os 9,7
23
1 Kor 7,26
24
5 Mojs
28,64
Is 63,18
Er 21,7
Ps 78,1
Dan 8,13
9,26
Ezd 9,7
1 Mak
3,45.51
Rim 11,25
(Mt 24,15-21; Mr 13,14-19)
„A koga }e go vidite Erusalim
opkolen od vojski, toga{ znajte deka e
blisku negovoto zapustuvawe.
21 Toga{, onie {to se nao|aat vo Judeja, neka begaat vo planinite; i koi se vo
gradot, da izlezat od nego; a koi se po
okolnite mesta, neka ne vleguvaat vo
nego,
22 za{to toa e vremeto na odmazda, vo
koe }e se ispolni s# {to e napi{ano.
23 No te{ko na bremenite i doilkite
vo tie dni, za{to golema maka }e ima
po zemjata, i gnev vrz ovoj narod;
24 i }e padnat od se~iloto na me~ot, i
}e bidat odvedeni vo ropstvo me|u site
narodi; a Erusalim }e go gazat neznabo{ci, s# dodeka ne se ispolnat vremiwata na neznabo{cite.”
20
Doa|aweto na Sinot ^ove~ki
25
27
Dan 7,13
7,14
Mt 26,64
Evr 10,37
Otkr 1,7
Nabli`uvaweto
na Carstvoto Bo`jo
(Mt 24,32-35; Mr 13,28-31)
28
A koga }e po~ne toa da stanuva, is-
28 pravete se i podignete gi glavite svoi,
1,68
Rim 8,23
13,11
Kol 1,14
17,27-28
Izreki
Neophodno e da se bide buden
23,20
34 „Samo pazete se: va{ite srca da ne Mt 24,
bidat nate`nati od prejaduvawe i pi- 48-50
Mk 4,19
janstvo, i tegobni gri`i za ovoj `ivot, 1 Sol
za da ne ve zatekne onoj den nenadejno; 5,3.6-7
35 za{to toj }e dojde kako stapica za 35
Is 24,17
site {to `iveat po celata zemja;
36 bidete budni vo sekoe vreme i mole36
te se, za da se udostoite da go izbegnete 18,1
24,42
seto ona {to treba da se slu~i i da zas- Mt
25,13
1 Ptr 4,7
tanete pred Sinot ^ove~ki!”
Otkr 6,17
Poslednite denovi na Isus
37
19,47
vo hramot
22,53
37 Dewe Toj be{e vo hramot i pou~u- Mk
va{e, a no}e izleguva{e i no}eva{e vo 11,1.11.19
Jn 18,20
gorata nare~ena Maslinova.
38 I siot narod doa|a{e nautro kaj
22,1
Nego vo hramot, za da Go slu{a.
Zagovorot protiv Isus
(Mr 24,29-31; Mr 13,24-27)
„I }e ima znaci na sonceto, i na
mese~inata
i na yvezdite, a na zemjata 25
Is 13,10 taga kaj narodite od neizvesnosta i od
Ez 32,7 bu~eweto na moreto, i od branovite;
Joil 2,10
26 lu|eto }e umiraat od strav i od
3,3-4
Ps 45,2-3 is~ekuvawe na ona {to }e go snajde sve3 Ptr 3,10
Otkr 6, tot, za{to i silite nebesni }e bidat
12-13 razni{ani.
27 I toga{ }e Go vidat Sinot ^ove~26
Is 34,4 ki kako doa|a na oblaci, so golema sila
Agej 2,6.21
i slava.
Otkr 11,2
Pa taka, koga }e vidite deka stanu- 31
va ova, znajte deka se pribli`i car- 9,27
10,11
stvoto Bo`jo.
32 Vistina vi velam, nema da pomine 33
16,17
ovoj rod, dodeka ne se ispolni seto toa. Mt 5,18
33 Neboto i zemjata }e minat, no
34
zborovite Moi nema da minat.”
8,14
31
za{to se pribli`uva va{eto izbavuvawe.”
29 I im ja ka`a ovaa parabola:
„Poglednete ja smokvata i site drvja;
30 koga }e vidite deka poteruvaat, sami znaete deka letoto e ve}e blizu.
(Mt 26,1-5; Mk 14,16; Mk 14,1-2,10-11)
22
2 Mojs
12,1-27
Jn 11,57
2
Se pribli`uva{e praznikot Er 26,21
Mt 12,14
Beskvasnici, nare~en Pasha;
14,5
2 a prvosve{tenicite i kni`nicite
baraa na~in kako da Go pogubat, za{to 3
4,13
se pla{ea od narodot.
Mt 10,2-4
3 I vleze satanata vo Juda, nare~en Jn 13,2.27
Dela 1,17
Iskariotski, koj be{e vbroen me|u
4
Dvanaesetminata.
4 I koga otide, se dogovori so prvo- 22,52
Dela 4,1
sve{tenicite i na~alnicite, kako da
7
im Go predade.
22,1
5 Tie se zaraduvaa i se spogodija so
2 Mojs
12,14-21
nego da mu dadat srebrenici.
5 Mojs
6 Toj veti i bara{e pogodno vreme, da 16,6-8
im Go predade bez prisustvo na narodot.
Prigotvuvawe na Pashalnata Ve~era
(Mt 26,17-20; Mr 14,12-21;
Jn 13,21-30)
7 Dojde denot Beskvasnici, koga treba{e da se zakole pashalnoto jagne;
106
EVANGELIE SPORED LUKA
8
19,29
2 Mojs
12,8-11
Dela 3,1
13
19,32
14
Mt 26,20
15
12,49-50
Dela 3,18
Evr 2,18
16
13,29
14,15
17
1 Kor
10,16
pa gi isprati Isus Petar i Jovan i
im re~e: „Odete i prigotvete ni pasha,
za da jademe!”
9 A tie Mu rekoa: „Kade saka{ da
prigotvime?”
10 Toj im re~e: „Ete, koga }e vlezete v
grad, }e ve sretne ~ovek {to nosi stomna so voda; odete po nego vo ku}ata, kade
{to }e vleze,
11 i ka`ete mu na doma}inot od ku}ata: ‚U~itelot ti veli: kade e sobata,
vo koja treba da jadam pasha so u~enicite Svoi?'
12 I toj }e vi poka`e golema odaja,
poslana; tamu prigotvete.”
13 Koga otidoa, najdoa kako {to im be{e rekol i ja prigotvija pashata.
Poslednata ve~era
18
(Mt 26,26-30; Mr 14,22-26;
1Kor 11,23-25)
Mt 3,2
6,10
19
9,16
24,30
2 Mojs
12,14
13,9
Dela 27,35
1 Kor
10,16
20
2 Mojs 24,8
Er 31,31
32,40
Zah 9,11
Evr 9,20
21
Ps 40,9
Jn 13,21
22
Mt 8,20
Dela 2,23
23
Jn 13,22
Koj e pogolem
8
A koga dojde vremeto, Toj sedna na
trpezata i dvanaesetminata so nego.
15 I im re~e: „Od s# srce sakav da ja
jadam ovaa Pasha so vas, pred da postradam;
16 za{to, vi velam: nema ve}e da jadam
od nea, s# dodeka taa ne se ispolni vo
carstvoto Bo`jo.”
17 I otkako ja zede ~a{ata, zablagodari i re~e: „Zemete i razdelete ja me|u
sebe,
18 za{to, vi velam, nema pove}e da
pijam od lozoviot plod, dodeka ne dojde
carstvoto Bo`jo.”
19 Potoa zede leb i zablagodari, go
prekr{i i im dade, velej}i: „Ova e Moeto telo, {to se dava za vas; pravete go
ova za Moj spomen!”
20 Isto taka i so ~a{ata, po ve~erata,
velej}i: „Ovaa ~a{a e Noviot zavet vo
Mojata krv, koja se proleva za vas.
14
Najavuvawe na predavstvoto
(Mt 18,1; 20,25-28; Mr 9,34; 10,42-45)
A se pojavi me|u niv i raspravija,
koj od niv da se smeta za pogolem.
25 No Toj im re~e: „Carevite vladeat
nad narodite, a onie {to upravuvaat
nad niv se vikaat dobrotvori.
26 Vie, pak, nemojte taka; no pogolemiot me|u vas da bide kako najmaliot i
toj, {to e stare{ina, da bide kako sluga.
27 Za{to koj e pogolem, toj {to sedi
na trpeza, ili onoj {to poslu`uva? Zar
ne e onoj {to sedi? A Jas sum me|u vas
kako sluga.
28 No vie ste onie {to izdr`avte so
Mene vo Moite isku{enija,
29 i Jas vi vetuvam, kako {to Mi veti
Mojot Otec, carstvo,
30 za da jadete i da piete na trpezata
Moja vo carstvoto Moe, i da sednete na
prestoli i da im sudite na dvanaesette
Izrailevi kolena.”
24
Pretska`uvawe
na Petrovoto otka`uvawe
(Mt 26,31-35; Mr 14,27-31
Jn 13,36-38)
9,46
26
9,48
Mt 20,26
27
Jn 13,4-16
28
Dela 1,21
29
12,32
2 Mojs 19,6
Evr 9,20
1 Ptr 2,9
Otkr 5,10
30
13,28
Mt 19,28
Otkr 3,
20-21
31
Amos 9,9
Jov 1,6-12
Mt 4,18
2 Kor 2,11
32
2 Car
15,20-21
Mt 16,18
Jn 17,15
21,15-17
33
22,54
I re~e Gospod: „Simone, Simone, 34
ete, satanata posaka da ve see kako p~e- 22,61
nica;
32 no Jas se molev za tebe za da ne se
izgubi tvojata vera; a ti koga }e se 35
9,3
obrati{, ukrepi gi bra}ata svoi!”
10,4
33 A toj Mu odgovori: „Gospodi, gotov
sum da odam so Tebe i v zatvor, i vo 36
22,49
smrt.”
Mt 10,34
34 No Toj mu re~e: „Ti velam, Petre,
nema denes da zapee petelot, dodeka ti
tripati ne odre~e{ deka Me poznava{.”
31
(Mt 26,20-25; Mr 14,17-21)
]ese, torba i me~
No, ete, rakata na onoj {to Me predava e so Mene na trpezava.
22 Sinot ^ove~ki, pak, zaminuva, spored ona {to e opredeleno, no te{ko mu
na onoj ~ovek, {to }e Go predade.”
23 I po~naa da se pra{uvaat me|u sebe, koj li }e e od niv {to }e go napravi
toa?
35 Pa im re~e: „Koga ve pra}av bez
}ese, i bez torba, i bez obuvki, dali vi
nedostasuva{e ne{to?” Tie odgovorija:
„Ni{to.”
36 I im re~e: „No sega, koj ima }ese,
neka si go zeme, isto taka i torba; a koj
nema, neka si ja prodade oblekata i
neka si kupi no`;
21
24
107
EVANGELIE SPORED LUKA
37
za{to, vi velam, na Mene treba da
se ispolni i ova od Pismoto: ‚I me|u
zlostornici Go vbroija.' Za{to ona
{to se odnesuva za Mene, se ispolnuva.”
38 A tie rekoa: „Gospodi, eve ovde ima
39
dva
no`a.” Toj im odgovori: „Dovolni
21,37
Mt 26,30 se.”
37
23,32
Is 53,12
Jn 19,28
Dela 8,
32-33
Mk 11,1
Jn 18,1
40
11,4
Mt 6,13
41
3,21
42
Mt 6,10
Mk 10,38
Jn 5,30
43
Dan 10,18
46
22,40
47
Dela 1,16
49
22,36
50
Jn 18,10.26
Molitva na Maslinovata Gora
(Mt 26,36-46; Mr 14,32-42)
I koga izleze, trgna, kako obi~no,
kon Maslinovata Gora; po Nego odea i
u~enicite Negovi.
40 A {tom dojde na toa mesto, im re~e:
„Molete se za da ne padnete vo isku{enie!”
41 I Toj se odvoi od niv, kolku kamen
{to mo`e da se dofrli, pa otkako gi
prekloni kolenata i se mole{e,
42 velej}i: „O~e, koga bi sakal da ja
trgne{ ovaa ~a{a od Mene! No neka ne
bide mojata volja, tuku Tvojata!”
43 I mu se javi angel od neboto i Go
potkrepuva{e.
44 Pa, bidej}i se nao|a{e vo vnatre{na borba, pousrdno se mole{e, a potta
Mu be{e kako kapki krv, {to pa|aa na
zemjata.
45 [tom stana od molitvata, dojde kaj
u~enicite Svoi i gi najde zaspani od
taga.
46 I im re~e: „Zo{to spiete? Stanete
i molete se za da ne padnete vo isku{enie!”
39
Judinoto predavstvo
(Mt 26,47-56; Mr 14,43-50; Jn 18,3-11)
47 I u{te dodeka Toj zboruva{e, ete,
se pojavi mno{tvo lu|e i eden od
Dvanaesetminata, nare~en Juda, ode{e
pred niv; i Mu pride na Isus da Go
celiva. Za{to takov znak im be{e dal:
„Kogo }e Go celivam, Toj e.”
48 A Isus mu re~e: „Judo, so celiv li
Go predava{ Sinot ^ove~ki?”
49 Onie, pak, {to bea so Nego, koga vidoa {to }e stane, Mu rekoa: „Gospodi,
da udrime li so no`?”
50 I eden od niv go udri slugata na
prvosve{tenikot i mu go otse~e desnoto uvo.
A Isus odgovori i re~e: „Ostavete
go toa, zaprete!” Pa go dopre uvoto negovo i go isceli.
52 A na prvosve{tenicite i hramovnite upravnici i na stare{inite, {to
bea do{le protiv Nego, Isus im re~e:
„Kako na razbojnik li ste izlegle so
me~evi i stapovi za da Me fatite?
53 Sekoj den bev so vas vo hramot i ne
krenavte raka na Mene, no sega e va{eto vreme i vlasta na temninata.”
51
Petrovoto otka`uvawe
(Mt 26,57-58, 69-75; Mr 14,53-54,
66-72; Jn 18,12-18, 25-27)
I koga Go fatija, Go povedoa i vovedoa vo domot na prvosve{tenikot. A
Petar oddaleku ode{e po Nego.
55 Koga zapalija ogan nasrede dvorot i
sednaa zaedno, sedna i Petar me|u niv.
56 A edna sluginka, {tom go vide kako
sedi pokraj ognot, pogledna na nego i
re~e: „I ovoj be{e so Nego!”
57 No toj se odre~e od Nego, velej}i:
[email protected], ne Go poznavam!”
58 Malku potoa go vide eden drug i
re~e: „I ti si od niv!” No Petar mu
re~e: „^oveku, ne sum!”
59 A koga mina vreme okolu eden ~as,
eden drug ~ovek po~na da tvrdi, zboruvaj}i: „Navistina, i ovoj be{e so Nego,
za{to e Galileec!”
60 No Petar re~e: „^oveku, ne znam
{to zboruva{!” I odedna{, u{te dodeka govore{e, zapea petel.
61 Toga{ Gospod se zavrti i go pogledna Petar, a Petar se seti na Gospodovite zborovi {to Mu gi be{e rekol:
„U{te dodeka petel ne propee, tripati
}e se odre~e{ od Mene.”
62 I {tom izleze nadvor, zaplaka gorko.
54
Prvite izma~uvawa
(Mt 26,67-68; Mr 14,65)
A lu|eto, {to go dr`ea Isus, Mu se
potsmevaa i Go tepaa.
64 Pa, otkako Go pokrija, Go udiraa po
liceto, i go pra{uvaa, velej}i: „Prore~i koj Te udri?”
65 I mnogu drugi huli rekoa protiv
Nego.
63
52
22,37
53
19,47
21,37
Jn 7,30
Kol 1,13
54
22,33
59
Dela 4,13
61
22,34
64
Jov 16,11
108
EVANGELIE SPORED LUKA
66
Isus pred Sinedrionot
Mt 26,57
Mk 11,27
67
Jn 3,12
8,45
10,24-25
69
Ps 110,1
Mt 8,20
Mt 22,44
70
1,35
4,3.9
Mt 14,33
Mk 1,1
Jn 10,24.36
71
Jn 10,30-33
23,2
20,20-26
3 Car
18,17
Dela 17,7
24,5
(Mt 26,59-66; Mr 14,55-64; Jn 18,19-24)
A koga se razdeni, se sobraa stare{inite narodni, prvosve{tenicite i
kni`nicite i Go odvedoa vo svojot Sinedrion,
67 i rekoa: „Ako si Ti Hristos, ka`i
ni!” No Toj im odgovori: „I ako vi ka`am, navistina nema da poveruvate.
68 A ako ve zapra{am, nema da Mi
odgovorite, nitu }e Me pu{tite
69 Otsega Sinot ^ove~ki }e sedi oddesno na silata Bo`ja.”
70 I site rekoa: „Ti li si, zna~i,
Sinot Bo`ji?” A Toj im re~e: „Vie velite deka sum Jas.”
71 A tie rekoa: „Kakvo svedo{tvo ni
treba u{te? Nie sami ~uvme od Negovata usta.”
66
Isus pred Pilat
3
22,70
Mt 2,2
23
(Mt 27,1-2;11-14; Mr 15,1-5;
Jn 18,28-38 )
I seto mno{tvo se krena, pa Go
povedoa kaj Pilat,
2 i po~naa da Go obvinuvaat, govorej23,14.22.41
Dela 3,13 }i: „Go najdovme Ovoj kako go odvra}a
13,28
Jn 18,38 narodot na{ i zabranuva da se dava da19,4.6 nok na carot, i veli deka e Toj Hristos
5 Car.”
3 Pilat Go zapra{a, velej}i: „Ti li
4,44
7 si Carot Judejski?” Toj odgovori i mu
Mt 14,1 re~e: „Ti veli{.”
4 Pilat im re~e na prvosve{tenicite
8
9,9 i na narodot: „Jas ne nao|am nikava viDela 4,27 na kaj Ovoj ^ovek.”
5 No tie i ponatamu velea deka Toj go
pobunuva narodot i pou~uva po cela
Judeja, po~nuvaj}i od Galileja pa do
ovde.
4
Isus pred Irod
A Pilat, {tom ~u za Galileja, zapra{a: „Zar e Ovoj ^ovek Galileec?”
7 I koga razbra deka e Toj od oblasta
Irodova, Go isprati kaj Irod, koj vo
toa vreme, isto taka, be{e vo Erusalim.
8 Irod, koga Go vide Isus, se zaraduva
mnogu, bidej}i odamna ima{e `elba da
go vidi, za{to be{e slu{al mnogu za
6
Nego, pa se nadeva{e deka }e vidi nekoe
~udo napraveno od Nego,
9 i Mu postavuva{e mnogu pra{awa,
no Toj ni{to ne mu odgovori.
10 A prvosve{tenicite i kni`nicite
stoeja i `estoko Go obvinuvaa.
11 Irod, pak, so vojnicite svoi, otkako Go ponizi i Mu oble~e svetla obleka, Go prati pak kaj Pilat.
12 Vo toj den Pilat i Irod stanaa
prijateli, za{to porano bea skarani
me|u sebe.
9
Isus osuden na smrt
20
(Mt 27,15-26; Mr 15,6-15;
Jn 18,39-19,16)
Pilat gi povika prvosve{tenicite, na~alnicite i narodot,
14 pa im re~e: „Mi go dovedovte Ovoj
^ovek kako buntovnik na narodot; a
eve, jas pred vas Go ispitav i ne najdov
kaj Nego nikakva vina vo ona, za {to Go
obvinuvate;
15 A nitu Irod, za{to Go prativ i kaj
nego; i ete, Toj ne napravil ni{to {to
bi zaslu`uvalo smrt;
16 pa zatoa }e Go kaznam i }e Go
pu{tam.”
17 A toj treba{e za praznikot da im
oslobodi eden zatvorenik.
18 No site tie zaedno povikaa, govorej}i: „Zemi Go Ovoj, a pu{ti ni go
Varava!”
19 Varava be{e frlen v zatvor zaradi
nekakva buna vo gradot i ubistvo.
20 Pilat odnovo povika, sakaj}i da Go
pu{ti Isus.
21 No tie vikaa, velej}i: „Raspni Go,
raspni!”
22 Toj i po tretpat im re~e: „Ta kakvo
zlo napravil Ovoj? Jas ne najdov vo Nego ni{to {to zaslu`uva smrt; pa zatoa
}e Go kaznam i }e Go pu{tam.”
23 No tie nastojuvaa so golem vik i
baraa Toj da bide raspnat; i nadvladea
nivniot vik i onoj na prvosve{tenicite.
24 I Pilat odlu~i da go ispolni
nivnoto barawe,
25 pa im go pu{ti zatvorenikot koj
be{e vo temnica zaradi bunt i ubistvo,
onoj za kogo baraa; i Isus im go predade na nivnata volja.
13
Jn 19,9
11
Mk 15,
17-20
Jn 19,2-3
12
Dela 4,27
14
23,4
Dela 28,18
18
Dela 21,36
Dela 3,13
22
Jn 21,17
109
EVANGELIE SPORED LUKA
26
9,23
14,27
Dela 2,10
11,20
27
18,13
23,48
Zah 12,
10-14
29
11,27
21,23
Os 9,14
Mt 5,3
30
Os 10,8
Otkr 6,16
31
3,9
21,20-23
1 Ptr 4,17
32
22,37
Is 53,12
33
Mk 10,37
34
12,10
Is 53,12
Ps 22,19
Mt 5,44
Jn 19,24
Dela 3,17
7,60
1 Kor 2,8
35
Is 49,7
Ps 21,7-8
36
Ps 68,21
37
Ps 20,7
Mt 2,2
41
Mk 15,14
Isusovoto raspnuvawe
(Mt 27,32-44; Mr 15,21-32; Jn 19,17-27)
26 I koga Go povedoa, Go fatija nekoj
si Simon Kirineec, koj se vra}a{e od
niva, i mu go stavija krstot, za da go
nosi po Isusa.
27 A po Nego odea mnogu lu|e i `eni,
koi pla~ea i ridaa za Nego.
28 No Isus, koga se zavrte kon niv, im
re~e: „]erki erusalimski, ne pla~ete
za Mene, tuku pla~ete za sebe i za svoite deca;
29 za{to, ete, se pribli`uvaat denovite koga }e se re~e: ‚Blaze na neplodnite i na utrobite {to ne rodile i na
gradite {to ne doele!'
30 Toga{ }e po~nat da im velat na
planinite: ‚Padnete vrz nas', i na ridi{tata, ‚pokrijte n#!'
31 Za{to, koga ova go pravat so zelenoto drvo, {to }e bide toga{ so suvoto?”
32 Vodea i dvajca zlostornici, za da gi
pogubat so Nego.
33 I koga dojdoa na mestoto, nare~eno
^erepnica, Go raspnaa tamu Nego i
zlostornicite, edniot oddesno, a drugiot odlevo.
34 A Isus re~e: „O~e, prosti im, za{to ne znaat {to pravat!” I koga go delea oblekloto Negovo, frlija `drepka.
35 A narodot stoe{e i gleda{e; a i
stare{inite se potsmevaa so Nego
velej}i: „Drugi spasi, neka Se spasi i
Sam, ako e Toj Hristos, izbranikot
Bo`ji!”
36 Isto taka i vojnicite se podigruvaa so Nego; pribli`uvaj}i se, tie Mu
prinesuvaa ocet,
37 i velea: „Ako si Ti Carot Judejski,
spasi se Sam!”
38 A nad Nego ima{e natpis, napi{an
so gr~ki, latinski i evrejski bukvi:
„Ovoj e Carot Judejski.”
39 Eden od raspnatite zlostornici
hule{e na Nego, velej}i: „Ako si Ti
Hristos, spasi se Sebesi i nas!”
40 A drugiot, koga odgovori, go iskara
i re~e: „Zar i od Boga ne se pla{i{,
koga si ve}e i sam osuden?
41 Nie sme pravedno osudeni, za{to
primivme zaslu`ena kazna spored na-
{ite dela; no Toj ni{to lo{o ne na- 42
19,12
pravil.”
1 Mojs
42 I Mu re~e na Isus: „Seti se na me- 40,14
ne, Gospodi, koga }e dojde{ vo carstvo- Mt 16,28
43
to Svoe!”
43 A Isus mu re~e: „Vistina ti velam: 1 Mojs 2,8
1 Sol 4,17
Otkr 2,7
denes }e bide{ so Mene vo rajot!”
Isusovata smrt
(Mt 27,45-56; Mr 15,33-41; Jn 19,28-30)
A be{e ve}e okolu {estiot ~as i
nastana mrak po celata zemja, do devettiot ~as;
45 i sonceto se pomra~i, i zavesata od
hramot se rascepi preku sredinata.
46 A Isus izvika so silen glas i re~e:
„O~e, vo Tvoi race Go predavam Svojot
duh!” I {tom go re~e toa, izdivna.
47 Stotnikot, pak, koga vide {to stana, Go proslavi Boga i re~e: „Navistina Ovoj ^ovek bil pravednik!”
48 I siot narod {to be{e se sobral da
gleda, koga vide {to stana, se vra}a{e
udiraj}i se v gradi.
49 A site Negovi poznati, i `enite,
{to vrvea po Nego od Galileja, stoeja
podaleku i go gledaa toa.
44
Isusoviot pogreb
(Mt 27,57-61; Mr 15,42-47; Jn 19,38-42)
A ete, eden ~ovek po ime Josif,
~len na sovetot, dobar i praveden
~ovek,
51 koj ne se soglasi so odlukata nivna
i deloto nivno. Be{e od judejskiot grad
Arimateja. A i samiot go o~ekuva{e
carstvoto Bo`jo.
52 Toj otide kaj Pilat i go pobara
teloto Isusovo;
53 pa Go simna i obvi vo platno, Go
polo`i vo grob izdlaben vo kamen, vo
koj u{te nikoj ne be{e polo`en.
54 Toj den be{e petok, i sabotata ve}e
nastapuva{e.
55 Po nego vrvea i `enite, {to bea
do{le so Isus od Galileja, i go vidoa
grobot i polagaweto na teloto Negovo.
56 A potoa se vratija, prigotvija mirisi i miro, a vo sabotata odmaraa spored zapovedta.
50
44
2 Mojs
10,22
Amos 8,
9-10
45
2 Mojs
26,31-33
36,35
Evr 9,8
10,19-20
46
2,49
22,42
Ps 31,6
Dela 7,59
47
Mudr 2,
12-20
5,1-7
Dela 3,14
48
18,13
23,27
49
8,2
23,55
24,10
Ps 37,11
88,9
51
2,25.38
53
19,30
54
5 Mojs
21,23
56
2 Mojs
12,16
20,10
5 Mojs 5,14
Mk 16,1
110
EVANGELIE SPORED LUKA
24,1
Jn 20,1.19
Dela 20,7
1 Kor 16,2
3
Dela 1,21
4
2 Mak 3,26
Mk 9,3
Dela 1,10
5
1,12
Is.N. 3,10
Sud 8,19
1 Car
14,39
6
9,22
7
17,25
18,32-33
Mt 8,20
Dela 17,3
8
Jn 2,22
10
8,2
24,24
11
Mt 28,17
15
Mt 18,20
16
Jn 20,14
21,4
Isusovoto voskresenie
(Mt 28,1-10; Mr 16,1-8; Jn 20,1-10)
24
Vo prviot den na sedmicata,
mnogu rano, tie dojdoa na grobot, nosej}i gi prigotvenite mirisi, a
so niv bea i nekoi drugi `eni
2 No ja najdoa plo~ata istavena na
grobot.
3 I koga vlegoa, ne go najdoa teloto na
Gospod Isus.
4 I dodeka se ~udea na toa, odedna{
pred niv zastanaa dvajca ma`i vo svetli obleki;
5 tie se upla{ija i gi navednaa licata kon zemjata, a ovie im rekoa: „Zo{to
Go barate @iviot me|u mrtvite?
6 Toj ne e ovde, a voskresna; setete se
kako vi re~e, dodeka be{e u{te vo Galileja,
7 govorej}i deka Sinot ^ove~ki treba
da bide predaden vo racete na lu|e
gre{nici i da bide raspnat, i na tretiot den da voskresne.”
8 I se setija na Negovite zborovi.
9 Pa {tom se vratija od grobot, im go
soop{tija seto toa na edinaesette i na
site drugi.
10 A tie bea Marija Magdalena, i Joana, i Marija Jakovova zaedno so drugite, koi im go ka`aa toa na apostolite.
11 I nivnite zborovi im izgledaa kako besmislica, i ne im poveruvaa.
12 No Petar stana i otide brgu do
grobot, pa koga se navedna, go vide vnatre samo povojot. I se vrati, ~udej}i se
sam vo sebe zaradi ona {to se slu~ilo.
Na patot kon Emaus
(Mr 16,12-13)
13 Vo istiot den dvajca od niv odea vo
edno selo, po ime Emaus, koe be{e oddale~eno od Erusalim {eeset stadii.5
14 I zboruvaa me|u sebe za site ovie
nastani.
15 I dodeka razgovaraa i se raspravaa
eden so drug, Samiot Isus se pribli`i
i ode{e so niv;
16 no o~ite im se zamre`ija za da ne
Go poznaat.
5 24,13. Okolu 11 km.
A Toj im re~e: „Kakvi se tie zborovi {to gi razmenuvate me|u sebe odej}i
i zo{to ste na`aleni?”
18 Edniot od niv, po ime Kleopa, Mu
odgovori i re~e: „Edinstven tu|inec li
si ti vo Erusalim, ta ne si razbral {to
se slu~i vo nego ovie dni?”
19 I go pra{a: „[to?” Tie Mu odgovorija: „Za Isus od Nazaret, Koj be{e
prorok, silen na delo i na slovo, pred
Boga i pred siot narod;
20 Kako na{ite prvosve{tenici i
na~alnici Go predadoa da bide osuden
na smrt i Go raspnaa;
21 a nie se nadevavme deka e Toj Onoj
{to treba da go izbavi Izrail; no i
pokraj seto toa, denes e ve}e tret den,
otkako se slu~i ova.
22 A i nekoi `eni od na{ite n#
zaprepastija; tie bile rano na grobot,
23 i ne go na{le teloto Negovo; i koga
se vratija, rekoa deka im se javile angeli i deka im ka`ale deka e Toj `iv.
24 Otidoa na grobot i nekoi od na{ite i go najdoa istoto ona, kako {to rekoa `enite; no Nego ne Go videle.”
25 Toga{ im re~e: „O, bezumni! Srceto vi e sporo za da poveruvate vo s# {to
rekle prorocite!
26 Ne treba{e li taka da postrada
Hristos i da vleze vo Svojata slava?”
27 Pa, kako po~na od Mojsej i od site
proroci, im razjasnuva{e {to e
ka`ano za Nego vo site Pisma.
28 I tie se pribli`ija do seloto vo
koe odea; a Toj se napravi kako da saka
da prodol`i.
29 No tie Go zadr`aa, velej}i: „Ostani so nas, za{to denot odmina i naskoro }e se stemni!” Toj vleze i ostana so
niv.
30 A koga sede{e so niv na trpeza, zede leb, go blagoslovi, go prekr{i i im
podade.
31 Toga{ im se otvorija o~ite i tie
Go poznaa; no Toj stana nevidliv za niv.
32 I si rekoa eden na drug: „Zar ne gorea vo nas srcata na{i, koga ni zboruva{e po patot i koga ni go objasnuva{e
Pismoto?”
17
19
Mt 2,23
16,14
21,11
Dela 7,22
21
1,54.68
2,25.38
Dela 1,6
22
Mt 28,1
Jn 20,1
23
24,9
24
Jn 20,3-8
26
Jn 13,31-32
Dela 3,13
27
16,16.29-31
24,44
1 Ptr 1,11
28
Mk 6,48
29
Sud 19,9
Dela 16,15
30
22,19
1 Kor
11,24
32
Ps 38,3
111
EVANGELIE SPORED LUKA
34
Pa vo istiot ~as stanaa, se vratija
vo Erusalim i gi najdoa sobrani Edinaesette i oni koi bea so niv,
35
34 kade {to govorea deka Gospod na1 Mojs
vistina
voskresnal i mu se javil na
42,29
Dela 20,7 Simon.
35 I tie ka`aa za ona {to im se slu~i
36
Tov 12,17 po patot i kako Go poznaa, koga go pre1 Kor 15,5
kr{uval lebot.
33
1 Kor 15,
4-5
37
Pojavuvawe pred Apostolite
Mt 14,26
(Mt 28,16-20; Mr 16,14-18;
Jn 20,19-23; Dela 1,6-8)
39
1 Jn 1,1
Dodeka tie u{te zboruvaa za toa,
Samiot
Isus zastana sred niv i im reJn 21,5
~e: „Mir vam!”
42
37 A tie, taka se upla{ija i bidej}i
Jn 21,9-10
zastra{eni, pomislija deka gledaat
43 duh.
Dela 10,41
38 No Toj im re~e: „[to ste zbuneti i
44 zo{to takvi misli vleguvaat vo srcata
18,31 va{i?
24,27
39 Videte gi racete Moi i nozete
1 Mojs 3,15
49,10-11 Moi: Jas sum Istiot; doprete se do MeIs 7,14
9,5-6 ne i gledajte; za{to duhot nema telo i
53,1-12 koski, a, kako {to gledate, Jas imam.”
Mih 5,1.3
40 A koga go re~e toa, im gi poka`a
Zah 9,9
12,10-13,1
racete i nozete.
13,7
41 No, dodeka tie od radost u{te ne
Mal 3,1
Ps 2
veruvaa
i se ~udea, Toj im re~e: „Imate
Dan 7,13-14
9,24 li ovde ne{to za jadewe?”
Mt 16,21
42 Tie Mu dadoa par~e pe~ena riba i
Jn 5,39.46
Dela 26,22 med so sa}e.
41
36
43
45
44
Jn 20,9
Dela 4,
10-11
I koga zede, jade{e pred niv.
Pa im re~e: „Ete, ova se zborovite
{to gi govorev u{te dodeka bev so vas,
za{to treba da se ispolni s# {to e napi{ano za Mene vo Zakonot Mojseev i
kaj Prorocite, i vo Psalmite.”
45 Toga{ im go otvori umot za da gi
razbiraat Pismata,
46 i im re~e: „Taka e napi{ano i taka
treba{e da postrada Hristos i da voskresne od mrtvite na tretiot den,
47 i da bide propovedano vo Negovo
ime pokajanie i pro{tevawe na grevovite kaj site narodi, po~nuvaj}i od
Erusalim;
48 a vie ste svedoci za ova.
49 I ete, Jas }e go ispratam vrz vas vetuvaweto od Mojot Otec; a vie ostanete
vo gradot Erusalim, dodeka ne se oble~ete vo sila odozgora.”
Hristovoto voznesenie
(Mt 16,19-20; Dela 1,9-11)
46
Is 53
Os 6,2
1 Kor 15,
3-4
47
Dela 1,4-8
2,38
10,43
13,38-39
1 Tim 3,16
48
Jn 15,27
Dela 1,8
49
1,35
4,14
Jn 14,16
15,26
Dela 1,4.8
2,33
50
3 Mojs 9,22
Sir 50,20
I gi izvede nadvor do Vitanija, pa 52
koga gi podigna racete, gi blagoslovi. 9,51
Jn 14,28
51 I dodeka gi blagoslovuva{e, se od- 16,22
Dela 1,12
deli od niv i se voznese na neboto;
52 tie Mu se poklonija i se vratija vo 53
Jn 2,20
Erusalim so golema radost.
Dela 2,46
53 I bea postojano vo hramot, kade
{to Go proslavuvaa i blagoslovuvaa
Boga. Amin!
50
EVANGELIE SPORED JOVAN
Voved
Evangelieto spored Jovan Go prika`uva Gospod Isus kako Bo`jo Slovo (Re~,
Zbor), Koe stana telo i `ivee{e me|u lu|eto. Vo samoto Evangelie e jasno
ka`ana i celta poradi koja e napi{ano: za ~itatelite da poveruvaat deka
Isus e veteniot Spasitel, Bo`jiot Sin, i preku vera vo Nego da se zdobijat
so ve~en `ivot (20,23).
Evangelieto zapo~nuva so pretstavuvawe na Isus kako Bo`jo Slovo.
Sleduvaat niza izvestuvawa za ~udata {to Isus gi pravel, so koi Toj se
potvrduva kako Bo`ji Spasitel za lu|eto. Potoa se opfateni Isusovite
objasnuvawa za zna~ewata na izvr{enite ~uda. Vo prodol`enie Jovan ja
opi{uva bliskosta na Isus so Negovite u~enici, preku pove}e slu~ki i soveti
dadeni vo poslednata no} pred Isus da bide uapsen. Sleduvaat zapisite za
Isusovoto priveduvawe, sudewe, raspnuvawe, voskresenie i pojavuvawata na
voskresnatiot Gospod Isus.
Ova Evangelie go naglasuva ve~niot `ivot {to se dobiva preku vera vo Isus
Hristos. Jovan gi zapi{al brojnite pouki na Isus vo koi za duhovnite raboti
se zboruva preku paraboli, odnosno sporedbi so sekojdnevni ne{ta, kako {to se
vodata, lebot, svetlinata, pastirot i ovcite, lozata i pra~kite, itn.
1,1
5,17-30
17,5
1 Mojs 1,
1-5
Ps 106,20
Izreki
8,22
Fil 2,6
Kol 1,15
1 Jn 1,1-2
Otkr 19,13
1
Slovoto na `ivotot
Vo po~etokot be{e Slovoto, i Slovoto be{e vo Boga i Slovoto be{e
Bog.
2 Toa vo po~etokot be{e vo Boga.
3 S# stana preku Nego i bez Nego
ni{to ne stana, od ona {to postana.
4 Vo Nego be{e @ivotot i @ivotot
3 im be{e svetlina na lu|eto.
5 Svetlinata sveti vo temninata i
1 Mojs 1,3
Is 40,26
temninata
ne ja opfati.
48,3
6 Ima{e eden ~ovek po ime Jovan, isPs 32,6.9
147,15-18
Izreki praten od Boga;
7 toj dojde za svedo{tvo, da svedo~i za
8,27-30
Mudr 9,1
Svetlinata,
ta site da poveruvaat pre1 Kor 8,6
Kol 1, ku nego.
16-17
8 Toj ne be{e Svetlinata, tuku dojde
Evr 1,1-3
Otkr 3,14 da svedo~i za Svetlinata.
9 Be{e Vistinska Svetlina, Koja go
4
5,26 osvetluva sekoj ~ovek, {to doa|a vo sve11,25
tov.
14,6
10 Vo svetot be{e i svetot preku Nego
5 postana, no svetot ne Go pozna.
3,19
11 Dojde kaj Svoite, no Svoite ne Go
12,46
Mudr 13, primija.
1-9
12 A na site {to Go primija - na site
Rim 1,
19-23 {to veruvaa vo Negovoto ime - im dade
1 Kor 1,21
mo} da stanat ~eda Bo`ji;
koi ne se rodija od krv, nitu po
`elba na teloto, nitu od pohot ma{ka,
tuku od Boga.
14 I Slovoto stana telo i se vseli me|u nas, polno so blagodat i vistina; i
nie ja vidovme Negovata slava, slava
kako na Edinoroden od Otecot.
15 Jovan svedo~e{e za Nego i vele{e
zboruvaj}i: „Ova e Toj za Kogo rekov:
Onoj, Koj ide po mene, Toj e pred mene,
bidej}i postoe{e porano od mene!”
16 I od Negovata polnota nie site
primivme blagodat vrz blagodat;
17 za{to Zakonot be{e daden preku
Mojsej, a blagodatta i vistinata stanaa
preku Isusa Hrista.
18 Boga nikoj nikoga{ ne Go videl;
Edinorodniot Sin, Koj e vo pazuvite na
Otecot - Toj Go objavi.
13
Svedo{tvoto na Jovan Krstitel
(Mt 3,1–12; Mr 1,1–8; Lk 3,1–18)
6
Mt 3,1
Lk
1,13.17.76
7
1,15.19-35
3,27-30
5,33
10,41
8
1,20
9
6,14
8,12
9,5
1 Jn 2,8
Otkr 21,23
22,5
10
3,16
14,17
1 Jn 2,16
12
2,23
3,18
11,52
Rim 9,8
Gal 3,26
Jk 1,21
1 Jn 3,1-2
I toa e svedo{tvoto na Jovan, koga
Judejcite ispratija od Erusalim sve{tenici i leviti za da go pra{aat: „Koj 13
si ti?”
3,3.5-6
20 Toj prizna i ne odre~e, tuku objavi: Jk 1,18
1 Ptr 1,23
Jn 3,9
„Ne sum jas Hristos.”
19
113
EVANGELIE SPORED JOVAN
14
2 Mojs 34,6
5 Mojs 4,7
Is 60,1-2
Lk 9,32
Rim 1,3
Gal 4,4
Fil 2,7
1 Tim 3,16
Evr 2,14
15
Zah 1,4
Mt 3,11
16,24
16
Rim 5,21
Kol 1,19
2,9-10
Efes 4,13
17
7,19.22-23
8,5
2 Mojs
31,18
34,28
Mt 5,17
Rim 6,14
18
3,11
6,46
2 Mojs
33,20
Mt 11,27
1 Tim 6,16
Evr 11,27
1 Jn 4,12
19
1,6
Lk 10,32
20
3,28
Dela 13,25
21
5 Mojs
18,15.18
Mal 3,1.
23-24
Sir 48,10
Mt 11,14
17,13
23
Is 40,3
Mt 3,3
25
Mt 21,25
Mk 1,4
6,25
27
1,15
Mt 3,11.13
Dela 13,25
I go pra{aa: „Koj si, toga{? Ilija
li si ti?” I re~e: „Ne sum.” „Prorok
li si?” I odgovori: „Ne.”
22 A tie mu rekoa: „Pa koj si, za da mo`eme da im odgovorime na onie {to n#
ispratija; {to veli{ za sebe?”
23 Toj re~e: „Jas sum glas na onoj {to
vika vo pustinata: izramnete go Gospodoviot pat, kako {to veli prorokot
Isaija.”
24 A ispratenite bea od fariseite;
25 i go zapra{aa velej}i: „Zo{to
toga{ kr{teva{, koga ne si Hristos,
nitu Ilija, nitu prorok?”
26 Jovan im odgovori i re~e: „Jas kr{tevam so voda, no me|u vas stoi Eden,
Kogo vie ne Go poznavate.
27 Toj e Onoj {to ide po mene, Koj be{e pred mene, Komu jas ne sum dostoen
da Mu gi odvrzam remewata od obuvkite
Negovi.”
28 Ova se slu~i vo Vitanija, otade
Jordan, kade {to kr{teva{e Jovan.
Prvite Isusovi u~enici
21
Bo`joto Jagne
A na drugiot den, pak, stoe{e Jovan
i dvajca od negovite u~enici.
36 I {tom Go vide Isusa kako odi,
re~e: „Eve Go Jagneto Bo`jo!”
37 Koga gi ~uja od nego tie zborovi,
obata u~enika otidoa po Isusa.
38 A Isus, koga se svrte i vide deka
odat po Nego, im re~e: „[to barate?”
Tie Mu odgovorija: „Ravi {to zna~i U~itele, kade `ivee{?”
39 Im re~e: „Dojdete i videte!” Tie
otidoa i vidoa kade `ivee i ostanaa toj
den kaj Nego. Be{e okolu desettiot
~as1.
40 A eden od dvajcata, {to bea ~ule za
Isus i bea trgnale po Nego, be{e Andrej bratot na Simon Petar.
41 Toj prvo go najde brata si Simona i
mu re~e: „Go najdovme Mesijata, {to
zna~i: Hristos2.”
42 I go odvede kaj Isusa. A Isus go
pogledna i mu re~e: „Ti si Simon, sinot na Jona; ti }e se nare~e{ Kifa,
{to zna~i: Petar3. ”
Na drugiot den Go vide Jovan Isusa
kako doa|a kaj nego i re~e: „Eve Go Jagneto Bo`jo, Koe gi zema grevovite na
svetot vrz Sebe!
30 Ovoj e onoj, za Kogo rekov: po mene
ide ^ovek, Koj pred mene be{e, bidej}i
postoe{e pred mene.
31 Jas ne Go poznavav, no dojdov da
kr{tevam so voda, za Toj da mu bide objaven na Izrail.”
32 I svedo~e{e Jovan, velej}i: „Go vidov Duhot da sleguva od neboto kako gulab i ostana nad Nego.
33 Jas ne Go poznavav, no Onoj, {to me
prati da kr{tevam so voda, Toj mi re~e:
‚Vrz Kogo }e vidi{ deka sleguva Duhot
i deka ostanuva nad Nego, Toj e Onoj
{to }e kr{teva so Duh Sveti.'
34 I jas vidov i posvedo~iv deka Toj e
Sin Bo`ji.”
Na drugiot den Isus namisli da
otide vo Galileja i go najde Filip, pa
mu re~e: „Vrvi po Mene!”
44 A Filip be{e od Vitsaida, od
gradot na Andrej i Petar.
45 Filip go najde Natanail i mu re~e:
„Go najdovme Onoj za Kogo pi{uva{e
Mojsej vo Zakonot i Prorocite - Isus,
sinot Josifov od Nazaret, !”
46 A Natanail mu re~e: „Mo`e li
ne{to dobro da izleze od Nazaret?”
Filip mu re~e: „Dojdi i vidi!”
47 Isus, koga go vide Natanail kako
doa|a kaj Nego, re~e: „Eve vistinski
Izrailec, vo kogo nema lukavstvo!”
48 Natanail Mu re~e: „Od kade me
poznava{?” Isus mu odgovori i re~e:
„U{te pred da te povika Filip, koga
be{e pod smokvata, Jas te vidov.”
29
35
Povikot do Filip i Natanail
43
11,39. Okolu 16 ~asot.
21,41. Mesija na evrejski i Hristos na gr~ki zna~at Pomazanik, t.e. poseben Bo`ji pratenik.
31,42. Na evrejski Kifa, odnosno Petar, na gr~ki zna~i kamen.
28
3,26
10,40
29
1 Mojs
22,13
2 Mojs 12,3
3 Mojs
14,13
Is 53,6-7
Er 11,19
Mk 14,12
Dela 8,32
1 Kor 5,7
1 Ptr 1,
18-19
1 Jn 3,5
Otkr
5,6.9.12-13
30
1,15.27
31
2,11
1 Jn 1,2
32
Is 11,2
61,1
Mk 1,10
Lk
4,1.14.18
33
3,34
14,16
19,30
20,22
1 Car 9,17
Ez 36,27
Joil 2,28
Mk 1,11
Dela 1,5
2,38
34
Is 42,1
Mk 1,1
35
3,25
Lk 7,18
36
1,29.42
Mt 19,26
38
3,2
39
11,34
40
6,8
12,22
Mt 4,18
114
EVANGELIE SPORED JOVAN
41
Mu odgovori Natanail i re~e:
„Ravi! Ti si Sin Bo`ji, Ti si Carot na
Izrail!”
50 A Isus, odgovaraj}i, mu ka`a: „Dali veruva{, bidej}i ti rekov deka te
42 vidov pod smokvata? ]e vidi{ pove}e
Mt 16, od ova.”
17-18
51 I pak re~e: „Vistina, vistina vi
Mk 3,16
1 Kor 15,5 velam: otsega }e go gledate neboto otvo43 reno i angelite Bo`ji kako se iska~u12,21 vaat i sleguvat nad Sinot ^ove~ki.”
21,19.22
3 Car
19,19
Mt 9,9
44
Mt 10,3
11,21
45
2,1.11
5,39
21,2
5 Mojs
18,18
Is 7,14
9,6
Er 23,5
Ez 34,23
Mt 21,11
Lk 4,21-22
24,27
46
7,41
47
2,25
49
6,69
11,27
12,13
Sof 3,15
Ps 2,7
Mt 14,33
27,42
Dela 13,33
50
11,40
51
1 Mojs
28,12
Dan 7,9-10
Mt 3,16
8,20
Dela 7,56
2,1
4,46
Isus go o~istuva hramot
49
4,25
1 Car 2,10
Ps 2,2
Dan 9,25
Mt 1,16
Lk 4,41
2
Svadbata vo Kana
Na tretiot den ima{e svadba vo
Kana Galilejska i majkata na Isusa
be{e tamu.
2 Na svadbata bea pokaneti i Isus i
Negovite u~enici.
3 A koga privr{i vinoto, Mu re~e
majka Mu na Isusa: „Nemaat vino.”
4 Isus $ re~e: „[to bara{ od Mene,
`eno? U{te ne do{ol Mojot ~as.”
5 No majka Mu Negova im re~e na slugite: „S# {to }e vi re~e, napravete!”
6 A tamu ima{e {est kameni sadovi
za voda, postaveni spored judejskiot
obi~aj za o~istuvawe, {to sobiraa po
dve do tri meri4.
7 Isus im re~e: „Napolnete gi sadovite so voda!” I tie gi napolnija do
gore.
8 Pa im ka`a: „Nacrpete sega i odnesete mu na starosvatot!” I mu odnesoa.
9 I koga vkusi starosvatot od vinoto,
{to be{e stanalo od voda - a toj ne znae{e od kade e, no slugite, {to ja bea
donele vodata, znaeja - starosvatot go
povika mlado`enecot,
10 i mu re~e: „Sekoj ~ovek najnapred
go iznesuva dobroto vino, a koga }e se
podnapijat, toga{ polo{oto; no ti si
go ~uval dobroto vino do sega.”
11 So ova napravi Isus po~etok na
~udata vo Kana Galilejska i ja poka`a
slavata Svoja; i u~enicite Negovi
poveruvaa vo Nego.
12 Potoa sleze vo Kapernaum, Toj i
majka Mu, bra}ata Negovi i u~enicite
Negovi; i tamu ostana nekolku dena.
4 2,6. „Dve do tri meri” t.e. 80 do 100 litri.
(Mt 21,12–13; Mr 11,15–17;
Lk 19,45–46)
Se pribli`uva{e Pasha judejska i
Isus se iska~i vo Erusalim;
14 i gi zate~e vo hramot onie {to prodavaa volovi, ovci i gulabi, i menuva~ite na pari - kako sedat.
15 I otkako napravi kam{ik od vrvci,
gi izbrka od hramot site, i ovcite i
volovite; a na menuva~ite im gi rasturi parite i gi isprevrte masite,
16 pa im re~e na onie {to prodavaa
gulabi: „Nosete go toa odovde, i od domot na Mojot Otec nemojte da pravite
dom za trgovija!”
17 U~enicite, pak, Negovi toga{ se
setija deka e napi{ano: „Revnosta za
Tvojot dom Me izede.”
18 A Judejcite, pak, odgovorija i Mu
rekoa: „So kakov znak }e ni doka`e{
deka go pravi{ toa?”
19 Isus im odgovori i re~e: „Urnete
go ovoj hram i za tri dni }e go podignam.”
20 A Judejcite rekoa: „Ovoj hram e
graden ~etirieset i {est godini, a Ti
za tri dni li }e go podigne{?”
21 No Toj govore{e za hramot na Svoeto telo.
22 A koga voskresna od mrtvite, se setija u~enicite Negovi deka za ova be{e
govorel, i poveruvaa na Pismoto i na
zborot, {to go be{e rekol Isus.
13
Isus ja znae ~ove~kata priroda
3
19,26
4
5,25.28
8,20
12,23.27
13,1
17,1
1 Mojs
3,15.20
Mt 8,29
Mk 14,35
Otkr 12,1
5
1 Mojs
41,55
6
Mk 7,3
10
Lk 5,39
11
1,14
2,23
12,41
Is 66,19
Mt 12,38
12
Mt 4,13
Mk 3,31
13
6,4
11,55
2 Mojs
12,1-27
5 Mojs
16,1-6
Lk 2,41
14
Mal 3,1-4
16
Zah 14,21
Lk 2,49
I koga be{e vo Erusalim na praz- 17
Ps 69,10
nikot Pasha, mnozina, gledaj}i gi ~udesnite znaci Negovi, {to gi prave{e, 18
4,48
poveruvaa vo Negovoto ime.
6,30
24 No Samiot Isus ne im se doveruva- 20,29
Mt 12,38
{e, bidej}i gi poznava{e site,
Mk 8,11
25 i nema{e potreba nikoj da Mu sve- 1 Kor 1,22
do~i za ~ovekot, bidej}i Samiot znae{e 19
Mt 26,61
{to ima vo ~ovekot.
23
Isusoviot razgovor so Nikodim
3
Me|u fariseite ima{e eden ~ovek
po ime Nikodim, na~alnik judejski.
27,40
Dela 6,14
21
Mt 12,6
1 Kor 6,19
115
EVANGELIE SPORED JOVAN
22
12,16
14,26
16,4
Rim 4,24
23
7,31
11,47-48
24
6,15
16,30
25
13,11
Mk 2,8
3,1
7,50
19,39
2
9,16.33
Mt 22,16
Dela 10,38
3
1,13
Mt 4,17
6,10
Tit 3,5
Jk 1,17-18
1 Ptr 1,23
1 Jn 3,9
5
Is 44,3
Ez 36,25-27
Mt 5,20
3 Ptr 1,11
6
6,63
1 Mojs 6,3
1 Kor
15,50
1 Ptr 1,3
7
1 Kor
15,44-50
8
6,63
14,17
Is 32,15
44,3
59,21
Ez 37,9
Joil 2,
28-3,2
Ps 77,39
Prop 11,5
10
Ez 11,9
11
3,32
5,19.31-32
18,37
1 Kor 2,14
Toj dojde kaj Isusa no}e i Mu re~e:
„Ravi! Znaeme deka si u~itel, dojden od
Boga, za{to nikoj ne mo`e da gi pravi
ovie ~uda {to gi pravi{ Ti, ako Bog ne
e so nego.”
3 Isus mu odgovori i re~e: „Vistina,
vistina ti velam: ako nekoj ne se rodi
odozgora, ne mo`e da go vidi carstvoto
Bo`jo.”
4 Nikodim Mu re~e: „Kako mo`e ~ovek da se rodi koga e star? Zar mo`e po
vtorpat da vleze vo utrobata na majka
si i da se rodi?”
5 A Isus mu odgovori: „Vistina, vistina ti velam: ako nekoj ne se rodi od
voda i Duh, ne mo`e da vleze vo carstvoto Bo`jo;
6 za{to, rodenoto od telo, e telo; a
rodenoto od Duh, e duh.
7 Zatoa, ne ~udi se {to ti rekov: vie
treba da se rodite odozgora.
8 Vetrot duva kade {to saka i glasot
negov go slu{a{, no ne znae{ od kade
ide i na kade odi; taka e so sekoj ~ovek
roden od Duhot.”
9 Nikodim Mu odgovori i re~e: „Kako
mo`e toa da bide?”
10 Isus odgovori i mu re~e: „Ti si
u~itel izrailev, pa toa li ne go znae{?
11 Vistina, vistina ti velam: nie zboruvame za ona {to znaeme, i svedo~ime
za ona, {to sme videle; a vie na{eto
svedo{tvo ne go primate.
12 Koga za zemni raboti vi zboruvam i
ne veruvate, kako }e poveruvate koga bi
vi govorel za nebesnite?
13 Nikoj ne se iska~il na neboto, osven Onoj Koj sleze od neboto, Sinot
^ove~ki, Koj e na neboto.
14 I kako {to Mojsej ja podigna zmijata vo pustinata, taka treba da se izdigne i Sinot ^ove~ki,
15 ta sekoj {to veruva vo Nego da ne
zagine, no da ima `ivot ve~en.
16 Za{to Bog tolku go vozqubi svetot,
{to Go dade Svojot Edinoroden Sin, ta
sekoj {to veruva vo Nego da ne zagine,
tuku da ima ve~en `ivot.
17 Za{to Bog ne Go isprati Svojot
Sin vo svetot za da mu sudi na svetot,
tuku svetot da se spasi preku Nego.
2
Koj veruva vo Nego - nema da bide
suden, a koj ne veruva, toj e ve}e osuden,
za{to ne poveruval vo imeto na Edinorodniot Sin Bo`ji.
19 A ovoj sud e zatoa {to Svetlinata
dojde na svetot, no lu|eto pove}e ja
zasakaa temninata otkolku svetlinata,
za{to nivnite dela bea zli.
20 Za{to sekoj, {to pravi zlo, ja mrazi svetlinata i ne odi kon svetlinata,
za da ne bidat razotkrieni negovite
dela bidej}i se lukavi.
21 A onoj {to tvori vistina, odi kon
svetlinata za da se vidat negovite dela,
bidej}i se po Boga izvr{eni.”
18
Isus i Jovan
Potoa dojde Isus so u~enicite
Svoi vo zemjata Judejska, i tamu `ivee{e so niv i kr{teva{e.
23 A Jovan kr{teva{e vo Enon, blizu
Salim, za{to tamu ima{e mnogu voda; i
doa|aa i se kr{tevaa,
24 za{to Jovan u{te ne be{e frlen vo
zatvor.
25 Toga{ nastana raspravija me|u
u~enicite Jovanovi i Judejcite okolu
o~istuvaweto.
26 I dojdoa kaj Jovan i mu rekoa: „Ravi, Onoj {to be{e so tebe otade Jordan
i za Kogo ti svedo~e{e, ete, Toj kr{teva i site odat kaj Nego.”
27 A Jovan odgovori i re~e: „Ne mo`e
~ovek ni{to da primi, ako ne mu e
dadeno od neboto.
28 Vie samite mi svedo~ite deka
rekov: ‚Jas ne sum Hristos, no sum ispraten pred Nego.'
29 Onoj {to ja ima nevestata e mlado`enec; a prijatelot na mlado`enecot,
koj stoi i go slu{a, mnogu se raduva na
glasot od mlado`enecot. Ovaa moja radost se ispolni.
30 Toj treba da raste, a jas da se smaluvam!”
22
Toj {to doa|a odozgora
„Koj doa|a odozgora, toj e nad site;
a koj e od zemjata, zemen e i kako zemen
zboruva. Koj doa|a od neboto, Toj e nad
site.
31
12
Mudr 9,16
Lk 22,67
Rim 1,16
13
5 Mojs
30,12
Izreki
30,4
Efes 4,9
14
8,28
12,32.34
4 Mojs
21,4-9
Mudr 16,
5-7
Mt 8,20
15
20,31
1 Jn 5,
11-13.20
16
1 Mojs
22,16-17
Mt 21,37
Rim 8,32
1 Jn 4,9-10
17
3,36
8,15-16
Lk 19,10
2 Kor 5,19
18
5,24
19
1,5.9-11
8,12
1 Jn 1,7
20
Jov 24,
13-17
Efes 5,
11-13
21
Tov 4,6
22
4,1-2
23
Mt 3,6
24
Mt 4,12
14,3
Lk 3,20
26
12,19
Lk 7,18
116
EVANGELIE SPORED JOVAN
27
I za ona {to vide i ~u, za toa svedo~i; i svedo{tvoto Negovo nikoj ne go
prima.
33 A toj {to go primil Negovoto sve28 do{tvo potvrdil deka Bog e vistinit.
34 Bidej}i, toj {to e ispraten od
1,20
Mal 3,1
Boga,
ka`uva Bo`ji zborovi; za{to Bog
Mt 11,10
Go dava Duhot neizmerno.
29
35 Za{to Otecot Go qubi Sinot i s#
15,11
Mu
dade vo rakata Negova.
Is 62,4-5
36 Koj veruva vo Sinot, ima ve~en `iEz 16,8
Os 1,2
2,21 vot; a koj ne veruva vo Sinot, nema da
Mt 9,15 vidi `ivot, no gnevot Bo`ji }e ostane
25,1
2 Kor 11,2 vrz nego.”
32
19,11
1 Kor 4,7
Evr 5,4
Jk 1,17
2 Jn 1,12
Otkr 21,2
19,7.9
30
2 Car 3,1
31
3,13
8,23
1 Jn 4,5
32
3,11
1 Jn 5,10
33
7,28
8,26
34
13,3
16,27
35
5,20
10,17
Mt 11,27
28,18
36
3,16-18
Rim 2,8
Efes 5,6
1 Jn 5,13
4,1
3,22
4
Mt 10,5
Lk 9,52-55
17,11
5
1 Mojs
33,19
48,22
Is.N. 24,32
Isusoviot razgovor
so Samarjankata
Koga razbra Isus deka fariseite
~ule deka Toj pridobiva pove}e
u~enici otkolku Jovan i kr{teva{e,
2 makar {to Samiot Isus ne kr{teva{e, tuku u~enicite Negovi,
3 ja napu{ti Judeja i otide pak vo Galileja.
4 Treba{e da mine preku Samarija.
5 Taka, dojde vo samarjanskiot grad,
nare~en Sihar, blizu do zemji{teto,
{to mu go dade Jakov na svojot sin Josif.
6 Tamu be{e izvorot na Jakov. Isus,
pak, izmoren od patot, sedna pokraj
izvorot; a be{e okolu {estiot5 ~as.
7 Dojde edna `ena od Samarija, za da
polni voda. Isus $ re~e: „Daj Mi da pijam!”
8 A u~enicite Negovi bea oti{le vo
gradot da kupat hrana.
9 @enata Samarjanka Mu re~e: „Kako
Ti, Judeec, bara{ od mene, `ena Samarjanka, da pie{?” Za{to Judejcite so
Samarjanite ne se me{aat.
10 Isus $ odgovori i re~e: „Koga bi go
znaela darot Bo`ji i Koj e Ovoj {to ti
veli: ‚Daj Mi da pijam' - ti samata bi
pobarala od Nego i Toj bi ti dal `iva
voda.”
11 @enata Mu re~e: „Gospodi, Ti
nema{ vedro, a kladenecot e dlabok; od
kade, pak, ima{ `iva voda?
12 Zar si Ti pogolem od na{iot tatko
Jakov, koj ni go dade ovoj kladenec!? I
4
5 4,6.
Okolu 12 ~asot.
samiot toj pie{e od nego, i sinovite
negovi, i dobitokot negov!”
13 Isus $ odgovori i re~e: „Sekoj {to
pie od ovaa voda, pak }e o`edni;
14 a koj pie od vodata, {to }e mu ja
dadam Jas, nema nikoga{ da o`edni; taa
vo nego }e stane izvor na voda {to }e
te~e vo `ivot ve~en.”
15 @enata Mu re~e: „Gospodi, daj mi
takva voda za da ne o`ednuvam, nitu da
idam ovde za polnewe!”
16 Isus $ re~e: „Odi, povikaj go tvojot
ma` i dojdi tuka!”
17 @enata odgovori i Mu re~e: „Nemam ma`.” Isus $ re~e: „Pravo ka`a
deka nema{ ma`;
18 za{to petmina ma`i si imala i
ovoj, {to go ima{ sega, ne ti e ma`;
pravo re~e.”
19 @enata Mu odgovori: „Gospodi,
gledam deka si Ti prorok!
20 Na{ite tatkovci se poklonuvaa na
ovaa planina, a vie velite deka vo Erusalim e mestoto kade {to treba da se
poklonuvame.”
21 Isus $ re~e: [email protected], veruvaj Mi deka doa|a vreme koga nitu na ovaa planina, nitu vo Erusalim ne }e se poklonuvate na Otecot.
22 Vie mu se poklonuvate na ona {to
ne go znaete, a nie se poklonuvame na
ona {to go znaeme; za{to spasenieto e
od Judejcite.
23 No ide vreme i ve}e do{lo koga
vistinskite poklonici }e Mu se poklonuvaat na Otecot vo duh i vistina,
za{to Otecot saka takvi da bidat onie
koi Mu se poklonuvaat.
24 Bog e Duh i onie {to Mu se poklonuvaat, treba da se poklonuvaat vo duh
i vistina.”
25 @enata Mu re~e: „Znam deka }e dojde Mesija, nare~en Hristos; koga }e
dojde Toj, s# }e ni ka`e.”
26 A Isus $ re~e: „Jas sum, Koj zboruva so tebe.”
27 I toga{ dojdoa u~enicite Negovi i
se za~udija deka govore{e so `ena; no
nieden ne Mu re~e: „[to saka{?” ili:
„Zo{to zboruva{ so nea?”
6
5 Mojs
33,28
7
1 Mojs
24,20
Is 12,3
9
Sir 50,
25-26
Lk 10,33
10
7,37-38
Er 2,13
17,13
Zah 14,8
Ps 35,8-9
Otkr 21,6
22,17
12
8,53
Mt 12,
41-42
13
Sir 24,21
14
6,35
7,38
Is 44,3
58,11
Joil 2,28
Sir 15,3
15
6,34
18
Os 2,6
19
7,40
20
5 Mojs
11,29
12,5-14
Ps 121,1-5
Lk 9,53
21
Mal 1,11
Dela 6,14
22
4 Car
17,27-41
Is 2,3
Rim 9,3-4
23
5,25
Sir 35,1-6
Efes 2,18
1 Jn 5,6
117
EVANGELIE SPORED JOVAN
24
Rim 8,5
12,1
25
1,41
26
9,37
Mk 14,
61-62
29
Mt 12,23
32
5 Mojs 8,3
Mt 4,4
34
5,30
35
Mt 9,37-38
Mk 4,29
Otkr 14,15
36
Is 9,3
Ps 125,5-6
37
Mih 6,15
Jov 31,8
1 Kor 3,6
38
17,18
20,21
Dela 8,
14-17
40
Lk 9,52
Dela 8,25
10,48
42
Lk
Fil
2 Tim
1 Jn
2,11
3,20
1,10
4,14
44
Mt 13,57
A `enata ja ostavi svojata stomna i
otide v grad i im re~e na lu|eto:
29 „Dojdete, videte Go ~ovekot Koj mi
ka`a s# {to sum napravila. Da ne e Toj
Hristos?”
30 Toga{ tie izlegoa od gradot i
trgnaa kon Nego.
31 Vo toa vreme, pak, u~enicite Go
molea, velej}i: „Ravi, jadi!”
32 No Toj im re~e: „Jas imam hrana za
jadewe, {to vie ne ja znaete.”
33 Toga{ u~enicite si progovorija
me|u sebe: „Da ne Mu donel nekoj da jade?”
34 A Isus im re~e: „Mojata hrana e da
ja ispolnuvam voljata na Onoj Koj Me
pratil i da go izvr{am Negovoto delo.
35 Ne velite li vie deka u{te ~etiri
meseci, pa }e nastane `etva? A jas, pak,
vi ka`uvam: podignete go pogledot i
videte gi nivite kako ve}e pobelele,
gotovi za `etva.
36 I `etvarot ve}e dobiva plata i sobira rod za ve~en `ivot, ta da se raduvaat zaedno i seja~ot i `etvarot.
37 Za{to vo ova vistinita stanuva
pogovorkata: ‚Eden see, a drug `nee.'
38 Jas ve isprativ da go `neete ona za
{to ne ste se trudele; drugi se trudea,
a vie vlegovte vo nivniot trud.”
39 I mnozina Samarjani od onoj grad
poveruvaa vo Nego poradi zborovite na
`enata koja svedo~e{e: „Mi ka`a s#
{to sum napravila.”
40 Koga dojdoa, pak, Samarjanite kaj
Nego, Go zamolija da ostane kaj niv. I
Toj ostana tamu dva dena.
41 I u{te pove}e poveruvaa poradi
slovoto Negovo;
42 a na `enata $ velea: „Sega ve}e ne
veruvame samo zaradi tvoeto ka`uvawe,
za{to sami ~uvme i znaeme deka Toj e
Spasitelot na svetot, Hristos.”
28
Isus isceluva mom~e na umirawe
(Mt 8,5–13; Lk 7,1–10)
A po dva dni, Toj zamina ottamu i
otide vo Galileja.
44 Za{to Sam Isus be{e posvedo~il
deka prorokot vo svoeto rodno mesto
nema ~est.
43
6 5,2. Bet–Zata.
Koga dojde, pak, vo Galileja, Galilejcite Go primija, za{to bea videle s#
{to izvr{il vo Erusalim na praznikot; za{to i tie bea na praznikot.
46 I taka, Isus pak dojde vo Kana
Galilejska, kade {to be{e pretvoril
voda vo vino. Ima{e eden carski ~ovek,
~ij sin be{e bolen vo Kapernaum.
47 Toj, {tom ~u deka Isus pristignal
od Judeja vo Galileja, otide kaj Nego i
Go zamoli da sleze i da mu go izlekuva
sinot, za{to be{e na umirawe.
48 A Isus mu re~e: „Ako ne vidite
znaci i ~uda, nema da poveruvate?”
49 Carskiot ~ovek Mu re~e: „Gospodi,
dojdi dodeka u{te ne mi umrelo deteto!”
50 A Isus mu odgovori: „Odi si! Tvojot sin e `iv!” I ~ovekot poveruva na
zborot {to mu go ka`a Isus i si zamina.
51 I vedna{, u{te dodeka sleguva{e,
go sretnaa slugite negovi i mu javija:
„Sinot tvoj e `iv!”
52 A toj gi pra{a za ~asot koga mu stanalo polesno. Tie mu odgovorija: „Od
v~era vo sedmiot ~as ve}e nema treska.”
53 Toga{ tatkoto razbra deka toa stanalo vo istiot ~as koga Isus mu re~e:
„Tvojot sin e `iv!” I poveruva toj i
celiot negov dom.
54 Ova be{e vtoroto ~udo {to go izvr{i Isus, koga pristigna od Judeja vo
Galileja.
45
5
Isceluvaweto na bolen ~ovek
vo bawata Vitezda
Potoa be{e eden praznik judejski,
i se iska~i Isus vo Erusalim.
2 A vo Erusalim, kaj Ov~ata porta,
ima bawa, po evrejski nare~ena Vitezda6, so pet tremovi.
3 Vo niv le`ea mnozina bolni, slepi,
kuci, isu{eni, koi o~ekuvaa da se razdvi`i vodata,
4 za{to odvreme navreme vo bawata
sleguva{e angel Gospodov i ja razdvi`uva{e vodata; i koj prv }e vleze{e po
pridvi`uvaweto na vodata, ozdravuva{e od kakva bilo bolest da boleduva{e.
45
2,23
46
2,1-11
48
Mudr 8,8
Mt 16,1-4
Mk 13,22
Dela 2,19
Rim 15,19
1 Kor 1,22
Evr 2,4
50
3 Car
17,23
Mt 8,13
Mk 7,29
52
Mt 8,14-15
Dela 28,8
53
1,50
3,12
20,29
Dela 11,14
16,14-15.31
54
2,11
5,2
Neem
3,1.32
12,39
118
EVANGELIE SPORED JOVAN
5
5 Mojs 2,14
Lk 8,29
8
Mt 9,6
Mk 2,11
Lk 5,24
9
9,14
Mt 12,1
Lk 5,25
13,14
Dela 3,8
10
9,16
2 Mojs 20,8
Er 17,21
Mt 12,2
11
9,11
13
6,2-3.15
Mt 8,18
Mk 7,17
14
8,11
Mt 9,2
Mk 2,5
15
9,11
16
1 Mojs 2,
2-3
2 Mojs
20,10
17
7,23
9,4
18
2,16
8,37.40
Mudr 2,16
Mt 14,5
26,4
Fil 2,6
19
5,30
8,28.42
Ima{e tamu i eden ~ovek koj boleduva{e trieset i osum godini.
6 Koga Isus go vide kako le`i, znaej}i deka mnogu godini boleduva, mu re~e: „Saka{ li da ozdravi{?”
7 Bolniot Mu odgovori: „Gospodi!
Nemam ~ovek {to }e me spu{ti vo bawata koga }e se razdvi`i vodata; dodeka jas da dojdam, drug sleguva pred mene.”
8 Isus mu re~e: „Stani, zemi ja postelkata svoja i odi si!”
9 I vedna{ ozdrave ~ovekot, ja zede
postelkata svoja i ode{e. A toj den be{e sabota.
10 Zaradi toa Judejcite Mu rekoa na
isceleniot: „Sabota e i ne treba da ja
nosi{ svojata postelka!”
11 No toj im odgovori: „Onoj {to me
izlekuva, mi re~e: ‚Zemi ja postelkata
svoja i odi!'”
12 A tie go pra{aa: „Koj e toj ~ovek
{to ti re~e: ‚Zemi ja postelkata svoja
i odi?'”
13 No isceleniot ne znae{e koj e,
za{to Isus se be{e oddale~il bidej}i
na toa mesto ima{e mnogu narod.
14 Podocna Isus go sretna vo hramot
i mu re~e: „Ete, sega si zdrav i ne gre{i ve}e, za da ne te snajde ne{to polo{o!”
15 A ~ovekot otide i im ka`a na
Judejcite deka Isus e Onoj {to go izlekuval.
16 I zatoa Judejcite Go gonea Isusa i
sakaa da go ubijat, za{to toa go vr{e{e
vo sabota.
17 A Isus im odgovara{e: „Mojot
Otec dosega raboti, i Jas rabotam.”
18 Zatoa Judejcite u{te pove}e sakaa
da Go ubijat, bidej}i ne samo {to ja
naru{uva{e sabotata, tuku i Boga Go
narekuva{e Svoj Otec, pravej}i se ednakov so Boga.
5
Isusovata vlast
A Isus im odgovori na toa i re~e:
„Vistina, vistina vi velam: Sinot ne
mo`e da pravi ni{to Sam od Sebe, ako
ne vidi {to pravi Otecot; bidej}i ona
{to go pravi Toj, toa istoto go pravi i
Sinot.
19
Za{to, Otecot Go saka Svojot Sin
i Mu poka`uva s# {to Samiot pravi; i
}e Mu poka`e dela pogolemi od ovie, za
da se ~udite vie.
21 Za{to, kako {to Otecot voskresnuva mrtvi i gi o`ivuva, taka i Sinot gi
o`ivuva onie koi saka.
22 Otecot ne sudi nikogo, tuku celiot
sud Mu go predade na Sinot;
23 ta site da Go po~ituvaat Sinot,
kako {to Go po~ituvaat Otecot. Koj ne
Go po~ituva Sinot, toj ne Go po~ituva
nitu Otecot, Koj Go pratil.
24 Vistina, vistina vi velam: koj go
slu{a slovoto Moe i veruva vo Onoj
Koj Me pratil, ima `ivot ve~en i nema
da dojde na sud, tuku preminal od smrt
vo `ivot.
25 Vistina, vistina vi zboruvam: ide
~asot i ve}e e dojden, koga mrtvite }e
go ~ujat glasot na Sinot Bo`ji, i tie
{to }e go ~ujat, }e o`iveat.
26 Za{to, kako {to Otecot ima `ivot
vo Sebe, taka Mu dade i na Sinot da
ima `ivot vo Sebe;
27 i Mu dade vlast i da sudi, za{to
Toj e Sinot ^ove~ki.
28 Ne ~udete se na ova, za{to ide
~asot koga site, koi se vo grobovite, }e
go ~ujat glasot na Sinot Bo`ji,
29 i }e izlezat: koi pravele dobro - }e
voskresnat za `ivot, a koi pravele zlo,
}e voskresnat za osuduvawe.
20
Svedo~ewe za Isusa
30 Jas ni{to ne mo`am da pravam Sam
od Sebe. Kako {to slu{am, taka i
sudam, i Mojot sud e praveden, za{to ne
ja baram Mojata volja, tuku voljata na
Otecot Koj Me prati.
31 Ako Jas svedo~am Sam za Sebe, svedo{tvoto Moe nema da bide vistinito.
32 No ima Drug {to svedo~i za Mene;
i znam deka e vistinito toa svedo{tvo
so koe Toj svedo~i za Mene.
33 Vie prativte kaj Jovan i toj vi
posvedo~i za vistinata.
34 Ne deka Jas primam svedo{tvo od
~ovek; tuku ova go ka`uvam za da se spasite vie.
35 Toj be{e svetilo {to gori i sveti,
a vie sakavte da se poraduvate na negovata svetlina za kratko vreme.
20
3,35
7,3.21
14,10-12
15,9
17,23-24
21
1,4
11,25
1 Car 2,6
Rim 4,17
Efes 2,5
22
3,17
5,27
9,39
12,47
Dela 10,42
23
Lk 10,16
Fil 2,
10-11
1 Jn 2,23
24
3,11.1516.18
8,51
10,27-28
1 Jn 3,14
25
5,28
11,25-26.43
Mk 5,41
Lk 7,14
8,54
Efes 2,1.5
26
1,4
6,53.57
27
5 Mojs
7,10-14
Mt 8,20
Evr 2,18
28
11,43-44
29
Dan 12,2
Mt 16,27
25,46
Lk 14,14
Dela 24,15
1 Kor
15,32
1 Sol 4,16
Otkr 20,13
30
4,34
5,19
6,38
Lk 22,42
31
8,13-14
119
EVANGELIE SPORED JOVAN
32
3,26
5,36-37.39
8,18
15,26
19,35
1 Jn 5,6-9
33
1,7.15.34
3,27-30
34
1 Jn 5,9
35
1,8
Sir 48,1
3 Ptr 1,19
36
2,11
3,2
9,16.33
10,25.38
14,11
Mt 9,6
37
6,44-46
8,18
5 Mojs
4,12.15
Mt 3,17
1 Jn 5,9
38
6,29
8,37
1 Jn 2,14
39
1,45
2,22
5 Mojs
8,1.3
30,15-20
Ps 119
Mt 1,22
Lk 24,27.44
Dela 13,27
1 Ptr 1,
10-11
Otkr 19,10
41
7,18
12,43
1 Sol 2,6
No Jas imam pogolemo svedo{tvo
od Jovanovoto; delata {to Mi gi dade
Otecot da gi izvr{am, samite tie dela,
{to gi izvr{uvam Jas, svedo~at za
Mene deka Me pratil Otecot.
37 I Otecot, Koj Me prati, Sam posvedo~i za Mene. A vie ni glasot Negov
nikoga{ ne ste go ~ule, nitu liceto
Negovo ste go videle.
38 I zborovite Negovi ne se vo vas,
za{to ne veruvate vo Onoj kogo Go pratil Toj.
39 Gi istra`uvate Pismata, za{to
vie mislite deka vo niv imate `ivot
ve~en; a tokmu tie svedo~at za Mene.
40 No ne sakate da dojdete kaj Mene za
da imate `ivot.
41 Od lu|e slava ne primam,
42 no Jas ve poznavam deka vo sebe
qubov Bo`ja nemate.
43 Jas dojdov vo imeto na Mojot Otec i
ne Me primate; a nekoj drug, ako dojde
vo svoe ime, nego }e go primite.
44 Kako mo`ete vie da poveruvate koga primate slava eden od drug, a slavata, {to e od Ediniot Bog, ne ja barate?
45 Nemojte da mislite deka Jas }e ve
obvinuvam pred Otecot; ima koj da govori protiv vas - Mojsej, na kogo vie se
nadevate.
46 Za{to, ako mu bevte veruvale na
Mojsej, i Mene }e Mi poveruvavte, za{to toj pi{uva{e za Mene.
47 Ako, pak, na negovite Pisanija ne
poveruvavte, kako toga{ }e im poveruvate na Moite zborovi?”
re~e na Filip: „Od kade da kupime leb
za da jadat ovie?”
6 A toa go re~e za da go isku{a, za{to
Sam znae{e {to }e napravi.
7 Filip Mu odgovori: „Ne }e im bide
dovolno leb za dveste denarii, pa da dobie sekoj od niv po malku!”
8 Eden od u~enicite Negovi, Andrej,
bratot na Simon Petar, Mu re~e:
9 „Ovde ima edno mom~e koe ima pet
ja~menovi lebovi i dve ribi; no {to e
toa za tolku du{i?”
10 Isus re~e: „Ka`ete im na lu|eto da
posednat!” A na toa mesto ima{e mnogu
treva. Toga{ posednaa lu|eto, na broj
okolu pet iljadi.
11 Isus gi zede lebovite, zablagodari
i im gi podade na u~enicite, a u~enicite na onie {to posednaa; isto taka i od
ribite, koj kolku saka{e.
12 A koga se nasitija, im re~e na
u~enicite Svoi: „Soberete gi ostanatite par~iwa za da ne se zagubi ni{to!”
13 I od pette ja~menovi lebovi sobraa
i napolnija dvanaeset ko{nici par~iwa, {to im preostanaa na onie {to jadea.
14 Lu|eto, koga go vidoa ~udoto {to go
napravi Isus, rekoa: „Ovoj e navistina
Prorokot Koj treba{e da dojde na svetot!”
15 No Isus, {tom razbra deka sakaat
da dojdat i da Go fatat za da go proglasat za car, povtorno se povle~e Sam vo
gorata.
Isus nahranuva nad pet iljadi lu|e
Isus odi po moreto
36
6
(Mt 14,13–21; Mr 6,30–44; Lk 9,10–17)
Potoa Isus otide na drugata strana od Galilejskoto, Tiverijadskoto
43 More.
2 I po nego ode{e mnogu narod, za{to
Mt 24,5.24
gi
gledaa ~udata Negovi {to gi
44
vr{e{e
nad bolnite.
7,18
3 A Isus otide vo gorata i tamu sede8,50.54
12,23.28.43
Rim 2,29 {e so u~enicite Svoi.
4 I nabli`uva{e judejskiot praznik
1 Kor 4,5.7
45 Pasha.
5 Isus, pak, otkako gi podigna o~ite,
9,28
5 Mojs vide deka kon Nego ide mnogu narod mu
31,26-27
Rim 2,17
76,19. 5-6 kilometri, po na{i merila.
(Mt 14,22–33; Mr 6,45–52)
46
5 Mojs
18,15
Lk 24,27
Dela 3,22
7,35.37
47
1,17
6,32
Lk 16,
29-31
2 Kor 3,
14-16
6,2
2,23
Mt 4,23.25
12,15
Lk 9,11
4
2,13
Lk 22,1
5
1,43
12,21
4 Mojs
11,13
6
2,25
6,61.64
13,11
21,17
2 Kor 13,5
Otkr 2,2
8
1,40
Mt 4,18
10,2
9
21,9-13
Sud 7,13
4 Car
42-43
11
Otkr 4,9
11,17
16 A prikve~er, u~enicite Negovi 13
4 Car 4,44
slegoa do moreto,
17 i otkako vlegoa vo korab, trgnaa 14
Mt 21,11
preku moreto kon Kapernaum. I ve}e se Dela 7,37
be{e stemnilo, a Isus s# u{te ne be{e
15
do{ol kaj niv.
18,36
18 Moreto, pak, se podiga{e, za{to Mt 14,
22-23
duva{e silen vetar.
Mk 6,46
19 I koga bea pominale dvaeset i pet do trieset stadii7, Go vidoa Isusa kako odi po moreto i se pribli`uva kon
korabot, pa se upla{ija.
120
EVANGELIE SPORED JOVAN
20
No Toj im re~e: „Jas sum, ne pla{ete se!”
21 Tie sakaa da Go primat vo korabot
22 i vedna{ korabot pristigna do bregot,
12,12
kade {to odea.
20
Mt 14,27
Mk 16,6
24
Narodot Go bara Isusa
Mk 1,37
26
2,11
27
4,14
6,5051.54.58
Is 55,2
Mt 8,20
16,12
Efes 4,30
28
1 Kor
15,58
29
1 Sol 1,3
1 Jn 3,23
30
2,18
Mt 12,38
31
2 Mojs
16,15
4 Mojs
11,7-9
21,5
5 Mojs 8,3
Neem 9,15
Ps 78,24
105,40
Mudr 16,20
32
6,49.58
33
6,41.51
34
4,15
Mt 6,11
Lk 11,3
Utredenta nautro narodot, {to
stoe{e od drugata strana na moreto,
zabele`a deka tamu nema{e drug korab,
osven eden, vo koj vlegoa u~enicite Negovi, i deka Isus ne vleze vo korabot so
u~enicite Svoi, tuku samo u~enicite
negovi zaminaa.
23 I drugi korabi dojdoa od Tiverijada, blizu do ona mesto kade {to bea jale
leb, otkako Gospod zablagodari.
24 I koga vidoa lu|eto deka Isus ne
be{e tamu, nitu u~enicite Negovi,
vlegoa sami vo korabi i dojdoa vo Kapernaum da Go baraat Isusa.
25 I {tom Go najdoa otade moreto, Mu
rekoa: „Ravi, koga dojde ovde?”
26 A Isus im odgovori i re~e: „Vistina, vistina vi velam: vie ne Me barate
zatoa {to vidovte ~uda, tuku zatoa {to
jadevte od lebovite i se nasitivte.
27 Rabotete ne za hrana {to se rasipuva, tuku za hrana {to ostanuva za ve~en
`ivot i koja }e vi ja dade Sinot ^ove~ki, za{to vrz Nego stavil pe~at Bog
Otecot.”
28 A tie Mu rekoa: „[to da pravime
za da izvr{uvame Bo`ji dela?”
29 Isus im odgovori i re~e: „Bo`joto
delo e ova: da poveruvate vo Onoj Kogo
Go isprati Toj.”
30 A tie Mu rekoa: „Kakov znak }e ni
poka`e{ da vidime i da poveruvame?
[to }e napravi{?
31 Tatkovcite na{i jadea mana vo pustinata, kako {to e napi{ano: ‚Leb od
neboto im dade da jadat.'”
32 No Isus im re~e: „Vistina, vistina vi velam: ne vi dade Mojsej leb od neboto, tuku Mojot Otec vi dava vistinski leb od neboto.
33 Za{to lebot Bo`ji e Onoj, Koj sleguva od neboto i mu dava `ivot na svetot.”
34 Toga{ Mu rekoa: „Gospodi, davaj ni
go sekoga{ toj leb!”
22
A Isus im re~e: „Jas sum lebot na
`ivotot; koj doa|a kaj Mene, nema da ogladni i koj veruva vo Mene, nema nikoga{ da o`edni.
36 No vi rekov: vie i Me vidovte i ne
veruvate.
37 S# {to Mi dava Otecot, }e dojde
kaj Mene; a koj doa|a kaj Mene, nema da
go izbrkam nadvor;
38 za{to Jas slegov od neboto ne da ja
izvr{uvam Mojata volja, tuku voljata
na Otecot, Koj Me prati.
39 A voljata na Otecot, Koj Me prati,
e ovaa: od s# {to Mi dal da ne zagubam
ni{to, tuku da go voskresnam vo
posledniot den.
40 A ovaa e voljata na Onoj {to Me
prati: sekoj {to }e go vidi Sinot i }e
poveruva vo Nego da ima ve~en `ivot, i
Jas }e go voskresnam vo posledniot
den.”
41 Negoduvaa protiv Nego Judejcite,
za{to re~e: „Jas sum lebot {to sleze od
neboto”,
42 i zboruvaa: „Zar ne e Ovoj Isus, Josifoviot sin, ^ij tatko i majka gi poznavavme? Kako toga{ Toj veli: ‚Slegov
od neboto.'”
43 Im odgovori Isus i re~e: „Ne mrmorete me|u sebe.
44 Nikoj ne mo`e da dojde kaj Mene,
ako ne go privle~e Otecot, Koj Me prati; i Jas }e go voskresnam vo posledniot den.
45 Kaj Prorocite e napi{ano: ‚I }e
bidat site od Boga nau~eni.' Sekoj {to
~ul od Otecot i se nau~il, doa|a kaj
Mene.
46 Ne deka nekoj Go videl Boga, osven
Onoj Koj e od Boga; Toj go videl Otecot.
47 Vistina, vistina vi velam: Koj
veruva vo Mene ima ve~en `ivot.
48 Jas sum lebot na `ivotot.
49 Tatkovcite va{i jadea mana vo pustinata i umrea;
50 a ova e leb {to doa|a od neboto, i
onoj, koj jade od nego, nema da umre.
51 Jas sum `iviot leb {to sleze od neboto; koj jade od ovoj leb, }e `ivee ve~no; a lebot {to }e go dadam Jas, e Moeto telo, {to }e go predadam za `ivotot na svetot.”
35
35
4,14
6,48.51.58
11,25
14,6
Is 55,1-3
Izreki
9,1-6
Sir 24,
19-22
36
6,26.29.40.6
4
9,41
15,24
20,29
37
17,6-7.24
Mt 11,28
1 Jn 5,4
38
4,34
5,30
Mt 26,39
Mk 14,36
Lk 22,42
Evr 10,9
39
6,44.54
10,28-29
17,12
18,9
Mt 18,14
40
6,54
11,24-25
41
6,33.35.51.
58
2 Mojs
16,2-8
1 Kor
10,10
42
7,27
Mk 6,3
44
6,39.65
12,32
Os 11,4
Mt 16,17
45
Is 54,13
Er 31,33-34
1 Sol 4,9
1 Jn 4,12
2,27
46
1,18
7,29
2 Mojs
33,20
47
3,15-16.36
121
EVANGELIE SPORED JOVAN
48
6,35.38.51.
58
51
1,14
3,6
15,13
Mt 26,26
1 Kor
11,24
Evr 10,5.10
1 Jn 3,16
52
3,4
53
4,14
5,26
Mt 8,20
1 Kor
11,23-24
54
6,39.40.44
55
Kol 2,16
56
15,4-5
1 Jn 3,24
57
5,26
Mt 16,16
Evr 7,25
Judejcite pak po~naa da se prepiraat me|u sebe, velej}i: „Kako mo`e Ovoj
da ni go dade teloto Svoe da go jademe?”
53 A Isus im re~e: „Vistina, vistina
vi ka`uvam: ako ne go jadete teloto na
Sinot ^ove~ki i ne ja piete krvta Negova, ne }e imate `ivot vo sebe.
54 Koj go jade Moeto telo i ja pie Mojata krv, ima `ivot ve~en i Jas }e go
voskresnam vo posledniot den.
55 Za{to Moeto telo e vistinska hrana, i Mojata krv - vistinsko pitie.
56 Koj jade od Moeto telo i pie od Mojata krv, }e bide vo Mene i Jas vo nego.
57 Kako {to Me prati `iviot Otec i
Jas `iveam preku Otecot, taka i toj
{to jade od Mene, }e `ivee preku Mene.
58 Ova e lebot {to sleze od neboto, a
ne kako tatkovcite va{i {to jadea
mana i izumrea; koj jade od ovoj leb, }e
`ivee doveka.”
59 Ova go ka`a Isus vo sinagogata,
koga pou~uva{e vo Kapernaum.
52
Zborovi za ve~en `ivot
60
Toga{ mnozina od u~enicite Nego-
58 vi, otkako go slu{naa toa, rekoa:
6,41.51
„Te{ki se ovie zborovi! Koj mo`e da gi
59 slu{a!?”
18,20
61
A Isus, znaej}i vo Sebe deka u~eni-
60 cite Negovi negoduvaat zaradi toa, im
Juda 1,15
61
Mt 11,6
62
3,13
12,32
17,5
Mt 8,20
Dela 1,9-11
63
3,6
2 Kor 3,6
Gal 6,8
1 Ptr 3,18
64
2,25
65
3,27
6,44
re~e: „Zar ova ve soblaznuva?
62 A {to ako Go vidite Sinot ^ove~ki kako se voznesuva gore, kade {to bil
porano?
63 Duhot e toj {to o`ivuva; teloto
ni{to ne polzuva. Zborovite {to vi gi
ka`av se duh i `ivot.
64 No ima me|u vas i nekoi {to ne veruvaat.” Isus znae{e od po~etok koi se
tie {to ne veruvaat i koj e toj {to }e
go predade.
65 I re~e: „Zatoa vi zboruvam deka
nikoj ne mo`e da dojde kaj Mene, ako ne
mu bide dadeno od Mojot Otec.”
66 Od toa vreme mnozina od Negovite
u~enici se povlekoa i ne odea ve}e so
Nego.
Toga{ im re~e Isus na dvanaesetminata: „Da ne sakate i vie da si
otidete?”
68 A Simon Petar Mu odgovori: „Gospodi, kaj kogo }e otideme? Ti ima{ zborovi za ve~en `ivot,
69 i nie poveruvavme i poznavme deka
si Ti Hristos, Sin na `iviot Bog.”
70 Isus im odgovori: „Ne li ve izbrav
dvanaesetmina? No eden od vas e |avol8.”
71 A zboruva{e za Juda Simonov Iskariotski, za{to toj, iako eden od dvanaesetminata, saka{e da Go predade.
67
7
Isus i Negovite bra}a
Potoa ode{e Isus po Galileja, zatoa {to ne saka{e da odi vo Judeja,
bidej}i Judejcite sakaa da Go ubijat.
2 Se pribli`uva{e, pak, judejskiot
praznik Senici.
3 Toga{ bra}ata Negovi Mu rekoa:
„Izlezi odovde i odi vo Judeja, ta i
u~enicite Tvoi da gi vidat delata {to
gi vr{i{.
4 Za{to nikoj ne pravi ne{to tajno
koga saka da se pro~ue. Ako Ti gi vr{i{ ovie raboti, toga{ poka`i se
pred svetot!”
5 Za{to i bra}ata Negovi ne veruvaa
vo Nego.
6 A na toa Isus im odgovori: „Moeto
vreme u{te ne e dojdeno, a za vas vremeto e sekoga{ pogodno.
7 Svetov vas ne mo`e da ve mrazi, a
Mene Me mrazi, za{to Jas svedo~am za
nego deka delata mu se lo{i.
8 Vie otidete na ovoj praznik; Jas nema da izlezam na ovoj praznik, za{to
vremeto Moe s# u{te ne se ispolnilo.”
9 Otkako go re~e toa, ostana vo Galileja.
Isus na praznikot
2 Tim 1,15
68-69
Mk 8,27-33
68
5 Mojs 8,3
Dela 5,20
69
10,36
Mk 1,24
Lk 4,34
Dela 3,14
1 Jn 4,16
70
13,18
15,16
Lk 22,3
71
12,4
Lk 6,13.16
7,1
5,18
2
2 Mojs
23,14.16
3 Mojs
23,34
4 Mojs
29,12-39
5 Mojs
16,13-16
Zah 14,
16-19
Neem 8,
1-18
3
Mt 12,46
Mk 3,31
Dela 1,14
4
4,48
6,30
5
Mk 3,33-35
6
2,4
7,30
8,20
7
3,19-21
No, {tom otidoa bra}ata Negovi, i 15,18
Toj otide na praznikot, no ne javno, 8
Lk 9,51
tuku nekako skri{um.
11 A Judejcite Go baraa na praznikot
11
i velea: „Kade e Onoj?”
11,56
10
66
Lk 9,62
67
8 6,70. Gr~kiot zbor „diavolos”, od koj proizleguva zborot |avol, primarno zna~i klevetnik.
122
EVANGELIE SPORED JOVAN
12
7,40-43
Mt 27,63
13
9,22
12,42
19,38
20,19
15
Mt 7,28-29
13,54-57
Lk 2,47
Dela 4,13
16
3,11-13.3135
12,49
14,10
18
5,41-44
8,50
Ps 91,15
19
1,17
5,46-47
8,37-41
Dela 7,53
Rim 2,
17-23
20
8,48
10,20
Mt 11,18
12,24.27
21
5,2-9.16
22
1 Mojs
17,10-13
21,4
3 Mojs 12,3
Rim 4,11
23
Mt 12,15.11-12
Mk 3,5
Lk 13,
15-16
24
8,15
3 Mojs
19,15
Is 11,3-4
Zah 7,9
25
5,18
7,19
8,37.40
I mnogu raspravii ima{e me|u
narodot za Nego; edni zboruvaa: „Dobar
e”, a drugi velea: „Ne, tuku go izmamuva narodot!”
13 No nikoj ne zboruva{e za Nego otvoreno, poradi strav od Judejcite.
14 A na sredinata od praznikot, vleze
Isus vo hramot i pou~uva{e.
15 I se ~udea Judejcite, velej}i: „Kako gi poznava Ovoj Knigite, koga ne
u~el?”
16 Toga{ im odgovori Isus i re~e:
„U~eweto Moe ne e Moe, tuku na Onoj
{to Me prati;
17 i ako nekoj saka da ja vr{i voljata
Negova, }e razbere dali e ova u~ewe od
Boga, ili Jas Samiot od Sebe zboruvam.
18 Koj govori samiot od sebe, toj si
bara svoja slava; a koj ja bara slavata na
Onoj {to Go pratil, Toj e vistinit i
vo Nego nema nepravda.
19 Zar ne vi go dade Mojsej Zakonot?
No nikoj od vas ne go ispolnuva Zakonot. Zo{to sakate da Me ubiete?”
20 Narodot odgovori i re~e: „Demonot
e vo tebe! Koj saka da Te ubie?”
21 Odgovori Isus i im re~e: „Edno delo izvr{iv i site se ~udite.
22 Mojsej vi go dade obrezanieto, ne
zatoa {to toa e od Mojsej, tuku od tatkovcite - i vie vo sabota obrezuvate
~ovek.
23 Ako ~ovek se obrezuva vo sabota, za
da ne se naru{i Zakonot Mojseev, na
Mene li se gnevite {to cel ~ovek
izlekuvav vo sabota?
24 Ne sudete spored nadvore{nosta,
tuku sudete so praveden sud!”
25 Toga{ nekoi od Erusalim rekoa:
„Ne li e Ovoj {to Go baraat da Go ubijat?
26 Ete, javno govori i ni{to ne Mu
velat. Da ne se uverile i na~alnicite
deka e Toj navistina Hristos?
27 No, Ovoj Go znaeme od kade e, a koga
}e dojde Hristos nikoj ne }e znae od kade e.”
28 Toga{ Isus, pou~uvaj}i vo hramot,
izvika glasno i re~e: „I Mene Me poznavate i znaete od kade sum; no Sam od
Sebe ne dojdov, tuku Toj {to me prati e
Vistinitiot; Nego vie ne Go poznavate.
12
Jas, pak, Go znam, za{to sum od Nego i Toj Me prati.”
30 Toga{ sakaa da Go fatat, no nikoj
ne klade raka na Nego, bidej}i u{te ne
be{e do{ol ~asot Negov.
31 I mnozina od narodot poveruvaa vo
Nego i velea: „Koga }e dojde Hristos,
zar }e napravi pogolemi ~uda otkolku
{to napravi Ovoj?”
32 ^uja fariseite deka narodot taka
zboruva za Nego, pa ispratija fariseite i prvosve{tenicite slugi da go
fatat.
33 Toga{ Isus im re~e: „U{te malku
vreme sum so vas, a potoa }e otidam kaj
Onoj Koj Me prati.
34 ]e Me barate i nema da Me najdete;
i kade {to }e bidam Jas, vie ne }e mo`ete da dojdete.”
35 A Judejcite si rekoa me|u sebe:
„Kade }e odi Ovoj ta da ne mo`eme da
Go najdeme? Da ne saka da odi pri raselenite me|u Elinite, pa i Elinite da
gi pou~uva?
36 [to zna~at ovie zborovi: ‚]e Me
barate i ne }e Me najdete'; i ‚Kade {to
}e bidam Jas, vie ne }e mo`ete da dojdete?'”
27
Izvorot na `iva voda
35
29
6,42
7,41
9,29
28
8,19.26
19,9
29
8,55
17,25
Mt 11,27
30
2,4
Lk 4,29-30
31
2,11.23
8,30
10,42
11,45
12,11.42
32
Mt 11,2
12,23
33
1,1
12,35
16,5.10.16
34
8,21
12,40
13,33.36
5 Mojs 4,29
Is 55,6
12,20-24
A vo posledniot golem den od praz- Izreki
1,28
nikot zastana Isus i izvika so silen Jk 1,1
glas, velej}i: „Koj e `eden neka dojde 1 Ptr 1,1
37
kaj Mene da pie!
38 Koj veruva vo Mene, kako {to e 3 Mojs
23,36
re~eno vo Pismoto, od negovata utroba, Is 55,1
Otkr 21,6
}e pote~at reki od `iva voda.”
22,17
39 A ova go re~e za Duhot, Kogo {to
}e Go primat onie koi veruvaat vo Ne- 38
4,10.14
go; za{to Svetiot Duh u{te ne im be{e 19,31-34
daden, bidej}i Isus u{te ne be{e 2 Mojs
17,1-6
proslaven.
Is 12,3
40 A mnozina od narodot, koga gi ~uja 43,20
44,3
ovie zborovi, rekoa: „Navistina Ovoj e 58,11
Ez 47,1-12
prorok!”
Joil 4,18
41 Drugi velea: „Ovoj e Hristos.” A
Zah 13,1
nekoi rekoa: „Zar od Galileja }e dojde 14,8
1 Kor 10,4
Hristos?
42 Ne e li re~eno vo Pismoto deka 39
12,16.23.28
Hristos }e dojde od semeto Davidovo i 13,31-32
od grat~eto Vitleem, od kade {to be{e 16,7
Dela 2,4
David?”
37
123
EVANGELIE SPORED JOVAN
40
6,14
5 Mojs
18,15-18
Mt 21,11
Dela 3,22
7,37
41
1,46
7,52
42
2 Car 7,
12-17
Ps 88,3-4
Er 23,5
Mih 5,1
Mt 2,5-6
Rim 1,3
43
3,19-21
9,16
10,19
44
7,30
46
Mt 7,28
13,54
48
12,42
1 Kor 1,26
49
I taka nastana me|u narodot razdor
za Nego.
44 A nekoi od niv sakaa da Go fatat,
no nikoj ne stavi raka vrz Nego.
45 Dojdoa, pak, slugite kaj prvosve{tenicite i fariseite i ovie im rekoa:
„Zo{to ne Go dovedovte?”
46 A slugite odgovorija: „Nikoga{
~ovek ne govorel taka kako Ovoj ^ovek.”
47 Toga{ im odgovorija fariseite:
„Da ne se prelagavte i vie?
48 Poveruval li nekoj od na~alnicite
i fariseite vo Nego?
49 No, ovoj narod, {to ne go znae Zakonot, e proklet.”
50 Nikodim, pak, koj be{e oti{ol kaj
Nego no}e, a be{e eden od niv, im re~e:
51 „Osuduva li na{iot Zakon ~ovek
dodeka najnapred ne go soslu{aat i ne
doznaat {to pravi?”
52 A tie mu odgovorija i rekoa: „Da ne
si i ti od Galileja? Ispitaj i }e vidi{ deka prorok od Galileja ne se javuva!”
53 I sekoj si otide vo svojot dom.
43
Er 5,4-5
50
3,1-2
19,39
51
2 Mojs 23,1
5 Mojs 1,16
17,4.6
52
1,46
5,39
7,41
8,1
Lk 21,37
2
Mt 26,55
Lk 21,38
3
Lk 7,37-50
5
3 Mojs
20,10
5 Mojs
22,22-24
Ez 16,38-40
8
@ena fatena vo prequba
A Isus otide na Maslinovata Gora.
2 Utredenta pak dojde vo hramot i
siot narod doa|a{e kaj Nego. A Toj
sedna i gi pou~uva{e.
3 Toga{ kni`nicite i fariseite
dovedoa kaj Nego `ena fatena vo prequbodejstvo; ja postavija nasrede i
4 Mu rekoa: „U~itele, ovaa `ena e
fatena vo prequbodejstvo na delo.
5 A Mojsej vo Zakonot ni zapoveda
takvite da gi kamenuvame; Ti, pak, {to
veli{?”
6 Toa go rekoa za da Go isku{aat i da
imaat za {to da Go obvinat. A Isus se
navedna dolu i po~na so prst da pi{uva
vo zemjata, ne gledaj}i gi.
7 Koga prodol`ija da go pra{uvaat,
Toj se ispravi i im re~e: „Koj od vas e
bez grev, prv neka frli kamen na nea!”
8 I pak se navedna dolu i pi{uva{e
po zemjata.
9 A tie, {tom go ~uja toa, bidej}i sovesta gi grize{e, se razotidoa eden po
eden, po~nuvaj}i od najstarite pa do
poslednite: ostanaa samo Isus i `enata, koja stoe{e nasrede.
10 A koga se ispravi i ne vide nikogo
osven `enata, Isus $ re~e: [email protected], kade
se onie {to te obvinuvaa? Nikoj li ne
te osudi?”
11 A taa re~e: „Nikoj, Gospodi.”
Toga{ Isus $ re~e: „Nitu Jas ne te
osuduvam. Odi si i nemoj pove}e da
gre{i{.”
Isus e Svetlinata na svetot
I pak im re~e Isus, velej}i: „Jas
sum Svetlinata na svetot; koj vrvi po
Mene nema da odi vo temnina, a }e ja
ima svetlinata vo `ivotot.”
13 Toga{ Mu rekoa fariseite: „Ti
svedo~i{ Sam za Sebe; Tvoeto svedo{tvo ne e vistinito.”
14 Isus im odgovori i re~e: „Makar
{to svedo~am Sam za Sebe, Moeto svedo{tvo e vistinito, za{to znam od kade
sum do{ol i kade odam; a vie ne znaete
od kade sum do{ol i kade odam.
15 Vie sudite po teloto, Jas ne sudam
nikomu.
16 I ako sudam Jas, Mojot sud e vistinit, za{to ne sum Sam, tuku Jas i
Otecot, Koj Me prati.
17 A i vo zakonot va{ e napi{ano deka svedo{tvoto od dvajca svedoci se
smeta za verodostojno.
18 Jas svedo~am za Sebe i Otecot, Koj
Me prati, svedo~i za Mene.”
19 Toga{ Mu rekoa: „Kade e Tvojot
Otec?” Isus odgovori: „Vie ne Me znaete nitu Mene, nitu Mojot Otec; ako
Me znaevte Mene, }e Go znaevte i Mojot
Otec.”
20 Ovie zborovi gi ka`a Isus kaj
riznicata, koga pou~uva{e vo hramot; i
nikoj ne go fati, za{to u{te ne be{e
do{ol ~asot Negov.
12
Isusovoto zaminuvawe i opomenata
do nevernite
6
Mt 16,1
22,15
7
5 Mojs 17,7
Mt 7,1-5
9
Mt 22,22
11
5,14
2 Mojs
33,11
Ps
102,8.13-14
12
1,4-5.9
12,35-36.46
2 Mojs
13,21
Ps 26,1
36,10
89,16
Is 9,2
49,6
60,19
Mudr 7,26
2 Kor 6,
14-15
1 Jn 1,5-7
13
5,31
14
3,11
9,29
13,3
16,28
15
7,24
12,47
1 Car 16,7
1 Kor 2,
8-16
16
5,30.37
8,29
17
5 Mojs 17,6
19,15
4 Mojs
35,30
Mt 18,16
18
5,32.37
1 Jn 5,9
19
12,45
14,7.9-11
16,3
21 Pak im re~e Isus: „Jas si odam, a 20
vie }e Me barate i vo svojot grev }e um- 7,30
Mk 12,
rete. Kade {to }e odam Jas, vie ne mo- 41-43
`ete da dojdete.”
124
EVANGELIE SPORED JOVAN
21
7,34.36
13,33.36
5 Mojs
24,16
Ez 18,20
33,12-20
22
7,35
23
1,10
3,31
17,14
24
8,28.58
13,19
2 Mojs
3,14-15
Is 41,4
43,10
26
7,28
12,49
28
3,14
5,19
Mt 8,20
29
4,34
5,30
16,32
2 Mojs 3,12
Is.N. 1,5
Er 1,8
30
2,23
7,31
10,42
31
3,11
15,7
Dela 11,23
2 Jn 1,9
32
1,14.17
14,6.17
33
Mt 3,9
Rim 4,12
9,7
Gal 3,6-16
Evr 2,16
34
Rim 6,
17-19
3 Ptr 2,19
1 Jn 3,8
Toga{ Judejcite rekoa: „Da ne saka
da se samoubie i zatoa veli: kade {to
}e odam Jas, vie ne mo`ete da dojdete?”
23 I im re~e: „Vie ste od dolu, a Jas
sum od gore: vie ste od ovoj svet, Jas,
pak, ne sum od ovoj svet.
24 Zatoa vi rekov deka }e umrete vo
svoite grevovi; bidej}i, ako ne poveruvate deka Jas Sum Toj, }e umrete vo
grevovite svoi.”
25 Toga{ Mu rekoa: „Koj si Ti?” Isus
im odgovori: „Po~etok, kako {to i vi
velam.
26 Mnogu imam za vas da zboruvam i da
sudam; no, Onoj {to Me prati e vistinit i ona {to sum ~ul od Nego, toa i
mu go ka`uvam na svetot.”
27 No ne razbraa deka im govore{e za
Otecot.
28 A Isus im re~e: „Koga }e Go izdignete Sinot ^ove~ki, toga{ }e sfatite
deka sum Jas i deka ni{to ne pravam
Sam od Sebe, tuku, kako {to Me nau~i
Mojot Otec, taka i zboruvam.
29 Onoj {to Me prati e so Mene; Otecot ne Me ostavi Sam, za{to sekoga{
go vr{am ona {to Mu e ugodno.”
30 Koga Toj go zboruva{e ova, mnozina
poveruvaa vo Nego.
22
Koj e navistina sloboden?
Toga{ Isus im govore{e na onie
Judejci, {to bea poveruvale vo Nego:
„Ako vie ostanete vo Moeto slovo, navistina }e bidete Moi u~enici;
32 i }e ja zapoznaete vistinata, i vistinata }e ve oslobodi.”
33 Mu odgovorija i rekoa: „Nie sme seme Avraamovo i nikoga{ nikomu ne sme
robuvale; a kako Ti veli{: ‚]e bidete
slobodni?'”
34 Isus im odgovori: „Vistina, vistina vi velam: sekoj {to pravi grev, rob
mu e na grevot.
35 A robot ne ostanuva ve~no doma;
Sinot ostanuva ve~no.
36 I ako Sinot ve oslobodi, navistina }e bidete slobodni.
37 Znam deka ste seme Avraamovo, no
sakate da Me ubiete, za{to slovoto
Moe ne mo`e da se smesti vo vas.
31
Jas go ka`uvam ona {to sum go videl kaj Mojot Otec; a i vie go pravite
ona {to ste go videle kaj va{iot tatko.”
39 Mu odgovorija i rekoa: „Na{ tatko
e Avraam.” Isus im re~e: „Ako bevte
~eda Avraamovi, vie }e gi vr{evte delata Avraamovi.
40 A sega sakate da Me ubiete, Mene,
^ovekot Koj vi ja ka`a vistinata {to
ja ~u od Boga. Avraam taka ne prave{e.
41 Vie gi vr{ite delata na svojot
tatko.” A tie Mu rekoa: „Nie ne sme
rodeni od bludstvo; eden Otec imame Bog.”
42 No Isus im re~e: „Ako Bog be{e
va{ Otec, toga{ }e Me sakavte Mene,
bidej}i Jas sum izlegol i doa|am od Boga. Za{to ne dojdov Sam od Sebe, tuku
Toj Me prati.
43 Zo{to ne gi razbirate Moite
zborovi? Zatoa {to ne mo`ete da gi
slu{ate poukite Moi.
44 Va{iot tatko e |avolot; i vie sakate da gi ispolnuvate `elbite na svojot
tatko; toj e ~ovekoubiec od po~etokot i
ne stoi vo vistinata, za{to vo nego nema vistina. Koga zboruva laga, govori
od sebe, za{to e la`livec i tatko na
lagata.
45 A bidej}i Jas vistinata vi ja ka`uvam, ne Mi veruvate.
46 Koj od Vas mo`e da Me obvini za
grev? Ako li, pak, vistina zboruvam,
toga{ zo{to ne Mi veruvate?
47 Koj e od Boga, toj gi slu{a Bo`jite
zborovi. A vie ne gi slu{ate, za{to ne
ste od Boga.”
48 Toga{ Judejcite Mu odgovorija i
rekoa: „Ne zboruvame li pravo deka si
Ti Samarjanin i deka demon ima vo
Tebe?”
49 Isus im odgovori: „Vo Mene nema
zol duh, tuku Go po~ituvam Svojot
Otec, a vie Me bes~estite.
50 No Jas ne baram Svoja slava; ima
Drug {to ja bara, i {to }e sudi.
51 Vistina, vistina vi velam; koj }e
gi zapazi zborovite Moi, nema da vidi
smrt doveka.”
52 Toga{ Judejcite Mu rekoa: „Sega
razbravme deka demon ima vo Tebe:
38
35
1 Mojs
21,10
2 Mojs 21,2
5 Mojs
15,12
Er 2,14
Gal 4,30
36
Rim 6,
18-22
2 Kor 3,17
37
5,18
38
3,11
6,45
39
8,33
1 Mojs 15,6
Sir 44,
20-21
Mt 3,9
Rim
4,3.18.20
Jk 2,21-24
41
2 Mojs 4,22
5 Mojs 32,6
Is 63,16
64,7
Er 3,1-4
42
13,3
17,8
Mal 2,10
1 Jn 5,1
43
Rim 8,7
44
1 Mojs 3,4
Mudr 2,24
Rim 5,12
1 Ptr 5,8
1 Jn 3,8-15
Otkr 12,12
45
Gal 4,16
46
2 Kor 5,21
Evr 4,15
1 Ptr 2,22
1 Jn 3,5
47
18,37
1 Jn 4,6
5,19
125
EVANGELIE SPORED JOVAN
48 Avraam umre, i prorocite, a ti veli{,
4,9
7,20
10,20
Mk 3,22
Lk 9,52
49
Mal 1,6
50
5,41
7,18
1 Ptr 2,23
51
5,24
11,25-26
Lk 2,26
Evr 11,5
52
7,20
10,20
Mk 9,1
Dela 2,29
53
4,12
Mt 12,41
54
13,32
17,5
55
7,28-29
Mt 11,27
56
12,41
1 Mojs
17,17
Ez 30,3
Joil 1,15
Mt 13,17
1 Kor 1,8
Evr 11,13
58
8,24
17,5
Is 43,13
59
10,31
11,8
Lk 4,29-30
9,1
Dela 3,2
2
2 Mojs 20,5
Ez 18,20
3
5,14
11,4
Lk 13,2-4
koj }e gi zapazi zborovite Moi, smrt
nema da vidi doveka.
53 Da ne si Ti pogolem od na{iot
tatko Avraam, koj umre? I prorocite
umrea; a za kogo se smeta{ Sebe si?”
54 Isus odgovori: „Ako se slavam Sam,
toga{ slavata Moja e ni{to; Onoj Koj
me proslavuva e Mojot Otec, za Kogo
vie velite deka e va{ Bog;
55 no ne Go poznavate, a Jas, pak, go
znam. I ako ka`am deka ne Go poznavam,
}e bidam la`go kako vie. No Jas Go
znam i go pazam slovoto Negovo.
56 Avraam, tatkoto va{, se raduva{e
da go vidi Mojot den; i go vide, i se
zaraduva.”
57 Toga{ Judejcite Mu rekoa: „U{te
nema{ ni pedeset godini - a si go videl
Avraam!?”
58 Isus im re~e: „Vistina, vistina vi
velam: Jas postojam u{te pred da se
rodi Avraam.”
59 Toga{ zedoa kamewa za da gi frlat
na Nego; Isus se sokri i izleze od hramot, pominuvaj}i me|u niv; i taka zamina.
Isus isceluva sleporoden ~ovek
9
Minuvaj}i, vide eden ~ovek, slep
od ra|awe.
2 U~enicite Negovi Go pra{aa i
rekoa: „Ravi, koj zgre{il - toj ili roditelite negovi, ta se rodil slep?”
3 Isus odgovori: „Nitu toj, nitu
roditelite negovi zgre{ile, tuku za da
se javat delata Bo`ji vrz nego.
4 Jas treba da gi vr{am delata na
Onoj {to Me prati dodeka e den;
nastapuva no}, koga ne }e mo`e nikoj da
raboti.
5 Dodeka sum vo svetot, Jas sum Svetlina na svetot.”
6 [tom go re~e toa, plukna na zemja,
napravi kal so plunkata i gi nama~ka
so nea o~ite na slepiot,
7 i mu re~e: „Otidi i izmij se vo bawata Siloam!”, {to zna~i: „Ispraten”.
Toj otide, se izmi i dojde gledaj}i.
8 A sosedite i onie, {to porano go
bea gledale kako slep, rekoa: „Zar ne e
ovoj {to sede{e i prose{e?”
Edni velea: „Toj e”, a drugi: „Li~i
na nego.” Toj, pak, zboruva{e: „Jas sum.”
10 Toga{ go pra{aa: „Kako ti se otvorija o~ite?”
11 Toj odgovori i re~e: „Eden ^ovek,
Koj se vika Isus, napravi kal, mi gi nama~ka o~ite i mi re~e: ‚Otidi vo bawata Siloam i izmi se!' Otidov, se izmiv
i progledav.”
12 Pak go pra{aa: „Kade e Toj?” Toj
re~e: „Ne znam.”
9
Fariseite go ispituvaat
isceluvaweto
13 Toga{ go odvedoa kaj fariseite ~ovekot, koj porano be{e slep.
14 A be{e sabota koga napravi Isus
kal i mu gi otvori o~ite.
15 Go pra{aa, pak, isto taka i fariseite: „Kako progleda?” Toj im odgovori:
„Mi klade kal na o~ite, se izmiv i sega
gledam.”
16 Toga{ nekoi od fariseite rekoa:
„Ne e od Boga Ovoj ~ovek, {tom ne ja
zapazuva sabotata.” Drugi rekoa: „Kako
mo`e gre{en ~ovek da pravi takvi ~uda?” I nastana raspravija me|u niv.
17 Pak mu rekoa na slepiot: „Ti {to
veli{ za onoj {to ti gi otvori o~ite?”
A toj re~e: „Prorok e!”
18 No Judejcite ne poveruvaa za nego
deka bil slep i progledal dodeka ne gi
povikaa roditelite na onoj {to
progleda,
19 i gi pra{aa, velej}i: „Dali e ovoj
va{iot sin, za kogo velite deka se
rodil slep?” Pa, kako sega gleda?
20 Roditelite negovi odgovorija i im
rekoa: „Znaeme deka e ovoj na{ sin i
deka se rodi slep;
21 no kako sega gleda, ne znaeme; ili,
koj mu gi otvori o~ite, ne znaeme. Toj e
golem; pra{ajte go nego, neka vi ka`e
sam za sebe!”
22 Ova go rekoa negovite roditeli, bidej}i se pla{ea od Judejcite; za{to Judejcite se bea soglasile da bide isklu~en od sinagogata sekoj {to }e Go priznae za Hristos.
23 Zatoa i roditelite negovi rekoa:
„Toj e vozrasen, nego pra{ajte go!”
24 Toga{ povtorno go povikaa ~ovekot
{to be{e porano slep i mu rekoa:
4
5,17
11,9-10
5
1,4
8,12
Is 49,6
6
Mk 7,33
8,23
7
4 Car 5,10
Is 8,6
Lk 13,4
8
Dela 3,10
13
1,24
14
5,9
Lk 13,10
14,1-2
16
3,2
5,16.18
7,43
9,31.33
10,19
5 Mojs
12,32-13,5
17
7,40
Mt 16,14
21,46
22
7,13
12,42
19,38
20,19
Lk 6,22
24
Is.N. 7,19
Otkr 11,13
126
EVANGELIE SPORED JOVAN
28 „Proslavi Go Boga! Nie znaeme deka
5,45
29
7,27-28
8,14
2 Mojs
33,11
4 Mojs
12,2-8
31
Is 1,15
Ps 33,15
66,18
Jov 27,9
Izreki
15,29
1 Jn 3,
21-22
33
3,2
34
9,2
Ps 50,6
35
3,14-15
Mt 8,20
37
4,26
39
3,17
5,22.27.30
8,12.15
12,47
Mt 13,13
Mk 4,11-12
40
Onoj ^ovek e gre{en!”
25 A toj odgovori i re~e: „Dali e gre{en, ne znam; no znam deka bev slep, a
sega gledam.”
26 Pak mu rekoa: „[to ti napravi?
Kako ti gi otvori o~ite?”
27 Toj im odgovori: „Jas ve}e vi rekov
i ne ~uvte; zo{to sakate pak da ~uete?
Da ne sakate mo`ebi i vie da Mu stanete u~enici?”
28 A tie go ukorija i mu rekoa: „Ti si
Negov u~enik, a nie sme Mojseevi
u~enici!
29 Nie znaeme deka so Mojsej govorel
Bog; a Ovoj ne znaeme od kade e.”
30 Odgovori ~ovekot i im re~e: „Toa e
i za ~udewe, {to vie ne znaete od kade
e, a mene, sepak, mi gi otvori o~ite!
31 Znaeme deka Bog ne slu{a gre{nici: no onoj {to Go po~ituva Boga i ja
ispolnuva Negovata volja, nego go
slu{a.
32 Otkako e vekov, ne se ~ulo nekoj da
otvoril o~i na sleporoden.
33 I ako Toj ne be{e od Boga, ne }e
mo`e{e da napravi ni{to.”
34 Odgovorija i mu rekoa: „Siot si vo
grevovi roden, pa zar ti nas }e n#
u~i{?” I go izbrkaa nadvor.
Mt 15,14
23,16.24.26
41
3,36
15,22
Izreki
26,12
Duhovno slepilo
Isus ~u deka go isterale nadvor, pa
go najde i mu re~e: „Veruva{ li ti vo
Sinot Bo`ji?”
36 Toj odgovori i re~e: „A koj e, Gospodi, pa da poveruvam vo Nego?”
37 Isus mu re~e: „Si Go videl, tokmu
Onoj e koj zboruva so tebe!”
38 A toj re~e: „Veruvam, Gospodi!” I
Mu se pokloni.
39 I re~e Isus: „Za sud dojdov Jas vo
ovoj svet, za da progledaat onie {to ne
gledaat, a onie {to gledaat, da stanat
slepi.”
40 Go ~uja toa nekoi od fariseite {to
bea so Nego, i Mu rekoa: „Zar i nie sme
slepi?”
41 Isus im re~e: „Da bevte slepi, grev
nema{e da imate; a sega velite deka
gledate, zatoa i grevot vi ostanuva.”
35
10
Za dobriot pastir
i za negovoto stado
„Vistina, vistina vi velam: koj
ne vleguva niz vratata vo ov~oto
trlo, a preskoknuva od druga strana,
kradec e i razbojnik;
2 a koj vleguva niz vratata, pastir e
na ovcite;
3 nemu vratarot mu otvora i ovcite go
slu{aat glasot negov, toj gi vika svoite ovci po ime i gi izveduva.
4 I koga }e gi izvede ovcite svoi, odi
pred niv, ovcite odat po nego, bidej}i
go poznavaat glasot negov;
5 a po tu| ~ovek ne odat, tuku }e
pobegnat od nego, za{to glasot na
tu|iot ne go poznavaat.”
6 Ovaa parabola im ja ka`a Isus, no
tie ne razbraa {to be{e toa {to im
govore{e.
7 Toga{ Isus pak im re~e: „Vistina,
vistina vi velam: Jas sum vratata na ovcite.
8 Site, kolku {to dojdoa pred Mene,
kradci se i razbojnici; no ovcite ne gi
poslu{aa.
9 Jas sum vratata: koj }e vleze preku
Mene, }e se spasi; i }e vleze, i }e izleze, i pasi{te }e najde.
10 Kradecot doa|a samo da ukrade, da
ubie i da pogubi. Jas dojdov za da imaat
`ivot i da go imaat vo izobilie.
11 Jas sum dobriot Pastir. Dobriot
pastir si go polaga `ivotot svoj za
ovcite;
12 a naemnikot, koj ne e pastir i ne e
sopstvenik na ovcite, ako vidi deka doa|a volk, gi ostava ovcite i bega; i volkot gi razgrabuva i gi rasprsnuva ovcite.
13 Naemnikot bega, za{to e naemnik,
i ne se gri`i za ovcite.
14 Jas sum dobriot Pastir; i gi znam
Moite, i Moite Me znaat Mene.
15 Kako Mene {to Me poznava Otecot,
taka i Jas Go poznavam Otecot; i `ivotot Svoj go polagam za ovcite Svoi.
16 I drugi ovci imam, {to ne se od
ova trlo, i niv treba da gi priberam; i
}e go ~ujat glasot Moj i }e bide edno
stado i eden pastir.
10,1
Ez 34,2
Mk 6,34
2
Mih 2,12
3
Ps 94,7
4
10,27
6
16,25
7
Ps 117,20
8
Er 23,1-2
Ez 34,2-3
9
1 Mojs
28,17
Mt 7,13-14
25,10
Lk 11,52
11
15,13
Is 40,11
Ez 34,15
37,24
Ps 22,1
Mt 9,36
18,12-14
25,32
Evr 13,20
1 Jn 3,16
Otkr 7,17
12
Er 10,21
23,1
Zah 11,17
Dela 20,29
14
10,27
1 Kor 8,2-3
Gal 4,9
2 Tim 2,19
15
Mt 11,27
16
11,52
17,20
Is 56,8
Er 23,3
31,10
Ez 34,23
Mih 2,
12-13
Gal 3,28
1 Ptr 2,25
127
EVANGELIE SPORED JOVAN
17
15,13
Fil 2,8-9
1 Jn 3,16
18
1,4
14,31
15,10
19
7,43
9,16
20
7,20
Mk 3,22
Dela 26,24
21
9,32
2 Mojs 4,11
22
1 Mak 4,
36-59
23
Dela 3,11
5,12
24
8,25
Lk 22,67
25
5,36
10,38
26
6,64
8,45
Izreki
28,5
1 Kor 2,14
27
10,3-4
28
3,16
6,39
17,2.12
18,9
Rim 8,
33-39
29
17,24
Is 43,13
49,2
30
1,1
17,11.21
31
8,59
11,8
Zatoa Me qubi Otecot, za{to Jas
`ivotot Svoj si go polagam za da go
primam pak.
18 Nikoj ne Mi go odzema, tuku Jas
Sam od Sebe go davam. Imam vlast da go
dadam i vlast imam pak da si go zemam.
Ovaa zapoved ja primiv od Svojot
Otec.”
19 I pak nastana raspravija me|u
Judejcite zaradi ovie zborovi.
20 Mnozina od niv velea: „Demon ima
i ne e pri Sebe. Zo{to Go slu{ate?”
21 Drugi velea: „Ova ne se zborovi na
besoma~en; mo`e li demon na slep da
mu otvori o~i?”
17
Sve~ena izjava i obvinuvawe
za hulewe
22 A be{e toga{ vo Erusalim praznikot Obnovuvawe na hramot i be{e zima.
23 Ode{e Isus vo hramot, po tremot
Solomonov.
24 A Judejcite Go opkolija i Mu rekoa: „Do koga }e gi ma~i{ na{ite du{i? Ako si Ti Hristos, ka`i ni otvoreno!”
25 Isus im odgovori: „Vi rekov, i ne
veruvate. Delata {to gi vr{am Jas vo
imeto na Mojot Otec, tie svedo~at za
Mene.
26 No vie ne veruvate, bidej}i ne ste
od Moite ovci, kako {to vi rekov.
27 Moite ovci go slu{aat Mojot glas
i Jas gi poznavam; i tie odat po Mene,
28 i Jas im davam ve~en `ivot; i nikoga{ nema da zaginat; i nikoj ne }e gi
istrgne od rakata Moja.
29 Mojot Otec, {to Mi gi dade, e
pogolem od site; i nikoj ne mo`e da gi
grabne od rakata na Mojot Otec.
30 Jas i Otecot sme edno.”
31 A Judejcite, pak, zedoa kamewa da
Go kamenuvaat.
32 Isus im odgovori: „Mnogu dobri
dela vi javiv od Mojot Otec; za koe od
tie dela frlate kamewa na Mene?”
33 Mu odgovorija Judejcite, velej}i:
„Za dobro delo kamewa ne frlame na
Tebe, tuku za hulewe, za{to Ti, iako si
~ovek, se pravi{ Bog.”
34 Isus im odgovori: „Ne e li napi{ano vo va{iot Zakon: ‚Jas rekov: bogovi ste?'
Ako Toj gi nare~e bogovi onie kon
koi be{e upateno slovoto Bo`jo, a pismoto ne mo`e da se urne,
36 a na Onoj li, Kogo Go osveti Otecot i Go prati vo svetot, vie velite:
‚Huli{ na Boga?' deka rekov: ‚Jas sum
Sin Bo`ji?'
37 Ako ne gi vr{am delata na Mojot
Otec, ne veruvajte Mi;
38 a ako, pak, gi vr{am, makar {to
Mene ne Mi veruvate, na delata Moi
poveruvajte, za da razberete i poveruvate deka Otecot e vo Mene i Jas sum vo
Nego.”
39 Sakaa pak da Go fatat, no Toj im se
istrgna od racete nivni,
40 i pak otide otade Jordan, na ona
mesto kade {to Jovan kr{teva{e, i ostana tamu.
41 Mnozina dojdoa kaj Nego i govorea:
„Jovan ne napravi niedno ~udo, no s#
{to re~e Jovan za Nego, be{e vistina.”
42 I mnozina tamu poveruvaa vo Nego.
35
11
Smrtta na Lazar
Be{e, pak, bolen nekoj si Lazar,
od Vitanija, od seloto na Marija
i nejzinata sestra Marta.
2 A Marija, ~ij brat Lazar se razbole,
be{e onaa koja Go pomaza Gospoda so
miro i gi izbri{a nozete Negovi so
svojata kosa.
3 Toga{ sestrite nara~aa po Nego, velej}i: „Gospodi, ete, onoj {to go miluva{, bolen e.”
4 [tom ~u Isus, re~e: „Taa bolest ne
e za umirawe, tuku za slava Bo`ja, za da
se proslavi Sinot Bo`ji preku nea.”
5 A Isus gi saka{e Marta, nejzinata
sestra, i Lazar.
6 A koga ~u deka e bolen, toga{
ostana u{te dva dni vo mestoto kade
{to se nao|a{e.
7 Potoa im re~e na u~enicite: „Da
otideme pak vo Judeja!”
8 U~enicite Mu rekoa: „Ravi, sega
sakaa da Te ubijat so kamewa, i pak li
tamu }e odi{?”
9 Isus odgovori: „Neli ima dvanaeset
~asovi vo denot? Koj odi dewe, ne se
sopnuva, za{to ja gleda svetlinata na
ovoj svet;
33
5,18
3 Mojs
24,16
Mt 9,3
Mk 14,64
34
7,49
Ps 82,6
Rim 3,19
1 Kor 8,5
35
Mt 5,18
Lk 16,17
36
6,69
17,17-19
Er 1,5
Sir 49,7
38
2,11
14,10-11
17,21
39
7,30.44
40
1,28
Mt 19,1
41
1,29.34
42
7,31
11,1
Mt 21,17
Lk 10,
38-39
2
12,1-8
Lk 7,36-50
3
11,36
4
1,14
7,39
17,1-5
5
5 Mojs 33,3
Mk 10,21
8
8,37.40.59
10,31
9-10
9,4.12
12,35
128
EVANGELIE SPORED JOVAN
10
13,30
Mt 6,23
Lk 11,35
1 Jn 2,11
11
Mt 9,24
27,52
Dela 7,60
1 Kor
11,30
15
2,11
16
14.5.31
20,24-29
Rim 6,8
18
Mt 21,17
Mk 10,32
19
11,45
Jov 2,11
20
Ez 8,14
21
11,32
24
5,28-29
6,39-40
Dan 12,2
2 Mak
12,44
Dela 24,15
25
1,4
20,31
Kol 3,4
Otkr 1,18
26
5,24
8,51
Mt 22,23
27
6,14.69
a koj odi no}e, se sopnuva, za{to nema svetlina vo nego.”
11 Ova im go ka`a, a potoa im re~e:
„Lazar, prijatelot na{, zaspal; no odam
da go razbudam.”
12 Toga{ u~enicite Negovi rekoa:
„Gospodi, ako zaspal, }e stane.”
13 Isus go re~e toa za smrtta negova, a
tie mislea deka govori za zaspivawe so
son.
14 Toga{ Isus re~e otvoreno: „Lazar
umre!
15 No se raduvam zaradi vas {to ne
bev tamu, ta da poveruvate - tuku, da
otideme kaj nego.”
16 Toga{ Toma, nare~en Bliznak, im
re~e na u~enicite: „Da otideme i nie
da umreme so nego.”
Isus prosolzuva
10
Isus e voskresenie i `ivot
Koga dojde Isus, otkri deka toj
ve}e ~etiri dena e vo grob.
18 A Vitanija be{e blizu do Erusalim, okolu petnaeset stadii9;
19 i mnozina Judejci bea do{le kaj
Marta i Marija da gi ute{at za nivniot brat.
20 Koga ~u Marta deka doa|a Isus, izleze pred Nego; a Marija sede{e doma.
21 Toga{ Marta Mu re~e na Isus:
„Gospodi, ako be{e Ti ovde, brat mi nema{e da umre.
22 No i sega znam {to i da posaka{ od
Boga, Bog }e ti dade.”
23 Isus $ re~e: „Tvojot brat }e voskresne!”
24 Marta Mu re~e: „Znam deka }e voskresne pri voskresenieto, vo posledniot den.”
25 A Isus $ re~e: „Jas sum voskresenieto i `ivotot; koj veruva vo Mene, i da
umre, }e `ivee.
26 I sekoj {to `ivee i veruva vo Mene, nema da umre doveka. Go veruva{ li
toa?”
27 Taa Mu odgovori: „Da, Gospodi, jas
poveruvav deka si Ti Hristos, Sinot
Bo`ji, {to treba da dojde vo svetot.”
17
9 11,18. 3 kilometri.
[tom go re~e toa, otide i ja povika sestra si Marija tajno, velej}i:
„U~itelot e ovde i te vika.”
29 Taa koga ~u, stana brgu i otide kaj
Nego;
30 za{to Isus u{te ne be{e do{ol vo
seloto, a stoe{e kade {to Go be{e
do~ekala Marta.
31 Judejcite, {to bea so nea doma i ja
ute{uvaa, koga vidoa deka Marija stana
brgu i izleze, otidoa i tie po nea, mislej}i deka }e odi na grobot da pla~e.
32 A Marija, {tom pristigna tamu kade {to be{e Isus i koga Go vide, padna
pred nozete Negovi i re~e: „Gospodi, da
be{e ti ovde, nema{e da umre brat mi!”
33 Isus, pak, koga ja vide kako pla~e, i
Judejcite {to bea do{le so nea kako
pla~at, se nata`i vo duhot i se
potrese,
34 pa re~e: „Kade ste go polo`ile?”
Mu rekoa: „Gospodi, dojdi i vidi!”
35 Isus prosolzi.
36 Toga{ Judejcite rekoa: „Gledaj,
kolku go sakal!”
37 Nekoi od niv, pak, velea: „Ne mo`e{e li Ovoj, {to gi otvori o~ite na
slepiot, da napravi i ovoj da ne umre?”
28
Voskresnuvaweto na Lazar
A Isus pak se na`ali vo Sebe i
dojde do grobot; toa be{e pe{tera i kamen navalen na nea.
39 Re~e Isus: „Krenete go kamenot!”
Marta, sestrata na umreniot, Mu re~e:
„Gospodi, mirisa ve}e; ima ~etiri dena
otkako e umren!”
40 Isus $ re~e: „Ne li ti rekov deka,
ako veruva{, }e ja vidi{ slavata Bo`ja?”
41 Toga{ go dignaa kamenot kade {to
le`e{e umreniot. A Isus gi podigna
o~ite ugore i re~e: „O~e, Ti blagodaram {to Me usli{i.
42 Jas znaev deka Ti sekoga{ Me usli{uva{; no ova go rekov zaradi narodov
{to stoi naokolu, za da poveruvaat deka Ti si Me pratil.”
38
32
11,21
33
12,27
Mk 3,5
35
Lk 19,41
37
9,6-7
38
20,1
Mt 27,60
Lk 23,53
24,2
40
1,14
2,11
41
17,1
Mt 14,19
Mk 6,41
Lk 18,13
Dela 7,55
42
6,29
12,30
17,8.21
3 Car
18,36-37
1 Jn 5,
14-15
129
EVANGELIE SPORED JOVAN
44
Koga go re~e ova, izvika so silen
glas: „Lazare, izlezi nadvor!”
44 izleze umreniot, zavitkan vo plat45 no po racete i nozete; a liceto zabrade7,31
8,30 no so krpa. Im re~e Isus: „Odvitkajte
12,11.42 go i ostavete go da odi!”
43
19,40
20,6-7
46
Zagovor protiv Isusa
5,15
47
Mt 26,3-5
48
Dela 4,16
49
18,13
Lk 3,2
50
18,14
2 Kor 5,14
51
1 Mojs
50,20
4 Mojs
27,21
52
10,16
1 Jn 2,2
53
5,18
7,1.25
8,37.40
Mt 12,14
54
3,22
55
2,13
13,1
18,28
2 Mojs
19,10-15
4 Mojs 9,
9-14
2 Let 30,
1-3.17-20
Dela 21,
24-26
56
7,11
(Mt 26,1–5; Mr 14,1–2; Lk 22,1–2)
Toga{ mnozina od Judejcite {to
bea do{le so Marija i vidoa {to napravi Isus, poveruvaa vo Nego.
46 Nekoi od niv otidoa kaj fariseite
i im rekoa {to napravi Isus.
47 Toga{ prvosve{tenicite i fariseite go sobraa sinedrionot i rekoa:
„[to da pravime? Ovoj ^ovek pravi
mnogu ~uda.
48 Ako Go ostavime taka, site }e poveruvaat vo Nego i }e dojdat Rimjanite,
pa }e ni ja odzemat i zemjata i narodot.”
49 A eden, pak, od niv, Kajafa, koj taa
godina be{e prvosve{tenik, im re~e:
„Vie ni{to ne znaete,
50 nitu pomisluvate deka e poarno za
nas da umre eden ~ovek za narodot,
otkolku siot narod da propadne.”
51 A ova ne go re~e toj sam od sebe, tuku, bidej}i be{e prvosve{tenik taa godina, prore~e deka Isus }e umre za narodot;
52 i ne samo za narodot, tuku i za da gi
sobere zaedno rasturenite Bo`ji ~eda.
53 Od toj den se soglasija da Go ubijat.
54 Zaradi toa Isus ve}e ne ode{e javno me|u Judejcite, a ottamu otide vo
kraj, blizu edna pustina, vo gradot nare~en Efrem, i tamu se zadr`a so u~enicite Svoi.
55 A se nabli`uva{e Pasha judejska i
mnozina od toj kraj otidoa vo Erusalim
pred Pasha, za da se o~istat.
56 Toga{ Go baraa Isusa i, stoej}i vo
hramot, si razgovaraa me|u sebe: „[to
mislite? Nema li da dojde na praznikot?”
57 A prvosve{tenicite i fariseite
bea ve}e izdale zapoved, ako nekoj doznae kade e, da javi, za da Go fatat.
45
Pomazanieto Isusovo vo Vitanija
12
(Mt 26,6–13; Mr 14,3–9)
Na {est dni pred Pasha dojde
Isus vo Vitanija, kade {to be{e umreniot Lazar, kogo go voskresna
od mrtvite.
2 Tamu Mu prigotvija ve~era i Marta
poslu`uva{e, a Lazar be{e eden od
onie {to sedea so Nego na trpezata.
3 A Marija, otkako zede litar ~isto
skapoceno miro, gi pomaza nozete Isusovi i gi izbri{a so kosata svoja nozete Negovi; a ku}ata se ispolni so
miris od miroto.
4 Eden od u~enicite Negovi, Juda Simonov Iskariotski, koj saka{e da Go
predade, re~e:
5 „Zo{to ne se prodade ova miro za
trista denarii, i toa da se razdade{e
na siromasi?”
6 Ova toj go re~e ne deka se gri`e{e
za siromasite, tuku za{to be{e kradec.
Toj go ~uva{e kov~e`eto i krade{e od
ona {to pu{taa vo nego.
7 A Isus re~e: „Ostavete ja! Taa go zapazi toa za denot na Mojot pogreb;
8 za{to siromasite gi imate sekoga{
pokraj sebe, a Mene Me nemate sekoga{.”
Zagovor i protiv Lazar
Mnozina od Judejcite razbraa deka
Isus e tamu, pa dojdoa ne samo zaradi
Isus, tuku da go vidat i Lazar, kogo Toj
go voskresna od mrtvite.
10 A prvosve{tenicite se dogovorija
da go ubijat i Lazar,
11 za{to mnozina od Judejcite doa|aa
poradi nego i veruvaa vo Isusa.
9
Sve~enoto vleguvawe vo Erusalim
(Mt 21,1–12; Mr 11,1–11; Lk 19,28–40)
Na drugiot den, mno{tvo narod, koj
be{e do{ol na praznikot, koga ~uja deka Isus doa|a vo Erusalim,
13 zedoa palmovi gran~iwa i izlegoa
da Go pre~ekaat; i izvikuvaa, velej}i:
„Osana!10 Blagosloven e Koj doa|a vo
imeto Gospodovo, Carot Izrailev!”
12
10 12,13. Na evrejski „Ho{iana” - Spasi n#! - mesijanski vosklik.
12,1
11,1.43-44
2
11,2
Lk 10,40
3
Lk 7,37-38
4
6,71
Mt 10,4
5
6,7
Mt 19,21
6
Lk 8,3
7
19,40
8
5 Mojs
15,11
10
Mk 14,1
13
6,14-15
18,33.37.39
19,3-21
Sof 3,15
Ps
118,25.26
130
EVANGELIE SPORED JOVAN
15
Is 35,4
Zah 9,9
16
2,22
14,26
Mk 4,13
Lk 24,45
17
11,43-44
19
3,26
11,47-48
Mk 1,37
Dela 5,28
20
Dela 10,2
21
1,44
7,34
Lk 19,3
23,8
A Isus, otkako najde edno magare,
sedna na nego, kako {to e napi{ano:
15 „Ne pla{i se, }erko, Sionova! Eve,
Carot tvoj ide, sedej}i na magare.”
16 No ova u~enicite Negovi ne go razbraa. A koga se proslavi Isus, toga{ se
setija deka toa be{e napi{ano za Nego
i deka Mu go napravija toa.
17 Narodot, {to be{e so Nego koga
Toj go izvika Lazar od grobot i go voskresna od mrtvite, svedo~e{e.
18 Zatoa i Go pre~eka narodot, za{to
be{e ~ul deka toa ~udo go napravi Toj.
19 A fariseite si velea me|u sebe:
„Gledate li deka ni{to ne pomaga?
Ete, svetot trgna po Nego!”
14
Nekoi Elini Go baraat Isusa
20
Me|u dojdenite za praznikot na
23 poklonenie ima{e i nekoi Elini.
11,4
13,1
17,1
Mt 8,20
Mk
14,35.41
24
Is 53,10-12
Mt 16,21
Rim 14,9
1 Kor
15,36
25
Mt 16,25
Mk 8,35
Lk 9,24
14,26
Otkr 12,11
26
14,3
17,24
Mt 4,19
16,24
Mk 8,34
Lk 14,27
27
11,33
16,21
18,11
Ps 6,4.5
42,6.12
Mt 26,38
Evr 5,7-8
21 Tie pristapija kon Filip, koj be{e
od Vitsaida Galilejska, i go molea, velej}i: „Gospodine, sakame da Go vidime
Isusa.”
22 Dojde Filip i mu ka`a na Andrej, a
Andrej i Filip Mu ka`aa na Isus.
23 Isus, pak, im odgovori, velej}i:
„Dojde ~asot da se proslavi Sinot ^ove~ki.
24 Vistina, vistina vi velam: ako
zrnoto p~eni~no, {to padnalo na zemja,
ne umre, ostanuva samo; a ako umre - }e
donese golem plod.
25 Koj go saka `ivotot svoj, }e go zagubi; a koj go mrazi `ivotot svoj na ovoj
svet, }e go zapazi za ve~en `ivot.
26 Koj Mi slu`i Mene, neka vrvi po
Mene, i kade {to sum Jas, tamu }e bide
i Mojot sluga. I koj Mi slu`i Mene,
nego }e go uva`uva i Mojot Otec.
Isus govori za Svojata smrt
27 Du{ata sega Mi se na`ali, i {to
da ka`am? O~e, izbavi Me od ovoj ~as!
No, zaradi toa i dojdov za ovoj ~as.
28 O~e, proslavi go imeto Svoe!” To28
13,31-32
ga{
dojde glas od neboto: „I proslaviv,
17,1-11
Mt 3,17 i pak }e proslavam.”
29 A narodot {to stoe{e, koga go ~u
29
Lk 22,43 toa, vele{e: „Zagrmi!”, drugi, pak, reDela 23,9
koa: „Angel Mu progovori!”
Isus odgovori i re~e: „Ovoj glas ne
be{e zaradi Mene, tuku zaradi vas.
31 Sega e sudot na ovoj svet; sega knezot na ovoj svet }e bide isfrlen nadvor.
32 I koga Jas }e bidam izdignat od
zemjata, site }e gi privle~am kon Sebe.”
33 A ova go zboruva{e za da poka`e so
kakva smrt }e umre.
34 Narodot Mu odgovori: „Sme slu{ale od Zakonot deka Hristos ve~no }e
ostane, a kako Ti veli{ deka Sinot ^ove~ki treba da bide izdignat? Koj e Toj
Sin ^ove~ki?”
35 Toga{ Isus im re~e: „U{te malku
vreme Svetlinata e so vas; odete dodeka
ima Svetlina za da ne ve opfati temnina; a koj odi po temnina, ne znae kade
odi.
36 Dodeka ja imate Svetlinata, veruvajte vo svetlinata, za da bidete sinovi
na Svetlinata!” [tom go re~e toa,
Isus si zamina i se sokri od niv.
30
Neverstvoto na narodot
Iako tolku ~udesni znaci be{e
napravil pred niv, tie pak ne veruvaa
vo Nego,
38 za da se ispolni slovoto od prorokot Isaija, koj re~e: „Gospodi, koj
poveruva vo ona {to ~ul od nas? I rakata Gospodova komu se otkri?”
39 Tie zatoa ne mo`ea da poveruvaat,
za{to Isaija u{te veli:
40 „Gi oslepi o~ite nivni, gi skameni
srcata nivni, za da ne gledaat so o~ite
i so srceto da ne razbiraat, i da ne se
obratat za da gi izlekuvam.”
41 Ova go rekol Isaija koga ja be{e
videl slavata Negova i zboruval za Nego.
42 No, i od na~alnicite mnozina poveruvaa, samo zaradi fariseite ne
priznavaa za da ne bidat isklu~eni od
sinagogata;
43 za{to im be{e pomila ~ove~kata
slava otkolku slavata Bo`ja.
37
Slovoto na Isus }e sudi
A Isus izvika i re~e: „Koj veruva
vo Mene, ne veruva vo Mene, tuku vo
Onoj Koj Me pratil,
44
30
11,42
31
3,19
9,39
14,30
16,11
Lk 10,18
Efes 2,2
Otkr 12,9
20,1-6
32
3,14
8,28
14,3
Fil 2,9-10
33
18,32
21,19
34
2 Car 7,16
Is 9,6
Ez 37,25
Ps 88,4.36
110,4
Mt 8,20
35
7,33
8,12
9,4
Er 13,16
1 Jn 2,11
36
8,59
Lk 16,8
Efes 5,8
1 Sol 5,5
37
2,11
5 Mojs
29,2-4
Mt 11,20
Rim 10,16
Evr 4,2
38
Is 53,1
Rim 10,16
39
5,44
40
9,39-41
Is 6,10
Mt 13,
13-15
Dela 28,
26-27
41
1,14
5,39
Is 6,1
131
EVANGELIE SPORED JOVAN
42
2,23
7,31
9,22
16,1-4
Lk 6,22
43
5,44
44
5,24
13,20
Mt 10,40
45
1,18
14,9
46
8,12
9,5
47
3,17
Lk 6,49
8,21
11,28
48
8,37.47
5 Mojs
18,18-19
31,26-29
1 Sol 4,8
49-50
7,17
8,26.28
14,10.24
50
6,40
17,2
1 Ptr 4,11
13,1
2,4
15,9.13
16,28
Mk 14,41
Rim 5,8
8,35
Efes 3,19
2
13,27
Mt 26,20
Mk
14,10.17-18
Lk 22,3.14
3
1,1
3,35
16,27-28
Mt 11,27
5
12,3
Lk 7,44
22,27
koj Me gleda mene, Go gleda Onoj
Koj Me pratil.
46 Jas - Svetlina - dojdov vo svetot,
taka {to nikoj, koj veruva vo Mene, da
ne ostane vo temnina.
47 I ako nekoj gi ~ue zborovite Moi, i
ne poveruva, Jas nema da go sudam, za{to ne dojdov da mu sudam na svetot, tuku
svetot da go spasam.
48 Koj se otka`uva od Mene i ne gi
prima zborovite Moi, ima Koj da go sudi: Slovoto {to go ka`av, toa }e go
osudi vo posledniot den.
49 Za{to Jas Sam od Sebe ne zboruvam,
no Otecot, Koj Me prati. Toj Mi dade
zapoved {to da ka`am i {to da zboruvam.
50 I znam deka zapovedta Negova e `ivot ve~en. A ona {to go zboruvam Jas,
go zboruvam taka, kako {to Mi re~e
Otecot.”
45
Poslednata ve~era. Isus im gi mie
nozete na u~enicite
13
A pred praznikot Pasha, znaej}i Isus deka Mu dojde ~asot za
da premine od ovoj svet kaj Otecot, i
bidej}i gi zasaka Svoite vo svetot, do
kraj gi zasaka.
2 I na ve~erata, koga |avolot be{e
vmetnal vo srceto na Juda Simonov
Iskariotski za da Go predade,
3 Isus, znaej}i deka Otecot s# Mu
predal vo racete i deka od Boga izlegol
i deka kaj Boga se vra}a,
4 stana od ve~erata, ja soble~e svojata
gorna obleka, zede krpa i se prepa{a;
5 potoa isturi voda vo sad za miewe i
po~na da im gi mie nozete na u~enicite
i da gi bri{e so krpata so koja be{e
prepa{an.
6 Dojde i kaj Simon Petar, a toj Mu
re~e: „Gospodi, Ti li }e mi gi mie{
nozete?”
7 Isus odgovori i mu re~e: „Jas {to
pravam sega, ti ne znae{, no podocna }e
razbere{.”
8 Petar Mu re~e: „Nikoga{ Ti nema
da mi gi mie{ nozete!” Isus mu odgovori: „Ako ne te izmijam, nema da ima{
del so Mene!”
Simon Petar Mu re~e: „Gospodi, toga{ ne samo nozete moi, tuku i racete
i glavata!”
10 Isus mu odgovori: „Na izmieniot
treba samo nozete da mu se izmijat, za{to celiot e ~ist, a vie ste ~isti, no ne
site.”
11 Bidej}i znae{e koj }e go predade, pa
zatoa i re~e: „Ne ste site ~isti.”
12 A koga im gi izmi nozete, ja oble~e
oblekata svoja i sedna pak na trpezata,
pa im re~e: „Znaete li {to vi napraviv?
13 Vie Me narekuvate U~itel i Gospod; i pravo velite, bidej}i sum.
14 Ako, pak, Jas, Gospod i U~itel, vi
gi izmiv nozete, toga{ i vie ste dol`ni eden na drug da si gi miete nozete.
15 Zatoa vi dadov primer da pravite i
vie taka, kako {to vi napraviv Jas.
16 Vistina, vistina vi velam: nema
sluga pogolem od svojot gospodar, nitu
pratenik pogolem od onoj {to go pratil.
17 Koga go znaete ova, bla`eni ste ako
go izvr{uvate.
18 Ne go ka`uvam ova za site vas, za{to Jas gi znam onie {to gi izbrav. No
neka se ispolni Pismoto: ‚Koj jade leb
so Mene, ja podigna petata svoja protiv
Mene.'
19 Otsega vi ka`uvam, u{te pred da se
izvr{i, ta koga }e se izvr{i, da poveruvate deka sum Jas.
20 Vistina, vistina vi velam: koj go
primi onoj {to go pra}am Jas, Mene Me
prima, a koj Me prima Mene, Go prima
Onoj {to Me prati.”
9
Isus govori za svojot predavnik
(Mt 26,20–25; Mr 14,17–21;
Lk 22,21–23)
7
14,26
10
15,3
1 Jn 1,7
11
6,64.70-71
13
Mt 21,3
23,8.10
14
Mt 20,28
Lk 22,27
1 Tim 5,10
1 Ptr 5,5
1 Jn 3,16
15
Rim 15,1-7
Efes 5,2
Fil 2,5
Kol 3,13
1 Ptr 2,21
1 Jn 2,6
16
15,20
Mt 10,24
Lk 6,40
17
Mt 7,24-27
Lk 11,28
Rim 2,13
Jk 1,22.25
18
6,70
15,16
Ps 41,10
Efes 1,4
2 Sol 2,13
19
14,29
16,4
20
Mt 10,40
Lk 9,48
10,16
Gal 4,14
21
11,33
12,27
[tom go re~e ova, Isus, potresen 23
vo duhot, posvedo~i i re~e: „Vistina, 19,26
20,2
vistina vi zboruvam deka eden od vas }e 21,7.20
Lk 8,51
Me predade.”
22 Toga{ u~enicite po~naa da se poglednuvaat eden so drug, ne razbiraj}i za
kogo zboruva.
23 A eden od u~enicite, kogo Isus go
saka{e, be{e se navalil na gradite
Isusovi.
21
132
EVANGELIE SPORED JOVAN
26
6,71
27
13,2
Lk 22,3
29
12,6
30
3,2
9,4
8,12
12,35
Lk 22,53
31
12,23
17,5
Mt 8,20
32
1,14
7,39
33
7,33-34
8,21
Nemu mu dade znak Simon Petar da
pra{a koj li }e e toj za kogo {to govori.
25 Toj, pak, se navali na gradite Isusovi i Mu re~e: „Koj e Gospodi?”
26 Isus odgovori: „Onoj e, na kogo Jas
}e mu natopam zalak i }e mu go podadam.” I koga natopi zalak, mu go podade
na Juda Simonov Iskariotski.
27 I toga{, po zalakot, satanata vleze
vo nego. A Isus mu re~e: „[to }e pravi{, pravi pobrgu!”
28 A nikoj od onie {to sedea na trpezata ne razbraa zo{to mu go re~e toa.
29 No, bidej}i Juda go ~uva{e kov~e`eto, nekoi pomislija deka Isus mu re~e: „Kupi {to ni treba za praznikot!”
ili da razdade ne{to na siromasite.
30 A toj, {tom go zede zalakot, vedna{
izleze. A be{e no}.
24
34
15,12.17
3 Mojs
19,18
5 Mojs 28,9
Mt
19,17.19
Lk 10,
26-27
1 Kor 13,1
1 Sol 4,9
Nova zapoved
Koga toj izleze, Isus re~e: „Sega se
proslavi Sinot ^ove~ki i Bog se proslavi vo Nego.
32 Ako Bog se proslavi vo Nego, i Nego Bog }e Go proslavi vo Sebe, i naskoro }e Go proslavi.
33 ^eda, u{te malku sum so vas. ]e Me
35
barate i, kako {to im rekov na JudejciDela 4,32
1 Kor 9,21 te deka kade {to odam Jas vie ne mo`eGal 6,2
te da dojdete, i vam vi velam sega.
1 Jn 3,14
34 Nova zapoved vi davam: da se qubite
36
eden so drug; kako Jas {to ve vozqubiv,
7,35
14,5 taka i vie da se qubite eden so drug.
16,5
35 Po toa }e ve poznaat site deka ste
3 Ptr 1,14
Moi u~enici, ako imate qubov me|u sebe.”
36 Simon Petar Mu re~e: „Gospodi,
kade odi{?” Isus mu odgovori: „Kade
{to Jas odam, ti ne mo`e{ sega da dojde{ po Mene, no podocna }e dojde{ po
Mene.”
37 Petar Mu re~e: „Gospodi, zo{to ne
mo`am da odam po Tebe sega? @ivotot
svoj }e go polo`am za Tebe.”
38 Isus mu odgovori: [email protected] li }e
go polo`i{ za Mene? Vistina, vistina
ti velam: nema petel da zapee, dodeka
ti tripati ne se odre~e{ od Mene!”
31
Isus e patot kon Otecot
14
„Da ne se pla{i srceto va{e;
veruvajte vo Boga i vo Mene veruvajte.
2 Vo domot na Mojot Otec ima mnogu
mesta za `iveewe. A da nema{e, zarem
Jas }e vi ka`ev: ,Odam da vi prigotvam
mesto'?
3 Koga }e otidam i }e vi prigotvam
mesto, pak }e dojdam i }e ve zemam vas
kaj Sebe za da bidete i vie kade {to sum
Jas.
4 A kade odam Jas znaete i patot go
znaete.”
5 Toma Mu re~e: „Gospodi, ne znaeme
kade odi{; i kako mo`eme patot da go
znaeme?”
6 Isus mu re~e: „Jas sum Patot, Vistinata i @ivotot; nikoj ne doa|a kaj
Otecot, osven preku Mene.
7 Ako Me bevte poznavale, }e go poznavavte i Mojot Otec. A otsega Go poznavate, i ste Go videle.”
8 Filip Mu re~e: „Gospodi, poka`i
ni Go Otecot, i dosta ni e!”
9 Mu odgovori Isus: „Tolku vreme
sum so vas, i zar ne si Me poznal, Filipe? Koj Me videl Mene, Go videl
Otecot, pa kako ti veli{: ‚Poka`i ni
Go Otecot?'
10 Ne veruva{ li deka Jas sum vo Otecot, i deka Otecot e vo Mene? Zborovite {to vi gi ka`uvam, od Sebe ne gi
zboruvam; tuku od Otecot, Koj e sekoga{ vo Mene, Toj gi vr{i delata.
11 Veruvajte Mi deka Jas sum vo Otecot i Otecot e vo Mene. Ako li, pak, ne
- toga{ veruvajte vo Mene zaradi delata.
12 Vistina, vistina vi velam: koj veruva vo Mene, delata {to gi vr{am Jas
i toj }e gi vr{i, i pogolemi od niv }e
vr{i; za{to Jas si odam kaj Svojot
Otec;
13 i {to i da posakate od Otecot vo
Moe ime, }e vi go ispolnam, za da se
proslavi Otecot vo Sinot.
14 Ako posakate ne{to vo Moe ime,
Jas }e go napravam.”
14,1
14,27
2 Mojs
14,31
5 Mojs 1,21
2 Let
20,17.20
Mk 11,22
3
8,35
12,26
17,24
5 Mojs 1,33
Fil 1,23
1 Sol 4,17
Evr 6,19-20
Otkr
22,17.20
5
11,16
13,36
20,24-29
6
1,4.14
3,16
10,9
11,25
18,37-38
Dela 9,2
Evr 10,20
7
8,19
12,45
2 Kor 4,4
8
1,43-44
9
1,18
12,45
2 Mojs
33,11
Sir 4,14
Kol 1,15
Evr 1,3
10
12,49-50
17,21
11
10,37-38
12
7,33
13,1
14,28
Mt 21,21
13
15,7.16
16,23-24.26
17,1.5
Jk 1,5
133
EVANGELIE SPORED JOVAN
15
15,10
5 Mojs 6,
4-9
Mudr 6,18
1 Jn 5,3
2 Jn 1,6
16
1,33
15,26
16,7.13
17
1,10
Mt 10,20
Rim 8,26
1 Kor
2,12.14
1 Jn 4,6
2 Jn 1,1-2
18
14,3.28
19
7,33
6,57
16,16
20
10,30.38
17,11.21-23
Is 2,17
21
16,27
17,26
Izreki
8,17
Mudr
6,12.18
Sir 4,14
22
7,4
Lk 6,16
Dela 1,3
10,40-41
Juda 1,1
23
3 Car 8,27
Ez 37,26-27
Zah 2,14
Izreki
8,17
2 Kor 6,16
Efes 3,17
Otkr 3,20
21,3
24
7,16
26
2,22
16,13-15
Vetuvawe za Svetiot Duh
15 „Ako Me qubite, pazete gi Moite
zapovedi.
16 Jas }e Go pomolam Otecot, i Toj }e
vi dade drug Ute{itel za da bide so vas
doveka,
17 Duhot na vistinata, Kogo svetot ne
mo`e da Go primi, za{to ne Go vide,
nitu Go poznava; a vie Go poznavate,
za{to vo vas e i vo vas }e bide.
18 Nema da ve ostavam siraci; }e dojdam kaj vas.
19 U{te malku i svetot ve}e nema da
Me gleda; a vie }e Me gledate, za{to
Jas `iveam i vie }e `iveete.
20 Vo onoj den vie }e razberete deka
Jas sum vo Mojot Otec i vie ste vo Mene, i Jas sum vo vas.
21 Koj gi ima zapovedite Moi i gi pazi, toj e onoj {to Me qubi; a koj Me qubi Mene, vozquben }e bide od mojot
Otec; i Jas }e go vozqubam, i }e mu se
javam Sam.”
22 Mu re~e Juda, ne Iskariotski:
„Gospodi, zo{to saka{ nam da ni se
javi{, a ne na svetot?”
23 Isus odgovori i mu re~e: „Ako nekoj Me qubi, }e go pazi slovoto Moe; i
Mojot Otec }e go vozqubi, i }e dojdeme
kaj nego i `iveali{te vo nego }e napravime.
24 Koj ne Me qubi, ne go zapazuva slovoto Moe; a slovoto {to go slu{ate, ne
e Moe, tuku na Mojot Otec, Koj Me
isprati.
25 Ova vi go rekov, bidej}i sum so vas.
26 A Ute{itelot, pak, Duhot Sveti,
Kogo {to Otecot }e Go isprati vo Moe
ime, Toj }e ve nau~i na s# i }e vi napomni za s# {to sum vi zboruval.
27 Mir vi ostavam; mirot Svoj vi go
davam; Jas vi go davam, no ne kako {to
go dava svetot. Da ne se pla{i srceto
va{e, nitu da strahuva.
28 ^uvte deka Jas vi rekov: ‚Zaminuvam od vas i pak }e dojdam kaj vas.' No
ako Me qubevte Mene, }e se zaraduvavte
{to rekov: odam kaj Otecot, za{to
Mojot Otec e pogolem od Mene.
29 I sega vi ka`av, u{te pred da se
slu~i, ta koga }e se slu~i, da poveruvate.
Nema ve}e mnogu da zboruvam so vas, 27
za{to ide knezot na ovoj svet i vo Mene 14,1-3
16,33
toj nema ni{to.
20,19.21
31 No za da razbere svetot deka Go Is 9,6
Zah 9,9-10
qubam Otecot i, kako {to Mi zapoveda Rim 5,1
2,
Otecot, taka pravam. Stanete da si odi- Efes
14-18
Fil 4,7
me odovde!”
30
2 Sol 3,16
15
Isus e vistinskata loza
„Jas sum vistinskata loza,
Mojot Otec e lozarot.
2 Sekoja pra~ka vo Mene, {to ne dava
rod, Toj ja otsekuva; i sekoja, {to dava
rod, ja o~istuva, za da prinese pove}e
rod.
3 Vie ste ve}e ~isti preku slovoto,
{to sum vi go propovedal.
4 Bidete vo Mene, i Jas }e bidam vo
vas. Kako {to pra~kata ne mo`e da rodi plod sama od sebe, ako ne e na lozata,
taka i vie, ako ne bidete vo Mene.
5 Jas sum lozata, a vie pra~kite; i koj
e vo Mene, i Jas vo nego, toj }e dade
mnogu rod; za{to bez Mene ne mo`ete
da napravite ni{to.
6 Ako nekoj ne ostane vo Mene, }e
bide isfrlen nadvor, kako pra~ka, i }e
se isu{i; a takvite }e gi soberat, i vo
ogan }e gi frlat, i }e izgorat.
7 Ako ostanete vo Mene, i zborovite
Moi ostanat vo vas, toga{, {to i da
posakate, barajte i }e vi bide.
8 So toa }e se proslavi Mojot Otec:
da nosite mnogu rod i da bidete Moi
u~enici.
9 Kako {to Me vozqubi Otecot, i Jas
ve vozqubiv vas. Ostanete vo Mojata
qubov!
10 Ako gi zapazite Moite zapovedi, }e
ostanete vo qubovta Moja, kako {to Jas
gi zapaziv zapovedite na Mojot Otec i
ostanuvam vo qubovta Negova.
11 Ova vi go rekov za da ostane radosta Moja vo vas i radosta va{a da bide
polna.
12 Ova e Moja zapoved: da se qubite
eden so drug, kako {to ve vozqubiv Jas.
13 Nikoj nema pogolema qubov od ovaa:
da ja polo`i du{ata svoja za svoite
prijateli.
14 Vie ste Mi prijateli ako go
vr{ite ona {to vi zapovedam Jas.
28
13,1
20,17
Mk 13,32
29
13,19
16,4
30
12,31
16,11
31
6,38
12,49
15,10
Mt 26,46
15,1-2
Is 5,1-7
Ez 19,10-14
Ps 79,8-19
Sir 24,17
Mt 15,13
20,1-16
2
Is 18,5
3
13,10
Dela 15,9
4
6,56
Rim 11,1718
2 Kor 3,5
5
1,3
15,16
1 Kor
12,12.27
6
Ez 15,1-8
Mt 3,10
7,19
13,42
7
14,13
16,23
Mt 7,7
Mk 11,24
1 Jn 5,14
134
EVANGELIE SPORED JOVAN
8
Ve}e ne ve narekuvam slugi, za{to
slugata ne znae {to raboti gospodarot;
tuku ve narekov prijateli, bidej}i vi
9 ka`av s# {to sum ~ul od Mojot Otec.
13,1
16 Vie ne Me izbravte Mene, tuku Jas
17,23
ve izbrav vas i ve postaviv da odite i
10 rod da prinesete i rodot va{ da ostane,
6,38
14,15.21 ta, {to i da posakate od Otecot vo Moe
1 Jn 2,5 ime, da vi dade.
5,3
17 Ovaa zapoved vi ja davam: da se qu11 bite eden so drug.”
15
Mt 5,13
Fil 1,11
16,21
17,13
Is 9,3
35,10
Sof 3,14
Ps 125,3-5
Mt
25,21.23
Lk 2,10
1 Jn 1,4
12
13,34
1 Jn 3,11.23
2 Jn 1,5
13
10,11
13,1
Rim 5,6-8
1 Jn 3,16
14
2 Mojs
13,11
Lk 12,4
15
Rim 1,1
Jk 1,1
16
6,70
13,18
14,13-14
15,5
16,23
5 Mojs 7,6
Is 41,8
Amos 3,2
Mk 3,13-14
Dela 20,28
1 Jn 4,10
17
13,34
1 Jn 3,23
18
1,10-11
7,7
17,14-16
Mt 10,22
24,9
1 Sol 2,
14-16
1 Jn 3,13
Omrazata na svetot
„Ako svetot ve mrazi, znajte deka
mene svetot u{te pred vas Me zamrazi.
19 Da bevte od ovoj svet, toga{ svetot
}e go qube{e svoeto; no bidej}i ne ste
od svetot, tuku Jas ve izbrav od svetot zatoa svetot i ve mrazi.
20 Pomnete gi zborovite {to vi gi
rekov Jas: nieden sluga ne e pogolem od
svojot gospodar. Ako Mene Me gonea, i
vas }e ve gonat; ako Moite zborovi gi
zapazija, i va{ite }e gi zapazat.
21 No, seto ova }e vi go pravat zaradi
Moeto ime, za{to ne Go znaat Onoj Koj
Me isprati.
22 Da ne bev do{ol i da ne im bev
zboruval, grev nema{e da imaat. No sega nemaat izgovor za svojot grev.
23 Koj Me mrazi mene, Go mrazi i Mojot Otec.
24 Ako ne bev napravil me|u niv dela,
kakvi {to nikoj drug ne napravil, grev
nema{e da imaat; a sega i vidoa, i Me
zamrazija Mene i Mojot Otec.
25 No neka se izvr{i slovoto napi{ano vo nivniot Zakon deka Me zamrazija
i bez vina.
26 A koga }e dojde Ute{itelot, Kogo
{to }e Go ispratam Jas od Otecot, Duhot na Vistinata, Koj izleguva od Otecot, Toj }e svedo~i za Mene;
27 a i vie }e svedo~ite, bidej}i od po~etokot ste so Mene.”
„Ova vi go ka`av za da ne se soblaznite.
2 ]e ve isteruvaat od sinagogite. No,
}e nastapi vreme koga sekoj {to }e ve
ubie, }e misli deka na Boga Mu prinesuva slu`ba.
3 Toa }e go pravat, za{to ne Go poznaa
Otecot, nitu Mene.
18
16
No vi go ka`av toa, ta koga }e dojde 19
6,22
vremeto, da se setite deka Jas sum vi Lk
1 Jn 4,5
rekol; a od po~etokot ne vi go zboruvav
20
ova, za{to bev so vas.”
4
Zada~ite na Svetiot Duh
„A sega odam kaj Onoj Koj Me isprati, i nikoj od vas ne Me pra{a: ‚Kade
odi{?'
6 No zatoa {to vi go ka`av ova, srcata va{i se ispolnija so taga.
7 No Jas vistinata vi ja ka`uvam: podobro e za vas Jas da si otidam, za{to,
ako ne si otidam, Ute{itelot nema da
dojde kaj vas; ako, pak, zaminam, }e vi Go
pratam.
8 A Toj, koga }e dojde, }e go izobli~i
svetot za grev, i za pravda, i za sud:
9 za grev - deka ne veruvaat vo Mene;
10 za pravda - oti Jas si odam kaj
Svojot Otec, i ve}e nema da Me vidite;
11 a za sud - za{to knezot na ovoj svet
e osuden.
12 Imam u{te mnogu da vi ka`uvam,
no sega ne mo`ete da nosite.
13 A koga }e dojde Toj, Duhot na Vistinata, }e ve upati vo seta vistina; no
od Sebe nema da zboruva, tuku }e govori
{to ~ue, i }e ve izvesti za ona {to
doa|a.
14 Toj Mene }e Me proslavi, za{to od
Moeto }e zeme i }e vi javi.
15 S# {to ima Otecot, Moe e; zatoa i
vi rekov deka od Moeto }e zeme i }e vi
javi.”
5
13,16
Mt 10,24
Lk 6,40
Dela 4,17
1 Sol 1,6
1 Ptr 4,
12-19
21
8,18-19
16,3
Mt 5,11
10,22
Dela 5,
40-41
Otkr 2,3
22
9,41
16,9
23
5,23
Lk 10,16
1 Jn 2,23
24
6,36
14,11
Mt
12,24.27-28
25
Ps 35,19
69,5
Rim 3,19
26-27
Dela 5,32
26
14,16.26
Mt 10,
19-20
1 Jn 3,
24
5,7
Taga i radost
„U{te malku, i nema da Me gledate, 27
i po malku, pak }e Me vidite, za{to si 19,35
Lk 1,2
Dela
odam kaj Otecot.”
17 Toga{ nekoi od u~enicite Negovi 1,8.21-22
1 Jn 4,14
si rekoa me|u sebe: „[to e toa, {to ni
veli: ‚U{te malku, i nema da Me
vidite' i ‚Po malku, pak }e Me vidite' 16,2
9,22
i ‚Jas si odam kaj Otecot?'”
Is 66,5
18 I si zboruvaa: „[to e toa, {to ve- Mt 5,11
10,17
li: ‚U{te malku?'”
24,9
19 Isus razbra deka sakaat da Go pra3
{aat, i im re~e: „Zatoa li se pra{uva- 8,19
te me|u sebe, {to rekov: ‚U{te malku, 15,21
i nema da Me gledate' i ‚Po malku, pak
}e Me vidite?'
16
135
EVANGELIE SPORED JOVAN
4
2,22
14,29
16,25
Mk 13,23
Dela 8,1
5
7,33
13,36
6
16,22
7
14,16.26
15,26
8
10,25
Dela 24,25
9
5,38
6,36.64
8,21-24
12,37
10
7,34
13,1.33
14,12.19.28
20,17
Dela 7,52
11
12,31
14,30
12
1 Kor 3,1-2
13
14,17.26
15,26
1 Jn 2,27
14
7,39
15
17,10
Lk 15,31
16
7,33
14,19
Dela 1,3
19
Lk 9,45
20
Mk 16,10
Lk 5,35
23,27
Otkr 11,10
Vistina, vistina vi velam deka vie
}e zapla~ete i }e zaridate, a svetot }e
se raduva; vie }e bidete na`aleni, no
`alosta va{a }e se pretvori vo radost.
21 @ena, koga ra|a, ima bolki, za{to
$ do{lo vremeto nejzino; no {tom }e go
rodi deteto, od radost ne gi pomni ve}e
bolkite, za{to se rodil ~ovek na svetot.
22 Pa taka i vie, sega ste na`aleni;
no Jas pak }e ve vidam, i }e se zaraduva
srceto va{e, i radosta va{a nikoj nema
da vi ja odzeme;
23 i vo toj den nema da Me pra{uvate
za ni{to. Vistina, vistina vi velam:
{to i da posakate od Otecot, vo Moe
ime, }e vi dade.
24 Dosega ni{to ne ste barale vo Moe
ime; barajte i }e dobiete, za da bide
radosta va{a polna.”
20
Pobeda nad svetot
„Ova vo paraboli vi go ka`av; no }e
dojde ~as koga nema ve}e vo paraboli da
vi zboruvam, tuku otkrieno }e ve izvestam za Otecot.
26 Vo toj den }e pobarate vo Moe ime,
i ne vi velam deka Otecot }e go pomolam za vas;
27 bidej}i Otecot Sam ve qubi, za{to
vie Me vozqubivte i poveruvavte deka
Jas sum izlegol od Boga.
28 Izlegov od Otecot i dojdov vo svetot; sega pak go ostavam svetot i se
vra}am kaj Otecot.”
29 Mu rekoa u~enicite Negovi: „Eve,
sega otkrieno zboruva{ i nikakva parabola ne ka`uva{.
30 Sega znaeme deka znae{ s# i nema
potreba nikoj da Te pra{uva. Zaradi
toa veruvame deka od Boga si izlegol.”
31 Isus im odgovori: „Sega li veruvate?
32 Ete, ide ~asot, i ve}e nastapil, da
se razbegate sekoj kaj svoite, a Mene
Sam da Me ostavite; no Jas ne sum Sam,
bidej}i Otecot e so Mene.
33 Ova vi go rekov za da imate mir vo
Mene. Vo svetot }e imate maki; no ne
pla{ete se, za{to Jas go pobediv svetot.”
25
17
Isusovata molitva
Ova go ka`a Isus, pa gi podigna
o~ite Svoi kon neboto i re~e:
„O~e, dojde ~asot; proslavi Go Svojot
Sin, za da Te proslavi i Sinot Tvoj,
2 kako {to si Mu dal vlast nad sekoe
telo, ta na s# {to si mu dal, da mu dade
ve~en `ivot.
3 A `ivotot ve~en e toa, da Te poznaat Tebe Ediniot vistinski Bog, i isprateniot od Tebe Isus Hristos.
4 Jas Te proslaviv na Zemjata; go
izvr{iv deloto, {to si mi go dal da go
izvr{am.
5 I sega, proslavi Me Ti, O~e, vo
Tebe Samiot, so slavata {to ja imav vo
Tebe u{te svetot pred da nastane.
6 Go objaviv imeto Tvoe na lu|eto,
{to si Mi gi dal od svetot; tie bea
Tvoi, i Ti Mi gi dade, i go zapazija
Tvoeto slovo.
7 Sega razbraa deka s# {to si Mi dal,
e od Tebe;
8 za{to zborovite {to si Mi gi dal
im gi predadov i tie gi primija i razbraa navistina deka od Tebe sum izlegol, i poveruvaa deka Ti si Me pratil.
9 Jas za niv se molam; ne se molam za
siot svet, tuku za onie {to si Mi gi
dal, za{to se Tvoi.
10 I s# Moe e Tvoe, i Tvoeto - Moe, i
se proslaviv vo niv.
11 Ve}e ne sum vo svetot, no tie se vo
svetot, a Jas idam kaj Tebe. O~e Sveti,
zapazi gi vo Tvoeto ime onie {to si
Mi gi dal, za da bidat edno, kako {to
sme i Nie.
12 Dodeka bev so niv vo svetot, Jas gi
pazev vo Tvoeto ime; onie, {to si Mi
gi dal, gi za~uvav, i nikoj od niv ne
pogina, osven pogibelniot sin, za da se
ispolni Pismoto.
13 A sega se vra}am kaj Tebe, i ova mu
go ka`uvam na svetot za da ja imaat vo
sebe Mojata polna radost.
14 Jas im go predadov Tvoeto slovo, i
svetot gi zamrazi, za{to tie ne se od
svetot, kako i Jas {to ne sum od svetot.
15 Ne se molam da gi zeme{ od svetot,
tuku da gi zapazi{ od zloto.
21
Is 13,8
26,17-18
Os 13,13
Mih 4,9
Mk 13,8
Rim 8,22
1 Sol 5,3
Otkr 12,2
22
14,19
15,11
20,20
Is 66,14
Mt 28,8
Lk 24,41
Dela 2,46
2 Kor 4,17
23
15,16
1 Jn 5,
14-15
24
15,11
Mt 7,7-8.11
18,19
1 Jn 1,4
25
10,6
12,16
Mt 13,
34-35
27
8,42
14,21.23
21,15-17
28
1,1
13,3
30
2,25
16,19
32
8,29
Zah 13,7
Mt
26,31.56
33
12,31
13,19
14,27.30
15,18
Rim 8,37
1 Kor
15,57
2 Kor 1,8
2 Tim 3,12
1 Jn 5,5
Otkr 5,5
136
EVANGELIE SPORED JOVAN
17,1
2,4
11,41
12,23
13,1.31-32
Mt 26,45
2
3,35
Mt 28,18
3
1,4
6,40
12,25
Er 24,7
31,31-34
Ez 36,25-28
Os 2,21
Mudr 15,3
1 Jn 5,13.20
4
13,31-32
19,30
5
1,1-2
8,58
17,24
Fil 2,6
Evr 5,5
6
6,37-39.44
17,2.9.12.
24.26
2 Mojs
3,13-14
Evr 2,12
8
3,2.11
16,30
9
15,19
Lk 22,32
10
Tie ne se od svetot, kako i Jas {to
ne sum od svetot.
17 Posveti gi so Svojata vistina.
Tvoeto slovo e vistina.
18 Kako Ti Mene {to Me prati vo svetot, i Jas gi prativ vo svetot.
19 I za niv jas se posvetuvam, ta i tie
da bidat osveteni preku vistinata.
20 No ne se molam samo za niv, tuku i
za onie {to preku nivnite zborovi }e
poveruvaat vo Mene,
21 za da bidat site edno, kako {to si
Ti, O~e, vo Mene, i Jas vo Tebe; pa taka
i tie da bidat vo Nas edno, i da poveruva svetot deka Ti si Me pratil.
22 I slavata {to si Mi ja dal, nim im
ja dadov, za da bidat edno, kako {to sme
Nie edno.
23 Jas sum vo niv i tie se vo Mene, za
da bidat vo s# edno, i da doznae svetot
deka Ti si Me ispratil, i niv si gi
vozqubil, kako Mene {to Me vozqubi.
24 O~e, sakam i onie {to si Mi gi dal
da bidat so Mene, kade {to sum Jas, za
da ja gledaat Mojata slava {to si Mi ja
dal, za{to me vozqubi u{te pred da se
sozdade svetot.
25 O~e Praveden, svetot ne Te pozna,
Jas Te poznav; i ovie poznaa deka Ti si
Me ispratil;
26 i im go objaviv imeto Tvoe, i }e go
izvestuvam, ta qubovta, so koja Me vozqubi Ti, da bide vo niv, i Jas vo niv.”
Mu odgovorija: „Isus od Nazaret!”
Isus im re~e: „Jas sum.” So niv stoe{e
i Juda, koj Go predade.
6 A koga im re~e: „Jas sum” - tie se
povlekoa nazad i padnaa na zemjata.
7 Toga{ pak gi pra{a: „Kogo barate?”
A tie rekoa: „Isus od Nazaret!”
8 Isus odgovori: „Vi rekov deka sum
Jas; pa, ako Me barate Mene, ostavete
gi ovie da si odat;”
9 za da se izvr{i slovoto ka`ano od
Nego: „Od onie {to si Mi gi dal, nikogo ne zagubiv.”
10 A Simon Petar, koj ima{e no`, go
izvadi, go udri slugata na prvosve{tenikot i mu go otse~e desnoto uvo. Imeto na slugata mu be{e Malh.
11 No Isus mu re~e na Petar: „Stavi
go no`ot vo no`nicata. Zar da ne ja
ispijam ~a{ata {to Mi ja dade Otecot?”
Isus e priveden
(Mt 27,1–2; 11-14; Mr 15,1–5; Lk 23,1–5)
16
16,15
Lk 15,31
(Mt 26,47–56; Mr 14,43–50;
Lk 22,47–53)
11
10,30
13,1.3
17,21
3 Mojs 19,2
Gal 3,28
1 Ptr
1,5.16
18
I {tom go re~e ova, Isus otide
so u~enicite Svoi preku potokot Kedron, kade {to ima{e gradina, i
vo nea vleze Toj i u~enicite Negovi.
12
2 A toa mesto go znae{e i Juda, koj sa6,39
10,28 ka{e da Go predade, za{to Isus ~esto
13,18
se sobira{e so u~enicite Svoi tamu.
18,8-9
3 Toga{ Juda, otkako zede edna ~eta
Ps 40,9
Dela 8,20
vojnici
i slugi od prvosve{tenicite i
2 Sol 2,3
fariseite, dojde tamu so feneri, i so
svetila i so oru`je.
4 A Isus, znaej}i s# {to }e stane so
Nego, izleze i im re~e: „Kogo barate?”
5
Isus pred Ana
(Mt 26,57–58; Mr 14,53–54; Lk 22,54)
13
15,11
1 Jn 1,4
14
8,23
15,18-19
15
Mt 6,13
Lk 22,32
2 Sol 3,3
1 Jn 5,18
17
10,36
Er 1,5
18
20,21
19
4,23
15,13
Lk 22,20
1 Kor 1,30
Evr 2,11
10,12.14
20
Rim 10,17
1 Sol 2,13
1 Jn 1,3
21
Toga{ ~etata i zapovednikot, i 10,38
slugite judejski, Go fatija Isusa i Go 17,11
Dela 4,32
vrzaa.
Gal 3,28
13 I Go odvedoa najnapred kaj Ana,
22
za{to toj be{e dedo na Kajafa, koj vo 17,5
taa godina be{e prvosve{tenik.
14 A Kajafa be{e onoj {to gi posove- 23
15,9
tuva Judejcite deka podobro e da umre 1 Kor 6,17
Gal 2,20
eden ~ovek za narodot.
12
Petrovoto odrekuvawe
24
1,14
10,29
12,26
17,5
Mt 25,34
2 Kor 3,18
15 Po Isus ode{e Simon Petar i eden
drug u~enik. Toj u~enik mu be{e poznat
na prvosve{tenikot, pa vleze so Isus 25
vo dvorot na prvosve{tenikot.
1,10
16 A Petar stoe{e nadvor, pokraj 8,55
11,27
portata. Drugiot, pak, u~enik, {to mu Mt
Otkr 16,5
be{e poznat na prvosve{tenikot,
izleze, $ re~e na vratarkata i go vovede 26
17,6
Petar.
2 Mojs
17 Toga{ sluginkata vratarka mu re~e 3,13-14
Ps 7,17
na Petar: „Da ne si i ti od u~enicite Rim 8,39
na Ovoj ^ovek?” Toj re~e: „Ne sum.”
18 A slugite i stra`arite bea zapalile ogan i stoeja, pa se greeja, za{to be{e studeno. A i Petar be{e so niv,
stoe{e i se gree{e.
137
EVANGELIE SPORED JOVAN
18,1
2 Car
15,23
3 Car 2,37
2 Let 15,16
Mt 26,36
Mk
14,26.32
Lk 22,39
3
7,32.45
4
13,1.3
19,11
5
8,24
6
7,46
Ps 26,2
35,4
9
6,39
17,12
10
Lk 22,36.38
11
Mt 26,39
Mk 10,38
14,36
Lk 22,42
Isusovoto soslu{uvawe
(Mt 26,59–66; Mr 14,55–64;
Lk 22,66–71)
Prvosve{tenikot, pak, Go pra{a
Isusa za u~enicite Negovi i za Negovoto u~ewe.
20 Isus mu odgovori: „Jas mu zboruvav
na svetot javno; Jas sekoga{ pou~uvav
vo sinagogata i vo hramot, kade {to
sekojpat se sobiraat Judejcite, i tajno
ni{to ne sum zboruval.
21 Zo{to Me pra{uva{ Mene? Pra{aj gi onie koi slu{ale {to sum zboruval; tie znaat {to sum govorel.”
22 Koga Toj go re~e toa, eden od slugite, koj stoe{e blizu, Go udri Isusa
po obraz i re~e: „Taka li mu odgovara{
na prvosve{tenikot?”
23 Isus mu odgovori: „Ako rekov ne{to lo{o, doka`i go lo{oto; ako li,
pak, dobro - zo{to Me udira{?”
24 Toga{ Ana Go prati vrzan kaj
prvosve{tenikot Kajafa.
19
Petar povtorno se odrekuva
(Mt 26,71–75; Mr 14,69–72; Lk 22,58–62)
25
A Simon Petar stoe{e i se gre-
13 e{e. I mu rekoa: „Da ne si i ti od u~e-
Lk 3,2
14
11,49-51
15
20,3
16
Mk 14,54
17
18,25
nicite Negovi?” Toj porekna i re~e:
„Ne sum.”
26 Eden od slugite na prvosve{tenikot, {to mu be{e rodnina na onoj komu
Petar mu go be{e otsekol uvoto, re~e:
„Neli te vidov i tebe vo gradinata so
Nego?”
27 A Petar pak porekna; i vedna{
zapea petel.
Isus pred Pilat
20
6,59
7,26
Is 45,19
48,16
Mt 4,23
26,55
Dela 26,26
(Mt 27,1–2; 11,14; Mr 15,1-5; Lk 23,1–5)
I Go povedoa Isusa od Kajafa vo
pretorijata. No be{e utro, i tie ne
vlegoa vo pretorijata, za da ne se
oskvernat, za da mo`at da ja jadat
22 Pashata.
29 Toga{ izleze Pilat pred niv i re19,3
Mt 26,67
~e:
„Kakvo obvinenie iznesuvate proDela 23,2
tiv Ovoj ^ovek?”
23
30 Odgovorija i mu rekoa: „Ako Toj ne
Mt 5,39
Dela 23,3-5 be{e zlostornik, nema{e da ti Go predademe!”
31 A Pilat im re~e: „Zemete Go vie i
sudete Mu spored va{iot zakon!” Judej28
cite mu rekoa: „Nam ne ni e dozvoleno
da pogubuvame nikogo”,
32 za da se ispolni zborot Isusov,
{to go re~e, ka`uvaj}i so kakva smrt
}e umre.
33 Toga{ Pilat povtorno vleze vo
pretorijata, pa Go povika Isusa i Mu
re~e: „Ti li si Carot Judejski?”
34 Isus mu odgovori: „Sam li go zboruva{ toa ili drugi ti ka`aa za Mene?”
35 Pilat odgovori: „Ta jas Judeec li
sum? Tvojot narod i prvosve{tenicite
Te predadoa na mene. [to si napravil?”
36 Isus odgovori: „Moeto carstvo ne e
od ovoj svet; ako be{e carstvoto Moe od
ovoj svet, toga{ Moite slugi bi se
borele, za da ne im bidam predaden na
Judejcite; no carstvoto Moe sega ne e
ovde.”
37 A Pilat Mu re~e: „Ti, pak, Car li
si?” Isus odgovori: „Ti veli{ deka
sum Car. Jas za toa se rodiv i za toa dojdov na svetot, za da svedo~am za vistinata; sekoj, koj e od vistinata, go slu{a
glasot Moj.”
24
Isus e osuden na smrt
36
(Mt 27,15–31; Mr 15,6–20; Lk 23,13–15)
11,49
18,13
25
18,17
26
18,1.10
27
13,38
Mt 26,34
Mk 14,30
Lk 22,34
28
11,55
29
Lk 3,1
13,1
Dela 3,
13-14
4,27
13,28
1 Tim 6,13
31
19,6
Dela 18,15
32
3,14
8,28
12,32-33
Mt 20,19
26,2
1,11
6,15
12,32
Mt 26,53
Lk 17,20
19,12
Pilat Go pra{a: „[to e toa vistina?” I koga go re~e ova, izleze pak kaj
Judejcite i im re~e: „Jas ne nao|am nikakva vina vo Nego.
37
39 No kaj vas e obi~aj da vi pu{tam po 3,32-33
eden za Pasha. Sakate li da vi Go pu{- 8,45-46
14,6
1 Jn 3,19
tam Carot Judejski?”
40 I pak povikaa site, velej}i: „Ne 4,6
1 Tim 6,13
Ovoj, tuku Varava.” Varava, pak, be{e
38
razbojnik.
38
Dela 24,25
26,28
Isusovite stradawa
40
Toga{ Pilat Go zede Isusa i Go Dela 3,14
predade da go bijat.
2 Vojnicite spletoa venec od trwe,
Mu go kladoa na glavata i Mu oblekoa 19,1
Mt 20,19
bagrenica,
1 Kor 1,23
3 i velea: „Te pozdravuvame, Care
2
Judejski!” - i Go udiraa po obrazite.
Mt 27,29
4 Pilat pak izleze nadvor i im re~e:
Lk 23,11
„Eve, vi Go izveduvam nadvor, za da razberete deka ne nao|am vo Nego nikakva
vina.”
19
138
EVANGELIE SPORED JOVAN
3
18,22
Is 50,6
4
18,38
Lk 23,4
5
1,29.36
6
18,31
1 Kor 1,23
7
5,18
3 Mojs
24,16
9
9,29-30
Mt 26,
62-63
27,12.14
Mk 14,61
Lk 23,9
11
3,27
10,18
18,30.35
Rim 13,1
12
Lk 23,2
Dela 17,7
14
18,33-37
19,31.42
1 Kor 5,7
15
Sud 8,23
1 Car 8,7
17
1 Mojs 22,6
Toga{ izleze Isus nadvor, so trnov
venec, i bagrenica. I im re~e Pilat:
„Eve Go ^ovekot!”
6 A koga Go vidoa prvosve{tenicite
i slugite, zavikaa i rekoa: „Raspni Go,
raspni!” Pilat im re~e: „Zemete Go
vie i raspnete Go, za{to jas ne nao|am
vo Nego vina.”
7 Judejcite mu odgovorija: „Nie imame Zakon i spored na{iot Zakon Toj
treba da umre, za{to Sam se napravi
Sin Bo`ji.”
8 Koga go ~u Pilat ovoj zbor, u{te
pove}e se ispla{i.
9 I pak vleze vo pretorijata i Mu
re~e na Isus: „Od kade si Ti?” No Isus
ne mu dade odgovor.
10 Pilat Mu re~e: „Mene li ne mi odgovara{? Ne znae{ li deka imam vlast
da Te raspnam, i vlast imam da Te pu{tam!?”
11 Isus odgovori: „Ti ne bi imal nikakva vlast nad Mene ako ne ti be{e
dadeno odozgora; zatoa pogolem grev
ima onoj {to Me predade na tebe.”
12 Ottoga{ Pilat gleda{e da Go
pu{ti. No Judejcite pak vikaa, zboruvaj}i: „Ako Go pu{ti{ Nego, ne si mu
prijatel na carot. Sekoj {to se pravi
car, protivnik mu e na carot.”
13 [tom go ~u ovoj zbor, Pilat Go
izvede Isus nadvor i sedna na sudskiot
stol, na mestoto nare~eno Litostroton, a po evrejski Gavata.
14 Toga{ be{e petok pred Pasha, okolu {estiot ~as11. I im re~e Pilat na
Judejcite: „Eve Go va{iot Car!”
15 No tie vikaa: „Zemi, zemi, raspni
Go!” Pilat im re~e: „Carot va{ li da
Go raspnam?” Prvosve{tenicite odgovorija: „Nie nemame car, osven cezarot.”
16 I toga{ im Go predade za da bide
raspnat. I Go zedoa Isus, i Go povedoa.
5
Isusovoto raspnuvawe
(Mt 27,32–44; Mr 15,21–32;
Lk 23,26–43)
17 I nosej}i go Svojot krst, Toj izleze
na mestoto nare~eno ^erepnica, a po
evrejski Golgota;
11 19,14. Okolu 12 ~asot.
tamu Go raspnaa, a so Nego i drugi
dvajca, od ednata i od drugata strana, a
nasrede - Isus.
19 Pilat, pak, napi{a i natpis, i go
klade na krstot. A be{e napi{ano:
„Isus od Nazaret, car Judejski.”
20 Ovoj natpis go ~itaa mnozina od
Judejcite, bidej}i mestoto, kade {to
be{e raspnat Isus be{e blizu do gradot; a be{e napi{ano na evrejski, gr~ki i latinski.
21 Prvosve{tenicite, pak, judejski mu
rekoa na Pilat: „Ne pi{uvaj: Car Judejski, tuku deka Toj re~e: Jas sum Car
Judejski.”
22 Pilat odgovori: „[to napi{av, napi{av.”
23 A vojnicite, koga Go raspnaa Isusa, gi zedoa ali{tata Negovi i gi razdelija na ~etiri dela, na sekoj vojnik
po eden del i hitonot. Hitonot, pak, ne
be{e {ien, tuku istkaen odozgora pa
dodolu.
24 Toga{ si rekoa: „Da ne go raskinuvame, no da frlime za nego `drepka, ~ij
}e bide” - za da se zbidne ka`anoto vo
Pismoto: „Gi razdelija ali{tata Moi
me|u sebe i za oblekata Moja frlija
`drepka.” Taka i napravija vojnicite.
25 Pokraj krstot Isusov stoeja majka
Mu Negova i sestrata na majka Mu,
Marija Kleopova, i Marija Magdalena.
26 A Isus, {tom ja vide majka Si, i
u~enikot kogo posebno go qube{e, kako
stoi, $ re~e na majka Si: [email protected], ete ti
sin!”
27 Potoa mu re~e na u~enikot: „Ete ti
majka!” I od toj ~as u~enikot ja zede kaj
sebe.
18
Isusovata smrt
(Mt 27,45–56; Mr 15,33–41;
Lk 23,44–49)
28 Po ova, znaej}i Isus deka s# e svr{eno, za da se ispolni Pismoto, re~e:
[email protected] sum.”
29 Tamu stoee{e sad, poln so ocet.
Tie nakvasija sun|er vo ocetot, go zaka~ija na trska i Mu prinesoa do ustata
Negova.
18
Is 53,12
19
18,33
Mt 2,23
20
Evr 13,
12-13
23
2 Mojs
28,32
24
Ps 22,19
25
2,3
20,1.18
Mk 15,
40-41
Lk 2,5
26
2,4
13,23
20,2
21,20
28
5,39
Ps 21,15
29
2 Mojs
12,22
3 Mojs 14,4
Ps 50,8
69,22
139
EVANGELIE SPORED JOVAN
30
1,33
17,1.4
Jov 19,
26-27
Mt 20,22
Lk 12,50
2 Tim 4,7
Otkr 15,1
31
19,14
2 Mojs
12,16
5 Mojs
21,22-23
Gal 3,13
34
3,5
7,37-39
1 Mojs 4,10
1 Jn 5,6-8
35
15,26-27
21,24
36
2 Mojs
12,46
4 Mojs 9,12
Ps 34,21
37
Zah 12,10
Otkr 1,7
38
A koga vkusi Isus ocet, re~e: „Se
svr{i!” I koga ja navedna glavata, go
predade duhot.
30
Krv i voda
Bidej}i be{e petok, Judejcite, za
da ne ostanat telata na krst vo sabota,
za{to vo taa sabota be{e golem den, go
zamolija Pilat da im gi prekr{at
kolenata i da gi simnat.
32 Toga{ dojdoa vojnicite i im gi
prekr{ija kolenata na prviot, kako i
na vtoriot, {to bea raspnati so Nego.
33 A koga dojdoa do Isus i go vidoa
deka be{e ve}e umren, ne Mu gi prekr{ija kolenata;
34 no eden od vojnicite so kopje Mu gi
probode rebrata, i naedna{ iste~e krv
i voda.
35 I toj {to vide - posvedo~i, i svedo{tvoto mu e vistinsko; i znae deka ja
ka`uva vistinata, za da poveruvate vie.
36 Bidej}i ova stana za da se ispolni
Pismoto: „Koska Negova nema da se
prekr{i.”
37 I drugo Pismo pak veli: „]e
poglednat na Onoj Kogo Go probodoa.”
31
7,13
Polo`uvaweto vo grob
39
3,1
7,50
Ps 44,8
Izreki
7,17
Mt 2,11
(Mt 27,57–61; Mr 15,42–47; Lk 23,50–56)
Potoa Josif od Arimateja, koj
be{e Isusov u~enik, no tajno, poradi
strav od Judejcite, go zamoli Pilat da
go simne teloto i Pilat mu dozvoli.
40 Toj dojde i go simna teloto Isusovo.
39 A dojde i Nikodim, koj porano be{e
Mk 14,8
oti{ol no}e kaj Isus, i donese okolu
litri smesa od smirna i aloj.
20,1 sto
40 Go zedoa teloto Isusovo i go zavitMt 27,56
Dela 20,7 kaa vo platno so mirisite, kako {to e
1 Kor 16,2
obi~aj kaj Judejcite da pogrebuvaat.
41 Na ona mesto, kade {to be{e raspnat, ima{e gradina i vo gradinata - nov
grob, vo koj u{te nikoj ne be{e polagan.
42 Tamu Go polo`ija Isus poradi petokot judejski, za{to grobot be{e blizu.
38
Prazniot Isusov grob
(Mt 28,1–8; Mr 16,1–8; Lk 24,1–12)
20
Vo prviot den od sedmicata Marija Magdalena dojde na grobot
rano, u{te dodeka be{e temno, i vide
deka kamenot od grobot e pomesten.
2 Toga{ otr~a i dojde kaj Simon Petar i kaj drugiot u~enik, kogo Isus go
qube{e, i im re~e: „Go zemale Gospoda
od grobot i ne znam kade Go polo`ile.”
3 Toga{ izleze Petar i drugiot
u~enik, i pojdoa kon grobot.
4 I obajcata tr~aa zaedno, no drugiot
u~enik tr~a{e pobrgu od Petar i prv
dojde do grobot.
5 I koga se navedna, vide deka le`i
samo povojot; no ne vleze.
6 Po nego dojde Simon Petar, vleze vo
grobot i vide deka samo povojot stoi;
7 a krpata, {to Mu be{e na glavata
negova, ne stoe{e kaj povojot, tuku oddelno, svitkana na edno mesto.
8 Toga{ vleze i drugiot u~enik, koj
prv dojde do grobot, i vide, i poveruva,
9 za{to u{te ne go znaeja Pismoto deka Toj treba da voskresne od mrtvite.
10 Toga{ u~enicite se vratija doma.
2
Isus & se javuva
na Marija Magdalena
16
(Mr 16,9–11)
17
A Marija stoe{e kaj grobot odnadvor i pla~e{e. I, pla~ej}i, se navedna
nad grobot;
12 i vide dva angela vo beli obleki
kako sedat, edniot kaj glavata, a drugiot kaj nozete, kade {to be{e le`elo teloto Isusovo.
13 Tie $ rekoa: [email protected], zo{to pla~e{?” Im odgovori: „Go zemale Gospoda moj i ne znam kade Go polo`ile!”
14 [tom go re~e ova, se zavrte nazad i
Go vide Isusa kako stoi; no ne znae{e
deka e Isus.
15 Isus $ re~e: [email protected], zo{to pla~e{?
Kogo go bara{?” Taa, mislej}i deka e
gradinarot, Mu re~e: „Gospodine, ako
si Go zel Ti, ka`i mi kade si Go polo`il, i jas }e Go zemam.”
16 Isus $ re~e: „Marija!” Taa se zavrti i Mu re~e: „Ravuni” - {to zna~i:
„U~itele!”
17 I re~e Isus: „Ne dopiraj se do Mene, za{to u{te ne sum se vratil kaj Mojot Otec; tuku otidi kaj bra}ata Moi i
ka`i im: se vra}am kaj Svojot Otec i
11
13,23
18,15
19,26
21,7.20
6-7
11,40.44
19,40
Lk 24,24
9
5,39
Ps 15,10
Mt 5,17
Dela
2,27.31
1 Kor 15,4
12
Mt 28,2-5
Mk 16,5
Lk 24,23
Evr 1,14
Otkr 3,5
4,4
13
20,2
14
21,4
Lk 24,16
2 Kor 5,16
Mk 10,51
13,33
14,2-3.28
16,5-7
Ps 21,22
Mt 12,49
28,10
Dela 1,3
Rim 8,29
15,6
140
EVANGELIE SPORED JOVAN
19 va{iot Otec, kaj Svojot Bog i kaj
va{iot Bog.”
18 Dojde Marija Magdalena i im ka`a
20 na u~enicite deka Go videla Gospoda i
15,11
16,20.22 deka toa $ rekol.
14,18-19
Mt 18,20
19,34
21
17,18
Mt 28,19
Mk 16,15
22
1,33
7,39
1 Mojs 2,7
Ez 37,9
Mudr 15,11
Dela 1,8
1 Kor
15,45
23
Mt 16,19
18,18
24
11,16
14,5
21,2
25
19,34
1 Kor 9,1
26
Isus im se javuva na Svoite u~enici
(Mt 28,16–20; Mr 16,14–18; 24,36–49)
A ve~erta vo istiot den, prviot od
sedmicata, koga vratata, kade {to bea
u~enicite Negovi sobrani, be{e
zatvorena poradi strav od Judejcite,
dojde Isus, zastana nasrede i im re~e:
„Mir vam!”
20 I ova {tom go re~e, im gi poka`a
racete i nozete i rebrata Svoi. Se zaraduvaa toga{ u~enicite, {tom Go vidoa Gospoda.
21 A Isus pak im re~e: „Mir vam! Kako {to Me prati Otecot, taka i Jas ve
pra}am.”
22 I koga im go ka`a ova, duvna i im
re~e: „Primete Duh Sveti!
23 Na koi }e im gi prostite grevovite, }e im se prostat, a na koi }e im gi
zadr`ite, }e im se zadr`at.”
19
14,27
20,19
27
Isus i neverniot Toma
A Toma, eden od dvanaesetminata,
nare~en Bliznak, ne be{e so niv koga
dojde Isus.
25 Drugite u~enici mu rekoa: „Go vi29
4,48 dovme Gospoda!” A toj im re~e: „Dodeka
17,20
1 Ptr 1,8 ne gi vidam ranite od klincite na racete Negovi, i ne go stavam prstot svoj
vo ranite od klincite, i ne ja stavam
rakata svoja vo rebrata Negovi, nema da
poveruvam!”
26 A po osum dena u~enicite Negovi
pak bea sobrani, i Toma so niv. Dojde
Isus, koga vratata be{e zaklu~ena, zastana me|u niv i re~e: „Mir vam!”
27 Potoa mu re~e na Toma: „Daj go prstot svoj ovde i vidi gi racete Moi; daj
ja rakata svoja i stavi ja vo rebrata
Moi; i ne bidi nevernik, tuku vernik!”
28 Odgovori Toma i Mu re~e: „Gospod
moj i Bog moj!”
29 Isus mu re~e: „Ti poveruva zatoa
{to Me vide; bla`eni se onie koi ne
videle, a poveruvale.”
20,25
Mk 16,14
Lk 24,25.40
24
Celta na ovaa kniga
30
21,25
I mnogu drugi ~uda izvr{i Isus
pred u~enicite Svoi, {to ne se zapi- 31
1,12
{ani vo ovaa kniga.
3,15-16
31 A ovie se zapi{ani za da poveruva- Dela 2,36
Rim 1,4
te deka Isus e Hristos, Sin Bo`ji, i 1 Jn 5,13
veruvaj}i da imate `ivot vo Negovoto
ime.
21,1
30
Voskresnatiot Isus
im se javuva na sedum Svoi u~enici
21
Potoa pak im se javi Isus na
u~enicite Svoi kaj Tiverijadskoto More. A toa se slu~i vaka:
2 bea zaedno Simon Petar i Toma,
nare~en Bliznak, Natanail od Kana
Galilejska, Zavedeevite sinovi i dvajca
drugi od u~enicite Negovi.
3 Simon Petar im re~e: „]e odam da
lovam riba.” Mu rekoa: „I nie }e dojdeme so tebe.” Toga{ izlegoa i vedna{
vlegoa vo korab, no taa no} ni{to ne
ulovija.
4 A koga se razdeni, zastana Isus na
bregot, samo u~enicite ne go poznaa
deka e Isus.
5 Isus im re~e: „^eda, imate li ne{to za jadewe?” Mu odgovorija: „Ne.”
6 A Toj im re~e: „Frlete ja mre`ata
od desnata strana na korabot i }e najdete!” Ja frlija, i ne mo`ea ve}e da ja izvle~at od mnogu ribi.
7 Toga{ u~enikot, {to go saka{e
Isus, mu re~e na Petar: „Toa e Gospod!”
A Simon Petar, {tom ~u deka e Gospod, si ja prepa{a oblekata - za{to be{e neoble~en, i se frli vo moreto.
8 A drugite u~enici, vle~ej}i ja mre`ata so ribi, dojdoa so korab, za{to ne
bea daleku od bregot, no samo okolu
dveste lakti.
9 Koga pak izlegoa na bregot, vidoa
nalo`en ogan, i na nego stavena riba i
leb.
10 Isus im re~e: „Donesete od ribite
{to gi ulovivte sega!”
11 A Simon Petar vleze i ja izvle~e
mre`ata na bregot, polna so krupni ribi, na broj sto pedeset i tri; i makar
{to bea tolku mnogu, mre`ata ne se
skina.
Mt 26,32
28,7
2
1,45
11,16
Lk 5,10
3
Lk 5,5
4
20,14
Lk 24,16
5
Lk 24,41
6
Lk 5,4-7
7
13,23
19,26
20,2
21,20
Mt 14,29
9
Mt 4,4
Lk 24,
41-43
11
2 Let 2,16
Lk 5,6
141
EVANGELIE SPORED JOVAN
12
Isus im re~e: „Dojdete, jadete!” I
nikoj ne smee{e da Go pra{a: „Koj si
13 Ti?”, za{to gledaa deka e Gospod.
13 Isus prijde, zede leb i im dade,
6,11
Mt 14,19
isto taka i riba.
15,36
14 Ova be{e ve}e tretpat kako im se
Mk 6,41
8,6
javi
Isus na u~enicite Svoi, otkako
Lk 9,16
voskresna od mrtvite.
12
4,27
14
20,19.26
15
1,42
10,1-16
Mt 16,17
Lk 7,42-43
1 Kor 15,5
16
Mt 2,6
Lk 22,32
Dela 20,28
1 Ptr 5,2
Otkr 7,17
17
13,37-38
18,17.25-27
2 Car 5,2
Ps 77,71-72
18
Mt 16,22
26,39
Dela
21,11.14
3 Ptr 1,14
Razgovor me|u Isus i Petar
15 A koga zavr{ija so jadeweto, Isus
mu re~e na Simon Petar: „Simone Jonin, Me qubi{ li pove}e otkolku
ovie?” Petar Mu re~e: „Da, Gospodi, Ti
znae{ deka Te qubam!” Isus mu re~e:
„Pasi gi jagnencata Moi!”
16 Go pra{a pak, povtorno: „Simone
Jonin, Me qubi{ li?” Petar Mu ka`a:
„Da, Gospodi, Ti znae{ deka Te qubam!”
Isus mu re~e: „Pasi gi ovcite Moi!”
17 I po tretpat mu re~e: „Simone Jonin, Me qubi{ li?” Petar se na`ali
deka po tretpat go pra{a: „Me saka{
li?” I Mu re~e: „Gospodi, Ti s# znae{;
Ti znae{ deka Te qubam.” Isus mu
re~e: „Pasi gi ovcite Moi!
18 Vistina, vistina ti velam: koga be{e pomlad, sam se prepa{uva{e i ode{e kade {to saka{e; koga }e ostari{,
}e gi ra{iri{ racete svoi, i drug }e
te prepa{a i povede na kade {to nej- 19
12,33
}e{.”
18,32
19 A ova go re~e za da poka`e so kakva
Mk 1,17
smrt }e go proslavi Bog. I {tom go 1 Ptr 4,16
ka`a toa, mu re~e: „Vrvi po Mene!”
20
Omileniot u~enik i svedo{tvoto
koe ostanuva
20 A Petar, koga se zavrti, vide deka
po nego odi onoj kogo Isus posebno go
saka{e i koj na ve~erata se be{e navalil na gradite Negovi i pra{uva{e:
„Gospodi, koj }e Te predade?”
21 [tom go vide Petar nego, Mu re~e
na Isus: „Gospodi, a ovoj, pak, zo{to?”
22 Isus mu re~e: „Ako sakam toj da ostane dodeka da dojdam, tebe {to ti e?
Ti vrvi po Mene!”
23 I se prenese ovoj zbor me|u bra}ata
deka toj u~enik nema da umre. No Isus
ne mu re~e deka nema da umre, tuku:
„Ako sakam toj da ostane dodeka dojdam,
tebe {to ti e?”
24 Toj e u~enikot koj svedo~i za ovie
ne{ta i koj go napi{a ova; i znaeme
deka svedo{tvoto negovo e vistinsko.
25 A ima i mnogu drugi raboti {to gi
izvr{i Isus i koi, ako bi se napi{ale
po red, mi se ~ini ne bi mo`ele da se
smestat vo celiot svet napi{anite
knigi. Amin!
13,23.25
19,26
20,2
22
Mt 16,28
1 Kor
11,26
Jk 5,7
Otkr 2,25
22,7.12.17.2
0
23
14,3
3 Jn 1,5
24
15,27
19,35
25
20,30
DELA NA APOSTOLITE
Voved
Deloto na Luka opfa}a dve novozavetni knigi. Prvata e negovoto Evangelie,
a vtorata Dela na Apostolite. Vo prvata kniga, vo Evangelieto, Luka se
zadr`uva na periodot na zemniot Isusov `ivot. Knigata, pak, Dela na apostolite zapo~nuva so opisot na Isusovoto voznesenie (1,1–11) so koe se inaugurira vremeto na Crkvata: Gospod Isus vo nea ostanuva prisuten preku
Svojot Duh, koj gi vdahnovuva u~enicite.
Prika`uvawato na sobitijata e polno so `ivot. Se bele`i raste`ot na
hristijanskite zaednici vo judejska sredina, posebno preku misijata na apostol Petar, za {irewe na hristijanstvoto vo Erusalim, no i vo mesta kade
nema Judejci: Antiohija, Korint i Filipi. Preku prikazite vo tekstot se
nasetuvaat i te{kotiite na prvata Crkva i na~inot na koj se tie
razre{eni, blagodarenie na Duhot Gospodov.
Me|u izvorite na knigata da go spomneme i ona {to bi mo`elo da se nare~e
„Dnevnik na Luka”. Za da go raska`e patuvaweto od Troada vo Filipi, Luka se
izrazuva vo prvo lice: „Po toa videnie vedna{ posakavme da trgneme....”
16,10–40); ponatamu e opi{ano Pavlovoto patuvawe od Filipi vo Erusalim,
kade Pavle e uapsen (20,5–21,18) i na krajot patuvaweto vo Rim, kade Pavle
ostanuva dve godini pred da bide osuden (27–28).
Knigata mo`e da se podeli na slednive celini:
Plan (1,8),
Po~etocite na prvata Crkva vo Erusalim, po Isusovoto voznesenie
(1,1–28,31),
Rasprostranuvawe na Evangelieto me|u drugite narodi (8,4–2,25),
Rasprostranuvawe na Evangelieto vo sredozemnomorskiot svet pa s# do Rim,
glavniot grad na Imperijata (13,1–28,31).
Porakata prenesena i poznata nasekade vo svetot, vpro~em, e rezimirana vo
propovedite i raspravite na apostolite. Vo niv mo`e da se vidi deka Isus e
pretstaven na site, kako na Judejcite, taka i na nejudejcite (paganite). Duhot
postojano gi vdahnovuva u~enicite preku Negovata li~nost, zborovi i dela.
Nastanite vo knigata Dela na Apostolite go otvoraat pogledot kon ona
{to Crkvata treba da go ostvari: da se razglasi Evangelieto, odnosno radosnata vest za Isus Hristos na site lu|e i na site krai{ta na zemjata.
1,1
Lk 1,1.3
24,19
1
Predgovor
Prvata kniga, Teofile, ja napi{av
za s# ona {to Isus go prave{e i
Lk 24,51 pou~uva{e, od po~etokot,
2 pa s# do denot koga se voznese, otka3
10,40-41 ko preku Svetiot Duh im dade zapovedi
13,31 na apostolite {to be{e gi izbral.
3 Nim po Svoeto stradawe im se pretstavi `iv, so mnogu verni dokazi,
javuvaj}i im se ~etirieset dni i zboruvaj}i im za carstvoto Bo`jo.
2
4 Edna{ koga gi sobra, Toj im zapove- 4
Lk 24,
da: „Ne oddale~uvajte se od Erusalim, 42-43
tuku ~ekajte go vetuvaweto od Otecot 24,49
{to ste go slu{ale od Mene:
5
5 Jovan kr{teva{e so voda, a vie, ne 11,16
Lk 3,16
po mnogu dni od denes, }e bidete krsteni so Svetiot Duh.”
Isus se voznesuva na neboto
A tie, koi bea sobrani, Go pra{aa
velej}i: „Vo ova vreme li Ti }e go vos6
143
DELA NA APOSTOLITE
9 tanovi{, Gospodi, carstvoto Izraile-
Lk 24,
50-51
10
Lk 24,4-6
11
Lk 22,69
13
Mt 10,2-4
14
4,32
Mt 18,19
Lk 8,19
17
Lk 22,47
18
Mt 27,3-10
vo?”
7 I Toj im odgovori: „Ne e va{e da gi
znaete vremiwata ili ~asot {to Otecot gi postavil vo Svoja vlast;
8 no }e primite sila od Svetiot Duh,
Koj }e sleze na vas i }e Mi bidete svedoci vo Erusalim i vo cela Judeja i Samarija, i s# do krajot na zemjata.”
9 I {tom go re~e toa, dodeka tie Go
gledaa Toj se podigna, i oblak Go podzede od pred o~ite nivni.
10 I kako {to gledaa kon neboto dodeka Toj se voznesuva{e, odedna{ pred
niv zastanaa dvajca ma`i vo bela obleka,
11 i rekoa: „Lu|e Galilejci, {to stoite i gledate kon neboto? Ovoj Isus,
Koj od vas se voznese na neboto, }e dojde
pak na istiot na~in kako {to Go vidovte da odi na neboto.”
Izbran nov apostol
na mestoto na Juda
12 Toga{ tie se vratija vo Erusalim
od planinata, nare~ena Maslinova1,
koja se nao|a blizu do Erusalim, kolku
eden saboten den odewe2.
13 I koga dojdoa, se iska~ija vo gornata odaja, kade {to prestojuvaa Petar i
Jakov, Jovan i Andrej, Filip i Toma,
Vartolomej i Matej, Jakov Alfeev i
Simon Zilot i Juda Jakovov.
14 Tie site ednodu{no bea postojano
vo molitva i molewe zaedno so nekoi
`eni i so Marija, majkata na Isus, i so
bra}ata Negovi.
15 I vo tie dni Petar stana me|u bra}ata, a bea se sobrale okolu sto i dvaeset du{i i re~e:
16 „Ma`i bra}a! Treba{e da se ispolni napi{anoto {to go be{e pretska`al Svetiot Duh preku ustata Davidova za Juda, voda~ot na onie {to Go fatija Isusa,
17 za{to toj be{e vbroen me|u nas i
be{e primil del od ovaa slu`ba;
18 no so nepravedna nagrada toj stekna
niva i, otkako padna ni~kum, prsna po
1 1,12. Eleon.
2 1,12. Okolu 2 kilometri.
sredinata, i se isturi celata negova
utroba.
19 I toa im stana poznato na site
`iteli vo Erusalim deka taa niva se
nare~e na nivniot jazik Akeldama, {to
zna~i „krvna niva”.
20 Za{to vo knigata na Psalmite e
napi{ano: ‚Domot negov da zapusti i
nikoj vo nego da ne `ivee, episkopstvoto negovo drug da go primi.'
21 I taka, eden od onie lu|e {to bea
so nas za seto vreme, otkako dojde i si
zamina od nas Gospod Isus,
22 po~nuvaj}i od kr{tevaweto Jovanovo pa do denot koga se voznese od nas,
treba da bide svedok so nas za Negovoto
voskresenie.”
23 I postavija dvajca: Josif, nare~en
Varnava, a po prekar Just, i Matij;
24 potoa se pomolija i rekoa: „Ti,
Gospodi, Koj gi poznava{ srcata na site, poka`i od ovie dvajca eden, kogo si
go izbral,
25 za da primi del od ovaa slu`ba i od
apostolstvoto od koe otpadna Juda za da
si otide na svoeto mesto.”
26 I frlija `drepka za niv, i `drepkata padna na Matij; i toj se vbroi kon
edinaesette apostoli.
2
to.
Pedesetnica - Izlevawe na
Svetiot Duh
Koga dojde denot Pedesetnica, site
apostoli bea zaedno i na isto mes-
2 Toga{ nenadejno se sozdade {um od
neboto, kako silen vetar koga duva, i ja
ispolni celata ku}a, kade {to sedea.
3 I im se javija jazici kako od plamen, koi se razdeluvaa i se spu{tija po
eden nad sekogo od niv posebno.
4 I site se ispolnija so Duh Sveti, i
po~naa da zboruvaat na drugi jazici,
onaka kako {to im dava{e Duhot Sveti
da izgovaraat.
5 Toga{ vo Erusalim ima{e Judejci,
pobo`ni lu|e, od sekoj narod pod neboto.
6 Koga se sozdade toj ekot, narodot koj
se nasobra mnogu se zbuni, bidej}i sekoj
19
Mt 27,8
20
Ps 68,25
Ps 108,8
24
15,8
25
6,4
2,2
4,31
Jn 3,8
3
4 Mojs
11,25
144
DELA NA APOSTOLITE
11 gi slu{a{e kako zboruvaat na negoviot
10,45-46
13
1 Kor
14,23
17-21
Joil 2,
28-3,4
18
4 Mojs
11,29
20
Amos 5,
18-20
sopstven jazik.
7 I site vxa{eni i voshiteni, govorea: „Ovie {to zboruvaat, zar ne se site
Galilejci?
8 Pa kako toga{ slu{ame kako sekoj
od niv zboruva na na{iot maj~in jazik?
9 Parti, Midijci, Elamiti i `itelite od Mesopotamija, Judeja i Kapadokija, od Pont i Azija,
10 Frigija, Pamfilija, od Egipet i od
krai{tata na Libija pokraj Kirineja,
pa i privremeno dojdenite Rimjani.
11 Kako nie Judejcite, taka isto i
pridojdenite, Kritjani i Arapi, eve
slu{ame kako tie zboruvaat za golemite dela Bo`ji na na{ite jazici?”
12 Site se ~udea i vo nedoumenie si
zboruvaa eden so drug: „[to li }e bide
ova?”
13 A drugi, potsmevaj}i se, velea: „Se
napile so slatko vino!”
Besedata na Petar
Toga{ Petar stana so edinaesette,
go podigna glasot svoj i im re~e: „Lu|e
Judejci i vie site {to `iveete vo Erusalim, znajte go ova i vnimatelno
slu{nete gi moite zborovi;
15 ovie lu|e ne se pijani, kako {to
mislite vie, za{to e tretiot ~as3 od
denot:
16 no ova e pretska`anoto preku prorokot Joil:
17 ‚I ete vo poslednite dni, re~e Bog,
}e izleam od Mojot Duh na sekoe telo i
}e prorokuvaat sinovite va{i i }erkite va{i, i mladi~ite va{i }e imaat videnija i starcite va{i }e sonuvaat soni{ta.
18 I vo tie dni, vrz slugite Moi i
sluginkite Moi }e izleam od Mojot
Duh, i tie }e prorokuvaat.
19 I }e poka`am ~udesa na nebesata i
znaci dolu na zemjata - krv, i ogan, i
~ad.
20 Sonceto }e se pretvori vo temnina,
a mese~inata vo krv, i toa u{te pred da
nastapi golemiot i slaven den Gospodov.
14
3 2,15. Okolu 9 ~asot pretpladne.
I toga{, sekoj {to }e go povika
imeto Gospodovo, }e se spasi.'
22 Lu|e Izrailci, slu{nete gi ovie
zborovi: Isus od Nazaret, ^ovekot posvedo~en pred vas od Boga so sili, ~udesa i znaci, koi, kako {to i sami znaete,
gi napravi Bog preku Nego,
23 predaden po opredeleniot Bo`ji
plan i predznaewe, vie Go fativte, Go
raspnavte so racete na bezzakonicite i
Go ubivte.
24 No Bog Go voskresna, otkako Go oslobodi od smrtnite maki, bidej}i smrtta nema{e sila da Go zadr`i.
25 Za{to David za Nego veli: ‚Sekoga{ Go gledav Gospoda pred sebe. Toj e
od mojata desna strana, za da ne se pomestam.
26 Zatoa se razveseli srceto moe i se
vozraduva jazikot moj; a u{te i teloto
moe }e po~iva vo nade`;
27 za{to Ti nema da ja ostavi{ du{ata moja vo Adot, nitu, pak, }e dozvoli{
Tvojot pravednik da vidi raspa|awe.
28 Ti si mi gi poka`al pati{tata na
`ivotot; Ti }e me ispolni{ so radost
preku liceto Svoe.'
29 Ma`i bra}a, neka mi e dozvoleno
da vi zboruvam slobodno za pratatkoto
David, deka toj umre i be{e pogreban, a
grobot negov e me|u nas s# do dene{niov den.
30 Pa, bidej}i be{e prorok i znaej}i
deka Bog mu be{e vetil so zakletva deka }e postavi nekoj od plodot na negovite bedra na prestolot Svoj,
31 predvide i ka`a za voskresenieto
na Hristos deka nema da bide ostaven
vo Adot i deka teloto Negovo nema da
vidi raspa|awe.
32 Ovoj Isus Go voskresna Bog. Za toa
sme nie site svedoci.
33 I zatoa, Toj, otkako be{e vozdignat
so desnicata Bo`ja i Go primi od Otecot vetuvaweto na Svetiot Duh sega Go
izlea. Toa e ona {to go gledate sega vie
i go slu{ate.
34 Za{to David ne otide na nebesata,
no samiot ka`a: ‚Mu re~e Gospod na
mojot Gospod: Sedni od Mojata desna
strana,
21
21
4,12
Rim 10,13
1 Kor 1,2
24
Ps 17,3-5
25-28
Ps 45,8-11
27
13,34-37
30
2 Car 7,
12-13
Ps 88,3
131,11
31
Ps 15,10
33
1,4
34-35
Ps 109,1
145
DELA NA APOSTOLITE
35
dodeka ne gi postavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi.'
36 I zatoa, neka znae so sigurnost si36
Mt 10,6 ot Izrailev dom deka Onoj Isus, Kogo
15,24 vie Go raspnavte, Bog Go napravi Gos38 pod i Hristos.”
35
Lk 20,43
5,31
13,38-39
Lk 24,
47-48
39
Is 57,19
Joil 3,4
40
5 Mojs 32,5
Mt 17,17
Gal 1,4
Fil 2,15
42
2,46
Lk 24,35
43
20,7-11
47
4,21
11,18
13,48
21,20
2 Kor 2,15
3,1
10,3.9.30
Prvite pokrstuvawa
37 Koga go slu{naa toa, im se rastreperija srcata, i mu rekoa na Petar i na
drugite apostoli: „Lu|e bra}a, {to da
pravime?”
38 A Petar im re~e: „Pokajte se i sekoj od vas da se krsti vo imeto na Isus
Hristos za prostuvawe na grevovite; i
toga{ }e primite dar od Svetiot Duh.
39 Za{to vam vi pripa|a ona vetuvawe
i na va{ite deca i na site {to se daleku, {to }e gi povika Gospod, na{iot
Bog.”
40 I so mnogu drugi zborovi svedo~e{e i gi mole{e, velej}i: „Spasuvajte se
od ovoj pakosten rod!”
41 I taka onie {to od srce gi primija negovite zborovi, se krstija i se prisoedinija vo toj den okolu tri iljadi
du{i.
@ivotot vo prvata hristijanska
zaednica
42 I bea istrajni vo u~eweto na apostolite, vo zaedni~kiot `ivot, vo prekr{uvaweto na lebot i vo molitvite.
43 I strav ja obzede sekoja du{a, za{to mnogu ~udesa i znaci se vr{ea preku
apostolite.
44 A site {to veruvaa, bea zaedno i s#
im be{e zaedni~ko;
45 prodavaa imoti i sopstvenosti i na
sekogo mu razdavaa kolku {to mu be{e
potrebno.
46 I sekoj den ednodu{no prestojuvaa
vo hramot i, prekr{uvaj}i leb po ku}ite, se hranea so radost i so ~isto srce.
47 Go falea Boga i steknuvaa blagonaklonetost kaj site lu|e. A Gospod sekoj den gi pridodava{e spasenite kon
nivnoto mno{tvo.
Ozdravuvawe pred
portata na hramot
Eden den Petar i Jovan zaedno otidoa vo hramot vo devettiot ~as4,
~asot za molitva.
3
4 3,1. Okolu 15 ~asot.
Tamu ima{e eden ~ovek, sakat u{te
od ra|awe. Nego go nosea sekoj den i go
postavuvaa pred portata na hramot nare~ena Krasna, za da prosi milostina
od onie {to vleguvaa vo hramot.
3 Toj, koga gi zdogleda Petar i Jovan
koi sakaa da vlezat vo hramot, zaprosi
milostina i od niv.
4 A Petar, zaedno so Jovan, go vperi
kon nego pogledot i mu re~e: „Pogledni
vo nas!”
5 I toj gi gleda{e vnimatelno, o~ekuvaj}i da dobie ne{to od niv.
6 No Petar re~e: „Srebro i zlato jas
nemam, a {to imam, toa ti davam: vo
imeto na Isus Hristos od Nazaret stani i odi!”
7 I samo {to go fati za desnata raka,
go ispravi, a nemu vedna{ mu se zacvrsnaa stapalata i glu`dovite;
8 pa skokna, se ispravi i po~na da odi.
Toga{ vleze vo hramot zaedno so niv
skokaj}i i falej}i Go Boga.
9 I siot narod go gleda{e kako odi i
kako Go slavi Boga.
10 Lu|eto go poznaa deka toj be{e onoj
istiot {to sede{e pred portata na
hramot nare~ena Krasna, poradi milostina; i bea polni so voshit i v~udonevidenost za ona {to se slu~i.
2
Besedata na Petar vo hramot
I bidej}i ozdraveniot sakat ~ovek
cvrsto se dr`e{e za Petar i Jovan, kon
niv dotr~a v~udoviden siot narod vo
tremot, nare~en Solomonov.
12 A Petar, {tom go vide toa, mu re~e
na narodot: „Lu|e Izrailci, {to se ~udite na ova, i {to ste se zagledale vo
nas, kako so svoja sila ili pobo`nost
da napravivme ovoj da proodi?
13 Bog Avraamov, Isakov i Jakovov,
Bog na tatkovcite na{i Go proslavi
svojot Sin Isus, Kogo vie Go predadovte i od Kogo se odrekovte pred liceto
na Pilat, koga toj re{i da Go pu{ti.
14 No vie se odrekovte od Svetiot i
Pravedniot i pobaravte da vi se oslobodi ~ovek ubiec,
11
4
14,8-9
6
4,10
16,18
19,13
8
14,10
10
Lk 4,36
Lk 5,9
11
5,12
Jn 10,23
12
10,26
14,15
13
2,23
3,15
13,28
2 Mojs 3,6
Lk 23,13
23,20-25
146
DELA NA APOSTOLITE
15
2,24
2,32
3,26
13,32
17,31
16
3,7
17
13,28
17,30
1 Tim 1,13
18
Lk 24,27
1 Kor 15,3
19
2,38
10,43
13,38
26,18
20
5,31
21
Mt 19,28
Lk 1,70
22
7,37
5 Mojs
18,15
Lk 9,35
23
3 Mojs
23,29
5 Mojs
18,19
24
10,43
13,26
Evr 11,32
25
7,8
1 Mojs 12,3
18,18
22,18
26,4
Rim 9,4-5
Gal 3,8
26
a Go ubivte Za~etnikot na `ivotot,
Kogo Bog Go voskresna od mrtvite; za
toa sme nie svedoci.
16 I poradi verata vo Negovoto ime,
ovoj, kogo vie go gledate i poznavate, go
potvrdi imeto Negovo; a verata vo Nego
go isceli i ovoj ~ovek pred site vas.
17 A sega, bra}a, znam deka vie toa go
napravivte od neznaewe kako i va{ite
na~alnici.
18 A Bog, ona {to odnapred go navesti
preku ustata na site proroci Svoi,
odnosno deka Hristos }e postrada, toa
i go ispolni.
19 Pokajte se, pak, i obratete se, za da
se o~istite od grevovite va{i,
20 za da dojdat od Gospoda vremiwa za
osve`uvawe i Toj da vi Go prati vam
pretska`aniot Isus Hristos,
21 Kogo neboto treba da Go primi do
ona vreme, koga }e se vospostavi s# {to
be{e rekol Bog preku ustata na site
Svoi proroci od sozdavaweto na svetot.
22 Mojsej im be{e rekol na tatkovcite: ‚Gospod Bog va{ od bra}ata va{i
}e vi izdigne Prorok kako mene; Nego
poslu{ajte go za s# {to }e vi re~e!'
23 I sekoj {to ne }e Go poslu{a toj
Prorok, }e bide istreben od narodot.
24 A site proroci {to prorokuvaa, od
Samoil, pa i onie po niv, go navestuvaa
isto taka i ova vreme.
25 Vie ste sinovi na prorocite i na
zavetot {to Bog go be{e napravil so
va{ite predci, velej}i mu na Avraam:
‚I vo potomstvoto tvoe }e bidat blagosloveni site narodi na zemjata.'
26 Bog, otkako Go vozdigna Svojot
Sluga, najnapred vam vi Go prati za da
ve blagoslovi, ta sekoj od vas da se odvrati od svojata zloba.”
15
Petar i Jovan pred Sinedrionot
I u{te dodeka tie mu zboruvaa na
narodot,
pristapija kon niv sve{4,1
tenicite,
stare{inata
na hramot i sa5,24
dukeite,
2 ogor~eni {to tie go pou~uvaat narodot i navestuvaat voskresenie na
mrtvite vo imeto na Isus Hristos;
3 i krenaa race na niv i gi stavija pod
stra`a do utrinata; za{to se be{e ve}e
zave~erilo.
3,20
1 Ptr 3,9
4
A mnozina od onie {to go slu{aa
slovoto, poveruvaa; brojot na tie lu|e
be{e okolu pet iljadi.
5 Utredenta se sobraa vo Erusalim
nivnite na~alnici, stare{inite i
kni`nicite,
6 prvosve{tenikot Ana, Kajafa, Jovan i Aleksandar, i site {to mu pripa|aa na rodot prvosve{teni~ki.
7 Otkako gi postavija vo sredinata, gi
pra{aa: „So kakva mo} i vo ~ie ime go
napravivte ova?”
8 Toga{ Petar, ispolnet so Duh Sveti, im re~e: „Na~alnici narodni i stare{ini izrailski,
9 ako denes n# ispituvate za dobroto
delo, {to mu go napravivme na bolniot
~ovek, za da ka`eme kako e toj izlekuvan,
10 toga{ neka vi bide poznato na site
vas i na siot narod izrailski, deka ovoj
stoi zdrav pred vas vo imeto na Isus
Hristos od Nazaret, Kogo vie Go raspnavte, Kogo Bog Go voskresna od mrtvite.
11 Toj e onoj kamen {to od vas yidarite be{e otfrlen, Koj stana kamen temelnik;
12 i vo nikoj drug nema spasenie:
za{to pod neboto nema drugo ime dadeno na lu|eto, preku koe bi mo`ele da se
spasime.”
13 A koga ja vidoa smelosta na Petar
i Jovan, i doznaa deka toa se neuki i
prosti lu|e, tie samo se voshituvaa.
Sfatija deka i tie bea so Isus.
14 No, gledaj}i go izle~eniot ~ovek
kako stoi so niv, tie nemaa {to da im
vozvratat.
15 Zatoa im zapovedaa da izlezat nadvor od Sinedrionot, pa po~naa da se sovetuvaat i da se pra{uvaat eden so drug,
16 velej}i: „[to da pravime so ovie
lu|e? Za{to i golemoto ~udo {to se
slu~i preku niv poznato im e na site
{to `iveat vo Erusalim, i nie ne mo`eme toa da go odre~eme.
17 No za da ne se razglasuva ova po narodot u{te pove}e, strogo da gi zapla{ime da ne zboruvaat pove}e nikomu vo
Negovo ime.”
4
2
16,20
23,6-8
Lk 20,
27-39
1 Kor
15,20-23
Kol 1,18
3
5,26
5
5,21
Lk 22,66
6
Lk 3,2
Jn
18,3.24.28
7
Lk 20,2
8
13,9
Lk 12,
11-12
10
2,22-24
3,16
5,30
13,28-30
11
Ps 118,22
Lk 20,17
Rim 9,33
10,11
1 Ptr 2,4.7
13
2 Kor 11,6
16
Jn 11,47
147
DELA NA APOSTOLITE
18
5,28
19
5,29
21
Lk 19,48
24
2 Mojs
20,11
4 Car
19,15
Is 37,16
Ps 145,6
Neem 9,6
25-26
Ps 2,1-2
27
Lk 23,12.23
28
2,23
13,27-29
Lk 24,26
I koga gi povikaa, im zapovedaa
voop{to da ne zboruvaat, nitu pak da go
u~at narodot vo imeto na Isus.
19 No Petar i Jovan im odgovorija i
rekoa: „Prosudete dali e spravedlivo
pred Boga vas da ve slu{ame pove}e otkolku Bog;
20 za{to nie ne mo`eme da ne zboruvame za ona {to sme go videle i ~ule.”
21 A tie, bidej}i ne najdoa ni{to so
{to bi mo`ele da gi kaznat, gi zapla{ija i gi pu{tija poradi narodot; za{to site Go proslavuvaa Boga za ona {to
se be{e slu~ilo.
22 ^ovekot, pak, nad kogo se slu~i toa
~udesno iscelenie, ima{e pove}e od ~etirieset godini.
18
Molitva na vernicite
I koga gi pu{tija, tie otidoa kaj
svoite
i im javija {to im rekoa prvo31
2,1-4 sve{tenicite i stare{inite.
10,44-46
24 A ovie, {tom gi islu{aa, ednodu{no go podignaa glasot kon Boga i rekoa:
„Gospodare, Ti Koj si go sozdal neboto
i zemjata, i moreto i s# {to se nao|a vo
niv;
25 i Koj preku Svetiot Duh so ustata
na na{iot tatko David, Svojot sluga, si
rekol: ‚Zo{to besneat narodite i lu|eto namisluvaat prazni raboti?
26 Se dignaa carevite zemni i knezovite se sobraa zaedno protiv Gospoda i
protiv Negoviot Pomazanik5'.
27 I navistina, se zdru`ija vo toj
grad Irod i Pontij Pilat zaedno so
neznabo{cite i so narodot izrailski
protiv Tvojot Svet Sin Isus, Kogo si
Go pomazal Ti,
28 za da go napravat ona {to odnapred
go be{e opredelila rakata Tvoja i voljata Tvoja - da se zbidne.
29 I sega, Gospodi, pogledaj na nivnite zapla{uvawa i daj im na slugite
Svoi napolno slobodno da go propovedaat Tvoeto slovo,
30 polagaj}i ja rakata Svoja za iscelenie, i da se slu~uvaat ~udesni znaci vo
imeto na Tvojot Svet Sin Isus.”
31 I otkako se pomolija, se zatrese
mestoto kade {to bea sobrani, i site se
23
5 4,26. Vo gr~kiot tekst: Hristos.
ispolnija so Duh Sveti i slobodno go 32
2,42-44
propovedaa slovoto Bo`jo.
Vernicite me|usebno go spodeluvaat
svojot imot
35
2,44-45
32 A narodot, {to poveruva, ima{e
5,3
edno srce i edna du{a: i nikoj ni{to od Lk 22,3
svojot imot ne go narekuva{e svoe, tuku 5
s# im be{e zaedni~ko.
2,43
33 Apostolite, pak, so golema sila 5,11
svedo~ea za voskresenieto na Gospoda
Isusa Hrista; i ima{e golema blagodat nad site niv.
34 Ne postoe{e nieden me|u niv {to
ima{e potreba za ne{to, bidej}i onie
{to imaa nivi i ku}i, gi prodavaa i parite zemeni za niv gi donesuvaa
35 i gi ostavaa pred nozete na apostolite: i sekomu mu se dava{e spored negovite potrebi.
36 Taka Josif, nare~en od apostolite
Varnava, {to zna~i sin na utehata, levit, rodum od Kipar,
37 koj ima{e niva, ja prodade, gi donese parite i gi polo`i pred nozete na
apostolite.
A eden ~ovek, po ime Ananija, zaedno so svojata `ena Sapfira, ja prodade nivata
2 i eden del od dobienite pari sokri,
so znaewe na `ena si, dodeka drugiot
del go donese i go stavi pred nozete na
apostolite.
3 No Petar re~e: „Ananija, zo{to go
ispolni satanata srceto tvoe da Go
izla`e{ Svetiot Duh i da prikrie{
del od zemenite pari za nivata?
4 Dodeka ne be{e prodadena, neli
be{e tvoja? I otkako ja prodade, neli
bea parite vo tvoja vlast? Zo{to si
stavi na srceto svoe takva rabota? Ti
ne izla`a lu|e, tuku Boga!”
5 Koga gi slu{na Ananija tie zborovi, padna i izdivna; i golem strav gi
obzede site {to go slu{aa toa.
6 Stanaa mom~iwata, go zavitkaa, go
iznesoa i go pogrebaa.
7 A koga pominaa okolu tri ~asa, vleze i `enata negova, ne znaej}i {to se
slu~ilo.
5
148
DELA NA APOSTOLITE
9
I Petar ja pra{a: „Ka`i mi, za
tolku pari li ja prodadovte nivata?”
15 Taa odgovori: „Da, za tolku.”
9 Petar potoa $ re~e: „Zo{to ste se
Lk 6,19
dogovorile
da Go isku{uvate Duhot na
20
3,15 Gospod? Ete, pred vratata ve}e stojat
11,18
nozete na onie {to go zakopaa tvojot
13,46-48
ma`; i tebe }e te iznesat.”
21
10 I taa vedna{ padna pred nozete ne4,2
govi i izdivna. A mom~iwata koga vlegoa, ja najdoa mrtva, ja iznesoa i ja pogrebaa do nejziniot ma`.
11 I golem strav ja obzede celata Crkva i site onie {to go slu{naa toa.
8
15,10
Mnogubrojni ~uda
Preku racete na apostolite se pojavuvaa znaci i se slu~uvaa mnogu ~uda
me|u lu|eto; i site bea ednodu{ni vo
tremot Solomonov.
13 Od drugite, pak, nikoj ne se osmeluva{e da im se pridru`i, a sepak, narodot gi vozveli~uva{e.
14 I s# pove}e se zgolemuva{e brojot
na onie {to veruvaa vo Gospod, mno{tvo od ma`i i `eni,
15 taka {to i po ulicite iznesuvaa
bolni i gi polagaa na postelki i nosila, ta koga }e pomine Petar, barem senkata negova da oseni nekogo od niv.
16 A doa|aa vo Erusalim i mnogumina
od okolnite gradovi, donesuvaj}i bolni, ma~eni od ne~isti duhovi, i site se
isceluvaa.
12
Zatvoraweto na apostolite i
nivnoto ~udesno izbavuvawe
17 Toga{ prvosve{tenikot i site {to
bea so nego, privrzanici na sadukeite,
stanaa i se ispolnija so zavist,
18 i gi krenaa racete svoi na apostolite i gi stavija vo javniot zatvor.
19 No preku no}ta angel Gospodov ja
otvori vratata od zatvorot, i, otkako
gi iznese, im re~e:
20 „Odete, zastanete vo hramot i ka`uvajte mu gi na narodot site zborovi
za ovoj `ivot!”
21 [tom go slu{naa toa, apostolite
vlegoa utrinata vo hramot i po~naa da
pou~uvaat. A prvosve{tenikot i negovite privrzanici koga dojdoa, go svikaa
Sinedrionot i site stare{ini me|u
Izrailevite sinovi i pratija vo zatvorot lu|e da gi dovedat apostolite.
22 No koga slugite otidoa, ne gi najdoa, pa, {tom se vratija, izjavija,
23 velej}i: „Zatvorot go najdovme
zaklu~en kako {to treba i stra`ata
stoe{e nadvor pred portata. A koga
otvorivme, vnatre nikogo ne najdovme.”
24 [tom gi slu{naa ovie zborovi,
hramskiot zapovednik i prvosve{tenicite zbuneti razmisluvaa {to bi trebalo da zna~i toa.
25 No nekoj dojde, gi izvesti i im re~e: „Ene, lu|eto {to gi zatvorivte, stojat vo hramot i go pou~uvaat narodot.”
26 Toga{ hramskiot zapovednik otide
zaedno so slugite i gi dovede, no ne na
sila; za{to se pla{ea od narodot so kamewa da ne gi ubijat niv samite.
27 A koga gi dovedoa, gi izvedoa pred
Sinedrionot i prvosve{tenikot, pra{uvaj}i gi, re~e:
28 „Zarem ne vi zabranivme strogo da
ne pou~uvate vo toa ime? A vie pak go
ispolnivte Erusalim so va{eto u~ewe
i sakate krvta na Onoj ~ovek da ja
frlite na nas.”
29 A Petar i apostolite odgovorija i
rekoa: „Pove}e treba da Mu se pokoruvame na Boga otkolku na lu|eto.
30 Bog na tatkovcite na{i Go voskresna Isusa, Kogo vie Go pogubivte, prikovuvaj}i Go na krst.
31 Bog so desnicata Svoja Go vozvisi
Nego, Za~etnikot i Spasitelot, za da
mu dade pokajanie i prostuvawe na grevovite na Izrail.
32 Za tie zborovi svedoci Negovi sme
nie i Svetiot Duh, Kogo Bog im Go dade
na onie {to Mu se pokoruvaat.”
33 Koga go slu{naa toa, tie se razlutija i mislea da gi ubijat.
34 No vo Sinedrionot stana toga{
eden farisej, po ime Gamaliil, u~itel
na Zakonot, po~ituvan od celiot narod,
i zapoveda za kratko vreme da gi izvedat apostolite nadvor,
35 a nim im re~e: „Lu|e Izrailci,
razmislete dobro {to }e pravite so
ovie lu|e!
28
4,18
29
4,19
30
10,39
13,29-30
32
15,28
149
DELA NA APOSTOLITE
36
8,9
39
2 Mak 7,19
Lk 20,4
42
21,13
3 Jn 1,7
6,1
9,29
3
16,2
22,12
4
2,42
20,24
Za{to, pred izvesno vreme se krena
Tevda, koj zboruva{e za sebesi deka e
toj golem ~ovek, i mu se pridru`ija
~etiristotini ma`i; toj be{e ubien, i
site {to mu poveruvaa, se razotidoa i
is~eznaa.
37 Po nego, vo vreme na popisot, se
krena Juda Galileecot i povle~e po sebe dosta narod; no i toj zagina i site
{to go sledea se rasturija.
38 I sega vi velam - ostavete gi ovie
lu|e na mir, ne gibajte gi; za{to, ako e
taa zamisla ili toa delo od lu|e, }e se
razru{i;
39 a ako e, pak, od Boga, vie ne mo`ete
da go razru{ite; vnimavajte da ne stanete borci protiv Boga!” Tie go poslu{aa,
40 i otkako gi povikaa apostolite, gi
natepaa i im zapovedaa da ne zboruvaat
vo imeto na Isus, pa gi pu{tija.
41 A tie izlegoa od Sinedrionot radosni, za{to bea udostoeni da podnesat
izma~uvawa za imeto na Gospod Isus.
42 I sekoj den vo hramot i po ku}ite
ne prestanuvaa da pou~uvaat i da blagovestat deka Isus e Hristos.
36
Izbor na sedummina pomo{nici
(|akoni)
Koga u~enicite se namno`ija, eliniziranite Judejci se pobunija
protiv Evreite za{to pri sekojdnevnoto delewe hrana ne bile prigleduvani
nivnite vdovici.
2 Toga{ Dvanaesette, go svikaa celoto mno{tvo u~enici, i rekoa: „Ne e
dobro nie da go ostavime slovoto Bo`jo
i da poslu`uvame na trpezite.
3 Zatoa, bra}a, odberete me|u vas
sedummina ~esni lu|e, ispolneti so
Duh i mudrost, pa }e gi postavime na
taa slu`ba;
4 a nie celosno }e $ se posvetime na
molitvata i na slu`bata na slovoto.”
5 Predlogot mu se dopadna na siot narod; pa gi odbraa: Stefan, ~ovek ispolnet so vera i Duh Sveti, Filip, Prohor, Nikanor, Timon, Parmena, Nikolaj, eden novopridojden od Antiohija;
6
6 6,9. Oslobodenicite.
niv gi postavija pred apostolite, a 6
Mojs
tie, otkako se pomolija, gi polo`ija 427,18-20
racete nad niv.
7 I taka, slovoto Bo`jo se {ire{e, i 7
2,41
brojot na u~enicite vo Erusalim se
zgolemuva{e; i golemo mno{tvo sve{- 8
5,12
tenici $ se pokori na verata.
6
10
Stefan e faten
Lk 21,15
8 A Stefan, ispolnet so vera i sila,
prave{e golemi ~udesa i znaci me|u 7,2
Ps 28,3
lu|eto.
9 Toga{ se krenaa nekoi pripadnici
3
na sinagogata, nare~ena sinagoga na Li- 1 Mojs 12,1
bertinite6, na Kirinejcite i Alek- 12,5
sandrijcite, kako i na onie {to bea od
Kilikija i Azija, i po~naa da se prepiraat so Stefan;
10 no ne mo`ea da se sprotivstavat na
mudrosta i Duhot so koi toj zboruva{e.
11 Zatoa tajno podu~ija nekoi lu|e da
re~at: „Go ~uvme deka huli na Mojsej i
na Boga.”
12 Taka go nadraznija narodot, stare{inite i kni`nicite. Potoa pristapija kon nego, go zgrap~ija i go odvedoa
vo Sinedrionot.
13 Tamu postavija la`ni svedoci, koi
rekoa: „Ovoj ~ovek postojano huli na
ova sveto mesto i na Zakonot.
14 Go slu{navme kako zboruva deka
Isus od Nazaret, Toj }e go razru{i ova
mesto i }e gi izmeni obi~aite {to ni
gi predade Mojsej.”
15 Toga{ site {to bea vo Sinedrionot go vperija pogledot vo nego i vidoa deka liceto negovo mu be{e kako
lice na angel.
Besedata na Stefan
Toga{ prvosve{tenikot re~e: „Taka li e toa?”
2 A toj odgovori: „Lu|e bra}a i tatkovci, ~ujte! Bog na slavata mu se javi
na na{iot tatko Avraam, koga be{e vo
Mesopotamija, u{te pred da se preseli
vo Haran,
3 i mu re~e: ‚Izlezi od tvojata zemja,
od tvojot rod i od domot na tatko ti, pa
pojdi vo zemjata {to }e ti ja poka`am.'
7
150
DELA NA APOSTOLITE
5
1 Mojs 12,7
13,15
15,18
17,8
24,7
48,4
6-7
1 Mojs
15,13-14
2 Mojs 3,12
8
1 Mojs
17,16-27
21,4
9
1 Mojs
37,11.28
39,2.3.21.23
10
1 Mojs
41,37-39
11
1 Mojs
41,54
42,5
12
1 Mojs
42,1-2
13
1 Mojs
45,3-4
45,16
14
1 Mojs
45,9-11
45,18-19
46,27
15
1 Mojs
49,33
Toga{ toj izleze od zemjata Haldejska i se naseli vo Haran, a ottamu, po
smrtta na negoviot tatko, Bog go preseli vo ovaa zemja, kade {to `iveete vie
sega.
5 I vo nea ne mu dade nasledstvo nitu
edna stapka zemja, no veti deka }e mu ja
dade na potomstvoto negovo i nemu vo
posed, iako u{te nema{e ~elad.
6 I mu re~e Bog vaka: „Potomcite
tvoi }e bidat naseleni vo tu|a zemja i
}e bidat porobeni i ma~eni ~etiristotini godini.
7 No jas }e mu sudam na onoj narod,
pod ~ie ropstvo }e bidat; a potoa tie
}e izlezat i }e Mi slu`at na ova mesto.
8 I mu go dade zavetot za obrezanie.
Potoa na Avraam mu se rodi Isak i toj
go obreza na osmiot den; a Isak go rodi
Jakova, Jakov, pak, dvanaesette patrijarsi.
9 Patrijarsite bea zavidlivi kon
Josif i go prodadoa vo Egipet; no Bog
be{e so nego,
10 i go izbavi od site negovi maki i go
daruva so blagodat i mudrost pred faraonot, egipetskiot car, koj go postavi
i za na~alnik nad Egipet i nad celiot
svoj dom.
11 Toga{ nastana glad i golema maka
po celata zemja egipetska i hananska, i
na{ite tatkovci ne nao|aa hrana.
12 A Jakov, koga ~u deka vo Egipet ima
p~enica, gi prati tamu po prv pat tatkovcite na{i.
13 I koga otidoa po vtorpat, Josif im
se otkri na bra}ata i faraonot go zapozna rodot na Josif.
14 Toga{ Josif prati glasnici da go
povikaat tatko mu Jakov i siot svoj rod
- sedumdeset i pet du{i.
15 I taka Jakov sleze vo Egipet, i tamu umre toj i tatkovcite na{i;
16 i gi prenesoa vo Sihem, i gi polo`ija vo grobot, {to vo Sihem go be{e
kupil za srebro Avraam od sinovite na
Emor.
17 No kako {to nabli`uva{e vremeto
za ispolnuvawe na vetuvaweto, za koe
Bog mu se zakolna na Avraam, vo Egipet
se zgolemuva{e i se namno`uva{e brojot na lu|eto,
4
s# dodeka vo Egipet ne dojde drug
car koj ne go poznava{e Josif.
19 Toj lukavo postapi so na{iot narod, gi ma~e{e tatkovcite na{i, prisiluvaj}i gi svoite novoroden~iwa da
gi ostavaat za da ne ostanat `ivi.
20 Vo toa vreme se rodi i Mojsej, koj
Mu be{e na Boga mil. Tri meseci be{e
hranet vo ku}ata na svojot tatko.
21 A koga be{e ostaven, nego go pribra faraonovata }erka i go odgleda kako
svoj sin.
22 I ja nau~i Mojsej celata mudrost
egipetska i be{e silen vo zborovi i vo
dela.
23 A koga navr{uva{e ~etirieset godini, nemu mu dojde na um da gi poseti
bra}ata svoi, sinovite Izrailevi.
24 I koga vide deka eden od niv go navreduvaa, go za{titi; odmazduvaj}i se za
izma~uvaniot, go ubi Egip}anecot.
25 Toj misle{e deka bra}ata negovi }e
sogledaat deka Bog preku negovata raka
}e im dade spasenie, no tie ne sfatija.
26 A na drugiot den, koga nekoi od niv
se tepaa, toj dojde kaj niv i gi sovetuva{e da se smirat, velej}i: ‚Lu|e, vie ste
bra}a; zo{to se navreduvate me|u sebe?'
27 No onoj {to go navreduva{e svojot
bli`en, go odbi od sebe i mu re~e: ‚Koj
te postavil da bide{ na~alnik i sudija nad nas?
28 Ili, pak, i mene saka{ da me ubie{, kako {to v~era go ubi Egip}anecot?'
29 Od tie zborovi Mojsej pobegna i se
naseli kako tu|inec vo zemjata midjanska, kade {to mu se rodija dva sina.
30 I koga pominaa ~etirieset godini,
mu se javi angel Gospodov vo pustinata
na Sinajskata Gora, vo ognen plamen vo
edna kapina.
31 Mojsej {tom vide, se za~udi od toa
videnie; i koga se pribli`i da pogleda
vnimatelno, pristigna do nego glasot
Gospodov:
32 ‚Jas sum Bog na tatkovcite tvoi,
Bog Avraamov, Bog Isakov, Bog Jakovov.' Mojsej se strese i ne smee{e da
pogleda.
33 A Gospod mu re~e: ‚Sobuj si gi
obuvkite od nozete, za{to mestoto na
koe stoi{ e sveta zemja!
18
18
2 Mojs 1,8
19
2 Mojs
1,10-11.22
20
2 Mojs 2,2
Evr 11,23
21
2 Mojs 2,
3-10
24
2 Mojs
2,11-12
26
2 Mojs 2,13
27
Lk 12,14
28
2 Mojs 2,14
29
2 Mojs 2,15
30
2 Mojs 3,
1-2
31
2 Mojs 3,4
32
2 Mojs 3,6
33
2 Mojs 3,5
151
DELA NA APOSTOLITE
34
2 Mojs
3,7.8.10
35
2 Mojs 2,14
36
2 Mojs 7,3
14,21
4 Mojs
14,33
37
3,22
5 Mojs
18,15
38
2 Mojs
19,1-6
20,1-17
Rim 10,5
Evr 2,2
39
7,53
4 Mojs 14,3
40
2 Mojs
32,1.32
41
2 Mojs
32,4-6
42-43
Amos 5,
25-27
42
Er 7,18
8,2
19,13
44
2 Mojs
25,9.40
Evr 8,5
45
Is.N. 3,
14-17
23,9
24,18
Jas gi vidov dobro makite na Mojot
narod {to e vo Egipet i go slu{nav
negovoto vozdivnuvawe; pa slegov da go
izbavam; a sega prijdi da te pratam vo
Egipet!'
35 Toj, Mojsej, kogo go bea odbile,
velej}i: ‚Koj te postavil za na~alnik i
sudija', nego Bog preku angelot, koj mu
se javi vo kapinata, go prati za na~alnik i izbavitel.
36 Toj gi izvede, pravej}i ~udesa i znaci vo zemjata egipetska i vo Crvenoto
More i vo pustinata vo tek na ~etirieset godini.
37 Toa e onoj Mojsej {to be{e im rekol na sinovite Izrailevi: ‚Gospod,
Bog va{, me|u bra}ata va{i }e vi izdigne Prorok kako mene. Nego poslu{ajte Go!'.
38 Toa e onoj {to na sobirot vo pustinata na Planinata Sinajska be{e so
angelot koj mu zboruva{e, i so tatkovcite na{i; onoj {to primi `ivotvorni
zborovi nam da ni gi predade,
39 i komu na{ite tatkovci ne sakaa da
mu se pokorat, tuku go otfrlija so
srcata svoi i se svrtea kon Egipet,
40 velej}i mu na Aron: ‚Napravi ni
bogovi {to }e odat pred nas; za{to ne
znaeme {to mu stana na onoj Mojsej koj
n# izvede od egipetskata zemja.'
41 I vo onie dni napravija lik na tele, i mu prinesoa `rtvi na idolot i se
veselea pred deloto na svoite race.
42 A Bog se odvrati od niv i gi ostavi
da mu slu`at na voinstvoto nebesno,
kako {to e napi{ano vo Knigata na
prorocite: ‚Dome Izrailev, Mi prinesovte li vie zaklani `ivotni i `rtvi
vo tekot na ~etiriesette godini vo pustinata?
43 Vie go prifativte {atorot na
Moloh i yvezdata na va{iot bog
Remfan, idoli {to gi napravivte vie
za da im se poklonuvate: i Jas }e ve preselam potamu od Vavilon.'
44 Na{ite tatkovci imaa vo pustinata skinija na sobranieto, kako {to be{e zapovedal Onoj Koj mu zboruva{e na
Mojsej da ja napravi spored obrazecot
{to go be{e videl.
45 Nea tatkovcite na{i ja primija i
so Isus Navin ja vnesoa vo zemjata na
34
neznabo{cite, {to Bog gi otfrla{e od
liceto na tatkovcite na{i; a toa se
slu~uva{e s# do vremeto na David,
46 koj najde milost pred Boga, posaka
da Mu najde `iveali{te na Bog Jakovov.
47 A Solomon Mu izgradi dom,
48 no Sevi{niot ne `ivee vo rakotvoreni hramovi, kako {to veli prorokot;
49 ‚Neboto e Mojot prestol, a zemjata
podno`je na nozete Moi. Kakov dom }e
mi napravite, veli Gospod, ili koe mesto e za Mojata po~ivka?
50 Ne go napravi li seto ova Mojata
raka?'
51 Tvrdoglavi i neobrezani po srceto
i u{ite! Vie sekoga{ Mu se protivevte
na Svetiot Duh - kako tatkovcite va{i,
taka i vie.
52 Kogo od prorocite ne go gonea va{ite tatkovci? Tie gi ubija onie {to
go predvestija doa|aweto na Pravednikot, ~ii predavnici i ubijci stanavte
sega i vie,
53 vie, {to go primivte Zakonot preku angelite, a ne go odr`avte.”
46
Ps 131,5
47
2 Car 7,
12-16
3 Car
6,1.14
48
17,24
Mk 14,58
Evr 9,11.24
49-50
Is 66,1-2
51
2 Mojs
33,3.5
3 Mojs
26,41
5 Mojs 9,13
Is 63,10
Er 4,4
6,10
2 Let 30,
7-8
52
2 Let 36,16
Mt 23,
34-35
1 Sol 2,
15-16
53
Gal 3,19
Evr 2,2
Kamenuvaweto na Stefan
54 Koga go slu{aa ova, srcata im se 56
ispolnija so gnev i so zabite krckaa Dan 7,13
58
protiv nego.
55 A Stefan, ispolnet so Duh Sveti, 5 Mojs 17,7
Lk 4,29
koga pogledna kon neboto, ja vide slavata Bo`ja i Isus kako stoi od desnata 59
Lk 23,46
strana na Boga,
Ps 30,5
56 i re~e: „Eve, gi gledam nebesata otvoreni i Sinot ^ove~ki kako stoi od
desnata strana na Boga.”
57 No tie izvikaa so visok glas, gi
zatvorija u{ite svoi i ednodu{no se
nafrlija na nego.
58 I otkako go izvedoa nadvor od gradot, po~naa na nego da frlaat kamewa:
a svedocite gi ostavija ali{tata svoi
pred nozete na edno mom~e, po ime Savle.
59 I dodeka frlaa kamewa vrz Stefan, toj povikuva{e i vele{e: „Gospodi Isuse, primi go duhot moj!”
60 Potoa padna na kolena, i izvika so
visok glas: „Gospodi, ne primaj im go
ova za grev!” I {tom go re~e toa, po~ina.
152
DELA NA APOSTOLITE
8,1
11,19
8
Savle gi goni hristijanite
Savle, pak, go odobruva{e negovoto
3
ubistvo. Vo toj den zapo~na golem
22,4
26,10-11 progon na Crkvata vo Erusalim, i site,
1 Kor 15,9 osven apostolite, se rasprsnaa po preGal 1,13.23
Fil 3,6 delite na Judeja i Samarija.
2 A Stefan go pogrebaa pobo`ni lu|e
9
i
priredija
golema posmrtna `alost.
5,36
3 Savle, pak, ja pusto{e{e Crkvata,
14 ode{e po ku}ite i izvlekuva{e ma`i i
11,1
`eni, pa gi predava{e vo zatvor.
4 Tie {to se bea rasprsnale, sega odea
naokolu blagovestuvaj}i go slovoto.
Bo`joto Slovo vo Samarija
Taka Filip sleze vo eden samarjanski grad i tamu im Go propoveda{e
Hristos.
6 Narodot ednodu{no vnimava{e na
toa {to zboruva{e Filip, slu{aj}i i
gledaj}i gi ~udata {to gi prave{e toj;
7 za{to ne~isti duhovi so golem vik
izleguvaa od onie vo koi se nao|aa, i
mnozina nepodvi`ni i sakati ozdravuvaa.
8 I golema radost nastana vo toj grad.
9 A vo gradot ima{e eden ~ovek po
ime Simon. Toj prave{e magii i so toa
go v~udoviduva{e narodot od Samarija,
velej}i za sebe deka e toj golem ~ovek.
10 Nego go slu{aa site, od najmal do
najgolem, i velea: „Ovoj e silata Bo`ja,
nare~ena Golema.”
11 A go slu{aa vnimatelno, zatoa {to
podolgo vreme gi be{e voshituval so
svoite magii.
12 No koga mu poveruvaa na Filip, koj
go propoveda{e Evangelieto za carstvoto Bo`jo i za imeto na Isus Hristos, po~naa da se kr{tevaat ma`i i `eni.
13 Toga{ poveruva i samiot Simon, i
otkako se krsti, postojano go pridru`uva{e Filip; i, gledaj}i dela golemi
i ~udesa {to se vr{ea, se voshituva{e.
14 Koga slu{naa apostolite {to bea
vo Erusalim deka Samarija go primila
slovoto Bo`jo, gi pratija kaj niv Petar
i Jovan.
15 Tie, {tom slegoa, se pomolija za
niv za da go primat Duhot Sveti.
5
Za{to s# u{te ne be{e slegol nitu
na eden od niv, a samo bea krsteni vo
imeto na Gospoda Isusa.
17 Toga{ apostolite polo`ija nad
niv race i tie Go primija Svetiot Duh.
18 A Simon, koga vide deka Duhot Sveti se dava so polagawe race od apostolite, im donese pari,
19 i im re~e: „Dajte mi ja i mene taa
vlast, ta nad kogo i da gi polo`am racete, da Go primi Duhot Sveti!”
20 No Petar mu re~e: „Srebroto tvoe
neka zagine zaedno so tebe, za{to pomisli deka darot Bo`ji mo`e da se
stekne so pari.
21 Ti nema{ del nitu pravo na taa
rabota, bidej}i srceto tvoe ne e pravo
pred Boga.
22 Tuku pokaj se za ovaa zla namera i
pomoli Mu se na Boga za da ti se prosti
pomislata na srceto tvoe;
23 bidej}i te gledam deka si ispolnet
so gor~liva `ol~ka i vo okovi na bezzakonie.”
24 A Simon odgovori: „Pomolete Mu
se za mene na Gospod vie, da ne me stigne ni{to od ona {to rekovte.”
25 I taka, otkako posvedo~ija i zboruvaa za slovoto Gospodovo, trgnaa kon
Erusalim, propovedaj}i go patem Evangelieto vo mnogu sela samarjanski.
16
Filip
i etiopskiot velikodostoinstvenik
26 A na Filip mu re~e angel Gospodov: „Stani i trgni na jug, po patot {to
vodi od Erusalim za Gaza, koj e pust.”
27 Toj stana i trgna; i ete, eden ~ovek
od Etiopija, evnuh, visok dostoinstvenik na Kandakija, etiopskata carica,
koj be{e ~uvar na site nejzini riznici.
Toj do{ol vo Erusalim na poklonenie,
28 a sega se vra}a{e i, sedej}i v kola,
go ~ita{e prorokot Isaija.
29 Duhot, pak, mu re~e na Filip:
„Pribli`i se i zastani do kolata!”
30 Filip pobrza, i, otkako ~u deka toj
go ~ita prorok Isaija, mu re~e: „Go
razbira{ li toa {to go ~ita{?”
31 Ovoj odgovori: „Kako }e mo`am da
go razberam, ako nekoj ne me upati?” Pa
go zamoli Filip da se ka~i i da sedne
do nego.
17
10,44
11,15
20
4 Car 5,16
Mt 10,8
21
Ps 77,37
22
26,18
23
5 Mojs
29,19
Is 58,6
Er 4,18
Izreki
5,22
153
DELA NA APOSTOLITE
32-33
Is 53,7-8
35
Lk 24,27
36
10,47
11,17
9,2
8,3
22,5
1 Mak
15,15-24
3
22,6
15,8
Gal 1,12.15
A mestoto od Pismoto {to go
~ita{e, be{e ova: „Kako ovca na klawe
be{e odveden, i kako {to jagneto stoi
bezglasno pred svojot striga~, taka i
Toj ustata Svoja ne ja otvori.
33 Vo negovata poniznost Toj be{e li{en od praveden sud. A pokolenieto
Negovo koj }e go iska`e? Za{to `ivotot Negov se odzema od zemjata.”
34 Toga{ Etiopjanecot progovori i
mu re~e na Filip: „Te molam, za kogo
ova go zboruva prorokot, za sebe ili za
nekoj drug?”
35 A toga{, Filip ja otvori ustata
svoja, zapo~nuvaj}i da mu objasnuva od
toa mesto vo Pismoto i da mu blagovesti za Isus.
36 I odej}i taka patem, tie stignaa do
edna voda; i Etiopjanecot re~e: „Eve
voda! [to mi pre~i da se krstam?”
37 A Filip mu re~e: „Ako veruva{ od
s# srce - mo`e{.” Toj odgovori i re~e:
„Veruvam deka Isus Hristos e Sin
Bo`ji.”
38 I zapoveda kolata da zapre, pa slegoa vo vodata obajcata, i Filip i evnuhot, i go krsti.
39 A koga izlegoa od vodata, Duhot
Sveti se simna nad evnuhot, a angel
Gospodov go grabna Filip, pa evnuhot
ve}e ne go vide. Toj radosno go prodol`i svojot pat.
40 Filip se najde vo Azot, od kade
{to trgna vo obikolka, propovedaj}i go
Evangelieto po site gradovi, dodeka ne
stigna vo Kesarija.
32
9
Savlovoto preobra}awe
A Savle, di{ej}i u{te so zastra{uvawa i ubistva protiv u~enicite na Gospoda, dojde kaj prvosve{tenikot
2 i pobara od nego pisma za sinagogite vo Damask, taka {to, ako tamu najde
nekoi {to go sledat ovoj pat, ma`i i
`eni, vrzani da gi dovede vo Erusalim.
3 No, dodeka po patot nabli`uva{e
do Damask, naedna{ go obzede svetlina
od neboto,
4 i, otkako padna na zemja, slu{na
glas {to mu zboruva{e: „Savle, Savle,
zo{to Me goni{?”
A toj odgovori: „Koj si Ti, Gospodine?” A Gospod mu re~e: „Jas sum
Isus, Kogo Go goni{. Te{ko e za tebe
da se rita{ protiv bodilo.”
6 Tresej}i se od strav i u`as, toj pra{a: „Gospodi, {to saka{ da napravam?”
A Gospod mu re~e: „Stani i vlezi vo
gradot; i }e ti se ka`e {to treba da
pravi{!”
7 A lu|eto, {to odea po nego, stoeja
zanemeni od v~udovidenost, za{to
slu{aa glas, a nikogo ne gledaa.
8 Savle stana od zemjata i, makar {to
mu bea o~ite negovi otvoreni, ni{to ne
gleda{e: i vodej}i go za raka, go odvedoa vo Damask.
9 I tri dena ostana slep, i ni{to ne
jade{e, nitu pie{e.
10 Vo Damask, pak, ima{e eden u~enik
po ime Ananija, komu vo videnie Gospod mu re~e: „Ananija!” A toj odgovori:
„Eve me Gospodi!”
11 Toga{ Gospod mu re~e: „Stani i
odi vo ulicata {to se vika Prava, i vo
domot Judin pobaraj go ~ovekot od Tars,
po ime Savle; ete, toj sega se moli.”
12 I vo videnie vide eden ~ovek, po
ime Ananija, kako mu prijduva i polaga
race nad nego, za da mo`e da progleda.
13 A Ananija odgovori: „Gospodi, od
mnozina sum slu{al za toj ~ovek kolku
zlo im pravel na Tvoite svetii vo Erusalim;
14 a toj i ovde ima ovlastuvawe od
prvosve{tenicite da gi vrzuva site
{to go povikuvaat imeto Tvoe.”
15 No Gospod mu re~e: „Odi, za{to toj
mi e izbran sad, za da go iznese imeto
Moe pred narodi i carevi i sinovite
Izrailevi.
16 I Jas }e mu poka`am kolku treba
toj da postrada zaradi imeto Moe.”
17 A Ananija otide i vleze vo ku}ata
i, otkako gi polo`i racete svoi nad nego, re~e: „Brate Savle, Gospod Isus,
Koj ti se javi po patot, po koj doa|a{e,
me prati za da progleda{ i da se
ispolni{ so Duh Sveti.”
18 I odedna{ kako lu{pi da padnaa od
o~ite negovi, i toj progleda i koga stana, se krsti.
5
5
Lk 10,16
14
Rim 10,12
15
Er 1,10
1 Kor 1,2
16
15,26
21,13
18
Tov 11,
13-15
154
DELA NA APOSTOLITE
21
9,14
Gal 1,13.23
22
18,28
23
20,3.19
28
Rim 15,19
31
2,47
16,5
Savle propoveda vo Damask
A otkako primi hrana, Savle zakrepna. Potoa nekolku dena presede so
u~enicite vo Damask;
20 i vedna{ po~na da propoveda vo
sinagogite za Isus deka e Toj Sin
Bo`ji.
21 I site {to go slu{aa, se ~udea i
zboruvaa: „Ne e li ova onoj, koj vo Erusalim gi gone{e onie {to go povikuvaa
toa Ime, ta zatoa i ovde do{ol za da gi
dovede vrzani pred prvosve{tenicite?”
22 A Savle stanuva{e s# posilen i gi
zbunuva{e Judejcite koi `iveeja vo
Damask, doka`uvaj}i im deka Ovoj e
Hristos.
23 Koga pomina mnogu vreme, Judejcite se dogovorija da go ubijat.
24 No Savle dozna za nivniot zagovor.
Tie, pak, dewe i no}e go ~ekaa na portata za da go ubijat.
25 Zatoa u~enicite go zedoa no}e i v
ko{nica go spu{tija po yidot.
19
Savle vo Erusalim
26 A koga pristignaa vo Erusalim,
Savle nastojuva{e da im se pridru`i
na u~enicite; no site se pla{ea od nego, bidej}i ne veruvaa deka toj navistina e u~enik.
27 Varnava, pak, go zede i go odvede kaj
apostolite, pa im raska`a kako Savle
po patot Go videl Gospoda, deka Gospod
mu zboruval, a isto taka i deka vo
Damask otvoreno go propovedal imeto
na Isus.
28 I ottoga{ toj ostana so niv, vleguva{e i izleguva{e vo Erusalim, i
smelo govore{e vo imeto na Gospoda
Isusa.
29 A zboruva{e i se prepira{e isto
taka i so eliniziranite Judejci, koi se
obiduvaa da go ubijat.
30 [tom razbraa za toa bra}ata, go odvedoa vo Kesarija, od kade go ispratija
vo Tars.
31 A crkvata po cela Judeja, Galileja
i Samarija be{e vo mir, se izgraduva{e
i `ivee{e vo strahopo~it kon Gospod,
i raste{e so utehata na Svetiot Duh.
Ozdravuvaweto na Enej
Petar otkako gi obikoli site, sleze i kaj svetiite {to `iveeja vo Lida.
33 Tamu, pak, najde eden ~ovek po ime
Enej, koj celi osum godini le`el na
postela, za{to bil nepodvi`en.
34 I Petar mu re~e: „Enej, tebe te isceluva Isus Hristos. Stani i napravi
si ja postelata sam!” I toj vedna{ stana.
35 I go vidoa site {to `iveeja vo Lida i vo Saron, i se obratija kon Gospod.
32
O`ivuvaweto na Srna vo Jopija
Vo Jopija ima{e edna u~eni~ka, po
ime Tavita, {to zna~i srna; taa be{e
ispolneta so milostina i dobri dela,
{to gi prave{e.
37 I tokmu vo toa vreme taa se razbole
i umre. Toga{ ja izmija i ja polo`ija
vo gornata odaja.
38 A bidej}i Lida be{e blizu do Jopija, u~enicite {tom slu{naa deka e Petar tamu, vedna{ ispratija dvajca lu|e
kaj nego, molej}i go da dojde do niv {to
pobrgu.
39 Petar stana i trgna kaj niv. Koga
pristigna, go odvedoa vo gornata odaja.
I dojdoa kaj nego site vdovici, pla~ej}i i poka`uvaj}i mu gi rizite i oblekite {to gi be{e pravela Srna dodeka
`ivee{e so niv.
40 Petar, otkako gi istera site nadvor, padna na kolena, se pomoli, pa se
svrte kon mrtvoto telo i re~e: „Tavita,
stani!” I taa gi otvori o~ite svoi, go
pogledna Petar i sedna.
41 A Petar toga{ $ podade raka i ja
podigna. Toga{ gi povika svetiite i
vdovicite i im ja predade `iva.
42 I ova se razglasi po cela Jopija, i
mnozina poveruvaa vo Gospoda.
43 A Petar prestojuva{e dolgo vreme
vo Jopija kaj nekoj si ko`ar Simon.
36
Videnieto na vojnikot Kornilij
vo Kesarija
Vo Kesarija ima{e eden ~ovek,
po ime Kornilij, stotnik od
takanare~enata Italska ~eta.
2 Toj be{e blago~estiv i bogobojazliv
~ovek, zaedno so celiot negov dom; izo-
10
34
3,6-7
Mk 2,11
38
Lk 8,41-42
40
Mk 5,41
10,2
10,22
13,16.26.50
16,14
155
DELA NA APOSTOLITE
3 bilno mu dava{e milostina na narodot
18,9
4
Tov 12,
12-15
Sir 35,6
5
Mt 16,18
Jn 1,42
6
10,18.23.32
10
22,6
11
Mt 3,16
Jn 1,51
12
Rim 1,23
14
4,14
15
15,9
1 Mojs 9,
3-4
Mt 15,11
Efes 2,19
i sekoga{ Mu se mole{e na Boga.
3 Edna{ okolu devettiot ~as7 od denot, toj vide najave angel Bo`ji, kako
doa|a kaj nego i mu veli: „Kornilij!”
4 A toj go vperi pogledot vo nego i siot upla{en re~e: „[to e Gospodi?” Toj
mu re~e: „Bog si spomna za molitvite
tvoi i milostinite tvoi.
5 I sega, prati lu|e vo Jopija i povikaj go Simon, kogo go vikaat Petar.
6 Toj prestojuva tamu kako gostin kaj
nekoj si ko`ar Simon, ~ija ku}a se
nao|a pokraj moreto. Toj }e ti ka`e
zborovi preku koi }e se spasi{ ti i celiot tvoj dom.”
7 Koga si otide angelot {to mu zboruva{e, Kornilij povika dvajca od svoite
slugi i eden blago~estiv vojnik, koi
postojano se nao|aa kaj nego;
8 pa, otkako im ka`a s#, gi prati vo
Jopija.
Videnieto na Petar vo Jopija
Utredenta, dodeka tie patuvaa i
nabli`uvaa do gradot, Petar okolu
{estiot ~as8 se ka~i na ramniot pokriv od ku}ata da se pomoli.
10 I bidej}i be{e ogladnel, saka{e
ne{to da jade; a dodeka mu prigotvuvaa,
toj padna vo zanes,
11 i go vide neboto otvoreno i nekakov
sad kako sleguva kon nego, sli~en na nekoe golemo platni{te, vrzano za ~etirite krai{ta, i se spu{ta{e na zemjata.
12 Vo nego ima{e sekakvi ~etirino`ni `ivotni, yverovi, vleka~i zemni i
ptici nebeski.
13 I dojde glas kon nego: „Petre, stani, zakoli i jadi!”
14 A Petar re~e: „Nikako, Gospodi,
za{to nikoga{ ne sum jadel pogano ili
ne~isto.”
15 I povtorno dojde glas kon nego:
„Ona {to Bog go o~istil, ti ne go sme
taj za ne~isto!”
16 Toa se povtori tripati, a sadot pak
se krena kon neboto.
9
710,3. Okolu 15 ~asot.
810,9. Okolu 12 ~asot.
I dodeka Petar be{e vo nedoumica
{to zna~i toa videnie {to go vide, ete
gi lu|eto, isprateni od Kornilij, koi
otkako se raspra{aa i go najdoa domot
na Simon, zastanaa pred portata.
18 Toga{ povikaa i pra{aa: „Ovde li
gostuva Simon, nare~en Petar?”
19 I dodeka Petar razmisluva{e za
videnieto, Duhot mu re~e: „Ete, te baraat trojca lu|e.
20 Tuku stani, slezi i odi so niv, ne
razmisluvaj}i ni{to; za{to Jas gi prativ!”
21 [tom sleze kaj lu|eto, isprateni
od Kornilij kaj nego, Petar re~e: „Jas
sum toj, kogo go barate. Zo{to ste do{le?”
22 A tie mu odgovorija: „Stotnikot
Kornilij, ~ovek praveden i bogobojazliv, poznat po svoite dobrini me|u
siot judejski narod, primi zapoved od
svet angel da te povika vo svojot dom i
da gi poslu{a tvoite zborovi.”
23 Toga{ Petar gi povika vnatre i gi
nagosti. A utrinata stana i otide so
niv; so nego zaminaa i nekoi bra}a od
Jopija.
24 Sledniot den tie pristignaa vo
Kesarija. A Kornilij gi ~eka{e, povikuvaj}i gi svoite rodnini i bliski
prijateli.
25 Dodeka Petar vleguva{e, Kornilij
mu dotr~a vo presret, padna pred nozete
negovi i mu se pokloni.
26 A Petar go podigna i mu re~e:
„Stani, i jas sum samo ~ovek.”
27 I taka razgovaraj}i so nego, vleze
vnatre, kade {to najde mnozina sobrani.
28 I im re~e: „Vie znaete deka na ~ovek Judeec mu e zabraneto da se dru`i
ili da odi kaj ~ovek od drug rod. No mene Bog mi poka`a nieden ~ovek da ne go
narekuvam pogan ili ne~ist.
29 Zatoa, koga bev pokanet, dojdov bez
dvoumewe. Sega ve pra{uvam, zo{to me
povikavte?”
30 I
Kornilij odgovori: „Pred
~etiri dena, s# do ovoj ~as postev, a vo
17
20
9,10-11
11,12
21
10,21
22
Lk 1,6
2,25
25
Mt 9,18
26
14,15
Otkr 19,10
22,9
28
11,9
15,9
Gal 2,12-16
29
10,20
11,12
30
Lk 24,4
156
DELA NA APOSTOLITE
31 devettiot ~as se molev vo svojot dom.
Odedna{, pred mene zastana ~ovek vo
34 svetla obleka,
31 i mi re~e: ‚Kornilij, tvojata mo5 Mojs
10,17
litva
e usli{ena, i za tvoite milostiJov 34,19
2 Let 19,7 ni Bog Si spomna.
Rim 2,11
32 Zatoa prati nekogo vo Jopija i poGal 2,6
Efes 6,9 vikaj go Simon, nare~en Petar; toj sega
1 Ptr 1,17
prestojuva na gosti kaj Simon Ko`a35 rot, pokraj moreto. Toj }e dojde i }e ti
Rim 2,27
3,29 zboruva.'
33 Zatoa jas vedna{ prativ lu|e po te36
be,
i ti dobro napravi {to dojde. Sega,
13,26
Is 52,7 pak, nie site stoime pred Boga za da
57,19
slu{neme s# {to ti e od Boga zapoveNaum 1,15
Ps 147,7-9 dano.”
Lk 1,13
Rim 10,12
Petrovata beseda
vo ku}ata na Kornilij
37
Lk 4,14
23,5-7
38
13,24
Is 35,5
Lk 4,16-21
7,22-23
39
1,22
40
1,3
41
1,22
17,3
22,14
Mk 16,14
Lk 24,30.42
Jn 21,12
42
2,36
3,15
4,10
13,29-30
17,31
1 Ptr 4,5
Toga{ Petar ja otvori ustata i re~e: „Navistina sfa}am deka Bog ne gleda na lice;
35 tuku, naprotiv, Nemu mu e mil vo
sekoj narod onoj koj ima strahopo~it
kon Nego i postapuva pravedno.
36 Toj im go prati na sinovite Izrailevi slovoto, blagovestuvaj}i mir
preku Isus Hristos, Koj e Gospod na
site.
37 Vie znaete za seto ona {to se slu~uva{e po cela Judeja, po~nuvaj}i od
Galileja, po kr{tevaweto {to go propoveda{e Jovan:
38 kako Go pomaza Bog so Duh Sveti i
so sila Isus od Nazaret, i kako Toj
ode{e vr{ej}i dobri dela i isceluvaj}i gi site {to be{e gi napadnal |avolot, za{to Bog be{e so Nego.
39 I nie sme svedoci za s# {to napravi Toj vo zemjata Judejska i vo Erusalim. Nego Go ubija, prikovuvaj}i Go na
krst.
40 Nego Bog Go voskresna na tretiot
den i Mu dade da se pojavi,
41 no ne na siot narod, tuku samo nam,
predizbrani od Boga svedoci, koi jadevme i pievme so Nego po Negovoto voskresnuvawe od mrtvite.
42 I ni zapoveda da im propovedame
na lu|eto i da svedo~ime deka Toj e od
Boga opredeleniot Sudija nad `ivite i
mrtvite.
34
Site proroci svedo~at za toa deka 43
sekoj {to }e poveruva vo Nego, }e dobie 4,10-12
13,39
prostuvawe na grevovite preku Negovo- Lk 24,44
24,47
to ime.”
43
Svetiot Duh se izleva nad site
44 Dodeka Petar u{te gi zboruva{e
tie zborovi, Duh Sveti sleze nad site
{to go slu{aa slovoto.
45 A obrezanite vernici, {to bea dojdeni zaedno so Petar, se iznenadija
{to darot na Svetiot Duh se izlea i
nad neznabo{cite,
46 za{to gi slu{aa kako zboruvaat na
razni jazici i Go vozveli~uvaat Boga.
Toga{ Petar re~e:
47 „Mo`e li nekoj da ja zabrani vodata za da ne bidat krsteni onie koi Go
primija Duhot Sveti kako i nie?”
48 I im zapoveda da bidat krsteni vo
imeto na Isus Hristos. Potoa tie go
zamolija da ostane kaj niv nekolku dena.
11
Petar se opravduva pred
Crkvata vo Erusalim
44
11,15
45
2,17-22.33
Rim 5,5
Tit 3,6
46
2,11
19,6
47
8,36
11,17
48
28,14
11,1
8,14
10,45
15,7
3
Gal 2,12
4
10,28.48
5
Apostolite i bra}ata vo Judeja, 10,11
slu{naa deka i neznabo{cite go
6
primile slovoto Bo`jo.
1 Mojs 7,14
2 I koga Petar vleze vo Erusalim,
obrezanite {to bea so nego go ukorija, 7
3 velej}i: „Ti si bil kaj neobrezani 10,13-16
lu|e i si jadel so niv.”
4 A Petar po~na da im rasprava za s#
po red, velej}i:
5 „Jas bev vo gradot Jopija, i, dodeka
se molev, vo zanes zdogledav videnie: od
neboto sleguva{e nekakov sad, kako nekoe platni{te, vrzano za ~etirite
krai{ta, i dojde duri do mene.
6 Otkako pogledav vo nego i go razgledav, vidov ~etirino`ni zemni `ivotni, yverovi, vleka~i i ptici nebeski.
7 I ~uv glas {to mi zboruva{e: ‚Stani Petre, zakoli i jadi!'
8 Jas, pak, rekov: ‚Ne, Gospodi, za{to
ni{to pogano ili ne~isto nikoga{ ne
vleglo vo ustata moja.'
9 A glasot od neboto povtorno progovori i re~e: ‚Ona {to Bog go o~istil,
ti ne go smetaj za pogano!'
157
DELA NA APOSTOLITE
12
10,19-20.45
13
10,3.22.
30-33
15
2,1-4
10,44
16
1,5
Lk 3,16
Jn 14,26
17
15,8-9
Rim 9,24
18
13,46
14,27
Rim 15,
7-13
19
8,1.4
20
13,1
21
4,4
6,7
16,5
22
11,1
Toa se povtori tripati; i pak se
krena na neboto.
11 I ete, vo toj ~as zastanaa trojca lu|e, isprateni kaj mene od Kesarija.
12 A Duhot mi re~e da pojdam so niv,
bez dvoumewe. So mene dojdoa i ovie
{estmina bra}a, i vlegovme vo ku}ata
na onoj ~ovek.
13 Toj ni raska`a kako videl angel vo
ku}ata svoja, koj zastanal i mu rekol:
‚Prati vo Jopija lu|e i povikaj go Simon, nare~en Petar.
14 Toj }e ti ka`e zborovi, preku koi
}e bide{ spasen ti i celiot tvoj dom.'
15 I koga po~nav jas da zboruvam, nad
niv sleze Duhot Sveti, kako i nad nas
vo po~etokot.
16 Toga{ se setiv na zborovite Gospodovi: ‚Jovan kr{teva{e so voda, a vie
}e bidete krsteni so Duh Sveti.'
17 Ako, Bog im dade ednakov dar, kako
i nam, koi poveruvavme vo Gospoda
Isusa Hrista, toga{ koj sum jas da Mu
se sprotivstavam na Boga?”
18 Otkako go islu{aa toa, tie se uspokoija i Go proslavuvaa Boga, velej}i:
„Zna~i i na neznabo{cite Bog im dade
pokajanie za `ivot.”
10
23
Crkvata vo Antiohija
A onie, {to se bea rasprsnale po24 radi goneweto do koe dojde po ubistvo2,47 to na Stefan, stignaa s# do Fenikija,
5,14 Kipar i Antiohija, i nikomu ne mu go
propovedaa slovoto, osven na Judejcite.
20 A nekoi od niv - Kiprani i Kirinejci, {tom pristignaa vo Antiohija,
po~naa da im propovedaat i na Elinite, navestuvaj}i go Evangelieto na Gospoda Isusa.
21 I rakata Gospodova be{e so niv, ta
golem broj lu|e poveruvaa i se obratija
kon Gospoda.
22 Vesta za toa dojde do u{ite na crkvata erusalimska. I toga{ go ispratija Varnava da odi vo Antiohija.
23 A toj, koga pristigna, ja vide blagodatta Gospodova, se zaraduva, i gi bodre{e site da prebivaat vo Gospod so
nepokoleblivo srce.
24 Toj be{e dobar ~ovek i ispolnet so
Duh Sveti i vera. I zna~itelno mno{tvo lu|e se pripoi kon Gospod.
13,43
14,22
19
Potoa, Varnava trgna za Tars da go
bara Savle.
26 I koga go najde, go dovede vo Antiohija. I cela godina tie se sobiraa vo
crkvata i pou~uvaa golemo mno{tvo lu|e. Vo Antiohija za prv pat gi narekoa
u~enicite hristijani.
27 A vo toa vreme slegoa od Erusalim
vo Antiohija nekoi proroci.
28 I eden od niv, po ime Agav, pretska`a preku Duhot deka po celata vselena }e nastane golem glad. I tokmu
takva golema i nastana vo vremeto na
carot Klavdij.
29 Toga{ u~enicite re{ija, sekoj,
kolku {to ima, da isprati za potkrepa
na bra}ata, {to `iveeja vo Judeja.
30 Toa go napravija, taka {to go pratija sobranoto do stare{inite preku
Varnava i Savle.
25
Smrtta na Jakov. Petar v zatvor
12
Vo toa vreme car Irod stavi raka na nekoi od Crkvata, i po~na
da gi izma~uva.
2 So me~ go ubi Jakova, bratot Jovanov.
3 A koga vide deka toa im se dopa|a na
Judejcite, go fati i Petar. Toa be{e za
vreme na Beskvasnici.
4 Nego, koga go fati, go frli v zatvor
predavaj}i go na ~etiri grupi po ~etiri vojnici da go pazat. Negovata namera
be{e vedna{ po Pashata da go izvede
pred narodot.
5 I taka, dodeka Petar go pazea vo
zatvorot, Crkvata neprestano Mu se
mole{e na Boga za nego.
6 No}ta, sproti denot koga Irod saka{e da go izvede, Petar spie{e me|u
dvajca vojnici, okovan vo dva para lanci, a stra`arite pred portata go ~uvaa
zatvorot.
7 I, ete, angel Gospodov zastana, i
svetlina blesna vo zatvorot. Angelot
go pot~ukna Petar po rebrata i go razbudi, pa mu re~e: „Stani brzo!” I okovite mu padnaa od racete negovi.
8 Toga{ angelot mu re~e: „Prepa{aj
se i obuj si gi ~evlite!” Taka i napravi. I pak mu re~e: „Oble~i gi ali{tata svoi i vrvi po mene!”
26
9,27-30
28
21,10-14
29
Rim
15,26.31
2 Kor 9,
1-13
12,4
Lk 22,1
5
Judita 4,9
Lk 22,
44-46
Jk 5,16
7
5,18-24
9,3
10,3
Lk 2,9
158
DELA NA APOSTOLITE
10
5,19
16,26
15
Mt 18,10
17
13,16
15,13
1 Kor 15,7
18
5,21-23
19
16,27
I izleze i trgna po nego, a ne znae{e deka toa, {to go napravi angelot, e
vistina, tuku si misle{e deka gleda
privid.
10 Otkako ja izminaa prvata i vtorata
stra`a, dojdoa do `eleznata porta, {to
vode{e kon gradot, a taa im se otvori
sama. Tie izlegoa i preminaa preku edna ulica, i vo toj ~as angelot go snema.
11 Toga{ Petar, otkako dojde na sebe,
si re~e: „Sega znam deka navistina
Gospod go pratil Svojot angel da me
izbavi od racete Irodovi i od s#, {to
o~ekuva{e judejskiot narod.”
12 Sfa}aj}i go toa, toj dojde do ku}ata
na Marija, majkata na Jovan, nare~en
Marko, kade {to bea sobrani mnogumina na molitva.
13 A koga Petar zatropa na portata,
sluginkata po ime Roda prijde da naslu{ne.
14 I, {tom go pozna glasot na Petar,
taa od radost ne ja otvori portata, tuku
se vtr~a i javi deka Petar stoi pred
portata.
15 A tie $ rekoa: „Luda li si ti?” No
taa potvrduva{e deka toa e taka. A tie
velea: „Toa e sigurno negoviot angel.”
16 Petar, pak, postojano ~uka{e. A
koga mu otvorija, go vidoa i se za~udija
mnogu.
17 Toj im mavna so rakata da mol~at, a
potoa im raska`a kako Gospod go izvel
od zatvorot, i re~e: „Soop{tete mu za
ova na Jakov i na bra}ata!” Potoa izleze i otide na drugo mesto.
18 Utredenta me|u vojnicite nastana
golema voznemirenost poradi toa {to
se slu~ilo so Petar.
19 A Irod, koj isprati potera po nego,
no ne uspea da go pronajde, otkako gi ispita stra`arite, zapoveda da gi pogubat. Potoa toj sleze od Judeja vo Kesarija, i tamu se zadr`a.
9
Smrtta na Irod
Irod be{e gneven na Tircite i Sidoncite. No tie, bidej}i nivnite zemji
dobivaa hrana od negovoto carstvo, se
dogovorija i dojdoa kaj nego ednodu{ni,
i otkako go pridobija na svoja strana
Vlasta, careviot sobar, pobaraa mir.
20
Vo dogovoreniot den Irod, oble~en
vo carska obleka, sedna na prestolot i
odr`a govor pred narodot.
22 A narodot voskliknuva{e: „Ova e
glas Bo`ji, a ne ~ove~ki.”
23 No nenadejno vo istiot mig angel
Gospodov, silno go udri, za{to ne Mu
vozdade slava na Boga. I, izeden od crvi, toj umre.
24 A slovoto Bo`jo s# pove}e raste{e
i se rasprostranuva{e.
25 Varnava i Savle, otkako go ispolnija zadol`enieto, od Erusalim se vratija vo Antiohija, od kade {to go zedoa
so sebe i Jovan, nare~en Marko.
21
13
Savle i Varnava izbrani
za misisko patuvawe
22
14,15
28,6
23
1 Car
25,38
2 Car
24,16-17
4 Car
19,35
24
6,7
19,20
25
11,29
13,1
4,36
11,25-26
2
Vo Antiohiskata crkva ima{e 14,26
nekoi proroci i u~iteli: Var- 4
nava, Simeon, nare~en Niger, Lucij 11,20
Kirineecot i Manain, koj be{e vospi- 5
tan zaedno so Irod ~etvorovlasnikot, i 12,12
Savle.
6
2 Edna{ koga Mu slu`ea na Gospod i
8,9
postea, Duhot Sveti re~e: „Odvojte mi Mt 7,15
gi Varnava i Savle za delo, za koe gi
povikav!”
3 Toga{ tie, otkako postea i se pomolija, polo`ija race nad niv i gi pu{tija.
Varnava i Savle vo Kipar
I taka, isprateni od Svetiot Duh,
tie slegoa vo Selevkija, i ottamu otplovija za Kipar.
5 I koga stignaa vo Salamin, tie go
propovedaa slovoto Bo`jo vo judejskite
sinagogi, a go imaa so sebe i Jovan kako
pomo{nik.
6 A koga go pominaa ostrovot s# do
Pafos, naidoa na eden ~ovek ma|esnik
i la`en prorok, Judeec, po ime Varisus,
7 koj be{e so namesnikot Sergij Pavle, ~ovek umen. Toj gi povika Varnava i
Savle, i posaka da go slu{ne slovoto
Bo`jo.
8 No im se sprotivstavi Elima - ma|esnikot, taka vsu{nost se preveduva
negovoto ime, nastojuvaj}i namesnikot
da go odvrati od verata.
4
159
DELA NA APOSTOLITE
9
4,8
10
8,20-23
Os 14,10
Izreki
10,9
11
5 Mojs
28,29
13
15,38
17
2 Mojs 6,
1-6
18
2 Mojs
16,35
5 Mojs 1,31
No Savle, nare~en Pavle, ispolnet
so Duh Sveti, go vperi pogledot na nego,
10 i re~e: „O, ti koj si poln so sekakvo lukavstvo i zloba, sine |avolski, neprijatelu na sekoja pravednost, nema li
da prestane{ da gi iskrivuva{ pravite
Gospodovi pati{ta?
11 I eve sega, rakata Gospodova e vrz
tebe; }e bide{ slep i za nekoe vreme nema da go gleda{ sonceto!” I naedna{
nad nego padna mrak i temnina, i xbaraj}i, bara{e voda~.
12 Toga{ namesnikot, otkako vide
{to se slu~i, poveruva, voshiten od
u~eweto Gospodovo.
9
Pavle i Varnava
vo Antiohija Pisidiska
19
5 Mojs 7,1
13 Pavle i negovite pridru`nici ot22 plovija od Pafos i pristignaa vo Per1 Car
gija Pamfiliska. Tuka Jovan se odvoi
13,14
Is 44,28 od niv i se vrati vo Erusalim.
Ps 88,20
14 A tie trgnaa od Pergija i pristignaa vo Antiohija Pisidiska. Tuka vo
sabota vlegoa vo sinagogata i sednaa.
15 Po ~itaweto na Zakonot i na Prorocite, stare{inite na sinagogata pratija lu|e da im ka`at: „Ma`i bra}a,
ako imate zborovi za uteha na narodot,
zboruvajte!”
16 I toga{ stana Pavle, mavna so rakata i re~e: „Lu|e Izrailci, i vie, {to
imate strahopo~it kon Boga, poslu{ajte!
17 Bog na ovoj narod, Izrail, gi izbra
tatkovcite na{i, i go podigna ovoj narod koga tie prebivaa vo zemjata egipetska, i so rakata Svoja silna gi izvede od nea;
18 i okolu ~etirieset godini gi
hrane{e vo pustinata;
19 a potoa otkako uni{ti sedum narodi vo zemjata hananska, so `drepka im
ja razdeli zemjata vo nivno nasledstvo.
20 Za okolu ~etiristotini pedeset
godini im dava{e sudii do prorokot
Samoil.
21 A potoa baraa car, i Bog im go dade
Saul, Kisoviot sin, ~ovek od Venijaminovoto koleno, za ~etirieset godini.
22 Koga go otstrani nego, za car im go
podigna David, za kogo i re~e, svedo~ej-
}i: ‚Najdov ma` po srceto Svoe, David,
sinot Jeseev. Toj }e gi ispolni site
Moi barawa.'
23 Od negovoto potomstvo Bog, spored
vetuvaweto, Go izdigna za Izrail
Spasitelot Isus.
24 Pred Negovoto doa|awe Jovan kako
predglasnik mu propoveda{e na siot
izrailski narod pokajno kr{tevawe.
25 A koga Jovan go zavr{uva{e svoeto
delo, pra{uva{e: ‚Za kogo me smetate?
Jas ne sum Toj, no, ete, po mene ide
Onoj, Komu ne sum dostoen da Mu gi odvrzam ni obuvkite na Negovite noze.'
26 Ma`i bra}a, sinovi od rodot na
Avraam, onie me|u vas, {to imaat strahopo~it kon Boga, nam ni e isprateno
slovoto na ova spasenie.
27 Vsu{nost `itelite erusalimski i
nivnite na~alnici, bidej}i ne Go prepoznaa, gi potvrdija proro~kite zborovi, {to se ~itaat sekoja sabota, so toa
{to Go osudija.
28 I taka, iako ne najdoa nikakva vina
za osuda na smrt, pobaraa od Pilat da
Go ubie.
29 A koga go izvr{ija seto toa, {to
be{e napi{ano za Nego, Go simnaa od
krstot i Go polo`ija v grob.
30 No Bog Go voskresna od mrtvite.
31 A Toj vo tekot na mnogu dni im se
javuva{e na onie, {to so Nego dojdoa od
Galileja vo Erusalim i koi se sega svedoci Negovi pred narodot.
32 I nie sega vi blagovestuvame deka
vetuvaweto, dadeno na na{ite tatkovci, Bog go ispolni na nas, ~edata nivni,
otkako Go voskresna Isus.
33 Kako {to e vo vtoriot psalm napi{ano: ‚Sin Moj si Ti, denes Te rodiv
Jas.'
34 A deka Go voskresna od mrtvite, i
deka ve}e nema da se vra}a vo raspa|awe, rekol vaka: ‚]e vi gi dadam sigurnite vetuvawa dadeni na David.'
35 Za toa i na drugo mesto zboruva:
‚Nema da dopu{ti{ Tvojot svetec da
vidi raspa|awe.'
36 A navistina David, otkako mu slu`e{e na svojot rod, spored Bo`jata
volja, se prisoedini kon tatkovcite i
vide raspa|awe;
23
2,29-30
24
Mal 3,1
Lk 1,76
25
Lk 3,15-16
Jn 1,20.27
27
2,23
3,18
28
3,13-14
Lk 23,4.22
30
5,30
31
1,3.22
33
2,39
Ps 2,7
34
Is 55,3
35
2,27.31
Ps 15,10
36
3 Car 2,10
160
DELA NA APOSTOLITE
39
15,10
41
Avak 1,5
43
11,23
14,22.26
45
5,17
17,5
46
18,6
28,28
47
1,8
Is 49,6
48
17,4.12
50
22,23
no Onoj, Kogo Bog Go voskresna, ne
vide raspa|awe.
38 I taka, znajte, ma`i i bra}a deka
preku Nego vam vi se propoveda prostuvawe na grevovite.
39 I od s#, od {to ne ste mo`ele da se
opravdate preku Zakonot Mojseev, preku Nego se opravduva sekoj koj veruva.
40 Zatoa vnimavajte da ne dojde na vas
ona {to e re~eno vo Prorocite:
41 ‚Poglednete vie koi prezirate, za~udete se i is~eznete! Za{to vo va{e
vreme }e izvr{am delo, vo koe nema{e
da poveruvate, ako nekoj bi vi go raska`al.'”
42 A koga izleguvaa Judejcite od sinagogata, neznabo{cite gi pomolija ovie
zborovi da im se propovedaat i vo slednata sabota.
43 I koga se raspu{ti sobirot, mnozina Judejci i pobo`ni prozeliti pojdoa
po Pavle i Varnava. Tie razgovaraa so
niv i im sovetuvaa da ostanat vo Bo`jata blagodat.
37
Pavle i Varnava se obra}aat kon
neznabo{cite
44 Slednata sabota se sobra skoro celiot grad da go slu{ne slovoto Bo`jo.
45 No Judejcite, koga vidoa mnogu narod, se ispolnija so zavist i mu protivre~ea na ona {to go zboruva{e Pavle i
hulea.
46 Toga{ Pavle i Varnava im rekoa
otvoreno: „Slovoto Bo`jo treba{e najnapred vam da vi se propoveda, no koga
vie go otfrlate i sami poka`uvate deka ne ste dostojni za ve~niot `ivot, zatoa, eve, nie se obra}ame kon neznabo{cite.
47 Za{to Gospod taka ni zapoveda: ‚Te
postaviv za svetlina na neznabo{cite,
da bide{ spasenie do krajot na zemjata.'”
48 Neznabo{cite, slu{aj}i go toa, se
raduvaa i go slavea slovoto Gospodovo
i poveruvaa site, koi bea opredeleni za
`ivot ve~en.
49 I slovoto Gospodovo se rasprostranuva{e po celiot kraj.
50 No Judejcite, otkako gi nagovorija
pobo`nite i ~esnite `eni i gradskite
prvenci, pottiknaa gonewe protiv 51
Pavle i Varnava, i gi isteraa od svojot 18,6
Lk 9,5
kraj.
10,11
51 Tie, go istresoa pravot od nozete
svoi na niv, i dojdoa vo Ikonija.
14,3
52 A u~enicite se ispolnija so radost
3,12
19,11
i Duh Sveti.
Pavle i Varnava vo Ikonija
14
Vo Ikonija tie zaedno vlegoa vo
judejskata sinagoga, i zboruvaa
taka, {to mnozina Judejci i Elini poveruvaa.
2 A Judejcite, {to ne poveruvaa, gi
pobunija i razdraznija duhovite na neznabo{cite protiv bra}ata.
3 No tie sepak ostanaa tuka dosta vreme i smelo govorea za Gospod, Koj svedo~e{e za slovoto na Svojata blagodat,
davaj}i preku nivnite race da stanuvaat znaci i ~uda.
4 A narodot vo gradot se razdeli: edni bea so Judejcite, a drugi so apostolite.
5 I koga neznabo{cite i Judejcite, so
svoite na~alnici se gotvea da gi hulat
i da gi kamenuvaat,
6 tie, {tom razbraa, se zasolnija vo
likaonskite gradovi Listra i Derva i
vo nivnata okolina.
7 Tamu po~naa da go propovedaat
Evangelieto.
Isceluvaweto na paraliziraniot
~ovek. Besedata na Pavle vo Listra
Vo Listra sede{e eden ~ovek, nemo}en vo nozete. Toj bil sakat od maj~inata utroba, ne mo`el da odi nikoga{.
9 Toj slu{a{e dodeka Pavle zboruva{e; a Pavle, go vperi vo nego pogledot
i vide deka vo nego ima vera deka mo`e
da ozdravi,
10 pa mu re~e so visok glas: „Tebe ti
velam, vo imeto na Gospoda Isusa
Hrista: ispravi se na nozete svoi!” I
toj skokna i po~na da odi.
11 A lu|eto, koga vidoa {to napravi
Pavle, go podignaa glasot svoj i izvikaa na likaonski: „Bogovite slegle kaj
nas vo ~ove~ki lik!”
12 I Varnava go narekoa Zevs, a Pavle
Hermes, bidej}i toj go vode{e zborot.
8
9
3,4
161
DELA NA APOSTOLITE
14
Mt 26,65
15
3,12
4,24+
10,26
17,24
2 Mojs
20,11
Ps 145,6
1 Sol 1,9
16
17,30
17
Ps 144,16
Ps 146,8
19
2 Kor
11,25
22
11,23
13,43
@recot, pak, na Zevs, ~ij kip se
nao|a{e pred noviot grad, otkako dovede junci i venci pred portata, saka{e
zaedno so narodot da prinese `rtva.
14 No apostolite Varnava i Pavle,
koga slu{naa za toa, gi raskinaa svoite
obleki, se vturnaa me|u narodot, glasno
vikaj}i:
15 „Lu|e, zo{to go pravite ova? I nie
sme smrtni kako i vie, no vi propovedame da se obratite od ovie praznoverija
kon `iviot Bog, Koj gi sozdade neboto
i zemjata, moreto i s# {to e vo niv;
16 Koj porane{nite pokolenija na narodite gi ostavi da vrvat po nivnite
pati{ta,
17 iako ne prestanuva{e da svedo~i za
Sebe, pravej}i ni dobro so pra}awe
do`dovi od neboto i plodonosni vremiwa i ispolnuvaj}i gi srcata na{i so
hrana i veselost.”
18 I zboruvaj}i za ova, odvaj go ubedija narodot da ne im prinesuva `rtva,
(tuku sekoj da si odi vo svojata ku}a.
Dodeka se nao|aa tamu i pou~uvaa),
19 od Antiohija i od Ikonija pristignaa nekoi Judejci. (I koga apostolite
zboruvaa otvoreno, tie go ubedija narodot da gi napu{ti, velej}i deka ni{to
vistinsko ne zboruvaat, tuku samo
la`at;), a koga go pridobija narodot, go
kamenuvaa Pavle, pa go izvlekoa nadvor
od gradot, mislej}i deka e mrtov.
20 Koga se sobraa okolu nego u~enicite, toj stana i se vrati vo gradot. Utredenta so Varnava zaminaa za Derva.
13
Vra}awe od misiskoto patuvawe
vo Sirija i Antiohija
21 I, otkako go propovedaa Evangelieto vo toj grad i mnozina pridobija za
svoi u~enici, tie se vratija vo Listra,
Ikonija i Antiohija.
22 Tie gi zacvrstuvaa du{ite na u~enicite i, hrabrej}i gi da bidat istrajni vo verata, gi u~ea deka vo carstvoto
Bo`jo treba da vlezeme preku mnogu maki.
23 Pa, otkako im rakopolo`ija sve{tenici za sekoja crkva, se pomolija so
post, i gi predadoa na Gospod, vo Kogo
bea poveruvale.
A potoa minaa niz Pisidija, i dojdoa vo Pamfilija;
25 i, otkako go propovedaa slovoto
Gospodovo vo Perga, slegoa vo Atalija,
26 a ottamu otplovija za Antiohija,
otkade {to bea predadeni na Bo`jata
blagodat za deloto {to go zavr{ija.
27 Po nivnoto pristignuvawe tie ja
sobraa crkvata, i soop{tija za s#, {to
napravi Bog so niv i kako Toj ja otvoril vratata na verata i za neznabo{cite.
28 I tamu prestojuvaa podolgo vreme
so u~enicite.
24
23
1 Tim 3,3
26
13,2
15,40
15,1
15,5-24
1 Mojs
17,9-14
3 Mojs 12,3
Gal 5,2
2
Gal 2,1
3
14,27
15,12
Rasprava okolu pra{aweto
za obrezanieto
5
A nekoi lu|e slegoa od Judeja, i 11,2
Gal 2,4-5
gi podu~uvaa bra}ata: „Ako ne se
obrezete spored obi~ajot Mojseev, ne 7
11,5-18
mo`e da bidete spaseni!”
15,14
2 A bidej}i nastana bunt, i Pavle i
Varnava `estoko se prepiraa so niv,
odlu~ija Pavle i Varnava i nekoi drugi od niv da otidat gore kaj apostolite
i stare{inite vo Erusalim zaradi ovaa
prepirka.
3 Tie, pak, isprateni od crkvata, patuvaa niz Fenikija i Samarija, i
raska`uvaj}i za obra}aweto na neznabo{cite, predizvikuvaa golema radost
kaj site bra}a.
4 A koga pristignaa vo Erusalim, gi
primija crkvata, apostolite i stare{inite, a tie izvestija za s# {to napravi so niv Bog i kako ja otvori vratata na verata i za neznabo{cite.
15
Re{avawe na sporot: Apostolski
sobor vo Erusalim
5 Toga{ stanaa nekoi od privrzanicite na fariseite, {to bea poveruvale, i
zboruvaa deka tie treba da se obrezuvaat, i da im se zapoveda da go pazat Zakonot Mojseev.
6 Apostolite
i stare{inite se
sobraa da go razgledaat toa pra{awe.
7 Po dolgo raspravawe, stana Petar i
im re~e: „Lu|e bra}a, vie znaete deka
Bog od prvite dni me izbra me|u vas,
neznabo{cite od mojata usta da go
slu{nat slovoto na Evangelieto i da
poveruvaat;
162
DELA NA APOSTOLITE
8
1,24
10,34.44-47
9
10,15
11,9.18
Rim 3,22
10
Mt 11,29
Gal 5,1
13
12,17
21,18
Gal 2,9
14
3 Ptr 1,1
16-17
Amos 9,
11-12
16
Er 12,15
18
Is 45,21
19
15,10
20
15,28-29
21,25
21
13,15.27
2 Kor 3,5
i Bog, Koj gi poznava srcata, im posvedo~i, i im dade Duh Sveti kako i nam.
9 Toj ne napravi nikakva razlika me|u nas i niv, za{to so verata gi o~isti
nivnite srca.
10 Sega, pak, zo{to Go isku{uvate Boga, stavaj}i im na vratot na u~enicite
jarem, {to ne mo`ea da go podnesat ni
na{ite tatkovci, nitu nie.
11 No nie veruvame deka }e se spasime
so blagodatta na Isus Hristos, isto kako i tie.”
12 Toga{ zamolkna seto mno{tvo i go
slu{aa Varnava i Pavle, koi prika`uvaa kakvi znaci i ~udesa napravil
Bog preku niv me|u neznabo{cite.
13 A koga tie prestanaa, toga{ prozbore Jakov i re~e: „Ma`i bra}a, slu{nete me!
14 Simon izlo`i kako Bog najnapred
gi poseti neznabo{cite, za da izbere od
niv narod za Negovoto ime;
15 i so toa se soglasuvaat i zborovite
na Prorocite kako {to e napi{ano:
16 ‚I potoa }e se vratam i pak }e go
podignam padnatiot dom na David, i negovite urnatini }e gi popravam i }e go
izdignam,
17 za da Go pobaraat Gospoda i drugite
lu|e i site narodi, koi se nare~eni so
Moeto ime.' Taka veli Gospod, Koj go
pravi seto ova.
18 Poznati Mu se na Boga site Negovi
dela od sozdavaweto na svetov.
19 Zatoa jas mislam deka ne treba da
im pravat ma~notii na neznabo{cite,
koi se obra}aat kon Boga,
20 tuku da im se zapoveda da se vozdr`uvaat od idolski `rtvi, od bludstvo,
od udaveno i od krv, (i da ne mu pravat
na drug ni{to, {to nim ne im e ugodno).
21 Za{to Mojsej u{te od staro vreme
vo sekoj grad ima lu|e, koi go propovedaat, bidej}i go ~itaat po sinagogite
sekoja sabota.”
8
Pismo isprateno do
neevrejskite vernici
Toga{ apostolite i stare{inite
zaedno so celata Crkva odlu~ija da gi
izberat me|u sebe Juda, nare~en Var22
nava, i Sila, istaknati ma`i me|u bra}ata, i zaedno so Pavle i Varnava da gi
pratat vo Antiohija.
23 I so svoite race im go napi{aa
slednovo pismo: „Apostolite, sve{tenicite i bra}ata gi pozdravuvaat bra}ata od neevrejskite narodi {to se vo
Antiohija i Sirija i Kilikija.
24 Sme slu{nale deka nekoi od nas, na
koi ni{to ne sme im zapovedale so zborovi, ve voznemirile, i gi potresle du{ite va{i, velej}i vi da se obrezuvate
i da go pazite Zakonot.
25 Zatoa, otkako se sobravme, ednodu{no odlu~ivme da izbereme lu|e i da
gi pratime kaj vas zaedno so na{ite
omileni Varnava i Pavle,
26 lu|e, koi gi predadoa du{ite svoi
za imeto na na{iot Gospod Isus Hristos.
27 I taka, nie vi gi prativme Juda i
Sila, koi }e vi go ka`at toa i usmeno.
28 Za{to Svetiot Duh i nie odlu~ivme da ne vi stavame na vas nikakov drug
tovar, osven ona {to e potrebno:
29 da se vozdr`uvate od meso prineseno kako `rtva na idoli, od krv, od udaveno, i od bludstvo i da ne mu pravite
na drug ona {to ne sakate i vam da vi se
slu~i. Ako vnimavate na ova, dobro }e
napravite. Bidete zdravi!”
30 I taka isprateni, tie dojdoa vo
Antiohija i koga go sobraa narodot, mu
go predadoa poslanieto.
31 A koga go pro~itaa, se zaraduvaa
poradi ute{niot zbor.
32 Juda, pak, i Sila, koi i samite bea
proroci, so mnogu zborovi gi ute{ija
bra}ata i gi potkrepija.
33 Otkako prestojuvaa tamu nekoe vreme gi pu{tija bra}ata so mir kaj onie
{to gi ispratija.
34 Sila odlu~i da ostane, a samo Juda
zamina.
35 Pavle, pak, i Varnava se zadr`aa vo
Antiohija, pou~uvaj}i i blagovestuvaj}i go slovoto Gospodovo zaedno so mnozina drugi.
Pavle i Varnava se razdeluvaat
Po nekoe vreme Pavle mu re~e na
Varnava: „Da pojdeme pak vo site grado36
24
Gal 1,7
26
20,24
21,13
28
15,10
29
15,20
163
DELA NA APOSTOLITE
37 vi, kade {to go propovedavme slovoto
12,12
40
14,26
41
15,23
16,3
1 Kor
9,20,21
4
15,23-29
21,25
5
Kol 2,5
1 Ptr 5,9
6
18,23
Gospodovo za da gi vidime kako `iveat.”
37 Varnava predlo`i da go zemat so
sebe i Jovan, nare~en Marko.
38 No Pavle smeta{e deka ne dolikuva da go zemat so sebe onoj, {to se be{e
oddelil od niv vo Pamfilija i ne be{e
po{ol so niv po rabotata, za koja bea
prateni.
39 Poradi
toa dojde do `estoka
raspravija, taka {to tie se razdelija
eden od drug; i Varnava, otkako go zede
Marko, otplovi za Kipar;
40 a Pavle, pak, go izbra Sila i zamina, od bra}ata predaden na Bo`jata blagodat.
Timotej gi pridru`uva
Pavle i Sila
7
1 Ptr 1,11
9
18,9
41 I, minuvaj}i niz Sirija i Kilikija, gi utvrduva{e crkvite.
Toj pristigna vo Derva i Listra. I ete, tamu `ivee{e nekoj
si u~enik, po ime Timotej, sin na Judejka, koja ja prifati verata, i na tatko
Elin;
2 toj u~enik be{e na dobar glas me|u
bra}ata vo Listra i Ikonija.
3 Pavle posaka da go zeme so sebe.
Zatoa otkako go zede, go obreza poradi
Judejcite, koi `iveeja po tie mesta;
za{to site znaeja deka tatko mu e Elin.
4 I dodeka minuvaa niz gradovite, tie
im pora~uvaa na vernite da pazat na odredbite, opredeleni od apostolite i
stare{inite vo Erusalim.
5 I taka, crkvite se utvrduvaa vo verata, a i po broj se zgolemuvaa sekoj den.
16
Pavle povikan vo Makedonija
Taka tie gi preminaa Frigija i
Galatiskiot kraj, za{to nim ne im be{e dopu{teno od Svetiot Duh da go
propovedaat slovoto vo Azija.
7 A koga dojdoa vo Mizija, se obidoa
da otidat vo Vitinija; no Duhot na
Isus ne gi pu{ti.
8 I koga ja napu{tija Mizija, tie slegoa vo Troada.
9 Preku no}ta Pavle ima{e videnie:
stoe{e pred nego eden ~ovek, Makedo6
nec, koj go mole{e i mu vele{e: „Dojdi 15
11,14
vo Makedonija i pomogni ni!”
16,31
10 Po toa videnie vedna{ posakavme Lk 24,29
da trgneme za Makedonija, bidej}i sfa- 16
tivme deka Gospod n# povikal tamu da 19,24
go razglasuvame Evangelieto.
17
Mk 1,24
Kr{tevaweto na Lidija
od Makedonija
18
11 I taka, otkako otplovivme od Tro- 3,16
ada, stignavme pravo vo Samotraki, a
utredenta - vo Neapol,
12 i ottamu vo Filipi. Toj e glaven
grad vo toj del na Makedonija i rimska
kolonija. Vo toj grad prestojuvavme nekolku dena.
13 A vo sabotata izlegovme nadvor od
gradot pokraj edna reka, kade {to imaa
obi~aj da se molat, i koga sednavme, im
zboruvavme na sobranite `eni.
14 I edna bogobojazliva `ena od
gradot Tiatir, po ime Lidija, koja prodava{e crveni tkaenini, slu{a{e; i
Gospod $ go otvori srceto da vnimava
na ona, {to go zboruva{e Pavle.
15 A koga be{e krstena taa i nejzinite doma{ni, n# zamoli i re~e: „Ako ste
me priznale za verna na Gospoda, toga{
vlezete vo mojata ku}a i prestojuvajte
vo nea!” I n# prinudi.
Vo zatvorot na Filipi
Edna{, koga odevme na molitva, po
patot n# sretna edna sluginka, koja
ima{e gata~ki duh. Taa na gospodarite
svoi im donesuva{e golemi prihodi od
gataweto.
17 I odej}i po Pavle i po nas drugite
vika{e, zboruvaj}i: „Ovie lu|e se slugi
na Sevi{niot Bog! Tie go navestuvaat
patot na spasenieto.”
18 Ova go prave{e taa mnogu dni. I
koga mu zdodea na Pavle, toj se svrte i
mu re~e na duhot: „Ti zapovedam vo imeto na Isus Hristos izlezi od nea!” I
izleze vo istiot ~as.
19 [tom vidoa gospodarite nejzini
deka propadna nade`ta za nivnoto bogatewe, gi fatija Pavle i Sila, i gi dovle~kaa na plo{tadot kaj na~alnicite.
20 I koga gi privedoa pred upravnicite, rekoa: „Ovie lu|e, {to se Judejci, go
buntuvaat na{iot grad
16
164
DELA NA APOSTOLITE
22
2 Kor
11,25
25
Kol 3,16
26
4,31
30
2,37
31
4,12
11,14
16,31
33
8,36.38
i propovedaat obi~ai {to nam, kako Rimjani, ne ni dolikuva ni da gi
primame, nitu da gi izvr{uvame.”
22 Toga{ se nafrli na niv narodot; a
upravnicite, {tom im gi raskinaa
ali{tata, zapo~naa da gi tepaat so
stapovi;
23 i, otkako gi ispotepaa mnogu, gi
frlija v zatvor, a na zatvorskiot stra`ar mu naredija da gi ~uva dobro.
24 A stra`arot, {tom primi takva zapoved, gi frli vo povnatre{niot del
od zatvorot i nozete im gi stegna vo
klada.
25 Na polno}, pak, Pavle i Sila se
molea i Go slavea Boga, a zatvorenicite gi slu{aa.
26 Odedna{ nastana golem potres, taka {to i temelite na zatvorot se pomestija, i vedna{ se otvorija site vrati i okovite na site otpadnaa.
27 A stra`arot na zatvorot, koga dojde pri svest i gi vide vratite na zatvorot otvoreni, izvadi me~ i saka{e da se
ubie, za{to pomisli deka zatvorenicite izbegale.
28 No Pavle vikna so silen glas i re~e: „Ne zadavaj si vrz sebe nikakvo zlo,
bidej}i site sme ovde!”
29 A toj pobara svetlo, istr~a i rastreperen padna pred Pavle i Sila;
30 pa, otkako gi izvede nadvor, re~e:
„Gospodari, {to treba da napravam, pa
da se spasam?”
31 A tie mu odgovorija: „Poveruvaj vo
Gospod Isus Hristos, i }e se spasi{ ti
i celiot tvoj dom!”
32 I mu go propovedaa slovoto Gospodovo nemu i na site {to bea so nego vo
ku}ata negova.
33 Vo istiot ~as taa no} toj gi primi
doma i im gi izmi ranite. Potoa vedna{ be{e krsten toj samiot i site negovi doma{ni.
34 Toga{ gi odvede gore vo svojata ku}a, postavi trpeza i se zaraduva so celiot svoj dom, za{to poveruva vo Boga.
35 A koga osamna, vojvodite pratija
sudski slu`iteli, koi rekoa: „Pu{ti
gi onie lu|e!”
36 Zatvorskiot stra`ar mu soop{ti
za toa na Pavle: „Gradskite sudii pra21
tija da ve oslobodam. Zatoa, izlezete
site i odete si so mir!”
37 No Pavle im re~e: „Zarem otkako
nas, rimski gra|ani, n# bieja pred narodot bez sud i n# frlija v zatvor, sakaat
sega tajno da n# pu{tat? Ne, neka dojdat
i sami neka n# izvedat!”
38 Gradskite slu`iteli im go ka`aa
toa na gradskite sudii; a tie se upla{ija, koga slu{naa deka se tie rimski
gra|ani.
39 I dojdoa, pa se izvinija pred niv, gi
izvedoa i gi zamolija da izlezat od gradot.
40 A tie, {tom izlegoa od zatvorot,
otidoa vo domot na Lidija, gi vidoa
bra}ata, gi ute{ija i si trgnaa.
37
Nevoljite vo Solun
5
17
22,25
23,27
38
22,29
40
14,22
20,1-2
17,2
13,14
3
9,20
18,5
26,23
Lk 24,26
4
13,43
28,24
13,45
Minuvaj}i preku Amfipol i 1 Sol 2,15
Apolonija, dojdoa vo Solun, ka6
de {to ima{e judejska sinagoga.
16,20
2 Pavle, po svojot obi~aj, vleze kaj 24,5
Judejcite i tri saboti po red im zboru- Rim 16,21
7
va{e od Pismoto.
3 Toj im objasnuva{e i doka`uva{e 25,8
deka Hristos treba{e da postrada i da
voskresne od mrtvite i deka ovoj Isus,
Kogo toj im Go propoveda, e Hristos.
4 I nekoi od niv poveruvaa i se prisoedinija kon Pavle i Sila, - golemo
mnozinstvo bogobojazlivi Elini, a
isto taka i ne malku ugledni `eni.
5 No nekoi od Judejcite {to ne
poveruvaa, pottiknati od zavist, zedoa
nekoi lo{i lu|e od pazarite, se nasobraa po grupi i go razbuntuvaa gradot.
Potoa ja napadnaa Jasonovata ku}a i
po~naa da gi baraat za da gi izvedat
pred narodot.
6 A bidej}i ne gi najdoa, go izvedoa
Jason i nekoi bra}a pred gradskite na~alnici i vikaa deka onie {to go pobunile celiot svet sega do{le i tuka, deka niv
7 gi pribral Jason, a site tie postapuvaat protiv zapovedite na carot, izjavuvaj}i deka ima drug car - Isus.
8 Taka go voznemirija narodot i gradskite na~alnici, koi go slu{aa toa.
9 No tie, otkako dobija zalog od Jason
i od drugite, gi pu{tija.
165
DELA NA APOSTOLITE
10
13,14
Dobar priem vo Verija
A bra}ata vedna{ preku no}ta gi
12 upatija Pavle i Sila kon Verija. Tie
17,34
koga pristignaa, otidoa vo judejskata
18 sinagoga.
1 Kor 1,22
11 Ovie bea poblagorodni od solun19 janite; tie go primija slovoto so gole28,22
ma usrdnost i sekoj den go proveruvaa
Pismoto, za da se uverat, dali e toa taka.
12 I mnozina od niv poveruvaa - od
Elinite ne mal broj ugledni ma`i i
`eni.
13 No solunskite Judejci, {tom doznaa deka Pavle i tamu go propoveda
slovoto Bo`jo, dojdoa i tamu za da go
potresat i voznemirat narodot.
14 Toga{ bra}ata go ispratija Pavle
da odi kon moreto, a Sila i Timotej ostanaa tamu.
15 Onie, {to go pridru`uvaa Pavle,
go dovedoa do Atina i se vratija so
zapoved od nego do Sila i Timotej, da
dojdat i tie poskoro kaj nego.
10
Pavle i atinskite filozofi
I dodeka gi ~eka{e niv vo Atina,
duhot na Pavle se voznemiruva{e, gledaj}i go gradot, poln so idoli.
17 I toj rasprava{e vo sinagogata so
Judejcite i pobo`nite, i sekoj den na
plo{tadot so onie {to }e gi sretne{e.
18 A nekoi epikurejski i stoi~ki
filozofi po~naa da se prepiraat so
nego; edni velea: „[to saka da ka`e
ovoj praznoslovec?”, a drugi: „Se ~ini
deka toj propoveda tu|i bo`estva”, za{to im blagoveste{e za Isus i za voskresenieto.
19 I zedoa, ta go odvedoa na Areopagot, velej}i: „]e mo`eme li da znaeme
kakvo e toa u~ewe {to go propoveda{?
20 Bidej}i ne{to nepoznato vnesuva{
vo u{ite na{i. Zatoa sakame da znaeme
{to e toa.”
21 A, pak, site atiwani, kako i tu|incite, koi `iveeja kaj niv, vo ni{to
drugo ne sakaa da go pominuvaat vremeto osven vo toa da zboruvaat ili da slu{aat za ne{to novo.
16
Toga{ Pavle zastana sred Areopagot i re~e: „Lu|e atiwani, po s# gledam
deka ste pobo`ni.
23 Za{to, koga minuvav i gi razgleduvav svetili{tata va{i, najdov i `rtvenik, na koj be{e napi{ano: ‚Na nepoznatiot Bog.' Za Nego, pak, Kogo vie ne
Go znaete, a Kogo Go po~ituvate, za Nego jas vi propovedam.
24 Bog, Koj go sozdade svetov i s#, {to
e vo nego; Toj, Koj e Gospod na neboto i
na zemjata, ne `ivee vo rakotvoreni
hramovi,
25 nitu, pak, prima slu`ba od ~ove~ki
race kako da ima potreba od ne{to, no
Sam na site im dava `ivot, zdiv i s#.
26 Od edna krv go sozdade siot rod
~ove~ki za da `ivee po celoto lice na
zemjata, otkako utvrdi predopredeleni
vremiwa i granici na nivnite `iveali{ta,
27 za da Go baraat Gospoda, ta da bi
mo`ele nekako da Go nasetat i najdat,
iako Toj ne e daleku od sekogo me|u nas:
28 za{to nie preku Nego `iveeme, se
dvi`ime i postoime, kako {to rekle i
nekoi od va{ite stihotvorci: ,Negov
rod sme.'
29 I taka, bidej}i rod Bo`ji sme, ne
treba da mislime deka Bo`estvoto prilega na zlato, ili srebro, ili kamena
tvorba {to izlegla od ~ove~ki um i izmislica.
30 Bog, pak, ne osvrnuvaj}i se na vremiwata na neznaewe, sega redum im
zapoveda na site lu|e da se pokaat,
31 za{to opredeli den koga pravedno
}e mu sudi na svetot preku odredeniot
od Nego ^ovek, otkako gi uveri site so
Negovoto voskresenie od mrtvite.”
32 Koga ~uja za voskresenieto od mrtvite, edni se nasmeaja, a drugi rekoa:
„Drugpat sakame da poslu{ame za toa.”
33 I toga{ Pavle si otide od niv.
34 A nekoi lu|e se prisoedinija kon
nego i poveruvaa. Me|u niv be{e Dionisij Areopagit i edna `ena, po ime
Damara, i drugi so niv.
22
Osnovawe na crkvata vo Korint
18
Potoa Pavle ja napu{ti Atina
i dojde vo Korint.
23
3,17
Gal 4,8
24
4,24
7,48
19,26
3 Car 8,27
Is 66,1-2
Ps 145,6
25
Is 42,5
Mudr 13,10
26
14,17
27
Is 55,6
28
Mudr 13,
1-9
Rim 1,
19-20
29
Is 40,18-20
31
10,42
1 Sol 1,10
32
1 Kor 1,23
166
DELA NA APOSTOLITE
18,3
20,34
2 Kor 11,
7-12
2 Sol 3,8
4
13,14
19,8
5
9,20
26,23
6
13,46.51
28,28
Lk 9,5
10,10-11
8
1 Kor 1,14
9
Is 41,10
Er 1,8
10
Jn 10,16
1 Kor 16,9
11
19,10
15
23,29
25,18-19
Jn 18,31
Tuka sretna eden Judeec, po ime
Akila, rodum od Pont, koj neodamna
do{ol od Italija so `ena si Priskila,
za{to Klavdij naredi site Judejci da
go napu{tat Rim. Toj dojde kaj niv.
3 I bidej}i go ima{e istiot zanaet,
ostana kaj niv i rabote{e. A zanaetot
im be{e da pravat {atori.
4 I sekoja sabota toj zboruva{e vo sinagogata i gi ubeduva{e Judejcite i
Elinite.
5 A koga Sila i Timotej pristignaa
od Makedonija, Pavle be{e pottiknat
da svedo~i pred Judejcite deka Isus e
Hristos.
6 No, bidej}i tie se protivea i hulea,
toj gi istrese ali{tata i im re~e:
„Krvta va{a - na glavite va{i! Jas sum
~ist. Otsega odam kaj neznabo{cite.”
7 I {tom zamina ottamu, dojde slugata na nekoj si ~ovek po ime Titij Just,
koj Go po~ituva{e Boga, i ~ija ku}a be{e do sinagogata.
8 A Krisp, na~alnik na sinagogata,
poveruva vo Gospod zaedno so celiot
svoj dom; i mnozina Korintjani, slu{aj}i go Pavle, poveruvaa i bea krsteni.
9 I mu re~e Gospod na Pavle vo videnie no}e: „Ne pla{i se, tuku prodol`i
da zboruva{ i ne zamolknuvaj,
10 za{to Jas sum so tebe, i nikoj ne }e
posegne da ti napravi zlo, bidej}i imam
mnogu narod vo ovoj grad.”
11 Toj ostana tamu edna godina i {est
meseci i gi pou~uva{e vo slovoto
Bo`jo.
2
Pavle povikan pred namesnikot
Galion
12 A koga Galion be{e namesnik vo
Ahaja, Judejcite ednodu{no go napadnaa
Pavle i go odvedoa na sud,
13 velej}i: toj gi u~i lu|eto da Go
po~ituvaat Boga sprotivno na Zakonot.
14 I koga Pavle saka{e da odgovori,
Galion im re~e na Judejcite: „Judejci,
ako ima{e nekoja nepravda ili zlo
delo, lukavo, vedna{ }e ve islu{av po
dol`nost;
15 no, {tom e prepirkata za u~ewe i
za imiwa, i za va{iot Zakon, razgledaj-
te sami, za{to jas ne sakam da bidam su- 17
1 Kor 1,1
dija vo tie raboti.”
16 I gi istera od sudot.
19
17 Toga{ site Elini go fatija Sos- 17,17
18,4
ten, na~alnikot na sinagogata, i go bi- 19,8
eja pred sudot, a Galion i ne obrnuva{e 21
vnimanie na toa.
Rim 1,10
Pavle se vra}a vo Antiohija
15,32
23
Otkako pomina tamu u{te mnogu 16,5-6
vreme, Pavle se prosti so bra}ata i 25
otplovi za Sirija zaedno so Akila i 19,3
Priskila, otkako ja ostriga glavata vo Rim 12,11
27
Kenhreja, bidej}i be{e dal zavet.
19 Koga pristigna vo Efes, gi ostavi Kol 4,10
niv tamu, a sam toj vleze vo sinagogata
da rasprava so Judejcite.
20 A koga tie go zamolija da ostane kaj
niv podolgo vreme, toj ne se soglasi,
21 tuku se prosti so niv i re~e:
„Bezdrugo praznikot {to ide treba da
go pominam vo Erusalim. Ako dade Bog,
pak }e dojdam kaj vas.” I otplovi od
Efes. I Akila i Priskila ostanaa tamu.
22 Koga sleze vo Kesarija, otide vo
Erusalim da ja pozdravi crkvata i potoa zamina za Antiohija.
23 Otkako prestojuva{e tamu nekoe
vreme, trgna na pat i gi obikoli po red
predelite na Galatija i Frigija i gi
utvrduva{e site u~enici.
18
Apolos vo Efes i Korint
I dojde vo Efes nekoj si Judeec, po
ime Apolos, rodum od Aleksandrija.
Toj be{e krasnore~iv ~ovek, upaten vo
Pismata.
25 Be{e pou~en vo patot Gospodov i so
rasplamnat duh, zboruva{e i pou~uva{e pravilno za Gospod, iako znae{e samo za Jovanovoto kr{tenie.
26 Toj po~na da zboruva smelo vo sinagogata. Koga go slu{naa Akila i Priskila, go primija kaj niv i mu go izlo`ija patot Gospodov poto~no.
27 A koga toj saka{e da zamine za
Ahaja, bra}ata se obratija so pismo do
tamo{nite u~enici, za da go primat; i
toj koga stigna tamu, mnogu im pomogna
na vernicite preku blagodatta,
24
167
DELA NA APOSTOLITE
28
9,20
17,3
18,5
19,4
bidej}i silno gi pobiva{e Judejcite pred celiot narod, doka`uvaj}i preku Pismata deka Isus e Hristos.
28
19
Pavle vo Efes
Dodeka Apolos be{e vo Korint,
Pavle otkako mina niz gornite
zemji, dojde do Efes. Tamu sretna nekoi
u~enici,
2 i im re~e: „Koga poveruvavte, pri6
2,4.38 mivte li Duh Sveti?” A tie mu odgovo8,16-17 rija: „Nie ne sme ni slu{nale deka ima
10,44.46-48
Duh Sveti.”
3 Toj im re~e: „A kako bevte krste8
9,20
ni?” Tie odgovorija: „So Jovanovoto
14,1
kr{tenie.”
12
4 Pavle re~e: „Jovan kr{teva{e so
5,16
pokajno kr{tevawe, velej}i mu na narodot da veruva vo Onoj, Koj ide po nego,
odnosno vo Isus Hristos.”
5 Koga go slu{naa toa, tie se krstija
vo imeto na Gospoda Isusa.
6 I koga Pavle gi polo`i racete nad
niv, sleze Duhot Sveti na niv. Toga{
tie po~naa da zboruvaat na razni jazici
i da prorokuvaat.
7 A vkupno bea okolu dvanaeset du{i.
1,5
10,37
13,24
Lk 3,3.
15-18
Pavle propoveda vo Efes
8 Potoa Pavle vleze vo sinagogata, i
tuka tri meseci smelo propoveda{e i
raspravaj}i gi uveruva{e za carstvoto
Bo`jo.
9 No, bidej}i ima{e nekoi `estoki
protivnici na verata, koi govorea lo{o za patot Gospodov pred narodot,
Pavle se oddeli od niv, gi odvoi u~enicite i sekojdnevno rasprava{e vo u~ili{teto na nekoj si Tiran.
10 Toa trae{e celi dve godini, taka
{to site `iteli na Azija, kako Judejcite, taka i Elinite, mo`ea da go slu{aat slovoto za Gospod Isus.
Sinovite na Skeva
A Bog prave{e mnogu ~udesa preku
racete Pavlovi,
12 taka {to vrz bolnite polagaa krpi
i {amiv~iwa za pot, {to go bea doprele negovoto telo, i bolestite gi napu{taa, a zlite duhovi izleguvaa od
niv.
11
Nekoi, pak, od Judejcite koi lutaa 13
naokolu i gi isteruvaa zlite duhovi, se 16,16-18
obidoa da go povikaat imeto na Gospod 17
Isusa nad onie koi bea obzemeni so de- 2,43
5,5.11
moni, i velea: „Ve zakolnuvame vo Isus,
22
Kogo Go propoveda Pavle!”
14 Toa go pravea sedumte sinovi na 1 Kor 4,17
Fil 2,19
judejskiot prvosve{tenik Skeva.
15 A lo{iot duh odgovori i re~e:
„Isus Go poznavam i Pavle go znam; no
koi ste vie?”
16 I skokna na niv ~ovekot, vo kogo
ima{e lo{ duh, i, otkako gi sovlada,
poka`a protiv niv takva sila, {to tie,
goli i raneti, pobegnaa od taa ku}a.
17 Za toa razbraa site Judejci i Elini, koi `iveeja vo Efes, i site niv gi
spopadna strav; i imeto na Gospoda
Isusa se veli~a{e.
18 I mnogumina od vernicite doa|aa,
ta se ispoveduvaa i gi otkrivaa svoite
dela.
19 A mnozina od onie, koi pravea magii, sobiraj}i gi knigite svoi, gi gorea
pred site; duri ja presmetaa i nivnata
cena i najdoa deka ~inat do pedeset iljadi srebrenici.
20 Taka mo}no raste{e i se zasiluva{e slovoto Gospodovo.
13
Buntot vo Efes
i zaminuvaweto na Pavle
21 A koga se svr{i toa, Pavle naumi,
otkako }e ja mine Makedonija i Ahaja,
da odi vo Erusalim, pa re~e: „[tom }e
bidam tamu, }e treba da go vidam Rim.”
22 I prati vo Makedonija dvajca svoi
prislu`nici - Timotej i Erast, a sam
ostana izvesno vreme vo Azija.
23 Vo toa vreme se sozdade golem bunt
protiv patot Gospodov:
24 nekoj si zlatar, po ime Dimitrij,
koj prave{e srebreni hramovi za Artemida i na zanaet~iite im ovozmo`uva{e so toa ne mala zarabotuva~ka,
25 gi povika niv, a i drugi rabotnici
koi rabotea okolu takvi raboti, i im
re~e: „Drugari, poznato vi e deka od taa
rabota zavisi na{ata blagosostojba.
26 A, gledate i slu{ate deka ne samo
vo Efes, tuku skoro vo cela Azija, toj
Pavle ubedi i zavede dosta narod, velej-
168
DELA NA APOSTOLITE
27 }i deka ne se bogovi onie {to se pravat
so ~ove~ki race.
27 Zatoa postoi opasnost ne samo
37
16,20 na{iot zanaet da bide prezren, tuku i
hramot na velikata bo`ica Artemida
da se smeta za bezvreden, i da zagine veli~ieto na onaa, koja ja po~ituva cela
Azija i vselenata.”
28 Koga go slu{naa toa, se ispolnija
so gnev, i po~naa da izvikuvaat velej}i:
„Velika e Artemida Efeska!”
29 I celiot grad se pobuni; ednodu{no se vtr~aa vo teatarot, vle~ej}i gi so
sebe Makedoncite Gaj i Aristarh, Pavlovite sopatnici.
30 A koga Pavle saka{e da vleze me|u
narodot, u~enicite ne go pu{tija.
31 Isto taka i nekoi od aziskite na~alnici, bidej}i mu bea prijateli, ispratija kaj nego i go molea da ne se
pojavuva vo teatarot.
32 I taka, edni izvikuvaa edno, drugi
- drugo; za{to me|u nasobranite vladee{e bezredie, i pove}eto od niv ne
znaeja za {to se be{e sobral narodot.
33 Po predlog na Judejcite be{e izvikan me|u narodot Aleksandar. Aleksandar dade znak so raka, sakaj}i da odr`i
odbramben govor pred narodot.
34 No koga doznaa deka e Judeec, site
izvikaa vo eden glas i po~naa da vikaat
okolu dva ~asa: „Velika e Artemida
Efeska!”
35 A gradskiot pisar, koga go smiri
narodot, re~e: „Lu|e efesci, koj ~ovek
ne znae deka gradot Efes e ~uvar na velikata bo`ica Artemida i nejziniot
kip padnat od neboto?
36 [tom e toa, pak, nesporno, vie treba da bidete mirni i da ne pravite
ni{to nepromisleno.
37 A vie ste gi dovele ovie lu|e, koi
nitu hramot na Artemida go ograbile,
nitu, pak, bo`icata va{a ja hulat.
38 Ako, pak, Dimitrij i zanaet~iite,
{to se so nego, imaat ne{to protiv
nekogo, za toa postojat sudski sobiri, a
ima i prokonzuli: neka se tu`at edni
so drugi.
39 Ako, pak, ne{to drugo barate, toa
}e bide re{eno vo zakonskoto sobranie.
40 Za{to postoi opasnost da bideme
obvineti za bunt poradi dene{nava ra16,19
bota, bidej}i nema nikakva pri~ina, so 20,1
Kor 2,
koja mo`eme da go opravdame ovoj so- 212-13
bir.” [tom go re~e toa, go raspu{ti
3
sobirot.
21,27
Patuvaweto na Pavle vo
Makedonija i Grcija
20
23,12-22
1 Kor 16,
5-7
2 Kor 2,
12-13
Koga stivna vrevata, Pavle gi
povika u~enicite i, otkako im 6
dade upatstva, se prosti so niv i trgna 21,4
28,14
na pat kon Makedonija.
2 A koga gi mina onie mesta i im dade 10
Mk 5,35-43
mnogu upatstva na vernite, toj pristigna vo Grcija;
3 tamu ostana tri meseci. I bidej}i
Judejcite napravija zagovor protiv
nego, koga saka{e da otplovi za Sirija,
toj re{i da se vrati preku Makedonija.
4 Do Azija go pridru`uva{e Sosipatar Pirov od Verija a od solunjanite
Aristarh i Sekund, Gaj od Derva i Timotej, i azijcite Tihik i Trofim.
5 Tie otidoa porano i n# ~ekaa vo
Troada.
6 A nie otplovivme od Filipi po
dnite na Beskvasnici i za pet dena
pristignavme vo Troada kaj niv, kade
{to pominavme sedum dena.
^udoto so Eftih vo Troada
I vo prviot den na sedmicata, koga
se sobravme da prekr{ime leb, Pavle,
bidej}i na drugiot den saka{e da trgne,
rasprava{e so niv i go prodol`i slovoto do polno}.
8 Vo gornata odaja, kade {to se bevme
sobrale, ima{e dosta svetilki.
9 A edno mom~e, po ime Evtih, sede{e
na eden prozorec, i, sovladano od dlabok son, dodeka Pavle zboruva{e mnogu,
se pomrdna vo sonot i padna od tretiot
kat, i go dignaa mrtvo.
10 Pavle, pak, {tom sleze, se spu{ti
vrz nego, go pregrna i re~e: „Ne sozdavajte nemir, za{to du{ata negova u{te
e vo nego!”
11 A potoa, otkako se ka~i gore, prekr{i leb, go proba i zboruva{e dolgo,
duri do zori, a potoa otpatuva.
12 Toga{ go dovedoa mom~eto `ivo i
toa mnogu gi ute{i.
7
169
DELA NA APOSTOLITE
18
18,19
19,10
Patuvaweto od Troada vo Milit
Nie otidovme porano so korab i otplovivme
vo Asos, od kade {to imavme
19
2 Kor 1,8 namera da go zememe Pavle, za{to saka11,24
{e tamu da patuva pe{. Taka ni be{e
1 Sol 1,5
pora~al.
21
14 Koga se sretna so nas vo Asos, go ze19,10
1 Sol dovme vo korabot i dojdovme vo Miti2,10.12
lina.
15 A koga otplovivme ottamu, na vto24
26,16-18 riot den zastanavme sproti Hios, a
1 Kor 9,
24-27 sledniot den stignavme vo Samos i,
Fil 1,23
otkako prestojuvavme vo Trogilija, na
3,12
2 Tim 4,7 vtoriot den dojdovme vo Milit.
16 Vo toa vreme Pavle re{i da pomine pokraj Efes, ta da ne se zadr`i mnogu vo Azija, za{to se brza{e da bide vo
Erusalim na denot na Pedesetnica.
13
Pavle se obra}a
do stare{inite vo Efes
No od Milit prati vo Efes da gi
povika crkovnite stare{ini.
18 I koga dojdoa kaj nego, toj im re~e:
„Vie znaete deka od prviot den, otkako
dojdov vo Azija, go minuvav vremeto so
vas,
19 slu`ej}i Mu na Gospod so golema
poniznost i mnogu solzi, vo isku{enija, {to mi se slu~uvaa zaradi lo{ite
zamisli na Judejcite;
20 deka ne propu{tiv da vi soop{tam
ni{to od ona {to e polezno i da ve
pou~uvam na javni mesta i po ku}ite,
21 svedo~ej}i im seriozno i na Judejcite i na Elinite za pokajanie pred
Boga i vera vo na{iot Gospod Isus
Hristos.
22 I ete, sega, pottiknat od Duhot,
odam vo Erusalim, ne znaej}i na {to }e
naidam tamu,
23 osven za ona, koe Duhot Sveti go
posvedo~i po site gradovi, velej}i deka
me ~ekaat okovi i maki.
24 No jas ne se gri`am za ni{to, nitu,
pak, mi e mil `ivotot, dovolno e samo
da stignam do krajot na patot i slu`bata {to ja primiv od Gospod Isus, da go
posvedo~am Evangelieto na Bo`jata
blagodat.
17
I sega, ete, jas znam deka nema ve}e
da go vidite liceto moe site vie, me|u
koi odev i go propovedav carstvoto
Bo`jo.
26 Zatoa vo dene{niov den vi svedo~am deka sum ~ist od krvta na site,
27 bidej}i ne propu{tiv da vi ja soop{tam vo celost voljata Bo`ja.
28 Gri`ete se, pak, za sebe i za celoto
stado, vo koe Duhot Sveti ve postavi za
episkopi, za da bidete pastiri na crkvata na Gospod i Bog, koja ja pridobi
Toj so Svojata krv.
29 Bidej}i znam deka po moeto zaminuvawe }e se vturnat me|u vas luti volci,
koi nema da go {tedat stadoto;
30 a i od vas samite }e proizlezat lu|e, {to }e zboruvaat iskriveno, za da gi
odvle~at u~enicite zaedno so sebe.
31 Zatoa bidete budni i pomnete deka
celi tri godini dewe i no}e ne prestanuvav so solzi da pou~uvam sekogo od
vas.
32 A sega, bra}a, ve predavam na Boga
i na slovoto od Negovata blagodat; Toj
mo`e da ve unapredi podobro i da vi
dade nasledstvo me|u site posveteni.
33 Od nikogo ne pobarav ni srebro, ni
zlato, nitu, pak, obleka;
34 sami znaete deka za potrebite moi
i na onie {to bea so mene, mi poslu`ija ovie moi race.
35 So s# vi poka`av deka taka treba da
se trudite i da im pomagate na nemo}nite, a isto taka i da gi pomnite zborovite na Gospod Isus, za{to Toj Sam
re~e: ‚Pobla`eno e da se dava, otkolku
da se primi.'”
36 Koga go re~e toa klekna na kolena
i zaedno so site se mole{e.
37 Toga{ site pla~ea mnogu i gu{kaj}i go Pavle okolu vratot, go celivaa,
38 na`aleni najmnogu od zborot {to
re~e deka nema ve}e da go vidat liceto
negovo. I go ispratija do korabot.
25
Pavle se vra}a vo Erusalim
21
I {totuku se oddelivme od niv
otplovivme. Plovej}i stignavme
pravo vo Kos, a na vtoriot den vo Rodos,
i ottamu vo Patara.
25
19,8
28,31
26
18,6
27
20,20
28
Ps 73,1-2
1 Ptr 2,9
29
Mt 7,15
Jn 10,12
30
Gal 4,17
2 Tim 4,1-4
1 Jn 2,19
31
Mk 13,35
2 Kor 2,4
1 Sol 2,11
32
14,23
15,40
Efes 2,
20-22
1 Ptr 1,5
33
18,3
1 Sol 2,9
37
1 Kor
16,20
170
DELA NA APOSTOLITE
21,3
11,19
Mk 3,8
Lk 6,17
4
20,22-23
6
20,36-37
8
6,5
8,40
18,22
10
11,28
11
20,23
Lk 18,32
13
5,41
20,24
Lk 21,12
14
Lk 22,42
Tamu otkako najdovme korab, koj
zaminuva{e za Fenikija, se ka~ivme i
otplovivme.
3 [tom go nayrevme Kipar i go ostavivme odlevo, zaplovivme kon Sirija.
Se simnavme vo Tir, za{to tamu treba{e korabot da se rastovari.
4 I koga gi najdovme u~enicite, tamu
ostanavme sedum dena. Tie, pottiknati
od Duhot, mu velea na Pavle da ne vleguva vo Erusalim.
5 A koga izminaa denovite, izlegovme
i trgnavme na pat, a site n# ispra}aa so
`enite i decata s# do krajot od gradot.
Na bregot, pak, padnavme na kolena i se
pomolivme.
6 I {tom se prostivme eden so drug,
vlegovme vo korabot, a tie se vratija
doma.
7 A nie go zavr{ivme ploveweto od
Tir i stignavme vo Ptolemaida. Tamu
gi pozdravivme bra}ata i kaj niv ostanavme eden den.
8 Utredenta, Pavle i nie koi bevme so
nego, otpatuvavme i dojdovme vo Kesarija. Tamu vlegovme vo ku}ata na Filip
blagovesnikot, koj be{e eden od sedumminata |akoni, i ostanavme kaj nego.
9 Toj ima{e ~etiri }erki devici, koi
prorokuvaa.
10 Nie prestojuvavme kaj niv mnogu
dni. Toga{ od Judeja sleze eden prorok,
po ime Agav;
11 i koga dojde kaj nas, go zede Pavloviot pojas, pa gi vrza racete svoi i nozete i re~e: „Toa go veli Duhot Sveti;
taka }e go vrzat Judejcite vo Erusalim
onoj ma`, na kogo {to mu pripa|a ovoj
pojas, i }e go predadat vo racete na neznabo{cite.”
12 [tom go ~uvme toa, i nie i tamo{nite go molevme da ne se ka~uva vo Erusalim.
13 No Pavle odgovori: „[to pravite,
ta pla~ete i go na`aluvate srceto moe?
Jas sum gotov ne samo da bidam vrzan,
tuku i da umram vo Erusalim za imeto
na Gospod Isus.”
14 A bidej}i toj ne se premisli, nie
zamolknavme i rekovme: „Neka bide
voljata Gospodova!”
2
Otkako izminaa denovite se pod- 19
gotvivme za pat i se iska~ivme vo Eru- 15,3-4.12
salim.
21
16 So nas dojdoa i nekoi u~enici od Gal 5,1
Kesarija, koi n# odvedoa kaj nekoj si 24
Mnason, od Kipar, u~enik od samiot 18,18
po~etok. Kaj nego treba{e da prestoju- 1 Kor 9,20
vame na gosti.
15
Pavle vo poseta kaj Jakov
Koga pristignavme vo Erusalim,
bra}ata n# primija so radost.
18 Na vtoriot den Pavle vleze so nas
kaj Jakov; dojdoa i site stare{ini.
19 I otkako gi pozdravi, Pavle im
raska`a s# po red {to napravil Bog
me|u neznabo{cite preku negovata
slu`ba.
20 A tie, koga slu{naa, Go slavea Boga
i mu rekoa: „Gleda{, brate, kolku desetici iljadi Judejci poveruvaa, i site
tie stanaa revnosni privrzanici na Zakonot.
21 A za tebe mnogu im e zboruvano
deka gi u~i{ site Judejci, koi se me|u
neznabo{cite, da otstapuvaat od Mojsej, velej}i im da ne gi obrezuvaat ~edata svoi, i da ne postapuvaat po obi~aite.
22 I {to da se pravi sega? Bezdrugo }e
dojde mnogu narod, za{to }e slu{nat
deka si do{ol.
23 Napravi, pak, {to ti velime: kaj
nas ima ~etvorica ma`i, koi se pod
zavet.
24 Zemi gi, o~isti se so niv i plati
im da si gi istri`at glavite, i site da
razberat deka ona {to go slu{nale za
tebe, ne e ni{to, tuku deka i ti sam `ivee{ spored Zakonot i go pazi{.
25 A za neznabo{cite {to poveruvaa
nie pi{avme, otkako re{ivme, da ne pazat ni{to takvo, tuku samo da se vozdr`uvaat od idolski `rtvi, od krv, od
udaveno i od bludstvo.”
26 Toga{ Pavle gi zede tie lu|e, i, otkako se o~isti so niv, na vtoriot den
vleze vo hramot i go objavi denot, vo koj
se navr{uvaat denovite na o~istuvaweto i vo koj }e se prinese `rtva za sekogo od niv.
17
171
DELA NA APOSTOLITE
27
Mt 26,59
29
20,4
2 Tim 4,20
36
Lk 23,18
38
5,36-37
39
9,11
22,3
Pavle uapsen vo hramot
27 A koga treba{e da se svr{at sedumte dena, aziskite Judejci, {tom go vidoa vo hramot go pobunija celiot narod
i stavija race na nego,
28 vikaj}i: „Lu|e Izrailci, pomognete! Ovoj ~ovek nasekade u~i protiv narodot, protiv Zakonot, protiv ova mesto; a osven toa u{te i Elini vovede vo
hramot, ta go oskverni ova sveto mesto.”
29 Bidej}i pred toa vo gradot go bea
videle so efesjanecot Trofim i mislea
deka Pavle go vovel vo hramot.
30 Celiot grad se razdvi`i, i narodot
se nasobra. I koga go fatija Pavle, go
izvlekoa nadvor od hramot; i vedna{
vratata be{e zatvorena.
31 I koga sakaa da go ubijat, pristigna
vest do zapovednikot na ~etata deka cel
Erusalim se pobunil.
32 A toj vedna{ zede vojnici i oficeri i se spu{ti kon niv; tie, koga gi vidoa zapovednikot i vojnicite, prestanaa da go tepaat Pavle.
33 Toga{ zapovednikot se pribli`i,
go fati i zapoveda da go vrzat so dvojni
lanci, pa pra{a: koj e toj i {to
napravil?
34 Od narodot edni vikaa edno, drugi drugo. A toj ne mo`ej}i da ja doznae
vistinata poradi silnata vreva, zapoveda da go odvedat vo tvrdinata.
35 A koga stignaa do skalite, vojnicite treba{e da go nosat, poradi nasilieto od narodot;
36 bidej}i mnogu narod gi slede{e i
vika{e: „Pogubi go!”
Pavle ja iska`uva svojata odbrana
37 Koga sakaa da go vovedat vo tvrdinata, Pavle mu re~e na zapovednikot:
„Mo`am li da ti ka`am ne{to?” A toj
re~e: „Zarem znae{ gr~ki?
38 Ne si li ti onoj Egip}anin, koj
pred nekolku dni krena bunt i odvede
vo pustina ~etiri iljadi ma`i razbojnici?”
39 A Pavle odgovori: „Jas sum Judeec
od Tars, gra|anin na toj mo{ne poznat
grad; te molam, dozvoli da mu progovoram na narodot.”
A koga zapovednikot go dopu{ti
toa, Pavle zastana na stapalata, mu
mavna so raka na narodot, i, otkako nastana dlaboka ti{ina, po~na da zboruva
na evrejski, velej}i go slednovo:
„Ma`i bra}a i tatkovci! Poslu{ajte ja sega mojata odbrana
pred vas.”
2 A koga slu{naa deka im zboruva na
evrejski jazik, u{te pove}e zamolknaa.
Toga{ toj re~e:
3 „Jas sum Judeec, rodum od Tars
Kilikiski, no vospitan vo ovoj grad kaj
nozete Gamaliilovi, pou~en to~no spored Zakonot na tatkovcite i revnitel
za Boga, kako {to ste i vie site denes.
4 Do smrt gi gonev jas privrzanicite
na toa u~ewe, vrzuvaj}i i predavaj}i vo
zatvor i ma`i i `eni.
5 Za toa mo`e da posvedo~i prvosve{tenikot i celoto stare{instvo. Od niv
primav i pisma za bra}ata i odev vo Damask, da gi dovedam vo Erusalim i onie
koi bea tamu vrzani, za da bidat kazneti.
40
22
Pavle raska`uva za svoeto
obra}awe
(Dela 9,1–19; 26,12–18)
No, koga bev na pat i nabli`iv kon
Damask, okolu pladne, odedna{ od neboto me osvetli silna svetlina.
7 Jas padnav nazemi i slu{nav glas,
koj mi zboruva{e: ‚Savle, Savle, zo{to
Me goni{?'
8 Jas, pak, odgovoriv: ‚Koj si ti, Gospodi?' A Toj mi re~e: ‚Jas sum Isus od
Nazaret, Kogo ti Go goni{.'
9 Onie, koi bea so mene, ja vidoa svetlinata i se upla{ija; no glasot na
Onoj, Koj mi zboruva{e, ne go slu{naa.
10 Toga{ rekov: ‚[to da pravam, Gospodi?', A Gospod mi re~e: ‚Stani i odi
vo Damask, i tamu }e ti bide re~eno s#,
{to ti e odredeno da pravi{.'
11 I bidej}i od bolskotot na taa svetlina ne mo`ev da gledam, me povedoa za
raka onie, koi bea so mene, i taka me
odvedoa vo Damask.
12 A nekoj si Ananija, ma` blago~estiv spored Zakonot, so dobro ime me|u
site Judejci vo Damask,
6
40
12,17
13,16
22,3
1 Let 28,9
Gal 1,14
Fil 3,6
4
8,3
9,1-2
1 Kor 15,9
Gal 1,13.23
5
26,9-11
8
2,22
172
DELA NA APOSTOLITE
14
3,14
7,52
Gal 1,15
20
7,58
21
Er 1,5
22
21,36
25,24
25
16,37
dojde kaj mene, zastana i mi re~e:
‚Brate Savle, progledaj!' I jas vo toj
mig progledav i poglednav kon nego.
14 Toj mi re~e: ‚Bog na na{ite tatkovci te opredelil da ja poznae{ Negovata
volja, da Go vidi{ Pravednikot i da
slu{ne{ glas od ustata Negova,
15 za{to }e Mu bide{ svedok pred site lu|e za ona {to si videl i slu{nal.
16 I sega, zo{to se zadr`uva{? Stani, krsti se i o~isti gi grevovite svoi,
povikuvaj}i go imeto na Gospod Isus.'
13
Pavle raska`uva kako bil ispraten
kaj onie koi ne se Judejci
17 A koga se vrativ vo Erusalim i se
molev vo hramot, tokmu koga bev vo
zanes,
18 Go vidov kako mi veli: ‚Pobrzaj, izlezi od Erusalim poskoro, za{to nema
da go primaat tvoeto svedo{tvo za Mene!'
19 Jas, pak, odgovoriv: ‚Gospodi, tie
znaat deka jas gi zatvorav i biev po sinagogite onie, koi veruvaa vo Tebe;
20 i koga se proliva{e krvta na Stefan, Tvojot svedok, tamu stoev i jas i go
odobruvav negovoto ubistvo, pazej}i gi
ali{tata na onie {to go ubivaa.'
21 I mi re~e: ‚Odi! Jas te pra}am daleku - kaj neznabo{cite.'”
Pavle i rimskiot zapovednik
I s# do ovoj zbor tie go slu{aa, no
potoa go izdignaa glasot svoj i po~naa
da vikaat: „Trgni go od zemjata takov!
Toj ne treba da `ivee!”
23 I bidej}i tie vrevea, mavtaa so
ali{tata svoi, ta krevaa prav vo vozduhot,
24 zapovednikot naredi da go vodat vo
tvrdinata i pora~a da go ispituvaat so
kam{ikuvawe, za da doznae zo{to taka
vikaat protiv nego.
25 No, koga go rastegnaa so remewa za
da go kam{ikuvaat, Pavle mu re~e na
stotnikot, koj stoe{e tamu: „Zar vi e
dozvoleno da kam{ikuvate rimski gra|anin, i toa bez presuda?”
26 Koga go slu{na toa stotnikot, otide da go izvesti zapovednikot, pa mu re~e: „[to misli{ da pravi{? Ovoj ~ovek e rimski gra|anin!”
22
Toga{ zapovednikot se pribli`i
do nego i re~e: „Ka`i mi, rimski gra|anin li si ti?” Toj odgovori: „Da.”
28 A zapovednikot re~e: „Toa gra|ansko pravo jas sum go steknal za mnogu
golemi pari.” Pavle pak re~e: „A jas
sum se rodil kako takov.”
29 I vedna{ otstapija od nego onie,
koi sakaa da go ispituvaat. A zapovednikot, koga dozna deka e toj rimski gra|anin, se upla{i za{to go be{e vrzal.
27
Pavle pred vrhovniot sud
Na vtoriot den, koga saka{e da doznae za {to vsu{nost go obvinuvaat Judejcite, go oslobodi od okovite i zapoveda da dojdat prvosve{tenicite i celiot niven Sinedrion, pa go dovede
dolu Pavle i go ispravi pred niv.
Pavle go vperi svojot pogled
kon Sinedrionot i re~e: „Lu|e
bra}a! Do onoj den so naj~ista sovest
pred Boga `iveev!”
2 A prvosve{tenikot Ananija na
onie, {to stoeja pred nego, im zapoveda
da go udrat po ustata.
3 Toga{ Pavle mu re~e: „Bog tebe }e
te udri, yidu varosan! Ti sedi{, za da
me osudi{ spored Zakonot, a zapoveda{
da me bijat protiv Zakonot!”
4 A onie {to stoeja pred nego, rekoa:
„Bo`jiot prvosve{tenik li go navreduva{?”
5 Pavle odgovori: „Ne znaev, bra}a,
deka toj e prvosve{tenik; bidej}i e napi{ano: ‚Na~alnikot na tvojot narod
da ne go zloslovuva{.'”
6 A koga dozna Pavle deka eden del od
niv se sadukei, a drugiot - farisei, izvika vo Sinedrionot: „Lu|e bra}a! Jas
sum farisej, sin na farisej; za nade`
vo voskresenie na mrtvite mi se sudi!”
7 Koga go ka`a toa, nastana raspravija me|u fariseite i sadukeite, i mnozina od narodot se razdvoija.
8 Za{to sadukeite velat deka nema ni
voskresenie, ni angel, ni duh; a fariseite go priznavaat i ednoto i drugoto.
9 Nastana golema vreva; i stanaa
kni`nicite od farisejskata strana i
po~naa da se prepiraat, velej}i: „Ni{to lo{o ne nao|ame vo ovoj ~ovek; ako,
30
23
23,1
24,16
2 Kor 1,12
2
Jn 18,22-23
3
Mt 23,27
5
2 Mojs
22,28
6
Fil 3,5
8
Mt 22,23
173
DELA NA APOSTOLITE
11 pak, nemu mu zboruval duh ili angel,
toga{ da ne Mu se protivime na Boga.”
10 I bidej}i nastana golema me{ani12 ca, zapovednikot, upla{en da ne go ras9,23-29
25,3 trgnat Pavle, im zapoveda na vojnicite
da slezat i da go grabnat od niv i da go
odvedat vo tvrdinata.
11 No}ta mu se javi Gospod i mu re~e:
„Ne pla{i se, Pavle! I kako {to svedo~e{e za Mene vo Erusalim, taka }e
treba da svedo~i{ i vo Rim.”
18,9
28,16-31
Zaverata na Judejcite
protiv Pavle
12 A koga osamna, nekoi od Judejcite
se dogovorija, se zakolnaa so zakletva i
si rekoa da ne jadat, nitu da pijat dodeka ne go ubijat Pavle.
13 Ima{e pove}e od ~etirieset ma`i
{to dadoa takva zakletva.
14 Pa otidoa kaj prvosve{tenicite i
stare{inite i rekoa: „Kletva si kladovme ni{to da ne kasneme dodeka ne go
ubieme Pavle.
15 Zatoa vie od Sinedrionot soop{tete mu sega na zapovednikot da go dovede
utre dolu pred nas, nebare }e sakate poto~no da go razgledate negovoto delo; a
nie, pred da nabli`i, }e bideme gotovi
da go ubieme.”
16 Koga slu{na za zasedata sinot na
Pavlovata sestra, otide, vleze vo tvrdinata i mu ka`a na Pavle.
17 A Pavle povika eden stotnik i mu
re~e: „Odvedi go ova mom~e kaj zapovednikot, za{to ima ne{to da mu ka`e.”
18 I toj go zede, go odvede kaj zapovednikot i re~e: „Zatvorenikot Pavle me
povika i zamoli ova mom~e da go dovedam kaj tebe, za{to imalo ne{to da ti
ka`e.”
19 Zapovednikot go fati za raka, zastana so nego na strana i go pra{a:
„[to ima{ da mi ka`e{?”
20 A toa re~e: „Judejcite se dogovorija da te molat da go odvede{ utre Pavle
dolu pred Sinedrionot, nebare }e sakaat poto~no da go ispituvaat ne{to vo
vrska so negovoto delo.
21 No ti ne im veruvaj, za{to }e go ~ekaat ~etirieset, a i pove}e od ~etiri9 23,23. Okolu 21 ~asot.
eset nivni lu|e, {to se zakolnale da ne 29
jadat, nitu da pijat, s# dodeka ne go ubi- 18,15
25,18-19
jat; i sega se ve}e gotovi, ~ekaat samo
30
da im veti{.”
22 Toga{ zapovednikot go isprati 28,18
Lk 23,15
mom~eto i mu pora~a: „Nikomu ne ka34
`uvaj deka si mi go ka`al ova!”
Lk 23,6
Pavle ispraten
kaj upravitelot Feliks
Potoa povika dvajca stotnici i
re~e: „Prigotvete mi dveste vojnici,
sedumdeset kowanici i dveste strelci,
za da trgnat za Kesarija vo tretiot ~as9
no}eska;
24 i prigotvete dobici, za da go ka~at
Pavle i da go odvedat do namesnikot
Feliks!”
25 Napi{a i pismo so ovaa sodr`ina:
26 „Klavdij Lisij ispra}a pozdrav do
mnogupo~ituvaniot namesnik Feliks.
27 Ovoj ~ovek bea go fatile Judejcite
i sakaa da go ubijat; jas se pojaviv so
vojska i go odzedov, bidej}i razbrav deka e rimski gra|anin.
28 I sakaj}i da ja doznaam pri~inata,
poradi koja go obvinuvaat, go izvedov
pred nivniot Sinedrion,
29 i doznav deka go obvinuvaat po pra{awe od nivniot Zakon, no deka nema
nikakva vina, poradi koja bi zaslu`il
smrt ili okovi.
30 I bidej}i mi be{e soop{teno deka
Judejcite namislile lo{o protiv toj
~ovek, jas go prativ vedna{ kaj tebe, otkako im pora~av i na obvinitelite da
ka`at pred tebe {to imaat protiv nego. Bidi zdrav!”
31 I taka, vojnicite go zedoa Pavle, i
onaka kako {to im be{e zapovedano, go
odvedoa no}e vo Antipatrida.
32 A na vtoriot den se vratija vo tvrdinata, otkako gi ostavija kowanicite
da odat so nego.
33 Onie {to vlegoa vo Kesarija i mu
go predadoa pismoto na namesnikot, mu
go pretstavija i Pavle.
34 Namesnikot go pro~ita pismoto i
pra{a od koj kraj e toj, i otkako razbra
deka e od Kilikija, re~e:
23
174
DELA NA APOSTOLITE
24,1
„]e te soslu{am, koga }e dojdat i
tvoite obviniteli.” I zapoveda da go
2 dr`at pod stra`a vo dvorot Irodov.
Pavle ja iska`uva svojata
odbrana pred Feliks
No ti priznavam deka spored u~eweto, koe tie go narekuvaat eres, Mu
slu`am na Boga na na{ite tatkovci,
deka veruvam vo s# {to e napi{ano vo
Zakonot i vo Prorocite,
15 deka se nadevam na Boga, deka }e
ima voskresenie na mrtvite, na pravednite i na nepravednite, koe i tie sami
go o~ekuvaat.
16 A zatoa i sam se trudam sekoga{ da
imam ~ista sovest pred Boga i pred
lu|eto.
17 Po mnogu godini dojdov da mu donesam na mojot narod milostina i prinosi.
18 Toga{, koga se bev o~istil, me najdoa vo hramot, ni so narod, nitu so nemir,
19 nekoi aziski Judejci, koi treba{e
da se pretstavat pred tebe i da me obvinat, ako imaat ne{to protiv mene.
20 Ili, pak, tie sami da ka`at dali
vo mene na{le nekakva nepravda, koga
se bev javil pred Sinedrionot, 21 osven samo ovie zborovi, koi, zastanat pred niv, glasno gi izgovoriv: ‚Zaradi voskresenieto na mrtvite me sudite vie denes.'”
22 Koga go slu{na toa Feliks, toj go
odlo`i deloto, bidej}i dobro znae{e za
toa u~ewe, i re~e: „]e go razgledam deloto koga }e dojde zapovednikot Lisij.”
23 I mu zapoveda na stotnikot da go
pazi Pavle, no da mu dava izvesna sloboda, i da ne zapira nikogo od negovite
bliski da mu slu`at, ili da doa|aat kaj
nego.
Namesnikot mu dade znak na Pavle
da zboruva, a toj odgovori: „Bidej}i
znam deka od pred mnogu godini si mu
sudija na ovoj narod, so poslobodno srce
}e zboruvam vo moja odbrana.
11 Ti mo`e{ da doznae{ deka nema
pove}e od dvanaeset dena otkako se iska~iv vo Erusalim na poklonenie.
12 No ne me najdoa nitu vo hramot nekomu da zboruvam, ili bunt da krevam
me|u narodot, ni po sinagogite, nitu,
pak, vo gradot.
13 Nitu, pak, tie mo`at da go doka`at
ona {to sega ti zboruvaat za mene.
Po nekolku dena dojde Feliks so
`enata svoja Druzila koja be{e Judejka,
pa go povika Pavle i slu{a{e od nego
za verata vo Hristos Isus.
25 A koga Pavle zboruva{e za pravda,
za vozdr`uvawe i za idniot sud, Feliks
se upla{i i odgovori: „Sega odi si, a
koga }e najdam vreme, }e te povikam.”
26 Pri ova se nadeva{e deka Pavle }e
mu dade pari za da go pu{ti; zatoa ~esto go povikuva{e i razgovara{e so nego.
35
25,2
24,10
Obvinuvaweto na Judejcite
protiv Pavle
4
26,2-3
24
Po pet dena sleze prvosve{tenikot Ananija so stare{inite i
6,13-14
25,8
so nekoj si govornik Tertil, pa izlegoa
10 pred namesnikot, obvinuvaj}i go Pavle.
2 A koga go povikaa Pavle, Tertil
24,4
26,2
po~na da go obvinuva, velej}i:
3 „Sekoga{ i nasekade so golema bla11
20,16
godarnost priznavame deka preku tebe,
mnogupo~ituvan Felikse, kaj nas ima
poln mir, a preku gri`ite tvoi - na
ovoj narod mu se deli vistinska pravda.
4 No, za da ne ti odzememe mnogu vreme, te molam da n# islu{a{ nakratko
so tvojata krotost.
5 Utvrdivme deka ovoj ~ovek e ~uma i
deka kreva buntovi protiv site Judejci
po vselenata i deka e predvodnik na
nazarejskata eres.
6 Toj se obide duri i hramot da go oskverni. Zatoa nie go fativme i sakavme
da mu sudime spored na{iot Zakon;
7. no zapovednikot Lisij dojde i so
golema sila go istrgna od racete na{i,
i go isprati kaj tebe,
8 otkako zapoveda i nie, negovite obviniteli, da dojdeme kaj tebe. Ti }e mo`e{ sam da go ispita{ i od nego da doznae{ za {to go obvinuvame nie.”
9 I Judejcite potvrduvaa deka e taka.
6
14
10
Pavle pred Feliks i Druzila
24
14
28,23
15
23,6
26,6-8
16
23,1
2 Tim 1,3
17
11,29
21,23-26
19
21,27
21
23,6
24,15
25
17,32
Mk 6,17-20
175
DELA NA APOSTOLITE
27
12,3
25,9
25,2
No koga izminaa dve godini, Feliksa go zameni Porcij Fest. I bidej}i saka{e da im ugodi na Judejcite, Feliks
go ostavi Pavle vo okovi.
27
25,15
5
23,30
7
24,5-6
8
6,13
9
24,27
11
25,7
25
Pavle pred Fest
A Fest, otkako po tri dena primi vlast, izleze od Kesarija i
dojde vo Erusalim.
2 Toga{ prvosve{tenikot i stare{inite judejski mu se po`alija protiv
Pavle, i go molea,
3 baraj}i milost za sebe protiv nego,
da go prati vo Erusalim, i redea zaseda
za da go ubijat patem.
4 No Fest odgovori deka Pavle se ~uva pod stra`a vo Kesarija, a i deka toj
sam skoro }e otpatuva tamu.
5 „Koi, pak, od vas, mo`at, neka dojdat
so mene, i ako ima nekakva vina na ovoj
~ovek, toga{ neka go obvinat.”
6 I otkako be{e kaj niv, ne pove}e od
deset dena, sleze vo Kesarija, i utredenta sedna na sudskiot stol i zapoveda
da go dovedat Pavle.
7 A koga go dovedoa, Judejcite {to bea
do{le od Erusalim, zastanaa naokolu,
i mnogu te{ki obvinenija iznesuvaa
protiv Pavle, koi ne mo`ea da gi doka`at.
8 A toj, branej}i se, re~e: „So ni{to
ne se ogre{iv ni protiv Zakonot judejski, ni protiv hramot, nitu, pak, protiv carot.”
9 No Fest, sakaj}i da im ugodi na
Judejcite, mu odgovori na Pavle i re~e:
„Saka{ li da odi{ gore vo Erusalim i
tamu da ti se sudi za toa od mene?”
10 A Pavle odgovori: „Stojam pred
careviot sud, kade {to treba da bidam
suden. Judejcite ne sum gi navredil so
ni{to, kako {to i ti toa mnogu dobro
go znae{.
11 Za{to, ako sum vinoven i sum napravil ne{to {to zaslu`uva smrt, jas
ne se otka`uvam da umram; no, ako od
seto toa vo {to me obvinuvaat tie nema
ni{to, toga{ nikoj ne mo`e da me predade na niv. Se povikuvam na carot.”
12 Toga{ Fest, otkako se posovetuva
so Sovetot, odgovori: „Se povika na
carot, - re~e, - kaj carot }e pojde{.”
Pavle pred Agripa i Vernikij
A otkako minaa nekolku dena, carot Agripa i Vernikij slegnaa vo Kesarija za da go pozdravat Fest.
14 I bidej}i tamu ostanaa pove}e denovi, Fest mu re~e na carot za Pavle,
velej}i: „Feliks ostavi eden ~ovek vo
zatvorot.
15 Koga bev vo Erusalim, za nego izlegoa prvosve{tenicite i stare{inite
judejski i me molea da go osudam.
16 Jas odgovoriv deka kaj Rimjanite ne
e voobi~aeno ~ovek da se osuduva na
smrt pred obvinetiot da se soo~i so
obvinitelite i da mu se dozvoli da se
brani od obvinuvaweto.
17 I koga se sobraa ovde, na drugiot
den, bez nikakvo odlagawe jas sednav na
sudiskiot stol i zapovedav da go dovedat ~ovekot;
18 i koga zastanaa okolu nego obvinitelite, ne iznesoa nikakvo obvinenie
protiv nego, kako {to pretpolagav;
19 tuku protiv nego imaa nekakvi prepirki okolu nivnoto veruvawe i za
nekoj si Isus, Koj umrel i za Kogo Pavle veli deka e `iv.
20 A jas, ne znaej}i {to da pravam so
ovoj, go pra{av dali saka da odi vo
Erusalim i tamu da bide suden.
21 No, bidej}i Pavle pobara da bide
~uvan do sudskata odluka na negovoto
viso~estvo, zapovedav da go dr`at pod
stra`a, dodeka go pratam kaj carot.”
22 Toga{ Agripa mu re~e na Fest: „Bi
sakal i jas da go soslu{am toj ~ovek.” A
toj odgovori: „Utre }e go soslu{a{.”
23 Utredenta, koga Agripa i Vernikij
dojdoa so golem sjaj i vlegoa vo sudnicata zaedno so vojvodite i najuglednite
gra|ani, po zapoved na Fest, go dovedoa
Pavle.
24 Fest re~e: „Care Agripa i site vie
ma`i, koi ste so nas ovde! Go gledate
ovoj, za kogo celoto mnozinstvo Judejci
dojdoa kaj mene, i vo Erusalim i ovde, i
vikaa deka toj pove}e ne treba da `ivee.
25 No jas, koga razbrav deka toj ne
napravil ni{to dostojno za smrt, i
bidej}i toj sam se povika na negovoto
viso~estvo, re{iv da go pratam kaj
nego.
13
15
25,2.24
19
17,18
18,15
23,29
Lk 24,5.23
2Kor 13,4
20
25,9-10
21
25,11-12
22
Lk 23,8
23
Mt 10,18
24
22,22
25,2.7.15
25
23,9
28,18
176
DELA NA APOSTOLITE
26,1
Za nego, pak, nemav popravo {to da
mu napi{am na gospodarot; zatoa go
izvedov pred vas, i osobeno pred tebe,
6 care Agripa, za da mo`am, otkako }e se
23,6
ispituvaweto, ne{to da
24,21 svr{i
napi{am.
8
27 Za{to, besmisleno e, mi se ~ini, da
Rim 4,17
Evr 11,19 pratam zatvorenik, a vinata negova da
ne ja soop{tam.”
Pavle raska`uva
za svoeto obra}awe
26
13,16
21,40
9
2,22
Pavle ja iska`uva svojata
odbrana pred Agripa
Agripa mu re~e na Pavle:
„Dopu{teno ti e da zboruva{ vo
svoja polza.” Toga{ Pavle ja podade rakata i po~na da zboruva vo svoja odbrana:
2 „Radosen sum, care Agripa, {to
denes pred tebe }e mo`am da se branam
za s# {to me obvinuvaat Judejcite,
3 dotolku pove}e, {to ti gi poznava{
judejskite obi~ai i prepirki; pa zatoa,
te molam, da me islu{a{ milostivo.
4 Mojot `ivot od ranata mladost,
{to go pominav najnapred me|u svojot
narod vo Erusalim, poznat im e na site
Judejci;
5 tie odamna me znaat, - ako sakaat neka svedo~at, - deka jas, kako farisej,
najstrogo `iveev po u~eweto na na{ata
vera;
6 a sega stojam pred sud poradi nade`ta vo vetuvaweto dadeno od Boga na tatkovcite na{i,
7 koe na{ite dvanaeset kolena se nadevaat deka }e go postignat, slu`ej}i
Mu na Boga postojano dewe i no}e. Za
taa nade`, care Agripa, me obvinuvaat
Judejcite.
8 [to? Zarem vie mislite deka ne
mo`e da se veruva deka Bog voskresnuva
mrtvi?
9 Navistina, taka i jas mislev deka
treba da izvr{am mnogu raboti protiv
imeto na Isus od Nazaret;
10 taka i napraviv vo Erusalim i,
otkako dobiv vlast od prvosve{tenicite, mnogu svetii zatvoriv, a koga gi
ubivaa, i jas odobruvav,
11 i ~esto gi ma~ev po site sinagogi i
gi prinuduvav da hulat na Isus i, razjaren, bez merka gi gonev niv duri i do
tu|ite gradovi.
26
(Dela 9,1–19; 22,6–16)
Za taa cel odej}i vo Damask, so
vlast i poraka od prvosve{tenicite,
13 srede bel den, care, na patot vidov
svetlina, posilna od son~evata svetlina, koja me ogrea od neboto mene i onie,
{to odea so mene.
14 Site padnavme na zemja, i jas ~uv
glas, {to mi zboruva{e na evrejski jazik: ‚Savle, Savle, zo{to Me goni{?
Te{ko e za tebe da se rita{ protiv bodil.'
15 A jas rekov: ‚Koj si ti, Gospodi?'
Toj odgovori: ‚Jas sum Isus, Kogo Go
goni{ ti.
16 No stani i ispravi se na nozete
svoi; zatoa i ti se javiv, da te napravam
slu`itel i svedok na ova {to go vide i
{to }e ti otkrijam,
17 izdvojuvaj}i te od ovoj narod i od
neznabo{cite, kaj koi }e te ispratam
sega,
18 za da im gi otvori{ o~ite nivni, ta
da se obratat od temninata vo svetlina
i od vlasta na satanata kon Boga, pa
preku verata vo Mene da primat prostuvawe na grevovite i nasledstvo me|u
osvetenite.'
12
Pavle zboruva za svoeto delo
Zatoa, care Agripa, jas ne se protivev na nebesnoto videnie,
20 no najnapred na `itelite vo Damask i Erusalim, a potoa po celata Judejska zemja i na neznabo{cite im propovedav da se pokaat i da se obratat kon
Boga, pravej}i dela dostojni za pokajanie.
21 Zatoa
me fatija Judejcite vo
hramot i se obidoa da me ubijat.
22 No, otkako dobiv pomo{ od Boga,
stojam do den denes i im svedo~am na
mali i na golemi, zboruvaj}i samo za
ona {to bea go zboruvale Prorocite i
Mojsej deka treba da se slu~i:
23 deka Hristos mora da postrada i,
otkako prv }e voskresne od mrtvite, na
narodot i na neznabo{cite }e im propoveda svetlina.”
19
12
9,2
13
Lk 2,9
16
22,15
17
9,15
Er 1,5-8
18
20,32
Is 42,7.16
Kol 1,
12-14
1 Ptr 2,9
20
9,27-29
Rim 15,19
21
21,30-31
24,19
22
17,2-3
24,14
23
13,47
Lk 24,46
177
DELA NA APOSTOLITE
31
Pavle go povikuva Agripa
da ja prifati verata
24 A dodeka go zboruva{e ova vo
27,2 odbrana, Fest izvika so visok glas: „Si
19,29
20,4 poludel li, Pavle! Mnogubrojnite kniFil 1,24 gi te dovele do ludilo!”
25 A toj odgovori: „Ne sum lud, po~i3
24,23 tuvan Feste, tuku ka`uvam zborovi na
28,16.23.30 vistinata i so zdrav razum.
26 Toa go znae i carot, pred kogo i
slobodno zboruvam; jas ne veruvam deka
od seto ova ne{to mu e nepoznato, za{to toa ne e vr{eno vo nekoj agol.”
27 „Veruva{ li, care Agripa, vo Prorocite? Znam deka veruva{.”
28 Agripa mu odgovori na Pavle:
„U{te malku, pa }e me ubedi{ da stanam hristijanin!”
29 A Pavle re~e: „Bi Mu se molel na
Boga i za malku i za mnogu ne samo ti,
no i site, {to me slu{ate denes, da stanete takvi, kakov {to sum i jas, no bez
ovie okovi.”
30 Koga go ka`a toa, carot i namesnikot Vernikij i onie, {to sedea so niv,
stanaa
31 i, otkako se povlekoa na strana,
zboruvaa me|u sebe i velea deka toj ~ovek ne pravi ni{to {to zaslu`uva
smrt ili okovi.
32 I Agripa mu re~e na Fest: „Ovoj
~ovek mo`e{e da bide osloboden, ako
ne be{e posakal sud pred carot.” Zatoa
namesnikot re{i da go isprati pred
carot.
23,29
Pavle e ispraten vo Rim
Koga be{e odlu~eno da otplovime za Italija, Pavle i nekolku
drugi zatvorenici gi predadoa na eden
stotnik, po ime Julij, od carskata ~eta.
2 Se ka~ivme na edna adramitski
korab, koj treba{e da plovi pokraj
aziskite mesta, i taka otplovivme. So
nas be{e Aristarh, Makedonec od Solun.
3 Na drugiot den stignavme vo Sidon.
I Julij, koj postapuva{e so Pavle
~ovekoqubivo, mu dozvoli da pojde do
prijatelite svoi, za da se pogri`at za
nego.
27
10 27,14. Severoisto~nik.
Koga trgnavme ottamu, plovevme vo 10
Kor
zavetrinata na Kipar, bidej}i vetro- 211,25
vite duvaa sprotivno,
5 i, otkako go preplovivme moreto
pokraj Kilikija i Pamfilija, stignavme do Mira Likiska.
6 Tamu stotnikot najde eden aleksandriski korab, koj plove{e za Italija, i
n# prefrlija vo nego.
7 I plovej}i poleka mnogu dni, odvaj
stignavme do Krit. Bidej}i vetrot n#
spre~uva{e da vlezeme tamu, doplovivme pod Krit pokraj Salmona.
8 I, otkako so maka plovevme pokraj
nea, stignavme do edno mesto, nare~eno
Dobri Pristani{ta, blizu koe se nao|a{e gradot Laseja.
9 Otkako mina mnogu vreme i ploveweto stana ve}e mnogu poopasno, a i
postot be{e ve}e minal, Pavle gi opomena
10 i im re~e: „Gledam, lu|e, deka ploveweto }e bide ma~no i so golema {teta ne samo za tovarot na korabot, tuku
i za `ivotite na{i.”
11 No stotnikot pove}e mu veruva{e
na kormilarot i sopstvenikot na brodot otkolku na zborovite Pavlovi.
12 A bidej}i pristani{teto ne be{e
pogodno za prezimuvawe, mnogumina izjavija deka sakaat ottamu da otplovat,
ako e mo`no, do Feniks, kritskoto
pristani{te, koe se nao|a sproti jugozapadniot i severozapadniot vetar, i
tamu da prezimuvaat.
4
Bura vo moreto
A koga duvna jugot, tie pomislija
deka mo`at da ja ostvarat svojata cel,
ja krenaa kotvata i zaplovija pokraj
Krit.
14 No naskoro protiv niv se digna
burniot vetar, nare~en Evrakilon10.
15 I {tom go zgrabi korabot, bidej}i
ne mo`e{e da mu se protivstavi na vetrot, nie im se prepu{tivme na branovite da n# nosat.
16 Minuvaj}i pokraj edno ostrov~e,
koe se vika Kavda, odvaj mo`evme da go
zadr`ime korabot.
13
178
DELA NA APOSTOLITE
19
Koga go izvlekoa, upotrebija sekakvi sredstva i go vrzaa korabot odozdola;
24 bidej}i se pla{ea da ne se nasukaat na
18,9 Sirtite, gi spu{tija edrata i taka bevme noseni od strujata.
18 Na drugiot den, bidej}i bevme silno frlani od burata, po~naa da go isfrluvaat tovarot,
19 a na tretiot den sami so racete
svoi ja isfrlaa opremata na korabot.
20 No, bidej}i vo tekot na mnogu dni
ne se pojavi ni sonce, ni yvezda, a
besnee{e i prili~no golema bura,
ponatamu is~eznuva{e sekakva nade`
deka }e se spasime.
21 I bidej}i ve}e dolgo vreme ne bea
jadeni, Pavle zastana sred niv i re~e:
„Lu|e, bra}a, treba{e da me poslu{ate
i da ne trgame od Krit, i }e gi izbegnevme ovie maki i {teti.
22 A sega vi sovetuvam da bidete bodri, za{to niedna du{a od vas nema da
zagine, osven korabot.
23 Bidej}i no}eska mi se javi angelot
od Boga, ^ij sum i Komu Mu slu`am,
24 i re~e: ‚Ne pla{i se, Pavle, ti
treba da izleze{ pred carot; i ete, Gospod ti gi daruva site, {to plovat so
tebe.'
25 Zatoa, bra}a, ne pla{ete se, za{to
Mu veruvam na Boga deka }e se slu~i
taka, kako {to mi be{e re~eno.
26 No, treba da bideme isfrleni na
eden ostrov.”
27 Be{e ve}e ~etirinaesetta no}, otkako bevme noseni navamu-natamu po
Jadranskoto More, koga kon polno}
mornarite nasetija deka se pribli`uvaat do nekakvo kopno,
28 i, koga ja izmerija dlabo~inata, otkrija deka iznesuva dvaeset fati; pa
otidoa malku potamu, izmerija pak i
najdoa petnaeset fati.
29 I bidej}i se pla{ea da ne udrat na
karpesti mesta, od stranata na kormiloto spu{tija ~etiri kotvi, pa ~ekaa
da osamne.
30 A koga mornarite namislija da pobegnat od korabot, i spu{tija ~un vo
moreto kako da }e spu{taat kotvi od
prednata strana,
Jona 1,5
17
Pavle mu re~e na stotnikot i na 34
vojnicite: „Ako ovie ne ostanat na ko- Mt 10,30
42
rabot, vie ne mo`ete da se spasite.”
32 Toga{ vojnicite gi presekoa ja`i- 12,19
16,27
wata na ~unot i go ostavija da padne
dolu.
33 I pred da osamne, Pavle gi pokani
site da kasnat, velej}i: „Denes e ~etirinaesetti den, otkako vo is~ekuvawe
stoite gladni, ne vkusuvaj}i ni{to.
34 Zatoa, ve molam, kasnete: toa }e vi
go spasi `ivotot. Vpro~em, na nieden
od vas nema da mu padne ni vlakno od
glavata.”
35 [tom go re~e toa, zede leb, Mu blagodari na Boga pred site, prekr{i i
po~na da jade.
36 Toga{ se obodrija site i zedoa
hrana;
37 a vo korabot n# ima{e vkupno dveste sedumdeset i {est du{i.
38 I koga se potkrepija, po~naa da go
olesnuvaat korabot, isfrluvaj}i go
`itoto v more.
31
Brodolom
[tom se razdeni, zemjata ne ja poznaa, no zabele`aa eden zaliv so pesok,
na koj re{ija, ako im pojde od raka, da
go izvle~at korabot.
40 I digaj}i gi kotvite, se zaplovi po
moreto; a pokraj drugoto gi razlabavija
i vrskite na kormilata, go razvija maloto edro sprema vetrecot {to duva{e,
ta plovea kon bregot.
41 No udiraj}i na eden greben, pramecot na korabot se zabi i ve}e ne se pomrdna, a zadniot del od korabot se
razbiva{e od silata na branovite,
42 Vojnicite, pak, pomislija da gi
ubijat zatvorenicite, za da ne ispliva
nekoj i da pobegne.
43 No stotnikot, sakaj}i da go spasi
Pavle, gi odvrati od taa namera i zapoveda najnapred da skoknat i da izlezat
na zemja onie, {to znaat da plivaat,
44 a drugite - koj na {tica, koj na
{togode od korabot. I taka izlegoa
site `ivi i zdravi na zemja.
39
179
DELA NA APOSTOLITE
28,1
27,26-27
5
Mk 16,18
6
14,11
7
16,15
28,14
8
Lk 4,38
Jk 5,14
9
5,15-16
8,7
Pavle na ostrovot Melit
28
I toga{, otkako se spasivme,
doznavme deka ostrovot se vika
Melit11.
2 A me{tanite ni uka`aa neobi~na
~ovekoqubivost: n# primija site i, bidej}i vrne{e do`d, be{e studeno, ta
nakladoa ogan.
3 A koga Pavle nasobra mnogu granki
i gi stavi na ognot, edna zmija izleze od
grankite poradi gore{tinata i se vpi
vo negovata raka.
4 Me{tanite, {tom go vidoa `ivotnoto kako visi na negovata raka, me|u
sebe si rekoa: „Ovoj ~ovek e navistina
ubiec; pa zatoa, iako se izbavi od moreto, sudot Bo`ji ne go ostavi da `ivee.”
5 No toj ja istrese zmijata vo ognot i
ni{to lo{o ne mu stana.
6 A tie o~ekuvaa da se pojavi otok,
ili, pak, vedna{ da padne mrtov; no, bidej}i ~ekaa dolgo vreme i vidoa deka ne
mu stana nikakvo zlo, tie si go promenija misleweto i velea deka e toj bog.
7 Okolu toa mesto se nao|aa imotite
na na~alnikot na ostrovot, po ime Poplij. Toj n# primi i tri dni prijatelski
n# go{teva{e.
8 A tatkoto na Poplij se razbole i
le`e{e, stradaj}i od treska i bolki vo
stomakot. Pavle vleze kaj nego, se
pomoli i, polo`uvaj}i gi racete svoi
vrz nego, go isceli.
9 Toga{, i drugite od ostrovot, {to
stradaa od bolesti, doa|aa i se isceluvaa.
10 Tie n# po~ituvaa mnogu i n# udostoija so golemi po~esti, a pred zaminuvawe n# snabdija so site potrebni
raboti.
Pavle pristignuva vo Rim
Po tri meseci otplovivme so eden
aleksandriski korab, {to be{e prezimil na toj ostrov i nose{e znak Dioskuri.
12 I stignavme vo Sirakuza, kade {to
ostanavme tri dena.
11
11 28,1. Dene{na Malta.
Ottamu otplovivme i pristignavme
vo Rigija; a po eden den duvna jugot i na
idniot den stasavme vo Potioli;
14 tamu najdovme bra}a, po ~ija molba
kaj niv ostanavme sedum dena. I potoa
trgnavme za Rim.
15 Tamo{nite bra}a, {tom ~uja za nas,
izlegoa da n# presretnat do Apieviot
plo{tad i do Trite kr~mi. Koga gi vide Pavle, Mu zablagodari na Boga i se
obodri.
16 [tom stignavme vo Rim stotnikot
mu gi predade zatvorenicite na vojvodata, na Pavle mu be{e dopu{teno da
`ivee oddelno, no pod stra`a na eden
vojnik.
14
Pavle propoveda vo Rim
24
13
20,6
21,4
16
24,23
28,30
17
21,33
22,24
25,8
18
26,32
19
25,1112.21-25
23
20,25
28,31
17,2.11
Po tri dni Pavle gi povika prvencite judejski i koga se sobraa, toj im 25
zboruva{e: „Ma`i bra}a, iako ne nap- 23,7
Lk 24,27.44
raviv ni{to protiv narodot ili tatkovskite obi~ai, od Erusalim me pre- 26-27
Is 6,9-10
dadoa okovan vo racete na Rimjanite.
Mt 13,
18 I, otkako me sudea, sakaa da me 14-15
pu{tat, za{to vo mene ne najdoa nikakva vina {to zaslu`uva smrt;
19 no, bidej}i Judejcite se protivea,
bev prinuden da baram sud pred carot;
no ne za toa da go obvinuvam vo ne{to
svojot narod.
20 Poradi toa i ve povikav da se vidime i da pozboruvame; za{to zaradi nade`ta na Izrail sum okovan vo ovie
lanci.”
21 A tie mu odgovorija: „Nie nitu
pisma sme dobile za tebe od Judeja, nitu, nekoj od bra}ata do{ol da n# izvesti ili ne{to lo{o da ka`e za tebe.
22 No nie sakame da ~ueme od tebe
li~no {to misli{ ti za toa; za{to
poznato ni e deka na toa u~ewe nasekade
se protivre~i.”
23 I otkako mu opredelija den, golemo
mno{tvo dojde vo negovoto opredeleno
`iveali{te, i toj od utroto do ve~erta
so dokazi im go izlo`uva{e u~eweto za
carstvoto Bo`jo i gi uveruva{e za
Isus i od Zakonot Mojseev i od Prorocite.
17
180
DELA NA APOSTOLITE
Edni se ubedija od zborovite negovi, a drugi ne poveruvaa.
25 Bidej}i bea neslo`ni me|u sebe,
tie po~naa da se razotiduvaat; i vo toa
vreme Pavle im gi ka`a ovie zborovi:
„Dobro im rekol Duhot Sveti na tatkovcite va{i preku prorokot Isaija,
velej}i:
26 ‚Odi i ka`i mu na ovoj narod: so
u{i }e ~uete, i nema da razberete, so
o~i }e gledate, i nema da vidite,
27 za{to srceto na ovie lu|e zakoravelo, ta so u{ite ma~no slu{aat, a o~ite
svoi gi zatvorile, pa nekako so o~ite
24
da ne vidat i so u{ite da ne ~ujat, i so 28
srceto da ne razberat, i da ne se ob- 13,46
18,6
ratat, za da gi iscelam.'
28 I taka, neka vi bide poznato deka 30
spasenieto od Boga im e isprateno na 28,23
neznabo{cite, tie i }e ~ujat.”
31
29 Koga go re~e toa, Judejcite se razo- 19,8
20,25
tidoa so golema prepirka me|u sebe.
28,23
30 Pavle ostana tamu celi dve godini
vo posebno najmena ku}a i gi prima{e
site, {to doa|aa kaj nego,
31 propovedaj}i go carstvoto Bo`jo i
u~ej}i za Gospoda Isusa Hrista napolno slobodno, i nikoj vo toa ne go spre~uva{e.
POSLANIE NA APOSTOL JAKOV
Voved
Poslanieto na apostol Jakov e op{to pismo upateno do hristijanite od
celiot svet. Iako napi{ano kako poslanie, toa pove}e nalikuva na kratka
kniga so upattsva za sekojdnevno `iveewe.
Za apostol Jakov verata zna~i deluvawe! Vsu{nost, celata kniga e serija na
primeri koi ja pretstavuvaat verata poka`ana na delo, na mudar i prakti~en
na~in.
Sovetite se jasni. Ako si siromav, ne o~ajuvaj! Koga tvojata vera e ispituvana, ne predavaj se! Ne luti se lesno! Ne davaj mu predimstvo na bogatiot pred
siromaviot! Kontroliraj go svojot jazik i svoite `elbi! Predaj se na Boga i
upravuvaj se spored Negovata mudrost! Bidi trpeliv i qubezen, i moli se za
onie koi imaat potreba od Bo`jata pomo{!
Sodr`ina na poslanieto: pozdravi (1,1); `ivot vo verata i mudrosta (1,2-18);
prifa}aweto na Bo`jata poraka (1,19-27); za bogatiot i siromaviot (2,1-13);
mudrost i zborovi (3,1-18); predupreduvawe protiv prijatelstvoto so svetot
(4,1-5,6); trpenie, qubeznost i molitva (5,7-20).
Pozdrav
Jakov, sluga na Boga i na Gospoda
Isusa Hrista, ispra}a pozdrav do
dvanaesette plemiwa, koi `iveat rase2 leni.
1,1
5,14-15
Rim 1,1
Fil 1,1
1 Ptr 1,1
1,12
1 Ptr 1,6
3
Lk 8,15
Rim 5,3-4
1 Ptr 1,7
4
1,17
3,2
Mt 5,48
19,21
5
3,13
Izreki
2,3-6
Jn 11,22
6
Mt 7,7
Mk 11,24
Efes 4,14
8
4,8
9
1 Kor 1,
26-29
11,21-22
1
Vera i mudrost
Raduvajte se, bra}a moi, koga }e padnete vo razni isku{enija,
3 znaej}i deka proverkata na va{ata
vera sozdava trpelivost:
4 trpelivosta, pak, neka bide sovr{eno delo za da bidete sovr{eni i celosni, bez nikakov nedostatok.
5 Ako nekomu od vas mu nedostiga
mudrost, neka ja pobara od Boga, Koj na
site im dava izobilno i bez prigovarawe - i }e mu se dade.
6 No da moli so vera i nikako da ne se
somneva; za{to onoj koj se somneva, prilega na morski bran, kogo vetrot go izdiga i rastura;
7 takov ~ovek neka ne misli deka }e
dobie ne{to od Gospod.
8 ^ovek {to se dvoumi vo site svoi
pati{ta e nepostojan.
2
Siroma{tija i bogatstvo
Bratot, koj e na poniska polo`ba,
neka se fali so vozvi{enosta svoja,
9
a bogatiot - so svojata poniznost, 10-11
40,6-8
bidej}i toa e minlivo kako cvet od tre- Is
Ps 101,4.11
1
Ptr
1,24
va;
11 za{to kako {to sonceto ogreva i so
12
svojata `ega ja isu{uva trevata, i cve- Mt 5,3
6,20
tot nejzin otpa|a, i ubavinata na nejzi- Lk
1 Kor 9,25
niot izgled is~eznuva, taka }e ovene i 2 Tim 4,8
Otkr 2,10
bogatiot vo svojot pat.
10
Ispituvawe i isku{uvawe
13
Sir 15,
11-13
12 Bla`en e onoj ~ovek koj izdr`uva
isku{enie, bidej}i otkako }e bide pro- 14
Rim 7,7-8
veren, }e dobie venec na `ivotot, {to 1 Jn 2,
Gospod im go vetil na onie koi Go 16-17
sakaat.
15
^ove~koto isku{enie i Bo`jiot dar
4,17
Rim 5,12
6,23
Nieden, koga e vo isku{enie da ne 17
veli: „Bog me isku{uva”, bidej}i Bog so Mal 3,6
zlo ne se isku{uva, i Toj nikogo ne Mt 7,11
1 Jn 1,5
isku{uva,
14 no sekogo go isku{uva negovata pohota koja go vle~e i mami.
15 Potoa pohotta, otkako }e se za~ne,
ra|a grev, a grevot, izvr{en, ra|a smrt.
16 Ne mamete se, bra}a moi vozqubeni.
17 Sekoj dobar dar i sekoj sovr{en podarok ide ozgora, simnuvaj}i se od Ote13
182
POSLANIE NA APOSTOL JAKOV
18 cot na svetlinata, vo Kogo nema pro3,14
5,19
Jn 17,17
Efes 1,13
Kol 1,5
2 Tim 2,15
1 Ptr 1,
22-25
19
2 Mojs 34,6
Prop 7,9
Sir 5,11
20
2,21-25
5,16
Mt
5,6.10.20
6,33
21
Mt 11,29
Rim 13,12
Efes
4,22.25
Kol 3,8
1 Ptr 2,1
22
Mt 7,24
Rim 2,13
25
2,12.14
Jn 13,17
Rim 8,2
Gal 6,2
26
Ps 33,13
38,1
140,3
27
4,4
Is 1,
11-17.23
Er 5,28
Ez 22,7
Zah 7,10
2,1
2,9
5 Mojs 1,17
Jov 34,19
Dela 10,34
meni ni senka od izmena.
18 Za{to Toj n# rodi po svojata volja
preku slovoto na vistinata, za da bideme prvina me|u Negovite sozdanija.
Da se slu{a i izvr{uva slovoto
19 I taka, moi vozqubeni bra}a, sekoj
~ovek neka bide brz za slu{awe, a spor
za zboruvawe, i baven za gnev,
20 bidej}i ~ove~kiot gnev ne ja izvr{uva Bo`jata pravda.
21 Zatoa, otfrluvaj}i od sebesi sekakva ne~istota i nasobrana zloba, so
krotkost primete go nasadenoto slovo,
koe mo`e da gi spasi va{ite du{i.
22 Bidete izvr{iteli na slovoto, a ne
samo slu{ateli, mamej}i se sami sebe.
23 Za{to, koj go slu{a slovoto, a ne go
izvr{uva, toj prilega na ~ovek koj go
gleda svoeto sopstveno lice vo ogledalo;
24 }e se pogledne, pa }e si zamine, i
vedna{ zaborava kakov bil.
25 No koj }e se zadlabo~i vo sovr{eniot Zakon na slobodata i ostane vo nego, toj, bidej}i ne e zaboravliv slu{atel, tuku izvr{itel koj dejstvuva, }e
bide bla`en vo svoeto dejstvuvawe.
26 Ako nekoj od vas misli deka e pobo`en, a ne go zauzduva jazikot svoj, tuku
go mami srceto svoe, negovata pobo`nost e suetna.
27 ^ista i neporo~na vera pred Boga
Otecot e ovaa: da se gri`i{ za siraci
i vdovici vo nivnite maki i da se pazi{ da ostane{ neoskvernet od svetot.
Verata e nepristrasna
Bra}a moi, dr`ete ja nepristrasno
verata vo Isus Hristos, na{iot
Gospod na slavata!
2 Ako vo va{eto sobranie vleze ~ovek
so zlaten prsten, vo svetli ali{ta, i
vleze siromav ~ovek so prosta obleka,
3 pa se zagledate na oble~eniot vo
svetli ali{ta i mu re~ete: „Ti sedni
ovde ubavo!”, a na siroma{niot mu re~ete: „Ti stoj tamu!”, ili „Sedni ovde,
kraj podno`jeto moe!”,
4 zarem so toa ne poka`uvate pristrasnost, i ne stanuvate sudii so lo{i
pomisli?
2
Poslu{ajte, vozqubeni bra}a moi,
ne gi izbra li Bog siroma{nite od ovoj
svet da bidat bogati vo verata i naslednici na carstvoto, veteno od Nego na
onie koi Go qubat?
6 A vie go posramivte siromaviot!
Ne se li bogatite tie {to ve ma~at i ve
vle~at po sudovi?
7 Ne go hulat li tie va{eto dobro
ime, so koe ste se narekle?
8 Ako, pak, go izvr{uvate carskiot
zakon spored Pismoto: „Vozqubi go
bli`niot kako samiot sebe” - dobro
pravite.
9 No, ako ste pristrasni, grev pravite; i Zakonot ve osuduva kako prestapnici.
10 Za{to, koj go pazi celiot Zakon, a
zgre{i samo vo edno, vinoven }e bide za
s#.
11 Za{to Onoj, Koj rekol: „Ne pravi
prequba!”, rekol i: „Ne ubivaj!” Pa
zatoa, ako ne vr{i{ prequba, a ubie{,
ti }e stane{ prestapnik na Zakonot.
12 Zboruvajte i postapuvajte kako
onie {to }e bidat sudeni spored zakonot na slobodata.
13 Za{to sudot }e bide bezmilosen
sprema onoj koj ne poka`uva milost;
milosta nadviva nad sudot.
5
Bez dela verata e mrtva
13
5
Mt 25,34
1 Kor 1,
26-28
6,9-10
Gal 5,21
7
Dela 2,38
10,48
8
1,25
3 Mojs
19,18
Mt 19,19
22,39
Mk 12,31
Lk 10,27
Jn 13,34-35
Rim 13,9
9
5 Mojs 1,17
10
5 Mojs
27,26
Mt 5,19
Gal 3,10
11
2 Mojs
20,13-14
5 Mojs
5,17-18
Mt 5,21.27
19,18
Mk 10,19
Lk 18,20
Rim 13,9
12
1,25
Mt 5,7
Kakva e polzata, bra}a moi, ako 18,32-35
nekoj re~e deka ima vera, a dela nema? 14
Mo`e li verata da go spasi?
1,25
15 Ako nekoj brat ili sestra se goli i 3,13
Mt 5,16.20
nemaat {to da jadat,
7,21.26
16 pa nekoj od vas im re~e: „Odete si Rim 2,6.
15-16
so mir, grejte se i nasitete se!”, a ne im 3,28
dade {to im e potrebno za teloto - Gal 2,16
5,6
kakva polza?
Efes 2,
17 I taka, verata, ako nema dela, sama 8-10
Kol 1,10
po sebe e mrtva.
1 Sol 1,3
18 No mo`e nekoj da re~e: ti ima{ 2 Sol 1,11
vera, a jas imam dela. Poka`i mi ja svo- 17
jata vera bez dela, a jas preku moite 2,20.26
dela }e ti ja poka`am mojata vera.
19
19 Ti veruva{ deka Bog e eden: dobro
Mt 8,29
1,24
pravi{; no i zlite duhovi veruvaat, a Mk
5,7
Lk 4,34
treperat.
20 Ne saka{ li da razbere{, o sueten
~oveku, deka verata bez dela e mrtva?
14
183
POSLANIE NA APOSTOL JAKOV
21
Neli so dela be{e opravdan Avraam, na{iot tatko, otkako vrz `rtvenikot go polo`i svojot sin Isak?
22 Gleda{ li deka verata dejstvuva{e
22 zaedno so delata negovi, i deka preku
Jn 8,39.53
delata, verata stana sovr{ena?
Gal 3,6-9
23 I se izvr{i Pismoto, koe veli:
Evr 11,17
23 „Mu poveruva Avraam na Boga, i toa mu
1 Mojs 15,6 se smeta{e za pravednost”, i toj se naIs 41,8 re~e - prijatel Bo`ji.
2 Let 20,7
24 Gledate li deka ~ovekot se oprav1 Mak 2,52
Sir 44,20
duva
so dela, a ne samo so vera?
Rim
25 A taka ne se opravda li so dela i
4,3.9.22
Gal 3,6
bludnicata Raav, otkako gi primi izvi25 duva~ite i gi izvede po drug pat?
Is.N.
26 Za{to, kako {to e teloto bez duh
2,4.15
6,17 mrtvo, taka i verata bez dela e mrtva.
21
1 Mojs
22,9.12
Is 51,2
Mt 3,9
Evr 11,31
26
2,17.20
3,1
Rim 12,7
1 Kor
12,28-29
Efes 4,11
2
1,4
3
Ps 31,9
6
Mt 5,22
12,36-37
15,11.18-19
8
Ps 139,3
Rim 3,13
9
1 Mojs
1,26-27
5,1
1 Kor 11,7
3
Vnimavaj na jazikot
Ne barajte, bra}a moi, mnozina da
stanete u~iteli, za{to znaete deka
pogolemo osuduvawe }e dobieme.
2 Site nie mnogu gre{ime. No onoj,
koj vo zborovi ne gre{i, toj e sovr{en
~ovek, silen da go zauzda i celoto telo.
3 Ete, ako i nie na kowite im stavime
uzda na ustite, za da ni se pokoruvaat,
toga{ upravuvame so celoto nivno
telo.
4 Pa, ete, i korabite: iako se tolku
mnogu golemi i silno goneti od burni
vetrovi, so malo kormilo se upravuvaat
onamu kade {to kormilarot saka;
5 a taka i jazikot e mal organ, no golemi raboti zboruva. Ete, mal ogan, a
kolku golema gora zapaluva;
6 i jazikot e ogan, svet poln so nepravda; jazikot se nao|a vo takva polo`ba me|u na{ite organi, {to go oskvernuva celoto telo i go pali vremeto na
na{iot `ivot, vospaluvaj}i se sam od
pekolot.
7 Sekakov vid yverovi i ptici, laza~i
i ribi, se skrotuva i se pripitomuva od
~ove~kiot rod,
8 a jazikot nikoj ne mo`e da go skroti: toj e nemirno zlo i poln so smrtonosen otrov.
9 So nego Go blagoslovuvame Boga i
Otecot, so nego gi kolneme lu|eto sozdadeni spored podobieto Bo`jo.
Od istata usta izleguva i blagoslov 15
i kletva. Ne treba, bra}a moi, toa taka 1,5.17
1 Kor 2,14
da bide.
11 A te~e li od eden ist izvor slatka 17
2,13
i gor~liva voda?
Mt 5,7.9
12 Mo`e li, bra}a moi, smokvata da Gal 5,22-25
Evr 12,11
ra|a maslinki, ili lozata smokvi? Ta- 1 Ptr 3,4
ka, od eden ist izvor ne mo`e da te~e 3,10-11.16
18
solena i slatka voda.
10
Mudrosta ozgora i zemnata mudrost
13 Koj e me|u vas mudar i umen, neka gi
poka`e preku svoeto dobro odnesuvawe
delata svoi vo krotost i mudrost.
14 No, ako vo srcata svoi imate gor~liva zavist i karawe, ne falete se i
ne la`ete protiv vistinata:
15 toa ne e mudrost koja doa|a ozgora,
tuku zemna, du{evna, besovska;
16 za{to, kade {to ima zavist i
karawe, tamu ima nesloga i s# e lo{o.
17 A mudrosta, {to ide ozgora, e najnapred ~ista, a potoa mirna, krotka,
pokorna, polna so milost i dobri plodovi, nepristrasna i nelicemerna.
18 Plodot, pak, na pravdata vo mir se
see od mirotvorcite.
4
Protiv neslogata
Is 32,17
Mt 5,9
Evr 12,11
4,1
Rim 7,23
1 Ptr 2,11
3
1,5
4
Os 3,1
Mt 12,39
16,4
Rim 8,7
1 Jn 2,15
5
1 Mojs 6,3
2 Mojs 20,5
6
Izreki
3,34
Mt 23,12
1 Ptr 5,5
Od kade se vojnite i raspraviite 7
me|u vas? Ne ottamu li - od va{ite Efes 6,
pohoti, koi se borat vo organite va{i? 12-13
1 Ptr 5,8-9
2 Po`eluvate i nemate; ubivate i
zaviduvate, i ne mo`ete da dobiete; se 8
Is 1,16
prepirate i vojuvate, a nemate, bidej}i Zah 1,3
Mal 3,7
ne se molite.
3 Prosite, a ne dobivate, za{to zlo
barate, za da go tro{ite vo va{ite po- 10
Jov 5,11
hoti.
1 Ptr 5,6
4 Prequbodejci i prequbodejki, ne
znaete li deka prijatelstvoto so ovoj
svet e neprijatelstvo na Boga? Za{to,
koj saka da mu e prijatel na svetot, mu
stanuva neprijatel na Boga.
5 Ili, pak, mislite deka Pismoto
naprazno zboruva: „So revnost go qubi
duhot {to go vselil vo nas.”
6 No Toj dava pogolema blagodat; zatoa e re~eno: „Bog se protivi na gordelivite, a na poniznite im dava blagodat.”
184
POSLANIE NA APOSTOL JAKOV
12
Pa zatoa, pokorete Mu se na Boga; a
protivete se na |avolot, i toj }e pobegne od vas.
13-14
8 Pribli`ete se kon Boga, i Toj }e se
Izreki
pribli`i
kon vas; is~istete gi racete,
27,1
Lk 12, gre{nici, popravete gi srcata svoi,
18-20
nepostojani!
9 Bidete na`aleni i pla~ete i lipaj15
Dela 18,21
te:
smevot va{ neka se pretvori vo
Rim 1,10
1 Kor 4,19 pla~, a radosta vo taga!
10 Ponizete se pred Gospod i }e ve po17
digne!
Lk 12,47
7
Rim 2,1
14,4
Koj si ti da go sudi{ bli`niot?
11 Ne ozboruvajte se eden so drug,
Is 5,8-10
Er 5,26-30 bra}a: za{to, koj go ozboruva bratot
Amos 8,4-8
Lk 6,24 svoj ili go sudi, toj go napa|a Zakonot
i go sudi Zakonot. A ako, pak, go sudi{
2 Zakonot, toga{ ti ne si izvr{itel na
Mt 6,19-20
Zakonot, tuku sudija.
12 Eden e Zakonodavecot i Sudijata,
3
Ps 20,9
Koj mo`e da spasi i pogubi: a ti, koj si
4 {to osuduva{ drug?
5,1
1 Mojs 4,10
2 Mojs 2,23
3 Mojs
19,13
5 Mojs
24,14-15
Mal 3,5
Ps 17,6
5
Er 12,3
6
Ps 37
Mudr 2,
12-20
Mt 5,39
7
5 Mojs
11,14
Er 5,24
Joil 2,23
8
Mt
24,3.27.37
Rim 13,
11-12
1 Kor
15,23
1 Sol 2,19
3,13
4,15
5,1-11.23
Evr 10,25
1 Ptr 4,7
3 Ptr 1,16
1 Jn 2,28
Lo{a samodoverba
Slu{ajte sega vie, koi velite:
„Denes ili utre }e trgneme vo onoj grad
i tamu }e ostaneme edna godina, }e trguvame i }e spe~alime”,
14 vie, koi ne znaete {to }e stane utre. [to e va{iot `ivot? Toj e parea,
koja se pojavuva za kratko vreme, pa is~eznuva.
15 Mesto da velite: „Ako saka Gospod
da bideme `ivi, }e napravime toa i
toa.”
16 A sega se falite so svojata gordost.
Sekoja takva falba e zla.
17 I taka, grev e za onoj koj znae da
pravi dobro, a ne go pravi.
13
Predupreduvawe do bogatite
Ajde sega vie, bogati, pla~ete i lipajte za stra{nite maki {to idat
na vas.
2 Bogatstvoto va{e izgni, a ali{tata
va{i molci gi izgrizaa.
3 Zlatoto va{e i srebroto vi za'r|aa,
i 'r|ata nivna }e bide svedo{tvo protiv vas i }e go izede teloto va{e kako
ogan! Ste nasobrale bogatstvo za poslednite dni.
5
Ete, platata {to ste ja zadr`ale od 9
rabotnicite, koi rabotele na va{ite Mt 24,33
nivi, i izvicite na `etvarite dojdoa 10
do u{ite na Gospod Savaot.
Mt 5,12
5 Se veselevte na zemjata i se nasladu- 23,29-31
Dela 7,52
vavte, gi zgoivte srcata va{i kako za Rim 11,3
1 Sol 2,15
den na klawe.
6 Go osudivte, Go ubivte pravednikot; Evr 11
36-38
i toj ne se sprotivstavuva{e.
4
11
Trpenie i molitva
7 Bidete trpelivi, bra}a moi, do
doa|aweto na Gospod! Ete, zemjodelecot
~eka dragocen plod od zemjata i dolgo
trpi za nego, dodeka ne dobie do`d, ran
ili docen.
8 Pa trpete i vie, ukrepete gi srcata
svoi, za{to doa|aweto na Gospod se
pribli`i.
9 Ne oplakuvajte se, bra}a, eden na
drug, ta da ne bidete osudeni: ete, Sudijata stoi pred vratata.
10 Bra}a, kako primer na stradawa i
dolgotrpenija zemete gi prorocite {to
zboruvaa vo imeto Gospodovo.
11 Ete, bla`eni se onie {to istrajaa.
Ste ~ule za trpenieto na Jov i uznavte
kakov kraj mu dade Gospod, zatoa {to
Gospod e mnogumilostiv i se smiluva
na nego.
12 A pred s#, bra}a moi, ne kolnete se
ni vo neboto, ni vo zemjata, nitu pak so
nekoja druga zakletva. I zborot neka vi
bide da- da i ne - ne, za da ne padnete
pod sud!
13 A ako nekoj od vas strada, neka Mu
se moli na Boga; vesel li e, neka Go
fali Gospoda!
14 Bolen li e nekoj me|u vas, neka gi
povika prezviterite crkovni, ta da se
pomolat i da izvr{at pomazanie nad
nego so elej vo imeto Gospodovo.
15 I molitvata so vera }e go isceli
bolniot, i Gospod }e go krene; i grevovi, ako napravil, }e mu se prostat.
16 Ispovedajte si gi grevovite eden na
drug i molete se eden za drug za da se
iscelite. Golema sila ima usrdnata
molitva na pravednikot.
17 Ilija be{e ~ovek smrten, kako i
nie, i so molitva Mu se pomoli na Boga
da nema do`d, i ne padna do`d na zemjata tri godini i {est meseci.
18 I pak se pomoli, pa neboto dade
do`d i zemjata go dade svojot plod.
1,3-4
2 Mojs 34,6
Ps 102,8
111,4
Jov 1,20-22
2,10
42,10-17
Dan 12,12
Kol 1,11
12
Sir 23,
9-11
Mt 5,34-37
13
Ps 49,15
Rim 15,9
1 Kor
14,15
Efes 5,
19-20
Kol 3,
16-17
1 Sol 5,
17-18
14
Mk 6,13
15
Mk 5,34.41
16,18
Lk 17,19
16
1 Car
12,19
Dan 9,4-20
Varuh 1,
14-2,10
Mt 3,6
Dela 19,18
17
3 Car 17,1
Sir 48,2
Mt 11,14
Lk 4,25
18
1 Mojs
18,22-32
2 Mojs
32,11-14
32,30-32
3 Car
18,42-45
Er 18,20
Amos 7,2.5
185
POSLANIE NA APOSTOL JAKOV
19
Mt 18,
12-13.15
Povrati gi otklonetite
Ako, bra}a, nekoj od vas se otkloni
od vistinata, i ako nekoj drug go povrati,
19
toj neka znae deka onoj {to obrati 20
Ez 3,20-21
gre{nik od la`liv pat, spasuva edna Izreki
10,12
du{a od smrt i }e pokrie mnogu grevo- 1 Tim 4,16
1 Ptr 4,8
1 Jn 5,16
vi. Amin
20
PRVO POSLANIE
NA APOSTOL PETAR
Voved
Ova poslanie e upateno do hristijanite raseani po severnite predeli na
Mala Azija, koi apostol Petar ovde gi narekuva „Bo`ji izbran narod”.
Glavnata cel na poslanieto e da gi ohrabri onie koi trpele progonstva poradi nivnata vera vo Hristos. Pisatelot gi potsetuva deka nade`ta treba da
ni doa|a od radosnata vest na Gospoda Isusa Hrista, Koj umre, voskresna i
veti deka }e se vrati po Svoite. Toa treba da gi odr`uva hristijanite koga
se izlo`eni na progonstva i stradawa, prifa}aj}i gi ovie stradawa i progonstva kako proverka na nivnata vera. Onie {to }e opstojat, }e bidat
nagradeni vo denot koga Hristos }e se javi.
Pokraj ohrabruvawata za progonetite, pisatelot gi pottiknuva
~itatelite da `iveat so `ivot dostoen za Hristovi sledbenici.
1,1
Jn 7,35
Jk 1,1
2
1
Pozdrav
Petar, apostol na Isus Hristos, do
povratnicite rasprsnati po Pont,
Galatija, Kapadokija, Azija i Vitanija,
2 izbrani po predznaeweto na Bog
Otecot, i osveteni od Duhot za poslu{3 nost i poprskuvawe so krvta na Isus
1,23 Hristos: da vi se umno`at blagodatta i
Jn 3,3-5
2 Kor 1,3 mirot!
2 Mojs
24,6-8
Mt 26,28
Rim 8,29
Efes 1,4
2 Sol 2,13
Efes 1,3
1 Jn 2,29
3,9
4
Blagodarnost za darovite
na sasenieto vo Isusa Hrista
Blagosloven e Bog i Otecot na
na{iot Gospod Isus Hristos, Koj po
svojata golema milost n# prerodi
5 preku voskresenieto na Isus Hristos
Jn 17,11
od mrtvite za `iva nade`,
Efes 1,19
4 za nasledstvo {to ne propa|a, ~isto,
1 Jn 3,2
koe
ne svenuva, zapazeno na nebesata za
6
4,12.13 vas,
Jn 16,20
5 koi Bo`jata sila preku verata ve
Evr 12,11
Jk 1,2 so~uvala za spasenie, prigotveno da se
vo poslednoto vreme.
7 otkrie
6 Zatoa raduvajte se, makar {to
Zah 13,9
Mal 3,3 mo`ebi sega }e treba malku i da taguPs 65,10
Rim 2,7 vate poradi raznovidni isku{enija,
7 ta va{ata vera ispitana da izleze
1 Kor 3,13
Jk 1,3
podragocena od netrajnoto zlato, koe
sepak se isprobuva preku ogan, za po-
Mt 6,19-20
Kol 1,5.12
3,3-4
3
falba i ~est i slava, koga }e se pojavi
Isus Hristos,
8 Kogo Go sakate, iako ne ste Go videle, i vo Kogo veruvaj}i sega, a ne gledaj}i Go, se raduvate so neiska`liva i
slavna radost,
9 primaj}i ja krajnata cel na va{ata
vera - spasenieto na du{ite.
10 Toa spasenie go baraa i ispituvaa
prorocite {to prorekoa za va{ata blagodat.
11 Otkako ispitaa, vo koe ili kakvo
vreme im javuva{e Duhot Hristov odnapred, Koj be{e vo niv, svedo~ej}i za
Hristovite stradawa i slavata koja ide
po niv;
12 nim im be{e otkrieno deka tie ne
za samite sebe slu`at, tuku za vas so
ona {to vi se javi sega vam preku onie
koi go propovedaa Evangelieto od neboto preku Svetiot Duh, i vo koe kopneat
da yirnat angelite.
8
Povik na svet `ivot
13 Poradi toa, vozqubeni, prepa{ete
gi kolkovite na umot svoj, bidete bodri
i imajte celosna nade` deka }e vi se
prinese blagodatta pri javuvaweto na
Isus Hristos.
14 Kako poslu{ni ~eda, ne postapuvajte ve}e spored porane{nite va{i pohoti, koga bevte vo neznaewe.
4,3
Rim 6,19
Efes 2,1-3
4,17-18
Jn 20,29
2 Kor 5,7
1 Jn 4,20
10
Mt 13,17
Dela 11,27
11
Is 52,1353,12
Mt 13,
16-17
Lk 18,31
24,26-27
Dela 1,7
2,23
12
Dela 1,8
Rim 16,
25-26
1 Kor 2,4
Efes 3,5
1 Sol 1,5
13
Lk 12,
35-40
14
187
PRVO POSLANIE NA APOSTOL PETAR
15
Is 43,1
Mt 5,48
Dela 9,13
3 Ptr 1,3
1 Jn 3,3
16
3 Mojs
11,44.45
17,1-22,33
19,2
20,7.26
17
5 Mojs
10,17
Er 17,10
Ps 61,12
Rim 2,6
Evr 11,6
Otkr 2,23
22,12
18
Is 52,3
1 Kor 6,20
7,23
Efes 4,17
19
Jn 1,29
Dela 20,28
Evr 9,12
Otkr 5,9
20
Jn 17,24
Gal 4,4
Evr 1,2
21
Rim 4,24
10,9
22
Jn 13,34
17,17
Rim 1,5
12,10
23
1,3
Dan 6,26
Evr 4,12
Jk 1,18
1 Jn 3,9
24-25
Is 40,6-8
Jk 1,10-11
2,1
Jk 1,21
2
Mk 10,15
1 Kor 3,2
3
Ps 34,9
No, po primerot na Svetiot, Koj ve
povika, i vie samite bidete sveti vo site va{i postapki.
16 Za{to napi{ano e: „Bidete sveti,
bidej}i Jas sum svet.”
17 Ako Go narekuvate Otec Onoj, Koj
nepristrasno sekomu mu sudi spored delata, toga{ pominuvajte go vremeto na
svojot `ivot vo strahopo~it,
18 znaej}i deka so propadlivo srebro
ili zlato ne ste iskupeni od suetniot
`ivot, koj vi se predade od tatkovcite
va{i,
19 tuku so skapocenata krv na neporo~noto i ~isto Jagne - Hristos,
20 Koj be{e prednazna~en u{te pred
sozdavaweto na svetot, a se javi vo posledno vreme zaradi vas,
21 koi preku Nego poveruvavte vo
Boga, Koj Go voskresna od mrtvite i Mu
dade slava, ta verata va{a i nade`ta da
vi bidat vo Boga.
15
@ivejte kako bo`ji ~eda vo qubov!
Otkako gi o~istivte du{ite svoi
so poslu{nost kon vistinata preku
Duhot, za nelicemerno bratoqubie, sakajte se eden so drug postojano so ~isto
srce,
23 kako prerodeni ne od raspadlivo
seme, tuku od ve~no preku slovoto na
`iviot Bog, Koj `ivee vo site vekovi.
24 Za{to teloto e kako treva, i sekoja
~ove~ka slava - kako cvet od treva: se
isu{uva trevata, i cvetot nejzin pa|a;
25 no slovoto Gospodovo ostanuva
zasekoga{. A toa slovo e Evangelieto
{to vi be{e objaveno.
Otfrlete, pak, od sebesi sekakva
pakost i sekakva izmama, i licemerstvo, i zavist, i sekakvo klevetewe,
2 kako novorodeni deca bidete `elni
za vistinsko i duhovno mleko, ta vo
nego da porasnete za spasenie,
3 bidej}i vkusivte deka Gospod e
dobar.
22
2
Osnovawe i misija na crkvata
4 Pristapete
kon Nego, `iviot
kamen, od lu|eto otfrlen, no od Boga
izbran, dragocen,
vie koi kako `ivi kamewa ste vgradeni vo duhoven dom, sve{tenstvo sveto, za da prinesete duhovni `rtvi koi
Mu se na Boga prijatni preku Isus
Hristos.
6 Za{to vo Pismoto stoi napi{ano:
„Eve, na Sion postavuvam kamen temelnik, odbran i skapocen; i koj veruva vo
Nego, nema da se posrami!”
7 Vam, pak, koi veruvate, Toj vi e ~est,
a za nevernicite - „Kamenot {to go
otfrlija yidarite, stana kamen temelnik”,
8 kamen od koj tie se sopnuvaat i kamen na koj pa|aat, za{to ne mu se pokoruvaat na slovoto; za toa se tie i odredeni.
9 No vie ste izbran rod, carsko sve{tenstvo, svet narod, lu|e pridobieni za
da gi vozvestite sovr{enstvata na Onoj
Koj ve povikal od temnina vo Svojata
~udesna svetlina;
10 vie, koi nekoga{ ne bevte narod, a
sega ste narod Bo`ji; koi ne bevte pomiluvani, a sega ste pomiluvani.
5
Za odnesuvaweto na hristijanite
me|u neznabo{cite
4
2 Mojs
19,23
Mt 21,42
Dela 4,11
5
Rim 12,1
1 Kor 3,16
Efes 2,
20-22
Evr 13,15
6
Is 28,16
Rim 9,33
10,11
7
Ps 117,22
Mt 21,42
8
Is 8,14
Rim 9,33
9
2 Mojs
19,5-6
Is 43,20-21
Mal 3,17
Dela 26,18
Rim 3,24
2 Kor 4,6
Efes 1,24
5,8
Kol 1,1213
3,12
1 Sol 5,4
Otkr 1,6
11 Vozqubeni, ve molam, kako pridoj10
deni i gosti, da se pazite od telesnite Os 1,6.9
2,3.25
pohoti {to vojuvaat protiv du{ata.
12 Odnesuvajte se dostojno me|u nezna- Rim 9,
25-26
bo{cite, pa tie, koga ve napa|aat kako
zlotvorci, {tom }e gi vidat va{ite 11
1 Mojs 23,4
dobri dela, da Go proslavat Boga vo Ps 38,12
Gal 5,17.24
denot na posetata.
Evr 11,13
Dol`nosta na hristijanite
kon onie koi se na vlast
Jk 4,1
12
3,16
10,3
I taka, pokoruvajte se na sekoja Is
Mt 5,16
~ove~ka vlast, poradi Gospod: bilo na
15
car, kako na vrhovna vlast,
14 bilo na upraviteli na Negovi pra- 3,16
tenici za da gi kaznat zlostornicite, a 16
Gal 5,13
za da gi pofalat dobrotvorcite!
Juda 1,4
15 Za{to, takva e voljata Bo`ja, - so
dobrotvorstvo da go zamolknuvame neznaeweto na bezumnite lu|e,
16 kako slobodni, a ne kako takvi {to
ja upotrebuvaat slobodata kako pokrivka za vr{ewe zlo, tuku - kako slugi
Bo`ji.
13
188
PRVO POSLANIE NA APOSTOL PETAR
17
Izreki
24,21
Mt 22,21
Po~ituvajte go sekogo, bra}ata sakajte gi, imajte strahopo~it kon Boga,
carot po~ituvajte go!
17
18
Efes 6,5
1 Tim 6,1
Tit 2,9
19
3,14
4,14
Jk 5,7-11
20
3,14.17
4,14
21
Mt 16,24
Jn 13,15
22
Is 53,9
Jn 8,46
2 Kor 5,21
1 Jn 3,5.9
23
Mt 5,39
26,62
Rim 12,19
24
Is
53,4.5.12
Rim 6,11.18
Evr 9,28
25
Is 53,6
Ez 34,5-6
Mt 9,36
3,1
1,25
1 Kor 7,
12-16
Efes 5,22
Kol 3,18
Tit 2,5
3
Dol`nosta na slugite
kon svoite gospodari
18 Slugi, pokoruvajte im se na gospodarite svoi, ne samo na dobrite i krotkite, tuku i na lo{ite!
19 Za{to, toa vi odi vo prilog, ako
nekoj, od soznanie za Boga, podnesuva
skrb, stradaj}i nespravedlivo.
20 Za{to, kakva e pofalbata, ako trpite koga ve tepaat poradi prestapi?
No, ako trpite koga pravite dobro i
stradate, toa Mu e ugodno na Boga.
21 Bidej}i vie ste za toa povikani,
za{to i Hristos postrada za vas, ostavaj}i ni primer za da vrvime po Negovite stapki:
22 Toj ne napravi grev, nitu, pak, vo
ustata Negova se najde izmama;
23 koga na Nego hulea, Toj ne im odvra}a{e so huli; koga strada{e, ne se
zakanuva{e, tuku se potpira{e na Onoj
Koj pravedno sudi.
24 Toj sam gi nose{e na{ite grevovi
na krstot vo teloto Svoe, ta oslobodeni od grevovite da `iveeme za pravdata: „Preku Negovata rana se iscelivte”.
25 Za{to bevte kako ovci izgubeni,
koi nemaat pastir, no sega se obrativte
kon Pastirot i ^uvarot na va{ite
du{i.
3
Dol`nosti na sopru`nicite
A taka i vie, `enite, bidete im pokorni na svoite ma`i, ta, ako nekoi od niv ne mu se pokoruvaat na slo4 voto, preku povedenieto na svoite `eni
Mt 6,4.6.18 da se pridobijat bez prigovor,
2 koga }e go vidat va{iot ~ist i
bogobojazliv `ivot.
3 Va{ata ubavina da bide ne nadvore{na, odnosno vo pleteweto na kosite,
kiteweto so zlato ili oblekuvawe na
obleki,
4 tuku - vnatre{na, vo srceto na
skrieniot ~ovek, vo postojanost i tih
duh, {to e dragoceno pred Boga.
Is 3,16
1 Tim 2,
9-15
Za{to taka nekoga{ se ukrasuvaa i
svetite `eni, koi se nadevaa na Boga i
im se pokoruvaa na ma`ite svoi,
6 kako {to Sara go slu{a{e Avraam,
narekuvaj}i go gospodar. Vie ste nejzini ~eda; ako pravite dobro, ne pla{ete
se od ni{to.
7 Taka i vie, ma`ite, `ivejte so
svoite `eni vo razbirawe i po~ituvajte gi kako poslabo su{testvo i kako
sonaslednici na blagodatniot `ivot,
za da ne se pojavi prepreka vo molitvite va{i.
6
Stradawe zaradi pravda
8 A najposle, bidete site ednodu{ni,
so~uvstvitelni, bratoqubivi, milosrdni, dru`equbivi, ponizni;
9 ne vra}ajte zlo za zlo ili navreda za
navreda, tuku, naprotiv: blagoslovuvajte, znaej}i deka za toa ste povikani za
da nasledite blagoslov.
10 „Za{to, koj go saka `ivotot i saka
da vidi dobri denovi, neka go pazi jazikot svoj od zlo, i usnite negovi da ne
zboruvaat lagi.
11 Neka odbegnuva zlo i neka pravi
dobro, neka bara mir i neka se stremi
kon nego 12 bidej}i o~ite na Gospod se vpereni
kon pravednite, i u{ite Negovi - kon
nivnite molitvi, a liceto Gospodovo e
protiv onie koi pravat zlo za da gi
istrebi od zemjata.”
10-12
5
Doverba namesto progonuvawe
I koj }e vi napravi zlo, ako
pravite dobro?
14 No, ako i stradate za pravda,
bla`eni ste; ne pla{ete se od ona od
{to tie se pla{at i ne bojte se;
15 tuku Gospod Bog po~ituvajte Go vo
srcata svoi; a bidete sekoga{ podgotveni so krotost i strahopo~it za odgovor na sekogo koj od vas }e pobara
smetka za va{ata nade`.
16 Imajte ~ista sovest, ta so toa, {to
ve napa|aat kako zlostornici, da se
posramat tie {to ve kudat poradi
va{iot dobar `ivot vo Hristos.
17 Za{to, ako $ e ugodno na Bo`jata
volja, podobro e da stradate pravej}i
dobro, otkolku vr{ej}i lo{o,
13
1 Mojs
18,12
Gal 4,28
7
Efes 5,25
Kol 3,19
8
Rim 12,
14-18
9
2,23
Mt 5,38.43
Lk 6,28
1 Sol 5,15
Ps 33,12-16
14
2,20
4,14
Is 8,12
Izreki
3,25
Mt 5,10
10,26-31
15
Is 8,13
16
2,12.15
17
2,20
189
PRVO POSLANIE NA APOSTOL PETAR
18
2,21-24
Rim 5,6
6,10
Efes 2,18
Evr 9,26-28
20
1 Mojs 6,
1-7
7,7
3 Ptr 2,5
3,9
21
1,3
Rim 6,4
Kol 2,1213
Evr 10,22
22
Dela 2,33
Efes 1,
20-21
Kol 2,15
4,1
2,21
3,18
Rim 6,2.7
2
2,11
Rim 7,14
1 Jn 2,
16-17
3
1,14
Rim 1,29
Efes 2,1-3
4,17-18
Tit 3,3
5
Dela 10,42
2 Tim 4,1
6
3,19
Rim 1,9
2 Kor 5,5
7
1,5-7
4,17
Rim
13,11.12
2 Kor 6,2
Pobedata na Hristos
se poka`uva vo site
18 bidej}i i Hristos, za da n# dovede
kaj Boga, edna{ postrada za grevovite
na{i, pravednik za nepravednite; vistina, umre po telo, no o`ivea so duhot.
19 Vo nego otkako sleze, im propoveda
i na duhovite koi bea v zatvor,
20 koi nekoga{ ne se pokorija koga
Bo`jata dolgotrpelivost gi o~ekuva{e, vo vremeto na Noe, pri praveweto na kov~egot, vo koj malkumina,
odnosno osum du{i se spasija od vodata.
21 Obrazecot na taa voda - kr{tevaweto, no ne otstranuvaweto na telesnata
ne~istotija, tuku vetuvaweto na Boga
dobra sovest - n# spasuva sega i nas
preku voskresenieto na Isus Hristos,
22 Koj, otkako se voznese na neboto, e
oddesno na Boga, a Komu Mu se pokoruvaat angelite, vlastite i silite.
Izmenet na~in na `iveewe
Bidej}i, pak, Hristos postrada so
teloto za nas, toga{ vooru`ete se
vie so istata misla; za{to koj }e postrada so teloto, toj prekinal so grevot,
2 ta preostanatoto vreme na `ivotot
vo teloto da ne go pro`ivee ve}e so
~ove~ki pohoti, tuku spored voljata
Bo`ja.
3 Za{to dovolno e {to minatoto
vreme na `ivotot go pominavte vo vr{ewe voljata na neznabo{cite, `iveej}i vo ne~istotija, vo pohoti, vo pijanstvo, vo prejaduvawe, vo prepivawe i vo
ne~estivo idolopoklonstvo.
4 Zatoa tie i se ~udat {to ne se dru`ite so niv vo toj ist neureden `ivot,
i hulat na vas.
5 No tie }e odgovaraat pred Onoj Koj
e gotov da im sudi na `ivite i na mrtvite.
6 Za{to i na mrtvite im be{e propovedano Evangelieto da primat sud kako
lu|e po teloto, a da `iveat so duhot po
Boga.
4
Bodrost vo hristijanskata
zaednica
7 No blizu e krajot na s#. Pa bidete
mudri i bodri vo molitvite.
A pred s#, imajte postojano qubov
me|u sebe; za{to „qubovta pokriva
mnogu grevovi”.
9 Bidete gostoqubivi eden sprema
drug bez negoduvawe.
10 Slu`ete si eden na drug, sekoj so
darbata {to ja primil, kako dobri upraviteli na raznoobraznata Bo`ja blagodat.
11 Ako nekoj govori, neka znae deka
zboruva Bo`ji zborovi; ako nekoj slu`i, neka slu`i spored silata koja Bog
ja dava, ta vo s# da se proslavi Bog
preku Isus Hristos, ~ija slava i vladeewe se ve~ni. Amin.
8
Bla`enstveto veteno
na progonuvanite
13
8
12 Vozqubeni, ne ~udete se na ognenoto isku{enie, {to vi se pra}a za da ve
ispita, kako ne{to neobi~no da vi se
slu~uva.
13 Naprotiv. Ako u~estvuvate vo stradawata Hristovi, toga{ raduvajte se,
ta koga }e se javi Negovata slava da se
zaraduvate i razveselite.
14 A ako ve ukoruvaat poradi imeto
Hristovo, bla`eni ste, za{to Duhot na
slavata, Duhot Bo`ji po~iva na vas:
tie, zna~i, na Nego hulat, a vie - Go
proslavuvate.
15 Nikoj, pak, od vas da ne strada kako
ubiec, ili kradec, ili zlostornik, nitu kako onoj {to se me{a vo tu|i raboti;
16 no, ako strada kako hristijanin, da
ne se sramuva, tuku da Go proslavuva
Boga za takvo u~estvo.
17 Za{to vreme e da po~ne sudot od
Bo`jiot dom; a ako po~ne najnapred od
nas, toga{ kakov li }e im bide krajot
na onie koi ne mu se pokoruvaat na
Bo`joto Evangelie?
18 I koga pravednikot odvaj se spasuva, toga{ {to }e stane od bezbo`nicite i gre{nicite!?
19 I taka, onie {to stradaat spored
voljata na Boga, neka Mu gi predadat
Nemu, kako na veren Sozdatel, du{ite
svoi, pravej}i dobro.
Izreki
10,12
Tov 12,9
Lk 7,47
Jk 5,20
10
Lk 12,
42-48
Rim 12,6-8
1 Kor 12,
4-7
11
Rim 9,5
16,27
1 Kor
10,31
12
1,7
3,14
Mt 5,11-12
Rim 5,3-5
Kol 3,4
Jk 1,2-3
14
2,20
3,14.17
Is 11,2
Ps 88,50.51
16
Dela 11,26
17
2,8
Er 25,29
Lk 23,31
2 Sol 1,8
18
Izreki
11,31
19
Ps 30,5
Lk 23,46
190
PRVO POSLANIE NA APOSTOL PETAR
5,1
Dela 11,30
Kol 3,4
2
1 Tim 3,8
Tit 1,7
3
Jn 13,15-17
2 Kor 1,24
4
1,4
1 Kor 9,25
Jk 1,12
Otkr 2,10
5
Jov 22,29
Izreki
3,34
Jn 13,14
Jk 4,6
1 Jn 2,
12-14
Gri`a za Bo`joto stado
Onie, koi se me|u vas prezviteri,
gi molam jas, koj i samiot sum sve{tenik, i svedok na Hristovite stradawa i sou~esnik vo slavata, {to }e se
otkrie:
2 pasete go Bo`joto stado, {to go
imate, nadgleduvaj}i go ne prisilno,
tuku dragovolno i spored Boga; ne zaradi sramna pe~alba, tuku od s# srce.
3 I ne kako da upravuvate so narodot,
tuku davaj}i mu primer na stadoto.
4 A koga }e se javi Pastirona~alnikot, }e dobiete venec na slava {to nikoga{ ne svenuva.
5
Poniznost i cvrstina vo verata
Isto taka i vie, pomladite, pokoruvajte im se na prezviterite; a site, pak,
6 pokoruvajte se eden na drug i zdobijte
Fil 2,8-9
se so poniznost, bidej}i „Bog im se proJk 4,6-10
tivi na gordelivite, a na poniznite im
7 dava blagodat.”
Ps 54,22
6 Ponizete se pod krepkata raka Bo`Sir 2,1-8
Mt 6,25 ja, za da ve vozdigne koga }e dojde vremeto.
7 Site va{i zagri`enosti prefrlete
gi vrz Nego, za{to Toj se gri`i za vas.
5
Bidete trezveni, bidete budni, za{to va{iot protivnik, |avolot, obikoluva kako lav {to rika i bara nekogo da
progolta;
9 sprotivete mu se so tvrda vera, znaej}i deka takvi stradawa gi snao|aat i
va{ite bra}a po svetot.
10 A Bog na sekoja blagodat, Koj ve povika za Svojata ve~na slava vo Isus
Hristos, Sam, po va{eto kratko stradawe, da ve usovr{i, ukrepi i napravi
nepokoleblivi.
11 Nemu slava i vlast vo veki vekov.
Amin!
8
Zavr{ni pozdravi
8
Ez 22,25
Ps 22,14
Jov 1,7
Mt 5,25
1 Sol 5,6
2 Tim 4,17
9
Efes 6,
11-16
1 Sol 2,14
Jk 4,7
10
Rim 8,17.18
2 Kor 4,17
1 Sol 2,12
11
4,11
Otkr 1,8
11,17
Po Silvan, na{iot veren brat, 12
kako {to mislam, vi go napi{av ova Dela 15,22
kratko poslanie, za da ve ute{am i 13
uveram deka ova e vistinskata Bo`ja Dela 12,12
Otkr 17,5
blagodat. Ostanete cvrsto vo nea!
13 Ve pozdravuva crkvata vo Vavilon, 14
Kor
izbrana zaedno so vas, i Marko, sinot 213,12
moj.
14 Pozdravete se eden so drug so celiv
na qubov. Mir na site vas, {to ste vo
Hristos. Amin!
12
VTORO POSLANIE
NA APOSTOL PETAR
Voved
Vtoroto poslanie na apostol Petar e upateno do {irok krug hristijani vo
prviot vek. Glavna tema na ova poslanie se la`nite u~ewa i nemoralot koj od
niv proizleguva. Najdobriot na~in za borba protiv la`nite u~ewa e opredelbata da se dr`ime do izvornoto u~ewe preneseno od onie koi bile direktni
u~enici na Hristos i li~no Go slu{nale Negovoto u~ewe.
Posebno vnimanie vo ova poslanie mu e posveteno na tvrdeweto na nekoi lu|e
deka Hristos nema povtorno da se vrati na Zemjata. Pisatelot objavuva deka
prividnoto docnewe na Gospod Isus se dol`i na faktot {to Bog „ne saka da
zagine nikoj, tuku site da se pokaat” (3,9).
1,1
Dela 15,14
Rim 1,17
Tit 2,13
1
Pozdrav
Simon Petar, sluga i apostol na
Isus Hristos, do onie na koi preku
2 pravdata na na{iot Bog i Spasitel
Fil 3,8-10 Isus Hristos im se padna ednakva vera
Kol 2,6
1 Ptr 1,2 kako i nam.
2 Blagodatta i mirot so poznavaweto
Juda 1,2
3 na Bog i Hristos Isus, na{iot Gospod,
Jn 1,14 da vi se umno`at.
Efes 3,
16-19
1 Ptr 2,9
Bo`jiot poziv i izbor
Bidej}i Negovata bo`estvena sila
Jn 1,12 ni podari s# {to e potrebno za `ivoDela 17,28
tot i pobo`nosta, a preku poznanieto
2 Kor 3,18
na Onoj Koj n# povika so Svojata slava
6 i sovr{enstvo,
Gal 5,22-23
4 preku koi ni se daruvani mnogu golemi i dragoceni vetuvawa, ta preku
niv da stanete u~esnici vo Bo`jata
priroda ako se oddale~ite od gnile`ot
na ovoj svet;
5 zatoa, gri`ej}i se za ova sestrano,
prinesete kon verata svoja dobrodetel,
a kon dobrodetelta znaewe,
6 kon znaeweto vozdr`uvawe, kon vozdr`uvaweto trpenie, kon trpenieto
pobo`nost,
7 kon pobo`nosta bratoqubivost, kon
bratoqubivosta qubov.
8 Za{to, ako ovie doblesti gi ima vo
vas i se umno`uvaat, tie nema da ve ostavat prazni, nitu besplodni vo poznanieto na na{iot Gospod Isus Hristos.
4
9 A koj gi nema ovie doblesti, toj e
slep, kusogled i zaborava deka se
o~istil od porane{nite grevovi.
10 Bra}a, zatoa u{te pove}e nastojuvajte da go zajaknete va{iot poziv i izbor, za{to, ako go vr{ite toa, nikoga{
nema da pogre{ite,
11 bidej}i po takov na~in }e vi se
ovozmo`i sloboden vlez vo ve~noto
carstvo na na{iot Gospod i Spasitel
Isus Hristos.
3
Vernost kon apostolskoto
i proro~ko slovo
10
2 Sol 1,11
1 Jn 3,6
11
Lk 1,33
12
1 Jn 2,21
Juda 1,5
13
Is 38,12
Mudr 9,15
14
Jn 21,18-19
2 Kor 5,1
16
Poradi toa sekoga{ }e se trudam da Lk 9,31-32
1,14
vi gi napomenuvam ovie raboti, iako gi Jn
1 Kor
znaete, i utvrdeni ste vo sega{nata 15,23
vistina.
17
13 a i pravo e, dodeka sum vo ova telo,
Mt 17,5
Mk 9,2-8
da ve potsetuvam,
14 bidej}i znam deka naskoro }e go
ostavam moeto telo, kako {to Gospod
na{, Isus Hristos, mi otkri.
15 A }e se pogri`am na ova da se potsetuvate sekoga{ i po mojata smrt.
16 Za{to nie vi ja poka`avme silata
i doa|aweto na na{iot Gospod Isus
Hristos ne preku izmisleni prikazni,
tuku samite bevme o~evidci na Negovoto veli~ie.
17 Za{to Toj primi ~est i slava od
Bog Otecot, koga od Velelepnata Slava
Mu dojde vakov glas: „Ovoj e Mojot voz12
192
VTORO POSLANIE NA APOSTOL PETAR
19 quben Sin, so Kogo se ispolnuva Moja-
Lk 1,7-8
Otkr 2,28
20
2 Tim 3,16
1 Ptr 1,11
21
Dela 3,21
2,1
5 Mojs
13,1-5
Mt 24,24
Mk 13,
21-23
2 Sol 2,
3-12
1 Tim 4,1
2
Dela 9,2
Rim 2,24
3
ta dobra volja.”
18 I toj glas, {to dojde od neboto, nie
go ~uvme, koga bevme so Nego na svetata
gora.
19 A osven toa, nie imame ne{to u{te
poverno, a toa e proro~koto slovo; i
dobro pravite {to nemu mu obrnuvate
vnimanie, kako na svetilo {to sveti na
temno mesto, dodeka denot osamne i
Denicata zasveti vo va{ite srca.
20 Znajte go prvo toa deka niedno proro{tvo od Pismoto ne e sopstveno ka`uvawe na prorokot.
21 Za{to nikoga{ spored ~ove~kata
volja ne e izre~eno proro{tvo, tuku
svetite Bo`ji lu|e zboruvale pottiknati od Svetiot Duh.
Treba da se pazime od la`ni
i poro~ni u~iteli
Is 52,5
Juda 1,4
4
Mt 8,29
Juda 1,6
2
(Juda 1,4–13)
A vo narodot ima{e i la`ni proroci,
kako {to i me|u vas }e ima
5
Mudr 10,4 la`ni u~iteli, koi }e vnesat pogubni
1 Ptr 3,20
eresi i, otkako se odre~at od Gospod,
6 Koj gi otkupil, }e navle~at vrz sebesi
1 Mojs 19 brza pogibel.
Mudr 10,
2 I mnozina }e pojdat po nivnite ne6-8
Sir 16,
~istotii, i poradi niv patot na visti7-10
Mt 10,15 nata }e bide pohulen.
Juda 1,7
3 I, pobuduvaj}i ve od koristoqubi7 vost, }e ve privlekuvaat so laskavi zboLk 17,29 rovi; no nivnoto osuduvawe e odamna
gotovo, i nivnata pogibel ne dreme.
4 Za{to Bog, koga ne gi po{tedi angelite {to zgre{ija, tuku gi frli vo pekolot so verigi na mrakot, gi predade
da bidat dr`ani do sudot;
5 i koga ne go po{tedi prviot svet,
tuku, koga nanese potop vrz bezbo`niot
svet, go zapazi samo osum~lenoto semejstvo na Noe, propovednikot na pravdata;
6 i gradovite Sodom i Gomora gi osudi na razurnuvawe i gi pretvori vo pepel, ostavaj}i gi kako primer na idnite bezbo`nici,
7 a go izbavi pravedniot Lot, kogo go
osramotija bezzakonicite so ne~istiot
`ivot.
Za{to, koga `ivee{e pravednikot
me|u niv, gledaj}i gi i slu{aj}i gi bezzakonskite dela, toj sekojdnevno ja izma~uva{e svojata pravedna du{a;
9 zna~i Gospod znae kako da gi izbavuva pobo`nite od isku{enija, a nepravednite da gi dr`i vo maki za sudniot
den;
10 a najmnogu onie {to se upravuvaat
spored teloto vo negovite gnasni
pohoti, koi ja preziraat vlasta, drski
se, gordi i ne se pla{at da hulat na
vlasta,
11 no duri ni angelite, koi se posna`ni i posilni od niv, ne izgovaraat za
niv hula pred Gospod.
12 A tie, kako nerazumni `ivotni,
sozdanija po instinkt se fa}aat i se
uni{tuvaat, hulej}i go ona {to ne go
razbiraat, vo svojata pogibel }e zaginat,
13 dobivaj}i kazna za vr{ewe nepravda. Tie sekojdnevniot `ivot vo rasko{
go smetaat za u`ivawe; tie se sram i
grev, nasladuvaj}i se so svoite izmami,
dodeka jadat so vas;
14 imaat o~i polni so prequbodejstvo
i nenasitni se na grev, gi mamat neutvrdenite du{i; imaat srce priviknato
na lakomstvo: tie se ~eda na prokletstvoto!
15 Otkako go ostavija vistinskiot pat
i se zabludija, trgnaa po stapkite na
Vosoroviot sin Valaam, koj zasaka plata za vr{ewe nepravda,
16 no be{e izobli~en za svoeto bezzakonie: nerazumnoto `ivotno progovori
so ~ove~ki glas i go zapre bezumstvoto
na prorokot.
17 Tie se bezvodni izvori, oblaci i
magli od bura raznesuvani; za niv e rezerviran mrakot na temninata zasekoga{.
18 Za{to, govorej}i prazni zborovi,
gi mamat na telesni pohoti i ne~istotija onie koi tuku{to se ottrgnale
od tie {to `iveat vo zabluda.
19 Im vetuvaat sloboda koga tie samite se robovi na razvratot, za{to koga
nekoj nekogo pobeduva, toj i go porobuva.
8
9
1 Kor
10,13
2 Sol 1,
5-10
Juda 1,6
10
Juda 1,7-8
11
Juda 1,9
12
Ps 48,12-14
Juda 1,10
13
Juda 1,12
15
4 Mojs 22,7
Juda 1,11
Otkr 2,
14-15
16
4 Mojs
22,28
17
Juda 1,
12-13
18
Juda 1,16
19
Jn 8,34
Rim 6,
16-17
193
VTORO POSLANIE NA APOSTOL PETAR
20
Mt 12,45
21
1 Kor 11,2
Juda 1,3
22
Izreki
26,11
Lk 12,
47-48
3,2
1,18-20
Juda 1,17
3
1,16
2,1
2 Sol 2,
3-12
1 Tim 4,1
Juda 1,18
4
Is 5,19
5
1 Mojs 1,
6-9
6
1 Mojs
7,11-21
Mt 24,
38-39
1 Ptr 3,20
7
Mt 3,12
Rim 2,6
8
Ps 89,4
Za{to, ako gi izbegnale svetovnite
skvernosti preku poznanieto na Gospod
i Spasitelot na{ Isus Hristos, i pak
se pletkaat vo niv i biduvaat pobedeni,
toga{ za takvi poslednoto }e im bide
polo{o od prvoto!
21 Za niv bi bilo podobro da ne go bea
poznale patot na pravdata otkolku,
otkako go poznaa, da otstapat od svetata zapoved koja im e predadena.
22 Nim im se slu~uva spored vistinskata pogovorka: „Pesot se vra}a na
svojata blujavica” i „Iskapenata sviwa
- vo kalta.”
20
3
Vetuvawe za povtorno
Hristovo doa|awe
Eve, vozqubeni, kako ve}e vi go pi{uvam vtoroto poslanie vo koe so
napomnuvawe vi go razbuduvam va{iot
~ist razum
2 za da se potsetite na zborovite, porano ka`ani od svetite proroci, i na
zapovedta od Gospod i Spasitelot,
dadeni preku va{ite apostoli.
3 Najnapred znajte go toa deka vo poslednite dni }e se javat podigruva~i,
koi }e se podbivaat i }e `iveat spored
svoite pohoti.
4 ]e velat: „Kade e vetuvaweto na Negovoto doa|awe? Za{to, otkako tatkovcite na{i izumrea, s# si stoi taka
kako od sozdavaweto na svetot.”
5 Tie namerno zaboravaat deka nebesata i zemjata od porano bea sozdadeni od
voda i preku voda so silata na Bo`joto
slovo,
6 preku koe, toga{niot svet zagina,
potopen od voda.
7 A sega{nite nebesa i zemjata,
pazeni od istoto slovo, se ~uvaat za
ogan vo denot na sudot i pogibelta na
ne~estivite lu|e.
8 No vnimavajte, vozqubeni, da ne go
izumite samo toa deka za Gospod eden
den e kako iljada godini, a iljada godini - kako eden den.
9 Gospod nema da zadocni so Svoeto
vetuvawe, kako {to nekoi mislat za
baveweto; no dolgo vreme trpi, bidej}i
ne saka da zagine nekoj, tuku site da se
pokaat.
10 I }e dojde denot Gospodov, kako
kradec vo no}no vreme; toga{ nebesata
so golema bu~ava }e gi snema, i stihiite }e plamnat i }e se razru{at, a zemjata, i s# {to e na nea, }e izgori.
11 I taka, bidej}i seto toa }e se razru{i, kakov treba da vi bide va{iot
svet `ivot i pobo`nosta va{a,
12 dodeka go o~ekuvate i posakuvate
skoroto doa|awe na Bo`jiot den, vo koj
nebesata }e se razru{at i osnovite vo
ogan }e se stopat?
13 No nie, spored Negovoto vetuvawe,
o~ekuvame novo nebo i nova zemja, na
koi }e se vseli pravda.
9
Avak 2,3
Sir 35,19
Lk 18,7
Rim 2,4
1 Tim 2,4
10
Mt
24,29.43-45
1 Sol 5,2
Otkr 20,11
21,1
12
Is 34,4
Dela 3,
19-20
13
Is 60,21
65,17
66,22
Rim 8,19
Otkr 21,1.7
14
Juda 1,24
15
Dela 2,4
1 Tim 1,
15-16
Pottiknuvawe na budnost
Zatoa, vozqubeni, dodeka go o~eku- 17
vate toa, pogri`ete se pred Nego da iz- Evr 2,1
lezete spokojni, neoskverneti i nepo- 18
Rim 16,27
ro~ni;
Juda 1,25
15 i dolgotrpelivosta na va{iot Gospod smetajte ja kako spasenie - kako
{to vi napi{a i vozqubeniot na{ brat
Pavle, spored dadenata mu mudrost;
16 kako {to zboruva za toa i vo site
svoi poslanija, vo koi ima nekoi raboti
te{ki za razbirawe, {to neu~enite i
neutvrdenite gi izopa~uvaat, kako i
drugite Pisma, za svoja pogibel.
17 A vie, vozqubeni, znaej}i go ova
odnapred, pazete se od izmamata na bezzakonicite za da ne bidete odvedeni so
niv, i da ne otpadnete od svojata utvrdenost,
18 tuku da napreduvate vo blagodatta i
vo poznanieto na na{iot Gospod i Spasitel Isus Hristos. Nemu slava i sega
i za ve~ni vremiwa. Amin!
14
PRVO POSLANIE NA APOSTOL
JOVAN
Voved
Tradicijata mu gi pripi{uva trite poslanija na apostol Jovan, iako negovoto ime vo niv niedna{ ne se spomenuva. Prvoto od ovie poslanija ne ni dava
nikakvi podatoci za negoviot pisatel, nitu pak za identitetot na onie na
koi mu e upateno. No toa otkriva odredeni aspekti na sostojbite vo hristijanskite zaednici do koi toa bilo adresirano. Kako i mnogute drugi zaednici
od vtorata polovina na prviot vek, tie bile izlo`eni na vlijanijata na
duhovnite ili religioznite dvi`ewa koi se raziduvale od vistinskata hristijanska vera. Tokmu zatoa pisatelot se stremi kon dvojna cel vo svoeto
poslanie:
- da gi ohrabri svoite ~itateli da `iveat vo vistinsko zaedni{tvo so Boga
i Negoviot Sin Gospod Isus Hristos, {to treba da se izrazi preku primenata na bratskata qubov;
- istovremeno da se borat protiv la`nata nauka {to ja kompromitira vernosta vo Evangelieto.
Vovedot vo poslanieto (1,1–4) toa i go iznesuva: zacvrstuvawe na
zaedni{tvoto {to treba da go imaat vernicite so Boga i so Isus Hristos,
isto kako i bratskoto zaedni{tvo edni so drugi. Za toa tie treba da
ostanat verni na svedo{tvoto na onie koi Go bea videle ili slu{ale Isus
Hristos. Pisatelot gi povikuva svoite ~itateli da `iveat vo svetlina,
za{to Bog e svetlina. Za taa cel, tie treba da gi sproveduvaat zapovedite na
qubovta (1,5–2,17). Potoa go navestuva pojavuvaweto na golemite neprijateli
na Hristos (2,18–29). Toj gi soop{tuva osobenostite {to gi pravat vistinski ~edata Bo`ji: pravedniot `ivot vo koj prebivaat, qubovta {to ja imaat
edni kon drugi, verata vo Isus Hristos (3,1–24). Otkako poka`uva kako treba
da se razlikuva zabluda od vistina (4,1–6), pisatelot u{te edna{ se navra}a
kon temata za qubovta: da Mu se pripa|a na Boga zna~i da se qubi, za{to Bog
e qubov (4,7–21). Toj go zavr{uva svoeto poslanie opi{uvaj}i ja verata kako
pobedni~ka i rezimiraj}i gi pozna~ajnite stavovi od negovoto poslanie
(5,1–21).
1,1
2,13
Lk 24,39
Jn 1,1.14
20,25
1
Predgovor
Ona {to be{e od po~etokot, ona
{to go ~uvme, ona {to so o~ite
svoi go vidovme, {to go razgledavme i
2 {to racete na{i go opipaa, za Slovoto
2,25
4,14 na `ivotot 2 i `ivotot se javi, i vidovme, i sve5,20
Jn 1,4
do~ime,
i vi go navestuvame ve~niot
11,25-26
`ivot, koj be{e vo Otecot i nam ni se
3
javi Jn 17,20-21
3 ona {to go vidovme i go ~uvme, toa
Dela 4,20
26,16
vi
go navestuvame, ta i vie da imate za1 Kor 1,9
edni{tvo so nas; a na{eto zaedni{tvo
e so Otecot i Negoviot Sin, Isus 4
Jn 15,11
Hristos.
16,22-24
4 Toa vi go pi{uvame za da bide ra- 2 Jn 1,12
dosta na{a potpolna.
5
Da odime vo svetlina, oslobodeni
od grevot
3,11
Dan 2,22
Jn 8,12
1 Tim 6,16
Jk 1,17
5 A izvestuvaweto, pak, {to go ~uvme
od Nego i vam vi go predavame, e toa de- 6
ka Bog e svetlina, i vo Nego nema ni- 2,4.9
Jn 3,21
kakva temnina.
6 Ako re~eme deka so Nego imame
zaedni{tvo, a odime vo temnina, toga{
195
PRVO POSLANIE NA APOSTOL JOVAN
7 la`eme i ne postapuvame spored visti-
nata.
7 A ako, pak, vo svetlina odime, kako
{to e Toj samiot vo svetlina, toa zna~i
deka nie eden so drug imame zaedni{8 tvo, i krvta na Isus Hristos, Negoviot
3 Car 8,46 Sin, n# o~istuva od sekakov grev.
Jov 9,2
8 Ako ka`eme deka nemame grev, se laIzreki
20,9 `eme sami sebe, i vistinata ne e vo nas.
Prop 7,20
9 Ako gi ispovedame grevovite svoi,
Rim 3,
10-20 Toj e veren i praveden za da ni gi pros9 ti grevovite i da n# o~isti od sekakva
2 Let 7,14 nepravda.
Ps 31,1-5
10 Ako, pak, re~eme deka ne sme zgreIzreki
28,13 {ile, Nego Go pravime la`livec, i
Mt 6,12
Rim 4,6-8 slovoto Negovo ne e vo nas.
Mt 26,28
Rim 3,
24-25
Efes 5,8
Evr 9,14
Otkr 1,5
Jk 5,16
2,1
Jn 14,16
Dela 3,14
Rim 8,34
Evr 7,25
8,6
2
4,10.14
Jn 4,42
Rim 3,25
Kol 1,20
3
1,3.7
3,22-24
4,21
5,2-3
2 Jn 1,6
4
4,20
Tit 1,16
5
Jn 14,21.23
2
^eda moi, ova vi go pi{uvam za da
ne gre{ite; i ako nekoj zgre{i, kaj
Otecot imame Zastapnik, Isus Hristos, Pravednikot;
2 a Toj e `rtva za izmiruvawe za na{ite grevovi, i ne samo na{ite, tuku i
grevovite na celiot svet.
3 Po toa znaeme deka sme Go poznale,
koga gi ~uvame Negovite zapovedi.
4 Koj veli: „Go poznav”, a zapovedite
Negovi ne gi ~uva, toj e la`livec i vo
nego nema vistina;
5 a koj go pazi slovoto Negovo, vo nego
Bo`jata qubov navistina e sovr{ena:
po toa znaeme deka sme vo Nego.
6 Koj veli deka vo Nego prebiva, dol`en e da postapuva taka, kako {to postapi i Toj.
6
3,3.16
4,17
Jn 13,15.34
1 Kor 11,1
Efes 5,2
Fil 2,5
Kol 1,11
1 Ptr 2,
21-25
Hristos ni doa|a na pomo{
Nova zapoved
Vozqubeni, ne vi pi{uvam nova zapoved, tuku starata zapoved, {to ja
imavte od po~etokot. Starata zapoved e
slovoto, {to go ~uvte od po~etokot.
8 A sepak, nova zapoved vi pi{uvam ne{to {to e vistina i vo Nego i vo vas;
7
za{to temninata odminuva, a vistin5 Mojs 6,5
Mt 22, skata svetlina ve}e sveti.
37-40
9 Koj veli deka e vo svetlina, a go
mrazi bratot svoj, toj e s# u{te vo temnina.
10 Koj go saka svojot brat, toj e vo
svetlina i vo nego nema soblazna.
7
A koj go mrazi bratot svoj, toj se nao|a vo temnina, i vo temnina odi, i ne
znae ni kade odi, bidej}i temninata mu
gi oslepila o~ite negovi.
12 Vi pi{uvam, ~eda, deka zaradi Negovoto ime vi se prosteni grevovite.
13 Vi pi{uvam vam, tatkovci, za{to
Go spoznavate Onoj Koj e od po~etok; vi
pi{uvam, vam, mom~iwa, za{to go pobedivte lukaviot.
14 Vi napi{av vam, ~eda, bidej}i go
poznavte tatkoto. Vi napi{av, vam,
tatkovci, bidej}i Go poznavte Onoj Koj
e od po~etok; vi napi{av vam, mom~iwa
za{to ste silni, i slovoto Bo`jo prebiva vo vas, pa go pobedivte lukaviot.
15 Ne qubete go svetot i s# {to e vo
nego. Ako nekoj go qubi svetot, vo nego
nema qubov od Otecot.
16 Za{to, s# {to e vo svetot - pohotata na teloto, pohotlivosta na o~ite i
gordelivosta na `ivotot, ne e od Otecot, tuku od ovoj svet.
17 A svetot e minliv i pohotite negovi, a onoj {to ja izvr{uva voljata Bo`ja, ostanuva doveka.
11
Hristovite neprijateli
^eda, posleden ~as e. I kako {to
ste slu{ale deka }e dojde Antihrist, i
sega ve}e se pojavija mnogu antihristi;
od toa razbirame deka e posledniot ~as.
19 Tie izlegoa od nas, no ne bea na{i;
bidej}i ako bea na{i, }e ostanea so nas;
no izlegoa, za da bide jasno deka ne se
site na{i.
20 A vie imate pomazanie od Svetiot,
i site toa go znaete.
21 Ne vi pi{av deka ne ja znaete vistinata, tuku zatoa {to ja znaete i zatoa
{to znaete deka niedna laga ne doa|a od
vistinata.
22 Koj e la`livec, ako ne onoj, {to
poreknuva deka Isus e Hristos? Antihrist e toj {to Gi poreknuva Otecot i
Sinot.
23 Sekoj {to Go poreknuva Sinot, Go
nema nitu Otecot; a koj Go priznava
Sinot, Go ima i Otecot.
24 I taka, s# {to ~uvte vo po~etokot,
toa i neka ostane kaj vas; ako ostane vo
vas ona {to go ~uvte od po~etokot, i
vie }e prebivate vo Sinot i vo Otecot.
18
8
Jn 1,5
8,12
13,34
15,12-17
Rim 13,12
9
1,6
Izreki
4,18-19
10
3,18-20
11
1,6
Jn 12,35
Mt 15,14
12
1,7
2,2
Mt 9,2
Lk 24,47
Dela 3,16
13,38
1 Kor 6,11
13
4,4
5,4.5.18
Evr 8,11
1 Ptr 5,8-9
14
Jn 5,38
Efes 6,
10-17
Otkr 12,11
15
Jn 5,42
17,14
Rim 12,2
Jk 4,4
16
Izreki
27,20
Mk 10,24
Gal 5,24
Tit 2,12
Jk 4,16
1 Ptr 2,11
17
Is 40,8
Izreki
10,25
Mt 7,21
1 Kor 7,31
1 Ptr 4,2
18
4,3
Mt 24,5
1 Tim 4,1
2 Jn 1,7
196
PRVO POSLANIE NA APOSTOL JOVAN
19
Dela 20,30
1 Kor
11,19
2 Kor 6,
14-18
20
2 Kor 1,21
Juda 1,5
21
Jn 8,32.44
3 Ptr 1,12
2 Jn 1,1
22
4,3
2 Jn 1,7
23
Mt 10,33
Jn 5,23
2 Jn 1,7.9
A ova e vetuvaweto {to ni go veti
Toj: ve~niot `ivot.
26 Toa vi go pi{av poradi onie {to
ve mamat.
27 A vie, pomazanieto {to go primivte od Nego, ostanuva vo vas, i nemate
potreba nekoj da ve pou~uva; no bidej}i
Negovoto pomazanie ve u~i na s#, i e
vistinito, i ne e laga, zatoa ostanete
vo Nego onaka kako {to ve nau~ilo toa.
28 I taka, ~eda, ostanete vo Nego, ta,
koga }e se javi Toj, da imame smelost i
da se ne posramime od Nego koga }e
dojde.
29 Koga znaete deka Toj e praveden,
znajte go i toa deka sekoj, koj vr{i
pravda, e roden od Nego.
25
24
1,3
2,27
3,24
Jn 15,7-10
25
Jn 5,24
6,40
17,2
27
2,20
Jn 6,45
Evr 8,11
28
3,2
4,17
Lk 13,27
Fil 1,
20-21
2 Sol 1,9
29
3,10
4,7
5,1
3,1
Jn 1,12
16,3
17,25
Rim 8,16
1 Kor 1,21
Gal 4,4-5
Efes 1,5
2
2,8
Jn 17,24
Rim 8,29
Fil 3,21
Kol 3,4
Otkr 22,4
3
Bo`ji ~eda
Gledajte kolku golema qubov ni dal
Otecot - da bideme nare~eni ~eda
Bo`ji, a toa i sme! Zatoa svetot ne n#
znae, za{to ne Go spozna Nego.
2 Vozqubeni, sega sme ~eda Bo`ji! No
u{te ne se poka`a {to }e bideme. Znaeme samo deka, koga }e se poka`e, }e
bideme sli~ni na Nego, za{to }e Go
vidime kakov {to e.
3 I sekoj {to ja ima taa nade` vo Nego, se o~istuva samiot sebe, kako {to e
~ist Toj.
4 Sekoj {to pravi grev, pravi i bezzakonie; i grevot e bezzakonie.
5 A znaete deka Toj se javi za da gi zeme na{ite grevovi; a grev vo Nego nema.
6 Sekoj, koj prebiva vo Nego, ne gre{i; sekoj {to gre{i, ne Go videl, nitu
Go poznal.
7 ^eda, nikoj da ne ve zabluduva! Koj
postapuva pravedno, praveden e, kako
{to e praveden Toj.
8 Koj pravi grev, od |avolot e, za{to
|avolot gre{i od po~etokot. Pa zatoa i
se javi Sinot Bo`ji, za da gi urne delata |avolski.
9 Sekoj {to e roden od Boga, grev ne
pravi, za{to semeto Negovo prebiva vo
nego; i ne mo`e da gre{i, bidej}i e roden od Boga.
10 ^edata Bo`ji i ~edata |avolski po
toa i se poznavaat. Sekoj {to ne posta-
puva pravedno, i sekoj {to ne go qubi 3
2,6
bratot svoj, ne e od Boga.
2 Kor 7,1
Da se qubime eden so drug
Za{to toa e porakata {to ja ~uvte
od po~etokot - da se sakame eden so
drug.
12 No ne kako Kain, koj be{e od lukaviot i go ubi brata si. A zo{to go ubi?
Zatoa {to negovite dela bea lo{i, a na
negoviot brat - pravedni.
13 Ne ~udete se, bra}a moi, ako svetot
ve mrazi.
14 Nie znaeme deka preminavme od
smrt vo `ivot, bidej}i gi qubime bra}ata svoi; onoj {to ne go qubi bratot
svoj, toj ostanuva vo smrtta.
15 Sekoj {to go mrazi bratot svoj, e
~ovekoubiec; i poznato vi e deka nieden
~ovekoubiec nema `ivot ve~en, {to }e
ostane vo nego.
16 Qubovta ja poznavame po toa {to
Toj ja polo`i za nas du{ata Svoja; no i
nie sme dol`ni da gi polagame du{ite
svoi za bra}ata.
17 Ako nekoj ima svetovni blaga, pa
koga }e go vidi svojot brat vo nema{tija, ta go zatvori srceto svoe od nego kako toga{ }e mo`e da ostane vo takov
Bo`jata qubov?
18 ^eda moi, da ne se sakame so zborovi ili so jazik, tuku so dela i vistina!
11
Uverenost pred Boga
I po toa }e znaeme deka sme od vistinata, i pred Nego }e go uverime svoeto srce;
20 bidej}i, ako srceto na{e n# osudi,
Bog e pogolem od na{eto srce i znae s#.
21 Vozqubeni, koga na{eto srce ne n#
osuduva, toga{ nie imame sloboda pred
Boga,
22 i, {to i da pobarame, dobivame od
Nego, bidej}i gi ~uvame Negovite zapovedi i pravime {to e blagougodno pred
Nego.
23 A zapovedta Negova e taa, da veruvame vo imeto na Negoviot Sin Isus
Hristos i da se qubime eden so drug,
kako {to ni zapovedal.
24 I onoj, {to gi ~uva zapovedite Negovi, prebiva vo Nego, i Toj - vo nego. A
19
5
Is 53,4.5.9
Jn 1,29
8,46
9,16.24.31
Evr 7,26
9,26
1 Ptr 2,
22-24
6
Mt 7,18
Rim
6,14.17-18
7
2,29
3,10
8
3,12
1 Mojs 3,15
Mk 1,24
Jn 8,34.44
12,31
9
3,6
10
2,29
3,23
11
2,7
3,23
Jn 13,34
12
1 Mojs 4,8
Jn 8,44
Evr 11,4
13
Mt 24,9
Lk 6,22
Jn 15,18-21
14
Jn 5,24
15
Mt 5,21-22
Jn 8,44
16
4,16
Mt 20,28
Jn 15,13
17
5 Mojs
15,7.11
Lk 10,33
Jk 2,15-16
18
Mt 7,21
Gal 5,6
Jk 1,22
2,14-17
197
PRVO POSLANIE NA APOSTOL JOVAN
19 deka Toj prebiva vo nas, znaeme po Du-
Izreki
10,12
Evr 4,16
1 Ptr 4,8
20
4,4
3 Car 8,39
Ps 7,9
Lk 18,13
Dela 15,8
21
5,14
Evr 4,16
22
Er 29,12-13
Mt 7,7-8
Jn 8,29
15,7
23
4,21
Jn 6,29
13,34
15,12
Rim 10,14
1 Sol 4,9
1 Ptr 1,22
24
2,24
4,13
Jn 14,23
Rim 8,9
4,1
5 Mojs
13,1-5
Er 23,21-22
28,8-9
Mt 7,15-20
24,4.5.24
Jn 8,42-47
Efes 5,
8-10
Kol 2,8
3 Ptr 2,1
2 Jn 1,7
hot {to ni Go dal.
4
Duhot na vistinata
i duhot na zabludata
Vozqubeni, ne veruvajte mu na sekoj
duh, tuku proveruvajte gi duhovite:
dali se od Boga, bidej}i mnogu la`ni
proroci se javija vo svetot.
2 Po ova raspoznavajte Go Bo`jiot
Duh i duhot na lagata. Sekoj duh {to
priznava deka Isus Hristos do{ol vo
telo, od Boga e.
3 A sekoj duh, {to ne priznava deka vo
telo do{ol Isus Hristos, ne e od Boga;
toa e duhot na Antihristot, za kogo ste
slu{ale deka doa|a, pa i sega e ve}e vo
svetot.
4 Vie ste, ~eda, od Boga i niv ste gi
pobedile; za{to Onoj, Koj e vo vas, e pogolem od onoj {to e vo svetot.
5 Tie se od svetot, zatoa i svetovno
zboruvaat, a svetot gi slu{a.
6 Nie sme od Boga. Koj Go poznava Boga, n# slu{a nas; koj ne e od Boga, nas ne
n# slu{a. Po toa i go poznavame Duhot
na vistinata i duhot na zabludata.
Qubovta doa|a od Boga
i se vkorenuva vo verata
Vozqubeni, da se qubime eden so
drug, za{to qubovta e od Boga, i sekoj,
koj qubi, e roden od Boga i Go poznava
Boga;
8 koj ne qubi, toj ne Go poznal Boga,
za{to Bog e qubov.
2
9 Bo`jata qubov kon nas se poka`a vo
1 Kor 12,3
1 Sol 5,21 toa {to Bog Go isprati vo svetot Svo1 Tim
6,13.20-21 jot Edinoroden Sin za da `iveeme pre2 Tim 1, ku Nego.
13-14
10 Vo toa se sostoi qubovta, {to ne
3 nie Go vozqubivme Boga, tuku Bog nas
2,18.22-23
Dela 20,29 n# vozqubi i Go prati Sinot Svoj za da
2 Sol 2,7 gi o~isti grevovite na{i.
11 Vozqubeni, koga taka n# vozqubi
4
5,5 Bog, toga{ i nie sme dol`ni da se quMt 12,29
Jn 10,29 bime eden so drug.
12 Boga nikoj nikoga{ ne Go videl.
Juda 1,3
Otkr
Ako
se qubime eden so drug, Bog prebi2,7.11.26
3,5.12.21 va vo nas i qubovta Negova e sovr{ena
vo nas.
7
Deka nie prebivame vo Nego i Toj
vo nas, znaeme po toa {to ni dal od
Svojot Duh.
14 I nie vidovme i svedo~ime deka
Otecot Go isprati Sinot kako Spasitel na svetot.
15 Koj ispoveda deka Isus e Sin Bo`ji, vo nego prebiva Bog, i toj - vo Boga.
16 I nie ja poznavme qubovta, koja Bog
ja ima kon nas; i poveruvavme vo toa
deka e Bog qubov, i deka onoj, koj prebiva vo qubovta, prebiva vo Boga, i Bog
- vo nego.
17 Qubovta vo nas se usovr{uva zatoa
za da imame smelost na sudniot den; bidej}i, kako {to e Toj, taka sme i nie vo
ovoj svet.
18 Vo
qubovta strav nema, tuku
sovr{enata qubov go izgonuva stravot,
bidej}i stravot podrazbira kazna. Koj
se pla{i, ne e sovr{en vo qubovta.
19 Nie Go qubime, bidej}i Toj otprvin n# vozqubi.
20 Ako nekoj re~e: „Go qubam Boga” a
go mrazi svojot brat, toj e la`livec:
za{to, koj ne go qubi svojot brat, kogo
go videl, kako mo`e da Go qubi Boga,
Kogo ne go videl?
21 I taa zapoved ja imame od Nego: koj
Go qubi Boga, da go qubi i bratot svoj.
13
Veruvaweto vo Bo`jiot Sin - koren
na qubovta
Sekoj, koj veruva deka Isus e
Hristos, od Boga e roden, i sekoj,
koj Go qubi Onoj Koj rodil, Go qubi i
Onoj, rodeniot od Nego.
2 Po ova znaeme deka gi qubime ~edata Bo`ji, koga Go qubime Boga i gi izvr{uvame Negovite zapovedi.
3 Bidej}i qubovta kon Boga se sostoi
vo ova: da gi pazime zapovedite Negovi,
a Negovite zapovedi ne se te{ki.
4 Za{to s# {to e rodeno od Boga, go
pobeduva svetot; i ova e pobedata {to
go pobedi svetot - verata na{a.
5 Koj go pobeduva svetot, ako ne onoj
koj veruva deka Isus e Sin Bo`ji?
6 Onoj, Koj dojde preku voda i krv (i
preku Duhot), Toj e Isus Hristos - ne
samo preku voda, tuku preku voda i krv;
i Duhot e Onoj Koj svedo~i, za{to
Duhot e vistina.
5
5
Jn 3,31
15,18-19
17,14
6
3,10
Jn 8,47
10,26-27
14,17
18,37
2 Tim 4,4
3 Ptr 2,18
7
2,29
3,11.23
4,11
5,1
1 Sol 4,9
8
4,16
9
Jn 3,16
Efes 1,4
2,4-5
Kol 2,13
10
4,19
Rim 5,8
2 Kor 5,19
11
Mt 18,33
12
3,24
2 Mojs
33,20
Jn 1,18
6,46
14,23
1 Tim 6,16
13
3,24
1 Kor 12,3
14
1,2
Jn 3,17
4,42
15
2,23
Jn 9,22.35
Rim 10,9
2 Jn 1,9
16
3,16
4,8.12
Jn 6,69
Rim 5,8
17
2,6.28
Jk 2,13
198
PRVO POSLANIE NA APOSTOL JOVAN
18
3,20
Rim 8,15
2 Tim 1,7
20
2,4
Mt 5,23-24
1 Ptr 1,8
21
3,23
Mt 22,
36-40
Jn 14,15.21
15,17
5,1
2,29
4,7
1 Ptr 1,
22-23
2
Rim 13,9
5
1 Kor
15,57
Efes 6,16
Za{to Trojca se, Koi svedo~at na
neboto: Otecot, Slovoto i Svetiot
Duh; i ovie Trojca se edno.
8 I Trojca se, Koi svedo~at na zemjata: duhot, vodata i krvta; i tie tri se
vo edno.
9 Ako go primame ~ove~koto svedo{tvo, Bo`joto svedo{tvo e pogolemo, bidej}i toa e svedo{tvo Bo`jo, so koe Bog
posvedo~i za Svojot Sin.
10 Koj veruva vo Sinot Bo`ji, toj go
ima toa svedo{tvo vo sebe; koj ne Mu
veruva na Bog, Go pravi la`livec, za{to ne poveruval vo svedo{tvoto Negovo
so koe posvedo~il Bog za Svojot Sin.
11 A svedo{tvoto e toa deka Bog ni daruval `ivot ve~en; i toj `ivot e vo Negoviot Sin.
12 Koj Go ima Sinot Bo`ji, toj go ima
i toj `ivot; koj go nema Sinot Bo`ji,
go nema toj `ivot.
7
Epilog
Ova vi go napi{av vam, koi veruva6
2,20.27 te vo imeto na Sinot Bo`ji, za da znaJn 14,17 ete deka imate `ivot ve~en i da veruva15,26
19,34 te vo imeto na Sinot Bo`ji.
13
I toa e uverenosta, koja ja imame
pred Nego, deka ako pobarame ne{to po
Negovata volja, Toj n# usli{uva.
15 A koga znaeme deka ni usli{uva
{to i da pobarame, znaeme deka }e dobieme, {to i da sme pobarale od Nego.
16 Ako nekoj go vidi brata si da gre{i
so grev {to ne e za smrt, neka se moli,
i Bog }e mu dade `ivot, - odnosno na
onoj {to ne gre{i za smrt. A ima i
grev za smrt: za toj grev ne velam da se
moli.
17 Sekoja nepravda e grev, no ima grev
{to ne e za smrt.
18 Znaeme deka sekoj roden od Boga ne
gre{i: no rodeniot od Boga se pazi, i
lukaviot ne se dopira do nego.
19 Znaeme deka nie sme od Boga, i deka
celiot svet le`i vo zlo.
20 Znaeme isto taka deka Sinot Bo`ji
dojde i ni dade svetlina i razum, za da
Go poznaeme vistinskiot Bog; i nie
prebivame vo vistinskiot Bog - Negoviot Sin Isus Hristos. Toj e vistinski Bog i `ivot ve~en.
21 ^eda, pazete se od idolite. Amin!
14
10
Jn 5,24.37
11
1,2
5,20
Jn 17,3
12
Jn 3,36
13
Jn 1,12
20,31
14
3,22
Jn 14,13-14
15
Mt 21,22
Jn 14,13
15,7
16,24
Jk 1,5
16
4 Mojs
15,30
18,22
19
Jn 8,47
Kol 1,13
20
Er 24,7
Jn 17,3
20,28
VTORO POSLANIE
NA APOSTOL JOVAN
Voved
Pisatelot ednostavno se ozna~uva kako „stare{ina”, odnosno ,,sve{tenik”.
Na~inot na koj toj se izrazuva, poka`uva deka ima odreden avtoritet pred
svoite privrzanici. Toj se obra}a do „izbranata od Boga gospo|a i nejzinite
~eda”, izraz koj verojatno ozna~uva nekoja lokalna crkva i nejzinite ~lenovi
(st.1).
Toj gi ohrabruva svoite ~itateli da `iveat vo vistinata i vo qubovta
(st.1–6). Niv gi sprotivstavuva na lu|eto koi gi {irat ideite analogni na
onie koi gi pobiva Prvoto poslanie na Jovan (st.7–11). Toj zavr{uva so najava
za negovoto doa|awe i prenesuvawe na pozdravite od sestrinskata crkva
(st.12).
Kako i Prvoto poslanie na Jovan, taka i ova gi povikuva ~itatelite da
bidat postojano budni i da bidat istrajni vo vistinskata vera.
1,1
Jn
Efes
1 Ptr
1 Jn
8,32
4,15
5,13
2,21
3,18
3 Jn 1,1
1
Pozdrav
Od prezviterot - do izbranata gospo|a i nejzinite ~eda, koi gi qubam
vo vistinata, - i ne samo jas, tuku i site
{to ja poznaa vistinata;
2
2 poradi vistinata, koja prebiva vo
Jn 14,16-17
nas i }e bide so nas do veka.
3 Da bide so nas blagodatta, milo3
1 Tim 1,2
2 Tim 1,2 srdieto, mirot od Bog Otecot i od Gospoda Isusa Hrista, Sinot na Otecot vo
4
Jn 13,34 vistina i qubov!
Fil 1,7
1 Jn 3,19
3 Jn 1,3
Zapoved na qubovta
Mnogu se zaraduvav, za{to najdov nekoi
od tvoite ~eda vo vistina, onaka
1 Ptr 4,8
1 Jn 2,7-11 kako {to dobivme zapoved od Otecot.
5 I sega te molam, gospo|o, ne kako da
6
1 Jn 3,23 ti pi{uvam nova zapoved, no onaa {to
5,3
ja imame od po~etokot, da se qubime edni so drugi.
6 A qubovta se sostoi vo toa, da postapuvame po Negovite zapovedi. Toa e
zapovedta, {to ja ~uvte vo po~etokot, za
da postapuvate spored nea;
5
4
Antihristi
bidej}i vo svetot vlegoa mnozina izmamnici, koi ne ispovedaat deka Isus
Hristos do{ol vo telo; takov ~ovek e
izmamnik, Antihrist.
8 Pazete se za da ne go izgubite ona za
koe ste se trudele, tuku da dobiete polna nagrada.
9 Sekoj, koj odi predaleku i ne ostanuva vo Hristovoto u~ewe, Go nema Boga;
koj ostanuva vo Hristovoto u~ewe, toj
Go ima i Otecot i Sinot.
10 Koj doa|a kaj vas i ne go nosi toa
u~ewe, nego ne go primajte vo va{iot
dom i ne pozdravuvajte go;
11 za{to, koj go pozdravuva, u~estvuva
vo negovite lo{i dela.
7
Pozdravi
Vistina, imav mnogu da vi pi{uvam, no ne sakav na kniga i so mastilo,
za{to se nadevam deka }e dojdam kaj vas
i od ustata da vi zboruvam, ta radosta
va{a da vi bide polna.
13 Ve pozdravuvaat ~edata na izbranata tvoja sestra. Amin!
12
7
3 Ptr 2,1
1 Jn 2,18.22
4,1-3
8
Ruta 2,18
Mt 10,42
9
1 Jn 2,
23-24
10
Mt 10,14
Rim 16,17
Tit 3,10
11
1 Tim 5,22
Otkr 18,4
12
1 Jn 1,4
3 Jn 1,
13-14
TRETO POSLANIE
NA APOSTOL JOVAN
Voved
Ova poslanie, isto taka napi{ano od „stare{inata”, odnosno ,,sve{tenikot” (st.1; 2 Jn. st.1.), e upateno do nekoj si Gaj. Nie ni{to ne zname za ovoj
~ovek, osven deka toj ostanal veren na vistinata. Negoviot stav e sprotiven
na Diotrefoviot, vlijatelen ~len na zaednicata koj go kleveti „stare{inata” i mu go otka`uva gostoprimstvoto.
Pisatelot go pofaluva Gaj poradi negovata vernost i negovite uslugi {to
im gi napravil na hristijanite (st.1–8).
]e se zabele`i, sudej}i spored ova poslanie, deka gostoprimstvoto, do~ekot
rezerviran za bra}ata, e forma na qubov i na vernost kon vistinata.
1,1
2 Jn 1,1
1
Pozdrav
Prezviterot - do vozqubeniot Gaj,
kogo go qubam vo vistinata.
Fil 1,5
2 Vozquben, se molam da bide{ zdrav
1 Jn 3,19
4 i vo s# da ti bide dobro, kako {to $ e
2 Jn 1,4 dobro na du{ata tvoja.
3
5
Mt 10,
41-42
Pofalba za dobrodetelstvoto
3
Mnogu se zaraduvav koga dojdoa bra-
6 }ata i posvedo~ija za tvojata vistina -
Rim 15,24
Tit 3,13
odnosno kako ti odi{ vo vistinata.
4 Za mene nema pogolema radost od toa
8
Mt 18,5 - da slu{nam deka moite ~eda odat vo
Rim 12,13 vistinata.
Evr 13,2
5 Vozquben, ti postapuva{ verno vo
1 Ptr 4,9
s# {to go pravi{ za bra}ata i gostite.
6 Tie ja posvedo~ija tvojata qubov
pred Crkvata. Dobro }e napravi{ ako
gi prigotvi{ pred Boga kako {to treba.
7 Bidej}i poradi Negovoto ime trgnaa, ne zemaj}i ni{to od neznabo{cite.
8 Nie sme, pak, dol`ni da primame
takvi, za da staneme sorabotnici so
vistinata.
Vlastoqubieto na Diotref
9 Jas napi{av nekolku zbora do Crkvata, no Diotref, koj saka da bide prv
me|u niv, ne n# primi nas.
10 Zatoa, ako dojdam, }e mu spomnam za
delata negovi {to gi pravi, napa|aj}i
n# so lo{i zborovi; i toa ne mu e dovolno, tuku bra}ata sam ne gi prima, a
im zabranuva da gi primaat i onie koi
sakaat da gi primat, i gi goni od Crkvata.
11 Vozqubeni, ne ugleduvajte se na zloto, tuku na dobroto. Koj dobro ~ini, od
Boga e; a koj pravi zlo, ne Go videl Boga.
12 Za Dimitrij posvedo~ija site, pa i
samata vistina; a svedo~ime, isto taka,
i nie; a vie znaete deka svedo{tvoto
na{e e vistinsko.
Zavr{ni pozdravi
Mnogu imav da ti pi{uvam, no ne
sakav da ti napi{am so mastilo i pero,
14 tuku se nadevam deka naskoro }e te
vidam, i deka }e pozboruvame lice v lice.
15 Mir za tebe! Te pozdravuvaat prijatelite. Pozdravi gi prijatelite po
ime. Amin!
13
9
Mt 20,27
Fil 2,3
10
1 Kor 4,
18-21
1 Ptr 5,3
11
1 Ptr 3,11
1 Jn 3,6
12
Izreki
22,1
Jn 19,35
21,24
1 Ptr 2,12
1 Jn 5,6
13-14
2 Jn 1,12
POSLANIE NA APOSTOL JUDA
Voved
Poslanieto na Juda ne e upateno do nekoja posebna zaednica, tuku do hristijanite voop{to. Negovata poraka e mo{ne bliska na onaa koja se nao|a vo
Vtoroto Petrovo poslanie (vidi posebno 2 Ptr. 2): i ednata i drugata se
borat protiv gre{nite u~ewa i protiv onie koi se istaknuvaat so nivniot
razvrat.
Po vovedot (st.1–2), pisatelot `estoko gi napa|a propagatorite na
la`nite u~ewa, koi se vovlekle vo Crkvata, i najavuva osuda {to }e gi pogodi
site (st.3–16). Od svoja strana, vernicite se povikani da ostanat cvrsti vo
verata (st.17–23). Poslanieto zavr{uva so zavr{en zbor upaten do
Edinstveniot Bog, na{iot Spasitel Isus Hristos, na{iot Gospod
(st.24–25).
Ako ova poslanie ja otkriva zastra{uva~kata sila na lagata, toga{ toa
u{te pove}e ja podvlekuva potporata i nade`ta {to ja poseduvaat hristijanite vo Boga, vo Isus Hristos i vo Svetiot Duh.
1,1
Dela 12,17
Jk 1,1
1
Pozdrav
Juda, sluga na Isus Hristos, a brat
na Jakov - do povikanite,
2
3 Ptr 1,2 vozqubeni vo Bog Otecot i za~uvani za
Isus Hristos.
3
2 Milost, mir i qubov da vi se mnoDela 9,13
Gal 2,4 `at!
1 Ptr 2,11
3 Ptr 2,21
La`ni u~ewa
4
Gal 5,13
1 Ptr 2,16
3 Ptr 2,1
1 Jn 4,1
2 Jn 1,10
(2 Ptr 2,1–17)
Vozqubeni, gri`ej}i se postojano,
da vi pi{uvam za na{eto op{to spasenie, smetav deka e neophodno da vi na5 pi{am i da ve zamolam - da se borite za
4 Mojs vistinskata vera, koja im e dadena na
14,35 svetiite edna{ zasekoga{,
1 Kor 10,5
4 za{to se vovlekoa nekoi lu|e, ~ija
3 Ptr 1,12
6 osuda e odamna opredelena, bezbo`ni1 Mojs 6, ci, {to ja prevrtuvaat blagodatta Bo`1-2 ja vo ne~istotija i se odrekuvaat od
3 Ptr 2,4
Ediniot Gospodar Bog i Gospod na{
Isus Hristos.
5 Sakam da vi napomnam, iako ova ve}e
go znaete, deka Gospod, otkako go izbavi
narodot od egipetskata zemja, gi pogubi
potoa onie {to ne veruvaa;
6 angelite, pak, {to ne se pokoruvaa
na svoeto na~alstvo, i go napu{tija
`iveali{teto, gi stavi vo ve~ni okovi,
vo mrak za sud na golemiot den.
3
Kako {to Sodom i Gomora i okolnite gradovi, {to bludstvuvaa, a na ist
na~in kako i tie, odea po drugo telo,
stanaa primer so toa {to bea naka`ani
so ve~en ogan.
8 Istoto }e se slu~i i so onie koi go
oskvernuvaat teloto, ja preziraat vlasta i hulat na Slavata.
9 A Arhangel Mihail, koga se prepira{e so |avolot za Mojseevoto telo, ne
se osmeli da izre~e hulna presuda, tuku
re~e: „Gospod da te spre~i!”
10 A ovie hulat na ona {to ne go znaat, a vo ona {to go znaat po priroda kako nerazumno `ivotno, vo toa se raspa|aat.
11 Te{ko nim, za{to trgnaa po Kainoviot pat, se frlija vo zabludata na Valaam zaradi pe~alba i zaginaa vo buntot Koreev.
12 Toa se onie {to gi poganat va{ite
trpezi na qubovta, jadej}i so vas bez
strav i napasuvaj}i se. Tie se bezvodni
oblaci {to vetrovite gi prenesuvaat,
esenski nerodni drvja, dvapati isu{eni
i iskornati;
13 svirepi morski branovi, {to kako
pena gi ispu{taat svoite sramni dela;
yvezdi la`ni, za koi se ~uva mrakot na
temninata zasekoga{.
7
7
1 Mojs 19
Mt 10,15
3 Ptr 2,6-9
8
3 Ptr 2,10
9
Zah 3,2
Dan
10,13.21
12,1
Otkr 12,7
10
3 Ptr 2,12
11
1 Mojs 4,8
4 Mojs 22,2
31,16
Neem 13,2
3 Ptr 2,15
1 Jn 3,12
Otkr 2,14
12
Is 34,8
Izreki
25,14
3 Ptr
2,13.17
13
Is 57,20
3 Ptr 2,17
202
POSLANIE NA APOSTOL JUDA
14
A za ovie prorokuva{e i Enoh, sedmiot od Adam, zboruvaj}i: „Ete, doa|a
Gospod so iljadnici Svoi sveti angeli,
15 za da izvr{i sud nad site i za da gi
16
3 Mojs razobli~i site bezbo`nici za site niv19,15
Dan 7,8.20 ni ne~isti dela, {to gi bea napravile
3 Ptr 2,18 so svoeto bezzakonie, i za site lo{i
17 zborovi, {to gi izrekle za Nego bez3 Ptr 3,2 bo`nite gre{nici.”
16 Tie se nezadovolni vika~i, koi
18
`iveat
spored svoite `elbi, a ustata
1 Tim 4,1
3 Ptr 3,3 nivna proiznesuva gordi zborovi, i za
korist stanuvaat umilkuva~i.
14
Zah 14,5
Dan 7,10
19
1 Kor 2,14
Obra}awe i preporaki
17 No vie, vozqubeni, spomnete si gi
zborovite {to gi ka`aa apostolite na
na{iot Gospod Isus Hristos;
18 tie vi zboruvaa deka vo posledno
vreme }e se pojavat podigruva~i, koi }e
postapuvaat spored svoite bezbo`ni~ki `elbi.
19 Toa se lu|e {to se oddeluvaat od
edinstvoto na verata; tie se telesni - i
nemaat Duh.
A vie, vozqubeni, izgraduvaj}i se
vo presvetata va{a vera i molej}i se
preku Svetiot Duh,
21 zapazete se vo qubovta Bo`ja,
o~ekuvaj}i milost od na{iot Gospod
Isus Hristos, za ve~en `ivot.
22 I taka razlikuvaj}i gi, edni miluvajte,
23 a drugi so strav spasuvajte, istrgnuvaj}i gi od ogan i izobli~uvaj}i gi so
strav, i gnasej}i se od oblekata, ispoganeta od teloto.
20
Zavr{en zbor
20
1 Kor 3,
9-17
14,15-16
Efes 2,
20-22
6,18
Kol 2,7
21
2 Kor
13,13
2 Tim 1,18
22
Jk 5,19
23
Amos 4,11
Zah 3,1
24
A na Onoj, Koj mo`e da ve zapazi da Fil 1,10
Sol 5,23
ostanete bezgre{ni i bez porok, i da ve 13 Ptr
3,14
postavi pred slavata Svoja vo radost 25
25 na Ediniot premudar Bog, na{iot
Rim 16,27
Spasitel preku Isus Hristos, na{iot Otkr 5,13
Gospod, slava i veli~ie, sila i vlast
preku site vekovi, sega i vo site vremiwa. Amin!
24
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO RIMJANITE
Voved
Nekolku godini po Hristovoto voskresenie, se ~ini deka Judejcite preobrateni vo hristijani, (kako Akila i Priskila, vidi Dela 18,2), ve}e zapo~nale
da go rasprostranuvaat Evangelieto vo Rim, glavniot grad na Imperijata. I
tamu bila osnovana crkva, isto kako i vo Sirija, Mala Azija (dene{na Turcija)
i Grcija, kade Pavle propovedal. Bog mu dava zadol`enie na Pavle da odi „s# do
krajot na svetot” (Rim. 10,18). Tokmu zatoa toj sakal da pojde ne samo vo Rim,
tuku i vo [panija. Ne se znae dali go sprovel posledniov plan, no za podgotovkite za ova patuvawe, toj napi{al pismo „do onie koi se vo Rim” (1,7), ili
so drugi zborovi do hristijanite vo ovoj grad, od koi edna grupa se pridru`ila
kon Priskila i Akila (vidi 16,3-5). Pavle go koristi ova poslanie za da im
objasni na hristijanite kako toj ja sfatil ulogata na misioner na nejudejcite, odnosno paganite. Ova poslanie e najcelosnoto {to go imame od site
negovi poraki, {to toj samiot go rezimira so slednive zborovi: Evangelieto
e silata so koja Bog se slu`i za da gi spasi site onie koi veruvaat, otprvin
Judejcite, no isto taka i onie koi ne se Judejci (1,16).
Problemot za odnosot me|u Judejcite i nejudejcite (posebno pra{aweto koj
stav nejudejcite preobrateni vo hristijani treba da go prifa}aat vo pogled
na judejskiot zakon) igra edna golema uloga za prvobitnoto hristijanstvo,
povtorno se sre}ava vo drugite spisi na apostolot (na primer vo Poslanieto
do Galatjanite). Tuka Pavle vedna{ potvrduva deka Evangelieto {to toj go
rasprostranuva nasekade e nameneto za site lu|e, bez isklu~ok (1,16). Potoa
toj objasnuva kako Bog go spasuva sekoj zaguben ~ovek, koj veruva vo Nego
(1,18–8,39).
Ponatamu, toj se zadr`uva na problemot proizlezen od faktot {to eden
del od Izrail odnapred Go otfrla Hristos. Toj potvrduva deka ova otfrlawe
e prepreka za Bo`jiot plan. Za{to blagodatta }e bide posledniot zbor (gl.
9–11). Taka, blagosta {to Bog ja posvedo~il kon nejudejcite treba da bide
sfatena kako povik da se `ivee za Nego vo eden vistinski nov `ivot
(12,1–15,13).
Vo zaklu~okot Pavle go objavuva svojot plan za patuvawe vo Rim i go
zavr{uva poslanieto so nekolku li~ni pozdravi (15,14–16,27). Site onie koi
baraat povrzano izlagawe, {to bi se odnesuvalo na spasenieto koe Bog im go
nudi na lu|eto preku Gospod Isus Hristos, }e bidat privle~eni preku ~itaweto na ova poslanie, da se voshituvaat na veli~ieto na Bo`jiot plan (11,33–36).
Vo isto vreme, }e bidat pottiknati i tie da Mu go iska`at Nemu dol`noto
po~ituvawe.
1,1
Dela 9,15
26,16-18
1 Kor 1,1
1
Pozdrav
Pavle, sluga na Isus Hristos, povikan za apostol, izdvoen za Evan2 gelieto Bo`jo,
16,25-26
2 koe Bog odnapred go be{e vetil pre3 ku prorocite, vo Svetite Pisma,
3 za Svojot Sin, po telo roden od se9,5
Otkr 22,16
meto Davidovo,
4
odreden kako Sin Bo`ji vo silata, Dela 13,33
po Duhot na svetosta, preku voskresenieto od mrtvite, Isus Hristos, na- 5
6,15-20
{iot Gospod.
15,15-18
5 Preku Nego dobivme blagodat i 16,26
Dela 9,15
apostolstvo za da gi privedeme na pos- 26,16-18
2,7.9
lu{nost kon verata me|u site narodi vo Gal
2 Sol 1,8
Negovo ime,
4
204
POSLANIE DO RIMJANITE
7
Dela 9,13
1 Kor 1,2-3
8,6
2 Kor 1,1-2
Gal 1,3
1 Tim 1,2
Tit 1,4
Fil 1,3
8
16,19
1 Sol 1,8
9
15,16
2 Kor 1,23
Efes 1,16
Fil 1,8
10
15,23.32
Dela 19,21
13
15,22
14
1 Kor 9,16
16
2,9-10
Dela 13,46
1 Kor
1,18.24
17
3,21-26
Is 56,1
Avak 2,4
Gal 3,11
Fil 3,9
Evr 10,38
18
Efes 5,6
Kol 3,6
2 Sol 2,12
me|u koi ste i vie, povikanite od
Isus Hristos.
7 Do site vas vo Rim, vozqubeni od
Boga i povikani da bidete sveti: blagodat i mir od Bog Otecot na{ i Gospod
Isus Hristos.
6
@elbata na Pavle da gi poseti
hristijanite vo Rim
8 Pred s#, Mu blagodaram na Mojot
Bog, preku Isus Hristos, za site vas,
za{to za va{ata vera se razglasuva po
celiot svet;
9 Bog, Komu Mu slu`am so svojot duh,
preku Evangelieto na Negoviot Sin,
svedok mi e deka postojano si spomnuvam za vas
10 sekoga{ koga vo molitvite svoi se
molam, ta so Bo`ja volja nekako da mi
se dade da dojdam kaj vas.
11 Za{to kopneam da ve vidam, pa da vi
predadam nekoj duhoven dar za da
stanete pocvrsti,
12 odnosno, vzaemno da si pomogneme
preku zaedni~kata vera - va{ata i mojata.
13 Bi sakal da znaete, bra}a, deka
mnogupati bev na misla da dojdam kaj
vas, da imam nekakov plod i me|u vas,
kako i me|u drugite narodi, no s# dosega bev popre~uvan.
14 Dol`nik sum kon Elinite i varvarite, kon mudrite i kon nerazumnite.
15 Zatoa, {to se odnesuva do mene,
podgotven sum i vam vo Rim da vi go
propovedam Evangelieto.
Mo}ta na Evangelieto
Za{to jas ne se sramam od Evangelieto na Hristos, bidej}i toa e sila
Bo`ja koja go spasuva sekogo {to veruva, prvo Judeec, a potoa i Elin.
17 Bidej}i vo nego se otkriva pravdata Bo`ja, od verata i vo verata, kako
{to e napi{ano: „Pravednikot preku
verata }e `ivee.”
16
Slabosta i vinata na ~ove{tvoto
18 Za{to gnevot Bo`ji se otkriva od
neboto protiv sekoja bezbo`nost i
nepravda na lu|eto koi vistinata ja
spre~uvaat so nepravda.
Pa taka, ona, koe mo`e da se znae za
Boga, nim im e otkrieno, bidej}i Bog
toa im go otkril.
20 I navistina, ona {to e vo Nego
nevidlivo, odnosno ve~nata Negova sila i Bo`estvenost, sogledlivi se u{te
od sozdavaweto na svetot, gledano spored Negovite dela, pa taka tie nemaat
izgovor.
21 Za{to, koga Go poznaa Boga, tie ne
Go proslavija kako Bog, nitu pak, Mu
blagodarija, tuku se zabludija vo svoite
pomisli, i nivnoto nerazumno srce im
se pomra~i;
22 tvrdej}i deka se mudri, tie obezumija,
23 i slavata na nepropadliviot Bog ja
zamenija so lik na smrten ~ovek, na
ptici, na ~etirino`ni `ivotni i na
laza~i.
24 Zatoa i Bog, spored `elbite na
srcata nivni, gi predade na ne~istota,
pa sami da si gi obes~estuvaat svoite
tela.
25 Tie ja zamenija vistinata Bo`ja so
laga i mu se poklonija i mu slu`ea na
sozdadenoto pove}e otkolku na Sozdatelot, Koj e blagosloven vo ve~ni vekovi.
Amin!
26 Zatoa Bog gi predade na sramni
strasti: `enite nivni prirodnite potrebi gi zamenija so protivprirodni.
27 I ma`ite isto taka, napu{taj}i go
prirodnoto op{tewe so `enskiot pol,
se raspalija so `elbi eden kon drug, i
vr{ea sramni raboti ma`i so ma`i,
dobivaj}i ja zaslu`enata otplata za
svojata izopa~enost.
28 I bidej}i ne se obidoa da Go
zadr`at Boga vo razumot svoj, zatoa Bog
gi predade na nivniot izopa~en um - da
go pravat ona {to ne prilega,
29 ispolneti so sekakva nepravda, lukavstvo, al~nost, zloba; polni so zavist, ubistva, kavgi, izmami, zlonamernost;
30 ozboruva~i, klevetnici, bogomrasci, nasilnici, falbaxii, gordelivci,
izmisluva~i na zlo, neposlu{ni kon
roditelite,
31 nerazumni, neverni, nedru`equbivi, nepomirlivi, nemilostivi.
19
19
Dela 14,
15-17
20
Ps 18,1-3
21
Efes 4,
17-18
22
Er 10,14
1 Kor 1,20
23
5 Mojs
4,15-19
Er 2,11
Ps 105,20
Mudr 11,15
12,24
Dela 17,29
24
Dela 14,16
25
Er 16,19-21
1 Sol 1,9
29
1 Kor 5,1011
6,9-10
Gal 5,19-21
Efes 5,3-5
1 Tim 1,
9-10
Tit 3,3
1 Ptr 4,3
Otkr 21,8
22,15
30
2 Tim 3,2-4
205
POSLANIE DO RIMJANITE
2,1
Tie, iako ja poznavaat pravednata
odredba Bo`ja deka onie, {to vr{at
4 takvi dela, zaslu`uvaat smrt, sepak ne
Mudr 11,23 samo {to gi vr{at, tuku se blagonaklo3 Ptr 3,
9-15 neti i kon onie {to gi vr{at.
32
Mt 7,2
5
Sof 1,1418
Dela 7,51
6
Ps 61,12
Izreki
24,12
Mt 16,27
1 Kor 3,8
2 Kor 5,10
7
1 Ptr 1,7
9
1,16
11
5 Mojs
10,17
Dela 10,34
Gal 2,6
Efes 6,9
Kol 3,25
1 Ptr 1,17
13
Lk 8,21
Dela 10,35
Jk 1,22-25
1 Jn 3,7
2
Pravednosta na Bo`jiot sud
I taka, nema{ izgovor, o ~oveku,
koj i da si ti, za{to so kakov sud
sudi{ drug, so takov se osuduva{ sam,
bidej}i ti, koj sudi{, go pravi{ istoto.
2 A znaeme deka Bo`jiot sud, koj, pa|a
vrz onie koi vr{at takvi raboti e
spored vistinata.
3 Zar misli{, o ~oveku, deka }e go izbegne{ Bo`jiot sud ti, koj gi osuduva{
onie {to pravat takvi raboti, kakvi
{to pravi{ i sam?
4 Ili, pak, go prezira{ bogatstvoto
na Bo`jata blagost, strplivost i dolgotrpelivost, ne razbiraj}i deka Bo`jata blagost te vodi kon pokajuvawe?
5 No, poradi tvojata tvrdokornost i
nepokajanoto srce si sobira{ gnev za
denot na gnevot, koga }e se otkrie pravedniot sud od Boga,
6 Koj sekomu }e mu dade spored negovite dela:
7 `ivot ve~en na onie koi so trpenie
vo dobrite dela se stremat kon slava,
~est i neraspadlivost;
8 jarost, pak, i gnev na onie {to $ se
nepokorni na vistinata, a $ se pokoruvaat na nepravdata.
9 Nevolja i maka za sekoja ~ove~ka du{a koja pravi zlo, pred s# za Judeec, a
isto taka i za Elin;
10 slava i ~est i mir na sekoj {to
pravi dobro, pred s# za Judeec, a isto
taka i za Elin!
11 Za{to Bog ne e pristrasen.
12 Onie {to zgre{ile bez Zakon, bez
Zakon }e zaginat; a onie {to zgre{ile
pod Zakon, spored Zakonot }e bidat i
sudeni,
13 bidej}i pred Boga ne se pravedni
onie {to go slu{aat Zakonot, tuku }e
se smetaat za pravedni samo onie {to
postapuvaat spored Zakonot.
14 Za{to sekoga{ koga neznabo{cite,
koi nemaat Zakon, prirodno gi izvr{u-
vaat odredbite na Zakonot, toga{ tie, 16
Kor 4,5
iako nemaat Zakon, se Zakon na samite 12 Tim
2,8
sebe;
15 tie doka`uvaat deka deloto na 17
3,27
Zakonot e zapi{ano vo nivnite srca, za 4,2-3
{to svedo~i i nivnata sovest, a i niv- 5,2
11,18
nite vnatre{ni razmisluvawa, so koi Is 48,1-3
3,8-9
me|usebno se obvinuvaat ili odbranu- Mt
Jn 8,33
vaat,
1 Kor 1,
16 za onoj den, koga, spored moeto 29-31
2 Kor 1,12
Evangelie, Bog preku Isus Hristos }e Gal 6,13-14
Efes 2,9
gi sudi tajnite na lu|eto.
Judejcite i Zakonot
Ete, ti se narekuva{ Judeec, i se
potpira{ na Zakonot, i so Boga se fali{,
18 i ja znae{ voljata Negova, i pove}e
razbira{ {to e podobro, za{to se
pou~uva{ od Zakonot,
19 i uveren si deka si voda~ na slepci,
a svetlina na onie {to se vo mrak;
20 nastavnik na nerazumni, u~itel na
mladinata, za{to obrazec na znaeweto
i vistinata ima{ vo Zakonot.
21 No, kako e mo`no toa da u~i{ drugi, a sebe samiot da ne se u~i{?
22 Ti, koj propoveda{ da ne se krade, a
krade{; koj veli{ da ne se vr{i prequba, a prequbodejstvuva{; ti, koj se
gnasi{ od idolite, a krade{ od hramovite;
23 ti, koj se fali{ so Zakonot, a prestapuvaj}i go Zakonot, zarem ne Go sramoti{ Boga?
24 „Za{to poradi vas imeto Bo`jo se
huli me|u neznabo{cite”, - taka stoi
napi{ano.
25 Obrezanieto e navistina polezno,
no ako go izvr{uva{ Zakonot. Ako, pak,
pravi{ prestapi protiv Zakonot, obrezanieto tvoe stanuva neobrezanie.
26 I taka, ako neobrezaniot gi pazi
odredbite na Zakonot, toga{ nema li
negovoto neobrezanie da se smeta kako
obrezanie?
27 I neobrezaniot po telo, izvr{uvaj}i go Zakonot, nema li da te osudi tebe,
koj i pokraj Pismo i obrezanie si stanal prestapnik na Zakonot?
28 Za{to ne e prav Judeec onoj, koj e
takov po nadvore{nost, nitu pravo
17
18
Fil 1,10
19
Mt 15,14
Jn 9,40-41
20
Lk 18,9-12
21
Ps 49,16-21
Mt 23,3-4
24
Is 52,5
Ez 36,20-22
Jk 2,7
3 Ptr 2,2
25
Er 4,4
9,24-25
1 Kor 7,19
Gal 5,3
28
Jn 8,15.39
Gal 6,15
Efes 2,11
Fil 3,2
206
POSLANIE DO RIMJANITE
29 obrezanie ona, koe e nadvore{no, vrz
7,6
8,2
5 Mojs 30,6
Er 4,4
1 Kor 4,5
2 Kor 3,6
Kol 2,11
3,2
9,4-5
5 Mojs 4,
6-8
Ps 102,7
147,19-20
Jn 4,22
3
Ps 88,30-37
2 Tim 2,13
4
Ps 50,4
116,11
5
1,18
1 Kor 9,8
Gal 3,15
8
6,1.15
9
1,18-2,29
3,23
11,32
10-12
Ps 13,1-3
52,1-4
12
Prop 7,20
13
Ps 5,10
139,3
14
Ps 10,7
teloto,
29 tuku onoj, koj e vnatre{no takov, i
ona obrezanie, {to e vo srceto, po duh,
a ne po bukva. Negovata pofalba ne
poteknuva od lu|eto, tuku od Boga.
Koja e prednosta na Judejcite, ili
koja e polzata od obrezanieto?
2 Golema, na sekoj na~in, i pred s#
{to nim im se dovereni Bo`jite objavuvawa.
3 Pa {to, ako nekoi ne poveruvale?
Dali nivnata bezvernost }e ja uni{ti
Bo`jata vernost?
4 Nikako! Neka se priznae deka Bog e
vistinit, a sekoj ~ovek la`liv, kako
{to e napi{ano: „Za da se poka`e deka
si praveden vo zborovite Svoi, i da pobedi{ koga }e ti se sudi.”
5 Ako, pak, na{ata nepravednost ja
istaknuva Bo`jata pravednost, {to bi
mo`ele da re~eme toga{? Dali e Bog
nespravedliv, koga se gnevi? Govoram
kako ~ovek.
6 Nikako! Za{to, kako Bog }e mo`e da
go sudi svetot?
7 Za{to, ako vistinata Bo`ja se vozveli~uva preku mojata laga za slava
Negova, pa zo{to toga{ da bidam osuden kako gre{nik?
8 Zarem toga{ ne bi trebalo da pravime zlo, za da izleze dobro? Vpro~em
taka i hulat nekoi lu|e na nas i velat
deka taka u~ime. Tie se spravedlivo
osudeni.
3
Nikoj ne e praveden
Pa dali imame nekakvo predimstvo?
Ni najmalku, za{to ve}e gi obvinivme,
kako Judejcite taka i Elinite, deka se
site pod grev,
10 kako {to e napi{ano: „Nema praveden nitu eden,
11 nema razumen, nema koj da Go bara
Boga;
12 site se otklonija, zaedno stanaa
razvratni; nema koj da pravi dobro, nema nitu eden.”
13 „Grloto nivno - otvoren grob; so jazicite svoi mamat; pod jazicite nivni zmiski otrov,
14 ustata nivna e polna so kletva i
gor~ina.
9
Nozete nivni im se brzi za prolevawe krv;
16 pusto{ewe i maki po nivnite pati{ta;
17 tie ne go poznaa patot na mirot.
18 Strav Bo`ji nema pred o~ite nivni.”
19 Znaeme deka s# ona, za {to zboruva
Zakonot, se odnesuva na onie, {to se
pod Zakonot, za da se zatvori sekoja usta, i taka celiot svet da stane vinoven
pred Boga,
20 za{to preku delata na Zakonot
pred Nego nema da bide opravdan nikoj;
bidej}i preku Zakonot se poznava grevot.
15-17
Pravednosta se dobiva preku vera
3,9
Efes 2,
4-10
15
A sega nezavisno od Zakonot se javi
Bo`jata pravednost, posvedo~ena od Zakonot i od Prorocite.
22 Bo`jata pravednost preku verata vo
Isus Hristos e vo site i vrz site onie
{to veruvaat. Za{to nema razlika,
23 site zgre{ija i li{eni se od slavata Bo`ja.
24 No }e bidat opravdani preku dar,
so Bo`jata blagodat, a preku otkupot
vo Isus Hristos.
25 Nego Bog Go postavi so krvta Svoja
da bide `rtva za pomiruvawe preku verata, za da ja poka`e Svojata pravednost vo oprostuvaweto na porane{nite
grevovi, vo vremeto na Bo`joto dolgotrpenie,
26 za da ja poka`e Svojata pravednost
vo sega{no vreme, deka e Toj spravedliv
i deka go opravduva sekogo {to veruva
vo Isus.
27 Kade e, pak, pofalbata? Taa e isklu~ena. Spored koj zakon? Dali spored
onoj na delata? Ne, tuku spored zakonot
na verata.
28 Taka nie zaklu~uvame deka ~ovekot
se opravduva so verata, bez delata na
Zakonot.
29 Ili mo`ebi Bog e pak samo na Judejcite, a ne i na neznabo{cite? Se
razbira, Toj e i na neznabo{cite,
30 bidej}i eden e Bog, Koj }e gi opravda obrezanite po vera i neobrezanite
preku vera.
21
Is 59,7-8
15
Izreki
1,16
18
Ps 35,1
20
7,7
Ps 142,2
Gal 2,16
21
1,16-17
22
1,17
Gal 2,16
23
24
Efes 2,8
Tit 3,7
25
3 Mojs
16,12-16
Dela 17,30
Efes 1,7
Evr 9,5.15
1 Jn 2,2
4,10
26
2 Mojs
34,6-7
Is 48,9
53,11
27
2,17
1 Kor 1,31
Gal 6,13-14
Efes 2,9
28
5,1
Dela 13,39
Gal 2,16
Efes 2,9
30
4,11-12.16
207
POSLANIE DO RIMJANITE
31
Mt 5,17-19
4,1
Is 51,1-2
2
2,17
3
4,9
1 Mojs 15,6
Gal 3,6-9
Jk 2,20-24
4
11,6
Mt 20,1-16
Lk 17,7-10
5
Gal 2,16
7-8
Ps 31,1-2
9
1 Mojs 15,6
11
1 Mojs
17,9-14
Gal 3,7-9
13
1 Mojs
18,18
22,15-18
Gal 3,15-16
A dali go ukinuvame Zakonot preku
verata? Nikako, tuku u{te posilno go
utvrduvame.
31
Primerot na Avraam
A {to bi mo`ele da ka`eme deka
dobil na{iot pratatko po telo
Avraam?
2 Za{to ako Avraam se opravdal so
dela, toj zaslu`uva pofalba, no ne pred
Boga.
3 Vpro~em {to veli Pismoto? - „Mu
poveruva Avraam na Boga, i toa mu se
smeta{e za pravednost.”
4 Na onoj {to raboti, platata mu sleduva ne po milost, tuku po dolg.
5 Naprotiv, onomu, koj ne raboti, a
veruva vo Onoj Koj go opravduva bezbo`nikot, verata mu se smeta za pravednost.
6 Taka i David go narekuva bla`en
onoj ~ovek, komu Bog mu smeta za pravednost nezavisno od delata, velej}i:
7 „Bla`eni se onie ~ii bezzakonija se
prosteni i ~ii grevovi se pokrieni;
8 bla`en e onoj ~ovek komu Bog nema
da mu smeta za grev!”
9 A dali ova bla`enstvo se odnesuva
samo za obrezanite ili i za neobrezanite? Bidej}i velime deka na Avraam verata mu se smeta{e za pravednost.
10 Koga mu se smeta{e? Po obrezanieto ili pred obrezanieto? Ne po obrezanieto, tuku pred obrezanieto.
11 I znakot na obrezanieto toj go dobi
kako pe~at na pravednost {to doa|a od
verata, koja ja ima{e pred obrezanieto,
za da bide tatko na site neobrezani {to
veruvaat, ta i nim toa da im se smeta za
pravednost,
12 i da im bide tatko na obrezanite,
no ne na onie koi obrezanieto samo go
primile, tuku koi vrvat i po stapkite
na verata od na{iot tatko Avraam,
pred obrezanieto.
4
Bo`joto vetuvawe se ostvaruva
preku verata
13 Vpro~em vetuvaweto kon Avraam
ili kon semeto negovo - deka }e bide
naslednik na svetot - be{e dadeno ne
preku Zakonot, tuku preku pravednosta
na verata.
Za{to ako mo`at da bidat naslednici samo onie {to imaat Zakon, toga{ i verata nema nikakvo zna~ewe, i
vetuvaweto e poni{teno;
15 za{to Zakonot poroduva gnev; kade
{to, pak, nema Zakon, nema ni prestap.
16 Zatoa toa e od verata, za da bide po
milost, ta i vetuvaweto da bide zazdraveno ne samo po Zakonot, tuku i po
verata za site potomci Avraamovi, koj
ni e tatko na site nas,
17 spored napi{anoto: „Te postaviv
da bide{ tatko na mnogu narodi” - pred
Boga, Komu toj Mu poveruva, Koj gi
o`ivuva mrtvite i go povikuva da su{testvuva, ona {to ne su{testvuva.
18 Avraam, bez nikakva osnova za nade`, poveruva so nade` deka }e stane
tatko na mnogu narodi, spored re~enoto: „Takvo }e bide tvoeto potomstvo.”
19 I otkako ne oslabna verata negova,
toj ne pomisli deka teloto negovo e
ve}e bez`ivotno, za{to be{e re~isi
stogodi{en, i deka utrobata Sarina e
re~isi ve}e bez`ivotna;
20 i vo vetuvaweto Bo`jo ne se posomneva so neverie, tuku ostana so cvrsta
vera i Go proslavi Boga,
21 napolno uveren deka Toj e silen da
go izvr{i ona {to go vetil.
22 Zatoa toa mu se smeta{e za pravednost.
23 No, ne samo za nego e napi{ano deka mu se smeta{e,
24 tuku i za nas: }e ni se smeta, ako
veruvame vo Onoj, Koj Go voskresna od
mrtvite Isus Hristos, na{iot Gospod,
25 predaden za na{ite grevovi i voskresnat za na{e opravdanie.
14
5
Vo mir so Boga
I taka, opravdani preku verata,
imame mir so Boga, preku na{iot
Gospod, Isus Hristos.
2 Preku Nego so verata dobivme i
pristap kon ovaa blagodat, vo koja stoime, i se gordeeme so nade`ta vo slavata Bo`ja.
3 No ne samo toa, tuku se gordeeme i
so makite, znaej}i deka od makata se ra|a trpenieto;
14
Gal 3,18
15
3,20
7,7-13
Gal
3,10.19-22
17
1 Mojs 17,5
5 Mojs
32,39
Jn 15,21
Evr 11,19
18
1 Mojs 15,5
17,5
19
1 Mojs
17,17
21
Er 32,17-24
Lk 1,37
22.23
4,3
1 Mojs 15,6
23-24
10,9
15,4
25
8,32
Is 53,4-6
1 Kor
15,17
5,1
3,24.28
Is 53,5
2
Efes 2,
14-18
3
Jk 1,2-4
1 Ptr 1,5-7
4,13-14
Otkr 1,9
208
POSLANIE DO RIMJANITE
5
Ps 21,4
25,3.20
1 Jn 4,13
6-8
8,32
Jn 3,16-17
Efes 5,2
1 Tim 2,6
Tit 2,14
3,4-7
1 Ptr 3,18
1 Jn 3,16
4,10
9
1,18
1 Sol 1,10
10
2 Kor 5,
18-19
Efes 2,16
Kol 1,
20-22
12
6,23
1 Mojs 2,17
3,6.19
Mudr 2,24
1 Kor
15,21-22.45
Jk 1.15
13
od trpenieto, pak - iskustvo, a od
iskustvoto - nade`.
5 Nade`ta pak, ne posramotuva. Za{to qubovta Bo`ja e izleana vo na{ite
srca preku nam dadeniot Sveti Duh.
6 Za{to, u{te koga bevme slabi,
Hristos vo odredenoto vreme umre za
bezbo`nicite.
7 Navistina, te{ko bi mo`el nekoj da
umre za pravednik, a za dobar, mo`ebi,
nekoj i bi se re{il da umre.
8 No Bog ja doka`a qubovta Svoja kon
nas, so toa {to Hristos umre za nas,
u{te dodeka bevme gre{ni.
9 Zatoa sega, otkako ve}e sme opravdani so krvta Negova, mnogu pove}e }e
se spasime preku Nego od grevot.
10 Za{to, ako se pomirivme so Boga
preku smrtta na Negoviot Sin, u{te
dodeka bevme neprijateli, toga{ u{te
pove}e }e se spasime preku Negoviot
`ivot, otkako sme se pomirile.
11 A osven toa, i se falime so Boga
preku na{iot Gospod Isus Hristos,
preku Kogo dobivme sega pomiruvawe.
4
Adam i Hristos
12 Zatoa, kako {to grevot vleze vo
14
1 Kor svetot preku eden ~ovek, a preku grevot
15,21-22.45
- smrtta, po takov na~in i smrtta pre15 mina na site lu|e preku eden ~ovek,
Mt 20,28
Dela 15,11 za{to site zgre{ija.
13 Navistina i porano u{te pred Za16 konot ima{e grev vo svetot, no grevot
8,1
kako takov ne mo`e da se prifati, koga
nema zakon.
14 A sepak smrtta caruva{e u{te od
Adam, pa s# do Mojsej i nad onie {to ne
pogre{ija spored prestapot na Adam.
Toj e pralik na Onoj {to treba{e da
dojde.
15 No, so darot ne e isto kako i so
prestapot. Za{to ako poradi prestapot
na eden izumrea mnozina, toga{ Bo`jata blagodat i darot preku blagodatta
na eden ^ovek, Isus Hristos, vo mnogu
pogolemo izobilstvo }e se izlee vrz
mnozina.
16 A toj dar e sosema poinakov od
grevot na eden {to pogre{il, za{to
sudeweto za eden prestap vodi kon
osuduvawe, a darot - od mnogu prestapi
kon opravduvawe.
4,15
Bidej}i, dokolku so prestapuvaweto na eden zavladeala smrtta preku
edniot, dotolku pove}e onie, {to go
primija izobilieto na blagodatta i darot na pravednosta, }e caruvaat vo `ivotot preku eden - Isus Hristos.
18 I taka, kako {to preku eden
prestap dojde osuduvaweto na site lu|e,
taka i preku pravednoto delo na eden
dojde vrz site lu|e opravdanieto, koe
dava `ivot.
19 Za{to, kako {to preku neposlu{nosta na eden ~ovek mnozina stanaa
gre{ni, taka isto i preku poslu{nosta
na eden, mnozina }e stanat pravedni.
20 A pritoa dojde i Zakonot za da se
nagolemi prestapot. Kade {to, pak, se
namno`i grevot, tamu blagodatta se javuva vo golema izobilnost,
21 ta, kako {to grevot zavladeal so
smrtta, taka i blagodatta da zavladee
preku pravednosta za `ivot ve~en,
preku Isus Hristos, na{iot Gospod.
17
Mrtov za grevot, `iv vo Hristos
6
[to, pak, da re~eme? ]e ostaneme
li vo grevot, za da se nagolemi blagodatta? Nikako!
2 Nie, koi sme umrele za grevot, kako
da `iveeme vo nego u{te?
3 Zar ne znaete deka site onie {to
bevme krsteni vo Isus Hristos, vo Negovata smrt bevme krsteni.
4 I taka, nie se pogrebavme so Nego
preku kr{tevaweto vo smrtta, za da mo`eme, kako {to Hristos voskresna od
mrtvite preku slavata na Otecot, i nie
taka da `iveeme nov `ivot.
5 Za{to, ako sme srasnati so Nego vo
ednakva smrt, }e bideme sou~esnici i
vo voskresenieto,
6 znaej}i deka na{iot star ~ovek e
raspnat so Nego, za da bide uni{teno
grevovnoto telo, pa da ne bideme ve}e
robovi na grevot;
7 bidej}i, koj e mrtov, toj e osloboden
od grevot.
8 A ako sme umrele so Hristos, veruvame deka so Nego i }e `iveeme,
9 znaej}i
deka Hristos, otkako
voskresna od mrtvite, ne umira pove}e:
smrtta nema ve}e vlast nad Nego.
17
2 Tim 2,12
Otkr 20,
4-6
18
1 Kor
15,22
19
Is 53,11
Fil 2,8
Evr 5,8
20
7,7-8
Gal 3,19
1 Tim 1,14
21
6,22-23
6,1
3,5-8
6,15
2
1 Ptr 2,24
4,1
3
Dela 8,16
Gal 3,27
2 Tim 2,11
4
Kol 2,12
5
Efes 2,6
Fil 3,
10-11
6
Gal 5,24
Efes 4,
22-24
Kol 3,9-10
7
1 Ptr 4,1
8
2 Tim 2,11
9
Dela 13,34
Otkr 1,18
209
POSLANIE DO RIMJANITE
10
Gal 2,19
Evr 9,26-28
1 Ptr 3,18
11
2 Kor 5,15
Gal 2,19
1 Ptr 2,24
13
6,19
14
Gal 5,18
1 Jn 3,6
15
6,1
16
Mt 6,24
Jn 8,34
3 Ptr 2,19
18
8,2
Jn 8,23.36
Gal 5,13
Toa {to Toj umre, za grevot umre
edna{ zasekoga{, a `ivotot {to go `ivee, za Boga go `ivee.
11 Pa taka i vie smetajte se mrtvi za
grevot, a `ivi za Boga vo Hristos Isus,
na{iot Gospod.
12 I grevot da ne caruva vo va{eto
smrtno telo, za da ne im se pokoruvate
na telesnite nasladi!
13 Ne prepu{tajte mu gi na grevot va{ite organi na teloto kako orudija na
nepravednosta, tuku prepu{tete Mu se
na Boga kako onie {to o`iveale od
mrtvite, i va{ite organi na teloto kako orudija na pravednosta.
14 Grevot nema da gospodari nad vas,
za{to vie ne ste pod Zakonot, tuku pod
blagodatta.
10
Robovi na pravednosta
15
Pa {to? Da gre{ime li, bidej}i ne
19 sme pod Zakonot, tuku pod blagodatta?
3,5
12,1
Toa nikako!
16 Dali znaete deka, ako mu se preda21
vate
nekomu kako robovi za poslu{7,5
8,6.13.21 nost, robovi ste mu na onoj komu mu se
pokoruvate: ili na grevot, koj vodi vo
22 smrt, ili - na poslu{nosta, koja vodi
Jn 15.8.16 kon pravednost?
17 No, blagodarej}i Mu na Boga, vie,
iako bevte robovi na grevot, od s# srce
se pokorivte na onoj obrazec na pouka,
na koja $ se predadovte.
18 I taka osloboduvaj}i se od grevot,
vie stanavte robovi na pravednosta.
19 Vi zboruvam kako ~ovek, poradi
slabosta na va{ata ~ove~ka priroda.
Kako {to gi prepu{tivte organite na
va{eto telo vo telesna slu`ba na ne~istotata i bezzakonieto za bezzakonie,
taka i sega ostavete gi delovite od va{eto telo da $ robuvaat na pravednosta
koja vodi vo svetost.
20 Dodeka mu bevte robovi na grevot,
bevte slobodni od pravednosta.
21 A kakov plod imavte toga{? Dela,
od koi sega se sramuvate, bidej}i nivniot kraj e smrtta.
22 No sega, koga se oslobodivte od grevot i Mu stanavte slu`iteli na Boga,
imate plod koj vodi vo svetost, a krajot
- `ivotot ve~en.
Za{to, platata, {to ja dava grevot, 23
e smrt, a podarokot od Boga e `ivot 5,12.15.21
Gal 6,7-8
ve~en vo Hristos Isus, na{iot Gospod. Jk 1,15
23
7
Hristijanite oslobodeni
od Zakonot
Ili, pak, ne znaete, bra}a, - im zboruvam na takvi {to go poznavaat
Zakonot - deka Zakonot ima vlast nad
~ovekot dodeka e toj `iv?
2 Oma`enata `ena e povrzana preku
zakonot so ma`ot, dodeka e toj `iv; ako
umre ma`ot, taa se osloboduva od zakonot, koj ja svrzal so ma`ot.
3 Zatoa, ako se oma`i za drug ma`, dodeka $ e u{te `iv nejziniot ma`, taa
}e stane prequbnica; ako, pak, umre ma`ot, taa e slobodna od zakonot, i nema
da bide prequbnica, koga }e se oma`i
za drug ~ovek.
4 Pa taka i vie, bra}a moi, za Zakonot
preku teloto na Isus Hristos umrevte,
za da Mu pripadnete na Drug, na Onoj
Koj be{e voskresnat od mrtvite, ta da
Mu prineseme plod na Boga.
5 Za{to, koga `iveevme vo teloto, toga{ strastite grevovni, preku Zakonot,
dejstvuvaa vo organite, za da $ prineseme plod na smrtta;
6 no sega, nie sme slobodni od Zakonot, otkako umrevme za ona za {to toj
n# dr`e{e vrzani, za da Mu slu`ime na
Boga so obvoven duh, a ne spored starata bukva.
Efektite na Zakonot
7 [to da re~eme pak? Zar Zakonot e
grev? Nikako! No jas go razbrav grevot
preku Zakonot, za{to i pohotata ne bi
ja poznal, ako Zakonot ne vele{e: „Ne
bidi pohotliv!”
8 No grevot, pottiknat od zapovedta,
predizvika vo mene sekakva pohota;
bidej}i grevot bez Zakonot e mrtov.
9 Nekoga{ `iveev bez Zakonot; no koga dojde zapovedta, grevot o`ivea.
10 Jas, pak, umrev, i se poka`a deka zapovedta, nazna~ena za da dade `ivot, istata vodi vo smrt,
11 za{to grevot, pottiknat od zapovedta, me izmami i preku nea me umrtvi.
7,1
Gal 2,19
Kol 2,20
2
1 Kor 7,39
4
6,5-6
2 Kor 5,15
Gal 2,19
Kol 2,14
5
5,21
6,21
8,8
Jk 1,15
6
2 Kor 3,6
7
3,20
4,15
13,9
2 Mojs
20,17
5 Mojs 5,21
8
4,15
1 Kor
15,56
Jk 1,14-15
10
3 Mojs 18,5
5 Mojs 4,1
5,32-33
Ez 20,11
11
1 Mojs 3,13
2 Kor 11,3
Evr 3,13
210
POSLANIE DO RIMJANITE
12
5 Mojs 4,8
1 Tim 1,8
13
5,20
Taka, zna~i, Zakonot e svet, i zapovedta sveta, spravedliva i dobra.
12
Grevot preovladuva vo ~ovekot
13
Pa taka, dobroto li za mene stana
14 smrt? Nikako! No grevot, za da se poka-
Ps 50,4.6
Jov 14,4
Jn 3,6
15
Gal 5,17
18
7,5
20
Gal 2,20
22
2 Kor 4,16
Efes 3,16
23
Gal 5,
16-23.25
25
5,21
6,23
1 Kor
15,57
`e deka e grev, mi predizvikuva preku
dobroto smrt, ta preku zapovedta grevot da stane premnogu gre{en.
14 Za{to znaeme deka Zakonot e duhoven, a jas, pak, sum telesen, prodaden na
grevot kako rob.
15 Ne go razbiram toa {to go pravam;
bidej}i ne go pravam ona {to sakam, tuku ona {to go mrazam, toa go pravam.
16 Ako, pak, go pravam ona {to ne go
sakam, toga{ se soglasuvam so Zakonot
deka e dobar.
17 Zna~i, toa ve}e ne go pravam jas, tuku grevot, {to `ivee vo mene.
18 Jas znam deka vo mene, odnosno vo
moeto telo, ne `ivee dobroto; navistina `elba za dobro vo mene ima, no ne i
sila da go pravam toa.
19 Za{to ne go pravam dobroto, {to
sakam da go pravam, tuku zloto, {to ne
sakam da go pravam.
20 A {tom go vr{am ona {to ne go sakam, ne go vr{am ve}e jas, tuku grevot,
koj `ivee vo mene.
21 I taka, vo sebe nao|am vakov zakon:
koga sakam da go pravam dobroto, zloto
mi e blizu.
22 Bidej}i, spored svojot vnatre{en
~ovek nao|am naslada vo zakonot Bo`ji,
23 no vo svoite telesni delovi gledam
drug zakon, koj vojuva protiv zakonot na
mojot um i me dr`i zaroben vo grevovniot zakon, koj e vo moite organi.
24 Kolku nesre}en ~ovek sum jas! Koj
}e me izbavi od ova telo na smrtta?
25 Mu blagodaram na svojot Bog preku
Isus Hristos, na{iot Gospod. I taka,
jas samiot so umot svoj mu slu`am na
Bo`jiot zakon, a so teloto - na grevovniot zakon.
Osloboduvawe preku Svetiot Duh
8
I sega nema nikakvo osuduvawe za
onie koi se vo Isus Hristos i `iveat ne po teloto, a po Duhot.
Za{to zakonot na Duhot, koj dava
`ivot vo Hristos Isus, me oslobodi od
zakonot na grevot i na smrtta.
3 Ona, {to zakonot ne mo`e{e da go
napravi, bidej}i be{e oslaben poradi
teloto, go izvr{i Bog, ispra}aj}i Go
Sinot Svoj vo telo, podobno na teloto
na grevot, i kako `rtva za grevot, Toj
go osudi grevot vo teloto,
4 za da se ispolni zapovedta na Zakonot vo nas, koi `iveeme ne po teloto,
tuku po Duhot.
5 Za{to onie koi `iveat po telo,
kopneat za telesnoto, a koi `iveat po
Duh - za duhovnoto.
6 Kopne`ot na teloto e smrt, a kopne`ot na duhot - `ivot i mir.
7 Za{to kopne`ot na teloto e neprijatelstvo protiv Boga, toj ne mu se podreduva na zakonot Bo`ji zatoa {to ne
mo`e.
8 A onie, koi `iveat po teloto, ne
mo`at da Mu se dopadnat na Boga.
9 Vie `iveete ne po telo, tuku po
Duh, samo toga{ ako Duhot Bo`ji `ivee vo vas. Ako, pak, nekoj nema Duh
Hristov, toj ne e Negov.
10 Ako, pak, Hristos e vo vas, teloto e
mrtvo za grev, a duhot `ivee poradi
pravednosta.
11 No ako Duhot na Onoj Koj Go
voskresna Isus od mrtvite `ivee vo
vas, toga{ Onoj Koj Go voskresna
Hristos od mrtvite, }e gi o`ivotvori
i va{ite smrtni tela preku Svojot
Duh, Koj `ivee vo vas.
12 I zatoa, bra}a, nie ne sme mu
dol`nici na teloto za da `iveeme po
teloto;
13 bidej}i, ako `iveete po teloto, }e
umrete; no, ako preku Duhot gi umrtvuvate delata na teloto, }e bidete `ivi.
14 Site onie {to se upravuvaat po
Duhot Bo`ji, se sinovi Bo`ji;
15 za{to vie ne primivte duh na ropstvo, za da bidete vo strav, tuku Go primivte Duhot na posinuvaweto, preku
Kogo velime: „Ava, O~e!”
16 Samiot Duh mu svedo~i na na{iot
duh deka nie sme ~eda Bo`ji.
17 A ako sme, pak, ~eda, nie sme i naslednici: naslednici na Boga i
2
8,2
6,14.18
2 Kor 3,17
3
Dela 13,
38-39
15,10
2 Kor 5,21
Gal 3,13
Fil 2,7
Evr 2,17
7,18
4
3,31
Gal 5,16.25
6
6,21-22
7,5
8,13
Gal 6,8
7
Jk 4,4
8
1 Jn 2,
15-16
9
1 Kor 3,16
2 Tim 1,14
10
Gal 2,20
11
1 Kor 6,14
2 Kor 4,14
13
Gal 6,8
14
Gal 5,18
15
Mk 14,36
Gal 4,5-7
2 Tim 1,7
17
Lk 24,26
Gal 4,7
2 Tim 2,12
1 Ptr 4,13
Otkr 21,7
211
POSLANIE DO RIMJANITE
18 sonaslednici Hristovi, no samo ako so
Nego stradame, ta so Nego i da se pros19 lavime.
2 Kor 4,17
1 Ptr
1,7.13
1 Jn 3,2
20
Prop 1,2
21
Is 65,17
Dela 3,21
3 Ptr 3,
12-13
Otkr 21,1
23
2 Kor 1,22
5,2-5
Gal 5,5
Fil 3,
20-21
24
2 Kor 5,7
Evr 11,1
26
8,15
Jk 4,3.5
27
Ps 138,1-2
Otkr 2,23
28
Efes 1,11
29
1 Kor
15,49
2 Kor 3,18
Fil 3,21
30
2 Sol 2,
13-14
Slavata {to treba da dojde
18 Za{to mislam deka stradawata na
sega{noto vreme ne se ni{to sprema
slavata koja treba da se otkrie kon nas.
19 I sekoe sozdanie so netrpenie go
o~ekuva otkrivaweto na sinovite Bo`ji,
20 za{to i sozdanieto ne $ se pokori
na suetata dobrovolno, tuku po voljata
na Onoj Koj go pokori, a so nade`,
21 deka i samoto sozdanie }e se oslobodi od ropstvoto na raspadlivosta pri
slavnoto osloboduvawe na ~edata
Bo`ji.
22 Za{to znaeme deka celoto sozdanie
zaedno so nas stenka kako vo porodilni
bolki.
23 I ne samo toa, tuku i nie samite,
koi gi imame prvinite na Duhot, vozdivnuvame vo sebe, o~ekuvaj}i posinuvawe i otkupuvawe na na{eto telo.
24 Za{to so taa nade` bevme spaseni.
A nade`ta {to se gleda ne e vistinska
nade`. Za{to, koj bi se nadeval vo toa
{to go gleda?
25 Koga se nadevame, pak, na ona {to
ne go gledame, so trpenie go o~ekuvame.
26 Isto taka i Duhot n# potkrepuva vo
na{ata nemo}; bidej}i nie ne znaeme
kako treba da se molime. Pa sepak, Duhot Sam posreduva za nas so neiska`livo vozdivnuvawe.
27 A Onoj Koj gi istra`uval srcata,
znae kakva e mislata na Duhot, bidej}i
Toj po voljata na Boga posreduva za svetiite.
28 A znaeme deka na onie {to Go qubat Boga i se povikani po Negova volja,
s# im sodejstvuva za dobro;
29 za{to onie, koi odnapred gi pozna,
niv i gi predopredeli da bidat soobrazni so likot na Negoviot Sin, ta Toj da
bide prvoroden me|u mnogute bra}a.
30 A onie {to gi predopredeli, tie i
gi povika, i koi gi povika, tie i gi opravda; koi gi opravda, tie i gi proslavi.
Veli~ieto na Bo`jata qubov
[to da re~eme, pak, na ova? Ako e
Bog so nas, koj }e e protiv nas?
32 Onoj, Koj ne Go po{tedi ni Svojot
sopstven Sin, tuku Go predade za nas
site, zarem nema da ni podari so Nego
s#?
33 Koj }e gi obvini izbranicite Bo`ji? Bog e Toj Koj gi opravduva!
34 Koj e toj {to }e sudi? Hristos
Isus, Koj umre, no u{te i voskresna,
Koj e od desnata strana na Boga i se zastapuva za nas!
35 Koj }e n# odvoi od qubovta kon
Hristos? Dali nevoljata? Ili makata?
Ili progonot? Ili gladot? Ili golotijata? Ili pogibelta? Ili me~ot?
36 Kako {to e napi{ano: „Zaradi Tebe sekoga{ n# ubivaat; n# smetaat kako
ovci za klawe.”
37 No vo seto toa stanuvame pove}e od
pobednici preku Onoj Koj n# vozqubi.
38 Za{to sigurno znam deka ni smrtta, ni `ivotot, ni angelite, ni vlastite, ni sega{nosta, ni idninata,
39 ni viso~inata, ni dlabo~inata,
nitu, pak, koe bilo drugo sozdanie nema
da mo`e da n# oddeli od qubovta Bo`ja
vo Hristos Isus, na{iot Gospod.
31
9
Bog i odbraniot narod
31
Ps 117,6
32
5,6-11
1 Mojs
22,17
Jn 3,16
33
Is 50,8-9
34
Evr 7,25
1 Jn 2,1
36
Ps 43,22
2 Kor 4,11
2 Tim 3,12
37
Jn 16,33
9,1
2 Kor 12,7
3
2 Mojs
32,32
1 Kor
16,22
Gal 1,8
4
3,2
2 Mojs 4,22
5 Mojs 7,6
Os 11,1
Dela 13,17
Efes 2,12
5
1,3
Vi zboruvam vistina vo imeto na Mt 1,1-16
3,23-38
Hristos, ne la`am - toa go svedo~i Lk
Jn 1,1-4
mojata sovest vo Svetiot Duh Tit 2,13
2 deka ima golema taga i neprestana 1 Jn 5,20
bolka vo moeto srce.
6
3 Za{to pove}e bi sakal jas da bidam 2,28
Mojs
proklet i odvoen od Hristos za bra}ata 423,19
Is 55,10-11
svoi, moite srodnici po telo.
4 Tie se Izrailci - nim im pripa|a
posinuvaweto i slavata i zavetite, nim 7
Mojs
im be{e daden Zakonot, i bogoslu`ewe- 121,12
Evr 11,18
to i vetuvawata;
5 nivni se i tatkovcite, od koi poteknuva i Hristos, Koj e Bog na site, blagosloven do veka. Amin!
6 A ne e mo`no slovoto Bo`jo da izneverilo: bidej}i ne se Izrail site
onie {to se od Izrail.
7 Nitu, pak, se site potomci Avraamovi, zatoa {to se negovi ~eda; no re-
212
POSLANIE DO RIMJANITE
8 ~eno e: „Od Isak potomstvoto }e se
Jn 8,31-44
Gal 3,7.29
4,21-31
9
1 Mojs
18,10.14
10
1 Mojs
25,21
12
1 Mojs
25,23
13
Mal 1,2-3
14
5 Mojs 32,4
15
2 Mojs
33,19
16
Efes 2,8
Tit 3,5
17
2 Mojs 9,16
18
2 Mojs 4,21
20
Is 29,16
45,9
Mudr 12,12
21
Is 29,16
64,7
Er 18,6
Mudr 15,7
2 Tim 2,20
22
2,4
3,25-26
Izreki
16,4
nare~e so tvoe ime.”
8 Odnosno, ne ~edata na teloto se ~eda
Bo`ji, tuku ~edata na vetuvaweto }e se
priznaat kako potomci.
9 Bidej}i zborovite na vetuvaweto se
ovie: „Vo toa vreme }e dojdam i Sara }e
ima sin.”
10 I ne samo taa, no i Reveka, koja naedna{ za~na od Isak, na{iot tatko,
11 za{to, u{te dodeka ne se bea rodile
bliznacite i s# u{te ni{to ne bea napravile, dobro ili lo{o, za da ostane
Bo`jata odluka, onaa spored sloboden
izbor, da ne zavisat od delata, tuku
12 spored Onoj Koj povikuva, $ be{e
re~eno: „Postariot }e mu slu`i na
pomladiot”,
13 kako {to e napi{ano: „Jakov go
vozqubiv, a Isav go namraziv.”
14 [to da re~eme pak? Zar ima nepravda vo Boga? Nikako!
15 Za{to Toj mu re~e na Mojsej: „]e
poka`am milost kon onoj {to }e go pomiluvam, i so`aluvawe kon onoj {to }e
go so`alam.”
16 I zatoa, izborot ne zavisi od onoj
koj po`eluva, nitu od onoj koj tr~a,
tuku od Boga, Koj poka`uva milost.
17 Za{to Pismoto mu veli na faraonot: „Tokmu za toa te izdignav, za da ja
poka`am nad tebe Svojata mo} i imeto
Moe da bide propovedano po celata
zemja.”
18 Pa taka, mu iska`uva milost komu
{to saka, i go zakoravuva kogo {to
saka.
Bo`jiot gnev i Bo`jata milost
No ti sekako }e mi re~e{: „A zo{to toga{ u{te n# kori?” A koj mo`e da
se sprotivstavi na Negovata volja?
20 Ama, ~oveku, koj si ti {to taka se
spori{ so Boga? Zarem ona {to e rakotvoreno }e mu re~e na svojot majstor:
zo{to si me napravil takvo?
21 Ili, pak, grn~arot - zarem ne e
gospodar nad svojata glina, pa od edna i
ista smesa da napravi eden sad za po~esna, a drug za ne~esna upotreba?
22 [to, ako Bog, sakaj}i da go poka`e
gnevot Svoj i da ja projavi Svojata mo},
19
so golema dolgotrpelivost trpel nekoi
sadovi na gnevot, prigotveni za pogibel,
23 za da go poka`e bogatstvoto na
Svojata slava nad sadovite na milosrdieto {to Toj odnapred gi prigotvil
za slava,
24 nad nas, koi n# povika ne samo od
Judejcite, tuku i od neznabo{cite?
25 Taka se veli i vo knigata na Osija:
„]e go nare~am Moj narod onoj koj ne
be{e Moj narod, i vozqubena - onaa {to
ne be{e vozqubena.”
26 I na ona mesto, kade {to im be{e
re~eno: „Vie ne ste Moj narod”, tamu }e
bidat nare~eni sinovi na `iviot Bog.
27 A Isaija izvika za Izrail: „Koga
Izrailevite sinovi bi bile brojni kako morskiot pesok, samo ostatokot }e
bide spasen”,
28 za{to }e go zavr{i deloto i }e re{i po pravda: „Gospod }e go izvr{i vo
potpolnost slovoto na zemjata.”
29 I kako {to prore~e Isaija: „Ako
Gospod Savaot ne ni be{e ostavil potomstvo, }e stanevme kako Sodom i }e
zaprilegavme na Gomora.”
Izrail i Evangelieto
23
8,29-30
Efes 1,
3-12
Fil 4,19
25
Os 2,24
1 Ptr 2,10
26
Os 1,10
27-28
11,5
Is 10,22-23
Os 1,10
Sof 3,
12-13
29
Is 1,9
30
10,6.20
Fil 3,9
31
10,2-9
11,7
32
Is 8,14
28,16
1 Ptr 2,8
33
10,11
Is 8,14
28,16
Mt 21,42
1 Ptr 2,6.8
I {to da ka`eme sega? Neznabo{cite, koi ne baraa pravednost, dobija
pravednost, i toa pravednost {to doa|a 10,2
Dela 22,3
od verata.
1 Tim 1,13
31 I Izrail, koj te`nee{e kon neka3
kov zakon za pravednost, ne go dostigna 9,31-32
Lk 16,15
Zakonot na pravdata.
32 Zo{to? Za{to ne go pobara od vera, 18,9-14
Fil 3,9
tuku od delata na Zakonot. Se prepna
od kamenot za sopnuvawe,
33 kako {to e napi{ano: „Eve, polagam na Sion kamen za sopnuvawe i karpa za soblazna; i sekoj, koj veruva vo Nego nema da se posrami.”
Bra}a, `elbata na moeto srce i
na mojata molitva kon Boga za
Izrail e za negovo spasenie.
2 Jas im svedo~am deka tie imaat revnost za Boga, no ne spored soznanieto.
3 Za{to, ne znaej}i za Bo`jata pravednost i te`neej}i da vospostavat
svoja sopstvena pravednost, tie ne $ se
podredija na Bo`jata pravednost,
30
10
213
POSLANIE DO RIMJANITE
4
Mt 5,17
Jn 3,18
Dela 13,39
Gal 3,24
Evr 8,13
bidej}i krajnata cel na Zakonot e
Hristos, za da bide opravdan sekoj {to
vo Nego veruva.
4
Spasenieto doa|a do sekoj ~ovek
{to veruva vo Gospod
5
3 Mojs 18,5
Gal 3,12
6-8
5 Mojs
30,12-14
6
9,30
5 Mojs 9,4
9
Dela 16,31
1 Kor 12,3
Fil 2,11
11
9,33
Is 28,16
12
1,16
Dela
10,34.36
Gal 3,28
13
Joil 3,4
Dela 2,21
14
Evr 11,6
15
Is 52,7
Naum 1,15
16
1,5
Is 53,1
Jn 10,26
12,38
2 Sol 1,8
Evr 4,2
17
Jn 17,8.20
18
Ps 18,4
Mojsej pi{uva za pravednosta na
Zakonot: „Koj }e go ispolni, toj }e bide
preku nego `iv.”
6 A pravednosta od verata veli: „Da
ne re~e{ vo srceto svoe: Koj }e se
iska~i na neboto?”, {to zna~i da se
simne Hristos,
7 ili: „Koj }e sleze vo bezdnata?”,
{to zna~i da se izvede Hristos od mrtvite!
8 A {to veli taa? - „Blisku do tebe e
slovoto, vo tvojata usta i vo tvoeto
srce”, odnosno slovoto na verata, {to
go propovedame,
9 za{to, ako so ustata ispoveda{ deka
Isus e Gospod i vo srceto svoe poveruva{ deka Bog Go voskresna od mrtvite,
}e se spasi{;
10 bidej}i so srceto se veruva za opravdanie, a so ustata se ispoveda za spasenie.
11 A i Pismoto veli: „Sekoj koj veruva vo Nego, nema da se posrami.”
12 Nema razlika me|u Judeec i Elin,
za{to eden i ist e Gospod na site, bogat
za site koi Go povikuvaat.
13 Bidej}i sekoj koj }e go povika imeto Gospodovo, }e bide spasen.
14 No kako da Go povikaat Onoj vo Kogo ne poveruvale? Kako, pak, da poveruvaat vo Onoj za Kogo ne slu{nale? A
kako da slu{nat, ako nema koj da propoveda?
15 I kako da propovedaat, ako ne bidat
isprateni, kako {to e napi{ano: „Kolku im se prekrasni nozete na onie, {to
blagovestat mir, {to go blagovestat
dobroto.”
16 No Evangelieto site ne go poslu{aa. Za{to Isaija veli: „Gospodi, koj
poveruva vo ona {to go propovedavme?”
17 Zatoa, verata doa|a od slu{aweto
na porakata, a porakata - od Bo`joto
slovo.
18 No velam: zar tie ne slu{naa? Naprotiv. „Glasot im se raznese po cela5
ta zemja, i zborovite nivni - do krai{tata na vselenata.”
19 Pak velam: zar Izrail ne razbra?
Najnapred Mojsej ka`a: „Jas }e ve razdraznam do qubomora so onie koi ne se
narod; so nerazumen narod }e ve razgnevam.”
20 A Isaija se osmeli da ka`e: „Me
najdoa onie koi ne Me baraa, im se otkriv na onie, koi ne pra{aa za Mene.”
21 Za Izrail, pak, veli: „Postojano gi
podavav racete Svoi kon narod neposlu{en i buntoven.”
Bog ne go otfrla Izrail
I zatoa, vi velam: Zar Bog go
otfrli Svojot narod? Nikako!
Za{to i jas sum Izrailec, od semeto
Avraamovo, od kolenoto Venijaminovo.
2 Bog ne go otfrli Svojot narod, koj
odnapred go odbra. Ili, pak, ne znaete
{to ka`uva Pismoto za Ilija, kako toj
Mu se po`ali na Bog Izrailev, velej}i:
3 „Gospodi, gi ubija prorocite Tvoi i
gi raskopaa `rtvenicite Tvoi; jas ostanav sam, i sakaat da mi ja zemat du{ata.”
4 A kako mu veli Bo`jiot odgovor:
„Si ostaviv sedum iljadi ma`i, koi ne
gi svitkaa kolenata pred Vaal.”
5 Taka i vo sega{no vreme ima eden
ostatok izbran po blagodat.
6 No, ako e po blagodat, ne e ve}e po
dela, za{to toga{ blagodatta ne bi
bila blagodat. Ako, pak, e po dela, toa
ve}e ne e blagodat; za{to inaku deloto
ne bi bilo ve}e delo.
7 I {to toga{? Izrail ne go dobi ona
{to go bara{e; izbranite, pak, go dobija, a drugite se zakoravija,
8 kako {to e napi{ano: „Bog im dade
duh {to ne ~uvstvuva: o~i da ne gledaat
i u{i da ne slu{aat, s# do dene{niov
den.”
9 I David veli: „Trpezata nivna da
im bide stapica, klopka, soblazna i otplata;
10 da im se zamra~at o~ite nivni za da
ne gledaat, i grbot nivni da im se svitka zasekoga{.”
11 Vi velam pak: zar se sopnaa za da
padnat? Ne! No so nivniot prestap
11
19
11,11-14
5 Mojs
32,21
20
9,30
Is 65,1
21
Is 65,2
11,1-2
1 Car
12,22
Ps 93,14
1
2 Kor
11,21
Fil 3,5-7
2
1 Car
12,22
Ps 93,14
3
1 Car
19,10.14
4
1 Car
19,18
5
9,27
Is 4,2
6
Gal 3,18
8
5 Mojs 29,4
Is 29,10
Mt 13,
13-14
9-10
Ps 34,8
Ps 68,22-23
11
10,19
Mt 21,43
Dela 13,5
214
POSLANIE DO RIMJANITE
12 dojde spasenieto za neznabo{cite, za da
Mt 8,11-12
21,43
13
Dela 9,15
14
10,19
1 Kor 9,22
15
Lk 15,24.32
2 Kor 5,
17-21
16
4 Mojs
15,19-21
5 Mojs
15,19
Ez 44,30
Neem 10,36
17
Efes 2,
11-12
18
3,27
1 Kor 1,31
20
2 Kor 1,24
21
Lk 23,31
22
Jn 15,2.4
Evr 3,14
se vozbudi vo niv revnost.
12 Ako, pak, nivniot prestap zna~i
bogatstvo za svetot, i nivniot namalen
broj - bogatstvo za neznabo{cite, kolku
pove}e }e zna~i nivnata potpolnost.
13 Vam, neznabo{ci, vi velam; do
kolku sum jas apostol na neznabo{cite,
ja proslavuvam svojata slu`ba,
14 ta nekako da vozbudam revnost vo
svojot rod po telo, i nekogo od niv da
spasam.
15 Za{to, ako nivnoto otfrlawe zna~i izmiruvawe za svetot, toga{ {to li
drugo }e zna~i nivnoto primawe, ako ne
o`ivuvawe od mrtvite?
16 Ako prviot del od testoto e svet,
toga{ sveto e i celoto testo: i ako e
korenot svet, sveti se i grankite.
17 Ako, pak, nekoi od grankite se
skr{eni, a ti, koj si diva maslinka, si
bil prikalemen na nivnoto mesto i si
stanal zaedno so niv sou~esnik vo so~niot koren na maslinkata,
18 ne bidi gordeliv pred grankite! A
ako sepak, se vozgordee{, treba da znae{ deka ti ne go dr`i{ korenot, tuku
korenot tebe!
19 No ti toga{ }e ka`e{: grankite
bea otkr{eni za da bidam jas prikalemen.
20 Dobro. Tie poradi neverie bea
otkr{eni, a ti poradi vera se dr`i{:
nemoj da bide{ gordeliv, tuku imaj
strav.
21 Za{to, ako Bog ne gi po{tedil prirodnite granki, nema ni tebe da te
po{tedi.
22 Gledaj ja, pak, Bo`jata blagost i
strogost: strogost kon otpadnatite, a
blagost kon tebe, ako izdr`i{ vo blagosta; vo sprotivno, i ti }e bide{ otse~en.
23 No, tie, ako ne ostanat vo neverieto, }e bidat prikalemeni, za{to Bog
ima mo} pak da gi prikalemi.
24 Za{to, ako si ti otkinat od maslinka koja e po priroda diva, i protiv
prirodata si prikalemen na pitoma maslinka, toga{ kolku polesno }e bidat
prikalemeni na svojata maslinka onie
koi po priroda poteknuvaat od nea.
Izrail ne e zasekoga{ otfrlen
Sakam, bra}a, za da ne si pomislite
vo sebe deka ste mudri, da ja znaete ovaa
tajna: deka zakoravuvaweto samo so eden
del padna vrz Izrail, dodeka da nastapi potpolnosta na neznabo{cite.
26 I taka celiot Izrail }e bide
spasen, kako {to e napi{ano: „]e dojde
od Sion Osloboditelot i }e ja odvrati
bezbo`nosta od Jakov.
27 I toa im e nim zavet od Mene koga
}e gi odzemam nivnite grevovi.”
28 So ogled na Evangelieto, tie se neprijateli Bo`ji poradi vas; no so ogled
na izborot, tie se vozqubeni od Boga zaradi tatkovcite,
29 za{to darovite i povikot Bo`ji se
neotpoviklivi.
30 Kako {to i vie nekoga{ bevte
neposlu{ni kon Boga, a sega se zdobivte
so milost, poradi nivnata neposlu{nost,
31 taka i tie sega stanaa neposlu{ni,
poradi va{eto pomiluvawe, ta i samite
da se zdobijat so milost.
32 Za{to Bog gi zatvori site so
neposlu{nost, pa kon site da poka`e
milost.
33 O, dlabo~ino na bogatstvo, mudrost
i znaewe Bo`jo! Kolku se nesfatlivi
Negovite sudovi i neistra`livi
Negovite pati{ta!
34 Za{to, koj ja poznal mislata na
Gospod? Ili, koj Mu bil sovetnik?
35 Ili, koj odnapred Mu dal ne{to za
da mu bide otplateno?
36 Za{to, s# e od Nego, spored Nego i
za Nego. Nemu slava vo ve~ni vekovi.
Amin!
25
12
Nov `ivot vo Hristos
25
12,16
Izreki 3,7
Lk 21,24
26-27
Is 59,20-21
26
Mt 23,39
27
Is 27,9
Er 31,33-34
28
5 Mojs 4,37
29
4 Mojs
23,19
1 Car
15,29
30
3,26
31
11,11
32
Ez 18,23
Gal 3,22
33
Ps
138,6.17-18
Kol 2,3
34
Is 40,13
Er 23,18
1 Kor 2,16
35
Jov 41,3
36
16,27
1 Kor 8,6
Kol 1,
16-17
Evr 2,10
12,1
6,11.13.19
15,16
1 Ptr 2,5
Bra}a, vo imeto na Bo`joto 2
milosrdie ve molam podajte gi Efes 4,23
telata va{i vo `rtva `iva, sveta i 5,10.17
Fil 1,10
blagougodna na Boga, kako va{a duhovna 1 Ptr 1,14
bogoslu`ba.
2 Ne soobrazuvajte se so ovoj vek, tuku
preobrazete se so vozobnovuvawe na
va{iot um za da mo`ete da ispituvate
i osoznavate {to e voljata Bo`ja: {to
e dobro, blagougodno i sovr{eno.
215
POSLANIE DO RIMJANITE
3
1 Kor 12,
1-12
2 Kor
10,13
Efes 4,7
Fil 2,3
5
1 Kor
10,17
Efes 4,4.25
5,30
6-8
1 Kor 12,
4-11
1 Ptr 4,
10-11
8
2 Kor 9,7
Tit 1,5.7
9
Amos 5,15
1 Tim 1,5
1 Ptr 1,22
10
Fil 2,3
12
Dela 1,14
Kol 4,2
1 Sol 5,17
13
Evr 13,2-3
14
Mt 5,38-48
Lk 6,28
15
Sir 7,34
1 Kor
12,26
16
15,5
Is 5,21
Izreki 3,7
Fil 2,2
17
Izreki 3,4
20,22
2 Kor 8,21
1 Sol 5,15
1 Ptr 3,9
Za{to, zaradi blagodatta {to mi e
mene dadena, na sekogo od vas mu ka`uvam da nema za sebe povisoko mislewe
otkolku {to treba da ima; tuku neka
ima za sebe poskromno mislewe za da
rasuduva spored merkata na verata {to
Bog na sekogo mu ja odmeril.
4 Za{to, kako {to vo edno telo imame
mnogu organi, no site organi ne dejstvuvaat na ednakov na~in,
5 taka i nie mnozina sme edno telo vo
Hristos, a sekoj poedine~no sme organi
eden na drug.
6 Spored dadenata blagodat imame
razli~ni darbi: ako e toa proro~ka
darba, toga{ neka bide vo srazmerot so
verata;
7 ako e toa darba za slu`ewe, neka
slu`i; ako li e pak toa darba za pou~uvawe - neka pou~uva!
8 Ako e pak za ute{itel - neka ute{uva; daritel li, neka daruva {tedro; koj
upravuva, neka upravuva so usrdnost;
koj pravi milosrdie, neka go vr{i toa
so dobra volja.
9 Qubovta neka ne bide licemerna;
stojte nastrana od zloto, prilepuvajte
se kon dobroto;
10 So svojata bratska qubov sakajte se
srde~no edni so drugi; natprevaruvajte
se vo po~ituvaweto eden kon drug.
11 Vo usrdnosta da ne ste koleblivi;
bidete so gorliv duh; slu`ete Mu na
Gospod;
12 raduvajte se vo nade`ta; vo makata
bidete trpelivi, a vo molitvata postojani;
13 pomagajte im na svetiite vo nivnite potrebi; trudete se da bidete gostoprimlivi;
14 blagoslovuvajte gi onie {to ve
gonat; blagoslovuvajte gi i ne gi prokolnuvajte.
15 Raduvajte se so onie {to se raduvaat i pla~ete so onie {to pla~at!
16 Bidete me|u sebe ednomisleni; ne
stavajte si vo umot visoki raboti, tuku
predajte se kon skromni ne{ta; ne mislete deka ste mudri;
17 i nikomu ne vra}ajte zlo za zlo, a
razmisluvajte za toa {to e dobro pred
site lu|e.
3
Ako e mo`no, dokolku toa zavisi od 18
14,19
vas, bidete vo mir so site lu|e.
Mk 9,50
19 Ne odmazduvajte se, vozqubeni, za Evr 12,14
sebe, tuku dajte mu mesto na Bo`jiot 19
gnev. Za{to e napi{ano: „Odmazdata e 3 Mojs
Moja, Jas }e otplatuvam - veli Gospod.” 19,18
5 Mojs
20 I taka, ako neprijatelot tvoj e
32,35
gladen, nahrani go; ako e `eden, napoj Evr 10,30
go; za{to, pravej}i go toa, ti }e mu 20
Izreki
natrupa{ `ar na glavata negova.
21 Ne dopu{taj zloto da te pobedi, 25,21-22
Mt 5,44
tuku pobedi go zloto so dobro.
18
Poslu{nost kon dr`avnata vlast
13
Sekoja du{a da im se pot~inuva
na pretpostavenite vlasti, za{to nema vlast {to ne e dadena od Boga,
i onie {to gi ima se odredeni od Boga.
2 Zatoa, onoj {to se protivi na vlasta, toj se protivi na Bo`jata naredba.
A onie, {to se protivat, }e padnat pod
osuda.
3 Za{to, na~alnicite ne se stra{ni
za dobrite dela, tuku za lo{ite; saka{
li, pak, da ne se pla{i{ od vlasta, toga{ pravi dobri dela, pa }e dobie{ i
pofalba od nea;
4 za{to taa e slu`itel Bo`ji za tvoe
dobro. Ako, pak, pravi{ zlo, toga{
strahuvaj, bidej}i taa ne nosi zaludo
oru`je; taa e slu`itel Bo`ji i so gnev
se odmazduva na onoj {to pravi zlo.
5 Zatoa e nu`no da se pokoruvate, i
toa ne samo poradi strav, tuku i poradi sovesta svoja.
6 Zatoa i danok pla}ate, za{to tie se
Bo`ji slu`benici, i so toa postojano
se zanimavaat.
7 I taka, dajte sekomu {to ste mu
dol`ni: komu ste mu dol`ni danok neka mu se dade danok; komu carina - carina; komu strahopo~it - strahopo~it;
komu ~est - ~est.
Qubovta kon bli`niot
I ne dol`ete nikomu ni{to osven
da se sakate eden so drug; za{to onoj
{to go qubi bli`niot, go ispolnuva
Zakonot.
9 Bidej}i zapovedite: „Ne pravi prequba, ne ubivaj, ne kradi, ne svedo~i
la`no, ne baraj tu|o!”, i sekoja druga
8
13,1-7
Mt 22,
16-21
Tit 3,1
1 Ptr 2,
13-17
1
Izreki
8,15
Jn 19,11
1 Tim 2,1-2
7
Mt 22,21
Mk 12,17
Lk 20,25
8
Mt 22,
37-40
Jn 13,34
Gal 5,14
Kol 3,14
1 Tim 1,5
1 Jn 4,11
9
2 Mojs
20,13-17
3 Mojs
19,18
5 Mojs
5,17-21
Mt 5,43
19,18-19
22,39
Gal 5,14
Jk 2,8
216
POSLANIE DO RIMJANITE
10 zapoved se sodr`at vo ovie zborovi:
1 Kor 13,
4-7
11
1 Kor
7,26.29-31
Efes 5,
8-16
1 Sol 5,4-8
12
Jn 8,12
Efes 5,
8-16
1 Sol 5,4-8
1 Jn 2,8
13
Lk 21,34
14
Gal 3,27
Efes 4,24
14,1
15,7
1 Kor 8,
7-13
„Qubi go bli`niot kako samiot sebesi!”
10 Qubovta ne mu pravi zlo na bli`niot; i taka, qubovta e ispolnuvawe na
Zakonot.
11 I toa pravete go, znaej}i go ova
vreme: ve}e dojde ~asot da se razbudite
od sonot, za{to spasenieto e sega poblisku do nas otkolku koga poveruvavme.
12 No}ta odminuva, a denot se pribli`i; da gi otfrlime, pak, site dela na
mrakot i da se oble~eme vo oru`jeto na
svetlinata.
13 Da `iveeme pristojno kako dewe ne vo sramni go{tevki i pijanstvo, ne
vo blud i ne~istotija, nitu, pak, vo prepirka i zavist;
14 tuku oble~ete se vo Gospoda Isusa
Hrista, i gri`ata za teloto ne pretvorajte ja vo strasti.
3
Kol 2,
16-21
4
Mt 7,1
Jk 4,11-12
5
Gal 4,10
Kol 2,16
7
Gal 2,20
8
Lk 20,38
1 Kor 3,23
Gal 2,20
1 Sol 5,10
14
Ne sudi go svojot brat
Slabiot vo vera prifatete go,
no bez raspravii za mislewata!
2 Eden veruva deka mo`e da jade s#, a
slabiot vo verata jade samo zelen~uk.
3 Koj jade, neka ne go ukoruva onoj {to
ne jade; i koj ne jade, neka ne go osuduva
onoj {to jade, bidej}i Bog go prifatil.
4 Koj si ti {to mu sudi{ na tu| sluga? Pred svojot gospodar toj stoi ili
pa|a, a }e stoi ispraveno, za{to Bog
ima mo} da go ispravi.
5 Taka nekoj razlikuva eden den od
drug, a nekoj drug, pak, site denovi gi
smeta ednakvi. Sekoj neka bide napolno
uveren vo svoeto mislewe.
6 Onoj {to gi razlikuva denovite, gi
razlikuva za Gospod; i koj ne gi razlikuva denovite, za Gospod ne gi razlikuva. Koj jade, za Gospod jade, za{to Mu
blagodari na Boga; i koj ne jade, za
Gospod ne jade i Go fali Boga.
7 Za{to nikoj od nas ne `ivee za sebe
i nikoj ne umira za sebe;
8 tuku, bilo da `iveeme ili da umirame, za Gospod `iveeme i za Gospod
umirame, - nie Mu pripa|ame na Gospod. Spored toa - `iveeme li, umirame
li - Gospodovi sme.
Bidej}i Hristos zatoa i umre i
voskresna i o`ivea, za da gospodari i
nad mrtvite, i nad `ivite.
10 A ti, zo{to go osuduva{ bratot
svoj! Ili ti, {to go ukoruva{ bratot
svoj? Za{to site }e zastaneme pred sudot Hristov.
11 Za{to e napi{ano: „Jas sum `iv,
veli Gospod, za{to pred Mene }e se
svitka sekoe koleno i sekoj jazik }e Go
slavoslovi Boga.”
12 I taka, sekoj od nas }e odgovara
pred Boga za sebe.
13 Zatoa, pak, da ne se sudime eden so
drug, tuku podobro rasuduvajte za toa
vaka: ne postavuvaj mu na svojot brat
sprepka ili soblazna.
14 Znam i uveren sum preku Gospod
Isus Hristos deka nema ni{to ne~isto
samo po sebe; osven koga nekoj misli
deka e ne{to ne~isto, za nego toa e
ne~isto.
15 A ako, pak, bratot tvoj se skrbi
poradi toa {to go jade{, ti ve}e ne
postapuva{ spored qubovta. Ne pogubuvaj go so svoeto jadewe onoj za kogo
Hristos umre.
16 Neka ne se huli na ona {to e dobro
spored vas!
17 Carstvoto Bo`jo ne e vo jadeweto
ili pieweto, tuku vo pravednost i mir
i radost vo Svetiot Duh.
18 Za{to, onoj koj Mu slu`i na
Hristos so ovie raboti, toj Mu se dopa|a na Boga i mil im e na lu|eto.
19 I taka, da go barame ona {to slu`i
za mir i vzaemno nadgraduvawe.
20 Poradi jadewe ne urivaj go deloto
Bo`jo! Navistina s# e ~isto, a te{ko e
za onoj ~ovek, koj jade poradi soblazna;
21 podobro e da ne jade{ meso, da ne
pie{ vino i da ne pravi{ ni{to od koe
bratot tvoj bi mo`el da se sopne, ili
da se soblaznuva, ili, pak, da slabee.
22 Ima{ li vera? Imaj si ja za sebe
pred Boga. Blaze na onoj koj ne se osuduva sebe samiot za ona {to go odobruva.
23 A ako nekoj se somneva koga jade,
osuden e; za{to ne jade so vera; a s# {to
ne e spored verata, grev e.
9
9
Dela 10,42
10
Mt 25,
31-46
Dela 17,31
2 Kor 5,10
11
Is 45,23
49,18
Er 22,24
Ez 5,11
Fil 2,
10-11
12
Gal 6,5
Evr 4,13
13
1 Kor 8,13
14
Mt 15,11
Dela 10,15
Tit 1,15
15
1 Kor 8,
9-13
17
1 Kor 8,8
Gal 5,22
1 Sol 1,6
19
12,17-18
15,2
1 Sol 5,11
20
Tit 1,15
21
1 Kor 8,13
217
POSLANIE DO RIMJANITE
15,2
14,19
Doksologija
Na Onoj koj mo`e da ve zacvrsti,
3 spored moeto Evangelie, i propovedaPs 68,9
weto za Isus Hristos, spored otkri4 vaweto na tajnata koja bila zamolknata
4,23-24
1 Mak 12,9 od ve~ni vremiwa,
25 a koja sega se javi, i spored proro~2 Mak 15,9
1 Kor
10,6.11 kite Pisma, a po zapovedta na ve~niot
2 Tim 3,16 Bog im stana poznata na site narodi za
5 da gi dovede vo poslu{nost kon verata,
26 na Edinstveniot, mudar Bog, preku
12,16
1 Kor 1,10
Isus Hristos neka e slava vo site veFil 2,2
4,2 kovi! Amin!
24
8
Mt 15,24
Dela 3,
25-26
9
2 Car
22,50
Ps 17,49
I ponatamu se veli: „Razveselete
se, neznabo{ci, so Negoviot narod!”
11 I ponatamu: „Falete Go Gospoda
site neznabo{ci, i proslavete Go, site
narodi!”
12 Isaija, isto taka veli: „]e postoi
korenot Jeseev i Izdignatiot od nego
}e vladee nad narodite; na Nego }e se
nadevaat narodite.”
13 A Bog na nade`ta neka ve ispolni
so seta radost i mir vo verata, ta preku
silata na Svetiot Duh va{ata nade` da
se preumno`uva.
10
Pavloviot misionerski potfat
Ugodi mu na svojot bli`en
15
Nie, silnite, dol`ni sme da gi
podnesuvame slabostite na nemo}nite, i da ne si ugoduvame na sebesi.
2 Sekoj od nas dol`en e na svojot
bli`en da mu ugoduva so ona {to e
dobro za negovata nadgradba.
3 Za{to i Hristos ne si ugodi na Sebe Samiot, tuku kako {to e napi{ano:
„Podbivite na onie {to Ti se podbivaa, pa|aat vrz Mene.”
4 A s# {to be{e porano napi{ano, za
na{a pouka be{e napi{ano, ta preku
trpenieto i preku utehata od Pismata
da imame nade`.
5 A i Bog na trpenieto i utehata da
vi dade da bidete vo ednomislie me|u
sebe, spored primerot na Hristos Isus,
6 ta ednodu{no i so edna usta da Go
slavite Boga i Otecot na na{iot Gospod Isus Hristos.
Evangelie za site lu|e
Zatoa primajte se eden so drug, kako
{to i Hristos ve primi, zaradi slavata Bo`ja.
8 No velam deka Isus Hristos stana
slu`itel na obrezanite poradi Bo`jata vistina, za da gi potvrdi vetuvawata
dadeni na tatkovcite,
9 a, pak, neznabo{cite da Go proslavat Boga za milosrdieto, kako {to e napi{ano: „Zatoa Te proslavuvam, Gospo
di, me|u neznabo{cite i }e Go vospeam
Tvoeto ime.”
7
I jas sum uveren za vas, bra}a moi,
deka i vie ste polni so dobrina, ispolneti so sekakvo znaewe i deka mo`ete
da se pou~uvate eden so drug.
15 No vi pi{av, bra}a, ne{to malku
poslobodno, za da ve potsetam so blagodatta {to Bog mi ja dade,
16 za da Mu bidam slu`itel na Isus
Hristos me|u neznabo{cite i sve{tenodejstveno da go izvr{uvam Bo`joto
Evangelie, za da bidat neznabo{cite
blagoprijaten prinos, osveten od Svetiot Duh.
17 I taka, so toa mo`am da se pofalam vo Isus Hristos kaj Boga,
18 za{to ne se osmeluvam da govoram
za ona {to Hristos ne go izvr{il preku Mene so zborovi i dela,
19 so silata na znaci i ~uda, so silata
na Bo`jiot Duh, koja gi vodi neznabo{cite kon poslu{nost vo verata, taka
{to Evangelieto Hristovo go rasprostranuva od Erusalim i negovata okolina i s# do Ilirik.
20 I taka, se pogri`iv da go propovedam Evangelieto ne tamu kade {to
imeto Hristovo be{e ve}e poznato, za
da ne yidam vrz tu| temel.
21 No, kako {to e napi{ano: „Onie,
na koi ne im e javeno za Nego, }e vidat;
i onie {to ne bea ~ule, }e razberat.”
14
Pavlovite planovi
za patuvawe vo Rim
22 Tokmu toa mnogupati me popre~uva{e da dojdam kaj vas.
10
5 Mojs
32,43
11
Ps 116,1
12
Is 11,10
Mt 12,21
Otkr 5,5
15
1,5
16
1,9
11,13
12,1
Fil 2,17
17
5,2
18
1,5
19
2 Kor
12,12
20
1 Kor 3,10
2 Kor
10,15-16
21
Is 52,15
218
POSLANIE DO RIMJANITE
24
1 Kor 16,6
25
Dela 19,21
26
2 Kor 8,1
9,2.12
Gal 2,10
27
1 Kor 9,11
Gal 6,6
28
15,24
30
2 Kor 1,11
31
Dela 20,3
32
1,10
33
2 Kor
13,11
Fil 4,9
16,1
Dela 18,18
3
Dela 18,
2-3.18.26
1 Kor
16,19
2 Tim 4,19
Sega, pak, bidej}i nema ve}e mesto
za mojata rabota vo ovie zemji, a u{te
od pred mnogu godini kopneev da dojdam
kaj vas,
24 koga }e trgnam za [panija, se nadevam deka }e ve vidam na minuvawe i deka natamu vie }e me ispratite, otkako
najnapred }e vi se poraduvam.
25 A sega odam vo Erusalim za da im
poslu`am na svetiite,
26 za{to Makedonija i Ahaja odlu~ija
da dadat nekakov prilog za siroma{nite svetii vo Erusalim.
27 Tie taka toa go odlu~ija, a i dol`ni im se. Bidej}i, ako neznabo{cite
stanaa sou~esnici vo nivnite duhovni
blaga, toga{ tie se dol`ni nim da im
slu`at so materijalni blaga.
28 A otkako }e go napravam ova i }e
im go zape~atam ovoj plod, preku va{ata zemja }e zaminam za [panija.
29 A znam deka, koga }e dojdam kaj vas,
}e dojdam so poln blagoslov na Hristovoto Evangelie.
30 Bra}a, ve molam poradi na{iot
Gospod Isus Hristos i poradi qubovta
na Duhot, pomagajte mi so svoite molitvi kon Boga za mene,
31 za da se izbavam od onie {to ne veruvaat, koi se vo Judeja, i moeto slu`ewe vo Erusalim da im bide blagoprijatno na svetiite;
32 ta radosen da dojdam kaj vas so Bo`jata volja i da se uspokojam so vas.
33 A Bog na mirot neka bide so site
vas. Amin!
23
Li~ni pozdravi
Vi ja prepora~uvam na{ata sestra Fiva, koja e slu`itelka na
crkvata vo Kenhreja:
2 primete ja vo Gospod, kako {to im
prilega na svetii, i pomognete $ vo ona
vo {to }e ima potreba od vas, bidej}i i
taa im be{e pomo{ni~ka na mnozina, a
i mene.
3 Pozdravete gi Priskila i Akila,
moite sorabotnici vo Hristos Isus,
4 koi za mojata du{a ja polo`ija svojata glava; nim im blagodaram ne samo
jas, tuku i site crkvi od skoroobratenite neznabo{ci i nivnata doma{na
crkva.
16
Pozdravete go mojot vozquben Epenet, koj e prviot plod vo Hristos za
Azija.
6 Pozdravete ja Marijam, koja mnogu
se gri`e{e za vas.
7 Pozdravete gi Andronik i Junij,
moite sonarodnici i sozatvorenici,
koi se pro~ueni me|u apostolite i koi
u{te pred mene stanaa Hristovi.
8 Pozdravete mi go vozqubeniot vo
Gospod Amplijat!
9 Pozdravete go na{iot sorabotnik
vo Hristos Urban i mojot vozquben
Stahij!
10 Pozdravete go doka`aniot vernik
vo Hristos Apelija! Pozdravete gi doma{nite od Aristovulovoto semejstvo!
11 Pozdravete go mojot sonarodnik
Irodion! Pozdravete gi doma{nite na
Narkis, tie, koi se vo Gospod.
12 Pozdravete gi Trifen i Trifos,
trudbeni~kite za Gospod. Pozdravete ja
po~ituvanata Persida, koja mnogu se
trude{e za Gospod.
13 Pozdravete go izbraniot vo Gospod
Ruf, kako i negovata i moja majka!
14 Pozdravete gi Asinkrit, Flegont,
Ermin, Patrova, Erma i bra}ata so
niv!
15 Pozdravete gi Filolog i Julija,
Nireja i negovata sestra, i Olimpa i
site so niv svetii!
16 Pozdravete se eden so drug so svet
celiv! Ve pozdravuvaat site crkvi
Hristovi!
17 Ve molam, bra}a, pazete se od onie,
koi predizvikuvaat raskol i soblazni
protiv u~eweto koe ste go nau~ile i
begajte od niv!
18 Za{to takvite ne Mu slu`at na na{iot Gospod Isus Hristos, tuku na
stomakot svoj, i so slatki i laskavi
zborovi gi zaveduvaat srcata na prostodu{nite.
19 Va{ata poslu{nost vo verata na
site im e poznata: zatoa jas se raduvam
za vas, no sakam da bidete mudri vo dobroto i prosti vo zloto.
20 A Bog na mirot naskoro }e go sotre
satanata pod nozete va{i. Blagodatta
na na{iot Gospod Isus Hristos neka
bide so vas. Amin!
5
5
1 Kor
16,15.19
Kol 4,15
Fil 1,2
7
2 Kor 8,23
13
Mk 15,21
16
1 Kor
16,20
2 Kor
13,12
1 Sol 5,26
1 Ptr 5,14
17
Mt 7,15-20
Tit 3,10
2 Jn 1,7-10
18
Fil 3,19
Kol 2,4
Tit 1,10-14
3 Ptr 2,3
19
1,5.8
Mt 10,16
1 Kor
14,20
20
15,33
1 Mojs 3,15
219
POSLANIE DO RIMJANITE
21
Ve pozdravuvaat mojot sorabotnik
Timotej i moite srodnici Lucij, Jason
i Sosipatar.
22
22 Ve pozdravuvam vo Gospod i jas TerGal 6,11
cij,
koj go napi{a ova poslanie.
2 Sol 3,17
Dela 16,1-3
17,5
21
Ve pozdravuva Gaj, doma}inot moj i 23
Dela
na celata crkva. Ve pozdravuva Erast, 19,22.29
2 Tim 4,20
gradskiot blagajnik i bratot Kvart.
24 Blagodatta na na{iot Gospod Isus
26
1,5
Hristos neka bide so site vas. Amin!
23
2 Kor 10,5
Otkr 10,7
PRVO POSLANIE NA APOSTOL
PAVLE DO KORINTJANITE
Voved
Za vreme na svoeto vtoro misionersko patuvawe, Pavle pominuva osumnaeset
meseci vo gr~kiot grad Korint. Crkvata {to tamu ja osnoval i ja zel pod
svoja zakrila, vo svoite redovi ima golem broj od starite neznabo{ci, koi
doa|aat od na skromni sredini.
Blagodarenie na svoite dve pristani{ta, Korint bele`i sestran podem:
rascut na trgovijata, intenziven kulturen `ivot, aktivni filozofski i
religiozni dvi`ewa. Pa sepak, tamu ima i golem nemoral. Mladata hristijanska zaednica, izlo`ena na takvi vidovi vlijanija, sekako deka predizvikuva
seriozna zagri`enost kaj apostolot.
Pred svoeto zaminuvawe, Pavle dobiva vo nekolku navrati voznemiruva~ki
izvestuvawa koi se odnesuvaat na ovaa zaednica. Bi trebalo da se istakne deka
apostolot napi{al do ovaa zaednica najmalku ~etiri poslanija, dvete {to se
za~uvani vo Noviot zavet i onie, na koi toj se povikuva nekolkupati vo 1 Kor.
5,9–13 i vo 2 Kor. 3,7–8. Dvete poslanija {to se preostanati bile pi{uvani vo
tekot na tretoto misionersko patuvawe na apostolot, prvoto od Efes
(vidi 1 Kor. 16,18), a vtoroto ili od Efes, ili od Makedonija.
Vo Prvoto poslanie do Korintjanite, po pozdravot i molitvata za blagodarnost (1,1–9), Pavle gi povikuva svoite sogovornici da gi nadminat me|usebnite podelbi, da go izgonat razvratot nadvor od zaednicata (5) i da
prestanat da gi pot~inuvaat svoite raspravii na narodnite sudovi (6,1–11).
Toj precizira kako treba da go koristat teloto (6,12–20), po {to odgovara na
razni pra{awa postaveni od negovite sogovornici:
Za brakot (7),
konsumiraweto na meso od `rtvite prineseni na idolite (8,1–11,1),
hristijanskite sobiri i po~itta kon Gospod (11,2–34),
darovite na Svetiot Duh (12-14),voskresenieto na mrtvite(15).
Poslanieto zavr{uva so nekolku izvestuvawa, za tekovnoto sobirawe na
darovi, planovite na apostolot, i dr., kako i li~ni pozdravi (16).
Za site problemi vo `ivotot, apostolot se izrazuva so podednakvo moralisti~ki ton. Toj poka`uva kako verata vo Hristos dopu{ta tie da se re{at.
Bratskata qubov e ovde najvozvi{eniot pat vo odnos na site drugi (13).
Pozdrav i blagodarnost
Pavle, po Bo`ja volja povikan
apostol na Isus Hristos i bratot
2 Sosten 6,11
2 do crkvata Bo`ja vo Korint, do
Ps 98,6
Dela 2,21 osvetenite vo Hristos Isus, povikani
9,14.21
svetii, zaedno so site onie koi na sekoe
22,16
Rim 1,7 mesto go povikuvaat imeto na na{iot
10,12-13 Gospod Isus Hristos, nivni i na{.
3 Da imate blagodat i mir od Boga, na{iot Otec, i Gospod Isus Hristos!
1,1
Rim 1,1
2 Kor 1,1
1
4 Sekoga{ Mu blagodaram na mojot 5
15,14
Bog za vas poradi Bo`jata blagodat {to Rim
2 Kor 8,7
vi e vam dadena vo Isus Hristos,
7
5 preku Kogo stanavte bogati vo s#, vo
12,4
Lk 17,30
sekoe slovo i vo sekoe znaewe.
Fil 3,20
6 Za{to se utvrdi vo vas Hristovoto 2 Sol 1,7
1 Ptr
svedo{tvo,
1,7.13
7 taka {to ne ste li{eni od nieden
dar vie, {to go o~ekuvate otkrovenieto
na na{iot Gospod Isus Hristos.
221
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
8
Toj }e ve utvrdi i do samiot kraj za
da bidete besprekorni vo denot na na9 {iot Gospod Isus Hristos.
9 Veren e Bog, Koj ve povika vo zaed10,13.16
Rim 8,17
ni{tvo
so Negoviot Sin Isus Hristos,
2 Kor 1,18
1 Sol 5,24 na{iot Gospod.
8
Fil 1,6.10
2 Sol 3,3
Evr 10,23
1 Jn 1,3
10
Rim 12,16
15,5
2 Kor
13,11
Fil 2,2
4,2
12
2 Kor 10,7
17
2,1
18
Rim 1,
16-17
2 Kor 2,15
4,3
19
Is 29,14
20
3,19
Is 19,11-12
44,25
Jov 12,17
Podelbi vo crkvata
10 Bra}a, ve molam vo imeto na na{iot Gospod Isus Hristos, site vie da
zboruvate isto, i me|u vas da nema razdori, tuku da bidete sovr{eno soedineti vo eden um i vo isto mislewe.
11 Za{to od doma{nite na Hloj ~uv za
vas, bra}a moi, deka me|u vas imalo kavgi.
12 Sakam da vi ka`am deka sekoj od vas
veli: „Jas sum Pavlov”, „A jas sum Apolosov”, „Jas sum na Kifa”, „Jas, pak,
Hristov”.
13 Pa zar Hristos e razdelen? Zarem
Pavle be{e raspnat za vas? Ili pak vo
imeto Pavlovo bevte krsteni?
14 Mu blagodaram na Boga {to od vas
nikogo ne sum krstil, osven Krisp i
Gaj,
15 ta nikoj da ne mo`e da re~e deka ste
bile krsteni vo moe ime.
16 Navistina, go krstiv u{te i Stefaninoviot dom. Inaku ne znam dali
sum krstil i nekoj drug.
17 Za{to Hristos ne me prati da kr{tevam, tuku da go propovedam Evangelieto, i toa ne so premudri zborovi, za da
ne izgubi od silata krstot Hristov.
Isus Hristos,
mo} i mudrost vo Boga
Za{to slovoto za krstot e bezumie
za onie {to propa|aat, a za nas, koi se
spasuvame, sila Bo`ja.
19 Za{to e napi{ano: „]e ja uni{tam
mudrosta na mudrite i }e ja otfrlam
razumnosta na razumnite.”
20 Kade e mudrecot? Kade e kni`nikot? Kade e prepira~ot od ovoj vek? Ne
ja pretvori li Bog mudrosta na ovoj
svet vo ludost?
21 Za{to svetot pri mudrosta Bo`ja
ne Go pozna Boga so mudrost; Bog blagovoli so bezumieto na propovedta da gi
spasi onie {to veruvaat.
18
Za{to Judejcite sakaat znaci, a
Elinite baraat mudrost,
23 nie, pak, Go propovedame Hristos
raspnatiot, Koj e za Judejcite soblazna,
a za neznabo{cite bezumie;
24 za povikanite, pak, kako Judejci,
taka i Elini, Hristos Bo`ja sila i
Bo`ja mudrost.
25 Za{to Bo`joto bezumie e pomudro
od lu|eto, i Bo`jata slabost e posilna
od lu|eto.
26 Gledate, bra}a, kakvi ste vie, povikanite: ne mnozina ste mudri po telo,
ne mnozina silni, ne mnozina blagorodni;
27 no Bog go izbra ona {to e bezumno
za ovoj svet za da gi posrami mudrite;
Bog go izbra ona {to e slabo vo svetot
za da gi posrami silnite;
28 Bog gi izbra i neuglednite i prezrenite na ovoj svet, i onie {to ne zna~at ni{to, za da gi uni{ti onie {to
zna~at ne{to,
29 ta nikoj da ne se pofali pred Boga.
30 Od Nego ste i vie vo Isus Hristos,
Koj za nas stana mudrost od Boga, i
pravednost, i osvetuvawe, i otkup,
31 pa da bide, kao {to e napi{ano:
„Koj se fali, vo Gospod neka se fali.”
22
Poraka za raspnatiot Hristos
2
22
Mt 12,38
16,1
Jn 2,18.23
4,48
6,30
Dela 17,18
23
2,14
Gal 5,11
24
Avak 3,18
Jov 12,13
Kol 2,3
26-28
Mt 5,3
11,25
Lk 14,21
Jk 2,5
29
Rim 3,27
30
Rim 10,4
Kol 2,3
31
Er 9,24
2 Kor
10,17
Gal 6,14
2,2
Gal 6,14
3
2 Kor
10,10
11,30
4
I jas, bra}a, koga dojdov kaj vas, ne 4,20
dojdov da vi go soop{tam Bo`joto Mt 10,20
9,1-2
svedo{tvo so vozvi{ena beseda ili Lk
10,19
Rim 15,19
mudrost,
2 bidej}i bev re{il da ne znam me|u 2 Kor 6,7
1 Sol 1,5
vas ni{to drugo osven za Isus Hristos,
5
i toa - Raspnatiot.
Efes 1,19
3 I jas pristapiv me|u vas so nemo}, i
1 Ptr 1,5
strav, i so golema rastreperenost.
6
4 I slovoto moe, i propovedta moja,
15,24.25
ne se sostoe{e od uverlivi zborovi na Efes 6,12
Jk 3,13-18
~ove~ka mudrost, tuku vo poka`uvaweto na Duhot i silata,
5 ta verata va{a da ne po~iva na ~ove~kata mudrost, tuku na silata Bo`ja.
Bo`jata mudrost
Nie sepak ja propovedame mudrosta
me|u sovr{enite, no ne mudrosta od
ovoj svet, nitu, pak, onaa na vladetelite na ovoj svet, koi se minlivi,
6
222
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
7
Rim 16,25
Efes 1,9
3,4.5.9
Kol 1,
26-27
8
Jn 1,10
Dela 13,27
9
Is 52,15
64,3
10-11
Jov 11,7-8
Izreki
20,27
Dan 2,22
12
Jn 16,13
Efes 1,17
13
Jn 14,26
14
15,44-46
Jk 3,15
Juda 1,19
15
14,24
1 Jn 2,20
16
Is 40,13
Er 23,18
Rim 11,34
3,2
Evr 5,12-14
1 Ptr 2,2
3
1,10-11
Jk 3,14
tuku ja propovedame Bo`jata mudrost, sokriena vo tainstvo, koja Bog ja
predodredil u{te pred vekovite za na{a slava,
8 koja nikoj od vladetelite na ovoj
svet ne ja spoznal; za{to, ako ja bea
spoznale, toga{ nema{e da Go raspnat
Gospoda na slavata.
9 No, kako {to e napi{ano: „Ona {to
oko ne videlo, uvo ne ~ulo, nitu na ~ovek na um mu do{lo, toa Bog go prigotvil za onie koi Go qubat.”
10 A nam, pak, ni go otkri toa Bog
preku Svojot Duh, za{to Duhot prodira
vo s#, pa duri i vo dlabo~inite Bo`ji.
11 Bidej}i, koj ~ovek znae {to ima vo
~ovekot, osven ~ove~kiot duh koj `ivee
vo nego? Pa taka i Bo`joto ne go znae
nikoj, osven Bo`jiot Duh.
12 No nie ne go primivme duhot od
ovoj svet, tuku Duhot Koj doa|a od Boga,
za da go znaeme ona {to ni e daruvano
od Boga;
13 pa toa i go propovedame ne so zborovi nau~eni od ~ove~ka mudrost, tuku
nau~eni od Svetiot Duh: tolkuvaj}i go
ona {to e duhovno so duhovni poimi.
14 Telesniot ~ovek ne go prima ona
{to e od Bo`jiot Duh: za nego toa e bezumstvo; i ne mo`e da go razbere, za{to
toa treba so pomo{ta na Duhot da se ispita.
15 Duhovniot, pak, ~ovek ispituva s#,
a nego nikoj ne mo`e da go ispituva.
16 Za{to, koj go spoznal umot Gospodov, ta da go objasni? A nie imame um
Hristov.
7
3
Bo`jite slu`iteli
Jas, bra}a, ne mo`ev da vi zboruvam
kako na duhovni, tuku kako na
telesni, kako na deca vo Hrista.
2 So mleko ve napoiv, a ne so jadewe,
za{to u{te ne mo`evte da go primite,
a i sega u{te ne mo`ete,
3 bidej}i u{te ste telesni. I navistina, {tom me|u vas ima zavist, kavga i
nesloga, ne ste li telesni i ne `iveete
li kako obi~ni lu|e?
4 Za{to, koga eden veli: „Jas sum Pavlov”, a drug: „Jas sum Apolosov”, ne ste
li toga{ telesni?
[to e, vpro~em, Pavle, a {to Apolos? Ne se li tie slu`iteli preku koi
vie poveruvavte, i toa spored ona kolku
komu Gospod mu dal?
6 Jas posadiv, Apolos polea, no Bog
napravi da izrasne.
7 Zatoa, nitu onoj koj sadi e ne{to,
nitu, pak, onoj {to poleva, tuku Bog,
Koj pravi da izrasne.
8 Koj sadi i koj poleva se edno; a sekoj
}e ja dobie svojata nagrada spored svojot trud.
9 Nie sme Mu sorabotnici na Boga, a
vie ste Bo`ja niva, Bo`jo zdanie.
10 Spored Bo`jata blagodat, {to mi e
dadena, jas, kako mudar graditel, postaviv temel, a drug nadyiduva; samo sekoj
neka pazi kako nadyiduva.
11 Za{to nikoj ne mo`e da postavi
druga osnova, osven polo`enata, a taa e
Isus Hristos.
12 Ako nekoj yida vrz taa osnova so
zlato, srebro, dragoceni kamewa, drva,
seno ili slama,
13 se~ie delo }e se poka`e jasno; sudniot den }e go poka`e; za{to preku
ogan }e se otkrie, i ognot }e ispita
kakvo e deloto na sekogo.
14 I, ako deloto na onoj {to yidal ostane, toj }e primi nagrada.
15 A onoj ~ie delo }e izgori, toj }e
bide o{teten, a samiot }e se spasi, no
kako niz ogan.
16 Ne znaete li vie deka ste hram
Bo`ji, i Duhot Bo`ji `ivee vo vas?
17 Ako nekoj go razori Bo`jiot hram,
nego Bog }e go razori; za{to Bo`jiot
hram e svet, a toa ste vie.
18 Nikoj neka ne se la`e; ako nekoj
misli deka e mudar me|u vas vo ovoj
svet, neka stane bezumen, za da bide mudar.
19 Za{to mudrosta od ovoj svet e
bezumstvo pred Boga, kako {to e napi{ano: „Toj gi lovi mudrite vo nivnoto
lukavstvo.”
20 I pak: „Gospod znae deka razmislite na mudrite se suetni.”
21 I taka, nikoj neka ne se fali so lu|e, bidej}i s# e va{e:
22 bilo Pavle ili Apolos, ili Kifa,
bilo svetot ili `ivotot, ili smrtta,
bilo sega{noto ili idnoto, - s# e va{e,
5
5
4,1
2 Kor 4,5
10-11
Efes 2,20
Evr 6,1-2
12
Otkr
21,18-19
13
4,5
Mal 3,19
2 Sol 1,8
16
6,19
Rim 8,9
2 Kor 6,16
Efes 2,22
18
1,20-25
2,6
4,10
19
Jov 5,13
20
Ps 93,11
223
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
4,1
Efes 3,2
1 Tim 3,9
Tit 1,7
1 Ptr 4,10
5
vie, pak, ste Hristovi, a Hristos Bo`ji.
4
Pavle i Korintjanite
I taka, sekoj ~ovek neka n# smeta
nas za slu`iteli Hristovi i
upravnici na Bo`jite tainstva,
8
2 a od upravnicite ponatamu se bara
Otkr 3,17
sekoj od niv da se poka`e veren.
9
3 Za mene ni{to ne zna~i da bidam su15,31
Rim 8,36 den od vas, ili od sudot na drugite lu2 Kor 4,11
Evr 10,33 |e; jas i samiot ne se sudam sebe,
4 za{to vo ni{to ne se ~uvstvuvam vi11
noven; no so toa ne sum opravdan: sudi2 Kor 4,
8-12 ja mi e Gospod.
6,4-10
5 Zatoa, pak, ne sudete ni{to pred11,23-27
vreme, dodeka ne dojde Gospod, Koj }e go
iznese na videlo sokrienoto vo mrakot
i }e gi objavi namerite na srcata; i
toga{ sekoj }e primi pofalba od Boga.
6 Ova bra}a go primeniv na sebe i na
Apolos zaradi vas, za da se pou~ite od
nas na onaa izreka: „Ne pove}e od ona
{to e napi{ano”, i da ne se gordeete
eden pred drug poradi nekogo.
7 Za{to, koj ti dava predimstvo? [to
ima{, {to ne si primil? A {tom si
primil, zo{to se fali{, kako da ne si
primil?
8 Prezasiteni ste ve}e, se zbogativte
ve}e i se zacarivte bez nas; kamo sre}a
da se bevte zacarile, ta i nie da caruvame so vas!
9 Mislam deka nas apostolite Bog n#
prika`a najposledni, kako osudeni na
smrt, bidej}i stanavme gletka za svetot
- na angelite i na lu|eto.
10 Nie sme bezumni zaradi Hrista, a
vie ste mudri vo Hrista; nie sme nemo}ni, a vie ste silni; vie ste slavni,
a nie bes~esni.
11 Do ovoj ~as nie i gladuvame, i
`edneeme, i neoble~eni odime, n# bijat
i skitame po svetov,
12 se trudime, rabotej}i so svoi race.
Koga n# prokolnuvaat, nie blagoslovuvame, a koga n# gonat - trpime;
13 koga hulat na nas, nie ute{uvame.
Stanavme kako |ubri{te na ovoj svet,
kako isfrlen smet od site lu|e do sega.
Mt 7,1
Rim 2,16.29
Pavlovata tatkovska gri`a
23
No ova vi go pi{uvam ne za da ve
posramam, tuku da ve vrazumam kako
moi vozqubeni ~eda.
15 Za{to, ako imate i desetina iljadi
u~iteli vo Hristos Isus, sepak nemate
mnogu tatkovci, bidej}i jas ve rodiv vo
Isus Hristos preku Evangelieto.
16 Zatoa, ve molam, bidete moi podra`avateli, kako {to sum jas na Hrista!
17 Bra}a, zatoa go prativ kaj vas Timotej, koj mi e vozqubeno i verno ~edo
vo Gospod; toj }e vi gi napomni pati{tata moi vo Hristos, kako {to u~am nasekade i vo sekoja crkva.
18 Nekoi se vozgordeeja, kako da ne }e
dojdam kaj vas;
19 no naskoro }e dojdam kaj vas, ako
saka Gospod, i }e gi poznaam ne zborovite, tuku silata na onie {to se vozgordeale,
20 za{to carstvoto Bo`jo ne e vo
zborovi, tuku vo sila.
21 [to sakate? So stap li da dojdam
kaj vas, ili so qubov i krotok duh?
14
5
Razvrat vo crkvata
Od sekade se slu{a deka kaj vas ima
bludstvo i toa kakvo {to nema
duri ni kaj neznabo{cite, odnosno deka
nekoj dr`i tatkova `ena.
2 A vie u{te se gordeete, mesto da
pla~ete. Neka se isfrli od va{ata sredina onoj {to go napravil toa delo.
3 Jas, pak, iako so teloto ne sum kaj
vas, a samo so duhot, ve}e go osudiv, kako da sum me|u vas, onoj {to go napravil toa.
4 Vo imeto na na{iot Gospod Isus
Hristos, koga }e se soberete vie i
mojot duh, so silata na na{iot Gospod
Isus Hristos,
5 da go predadete na satanata, za pogubuvawe na negovoto telo, ta duhot negov
da bide spasen vo denot na na{iot Gospod Isus Hristos.
6 Va{eto falewe ne e dobro. Ne znaete li deka malku kvas go potkvasuva
celoto testo?
7 Zatoa, is~istete go stariot kvas, ta
da bidete novo testo, kako {to ste
14
2 Kor 6,13
1 Sol 2,7
15
1 Sol 2,11
Fil 1,10
16
11,1
20
2,4
Mt 12,28
Mk 9,1
Rim 14,17
15,13
21
2 Kor 10,2
Gal 6,1
5,1
3 Mojs 18,8
3-4
Mt 18,
18-20
2 Kor
13,10
3
Kol 2,5
5
1 Tim 1,20
7
2 Mojs
12,19.21
13,7
224
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
9 beskvasni; za{to Hristos, Pashata
2 Sol 3,14
10
Rim 1,
29-31
11
6,9-10
12
Kol 4,5
1 Sol 4,12
13
5 Mojs 17,7
6,2
Dan 7,22
Mt 19,28
Otkr 3,21
20,4
3
3 Ptr 2,4
5
Lk 12,57
6
2 Kor 6,15
na{a, be{e `rtvuvana za nas.
8 Pa da praznuvame ne so star kvas,
nitu so kvas od zloba i lukavstvo, tuku
so presni lebovi vo ~istota i vistina.
9 Vi pi{av vo pismoto svoe - da ne se
me{ate so lu|e {to bludstvuvaat,
10 no ne i voop{to so bludnicite od
ovoj svet, ili so koristoqupci, ili so
graba~i, ili so idolopoklonici, za{to, inaku, bi trebalo da izlezete od
ovoj svet.
11 No sega vi pi{uvam da ne se dru`ite so onoj koj, narekuvaj}i se brat, si
ostanuva bludnik, ili koristoqubec,
ili idolopoklonik, ili hulnik, ili
pijanica, ili graba~; so takov duri i da
ne jadete.
12 Zatoa, dali treba jas da gi sudam
nadvore{nite? Neli gi sudite vie vnatre{nite?
13 Nadvore{nite, pak, }e gi sudi Bog,
a vie isfrlete go lo{iot me|u vas.
7
Mt 5,39-42
1 Sol 5,15
1 Ptr 3,9
6
Za sporovite pred sud
Dali nekoj od vas, koga ima spor
protiv drug, bi se osmelil da se
9-10 sudi pred nepravedni, a ne pred svetii?
15,50
2 Ne znaete li deka svetiite }e go suRim 1,
29-31 dat svetot? Ako, pak, vie go sudite sve13,13
tot, ne ste li dostojni da sudite za poGal 5,19-21
Efes 5,5 mali raboti?
3 Ne znaete li deka angeli }e sudime,
a ne, pak, ona sekojdnevnoto?
4 A koga imate spor za raboti od ovoj
svet, za sudii zemete gi onie koi od
crkvata se smetaat za bezna~ajni!
5 Za va{ sram velam: zarem me|u vas
nema mudar, koj mo`e da rasudi me|u
bra}ata svoi?
6 Tuku brat so bratot se sudi, i toa
pred nevernici!
7 Mnogu sramno e ve}e toa i za vas
{to imate sporovi me|u sebe. Zo{to
poskoro ne trpite nepravda? Zo{to
poskoro ne ja pretrpite {tetata?
8 No vie sami navreduvate i nanesuvate nepravda i ograbuvate, i toa bra}ata
svoi.
9 Ili ne znaete deka nepravednite nema da go nasledat carstvoto Bo`jo? Ne
la`ete se: ni bludnicite, nitu idolo-
poklonicite, ni rakobludcite, ni ma`elo`nicite,
10 nitu kradcite, ni koristoqupcite,
ni pijanicite, nitu hulnicite, ni razbojnicite nema da go nasledat carstvoto Bo`jo.
11 A takvi bea i nekoi od vas; no se
izmivte, se osvetivte, se opravdavte vo
imeto na na{iot Gospod Isus Hristos
preku Duhot na na{iot Bog.
Proslavete Go Boga vo svoeto telo
12 „S# mi e dopu{teno!” No ne e s# polezno: „S# mi e dopu{teno!” No ni{to
ne sakam da zavladee nad mene.
13 Hranata e za stomakot, a stomakot
za hranata; no Bog i nea i nego }e gi
uni{ti. Teloto, pak, ne e za bludstvo, a
za Gospod, a Gospod - za teloto.
14 A Bog i Gospoda Go voskresna, i nas
}e n# voskresne so silata Svoja.
15 Zar ne znaete deka telata va{i se
delovi od Hrista? ]e gi zemam li delovite od Hrista i da gi napravam delovi na bludnica? Toa nikako!
16 Ili, pak, ne znaete deka onoj, koj so
bludnica se soedinuva, stanuva edno telo so nea? Za{to e re~eno: „Obata }e
bidat edno telo.”
17 A koj se soedinuva so Gospod, eden
duh e so Nego.
18 Begajte od bludstvoto! Sekoj grev,
{to go pravi ~ovekot, e nadvor od teloto, a bludnikot gre{i protiv svoeto
telo.
19 Ili ne znaete deka va{eto telo e
hram na Svetiot Duh, Koj `ivee vo vas
i ni e daden od Boga i deka ne pripa|ate samo na sebe?
20 Za{to skapo ste plateni. Zatoa
proslavete Go Boga vo svoite tela i vo
svoite du{i, koi se Bo`ji.
Pra{awa i odgovori za brakot
7
A za ona {to mi pi{avte - dobro e
~ovek da ne se dopira do `ena.
2 No, za da se izbegne bludstvoto, sekoj neka si ima svoja `ena, i sekoja `ena svoj ma`.
3 Ma`ot da ja izvr{uva svojata dol`nost sprema `enata, a isto taka i `enata - sprema ma`ot.
11
Dela 22,16
Efes 5,26
2 Sol 2,13
1 Jn 2,12
12
7,35
10,23
13
1 Sol 4,3-5
14
15,15.20
Rim 8,11
2 Kor 4,14
13,4
15
12,12-27
Rim 12,4-5
16
1 Mojs 2,24
Mt 19,5
17
Jn 17,21-23
Rim 8,9-11
2 Kor 3,
17-18
18
10,8.14
1 Tim 6,11
19
3,16
Jn 2,21
20
7,23
Fil 1,20
1 Ptr 1,
18-19
7,3
2 Mojs
21,10
225
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
5
2 Mojs
19,15
1 Sol 3,5
6
2 Kor 8,8
7
Mt 19,
11-12
9
1 Tim 5,14
10
Mal 2,16
Mk 10,
11-12
15
Rim 12,6
14,19
@enata ne e gospodarka na teloto
svoe, tuku ma`ot; isto taka i ma`ot ne
e gospodar na teloto svoe, tuku `enata.
5 Ne li{uvajte se eden od drug - osven
po dogovor za nekoe vreme, za da $ se
posvetite na molitvata i pak da bidete
zaedno za da ne ve napastvuva satanata,
poradi va{eto nevozdr`uvawe.
6. Ova, pak, vi go velam kako dopu{tawe, a ne kako zapoved.
7 Za{to sakam, site lu|e da bidat kako mene; no sekoj si ima svoja darba od
Boga - eden na vakov na~in, drug na poinakov.
8 A na ne`enetite i na vdovicite im
velam: dobro }e im bide ako ostanat
kako mene.
9 No, ako ne mo`at da se vozdr`at, neka se `enat i ma`at; bidej}i podobro e
da se `enat i ma`at, otkolku da gorat
od strast.
10 A na `enetite i ma`enite im zapovedam - ne jas, tuku Gospod - `enata da
ne se razdeluva od ma`ot, 11 ako, pak, i se razdeli, neka ne se
prema`uva, ili, pak, da se pomiri so
ma`ot svoj, - a i ma`ot da ne ja ostava
`enata svoja.
12 A na drugite im zboruvam jas, a ne
Gospod: ako nekoj od bra}ata ima `ena,
bezverni~ka, i taa e soglasna da `ivee
so nego, neka ne ja ostava;
13 i ako nekoja `ena ima ma`, bezvernik, a toj e soglasen da `ivee so nea,
taa da ne go ostava.
14 Za{to ma` bezvernik se osvetuva
preku `enata koja veruva, i `ena bezverni~ka se osvetuva preku ma`ot, koj
veruva; inaku decata va{i bi bile
ne~isti, a sega se sveti.
15 Ako nekoj bezvernik saka da se razvede, neka se razvede; vo takvi slu~ai
bratot ili sestrata ne se zarobeni;
za{to za mir n# povikal Bog.
16 Za{to, od kade znae{, `eno, deka
ti ne }e go spasi{ ma`ot? Ili od kade
znae{, o ma`u, deka ti ne }e ja spasi{
`ena ti?
4
@ivej onaka,
kako {to Bog te povikal
17 Samo sekoj neka postapuva taka kako {to mu opredelil Bog, kako go povi-
kal Gospod. Taka zapovedam po site
crkvi.
18 Obrezan li e povikan nekoj, neka ne
krie; neobrezan li e povikan nekoj, neka ne se obrezuva.
19 Obrezanieto e ni{to, i neobrezanieto e ni{to, a ~uvaweto na Bo`jite
zapovedi e s#.
20 Sekoj da si ostane vo zvaweto vo koe
e povikan.
21 Ako si povikan kako rob, da nema{
gri`a; no, duri i ako mo`e{ da stane{
sloboden, u{te pove}e polzuvaj se od
ropstvoto.
22 Za{to koj e povikan vo Gospod kako
rob, stanuva Gospodov oslobodenik; isto taka i koj e povikan kako oslobodenik stanuva rob Hristov.
23 Vie ste skapo plateni! Ne stanuvajte robovi na lu|e!
24 Sekoj {to e povikan, bra}a, vo nego
neka ostane i pred Boga.
Pra{awa koi se odnesuvaat
za nebra~ni lica i vdovici
25 A {to se odnesuva do devicite, za
niv nemam zapoved od Gospoda, no davam
sovet kako ~ovek, koj e pomiluvan od
Gospoda da bide veren.
26 Poradi sega{nata potreba go nao|am za dobro ova: dobro e za ~ovekot da
ostane takov.
27 Svrzan li si so `ena, ne baraj razvod; razvrzan li si od `ena, ne baraj
`ena.
28 No, ako se o`eni{, nema da zgre{i{; i devicata, ako se oma`i, nema da
zgre{i. No takvite }e imaat telesni
nevolji, a jas, pak, pove}e bi sakal da ve
po{tedam.
29 Ova vi go velam, bra}a, za{to vremeto natamu e kratko, ta onie, {to
imaat `ena, da bidat kako da ja nemaat;
30 i koi pla~at - kako da ne pla~at; i
koi se raduvaat - kako da ne se raduvaat;
i koi kupuvaat - kako da nemaat ni{to,
31 i koi se polzuvaat od ovoj svet - kako da ne se polzuvaat; za{to likot na
ovoj svet e minliv.
32 Jas, pak, sakam vie da bidete bez
gri`i. Ne`enetiot se gri`i za Gospo-
18
Gal 3,28
5,2
19
Rim 2,
25-27
Gal 5,6
6,15
22
Efes 6,6
Fil 1,16
23
6,20
24
7,17
29
Lk 14,26
Rim 13,11
30-31
1 Jn 2,
15-17
32
1 Sol 4,1
226
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
34 dovi raboti, - kako da Mu ugodi na
1 Tim 5,5
39
Rim 7,2
40
2 Kor 10,7
8,1
10,23
13,4
Dela 15,29
2
Gal 6,2
3
13,12
Gal 4,9
4
5 Mojs 6,4
5
Ps 135,2-3
Gospoda;
33 a `enetiot se gri`i za svetovni
raboti - kako da $ ugodi na `enata.
34 Tuka e razlikata me|u `enata i devojkata. Nema`enata `ena se gri`i za
Gospodovi raboti - kako da Mu ugodi na
Gospoda, za da bide sveta so teloto i so
duhot; a oma`enata se gri`i za svetovni raboti - kako da mu ugodi na ma`ot
svoj.
35 Ova vi go zboruvam za va{a korist,
ne da vi postavam stapica, tuku primerno i nepre~eno da bidete privrzani
na Gospod.
36 Ako nekoj misli deka e sramno devicata negova da mu ostane takva vo
naprednata vozrast, toj neka pravi kako
saka; nema da pogre{i; takvite neka se
ma`at.
37 A koj e tvrd vo srceto svoe i nema
potreba, a ima vlast nad svojata volja,
pa re{i vo srceto svoe da ja za~uva svojata devica, toj dobro pravi.
38 Taka onoj, koj }e ja oma`i svojata
devica, dobro pravi; a onoj, {to nema da
ja oma`i, podobro pravi.
39 @enata e vrzana dodeka e `iv ma`ot nejzin; a ako umre ma`ot nejzin,
taa e slobodna da se prema`i za kogo saka, no samo vo imeto na Gospod.
40 Samo, pobla`ena e ako si ostane taka, spored moeto mislewe; a mislam deka i jas imam Duh Bo`ji.
Za mesoto prineseno kako `rtva
na idolite
[to se odnesuva, pak, do mesoto
klano za idoli, mislam deka site
imame znaewe. No, znaeweto vozgordejuva, a qubovta nadgraduva.
2 Ako nekoj misli deka ne{to znae,
toj u{te ne osoznal kako treba da znae.
3 Ako, pak, nekoj Go qubi Boga, Bog
nego go poznava.
4 A po odnos jadeweto na idolski
`rtvi, znaeme deka idolot ne e ni{to
na svetov i deka drug Bog nema, osven
Ediniot.
5 Za{to, makar i da ima takanare~eni
bogovi, bilo na neboto, bilo na zemjata,
kako {to ima mnogu „bogovi” i mnogu
„gospodari”,
8
sepak, nie imame samo eden Bog
Otec, od Kogo e s#, i nie sme vo Nego, i
eden Gospod Isus Hristos, preku Kogo
e s# i nie sme preku Nego.
7 No toa znaewe go nema sekoj: nekoi
spored dosega{nata navika za idolite,
go jadat mesoto na `rtvite idolski, a
sovesta nivna im se oskvernuva bidej}i
e nejaka.
8 Hranata ne n# pribli`uva kon Boga.
Nitu dobivame ne{to ako jademe, nitu
ne{to gubime ako ne jademe.
9 No pazete, pak, taa va{a sloboda da
ne stane na nekoj na~in sprepka za slabite.
10 Za{to ako nekoj te vidi tebe, {to
ima{ znaewe, kako sedi{ na trpeza vo
idolopokloni~ki hram, nema li negovata sovest, bidej}i e nejak, da bide pottiknata da jade idolski `rtvi?
11 I pokraj tvoeto znaewe }e propadne
nejakiot, bratot za kogo umrel Hristos.
12 I taka, gre{ej}i protiv bra}ata i
ranuvaj}i ja nivnata nejaka sovest, vie
gre{ite protiv Hrista.
13 Zatoa, {tom hranata go soblaznuva
mojot brat, toga{ nema nikoga{ da jadam meso, za da ne go soblaznuvam svojot
brat.
6
9
Pravata i dol`nostite
na apostolot
Ne sum li jas apostol? Ne sum li
jas sloboden? Ne Go vidov li Isus
Hristos, na{iot Gospod? Ne ste li vie
moe delo vo Gospod?
2 Ako za drugi ne sum apostol, za vas
sepak sum. Bidej}i vie ste pe~atot na
moeto apostolstvo vo Gospoda.
3 Ova e mojata odbrana protiv onie
{to me osuduvaat:
4 Zar nemame pravo da jademe i da pieme?
5 Zar nemame pravo da vodime so sebe
sestra, `ena verni~ka, kako i drugite
apostoli i bra}ata Gospodovi i Kifa?
6 Ili samo jas i Varnava nemame pravo na izdr{ka?
7 Koj vojuval nekoga{ na svoja smetka? Koj sadi lozje, a ne jade od negoviot
plod? Ili koj pase stado, a ne pie od
negovoto mleko?
6
12,5-6
Mal 2,10
Jn 1,3
Rim 11,36
Efes 4,5-6
1 Tim 2,5
7-13
Rim 14,
1-23
8
Rim 14,17
Evr 13,9
9
Rim
14,13.20
11
Rim 14,15
9,1
15,8
2
2 Kor 3,2-3
6
2 Sol 3,8
227
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
9
5 Mojs 25,4
11
Rim 15,27
Fil
4,14.17
13
5 Mojs
18,1-3
15
2 Kor
11,10
17
Efes 3,2
20
Dela 16,3
21,26
Zar go zboruvam ova samo kako ~ovek? Ne go veli li istoto i Zakonot?
9 Bidej}i vo Mojseeviot zakon e napi{ano: „Ne vrzuvaj ja ustata na vol {to
vr{i.” Zar Bog se gri`i za volovite?
10 Ili go veli toa, glavno, za nas? Da, za nas e napi{ano toa; za{to, onoj
{to ora, treba da ora so nade`, i koj
vr{i, da vr{i so nade` deka }e go dobie ona {to go o~ekuva.
11 ako sme go poseale kaj vas duhovnoto, mnogu li e, ako go o`neeme kaj vas
telesnoto?
12 Ako drugi imaat pravo na del od
va{iot posed, toga{ nemame li nie u{te pove}e? No nie ne go koristevme toa
pravo, tuku s# trpime za da ne napravime nekakva pre~ka na Hristovoto
Evangelie.
13 Ne znaete li deka onie {to sve{tenodejstvuvaat, se hranat od svetili{teto, i koi slu`at na `rtvenikot, delat
so `rtvenikot?
14 Taka i Gospod zapovedal propovednicite na Evangelieto da `iveat od
Evangelieto.
15 No jas ne polzuvav ni{to od toa; i
ne go napi{av ova za da se napravi taka
za mene. Za{to za mene e podobro da umram, otkolku nekoj pofalbata da mi ja
odzeme.
16 Za{to, ako propovedam Evangelie,
toa ne e za moja pofalba: bidej}i toa mi
e dol`nost, a te{ko mene ako ne go propovedam.
17 Ako dobrovolno go vr{am toa, toga{ imam nagrada; a ako bez svoja volja
- toga{ e toa samo izvr{uvawe na
slu`ba {to mi e doverena.
18 A kakva mi e nagradata? Propovedaj}i da go predavam Evangelieto besplatno, ne polzuvaj}i go svoeto pravo
od blagovestuvaweto.
19 Za{to, iako sum sloboden od site,
stanav rob na site, ta pove}eto od niv
da gi pridobijam:
20 za Judejcite stanav Judeec, za da
pridobijam Judejci; za onie {to se pod
Zakon, stanav kako da sum pod Zakon, za
da gi pridobijam i tie pod Zakon;
21 za onie {to se bez zakon, stanav
kako da sum bez zakon, iako pred Boga ne
8
sum bez Zakon, tuku sum pod Zakonot na
Hristos, za da gi pridobijam i onie
{to se bez zakon.
22 Za slabite stanav slab, za da gi
pridobijam slabite. Za site stanav s#,
ta na kakov i da bilo na~in da spasam
nekoi od niv.
23 A ova go pravam poradi Evangelieto za da bidam sou~esnik vo nego.
24 Ne znaete li deka onie {to se natprevaruvaat na stadion, tr~aat site, no
samo eden dobiva nagrada? Pa taka tr~ajte i vie, za da dobiete.
25 Sekoj natprevaruva~ se vozdr`uva
od s#: tie - za da dobijat raspadliv venec, a nie - neraspadliv.
26 Jas, pak, taka tr~am, no ne kako bez
cel; ne se boram kako onoj {to udira po
vetar,
27 tuku go isto{tuvam i go porobuvam
teloto, ta propovedaj}i im na drugite,
da ne bidam i samiot otfrlen.
22
Opomeni protiv idolite
5
10
Bra}a, ne sakam da ne znaete deka tatkovcite na{i site bea pod
oblak i site minaa preku moreto,
2 i site vo Mojsej se krstija vo oblakot i vo moreto;
3 i site jadea ista duhovna hrana;
4 i site pieja isto duhovno piewe;
za{to pieja od duhovnata karpa, {to gi
pridru`uva{e; a taa karpa be{e Hristos.
5 No pove}eto od niv ne bea po voljata Bo`ja, zatoa zaginaa vo pustinata.
6 A toa bea primeri za nas, za da ne
bideme pohotlivi po zloto, kako {to
tie bea pohotlivi.
7 Ne bidete nitu idoloslu`iteli, kako nekoi od niv, za koi e napi{ano:
„Narodot sedna da jade i da pie, pa stana da igra.”
8 I da ne bludni~ime, kako nekoi od
niv {to bludni~ea, i vo eden den zaginaa dvaeset i tri iljadi.
9 I da ne Go isku{uvame Hristos, kako {to nekoi od niv Go isku{uvaa, i zaginaa od zmii.
10 Ne mrmorete, kako {to nekoi od
niv zamrmorea, pa zaginaa od Istrebitelot.
Rim 14,1
15,1
25
Fil 3,14
2 Tim 2,5
4,7-8
Jk 1,12
1 Ptr 5,4
Otkr 2,10
3,11
10,1
2 Mojs
13,21
14,22
Ps 104,39
3
2 Mojs
16,4.35
5 Mojs 8,3
Ps 77,24-25
Jn 6,49
4
2 Mojs 17,6
4 Mojs
20,7-11
Ps 77,15-16
4 Mojs
14,29
Ps 77,31
Evr 3,17
Juda 1,5
6
4 Mojs
11,4.34
Ps 105,14
7
2 Mojs 32,6
8
4 Mojs 25
9
4 Mojs
21,5-6
Mt 4,7
10
2 Mojs 16,2
4 Mojs
14,2.36
17,6.14
Evr 3,8-11
228
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
11
9,9-10
1 Ptr 4,7
1 Jn 2,18
12
Rim 11,20
Gal 6,1
13
1,9
1 Sol 5,24
2 Sol 3,3
Evr 10,23
3 Ptr 2,9
14
1 Jn 5,21
16
Mt 26,
27-28
Dela 2,42
17
Rim 12,5
Efes 1,23
4,4.25
5,30
18
3 Mojs 7,6
20
3 Mojs 17,7
5 Mojs
32,17
Ps 105,37
Otkr 9,20
21
2 Kor 6,
15-16
22
5 Mojs
32,21
Is 45,9
23
6,12
24
Rim 14,19
Fil 2,21
26
Ps 23,1
49,12
Seto toa nim im se slu~uva{e da
slu`at kako primer, a be{e zapi{ano
nam za opomena, do koi stigna krajot na
vekovite.
12 Zatoa, koj misli deka stoi, neka
gleda da ne padne.
13 Drugo isku{enie vas ne ve zafati,
osven ~ove~koto; no veren e Bog, Koj nema da dopu{ti da bidete isku{uvani
pove}e od silata va{a, a zaedno so isku{enieto }e vi dade i izlez, za da mo`ete da izdr`ite.
14 Zatoa, vozqubeni moi, odbegnuvajte
go slu`eweto na idolite.
15 Vi zboruvam kako na razumni: rasudete sami za ova {to vi go ka`uvam,
16 ^a{ata na blagoslovot, koja ja blagoslovuvame, ne e li zaedni{tvo so krvta Hristova? Lebot, {to go kr{ime, ne
e li zaedni{tvo so teloto Hristovo?
17 Bidej}i lebot e samo eden, edno telo sme nie mnogute, za{to site sme
pri~esnici od eden leb.
18 Gledajte go Izrail spored teloto:
onie {to jadat od `rtvite, ne se li
pri~esnici so `rtvenikot?
19 A {to da ka`am? Deka idolskite
`rtvi se ne{to, ili deka idolot e
ne{to?
20 Ne! No ona {to go prinesuvaat
neznabo{cite kako `rtva, go prinesuvaat na demoni, a ne na Boga; jas, pak, ne
sakam da bidete vo zaedni{tvo so
demonite.
21 Ne mo`ete da piete od Gospodovata
~a{a i od ~a{ata na demonite; ne mo`ete da u~estvuvate na Gospodovata trpeza i na trpeza na demonite.
22 Dali, pak, }e pobudime zavist vo
Gospod? Ta posilni li sme od Nego?
11
Da se postapuva celosno
za slava na Boga
23 „S# e dopu{teno!” No ne e s# polezno: „S# e dopu{teno!” No s# ne se nagraduva.
24 Nikoj neka ne ja bara svojata li~na
polza, tuku polzata na drugiot.
25 S# {to se prodava na pazar, jadete
bez kakvo i da bilo ispituvawe poradi
sovesta;
26 za{to „Gospodova e zemjata i ona
{to ja ispolnuva.”
Ako ve pokani nekoj od bezvernite
i vie posakate da odite, jadete s# {to
}e vi iznesat, bez nikakvo ispituvawe
poradi sovesta.
28 No, ako nekoj vi re~e: toa e idolska
`rtva, ne jadete - zaradi onoj {to vi go
rekol toa, i poradi sovesta. Za{to
„Gospodova e zemjata i ona {to ja ispolnuva.”
29 No ne zboruvam za sovesta tvoja, tuku na drug; zo{to mojata sloboda da bide sudena od tu|a sovest?
30 Ako, pak, vo jadeweto u~estvuvam so
blagodarnost, zo{to da bidam hulen poradi toa, za koe blagodaram?
31 I taka bilo da jadete, ili da piete,
ili ne{to drugo da pravite, seto toa
pravete go za slava Bo`ja.
32 Ne stanuvajte soblazna ni za Judejcite, ni za Elinite, nitu za crkvata
Bo`ja,
33 kako {to i jas im ugoduvam na site
vo s# i ne ja baram svojata polza, tuku
polzata na mnozina, za da bidat spaseni.
Ugledajte se na mene, kako i jas
na Hrista!
27
11
Ma`ot i `enata pred Gospoda
Ve pofaluvam, bra}a, za{to vo s# si
spomnuvate za mene i gi dr`ite predanijata taka kako {to sum vi gi predal.
3 Sakam u{te da znaete deka glava na
sekoj ma` e Hristos; a na `enata ma`ot e glava; na Hristos, pak, glava e
Bog.
4 Sekoj ma`, koj se moli ili prorokuva so pokriena glava, ja sramoti svojata
glava;
5 a, pak, sekoja `ena, koja se moli ili
prorokuva gologlava, ja sramoti glavata svoja, za{to toa e isto kako da e
istri`ena.
6 Ako `enata ne saka da se pokriva,
toga{ neka se stri`e; ako, pak, e grdo
za `ena da se stri`e ili bri~i, toga{
neka se pokriva.
7 I taka, ma`ot ne treba da ja pokriva glavata svoja, za{to e obraz i slava
Bo`ja, a `enata e slava na ma`ot.
8 Za{to ne e ma`ot od `enata, tuku
`enata od ma`ot;
2
28
Rim
14,14.15
29
Rim 14,3.13
11,1
4,16
Gal 4,12
Fil 3,17
2 Sol 3,7.9
1 Tim 4,12
Evr 6,12
13,7
2
2 Sol 2,15
3
Efes 1,22
4,15
5,23
7
1 Mojs 1,27
5,1
2 Kor 4,4
8
1 Mojs
2,22-23
1 Tim 2,13
229
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
9
1 Mojs 2,18
10
Efes 3,10
12
Rim 11,36
18
1,11.12
22
Jk 2,6
i ma`ot ne e sozdaden za `enata, tuku `enata za ma`ot.
10 Zatoa `enata treba da ima na glavata svoj znak od vlasta na ma`ot nad
nea poradi angelite.
11 Pa sepak, nitu `ena e bez ma`, nitu ma` e bez `ena vo Gospod.
12 Za{to, kako {to e `enata od ma`ot, taka e i ma`ot preku `enata; a s#
e od Boga.
13 Prosudete sami vo sebe: dolikuva
li `ena da Mu se moli na Boga gologlava?
14 Neli i samata priroda ve u~i deka
e sramno za ma`ot da ima dolga kosa?
15 No, ako `enata si ja ostavi kosata,
toa e ukras za nea, bidej}i kosata $ e
dadena mesto prevez.
16 No, ako nekoj saka da se prepira,
nie nemame takov obi~aj, nitu crkvite
Bo`ji.
9
Gospodova ve~era
(Mt 26,26–29; Mr 14,22–25; Lk 22,15–20)
17 A zapovedaj}i vi go ova, ne mo`am
da ve pofalam deka za podobro, tuku za
polo{o se sobirate.
18 Prvo, pak, slu{am deka, koga se
sobirate v crkva, se pojavuvaat raskoli
me|u vas, vo {to delumno veruvam.
19 A potrebno e me|u vas da ima i razdeluvawa, za da se istaknat podostojnite me|u vas.
20 No, koga se sobirate taka zaedno,
toa ne zna~i deka jadete ve~era Gospodova:
21 za{to na jadeweto sekoj brza da ja
zeme svojata ve~era pred drugite, taka
{to eden ostanuva gladen, a drug se
opiva.
22 Nemate li ku}i za da jadete i piete? Ili ja prezirate crkvata Bo`ja i
gi sramotite onie, {to ne se imotni?
[to da vi re~am? Da ve pofalam li za
toa? Ne pofaluvam!
23 A jas go primiv od Gospod ona, {to
vi go predadov; a toa e deka Gospod
Isus onaa no}, koga Go predadoa, zede
leb,
24 i, otkako zablagodari, go prekr{i
i re~e: „Zemete, jadete, ova e teloto
Moe, koe se kr{i za vas, pravete go ova
za spomen Moj!”
Po ve~erata, isto taka, zede i ~a{a, pa re~e: „Ovaa ~a{a e Noviot zavet
vo Mojata krv; ova pravete go, koga }e
piete za Moj spomen!”
26 Za{to, sekoga{, koga }e go jadete
ovoj leb i koga }e ja piete ovaa ~a{a,
vie }e ja objavuvate smrtta na Gospod,
dodeka Toj ne dojde.
27 Zatoa, onoj {to nedostojno jade od
ovoj leb i pie od ~a{ata Gospodova, vinoven }e bide sprema teloto i krvta na
Gospod.
28 No, sekoj ~ovek da se ispita samiot
sebe i potoa da jade od ovoj leb i da pie
od ovaa ~a{a.
29 Za{to, koj jade i pie nedostojno, toj
go jade i pie svoeto osuduvawe, bidej}i
ne go razlikuva teloto Gospodovo.
30 Pa zatoa me|u vas ima mnogu nemo}ni i nejaki, a mnozina i umiraat.
31 Za{to, ako bevme se ispituvale sami sebe, toga{ nema{e da bideme osudeni.
32 No sudej}i n#, Gospod n# prevospituva, za da ne bideme osudeni zaedno so
svetot.
33 Zatoa, bra}a moi, koga se sobirate
na jadewe, do~ekuvajte se eden so drug.
34 Ako e, pak, nekoj gladen, neka jade
doma, za da ne se sobirate za osuda. A
drugoto }e go naredam, koga }e dojdam.
25
Za darovite od Svetiot Duh
6
25
12
A za duhovnite darovi, ne
sakam, bra}a, da ne znaete.
2 Znaete deka, koga bevte neznabo{ci,
se vle~evte kaj nemite idoli, kako da ve
vodea.
3 Zatoa vi davam na znaewe deka nikoj,
koj zboruva preku Bo`jiot Duh, ne veli:
„Proklet da e Isus!”, i nikoj ne mo`e
da ka`e: „Isus e Gospod!”, osven preku
Svetiot Duh.
4 Postojat razni darbi, no Duhot e
eden i ist;
5 ima razni slu`bi, no Gospod e eden
i ist;
6 i razni dejstva postojat, no Bog e
eden i ist, Koj izvr{uva s# vo site.
7 A na sekogo mu se dava vo nego da se
projavi Duhot za polza;
2 Mojs 24,8
Er 31,31
Zah 9,11
2 Kor 3,6
27
Evr 6,6
10,29
28
2 Kor 13,5
31
Rim 14,22
32
Evr 12,5-8
12,1
Rim 1,13
2
Ps 113,12
3
Mk 9,39
Jn 13,13
Dela 2,36
Rim 10,9
Fil 2,11
1 Jn 4,2-3
5,1
4-6
Efes 4,4-6
4
1,7
Rim 12,4-8
Evr 2,4
5
12,28
Gal 2,8
230
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
9
12,28.30
Mk 11,
22-23
Lk 9,1
10
14,1
Dela 2,4
11
Rim 12,3
12
Rim 12,4-5
13
Mk 1,8
Dela 19,2
Gal 3,28
Efes 2,18
za{to, na eden mu se dava preku Duhot da zboruva so mudrost, na drug - da
zboruva znaewe, preku istiot Duh;
9 na eden - vera, preku istiot Duh; na
drug - darbi za lekuvawe, preku istiot
Duh;
10 na drug - ~udotvorstva, na drug - da
prorokuva, na drug - da gi razlikuva duhovite, na drug - razni jazici, na drug da tolkuva jazici.
11 Seto ova go pravi eden i ist Duh,
raspredeluvaj}i sekomu pooddelno, kako {to saka.
8
Edno telo so pove}e delovi
I kako {to e teloto edno, a ima
mnogu delovi, i site delovi od toa
telo, pa kolku i da se tie, edno telo se,
- taka i Hristos.
13 Za{to preku eden Duh sme krsteni
site vo edno telo - bilo Judejci ili
Elini, bilo robovi ili slobodni; i site sme so eden Duh napoeni.
14 Za{to i teloto ne se sostoi samo
od eden del, tuku od mnogu.
15 Ako nogata re~e: bidej}i ne sum raka, ne sum del od teloto, zar samo zaradi toa taa ne pripa|a na teloto?
16 I ako uvoto re~e: bidej}i ne sum
oko, ne sum del od teloto, zar poradi
toa uvoto ne pripa|a na teloto?
17 Ako celoto telo bi bilo oko, toga{
kade }e e sluhot? Koga celoto bi bilo
sluh, toga{ kade e mirisot?
18 No Bog gi naredil delovite, sekoj
od niv vo teloto taka, kako {to posakal.
19 Ako site tie bi bile samo eden del,
toga{ kade e teloto?
20 A sega se, pak, mnogu delovi, no sepak edno telo.
21 I ne mo`e okoto da $ re~e na rakata: „Ne si mi potrebna”, nitu, pak, glavata na nozete: „Ne ste mi potrebni”.
22 Naprotiv, onie delovi od teloto,
koi ni izgledaat poslabi, se mnogu popotrebni;
23 i na onie delovi na teloto, za koi
smetame deka se pomalku ~esni, im oddavame pove}e po~it; i na{ite sramni
delovi dobivaat pogolema pristojnost.
12
Pristojnite, pak, delovi nemaat
potreba od ~est. No Bog go sostavil teloto taka, {to im dal izobilna po~it,
na organite {to ja nemaat.
25 Za da nema razdori vo teloto, no delovite podednakvo da se gri`at edni za
drugi.
26 A koga strada eden del, toga{ stradaat site delovi; i koga se slavi eden
od delovite, toga{ so nego se raduvaat
site delovi.
27 Vie ste teloto Hristovo, a pooddelno - ~lenovi.
28 I nekoi od vas Bog postavi vo
Crkvata: prvo za apostoli, vtoro za
proroci, treto za u~iteli; potoa dade
darbi za ~udesa i isceluvawe; pa za pomagawe, za upravuvawe i za zboruvawe
na razni jazici.
29 Ta site li se apostoli? Site li se
proroci? Site li se u~iteli? Site li
se ~udotvorci?
30 Site li imaat darba da lekuvaat?
Site li zboruvaat na razni jazici? Site li se tolkuva~i?
31 Stremete se kon pogolemi darbi. A
sega vi poka`uvam eden mnogu povozvi{en pat:
24
13
Za qubovta
27
10,17
Rim 12,5
Efes 1,23
4,4.25
28
12,9-10
Mk 16,
17-18
Dela 13,1
2 Kor
12,12
Efes 4,11
2 Tim 1,11
13,1
Ps 150,5
2
12,8.9
Mt 7,22
17,20
Kol 2,3
3
Dan 3,19-20
Mt 18,22
4
4,6
8,1
Efes 4,2
1 Sol 5,15
5
10,24.33
Zah 8,17
Rim 13,10
Fil 2,4
6
Da zboruvam na site ~ove~ki ja- 2 Kor 13,8
zici, pa duri i na angelski, 7
{tom qubov nemam, }e bidam bakar, 9,12
{to yvoni, ili kimval, {to yve~i.
2 Da imam proro~ki dar i da gi znam
site tajni, da go imam seto znaewe, a i
taka silna vera, {to i planini da premestuvam, - ako qubov nemam, ni{to ne
sum.
3 I da go razdadam celiot svoj imot,
da go predadam teloto da mi izgori, {tom qubov nemam, ni{to ne mi
koristi.
4 Qubovta e velikodu{na, polna so
dobrina, qubovta ne zaviduva, qubovta
ne se prevoznesuva, ne e gordeliva,
5 ne e nepristojna, ne bara svoe, ne se
srdi, ne pamti zlo,
6 ne se raduva na nepravda, tuku se raduva na vistina,
7 s# pokriva, vo s# veruva, na s# se
nadeva, s# podnesuva.
231
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
12
Qubovta nikoga{ ne propa|a. A
prorokuvawata? ]e minat. Jazicite?
]e zamolknat. Znaeweto? ]e is~ezne.
9 Za{to samo delumno spoznavame i
samo delumno prorokuvame;
10 a koga }e dojde sovr{enoto, toga{
}e
is~ezne delumnoto.
13
11 Koga bev dete, zboruvav kako dete,
Kol 1,4-5
1 Sol 1,3
kako dete mislev, kako dete razmislu5,8
Evr 10, vav; a koga stanav ma`, go ostaviv det22-24
skoto.
12 Sega gledame kako niz ogledalo, nejasno,
a toga{ - lice v lice; sega spoz14,1
12,10.31 navam delumno, a toga{ }e spoznaam so14,39
1 Sol 5,20 vr{eno kako {to i sum spoznaen.
13 A sega ostanuvaat ovie tri raboti:
3
verata,
nade`ta i qubovta; najgolema
Dela 9,31
1 Sol 2,12 me|u niv e qubovta.
8
8,3
4 Mojs 12,8
Jn 10,14
2 Kor 5,7
Gal 4,8.9
2 Tim 2,19
Jk 1,23
5
4 Mojs
11,29
Darovi vo zaednicata
Stremete se kon qubovta; revnuvajte za duhovnite darovi, a osobeno da prorokuvate.
2 Za{to onoj, koj zboruva na drug
jazik, toj ne im zboruva na lu|e, tuku na
Boga; bidej}i nikoj ne go razbira, a so
Duhot ka`uva tajni;
3 koj, pak, prorokuva, toj im zboruva
na lu|eto za nadgraduvawe, ohrabruvawe i ute{uvawe.
4 Koj zboruva na drug jazik, toj se nadgraduva sam sebe; a koj prorokuva, toj ja
nadgraduva Crkvata.
5 No jas bi sakal site vie da zboruvate na drugi jazici, a u{te pove}e da
prorokuvate: za{to, koj prorokuva, e
pogolem od onoj, koj zboruva jazici - osven ako i gi tolkuva, za da se nadgraduva Crkvata.
6 Sega, ako dojdam kaj vas, bra}a, i vi
zboruvam na drugi jazici, kakva polza
}e imate od mene, ako ne vi soop{tuvam
ili so otkrovenie, ili so znaewe, ili
so proro{tvo, ili so pouka?
7 I bezdu{nite predmeti, kako kavalot ili guslata, {to davaat glas, ako ne
davaat razni glasovi, kako }e se razbere
{to sviri kavalot ili guslata?
8 Za{to, ako trubata ne dava razbirliv glas, toga{ koj }e se gotvi za bitka?
9 Taka i vie, ako so jazikot svoj ne izgovarate razbirlivi zborovi, kako }e se
14
razbere ona {to go zboruvate? ]e
bidete kako onie koi govorat vo veter.
10 Vo svetot ima kojznae kolku razni
glasovi, i nieden od niv ne e bez zna~ewe.
11 Ako, pak, ne go razbiram zna~eweto
na tie glasovi, toga{ za onoj {to zboruva }e bidam tu|inec, a i toj za mene
tu|inec.
12 Taka i vie, bidej}i ste revniteli
za duhovni darovi, gri`ete se da gi dobiete vo izobilstvo, za nadgraduvawe
na Crkvata.
13 Zatoa, onoj {to zboruva na drug jazik, neka se moli za dar da mo`e da go
tolkuva.
14 Za{to, ako se molam na drug jazik,
se moli mojot duh; umot, pak, moj ostanuva besploden.
15 Pa {to da se pravi? ]e Mu se molam so duh, }e se molam i so um; }e Go
vospevam Boga so duh, }e Mu peam so um.
16 Za{to, ako blagoslovuva{ so duh,
kako }e re~e „amin!” na tvoeto blagodarewe prostiot ~ovek, koga ne razbira
{to veli{?
17 Ti blagodari{ ubavo, no drugiot ne
se nadgraduva.
18 Mu blagodaram na Mojot Bog, za{to
zboruvam na drugi jazici pove}e od site
vas;
19 no v crkva pove}e sakam da ka`am
pet zborovi razbirlivi, za da pou~am i
drugi, otkolku iljadnici zborovi na
nepoznat jazik.
20 Bra}a, po umot nemojte da bidete
kako deca; za zloto bidete kako de~iwa,
a po umot zreli.
21 Vo Zakonot e napi{ano: „Na drugi
jazici i so druga usta }e mu zboruvam na
ovoj narod, no i taka nema da Me poslu{a, veli Gospod.”
22 Zatoa jazicite ne se znak za onie
{to poveruvale, tuku za onie {to ne
poveruvale; prorokuvawata, pak, ne se
za onie {to ne veruvaat, tuku za onie
{to veruvaat.
23 Ako, pak, celata Crkva se sobere na
edno mesto i site po~nat da zboruvaat
na nepoznati jazici, a dojdat i prosti
lu|e ili bezvernici, nema li da re~at
deka ste poludele?
13
12,10
14-15
Efes 5,19
6,18
Juda 1,20
16
2 Kor 1,20
20
Rim 16,19
Efes 4,14
Fil 3,15
21
Is 28,11-12
23
Dela 2,13
232
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
24
No, ako site prorokuvaat, a dojde
nekoj prost ~ovek ili bezvernik, nego
site }e go obvinat i site }e go osudat,
25 taka {to tajnite na srceto }e mu se
25
4,5 otkrijat, i toj, }e padne na kolena, }e
3 Car
18,39 Mu se pokloni na Boga i }e re~e: „NaIs 45,14 vistina, Bog e vo vas.”
Zah 8,23
24
2,15
Jn 16,8
Efes 5,13
Dan 2,47
26
12,7-10
14,6
Rim 14,19
Efes 4,12
29
1 Sol 5,
19-21
32
3 Ptr 1,21
Otkr 19,10
22,6
33-36
11,3
1 Tim 2,
11-12
Efes 5,
22-24
Tit 2,5
1 Ptr 3,1.5
34
1 Mojs 3,16
37
1 Jn 4,6
39
1 Sol 5,20
Redot vo Crkvata
Pa {to, bra}a? Koga }e se sobirate, i sekoj od vas ima - koj psalm, koj pouka, koj jazik, koj otkrovenie, koj tolkuvawe, - s# neka bide za nadgraduvawe.
27 Ako nekoi zboruvaat na nepoznat jazik, dvajca ili najmnogu trojca, neka
zboruvaat po red, a eden da tolkuva.
28 Ako pak, nema tolkuva~, toga{ v
crkva da mol~at, a neka si zboruvaat vo
sebe i na Boga.
29 Prorocite, pak, da zboruvaat dvajca
ili trojca, a drugite da rasuduvaat.
30 No, ako na nekoj drug {to sedi mu
dojde otkrovenie, toga{ prviot neka
zamol~i.
31 I taka, eden po drug mo`ete site da
prorokuvate, ta site da se pou~uvate i
site da se ohrabruvate.
32 I proro~kite duhovi im se pokoruvaat na prorocite;
33 za{to Bog ne e Bog na bezredie,
tuku na mirot. Kako {to e po site crkvi me|u svetiite,
34 `enite va{i po crkvite da mol~at:
nim ne im e dopu{teno da zboruvaat,
tuku da se pot~inuvaat, kako {to veli
i Zakonot.
35 Ako, pak, sakaat da nau~at ne{to,
neka gi pra{aat ma`ite svoi doma;
za{to sramno e `ena v crkva da zboruva.
36 Zar od vas izleze slovoto Bo`jo?
Ili, pak, samo do vas stigna?
37 Ako nekoj misli deka e prorok ili
nadaren so duh, neka znae deka ova {to
vi go pi{uvam e zapoved Gospodova.
38 A koj ne razbira, neka ne razbira.
39 I taka, bra}a, nastojuvajte da prorokuvate, no ne zabranuvajte da se
zboruva i na drugi jazici.
26
40
S# neka bide dostojno i uredno.
15
Hristovoto voskresenie
Bra}a, vi napomenuvam za Evangelieto, Koe vi go propovedav, a
koe vie go primivte i vo Koe stoite.
2 Preku Nego i se spasuvate, ako Go
dr`ite kako {to vi propovedav, osven
ako ne ste poveruvale naprazno.
3 Vi go predadov najnapred ona {to go
bev i primil, deka Hristos umre za na{ite grevovi, spored Pismata;
4 deka Toj be{e pogreban i deka na
tretiot den voskresna, spored Pismata,
5 i deka mu se javi na Kifa i potoa na
Dvanaesette;
6 posle im se javi edna{ na pove}e od
petstotini bra}a, od koi pove}eto se
`ivi i do denes, a nekoi po~inaa;
7 potoa mu se javi na Jakov, i potoa na
site apostoli,
8 a po site, najposle mi se javi i mene,
kako na nekoe nedonos~e,
9 za{to jas sum najmaliot od apostolite i ne sum dostoen da se nare~am
apostol, bidej}i ja gonev Bo`jata
crkva.
10 So blagodatta na Boga sum toa {to
sum, i Negovata blagodat, koja e vo mene, ne be{e naprazna, no pove}e se potrudiv od site niv; samo ne jas, tuku
Bo`jata blagodat, koja e so mene.
11 I taka, bilo jas, ili tie, taka propovedame, i vie taka poveruvavte.
Voskresenieto na mrtvite
I ako se propoveda deka Hristos
voskresnal od mrtvite, kako toga{ nekoi me|u vas velat deka nemalo voskresenie na mrtvite?
13 A {tom nema voskresenie na mrtvite, toga{ i Hristos ne voskresnal;
14 ako, pak, Hristos ne voskresnal,
toga{ naprazna e na{ata propoved,
prazna e i va{ata vera.
15 Bi se poka`ale kako la`ni svedoci
Bo`ji, bidej}i svedo~evme protiv Boga
deka Go voskresnal Hristos, Kogo {to
ne Go voskresnal, ako navistina mrtvite ne voskresnuvaat.
16 Za{to, ako mrtvite ne voskresnuvaat, i Hristos ne voskresnal;
12
15,1
Gal 1,11
3
Is 53,5-6
53,8-9.12
1 Ptr 3,18
4
Os 6,2
Jona 2,1
Mt 16,21
5
Lk 24,34
Jn 21,15
6
Lk 24,36
Jn 20,19.26
21,1.12
8
Dela 9,3-7
9
Dela 8,3
Gal 1,13
Efes 3,8
Fil 3,6
1 Tim 1,13
10
2 Kor 11,5
Gal 1,15
13
Mt 22,23
Dela 4,2
17,32
233
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
20
1 Sol 4,14
21
Rim 5,12.18
22
Rim 8,11
23
Kol 3,4
1 Sol 4,15
24
Dan 2,44
Rim 8,38
Efes 1,21
Fil 2,9
25
Ps 109,1
Mt 22,44
Lk 19,27
26
Otkr 20,14
21,4
27
Ps 8,6
Evr 2,8
28
Kol 3,11
31
4,9
Rim 8,36
2 Kor 4,11
32
Is 22,13
ako, pak, Hristos ne voskresnal,
naprazna e verata va{a; vie ste u{te vo
svoite grevovi;
18 toga{ i onie, {to umrele za Hristos, propadnale.
19 I, ako samo vo ovoj `ivot se nadevame na Hristos, toga{ sme nie najbedni
od site lu|e.
20 No, ete, Hristos voskresna od mrtvite, i so toa stana prvina za upokoenite.
21 Bidej}i smrtta dojde preku ~ovekot, taka i voskresenieto od mrtvite,
stana preku ^ovek.
22 I kako {to po Adam site umiraat,
taka i vo Hristos site }e bidat o`iveani;
23 no sekoj po svoj red: Hristos e prviot plod; potoa, pri Negovoto doa|awe, }e voskresnat site {to se Hristovi.
24 A potoa }e bide krajot, koga }e Mu
go predade na Boga i Otecot carstvoto,
odnosno koga }e uni{ti sekoe na~alstvo, sekoja vlast i sila.
25 Bidej}i Toj treba da caruva „dodeka
ne gi stavi pod nozete Svoi site neprijateli.”
26 A kako posleden neprijatel }e bide
uni{tena smrtta,
27 za{to „site gi pokori pod nozete
Negovi”; a koga se veli: „S# Mu e Nemu
pokoreno”, o~evidno e deka se izostavuva Onoj, Koj Mu pot~ini s#.
28 Koga, pak, }e Mu bide pot~ineto s#,
toga{ i Samiot Sin }e Mu se pot~ini
na Onoj, Koj Mu pot~ini s#, za da bide
Bog s# vo s#.
29 Inaku, {to }e napravat onie, koi
se kr{tevaat za mrtvite? Ako mrtvite
ne voskresnuvaat, zo{to tie toga{ se
kr{tevaat za niv?
30 Zo{to, pak, i nie sekoj ~as se podlo`uvame na opasnost?
31 Sekoj den umiram, bra}a, se kolnam
vo pofalbata va{a, koja ja imam vo
Hristos Isus, na{iot Gospod.
32 Ako vo Efes, ~ove~ki re~eno, se
borev so yverovi, kakva e mojata polza?
Ako mrtvite ne voskresnuvaat - „Da
jademe i da pieme, bidej}i utre }e umreme!”
17
Ne la`ete se: „Lo{ite zborovi gi 36
Jn 12,24
rasipuvaat dobrite obi~ai!”
34 Osvestete se edna{ kako treba, pa
38
ne gre{ete! Za{to nekoi od vas ne zna- 1 Mojs
1,11-12
at za Boga - za va{ sram go velam ova.
33
Telata na voskresnatite
35 No }e re~e nekoj: kako }e voskresnat mrtvite i vo kakvo telo }e dojdat?
36 Bezumni~e, toa {to go see{ ti,
nema da o`ivee, ako ne umre.
37 A koga see{, ne go see{ teloto, koe
treba da nastane, tuku golo zrno, na
primer p~eni~no ili nekoe drugo;
38 no Bog mu dava telo, kakvo {to saka, i toa na sekoe seme negovo sopstveno
telo.
39 Ne e sekoe telo isto telo: drugo e
teloto na ~ovek, drugo e teloto na `ivotno, drugo na riba, drugo na ptica.
40 Ima tela nebesni i tela zemni, no
drug e blesokot na nebesnite i drug na
zemnite;
41 drug e blesokot na sonceto; drug e
blesokot na mese~inata, inakov e, pak,
na yvezdite; pa i yvezda od yvezda po blesokot se razlikuva.
42 Taka e i so voskresenieto na mrtvite: se see za raspa|awe; voskresnuva vo
neraspa|awe;
43 se see vo bes~estie - voskresnuva vo
slava; se see vo nemo} - voskresnuva vo
sila;
44 se see telo du{evno - voskresnuva
telo duhovno. Ako ima telo du{evno,
ima i telo duhovno.
45 Pa taka e i napi{ano: „Prviot ~ovek Adam stana `iva du{a”, a posledniot Adam - `ivotvoren duh.
46 No ne e prvo duhovnoto, tuku
du{evnoto, a potoa duhovnoto.
47 Prviot ~ovek e od zemja, zemjen;
vtoriot ~ovek e Gospod od neboto.
48 Kakov e zemjeniot, takvi se i zemjenite; i kakov e Nebesniot, takvi se i
nebesnite;
49 i kako {to go nosime likot na zemjeniot, taka }e go nosime i obrazot na
Nebesniot.
50 A ova vi go velam, bra}a, deka teloto i krvta ne mo`at da go nasledat carstvoto Bo`jo, nitu raspadlivosta ja
nasleduva neraspadlivosta.
39
1 Mojs 1,24
40
15,49
43
Fil 3,21
44-46
2,14
45
1 Mojs 2,7
Jn 6,63
Rim 8,11
47
1 Mojs 2,7
Jn 3,13.31
49
1 Mojs 5,3
Rim 8,29
2 Kor 3,18
50
6,9
Jn 3,5-6
234
PRVO POSLANIE DO KORINTJANITE
51
1 Sol 4,
15-17
53
2 Kor 5,4
54
Is 25,8
55
Os 13,14
Evr 2,14
56
Rim 7,13
57
1 Jn 5,4
58
2 Let 15,7
Is 65,23
Kol 1,23
16,2
Mt 28,1
Dela 20,7
4
2 Kor 8,2021
5
Dela 19,21
Eve, tajna vi ka`uvam; site nema da
se upokoime, tuku site }e se izmenime,
52 odedna{, za eden mig na oko, na poslednata truba: za{to }e zatrubi, i mrtvite }e voskresnat neraspadlivo, a nie
}e se izmenime;
53 za{to raspadlivoto treba da se
oble~e vo neraspadlivost, a smrtnoto da se oble~e vo besmrtnost.
54 A koga ova raspadlivo }e se oble~e
vo neraspadlivost, i ona smrtnoto - vo
besmrtnost, toga{ }e se zbidne zborot
napi{an: „Pobedata ja progolta smrtta”.
55 „O, smrt, kade ti e osilkata? O,
smrt, kade ti e pobedata?”
56 Osiloto na smrtta e grevot, a silata na grevot e Zakonot.
57 Da Mu blagodarime na Boga, Koj ni
daruva pobeda preku na{iot Gospod
Isus Hristos.
58 I taka, bra}a moi vozqubeni, bidete postojani, nepokoleblivi i sekoga{
bogati vo deloto Gospodovo, znaej}i deka trudot va{ pred Gospod nema da bide
zaluden.
51
Milostivi darovi za pomo{
na bra}ata vo Erusalim
16
A {to se odnesuva do sobiraweto milostina za svetiite, pravete i vie onaka, kako {to odrediv po
crkvite vo Galatija;
2 vo sekoj prv den od sedmicata sekoj
od vas da oddeli i ostavi kaj sebe kolku
{to mo`e, taka {to sobiraweto da ne
se vr{i koga }e dojdam.
3 A koga }e dojdam, onie {to }e gi
odobrite, niv so pisma }e gi ispratam,
za da go odnesat va{iot dar vo Erusalim.
4 Ako, pak, e potrebno da otidam i jas,
toga{ }e pojdat so mene.
Planovite na Pavle
]e dojdam kaj vas, otkako }e ja pominam Makedonija, za{to niz Makedonija
samo }e minam.
6 A mo`ebi kaj vas i }e se zadr`am,
pa duri i da prezimuvam, ta vie da me
pridru`uvate nasekade, kade {to }e
odam.
5
Za{to ne sakam sega ve}e da ve vidam samo patem; a se nadevam, ako dopu{ti Gospod, me|u vas da pominam
nekoe vreme.
8 A vo Efes }e ostanam do Pedesetnica,
9 za{to za mene se otvori golema i za
rabota pogodna vrata, a protivnici ima
mnogu.
10 Ako, pak, dojde Timotej, gledajte
me|u vas da bide bezbeden; za{to toj go
izvr{uva deloto Gospodovo kako i jas.
11 Nikoj da ne go prezira, tuku ispratete go vo mir, ta da dojde kaj mene,
za{to go o~ekuvam so bra}ata.
12 A {to se odnesuva do bratot
Apolos, mnogu go molev da dojde kaj vas
so bra}ata; no, navistina, ne saka{e sega da dojde, a }e dojde, koga }e bide pogodno.
7
Posledni preporaki i pozdravi
Bidete bodri, stojte vo verata,
dr`ete se ma{ki, bidete krepki;
14 Sekoe va{e delo neka bide vo qubov.
15 Ve molam u{te, bra}a: znajte deka
domot na Stefanin e prviot plod na
Ahaja i deka se opredeli da im slu`i
na svetiite.
16 Pokoruvajte im se i vie na takvi i
na sekogo, {to sorabotuva i se trudi!
17 Se raduvam {to dojdoa Stefanin,
Fortunat i Ahaik: tie go popolnija va{eto otsustvo,
18 za{to go uspokoija duhot moj i va{.
Po~ituvajte gi takvite!
19 Ve pozdravuvaat crkvite od Azija;
mnogu ve pozdravuvaat Akila i Priskila so svojata doma{na crkva.
20 Ve pozdravuvaat site bra}a. Pozdravete se eden so drug so svet celiv!
21 Ve pozdravuvam jas, Pavle, svoera~no.
22 A onoj {to ne Go qubi Gospod Isus
Hristos, neka bide proklet, Maran ata.
23 Blagodatta na Gospod Isus neka
bide so vas,
24 i qubovta moja so site vas vo Hristos Isus.
13
9
Dela 14,27
Kol 4,3
11
1 Tim 4,12
13
15,58
Ps 30,24
Mk 13,37
Rim 11,20
Gal 5,1
Efes 6,10
Fil 1,27
2 Sol 2,15
15
1,16
Rim 16,5
19
Rim 16,3
16,5
20
Rim 16,16
2 Kor
13,12
1 Sol 5,26
1 Ptr 5,14
21
Gal 6,11
Kol 4,18
2 Sol 3,17
Fil 1,19
VTORO POSLANIE NA APOSTOL
PAVLE DO KORINTJANITE
Voved
Preku ova poslanie se otkrivaat prili~no napnatite odnosi me|u Pavle i
hristijanite od Korint. Nekoi me|u niv te{ko go navreduvaat i ja stavaat
pod somnenie legitimnosta na negovata slu`ba na „apostol”. No Pavle `ivo
se sprotivstavuva, bez poreknuvawe, samo za da ja izrazi svojata qubov kon
Korintjanite i negovata `elba za izmiruvawe. Toa se posvedo~uva i od negovata radost koga kaj nego pristignuvaat dobri izvestuvawa za Korint (7,5–15).
Spomnuvaj}i gi opasnostite na koi samiot treba da im se sprotivstavi, se
se}ava na te{kotiite na koi naiduva vo negoviot odnos so Korintjanite i ja
istaknuva va`nosta na slu`bata na apostolot, odnosno pratenikot na
Gospod Isus Hristos. Toj isto taka objasnuva zo{to moral da ja poka`e svojata strogost vo prethodnoto poslanie i kolku toj se raduva {to taa strogost imala pozitiven rezultat (1,12–7,16)
Vo vrska so sobiraweto na milostivite darovi za potkrepa na hristijanite
od Judeja (8–9), toj gi povikuva Korintjanite da bidat velikodu{ni, za{to i
samiot Gospod, veli Pavle: „iako bogat, osiroma{i poradi vas, za da se zbogatite i vie preku Negovata siroma{tija” (8,9).
Vo prodol`enieto na poslanieto (10–13) jasno e zabele`liva promenata na
tonot: Pavle `estoko se osvrnuva kon onie koi go obvinuvaat deka ne e
vistinski apostol. Poslanieto zavr{uva so eden kratok zaklu~ok (13,11–13).
Li~niot, a ponekoga{ i emotiven ton na ova poslanie ne treba da n# zaveduva: apostolot ne nastojuva da ja odbrani svojata li~nost, nitu pak nekoj segment od negovoto li~no gledi{te za koe toj bil posebno napadnat. Ako toj se
bori tolku cvrsto za da se priznae negoviot avtoritet na apostol, toga{
toa go pravi za da mo`e Evangelieto da bide potpolno prifateno i Isus
vistinski priznaen za Gospod.
1,1
Dela 9,13
16,1
Rim 1,1
1 Kor 1,1-2
1
Pozdrav
Pavle, apostol na Isus Hristos,
po volja Bo`ja, i bratot Timotej,
do crkvata Bo`ja vo Korint zaedno so
2 site svetii po cela Ahaja.
Rim 1,7
2 Blagodat i mir od Bog Otecot na{,
1 Kor 1,3
i Gospod Isus Hristos!
3
Rim 15,5
Efes 1,3
1 Ptr 1,3
Stradaweto i utehata se povrzani
3
Blagosloven neka e Bog i Otecot na
4 na{iot Gospod Isus Hristos, Otecot
1,8
8,2
Dela 14,22
na milosrdnosta i Bog na sekoja uteha.
4 Toj n# ute{uva pri sekoja na{a nevolja, ta i nie da mo`eme da gi ute{ime site onie koi se vo nevolja so onaa
uteha so koja Bog n# ute{uva nas samite!
5 Za{to, kako {to izobiluvaat Hris- 5
1,20
tovite stradawa vo nas, taka izobiluva Fil
Kol 1,24
i utehata na{a preku Hrista.
6 Ako sme vo nevolja, - toa e za va{a 6
uteha i spasenie; ako sme ute{eni, toa 2 Tim 2,10
e za va{a uteha i spasenie. Tie stanuva- 8
at delotvorni samo koga gi pretrpuvate 1 Kor
istite stradawa {to gi trpime i nie; 15,32
1 Sol 4,13
7 a i nade`ta na{a za vas e cvrsta, se
ute{uvame li, se ute{uvame za va{a
uteha i spasenie, znaej}i deka kako {to
u~estvuvavte vo na{ite stradawa, taka
}e bidete u~esnici i vo utehata.
8 Bra}a, ne sakame da ja zataime nevoljata {to n# snajde vo Azija; deka
bevme optovareni prekumerno, duri
preku na{ite sili, nie ne se nadevavme
ni `ivi da ostaneme.
236
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
9
Tuku sami vo sebe ja primivme smrtnata presuda za da ne se nadevame vo
sebe, tuku na Boga, Koj gi voskresnuva
mrtvite.
10 Toj n# izbavi od takva stra{na
10 smrt, a i u{te n# izbavuva. Vo Nego se
2 Tim 4,18 nadevame deka i u{te }e n# izbavuva;
11 pa so pomo{ta i na va{ata molitva
11
za
nas mnogu lu|e da Mu blagodarat na
4,15
9,12 Boga za darovite {to ni se dadeni poRim 15,30
radi vas.
9
4,7
Rim 1,4
4,17
8,11
Fil 2,27
Evr 11,19
12
2,17
Dela 23,1
1 Kor 1,17
2,1
14
1 Kor 1,8
Fil 2,16
4,1
1 Sol 2,
19-20
16
1 Kor 16,5
17
1,12
Rim 7,5
18
1 Kor 1,9
10,13
19
Mt 5,37
Dela 16,1
18,5
20
Otkr 3,14
21
13,13
1 Kor 1,6
1 Jn 2,20.27
22
Rim 5,5
6,4
Efes 1,
13-14
23
Fil 1,8
Pavle gi menuva svoite planovi
Bidej}i na{ata pofalba e ovaa:
svedo{tvo na na{ata sovest deka so
prostodu{nost i iskrenost pred Boga,
a ne so telesna mudrost, tuku so Bo`ja
blagodat `iveeme na svetot, osobeno,
pak, me|u vas.
13 Za{to drugo ne vi pi{uvame, osven
ona {to go ~itate i razbirate, pa se nadevame deka i do kraj }e go razberete,
14 kako {to ve}e donekade i razbravte
deka nie sme va{a pofalba, kako i vie
na{a, vo denot na na{iot Gospod Isus
Hristos.
15 I so taa uverenost se gotvev da dojdam kaj vas porano, ta povtorno da
primite blagodat,
16 i preku vas da zaminam za Makedonija, a od Makedonija pak da dojdam kaj
vas, ta vie da me pridru`ite do Judeja.
17 No, smetaj}i go ova, mo`ebi lesnomisleno postapiv? Ili, pak, {to se
nakanuvav, po teloto li se nakanuvav,
ta moeto „Da” da bide i „Ne?”
18 No Bog e svedok deka na{iot zbor
do vas ne be{e „Da” i „Ne”.
19 Za{to Sinot Bo`ji, Isus Hristos,
Kogo Go propovedavme me|u vas jas i
Silvan i Timotej, ne be{e „Da” i „Ne”,
tuku vo Nego be{e „Da”,
20 bidej}i site vetuvawa Bo`ji vo
Nego se „Da”, i vo Nego „Amin”, za slava Bo`ja preku nas.
21 Bog e Onoj Koj n# utvrdi so vas vo
Hristos i n# pomaza;
22 Toj i n# zape~ati i ni dade zalog na
Duhot vo srcata na{i.
23 A jas Go povikuvam Boga za svedok
na mojata du{a deka, {tedej}i ve vas, ne
dojdov vo Korint dosega;
12
no ne kako nie da vladeeme so verata va{a, tuku sme sorabotnici na va{ata radost, bidej}i vo verata vie ste
cvrsti.
I taka, re{iv vo sebe da ne doa|am
kaj vas so `alost,
2 za{to, ako jas ve na`alam, toga{ koj
}e me zaraduva, ako ne onoj kogo sum go
o`alostil?
3 Toa isto i vi go napi{av, ta, koga }e
dojdam, da ne me o`alostat onie koi
treba da me zaraduvaat; bidej}i sum uveren vo site vas deka mojata radost e
radost i za site vas.
4 Za{to od mnogu gri`i i od taga na
srceto vi pi{uvav so mnogu solzi, ne za
da ve o`alostam, tuku za da ja poznaete
pregolemata qubov {to ja imam kon vas.
24
2
Treba da mu se prosti
na navreduva~ot
5 Ako li, pak, nekoj me o`alosti, ne
me o`alostil samo mene, tuku, da ne
preteram, donekade i site vas.
6 Za takov dovolna e kaznata {to ja
pretrpel od mnozinstvoto;
7 taka {to za vas e podobro da go pomiluvate i da go ute{ite, za da ne propadne od pregolema `alost;
8 zatoa ve molam kon nego da poka`ete
qubov.
9 Zatoa i vi napi{av, da ve ispitam i
da doznaam dali ste vo s# poslu{ni.
10 A komu vie }e mu prostite ne{to,
nemu }e mu prostam i jas; ako sum prostil nekomu ne{to, sum mu prostil poradi vas vo imeto na Isus Hristos,
11 za da ne n# prela`e satanata, za{to
negovite namisli dobro ni se poznati.
Nemirot na Pavle vo Troada
Koga dojdov vo Troada da go propovedam Evangelieto Hristovo, iako
vratata mi be{e otvorena vo Gospod,
13 duhot moj nema{e spokoj, bidej}i
tamu ne go najdov mojot brat Tit; i zatoa, otkako se prostiv so niv, zaminav
za Makedonija.
14 No da Mu blagodarime na Boga, Koj
sekoga{ ni dava pobeda vo Isus Hristos, i na sekoe mesto preku nas go projavuva mirisot na spoznanieto na
Samiot Nego.
12
24
6,1
Rim 11,20
1 Ptr 5,2.3
2,1
12,21
3
13,10
4
7,8
Dela 20,31
5
1 Kor 5,2
Kol 3,13
7
Kol 3,13
9
7,15
10,6
10
Mt 10,40
11
Efes 4,27
12
Dela 14,
26-27
1 Kor 16,9
Otkr 3,8
13
7,6
1 Tim 4,10
Tit 1,4
14
Kol 2,15
237
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
15
Za{to nie sme Mu na Boga blagoprijaten miris Hristov i me|u onie
koi se spasuvaat i me|u onie koi propa17 |aat;
4,2
16 na ednite sme smrtonosen miris za
11,13
1 Sol 2,5 smrt, a na drugite `ivotvoren miris za
1 Ptr 4,11
`ivot. I za ova koj e sposoben?
17 Za{to nie ne sme kako mnozina {to
3,1 trguvaat so Bo`joto ime, tuku go pro5,12
povedame iskreno, kako od Boga, pred
10,12
Dela 18,27 Boga, vo Hristos.
15
Lk 2,34
1 Kor 1,18
Rim 1,17
1 Kor 1,30
Gal 3,13
Fil 3,9
2
1 Kor 9,2
3
2 Mojs
24,12
Er 31,33
Ez 11,19
36,26
5
Jn 3,27
15,5
6
Er 31,31
Efes 3,7
Kol 1,23.25
7
2 Mojs
32,16
39,29-35
3
Slu`eweto na Noviot zavet
Pak li }e po~neme sami da se falime pred vas? Ili ni se potrebni,
kako na nekoi, prepora~uva~ki pisma
do vas ili od vas?
2 Vie ste na{eto pismo, vpi{ano vo
na{ite srca, koe go poznavaat i ~itaat
site lu|e.
3 Jasno e deka vie ste Hristovo pismo, sostaveno preku na{ata slu`ba, napi{ano ne so mastilo, tuku so Duhot na
`iviot Bog, ne na kameni plo~ki, tuku
na ~ove~ki srca.
4 Takva sigurnost vo Boga imame
preku Hrista,
5 no ne deka sme sposobni da pomislime ne{to kako od sebe; naprotiv, na{ata sposobnost doa|a od Boga.
6 Toj ni dal sposobnost da bideme slugi na noviot zavet, ne na bukvata, tuku
na Duhot; za{to bukvata ubiva, a Duhot
o`ivotvoruva.
7 Ako, pak, smrtonosnoto slu`ewe so
bukvi, vre`ani vo kamewa, be{e taka
slavno, {to sinovite Izrailevi ne mo`ea da pogledaat vo liceto na Mojsej,
poradi minlivata slava na negovoto
lice,
8 toga{ kolku poslavno }e bide
slu`eweto na Duhot!
9 Za{to, ako slu`eweto {to donesuva
osuduvawe bilo slavno, toga{ kolku
pove}e }e izobiluva so slava slu`eweto za pravednosta!
10 I navistina, ne ni be{e proslaveno vo taa mera ona {to be{e proslaveno ako se sporedi so pregolemata slava.
11 Za{to, ako e slavno ona {to e minlivo, toga{ mnogu poslavno }e bide ona
{to e trajno.
Imaj}i, pak, takva nade`, nie dejstvuvame so golema sloboda,
13 a ne kako Mojsej {to stava{e prevez na liceto svoe za da ne mo`at sinovite Izrailevi da go vidat krajot na
minlivoto.
14 No umovite nivni zaslepea, bidej}i
i do den denes, koga se ~ita Stariot zavet, im stoi istiot prevez, za{to samo
Hristos go simnuva.
15 Pa taka, i do den denes, koga se ~ita
Mojsej, prevezot im stoi na nivnoto
srce.
16 No, koga }e se obratat kon Gospod,
prevezot im se simnuva.
17 A Gospod e Duhot; a kade {to e Duhot Gospodov, tamu ima sloboda.
18 Nie, pak, site so otkrieno lice,
kako vo ogledalo gledaj}i ja slavata
Gospodova, se preobrazuvame vo istiot
lik, od slava vo slava, kako od Duhot
Gospodov.
12
4
Hristoe e prisuten
vo apostolskoto slu`ewe
14
Mk 4,12
Dela 28,27
Rim 10,4
11,7.8
Evr 8,13
15
Dela 15,21
16
2 Mojs
34,34
17
Jn 4,24
Rim 8,2
1 Kor 6,17
18
4,6
Rim 8,29
1 Jn 3,2
4,1
Rim 1,16
2
1 Sol 2,4-5
3
2 Sol 2,10
4
Rim 8,29
Zatoa, bidej}i po milosta Bo`ja go 2 Sol 2,11
imame ova slu`ewe, nie so duhot ne 6
pa|ame;
3,18
2 no se odrekovme od prikrieni sram- 1 Mojs 1,3
Is 9,2
ni dela, ne postapuvame so lukavstvo, Jn 8,12
3,23
nitu go izopa~uvame slovoto Bo`jo, Rim
Efes 1,18
tuku so javuvaweto na vistinata se pre- Evr 1,3
pora~uvame na sekoja ~ove~ka sovest 1 Ptr 2,9
pred Boga.
3 Ako, pak, e i pokrieno na{eto
Evangelie, toa e pokrieno za onie {to
propa|aat:
4 za onie, na koi bogot od ovoj svet im
gi zaslepil nivnite bezverni umovi, za
da ne gi osvetli svetlinata na Blagovestieto za slavata na Hristos, Koj e
slika na nevidliviot Bog.
5 Za{to nie samite sebe ne se propovedame, tuku Hristos Isus Gospod; {to
se odnesuva, pak, do nas, nie sme va{i
slugi poradi Isus.
6 Za{to Bog, Koj nekoga{ zapoveda od
„temninata da izgree svetlina”, Toj gi
ozari srcata na{i za da bide poznanieto na slavata Bo`ja vo liceto na Isus
Hristos svetlo.
238
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
7
12,9
8
1,8
6,4-10
7,5
1 Kor 4,
9-13
9
1 Kor
15,31
Fil 3,10
10
Ps 114,10
Kol 1,24
11
1 Kor
15,31
13
Ps 115,4
14
Rim 1,4
8,11
15
1,11
16
Rim 7,22
Kol 3,9
17
Mt 5,11-12
Rim 8,
17-18
Evr 12,11
1 Ptr 1,6
No taa riznica ja nosime vo glineni
sadovi, ta preizobilnata sila da bide
od Boga, a ne od nas.
8 Od sekade sme ugnetuvani, no ne sme
poti{teni; vo nedoumica sme, ne gubime nade`;
9 n# gonat, no ne sme napu{teni; n#
kutnuvaat, no nie ne propa|ame.
10 I sekoga{ vo teloto na{e ja nosime smrtta na Gospod Isus, taka {to i
`ivotot Isusov da se otkrie vo teloto
na{e.
11 Za{to nie, `ivite, postojano se
izlo`uvame na smrt zaradi Isus, ta i
`ivotot Isusov da se otkrie vo na{eto
smrtno telo.
12 Taka smrtta dejstvuva vo nas, a `ivotot - vo vas.
13 A, pak, bidej}i go imame toj ist duh
na verata, kako {to e napi{ano: „Poveruvav i zatoa govorev”, i nie veruvame,
pa zatoa i govorime,
14 bidej}i znaeme deka Onoj Koj Go
voskresna Gospod Isus i nas }e n# voskresne preku Isus i }e n# postavi so
vas.
15 Za{to s# e zaradi vas, ta blagodatta, namno`ena preku blagodarnosta na
mnozina, da izobiluva za slavata Bo`ja.
7
Uverenost vo voskresenieto
pred stravot od smrtta
18
5,7
Rim 8,
24-25
Kol 1,16
Evr 11,1.3
16 Zatoa nie ne pa|ame so duhot; no,
ako na{iot nadvore{en ~ovek tlee,
vnatre{niot od den na den se obnovuva.
17 Za{to na{ite sega{ni nezna~itelni
stradawa ni donesuvaat mnogu po5,1
Is 38,12 obilna i ve~na te`ina na slavata,
18 za{to nie ne celime kon vidlivoJov 4,19
Mudr 9,15
3 Ptr 1,13 to, tuku kon nevidlivoto, bidej}i vidlivoto e vremeno, a nevidlivoto - ve~2
Rim 8,23 no.
1 Kor
Znaeme deka, koga zemnoto `ive15,53
ali{te na na{eto telo, koe e kako
3 {ator, }e se razru{i, toga{ }e imame
1 Kor
od Boga zdanie, ku}a nerakotvorena,
15,53
1 Sol 4,15 ve~no `iveali{te na nebesata.
2 Za{to vo nego vozdivnuvame, kopneej}i da se oble~eme vo svoeto nebesno
`iveali{te;
3 samo, da se najdeme oble~eni, a ne
goli.
5
Za{to nie, koi se nao|ame vo ovoj
{ator, vozdivnuvame obremeneti;
bidej}i ne sakame da bideme soble~eni,
tuku da se preoble~eme, ta `ivotot da
go progolta smrtnoto.
5 A Bog, Koj n# sozdade tokmu za ova,
ni dade i zalog na Duhot.
6 I zatoa, sekoga{ sme spokojni, iako
znaeme deka, s# dodeka `iveeme vo
teloto, nie sme daleku od Gospod,
7 bidej}i spored verata `iveeme, a ne
spored gledaweto.
8 No ne se pla{ime i sakame {to poskoro da go napu{time teloto i da se
pribereme kaj Gospod.
9 Pa zatoa i usrdno se gri`ime da Mu
bideme ugodni, bilo koga prestojuvame
vo teloto, ili koga go napu{tame;
10 za{to site nie treba da se javime
pred Hristoviot sud. Ta sekoj da primi
{to zaslu`il, spored ona {to go izvr{il vo teloto svoe, bilo dobro ili zlo.
4
5
1,22
Rim 8,23
6
1 Ptr 1,1
7
Rim 8,24
1 Kor
13,12
Evr 11,13
8
Fil 1,
21-23
10
Mt
25,19.31
Jn 5,27
Rim 14,10
1 Kor 3,
11-15
Efes 6,8
Evr 11,6
11
1,13
4,2
12
3,1
Izmiruvawe so Boga preku Hristos
Taka, znaej}i go stravot od Gospod,
nie gi uveruvame lu|eto, a za Boga sme
javni: se nadevam deka sum poznat i na
va{ite sovesti.
12 Ne se falime, pak, pred vas, tuku
vi davame povod, vie da se falite so
nas, ta da ima, {to da im re~ete na onie
koi se falat po lice, a ne po srce.
13 Ako sme nadvor od sebe, toa e zaradi Boga; ako sme prisebni, toa e poradi
vas.
14 Bidej}i qubovta Hristova n# goni
da go mislime ova: koga eden umrel za
site, toga{ site se umreni.
15 A Hristos umre za site, ta `ivite
da `iveat ne ve}e za sebesi, tuku za
Onoj Koj umre za niv i voskresna.
16 Zatoa nie otsega nikogo ne poznavame po telo; iako Hristos Go poznavme
po telo, no sega ve}e ne Go poznavame
kako takov.
17 I taka, koj e vo Hristos, toj e novo
sozdanie; staroto pomina, i ete, se sozdade novoto.
18 A s# e od Boga, Koj n# izmiri so
Sebe preku Isus Hristos i ni go dade
slu`eweto na toa izmiruvawe.
11
14
Rim 5,18
6,4-11
Gal 2,20
15
Rim 6,11
14,7-8
16
Rim 1,3
7,5
9,5
17
Is 43,18-19
Gal 6,15
18
Rim 5,10
239
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
19
Za{to Bog go izmiri svetot so Sebe
preku Hristos, ne zemaj}i gi predvid
20 prestapite na lu|eto, i go polo`i vo
Efes 6,20 nas slovoto na izmiruvawe.
20 Pa taka, nie sme Hristovi prate21
Is 53,5-12 nici, kako Bog da zboruva preku nas. Ve
Rim 1,17
molime vo imeto na Hrista: pomirete
8,3
1 Kor 1,30 se so Boga!
Gal 3,13
21 Za{to Onoj, Koj ne znae{e grev,
Fil 3,9
1 Ptr 2,24 Bog za nas Go napravi grev, ta preku
1 Jn 3,5
Nego da staneme pravednost Bo`ja.
6,1
1 Kor 3,9
2
Is 49,8
3
8,21
4
4,8-10
1 Kor 4,
9-13
6
Rim 12,9
Gal 5,22
7
10,4
Rim 13,12
Efes 6,11
8
1 Kor 7,
29-31
9
4,11
10
8,9
Rim 8,32
1 Kor 1,7
Fil 4,12
11
7,3
Ps 118,32
13
1 Kor 4,14
Neophoden izbor
19
Kol 1,20
6
Apostol Pavle
ohrabruva so svojot primer
Kako sorabotnici Hristovi, nie ve
molime da ne ja primate naprazno
blagodatta Bo`ja.
2 Za{to se veli: „Vo blagoprijatno
vreme te usli{av i vo denot na spasenieto ti pomognav.” Eve, sega e vremeto
blagoprijatno; ete, sega e denot na spasenieto!
3 Nikomu nikakov povod za soblazna
ne davame za da ne bide prezrena na{ata
slu`ba,
4 tuku vo s# se prepora~uvame za slu`iteli Bo`ji, so golemo trpenie, vo
nevolji, vo nu`di, vo tegobi,
5 vo udari, vo zatvori, vo buntovi, vo
napori, vo bdenija, vo posti,
6 so ~istota, so znaewe, so dolgotrpelivost, so dobrina, so Duhot Sveti, so
nelicemerna qubov,
7 so propovedta na vistinata, so sila
Bo`ja, so oru`jeto na pravdata vo desna
i vo leva raka,
8 so slavata i sramot, pri ukori i pofalbi; n# smetaat za izmamnici, a nie
sme vistiniti;
9 za nepoznati, a dobro sme poznati;
n# dr`at kako da sme na umirawe, a eve
- `ivi sme; kako kazneti, a neumrtveni;
10 n# na`aluvaat, a nie sme sekoga{
veseli; n# smetaat za bedni, a mnozina
obogatuvame; kako ni{to da nemame, a
s# imame.
11 Ustata na{a e otvorena za vas Korintjani, i srceto na{e se ra{iruva.
12 Vam ne vi e tesno vo nas, no tesno
vi e vo srcata va{i.
13 Za isto voznagraduvawe vi zboruvam kako na ~eda: bidete i vie {iroki.
Ne vpregnuvajte se zaedno so bezvernicite; za{to kakvo zaedni{tvo postoi me|u pravdata i bezzakonieto?
[to zaedni~ko ima me|u svetlinata i
temninata?
15 Kakvo soglasie mo`e da ima me|u
Hristos i Velijar? Ili, {to ima zaedni~ko me|u vernik i bezvernik?
16 Kakva spogodba ima hramot Bo`ji
so idolite? Vie ste hram na `iviot
Bog, kako {to rekol Bog: „]e se vselam
vo niv i }e odam me|u niv; }e im bidam
Bog, a tie }e bidat Moj narod.”
17 „Zatoa izlezete od nivnata sredina
i oddelete se!” Veli Gospod, i „Ne dopirajte se do ne~isto, i Jas }e ve primam!
18 I Jas }e vi bidam Tatko, a vie }e
Mi bidete sinovi i }erki”, veli Gospod Sedr`itelot.
I taka, vozqubeni, imaj}i vakvi
vetuvawa, da se o~istime od sekoja
ne~istota na teloto i na duhot, ispolnuvaj}i ja svetosta vo strav Bo`ji.
14
7
Pavlovata radost
Primete n# vo srcata va{i: nikomu
ne sme mu nanele nepravda; nikogo ne
upropastivme, nitu, pak, nekogo iskoristivme.
3 Ova ne go zboruvam za da osuduvam,
za{to pred malku rekov deka ste vo srcata na{i, za da umreme i da `iveeme
zaedno.
4 Golema e mojata uverenost vo vas,
mnogu se falam so vas; se ispolniv so
uteha, preizobiluvam so radost pokraj
site na{i maki.
5 Za{to, koga dojdovme vo Makedonija,
nikakvo spokojstvo nema{e teloto na{e, no od sekade bevme pritesneti vo
maki; odnadvor borbi, odnatre strav.
6 No Bog, Koj gi ute{uva poniznite,
n# ute{i so doa|aweto na Tit.
7 I ne samo so negovoto doa|awe, no i
so utehata, so koja se be{e ute{il toj
poradi vas, izvestuvaj}i n# za va{iot
kopne`, za va{iot pla~, za va{ata rev2
14
5 Mojs
22,10
Jn 8,12
15
5 Mojs
13,13
16
3 Mojs
26,11-12
Er 32,38
Ez 37,27
1 Kor 3,16
6,19
17
Is 52,11
Er 51,45
Ez 20,34
20,41
Otkr 18,4
18
2 Car 7,8
7,14
Is 43,6
Er 31,9
Os 1,10
7,1
Rim 7,5
Evr 10,22
1 Ptr 1,
15-17
3 Ptr 1,4
2
Dela 20,33
3
6,11-13
4
1,4
4,8
12,10
Kol 1,24
2 Sol 1,4
5
5 Mojs
32,25
6
2,13
Is 49,13
Dela 28,15
240
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
10 nost kon mene, taka {to jas u{te po-
Sir 30,23
13
2,13
1 Kor
16,18
14
1,18-19
8,24
9,2
15
2,9
10,6
1 Kor 2,3
16
Gal 5,10
8,1
Rim 15,26
1 Kor 16,5
Gal 2,10
ve}e se zaraduvav.
8 Za{to, ako sum ve i o`alostil so
poslanieto, ne mi e `al, makar i da mi
be{e `al, bidej}i gledam deka toa
poslanie ve o`alostilo samo za malku
vreme;
9 sega se raduvam ne zatoa {to se o`alostivte, tuku {to se o`alostivte za
pokajuvawe; bidej}i se o`alostivte po
Boga, ta nikakva {teta da ne pretrpite
od nas.
10 Bidej}i `alosta {to poteknuva od
Boga predizvikuva neophodno pokajuvawe za spasenie, a svetovnata `alost doveduva do smrt.
11 Za{to, ete, toa {to se o`alostivte
po Boga, kakva usrdnost predizvika vo
vas, kakvo izvinuvawe, kakvo ogor~uvawe, kakov strav, kakov kopne`, kakva
revnost, kakva gor~ina! So s# poka`avte deka vo toa delo ste ~isti.
12 Taka, ako i vi napi{av, toa go napraviv ne poradi navreduva~ot, nitu
poradi navredeniot, tuku za da stane
jasno va{eto usrdie za nas pred Boga.
13 Zatoa se ute{ivme. Vo taa na{a
uteha u{te pove}e se zaraduvavme poradi radosta na Tit, zatoa {to site vie
ste mu go uspokoile duhot.
14 I zatoa jas ne se posramiv, koga so
nekoi raboti se pofaliv za vas pred
nego; no, kako {to sekoga{ pred vas sme
ja zboruvale vistinata, taka i pofalbata pred Tit ni izleze vistinska.
15 Golema e negovata srde~na qubov
kon vas, koga }e se seti za poslu{nosta
na site vas, kako so trepet i strav ste
go primile.
16 I zatoa, se raduvam deka vo s# mo`am da imam doverba vo vas.
Sobirawe milostina. Velikodu{na
dare`livost na makedonskite crkvi
8
Bra}a, ve izvestuvam za blagodatta
Bo`ja, dadena na makedonskite
crkvi,
2 deka i pokraj golemoto ispituvawe
vo makata, nivnata radost be{e izobilna; i pokraj nivnata dlaboka siroma{tija poka`aa golemo bogatstvo vo nivnata dare`livost,
za{to, spored nivnite mo`nosti, pa
duri i preku nivnite mo`nosti, jas sum
svedok deka tie davaa dobrovolno,
4 n# molea mnogu usrdno da go primime nivniot dar i u~estvoto vo prislu`uvaweto na svetiite;
5 i toa ne kako {to se nadevavme, tuku
tie najnapred sami sebe Mu se predadoa
na Gospod, a potoa i nam, po voljata
Bo`ja.
6 Zatoa go zamolivme Tit, onaka kako
{to be{e po~nal porano, taka i me|u
vas da go zavr{i toa delo na dare`livosta.
7 I kako {to s# izobiluva vo vas: verata i slovoto, znaeweto i sekoja usrdnost i qubovta va{a kon nas, taka neka
izobiluva vo vas i taa dobrodetel.
8 Ova vi go velam ne kako zapoved, tuku preku usrdnost na drugite da ja ispitame iskrenosta i na va{ata qubov.
9 Bidej}i vie ja znaete dare`livosta
na na{iot Gospod Isus Hristos, deka
Toj, iako bogat, osiroma{i zaradi vas,
da se zbogatite i vie preku Negovata
siroma{tija.
10 A so ova vi davam samo sovet, za{to
toa e polezno za vas, koi po~navte u{te
od minatata godina, ne samo da go pravite, tuku i da sakate da go pravite.
11 A sega dovr{ete go zapo~natoto delo, ta, kako {to ima{e usrdnost vo va{eto barawe, taka usrdno neka bide i
negovoto dovr{uvawe spored mo`nostite.
12 Za{to, ako se ima usrdnost, taa e
mila po toa {to ja ima, a ne po toa {to
ja nema.
13 Zatoa ne sakam na drugite da im bide lesno, a vam - te{ko, tuku podednakvo:
14 va{iot sega{en vi{ok da go dopolni nivniot nedostig, ta i nivniot vi{ok da poslu`i za va{iot nedostig, pa
da ima ednakvost,
15 kako {to e napi{ano: „Koj sobra
mnogu, nemal vi{ok; i koj malku, nemal
nedostig.”
16 Da Mu blagodarime na Boga, Koj vo
srceto na Tit polo`i tolkava usrdnost
za vas.
3
3
9,1
4
Dela 9,13
1 Kor 16,1
7
1 Kor 1,5
9
Mt 5,3
8,20
Fil 2,6-7
12
Mk 12,44
13
7,5
2 Sol 1,7
14
9,12
Rim 15,
26-27
15
2 Mojs
16,18
241
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
18
Toj ja prifati mojata molba, i bidej}i mnogu revnosen, dobrovolno trgna
kon vas.
18 So nego go isprativme bratot, po21 faluvan po site crkvi za negovoto blaIzreki 3,4
Rim 12,17 govestie;
19 i ne samo toa, tuku crkvite go
izbraa za da n# pridru`uva vo toa delo
9,1
na dare`livosta, na koe mu slu`ime za
8,4.20
slava na Samiot Gospod i za na{ata
3
dobra volja,
8,24
20 pazej}i se, da ne n# ukori nekoj poradi obilnite prinosi, za ~ie sobirawe se gri`ime nie.
21 Za{to nie se trudime za dobroto ne
samo pred Gospod, tuku i pred lu|eto.
22 So niv go isprativme i na{iot
brat, ~ija revnost mnogupati sme ja isprobale vo mnogu raboti, i koj sega e
u{te porevnosen poradi golemata uverenost vo vas.
23 [to se odnesuva do Tit, toj e moj
drugar i sorabotnik me|u vas; a po odnos na na{ite bra}a, tie se pratenici
na crkvite, Hristova slava.
24 I zatoa poka`ete im pred crkvite
dokaz na va{ata qubov i na spravedlivosta na na{ite pofalbi za vas.
17
Dela 20,4
1 Kor 16,3
Gal 2,10
Dare`livosta na Korintjanite
9
Vo vrska so pomagaweto na svetiite smetam deka ne treba da vi
pi{uvam,
2 za{to ja poznavam va{ata spremnost, za koja se falam so vas pred Makedoncite: „Ahaja prigotvila pomo{ u{te od lani”; i va{ata revnost pottikna
mnozina.
3 A bra}ata gi isprativ za da ne bide
naprazna na{ata pofalba za vas, tuku
da bidete prigotveni, kako {to tvrdev,
4 pa, ako dojdat so mene Makedoncite
i ve najdat neprigotveni, da ne ostaneme posrameni nie - da ne re~am vie, otkako ve pofalivme so takva uverenost.
5 Zatoa smetav deka e potrebno da gi
zamolam bra}ata da dojdat prethodno
kaj vas i da ja prigotvat va{ata odnapred vetena milostina, pa da se poka`e
kako plod na blagoslov, a ne na lakomstvo.
Ova, pak, vi go velam: koj taka skr`avo see, taka skr`avo }e `nee; a koj
bogato see, bogato i }e `nee.
7 Sekoj da dava kako {to odlu~il vo
srceto, a ne so `al ili prinuda; za{to
Bog go qubi onoj {to od srce dava.
8 A Bog mo`e izobilno da ve daruva
so sekakov dar, sekoga{ da imate dovolno za s#, da bidete od s# srce dare`livi
vo sekoe dobro delo.
9 Kako {to e napi{ano: „Razdade, im
dade na siroma{nite; pravdata Negova
ostanuva ve~na.”
10 A Onoj Koj mu dava na seja~ot seme
i leb za hrana, Toj }e go umno`i i semeto va{e, i }e vi dade da izobiluvaat
plodovite na va{ata pravda,
11 pa vo s# da se zbogatite za sekakva
dare`livost, koja preku nas predizvikuva blagodarnost kon Boga.
12 Bidej}i
izvr{uvaweto na taa
slu`ba ne samo {to gi nadopolnuva
potrebite na svetiite, tuku i vo mnozina predizvikuva obilna blagodarnost
kon Boga;
13 i tie, koristej}i gi plodovite od
taa slu`ba, Go proslavuvaat Boga za va{eto pokorno ispovedawe na Evangelieto Hristovo i za {tedrosta na zaednicata so niv i so site drugi.
14 A tie so molitvi za vas kopneat po
vas poradi preizobilnata blagodat
Bo`ja vo vas.
15 Da Mu blagodarime na Boga za
Negoviot neiska`liv dar!
6
Pavle go brani svoeto apostolstvo
Jas, Pavle, li~no ve molam so
Hristovata blagost i krotkost,
jas samiot, koj sum ponizen, koga sum
li~no me|u vas, a smel koga sum daleku
od vas,
2 ve molam, koga }e bidam kaj vas, da
bidete takvi {to da nema potreba da
bidam taka smel, kakov {to mislam da
bidam kon nekoi, koi za nas mislat deka
`iveeme po teloto.
3 Za{to, iako vo telo `iveeme, telesno ne se borime.
4 Oru`jeto na na{eto vojuvawe ne e
telesno, no so pomo{ta Bo`ja stanuva
mo}no za ru{ewe tvrdini; so nego nie
uni{tuvame mudruvawa,
10
6
Izreki
11,24.25
19,17
7
Izreki
22,8
9
Ps 111,9
10
Is 55,10
Os 10,12
11
1,11
4,15
12
1,11
1 Kor 16,1
13
Dela 2,42
15
8,9
10,1
10,11
Mt 11,29
1 Kor 2,3
1 Kor 4,21
Fil 2,1
2
1 Kor 4,21
3
Rim 13,12
4
6,7
Rim 13,12
Efes 6,11
242
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
5
2,9
7,15
Is 2,11-18
7,15
Rim 1,5
7
11,23
1 Kor 1,12
8
11,16
12,6
13,10
Er 1,10
10
10,1
11,6
11
10,2
12,20
13,2.10
12
3,1
5,12
Gal 6,4
13
Rim 15,19
Kol 1,25
15
Rim 15,20
17
Er 9,24
1 Kor 1,31
i sekoja gordelivost, {to se kreva
protiv poznanieto za Boga, i go zarobuvame sekoj um za da Mu bide pokoren na
Hrista;
6 i spremni sme da kaznime sekakva
neposlu{nost, koga }e se ispolni va{ata poslu{nost.
7 Na nadvore{nosta li gledate? Koj e
uveren vo sebe deka e Hristov, neka
razmisli vedna{ vo sebe deka, kako {to
e toj Hristov, taka sme i nie Hristovi.
8 Bidej}i, koga bi se pofalil i malku
pove}e so na{ata vlast, koja ni ja dade
Gospod za va{eto izgraduvawe, a ne za
razoruvawe, nema da se posramam.
9 No nikoj neka ne pomisli deka
preku poslanijata ve zapla{uvam,
10 bidej}i vo poslanijata svoi, }e re~e
nekoj, toj e strog i silen, no pri li~noto prisustvo me|u nas - slab; propovedta negova ni{to ne vredi.
11 Takviot neka znae deka, kakvi sme
vo zborovite vo poslanijata svoi, koga
otsustvuvame, takvi sme i na delo koga
prisustvuvame.
12 Za{to ne smeeme da se vbrojuvame
ili da se sporeduvame so nekoi od onie
{to sami se prepora~uvaat; tie ne razbiraat deka se sporeduvaat sami so sebe
i se merat samo so sebe.
13 Nie, pak, ne bez merka }e se pofalime, tuku spored praviloto na merkata
{to ni e opredelena od Boga, za da dopreme s# do vas.
14 Za{to nie ne posegame preku svojata mera, kako da ne sme stignale do vas,
i do vas so Evangelieto Hristovo nie
prvi doprevme.
15 Ne se falime bezmerno so tu|ite
napori. A se nadevame deka so rasteweto na va{ata vera me|u vas i nie, po na{ata merka, }e porasneme vo izobilie,
16 taka {to i podaleku od vas da go
propovedame Evangelieto, a ne da se
falime so gotovoto vo tu|a oblast.
17 „Koj se fali, so Gospod da se fali!”
18 Za{to, ne e priznaen onoj {to samiot sebe se prepora~uva, tuku onoj kogo {to Gospod go prepora~uva.
5
Pavle i la`nite apostoli
11
Eh, da bevte potrpele malku od
moeto bezumie! Da, potrpete me!
2 Za{to za vas sum qubomoren so Bo`ja qubomora; za{to ve svr{iv za eden
ma`, za da ve pretstavam pred Hristos
kako ~ista devica.
3 No se pla{am, kako {to zmijata so
svoeto lukavstvo ja izmami Eva, da ne se
odvratat va{ite misli poradi va{ata
iskrenost kon Hristos.
4 Za{to, ako nekoj dojde{e da propoveda drug Isus, kogo nie ne sme go
propovedale; ili, ako dobievte drug
duh, kogo ne ste go dobile, ili drugo
evangelie, koe ne ste go primile, vie
dobro }e go podnesevte.
5 No jas mislam deka vo ni{to ne sum
pomal od nadapostolite.
6 Iako sum prost vo govorot, vo znaeweto ne sum. A nasekade i po s# sme vi
dobro poznati.
7 Napraviv li grev {to, ponizuvaj}i
se sebe za da ve izdignam vas, besplatno
vi Go propovedam Evangelieto Bo`jo?
8 Drugi crkvi o{tetiv, dobivaj}i od
niv izdr{ka, da vi slu`am vam, i dodeka bev kaj vas, iako bev so skudnost, nikomu ne dote`nav,
9 za{to vo nema{tijata moja mi pomognaa bra}ata {to dojdoa od Makedonija. Pa i vo s# drugo se pazev i }e se
pazam da ne vi bidam na tovar.
10 Poradi vistinata Hristova vo
mene, ovaa pofalba nikoj nema da mi ja
zeme vo krai{tata ahajski.
11 A zo{to? Zatoa li {to ne ve sakam? Bog znae!
12 No, ona {to go pravam, }e go pravam i ponatamu za da ne im dadam povod
na onie, koi baraat povod, pa da se izedna~at so nas vo ona za koe se falat.
13 Za{to takvite lu|e se la`ni apostoli, lukavi rabotnici, koi se prepravaat vo Hristovi apostoli.
14 I ne e za ~udewe! Pa i samiot satana se preprava vo angel na svetlinata;
15 pa zatoa i ne e golemo ne{to ako i
slu`itelite negovi se prepravaat kako
slugi na pravdata; no nivniot kraj }e
im bide spored delata nivni.
11,2
5 Mojs 4,24
Os 1,2
Efes 5,27
Otkr 21,
2-9
3
1 Mojs 3,
4-13
1 Tim 2,14
4
Gal 1,6-9
5
12,11
6
10,10
Dela 18,3
1 Kor 2,1-5
9,12
7
Dela 18,3
1 Kor 9,18
8
8,1-2
Fil 4,
10-15
9
12,13
10
1 Kor 9,15
12
2,17
Fil 3,2
14
2 Tim 4,14
3 Ptr 2,1
243
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
16
9,4
12,6
17
Gal 6,13
Fil 3,4
18
3,1
Rim 7,5
19
1 Kor 1,26
21
Fil 3,4-6
22
Dela 22,3
Rim 11,1
Gal 1,13-14
23
10,7
24
5 Mojs
25,2-3
25
Dela 14,19
16,22
26
Dela 13,50
20,3
27
6,5
Dela 20,
18-19
1 Kor 4,
11-12
Rim 9,2
29
1 Kor 9,22
30
12,5
Ma~eni~ka po`rtvuvanost
Povtorno velam: nikoj da ne me
smeta za bezumen; vpro~em, barem kako
bezumen primete me, ta i jas da imam so
{to da se pofalam.
17 A ona {to go zboruvam, ne go zboruvam po Gospod, tuku kako vo bezumie, vo
taa moja smelost vo falbata.
18 Bidej}i mnozina se falat po teloto, }e se pofalam i jas.
19 Za{to i vie, koi ste mudri lu|e,
qubezno gi primivte bezumnite;
20 za{to vie podnesuvate ako nekoj ve
porobuva, ako nekoj ve izeduva, ako nekoj
graba, ako nekoj se gordee, ako nekoj ve
udira po obraz.
21 So sramewe zboruvam deka i nie
sme bile slabi. No ako nekoj se osmeli,
vo bezumstvo govoram, }e se osmelam i
jas.
22 Evrei li se? I jas sum! Izrailec
li e? I jas sum! Seme Avraamovo li se?
I jas sum!
23 Slu`iteli Hristovi li se? Vo bezumstvo zboruvam, jas sum u{te pove}e:
vo napori - izobilno, vo zatvori - izobilno, vo kam{ikuvawe - prekumerno,
vo smrtna opasnost - ~esto.
24 Od Judejcite primiv petpati po
~etirieset bez eden udar;
25 tripati sum tepan so stapovi, edna{ kamenuvan, tripati pretrpev brodolom, i no} i den pominav vo dlaboko
more;
26 mnogupati sum patuval, sum bil vo
opasnost od reki, vo opasnost od razbojnici, vo opasnost od sonarodnici, vo
opasnost od neznabo{ci, vo opasnost po
gradovi, vo opasnost po pustini, vo
opasnost po more, vo opasnost me|u
la`ni bra}a;
27 vo trud i maka, vo ~esto nespiewe,
vo glad i `ed, vo mnogu postewe, na
stud i golotija.
28 A pokraj s# drugo, tuka se u{te i
sekojdnevnite napadi protiv mene, kako
i gri`ata za site crkvi.
29 Koj iznemo{tuva, bez da iznemo{tam i jas? Koj se soblaznuva, bez da se
raspalam i jas?
30 Ako treba da se falam, so slabosta
svoja }e se pofalam.
16
Bog i Otecot na na{iot Gospod 32
9,
Isus Hristos, Koj e blagosloven vo Dela
23-25
ve~ni vekovi, znae deka ne la`am.
32 Vo Damask upravitelot na car Areta go ~uva{e gradot Damask so stra`a, 12,3
2 Mojs
sakaj}i da me fati; i jas vo ko{ bev 33,20
spu{ten preku prozorec niz yid i izbe4
gav od racete negovi.
Lk 23,43
31
Videnijata i otkrovenijata
potvrdeni od Pavle
12
Da se falam, nema polza, no }e
minam kon videnija i otkrovenija Gospodovi.
2 Znam eden ~ovek vo Hrista, koj pred
~etirinaeset godini, so telo li, ne
znam; bez telo li, ne znam, Bog znae,
be{e grabnat i odnesen do tretoto nebo.
3 I znam deka toj ~ovek, so telo li,
ili bez telo - ne znam, Bog znae,
4 be{e grabnat i odnesen vo rajot i
deka ~ul neiska`livi zborovi, koi ~ovek ne smee da gi ka`e.
5 So takov ~ovek }e se pofalam; no so
sebe nema da se pofalam, osven so moite
slabosti.
6 A, pak, koga bi posakal da se falam,
ne bi bil bezumen, za{to bi ka`al
vistina; no jas se vozdr`uvam, da ne bi
pomislil nekoj za mene pove}e otkolku
{to vo mene gleda, ili od mene slu{a.
7 I, za da ne se prevoznesuvam so
premnogu otkrovenija, vo teloto mi se
dade trn, angel satanin, da me bocka po
liceto, da ne se prevoznesuvam.
8 Zatoa tripati Go molev Gospoda toa
da go otstrani od mene.
9 No Toj mi re~e: „Dosta ti e Mojata
blagodat, bidej}i Mojata sila se
poka`uva potpolno vo slabosta.” Zatoa
so mnogu pogolema radost }e se falam
so svoite slabosti za da se vseli vo mene silata Hristova.
10 Zatoa u`ivam vo slabosti, vo navreduvawe, vo maki, vo progonuvawe, vo
taga za Hristos, za{to koga sum slab,
toga{ sum silen.
Pavle povtorno voznemiren
Falej}i se stanav bezumen! Vie me
prinudivte. Vie treba{e da me
11
Dela 2,7
5
11,16
7
11,28
Rim 9,2
8
Mt 26,
39-44
9
4,7
Is 40,29
10
7,4
Fil 4,13
Kol 1,24.29
11
11,5
1 Kor
15,10
244
VTORO POSLANIE DO KORINTJANITE
12 pofalite, za{to so ni{to ne sum podo-
Dela 1,8
Rim 15,19
1 Kor 2,4
1 Sol 1,5
13
11,9
14
13,1
15
Fil 2,17
17
12,13
18
8,16-22
19
2,17
3,1
20
10,11
Rim 1,29
1 Kor 4,6
21
2,1
13,2
13,1
12,14
5 Mojs
19,15
Mt 18,16
1 Tim 5,19
len od nadapostolite, iako sum ni{to.
12 Za{to znacite na apostolite se poka`aa me|u vas vo polno trpenie, vo
znaci, ~udesa i silni dela.
13 Po {to ostanavte podolni od drugite crkvi, osven po ona {to jas ne vi
dote`neav? Prostete mi ja taa gre{ka!
14 Eve, po tretpat se gotvam da dojdam
kaj vas i pak nema da padnam na va{ tovar; za{to jas ne go baram va{eto, tuku
vas: decata ne se dol`ni da sobiraat
bogatstvo za roditelite, tuku roditelite za decata.
15 A jas na drago srce s# }e `rtvuvam
i }e se `rtvuvam sebe za va{ite du{i.
Iako jas premnogu ve qubam, vie mnogu
pomalku me qubite.
16 No neka bide taka! Jas ne vi dodevav; samo, bidej}i itar, ve dobiv na izmama.
17 Da ne sum ve iskoristil mo`ebi
preku onie {to gi ispra}av kaj vas?
18 Go zamoliv Tit, a so nego go prativ
i eden od bra}ata. Da ne ve ispolzuva
mo`ebi Tit vo ne{to? Ne odevme li so
ist duh? Neli po istite stapki?
19 Odamna mislite deka pred vas se
odbranuvame. Nie zboruvame pred Boga,
vo Hristos, i seto toa, vozqubeni, e za
va{e izgraduvawe.
20 Bidej}i se pla{am deka mo`ebi,
koga }e dojdam nema da ve najdam takvi
kakvi {to sakam; a deka i vie nema da
me najdete takov kakov {to sakate: da
ne ima mo`ebi me|u vas kavgi, zavist,
gnev, gordost, razdor, kleveti, ozboruvawe, gordelivost, pobuni;
21 koga povtorno }e dojdam, da ne me
poni`i mojot Bog kaj vas, i da ne treba
da oplakuvam za mnozina koi pogre{ile porano i ne se pokajale za ne~istotijata, bludstvoto i sramot {to gi napravile.
Posledni napomeni i pozdravi
13
Ova e tretpat kako doa|am kaj
vas: „Od ustata na dvajca ili
trojca svedoci }e se potvrdi sekoj
zbor.”
2 Kako {to ve preduprediv, koga bev
po vtorpat kaj vas, taka i sega, koga ne
sum me|u vas, gi predupreduvam onie
koi odnapred pogre{ija i site drugi,
deka ako dojdam pak, nema da po{teduvam;
3 vie
barate dokaz deka zboruva
Hristos vo mene, Koj sprema vas ne e
nemo}en, tuku e silen me|u vas.
4 Za{to, iako be{e vo nemo} raspnat,
Toj e `iv po mo}ta Bo`ja; bidej}i sme
i nie slabi vo Nego, no }e bideme `ivi
so Nego, preku silata Bo`ja me|u vas.
5 Ispituvajte se sami sebe dali ste vo
verata! Sami proveruvajte se! Ili ne
ste svesni deka Isus Hristos e vo vas?
Osven, samo ako ste nedostojni.
6 A za nas, se nadevame deka }e razberete deka nie ne sme nedostojni.
7 Mu se molime na Boga da ne pravite
nikakvo zlo; ne da se poka`eme nie kako dostojni, tuku vie da vr{ite dobro,
pa makar nie kako nedostojni da ostaneme.
8 Za{to nie sme silni ne protiv vistinata, tuku za vistinata.
9 Se raduvame koga nie slabeeme, a vie
jaknete. A za toa i Mu se molime na
Boga za va{eto usovr{uvawe.
10 Ovie raboti vi gi pi{uvam dodeka
sum daleku od vas; pa, koga }e dojdam kaj
vas, da ne upotrebam strogost spored
vlasta koja mi ja dade Gospod za nadgraduvawe, a ne za ru{ewe.
11 I taka, bra}a, raduvajte se, usovr{uvajte se, ute{uvajte se, bidete ednomisleni, `ivejte vo mir, - i Bog na qubovta i na mirot }e bide so vas.
12 Pozdravete se eden so drug preku
svet celiv. Ve pozdravuvaat site svetii.
13 Blagodatta na na{iot Gospod Isus
Hristos i qubovta na Boga i Otecot i
zaedni{tvoto na Svetiot Duh neka bidat so site vas. Amin!
2
10,11
12,21
3
3,5-6
4
Rim 1,4
6,8-11
8,11
5
1 Kor
11,28
Gal 6,4
8
Dela 4,20
1 Kor 13,6
10
10,8
10,11
Er 1,10
11
Rim 15,5.33
Efes 4,2.3
Fil 3,1
4,4
12
Rim 16,16
1 Kor
16,20
1 Sol 5,26
13
Fil 2,1
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO GALATJANITE
Voved
1,1
Rim 1,1.4
2
Dela 16,6
18,23
1 Kor 16,1
2 Tim 4,10
1 Ptr 1,1
3
Rim 1,7
4
2,20
Dela 2,40
1 Tim 2,6
Tit 2,14
1 Jn 5,19
5
Rim 16,27
Vo tretiot vek pr. Hr. Keltite od Galija prodrele s# do Mala Azija i tamu
se naselile. Nivnite potomci, Galatjanite, go zafatile regionot vo blizinata na dene{niot grad Ankara. Nekoi od niv bile pridobieni od Evangelieto
na apostol Pavle vo tekot na negovoto vtoro i treto misionersko patuvawe
(Dela 16,6 i 18,23).
No apostolot ne bil edinstveniot posetitel vo tie krai{ta. Nekoi od
niv pou~uvale deka hristijanite koi po poteklo ne se Evrei treba da se pokoruvaat na evrejskite zakoni, a i zadol`itelno da se podlo`at na obrezuvawe.
Spored Pavle, ova barawe e sprotivno na vistinskoto Evangelie na Gospod
Isus Hristos: toa gi stava galatjanskite hristijani vo sostojba na duhovno
ropstvo. Pavle, najverojatno za vreme na negoviot prestoj vo Efes im go
napi{al ova pismo.
Za da gi povrati svoite bra}a kon samoto Evangelie, Pavle izlo`uva tri
to~ki:
Pred s#, se povikuva na li~nite iskustva: negovoto obra}awe; soglasnosta
{to ja dobil od upravitelite na crkvata vo Erusalim (hristijanite po
poteklo nejudejci ne se podlo`ni na judejskiot Zakon), negoviot spor so apostol Petar za primenata na ovaa odluka. Pavle go brani svojot avtoritet na
apostol, preku faktot {to ovaa apostolska slu`ba nemu mu e doverena od
samiot Gospod (1–2).
Potpiraj}i se na tekstovite od Stariot zavet toj objasnuva deka spasenieto ne doa|a preku pot~inuvaweto na judejskiot zakon, tuku samo preku veruvaweto vo Isus Hristos (3–4).
Toj zavr{uva so povik da se `ivee slobodno pod vodstvo na Duhot Bo`ji,
za{to Duhot gi sozdava vo ~ovekot site vidovi darbi, a pred s# qubovta (5–6).
Sekoja crkva, sekoj hristijanin, treba da go slu{ne ovoj povik i da mu odgovori od dnoto na svoeto srce, za da bide sloboden od sekoe ropstvo.
Pozdrav
datta Hristova, i preminuvate kon 6
1,15
Evangelie,
Pavle, apostol, povikan ne od lu|e, drugo
7 za{to i nema drugo Evangelie, no 5,8
Rim 1,6
nitu preku ~ovek, tuku preku Isus
2 Kor 11,4
ima
takvi
koi
ve
bunat
i
sakaat
da
go
Hristos i Bog Otecot, Koj Go voskres2 Sol 2,2
izopa~at
Evangelieto
Hristovo.
na od mrtvite,
8
No ako i nie samite, ili pak angel 8-9
2 i site bra}a {to se so mene - do
Kor
od neboto vi propoveda ne{to sprotiv- 116,22
crkvite vo Galatija;
3 blagodat i mir vam od na{iot Bog
no od ona {to vi blagovestevme nie, 2 Kor 11,4
neka bide proklet!
Otec i od Gospod Isus Hristos,
10
9 Kako {to rekovme porano, i sega
4 Koj se dade Sebe za na{ite grevovi,
1 Sol 2,4
za da n# izbavi od sega{niot zol svet, pak povtoruvam: onoj {to vi blagovestuva nekoe poinakvo Evangelie od ona
po voljata na Boga, Koj e na{ Otec.
5 Nemu neka Mu e slava vo ve~ni ve{to go primivte - neka bide proklet!
10 Vo lu|eto li sega baram blagonakkovi. Amin!
lonetost, ili vo Boga? Ili, pak, na luEdno Evangelie
|eto li sakam da im ugoduvam? Ako bev
6 Se ~udam {to taka brzo se odvratusakal da im ugoduvam na lu|eto, nema{e
vate od Onoj Koj ve povika preku blago- da bidam Hristov sluga.
1
246
POSLANIE DO GALATJANITE
11
1 Sol 2,13
12
Mt 16,17
13
Dela 8,3
22,2-5
26,9-11
1 Kor 15,9
Fil 3,6
14
Mk 7,3
Dela 22,3
15
1,6
Is 49,1
Er 1,5
Rim 1,1
1 Kor
15,10
16
2,7
Dela 22,
6-10.21
26,13-18
1 Kor 9,1
2 Kor 4,6
18
Dela 9,
26-30
19
Mk 6,3
20
Rim 1,9
21
Dela 9,20
11,13.26-26
2,1
Dela 4,36
15,2
2 Kor 2,13
Otkrovenieto na Sinot Bo`ji
i misijata na Pavle
11 Bra}a, ve izvestuvam deka Evangelieto, koe jas Go propovedav, ne e od lu|e,
12 za{to jas nitu sum go primil, nitu
sum go nau~il od ~ovek, tuku preku otkrovenie na Isus Hristos.
13 Ste slu{ale i za moeto nekoga{no
povedenie vo judejstvoto, deka prekumerno ja gonev Bo`jata crkva i ja razoruvav;
14 i deka vo judejstvoto napreduvav
mnogu pove}e od mnozina moi vrsnici,
bidej}i bev golem revnitel za tatkovskite predanija.
15 Koga Bog, Koj me izbra u{te od
maj~ina utroba i me povika preku Svojata blagodat, blagovoli
16 vo mene da Go otkrie Svojot Sin za
da blagovestuvam za Nego me|u neznabo{cite, - vedna{, ne go pra{av ni
teloto, nitu krvta,
17 nitu, pak, otidov vo Erusalim kaj
onie {to stanaa apostoli pred mene,
tuku zaminav za Arabija i pak se vrativ
vo Damask.
18 A tri godini podocna otidov vo
Erusalim za da se vidam so Kifa, i
ostanav kaj nego petnaeset dena.
19 A, pak, od apostolite ne vidov nikoj drug, osven Jakov, bratot Gospodov.
20 A za ona {to vi pi{uvam, eve, pred
Boga velam deka ne la`am.
21 A potoa dojdov vo zemjite Siriski
i Kilikiski.
22 Na Hristovite crkvi vo Judeja
li~no ne im bev poznat,
23 tuku samo bea slu{ale deka onoj,
koj nekoga{ niv gi gonel, sega ja propoveda verata {to porano ja razoruval.
24 I Go proslavuvaa Boga za mene.
Slo`nost vo Erusalim. Edinstvo
na Crkvata i hristijanska sloboda
2
I ~etirinaeset godini podocna
pak se iska~iv vo Erusalim so Varnava, a go zedov so sebe i Tit.
Vlegov po otkrovenie i im go izlo`iv na vernite, posebno na najvidnite,
Evangelieto {to go propovedam kaj
neznabo{cite, za da ne tr~am ili za da
ne tr~av popusto.
3 Pa duri ni Tit, koj be{e so mene,
iako Elin, ne be{e prinuden da se
obreze,
4 i toa zaradi la`nite bra}a, koi dojdoa i se vovlekoa da ja gledaat na{ata
sloboda, koja ja imame vo Hristos Isus,
za da n# porobat,
5 nim ni za ~as ne im dozvolivme da
n# pokorat, za da ostane vo vas vistinata na Evangelieto.
6 A, pak, onie za koi se misli deka
zna~at ne{to - kakvi i da bile tie
nekoga{, mene mi e seedno, Bog ne go
gleda ~ovekot po lice - tie ni{to ne
mi dadoa.
7 Tuku, naprotiv, koga vidoa deka
mene mi e dovereno da go propovedam
Evangelieto na neobrezanite, kako na
Petar - na obrezanite,
8 za{to Onoj, Koj dejstvuva{e vrz Petar da vr{i apostolska slu`ba me|u
obrezanite, dejstvuva{e i vrz mene za
apostolska slu`ba me|u neznabo{cite
9 i koga ja poznaa blagodatta {to mi e
dadena, Jakov, Kifa i Jovan, koi bea
smetani za stolbovi, ni ja podadoa mene
i na Varnava rakata za zaedni{tvo i se
soglasija nie da odime kaj neznabo{cite, a tie - kaj obrezanite.
10 Posakaa samo da gi pomnime siromasite, za {to se pogri`iv i to~no da go
ispolnam.
2
Nedorazbirawe vo Antiohija.
Vistinata na Evangelieto
i blagodatta na verata
11 A koga dojde Kifa1 vo Antiohija,
jas li~no mu se sprotivstaviv, za{to
be{e zaslu`il osuduvawe.
12 Imeno, pred da pristignat nekoi
od Jakov, toj jade{e zaedno so neznabo{cite; a koga dojdoa, po~na da se
snebiva i da se dvoi, bidej}i se pla{e{e od obrezanite.
1 2,11. Kifa e imeto koe Gospod Isus mu go dal na Simon, Jovanoviot sin, a zna~i karpa ili kamen.
Na gr~ki e Petar.
2
4,11
Fil 2,16
4
1,7
Dela
15,1.24
5
2,14
Dela 15,
23-29
Efes 1,13
6
5 Mojs
10,17
Dela 10,34
Rim 2,11
Jk 2,1
1 Ptr 1,17
7
1,16
Dela 9,15
22,21
Rim 1,5-6
15,15-19
9
1,19
Dela 12,17
1 Kor 3,10
10
Dela 11,
29-30
1 Kor 16,1
2 Kor 8-9
11
Dela 11,
19-26
12
Dela 10,28
11,3
247
POSLANIE DO GALATJANITE
14
2,5
16
Ps 142,2
Dela 15,
10-11
Rim 3,20.28
4,5
9,30
11,6
Efes 2,8
17
Mt 11,19
19
Rim 6,4-11
14,8
20
1,4
Jn 13,1
17,23
Rim 8,10
Fil 1,21
1 Tim 2,6
1 Jn 3,16
3,1
6,14
1 Kor 2,2
2
2,16
Dela 11,17
4
1 Kor 2,12
12,4-11
2 Kor
12,12
Zaedno so nego licemerea i drugite
Judejci, taka {to so nivnoto licemerie be{e zaveden duri i Varnava.
14 A koga vidov deka tie ne postapuvaat to~no spored Evangelskata vistina,
mu rekov na Kifa pred site: „Koga ti,
koj si Judeec, `ivee{ kako neznabo{cite, a ne kako Judejcite, zo{to toga{
neznabo{cite gi prinuduva{ da `iveat judejski?”
15 Nie sme rodeni kako Judejci, a ne
gre{nici od neznabo{cite.
16 No znaeme deka ~ovekot ne se
opravduva preku delata na Zakonot, tuku samo preku verata vo Hristos Isus.
Zatoa i nie poveruvavme vo Isus
Hristos, za da se opravdame preku verata vo Hrista, a ne preku delata na Zakonot; za{to preku delata na Zakonot
nema nikoj da se opravda.
17 Ako, pak, baraj}i da se opravdame
vo Hristos, i sami se najdovme gre{nici, ne e li toga{ Hristos sluga na grevot? Toa nikako!
18 Za{to, ako odnovo go gradam ona
{to sum go urnal, toga{ i sam stanuvam
prestapnik;
19 preku Zakonot umrev za Zakonot, za
da `iveam za Boga. Se raspnav zaedno so
Hristos;
20 i jas ve}e ne `iveam, tuku Hristos
`ivee vo mene. A toa {to sega `iveam
vo telo, `iveam so verata vo Sinot
Bo`ji, Koj me vozqubi i Sebe se predade za mene.
21 Ne ja otfrlam blagodatta Bo`ja;
za{to ako pravednosta se pridobiva
preku Zakonot, toga{ Hristos zaludo
umrel.
13
Onoj, pak, Koj vi Go daruva Duhot i 6
Mojs 15,6
pravi me|u vas ~udesa, preku delata na 1Rim
4,3
Zakonot li go pravi toa, ili preku
8
porakata na verata?
5
Avraamovoto vetuvawe
Taka, Avraam Mu poveruva na Boga,
i toa mu se smeta{e za pravednost.
7 Znajte, pak, deka onie {to se potpiraat na verata, se sinovi Avraamovi.
8 I Pismoto, predviduvaj}i deka Bog
preku vera gi opravduva neznabo{cite,
odnapred mu blagovesti na Avraam: „Vo
tebe }e bidat blagosloveni site narodi.”
9 I taka, onie {to veruvaat, se blagosloveni zaedno so verniot Avraam;
10 a site onie, {to se od delata na
Zakonot, pod kletva se. Za{to e napi{ano: „Proklet da e sekoj koj ne ispolnuva postojano s# {to e napi{ano vo
knigata na Zakonot!”
11 A deka preku Zakonot nikoj ne se
opravduva pred Boga, se znae, za{to
„Pravedniot }e `ivee preku verata.”
12 A Zakonot ne e od verata, tuku zboruva: „Koj }e gi ispolni ovie raboti,
toj }e bide `iv preku niv.”
13 Hristos n# otkupi od prokletstvoto na Zakonot, otkako poradi nas stana
prokletstvo, bidej}i e napi{ano:
„Sekoj da e proklet {to visi na drvo!”,
14 taka {to blagoslovot daden na Avraam da dojde preku Isus Hristos vrz
neznabo{cite, za da Go dobieme veteniot Duh preku verata.
6
Zakonot i vetuvaweto
Bra}a, zboruvam kako ~ovek: i utvrdeniot ~ove~ki zavet nikoj ve}e ne go
rastura nitu mu dodava ne{to.
16 No vetuvawata mu bea dadeni na
Avraam i na semeto negovo. Ne e re~eno: „I na semiwata”, kako za mnozina,
tuku kako za eden: „I na semeto tvoe”,
koe e Hristos.
17 Ova sakam da go ka`am: Zavetot
{to Bog go dade ne mo`e da bide obezvreden od Zakonot, koj e nastanat ~etiristotini i trieset godini podocna,
taka {to vetuvaweto bi mo`elo da ja
izgubi silata.
15
Izvorot na darot od Duhot
O nerazumni Galatjani! Koj ve
ma|epsa ta ne se pokoruvate na vistinata vas, pred ~ii o~i Isus Hristos
be{e jasno naslikan raspnat me|u vas?
2 Samo ova sakam da go doznaam od vas:
preku delata na Zakonot li go dobivte
Duhot ili preku porakata na verata?
3 Tolku li ste nerazumni? Otkako
po~navte so Duhot, so teloto li sega
zavr{uvate?
4 Zarem zaludo tolku mnogu pretrpevte? Da be{e samo zaludo!
3
1 Mojs 12,3
18,18
Dela 3,25
9
Rim 4,16
10
5 Mojs
27,26
11
Avak 2,4
Rim 1,17
Evr 10,38
12
3 Mojs 18,5
Rim 10,5
13
4,5
5 Mojs
21,23
Rim 8,3
2 Kor 5,21
16
1 Mojs 12,7
13,15
17,8
24,7
Mt 1,1
Rim 4,13
17
2 Mojs
12,41
248
POSLANIE DO GALATJANITE
18
Rim 4,14
11,6
19
Dela
7,38.53
Rim 5,20
Evr 2,2
20
5 Mojs 6,4
Rim 3,30
21
Dela 13,
38-39
Rim 8,3
22
Rim 11,32
24
4,2
Rim 10,4
26
4,5
Jn 1,12
Rim 8,14
27
Rim 13,14
Kol 3,10
28
Rim 10,12
1 Kor
12,13
Kol 3,11
4,3
Kol 2,20
4
Mk 1,15
Jn 1,14
Rim 1,3
Efes 1,10
Za{to, ako nasledstvoto e dobieno
po Zakonot, toa ve}e ne e spored vetuvaweto; a na Avraam Bog mu go dari po vetuvawe.
19 Zo{to e, pak, daden Zakonot? Toj e
dodaden poradi prestapite, dodeka ne
dojde semeto, na koe se odnesuva vetuvaweto, i e predaden preku angeli, preku raka na posrednik.
20 No posrednikot ne mo`e da bide samo posrednik na eden, a Bog e eden.
21 Pa taka, Zakonot protiven li e na
Bo`jite vetuvawa? Nikako! Za{to, ako
be{e daden zakon, {to }e mo`e{e da
`ivotvori, toga{ navistina opravdanieto }e proizleguva{e od Zakonot.
22 No Pismoto site gi zatvori pod
grev, pa preku verata vo Isus Hristos
da im se dade vetenoto na onie koi veruvaat.
23 Pred da dojde verata, nie bevme pod
stra`a na Zakonot, zaklu~eni za verata
koja treba{e da se otkrie.
24 I taka, Zakonot be{e za nas vospituva~ da n# dovede do Hristos, za da
bideme opravdani preku verata;
25 a otkako dojde verata, nie ve}e ne
sme pod rakovodstvo na vospituva~.
26 Za{to site ste sinovi Bo`ji preku
verata vo Hristos Isus;
27 site, {to ste krsteni vo Hrista, vo
Hrista se oblekovte.
28 Nema ve}e ni Judejci, ni Elini, ni
rob, ni sloboden; nema ma{ko - `ensko;
za{to site vie ste edno vo Hristos
Isus.
29 A, ako ste, pak, vie Hristovi, toga{ ste Avraamovo seme, i po vetuvawe
naslednici.
18
Od ropstvoto na Zakonot
vo sloboda
No vi velam: naslednikot, dodeka e
mlad, so ni{to ne se razlikuva od
robot, makar {to e gospodar nad s#;
2 tuku e pod nastojnici i ~uvari do
opredeleniot rok od negoviot tatko.
3 Pa taka i nie, dodeka bevme maloletni, bevme porobeni od stihiite na
svetot;
4 no, koga se ispolni vremeto, Bog Go
isprati Svojot Sin, Koj se rodi od `ena i se pot~ini na Zakonot,
4
za da gi otkupi onie {to se pod Zakon, ta da go primime posinuvaweto.
6 A bidej}i vie ste sinovi, Bog Go isprati Duhot na Svojot Sin vo srcata
va{i, Koj vika: Ava, O~e!
7 Zatoa ne si ve}e rob, tuku sin; ako
si, pak, sin, toga{ si i naslednik Bo`ji preku Isus Hristos.
5
Pavle ~uvstvuva nemir
za Galatjanite
No toga{, bidej}i Boga ne Go poznavavte, im slu`evte na bogovi koi po
svojata priroda ne se bogovi;
9 a sega, otkako Go poznavte Boga, ili,
podobro, otkako Bog ve pozna, kako sega
povtorno se vra}ate kon slabite i bedni stihii, na koi sakate odnovo da im
slu`ite?
10 Vnimavate na denovite, mesecite,
vremiwata, godinite.
11 Se pla{am za vas, da ne sum se trudel me|u vas popusto.
12 Ve molam, bra}a, stanete kako mene,
zatoa {to i jas stanav kako vas. Vie so
ni{to ne ste me navredile:
13 znaete deka, koga za prvpat vi propovedav, bev telesno nemo}en,
14 i pri seto toa, vie ne go prezrevte
isku{enieto na moeto telo, nitu se
pognasivte od nego, tuku me primivte
kako angel Bo`ji, kako Isus Hristos.
15 Kade vi e sega radosta va{a? Svedo~am za vas deka koga bi bilo mo`no, i
o~ite svoi bi gi izvadile i bi mi gi dale.
16 I zatoa li stanav va{ neprijatel,
bidej}i vi ja zboruvav vistinata?
17 Tie ne revnuvaat za vas dobro, tuku
sakaat da ve odvojat od mene, ta vie za
niv da revnuvate.
18 Dobro e sekoga{ da revnuvate vo
dobroto, a ne samo koga sum me|u vas.
19 ^eda moi, za koi sum pak vo rodilni maki, dodeka ne se oblikuva vo vas
Isus Hristos,
20 sega bi sakal da bidam me|u vas i da
vi se obratam so poinakov ton, bidej}i
sum vo nedoumica za vas.
8
5
3,13.26
6
Rim 8,15
7
3,29
Jn 15,15
8
Is 37,19
Er 2,11
2 Let 13,9
1 Kor 8,4-6
9
1 Kor 8,3
10
Rim 14,5
11
Fil 2,16
12
1 Kor 4,16
13
1 Kor 2,3
16
Amos 5,10
2 Kor
12,15
19
1 Kor 4,15
2 Kor 4,
10-12
Kol 1,24
249
POSLANIE DO GALATJANITE
22
1 Mojs
16,15
21,2
23
1 Mojs
17,16
Rim 9,7-9
26
Evr 12,22
Otkr 3,12
21,2.10
27
1 Mojs
21,10
Is 54,1
29
1 Mojs 21,9
30
1 Mojs
21,10
5,1
2,4
Jn 8,32.36
Rim 8,2
3
Rim 2,25
Jk 2,10
Dvata zaveta: Zakonot
koj porobuva i blagodatta koja
osloboduva
21 Ka`ete mi, vie, {to sakate da bidete pod Zakonot: zarem ne go slu{ate
Zakonot?
22 Za{to e napi{ano deka Avraam
ima{e dvajca sinovi, eden od sluginkata, a drug od slobodnata.
23 No onoj {to be{e od sluginkata, se
rodi po telo; a onoj {to be{e od slobodnata - po vetuvawe.
24 A ova e re~eno slikovito: dvete
`eni se dvata zaveta: edniot od Sinajskata Gora, koja ra|a za ropstvo; a toa e
Agara.
25 Bidej}i Agara zna~i Sinajska Gora
vo Arabija, a soodvetstvuva na sega{niot Erusalim i robuva so decata svoi;
26 a gorniot Erusalim e sloboden: toj
e majka na site nas.
27 Za{to e napi{ano: „Razveseli se
neplodna, ti {to ne ra|a{; vosklikni
i izvikaj ti, koja ne si iskusila porodilni maki; bidej}i napu{tenata ima
mnogu pove}e deca od onaa koja ima
ma`.”
28 Vie, pak, bra}a, ste kako Isak, ~eda
na vetuvaweto.
29 No, kako {to toga{, onoj {to se
rodi po telo, go gone{e rodeniot po
duh, taka e i sega.
30 A {to zboruva Pismoto? „Isteraj
ja robinkata i sinot nejzin, za{to sinot na robinkata nema da bide naslednik zaedno so sinot na slobodnata!”
31 I taka, bra}a nie ne sme deca na robinkata, tuku na slobodnata.
Ne gubete ja va{ata sloboda
Stojte vo slobodata, so koja Hristos n# oslobodi, i ne se podavajte
pak pod ropski jarem!
2 Eve, jas, Pavle, vi velam: ako se
obrezuvate, Hristos ni{to nema da vi
pomogne.
3 A mu svedo~am pak na sekoj ~ovek
{to se obrezuva deka toj e dol`en da go
po~ituva celiot Zakon.
4 Vie, {to posakavte da se opravduvate so Zakonot, Go izgubivte Hristos,
otpadnavte od blagodatta;
5
a nie se nadevame i o~ekuvame opravdanie od verata preku Duhot.
6 Za{to
vo Hristos Isus nitu
obrezanieto ima sila, nitu neobrezanieto, tuku verata, koja dejstvuva preku
qubovta.
7 Vie tr~avte dobro: koj vi popre~i da
ne se pokoruvate na vistinata?
8 Toa ubeduvawe ne e od Onoj Koj ve
povika.
9 Malku kvas go potkvasuva celoto
testo.
10 Jas sum uveren za vas vo Gospod deka
vie nema da mislite inaku; a onoj, koj
ve zbunuva, - koj i da bil, - }e pretrpi
osuda.
11 A jas, bra}a, ako obrezanieto u{te
go propovedam, toga{ za {to }e me gonat? Toga{ bi is~eznala soblaznata od
krstot.
12 O, da bea otse~eni onie {to ve
bunea!
5
Da se bide upravuvan od Duhot,
a ne od pohotite
na ~ove~kata priroda
5
Rim 8,
23-25
6
6,15
1 Kor 7,19
13,13
1 Tim 1,5
7
2,14
Jn 8,32
8
1,6-7
9
1 Kor 5,6
11
1 Kor 1,23
13
1 Ptr 2,16
14
3 Mojs
19,18
Mt 5,43
19,19
22,39
Rim 13,
8-10
Jk 2,8
16
Vie, bra}a, povikani ste kon slobo- 5,25
da; no slobodata va{a da ne vi slu`i 17
kako povod za ugoduvawe na teloto, tuku Rim 7,
15-23
so qubov slu`ete si eden na drug.
1 Ptr 2,11
14 Za{to, celiot Zakon se izvr{uva
18
vo eden zbor, odnosno: sakaj go bli`ni- Rim 6,14
8,14
ot kako samiot sebe.
15 A ako, pak, me|u sebe se grizete i
19-21
jadete, pazete da ne se istrebite eden so 1 Kor 6,
9-10
drug.
Otkr 22,15
16 Vi velam: `ivejte po Duhot, i nema
da im ugoduvate na telesnite strasti.
17 Za{to, teloto saka protivni raboti na duhot, a duhot - protivni na teloto; tie se sprotivni eden na drug, za da
ne go pravite ona {to sakate.
18 Ako ve vodi Duhot, vie ne ste pod
Zakonot.
19 Delata na teloto se poznati. Tie
se: bludstvo, ne~istota, besramnost,
20 slu`ewe na idoli, ma|ii, neprijatelstvo, kavgi, revnuvawe, gnev, razdori, rascepi,
21 zavisti, pijanstvo, pirovi i drugi
sli~ni raboti; odnapred vi velam, kako
{to vi rekov i porano, deka onie {to
13
250
POSLANIE DO GALATJANITE
22 go pravat toa, nema da go nasledat car-
Efes 5,9
23
1 Tim 1,9
24
Rim 6,6
25
5,16
6,1
Mt 18,15
1 Kor
10,12
Jk 5,19
2
Jn 13,34
Rim 8,2
Jk 1,25
3
1 Kor 4,7
4
6,14-15
1 Kor
11,28
2 Kor 13,5
5
Rim 14,12
6
Rim 15,27
1 Kor
9,11.14
7
Os 8,7
Jov 13,8-9
stvoto Bo`jo.
22 A plodot na Duhot e: qubov, radost,
mir, dolgotrpelivost, blagost, dobrina, vernost,
23 krotost,
vozdr`livost. Protiv
takvi nema zakon.
24 Onie, pak, koi se Hristovi, go
raspnaa teloto svoe so strastite svoi i
pohotite.
25 Ako `iveeme so Duh, po Duhot sme
dol`ni i da postapuvame.
Zakonot na Hristos
Da ne barame la`na slava, eden
drug da ne se predizvikuvame, eden na
drug da ne si zaviduvame.
Bra}a, i da padne ~ovek vo nekakov
grev, vie duhovnite popravajte go
takov so duhot na krotosta, pazej}i se i
vie da ne bidete isku{ani.
2 Podnesuvajte go tovarot eden na
drug i ispolnuvajte go taka zakonot
Hristov.
3 Za{to onoj, koj sam sebe se smeta za
ne{to, a ne e ni{to, toj se mami samiot
sebe.
4 Sekoj neka si gi ispita delata svoi
i toga{ }e ima pofalba pred sebe samiot, a ne pred drug.
5 Za{to sekoj }e go ponese svojot
tovar.
6 A onoj {to se u~i na slovoto, neka
mu dava del od sekoe dobro na onoj {to
go u~i.
7 Ne la`ete se: Bog ne e za podigruvawe. [to }e si posee ~ovekot, toa i }e si
`nee.
26
6
Koj see vo teloto svoe, od teloto }e
po`nee pogibel; a koj see vo duhot, od
duhot }e po`nee ve~en `ivot.
9 Koga pravime dobro, toa neka ne ni
bide zdodevno, za{to vo svoe vreme }e
po`neeme, ako ne se izmorime.
10 I taka, dodeka imame vreme, da im
pravime dobro na site, a najmnogu na
svoite po vera.
8
Hristoviot krst i novoto sozdanie
Gledajte so kolku golemi bukvi vi
napi{av so svojata raka.
12 Onie {to sakaat da se falat po telo, tie ve prinuduvaat da se obrezuvate
samo za da ne bidat goneti poradi krstot Hristov.
13 Za{to, i onie {to se obrezuvaat,
sami ne go po~ituvaat Zakonot, a sakaat
vie da se obrezuvate za da se pofalat so
va{eto telo;
14 a mene, da ne mi dade Gospod da se
falam so ni{to drugo, osven so krstot
na na{iot Gospod Isus Hristos, preku
Kogo za mene svetot e raspnat, a i jas za
svetot.
15 Za{to vo Isus Hristos nitu obrezanieto ima nekakva sila, nitu neobrezanieto, tuku novoto sozdanie.
16 Na onie {to postapuvaat i po toa
pravilo, i otsega natamu neka bide mir
i milost, nim i na Izrail Bo`ji!
17 I taka, nikoj da ne mi dosaduva ve}e, za{to jas gi nosam na svoeto telo
belezite na Isus.
18 Blagodatta na na{iot Gospoda
Isusa Hrista, neka bide so va{iot duh,
bra}a. Amin!
11
8
Jn 3,6
Rim 8,13
9
2 Sol 3,13
11
Fil 1,19
13
Rim 2,21
14
2,19
5,24
1 Kor 1,31
2,2
15
5,6
2 Kor 5,17
Otkr 21,5
16
Ps 124,5
128,6
17
2 Kor 4,10
6,4-5
Kol 1,24
18
Fil 4,23
2 Tim 4,22
Fil 1,25
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO EFESJANITE
Voved
Vo sredinata na prviot vek po Hr. brojot na hristijanskite crkvi vo Mala
Azija (dene{na Turcija), vidno se zgolemil. Me|u brojnite tamo{ni hristijanski zaednici koi bile me|usebno povrzani, se ~ini deka onaa od Efes imala
izvesen presti`. Apostol Pavle tamu pominal tri godini vo tekot na negovoto treto misionersko patuvawe (Dela 19,1–20,1).
Spored Ef. 3,1 i 4,1, apostolot se nao|al vo zatvor koga go pi{uval
Poslanieto do Efesjanite. Tokmu zatoa ova poslanie se vbrojuva me|u
takanare~enite „Poslanija od zarobeni{tvo”, zaedno so onie do Filipjanite,
do Filimon i do Kolosjanite.
[irinata na negovata pouka naveduva pove}e na pomislata deka pismoto
bilo upateno do eden mnogu po{irok krug na ~itateli, odo{to do edna posebna lokalna zaednica. Centralna tema e ve~niot Bo`ji plan, ~ija cel e „da soedini s# nebesno i zemno pod edna glava - vo Gospod Isus Hristos” (1,10).
Porakata na poslanieto, smestena me|u kratkiot voved (1,1–2) i kratkiot
zaklu~ok (6,21–24), mo`e da se podeli na dva pova`ni dela:
Vo prviot (1,3–3,21), otkako go iska`uva voshitot od ona {to Bog go
napravil za site preku Isus Hristos, pisatelot ja razviva temata za edinstvoto, poka`uvaj}i kako Bog gi soedinil nejudejcite i Judejcite vo eden edinstven narod, Negov narod.
Vo vtoriot del (4,1–6,20), apostolot gi povikuva svoite ~itateli da
`iveat vo toa edinstvo na na~in dostoen za nivniot nov `ivot, vo harmonija so Isus Hristos. Toa gi iska`uva jasnite posledici po nivnite me|usebni
odnosi vo hristijanskata zaednica, vo semejstvoto i vo op{testvoto.
Apostolot ilustrativno go prika`uva edinstvoto na Bo`jiot narod,
slu`ej}i se so tri sliki: (a) za teloto - Crkvata, ~ija glava e Isus; (b) so zgradata, ~ij kamen temelnik e Isus Hristos i (v) so bra~nata dvojka, pri {to
Crkvata e Hristovata nevesta. Taka, mo`e da se sogleda deka ne e mo`no edinstvo bez celosna i postojana privrzanost, odnosno predanost na vernicite
kon nivniot Gospod.
1,1
Pozdrav
Pavle, po voljata Bo`ja apostol na
Isus Hristos, do svetiite {to se
vo Efes, i do vernite vo Isus Hristos:
2 blagodat i mir vam od Boga, na{iot
3
1 Kor 1,3 Otec, i Gospod Isus Hristos!
Gal 3,14
Dela 9,13
Rim 1,1
1 Kor 1,1
Kol 1,1-2
1 Ptr 1,3
4
5,27
Jn 17,24
Kol 1,22
2 Sol 2,13
1
Neizmerna blagodat
Neka bide blagosloven Bog i Otecot
na na{iot Gospod Isus Hristos, Koj n#
blagoslovi so sekakov duhoven blagoslov od nebesata vo Hristos,
4 taka {to i n# izbra preku Nego, u{te pred svetot da bide sozdaden, za da
bideme sveti i neporo~ni pred Nego vo
qubovta,
3
predopredeluvaj}i n# za posinuvawe
za Sebe preku Isus Hristos, za{to toa
Mu be{e po volja,
6 za da bide falena slavata na Negovata blagodat, so koja n# daruva preku
Svojot Vozquben Sin,
7 vo Kogo imame otkup preku Negovata krv, prostuvawe na grevovite po bogatstvoto na Negovata blagodat.
8 Taa blagodat Toj ni ja dade izobilno
zaedno so seta mudrost i razum,
9 otkako ni ja otkri tajnata na Svojata volja spored Svoeto blagovolenie
{to go be{e polo`il vo Sebe od porano
5
5
Jn 1,12
6
Kol 1,13
7
2,7.13
Rim 3,
24-25
8
Kol 1,9
4,5
9
3,3
252
POSLANIE DO EFESJANITE
10
Gal 4,4
11
Rim 8,
28-29
Kol 1,12
12
1,18
13
4,30
2 Kor 1,22
Kol 1,5-6
14
2 Kor 1,22
15-16
Rim 1,8-9
Kol 1,3-4.9
Fil 1,4-5
15
1 Kor
13,13
16
1 Sol 1,2
17
Is 11,2
Mudr 7,7
1 Kor 2,10
Kol 1,9-10
1 Jn 5,20
18
Dela 20,32
2 Kor 4,4
Kol 1,5.12
19-20
1 Kor 6,14
2 Kor 13,4
Fil 3,10
Kol 2,12
20
Ps 109,1
Kol 3,1
Evr 1,3
21
Mk 10,30
Lk 18,30
Kol 1,
15-20
22-23
Jn 1,16
Kol 1,19
22
4,15
Ps 8,6
1 Kor
15,24-25
vo ureduvaweto i ispolnuvaweto na
vremiwata, za da soedini s# nebesno i
zemno pod edna glava - vo Hristos.
11 Preku Nego nie bevme izbrani za
naslednici, odnapred opredeleni spored odlukata na Onoj Koj vr{i s# spored voljata Svoja,
12 za da poslu`ime kako pofalba na
slavata Negova nie, koi od porano se
nadevavme na Hristos.
13 Vo Nego i vie, otkako go slu{navte
slovoto na vistinata - Evangelieto za
va{eto spasenie, i otkako poveruvavte
vo Nego, stanavte zape~ateni preku
veteniot Sveti Duh.
14 Toj e zalog za na{eto nasledstvo, za
otkupuvawe na posvojuvaweto za pofalba na Negovata slava.
10
Molitva za prosvetlenie
Ete, zatoa i jas, koga slu{nav za va{ata vera vo Hristos Isus, i za qubovta kon site svetii,
16 postojano Mu blagodaram na Boga,
spomnuvaj}i ve vo molitvite svoi,
17 ta Bog na na{iot Gospod Isus
Hristos, Otecot na slavata, da vi dade
duh na mudrost i otkrovenie za da Go
poznaete,
18 i da gi prosveti o~ite na srcata va{i za da uvidite vo {to se sostoi nade`ta na povikanite od Nego, kolkavo
e bogatstvoto na slavata od nasledstvoto Negovo vo svetiite,
19 i kolku e neizmerna veli~inata na
Negovata sila vo nas, koi veruvame preku dejstvoto na Negovata krepka sila.
20 Taa sila Toj ja poka`a vo Hristos,
koga Go voskresna od mrtvite i Go postavi od Svojata desna strana na nebesata,
21 povisoko od sekoe na~alstvo, vlast,
sila i gospodstvo i od sekoe ime so koe
se imenuvaat ne samo vo ovoj svet, tuku
i vo idniot,
22 i s# Mu pokori pod Negovite noze i
Go postavi glava nad site vo Crkvata,
23 koja e Negovo telo, polnota na Onoj
Koj ispolnuva s# vo s#.
15
2
Od smrt vo `ivot
I vas, koi bevte mrtvi poradi va{ite prestapi i grevovi,
vo koi `iveevte nekoga{ spored
`ivotot na ovoj svet, soglasno so knezot na vozduhot, odnosno na duhot, koj
sega dejstvuva vo sinovite na neverieto,
3 me|u koi i nie site nekoga{ `iveevme spored telesnite `elbi, izvr{uvaj}i gi pohotite na teloto i na pomislite, i po priroda bevme kako i drugite, ~eda na gnevot.
4 No Bog, Koj e bogat so milost, poradi golemata Negova qubov, so koja n# zasaka,
5 iako bevme mrtvi poradi grevovite
na{i, n# o`ivea vo Hrista,
6 i n# voskresna so Nego i n# postavi
na nebesata vo Hristos Isus,
7 za da im go poka`e na idnite vekovi
preizobilnoto bogatstvo na Svojata
blagodat vo dobrina kon nas preku
Hristos Isus.
8 Za{to po blagodat ste spaseni preku verata; i toa ne e od vas - tuku dar
Bo`ji!
9 Ne e od dela, za da ne se pofali nekoj.
10 Za{to nie sme Negova tvorba, sozdadeni vo Hristos Isus za dobri dela
{to Bog gi predodredil u{te od porano da `iveeme vo niv.
2,1
Edno vo Isus Hristos
13
2
Kol 2,13
2
Jn 12,31
2 Kor 4,4
Kol 3,7
Tit 3,3
3
Rim 1,18
3,9.20.23
5
Lk 15,24.32
Dela 15,11
Kol 2,13
6
Kol 3,1-4
8
2,5
Jn 4,10
Dela 15,11
Rim 3,24
Gal 2,16
Evr 6,4
9
Rim 3,28
1 Kor 1,29
2 Tim 1,9
10
2 Kor 5,17
Tit 2,14
12
Rim 9,4-5
Kol 1,
20-21
1 Sol 4,13
2,17
Zatoa pomnete, vie, koi nekoga{ po Is 57,19
2,39
telo bevte neznabo{ci, i nare~eni ne- Dela
Kol 1,20
obrezani od takanare~enite obrezani
so telesno obrezanie, praveno so race, 14-16
1 Kor
12 deka vo ona vreme bevte bez Hrista,
12,13
1,20
otstraneti od op{testvoto na Izrail, Kol
2,14
bez pravo na u~estvo vo zavetite na
vetenoto, bez nade` i bezbo`nici vo 14
Is 9,6-7
svetot;
Gal 3,28
13 no sega, vo Hristos Isus, vie, koi
nekoga{ bevte daleku, stanavte bliski
preku krvta Hristova.
14 Za{to Toj e na{iot mir, Koj od
dvata narodi napravi eden i ja razru{i
pregradata {to be{e me|u niv,
15 otkako so teloto Svoe go uni{ti
neprijatelstvoto, a zakonot na zapovedite i odredbite go obessili, za da sozdade vo Sebe od dvata eden nov ~ovek,
vospostavuvaj}i mir,
11
253
POSLANIE DO EFESJANITE
17
Is 52,7
57,19
Zah 9,10
18
3,12
Rim 5,2
8,15
Evr 7,25
1 Ptr 3,18
19
3,6
Evr 12,
22-23
20
Is 28,16
Mt 16,18
1 Kor 3,
9-11
21
1 Kor 3,16
2 Kor 6,15
Kol 2,19
22
1 Ptr 2,5
3,1
4,1
Fil 1,7.13
Kol 4,18
2
Kol 1,
25-26
3
1,9-10
4-6
Rim 9-11
4
Kol 1,26
5
2,20
Jn 14,26
6
2,11.13.
18-19
7
Kol 1,
23-25
8
1 Kor 15,
9-10
Gal 1,16
1 Tim 1,15
9
Kol 1,26
i obata vo edno telo da gi pomiri
so Boga preku krstot, otkako go uni{ti
neprijatelstvoto vo sebe.
17 I, otkako dojde, Toj vi blagovesti
mir vam dale~ni i bliski,
18 za{to preku nego i ednite i drugite imame pristap kaj Otecot vo eden
Duh.
19 I taka, vie ve}e ne ste tu|i i pridojdeni, tuku ste im so`iteli na svetiite i ~lenovi na Bo`joto semejstvo,
20 za{to se utvrdivte na temelite
postaveni od apostolite i prorocite,
imaj}i Go kako kamen temelnik Samiot
Isus Hristos,
21 vrz Kogo celata zgrada, strojno
zglobena, prerasnuva vo svet hram na
Gospod;
22 vrz Kogo i vie }e se soyidate vo
`iveali{te Bo`jo preku Duhot.
16
Dejnosta na Pavle me|u nejudejcite
3
Zatoa sum jas, Pavle, zatvorenik na
Isus Hristos za vas neznabo{cite.
2 Bidej}i ja ~uvte raspredelbata na
blagodatta Bo`ja, koja mi e dadena za
vas,
3 odnosno deka preku otkrovenie Bog
mi ja soop{ti tajnata, kako {to i pogore vi napi{av nakratko.
4 ^itaj}i go toa, mo`ete da razberete
kako sum ja sfatil tajnata na Hrista,
5 koja, na sinovite ~ove~ki od porane{nite pokolenija ne im be{e objavena kako {to sega se otkri na Negovite
sveti apstoli i proroci preku Svetiot
Duh,
6 za da bidat i neznabo{cite sonaslednici, delovi na edno telo, i sou~esnici na vetuvaweto Bo`jo vo Hristos
Isus preku Evangelieto,
7 na koe mu stanav sluga spored darot
na blagodatta Bo`ja, dadena po dejstvo
na Negovata sila.
8 Mene, najmaliot od site svetii, taa
blagodat mi se dade - da im go propovedam na neznabo{cite neiska`livoto
bogatstvo Hristovo,
9 i da rasvetlam na site vo {to se sostoi raspredelbata na tajnata, kriena od
vekovi vo Boga, Koj sozdade s# preku
Isus Hristos,
ta mnogulikata mudrost Bo`ja da
im se objavi sega preku Crkvata na na~alstvata i vlastite nebesni,
11 spored predve~nata odluka, koja Toj
ja izvr{i vo Hristos Isus na{iot Gospod,
12 vo Kogo, preku verata vo Nego, imame sloboda da se dobli`uvame so doverba.
13 Poradi toa, ve molam, ne pa|ajte so
duhot pred moite maki zaradi vas, koi
se va{a slava.
10
Hristovata qubov
Zatoa gi preklonuvam kolenata
svoi pred Otecot na na{iot Gospod
Isus Hristos,
15 od Kogo se imenuva sekoj rod na
nebesata i na zemjata,
16 da vi dade, po bogatstvoto na
Svojata slava, sila da se utvrdite preku Negoviot Duh vo vnatre{niot ~ovek,
17 i preku verata Hristos da se vseli
vo srcata va{i,
18 ta vkoreneti i utvrdeni vo qubovta
da mo`ete da razbirate so site svetii
{to e {irina i dol`ina, {to e dlabo~ina i viso~ina,
19 i da ja osoznaete Hristovata qubov
{to go nadminuva sekoe znaewe, za da se
ispolnite so seta polnota Bo`ja.
20 A na Onoj Koj, spored silata {to
vo nas dejstvuva, mo`e da izvr{i izobilno s# {to }e pobarame ili pomislime,
21 Nemu neka e slava vo Crkvata preku Isus Hristos vo site rodovi i za site vekovi. Amin!
14
4
Edinstvoto na teloto
10
1 Kor 2,7-9
1 Ptr 1,12
11
1,4.11
12
2,18
Evr 4,16
13
Kol 1,24
14
1,17-18
16
Rim 7,22
17
Mudr 1,4
Jn 14,23
Rim 8,11
Kol 1,23
2,7
18
Kol 2,2
19
1 Kor 13
Gal 4,9
20
Rim 16,
25-27
Juda 1,
24-25
21
Rim 16,27
4,1
3,1
Kol 1,10
2
Gal 6,2
Kol 3,
12-13
3
1,10
2,13-16
Fil 1,27
Kol 1,20
Bra}a, jas, zatvorenik vo Gospod, ve 4-6
molam da se odnesuvate dostojno 5 Mojs 6,
4-5
spored zvaweto, za koe ste povikani,
Mt 23,8-10
2 so seta poniznost i krotost, so dol1 Kor 12,
gotrpelivost, podnesuvaj}i se eden so 4-6
drug so qubov,
4
3 trudej}i se da go zapazite edinstvo- Rim 12,3-6
1 Kor
to na Duhot preku vrskite na mirot.
10,17
4 Edno telo ste i eden Duh, kako {to Kol 1,5
ste i povikani kon edna nade` na va{eto zvawe.
254
POSLANIE DO EFESJANITE
5
1 Kor 1,13
8,6
7
Rim 12,3.6
1 Kor
12,11
8
Ps 67,18
Kol 2,15
9
Ps 67,18
Jn 3,13
11
1 Kor 12,
4-11.28
12
2,21
13
Kol 1,28
14
Rim 16,19
1 Kor 3,1-3
14.20
Evr 5,11-14
13,9
15
1,22
Kol 1,18
16
Kol 2,19
17-19
Rim 1,1832
18
2,12
Mk 3,5
Eden Gospod, edna vera i edno kr{tenie,
6 eden e Bog i Otec na site, Koj e nad
s#, i preku site, i vo site nas.
7 A na sekogo od nas blagodatta mu e
dadena spored merkata na darot
Hristov.
8 Zatoa e i re~eno: „Izdigaj}i se na
viso~ina, pleni plen i im dade darovi
na lu|eto.”
9 A {to ozna~uva „izdigaj}i se”, ako
ne toa deka Toj sleze pred toa vo najdolnite mesta na zemjata.
10 Slegnatiot e istiot, Koj se izdigna
povisoko od site nebesa, za da ispolni
s#.
11 I Toj postavi edni za apostoli,
drugi za proroci, treti za blagovestiteli, ~etvrti za pastiri i u~iteli,
12 za usovr{uvawe na svetiite vo deloto na slu`eweto, za izgraduvawe na
Hristovoto telo,
13 dodeka site ne go dostigneme edinstvoto na verata i poznanieto na Sinot
Bo`ji, do sostojba na sovr{en ~ovek, do
mera na vozrasta na Hristovata polnota,
14 ta da ne bideme ve}e mali deca {to
gi lula i zanesuva sekoj vetar na la`nite u~ewa, preku ~ove~kite zabludi,
vo lukavstvoto na izmama kon zabluda.
15 Tuku so qubov dr`ej}i se za vistinata vo sekoj pogled da rasteme vo Onoj,
Koj e glava, Hristos.
16 So Nego celoto telo e sostaveno i
sklopeno i svrzano preku site daruvani
vrski, pri dejstvoto na sekoj del, poradi silite negovi, narasnuva za da se
izgraduva vo qubov.
Nego ste bile pou~uvani - deka vistinata e vo Isus,
22 toga{ otfrlete go od sebe stariot
~ovek spored va{eto porane{no `iveewe, koj se raspa|a vo izmamlivite
`elbi,
23 za da se obnovite so duhot na svojot
um
24 i da se oble~ete vo noviot ~ovek,
sozdaden spored Boga vo vistinska
pravednost i svetost.
25 Poradi toa, otkako ja otrflivte
lagata, ka`uvajte si ja vistinata sekoj
na svojot bli`en, bidej}i sme delovi
eden na drug.
26 Gnevete se, no ne gre{ete: sonceto
da ne zajde nad gnevot va{;
27 I ne davajte mu mesto na |avolot.
28 Kradecot da ne krade ve}e, tuku
neka se trudi i podobro e da se trudi so
svoite sopstveni race da go pravi ona
{to e dobro, za da ima {to da mu dade
na onoj {to ima potreba.
29 Nikakov gnasen zbor da ne izleguva
od ustata va{a, tuku samo dobar, za nadgraduvawe kade {to treba, za da im dade
blagodat na onie {to slu{aat.
30 I ne oskrbuvajte Go Svetiot Duh
Bo`ji so Koj ste zape~ateni za denot na
otkupuvaweto.
31 Otstranete ja podaleku od vas sekoja ogor~enost, jarost, gnev, vikawe i
hulewe zaedno so sekoja druga zloba.
32 Bidete eden sprema drug dobri i
milosrdni, pro{tavaj}i si eden na
drug, kako {to i Bog vi prosti vo
Hrista.
Noviot `ivot vo Hristos
Ova, pak, go zboruvam i svedo~am vo
Gospod; da ne `iveete pove}e kako {to
`iveat i drugite neznabo{ci, po suetata na svojot um;
18 pomra~eni vo razumot, otu|eni od
Bo`jiot `ivot poradi nivnoto neznaewe i tvrdokornosta na nivnoto srce;
19 dojdeni do bes~uvstvo, tie se predadoa na razvrat i nenasitno vr{at sekakva ne~istota.
20 No vie ne Go poznavte taka Hrista,
21 ako navistina ste ~ule za Nego i vo
5
5
17
Da se `ivee vo svetlina
22
Kol 3,5.
9-10
23
Rim 12,2
24
Kol 3,10
25
Zah 8,16
Rim 12,5
1 Kor
12,12
Kol 3,8-9
26
Ps 4,4.8
Mt 5,22
Jk 1,19-20
28
1 Kor 4,12
1 Sol 4,11
29
5,4
Mt 15,11
Kol 3,8.16
4,6
Jk 3,10-12
30
1,13-14
Is 63,10
31
Kol 3,8
32
Mt 6,14
18,22-35
Kol 3,
12-13
5,1
Mt 5,48
1 Kor 11,1
2
2 Mojs
29,18
Ez 20,41
Rim 14,15
Gal 2,20
Fil 4,18
Evr 10,10
I taka, ugledajte se na Boga, kako
~eda vozqubeni,
2 i `ivejte vo qubov, kako {to i
Hristos ve vozqubi i za nas se predade 3-5
Kol 3,5.8
Sebesi kako prinos i `rtva na Boga za
4
prijaten miris.
3 A bludstvo i sekakva ne~istota ili, 4,29
Kol 3,15
pak, koristoqubivost voop{to da ne se
spomnuvaat me|u vas, kako {to im prilega na svetii,
4 nitu, pak, sramni i budalesti zborovi ili dvosmisleni prikazni, {to se
neprili~ni, tuku samo blagodarnost.
255
POSLANIE DO EFESJANITE
6
4,14
Rim 1,18
Kol 2,4.8
3,6
8
2,11.13
Lk 16,8
Jn 12,36
2 Kor 4,6
1 Ptr 2,9
9
Gal 5,22
10
Rim 12,2
13
Jn 3,20-21
14
Is 26,19
51,17
52,1
Rim 13,11
Evr 10,32
16
Amos 5,13
1 Kor
7,26.31
17
Rim 12,2
Kol 1,9
18
Izreki
23,31
19
Ps 32,2-3
Kol 1,3
3,16
20
Kol 3,17
21
1 Ptr 5,5
22
1 Mojs 3,16
Kol 3,18
1 Ptr 3,1
23
1,22-23
1 Kor 11,3
Za{to ova treba da go znaete: deka
nieden bludnik, ili ne~ist, ili koristoqubec - koj e idolopoklonik, nema
del vo carstvoto na Hristos i Bog.
6 Nikoj da ne se mami so prazni zborovi; za{to poradi niv doa|a gnevot Bo`ji vrz sinovite na nepokornosta;
7 zatoa, ne stanuvajte nivni sou~esnici.
8 Vie nekoga{ bevte temnina, a sega
ste svetlina vo Gospod: `ivejte kako
deca na svetlinata!
9 Za{to plodot na svetlinata se sostoi vo s# {to e dobro, pravedno i vistinito 10 odlu~ete se za ona {to Mu e milo
na Boga!
11 Ne u~estvuvajte vo besplodnite
dela na temninata, tuku izobli~uvajte
gi!
12 Za{to za ona {to go pravat skri{um, sramno e i da se zboruva.
13 A s# {to e izobli~eno, svetlinata
go pravi javno; bidej}i s# {to e javno,
svetlina e.
14 Zatoa e re~eno: „Stani ti {to spie{, voskresni od mrtvite, i Hristos }e
te osvetli!”
15 Pa taka, vnimavajte dobro kako `iveete! Ne kako bezumni, tuku kako mudri;
16 polzuvajte go vremeto, za{to dnite
se lukavi.
17 Zatoa nemojte da bidete nerazumni,
tuku raspoznajte {to e voljata Bo`ja!
18 I ne opivajte se so vino, vo nego
ima razvrat, no ispolnete se so Duh.
19 Razgovarajte me|u sebe so psalmi i
slavoslovija i duhovni pesni, peej}i i
vospevaj}i Go Gospoda vo srcata va{i;
20 blagodarej}i Mu sekoga{ za s# na
Boga i Otecot, vo imeto na na{iot Gospod Isus Hristos;
5
@eni i ma`i
pokoruvajte se eden na drug vo strahopo~it Bo`ji.
22 Vie, `enite, pokoruvajte im se na
ma`ite svoi, kako na Gospod,
23 za{to ma`ot e glava na `enata,
kako {to e i Hristos glava na Crkvata,
i Toj e Spasitel na teloto.
Pa, kako {to Crkvata Mu se pokoruva na Hristos, taka i `enite da im se
pokoruvaat na svoite ma`i vo s#.
25 Vie, ma`ite, sakajte gi `enite
svoi, kako {to Hristos ja zasaka Crkvata i se predade Sebe za nea,
26 za da ja osveti, o~istuvaj}i ja so
vodna bawa preku slovoto;
27 ta da ja pretstavi pred Sebe kako
slavna Crkva, koja nema oskvernuvawe,
ili porok, ili ne{to sli~no, tuku da
bide sveta i neporo~na.
28 I taka, ma`ite se dol`ni da gi
sakaat `enite svoi kako {to gi sakaat
svoite tela; za{to, koj ja saka `enata
svoja, toj se saka i samiot sebesi.
29 Za{to nikoj nikoga{ ne go namrazil teloto svoe, tuku go hrani i go
stopluva, kako i Gospod Crkvata,
30 bidej}i nie sme delovi na Negovoto
telo, od Negovoto telo i koskite
Negovi.
31 „Poradi toa, ~ovekot }e go ostavi
svojot tatko i majkata svoja, i }e se
pridru`i kon `enata svoja, ta obajcata
}e bidat edno telo.”
32 Ovaa tajna e golema. No jas vi
zboruvam za Hristos i za Crkvata.
33 I taka, sekoj od vas da si ja saka `enata svoja, kako {to se saka samiot sebe, a `enata da go po~ituva ma`ot svoj.
24
6
Deca i roditeli
25-26
Evr
10,10.14
13,12
25
Kol 3,19
1 Ptr 3,7
27
1,4
Pesna 4,7
2 Kor 11,2
Kol 1,22
30
Rim 12,5
1 Kor 6,15
12,27
31
1 Mojs 2,24
Mt 19,5
Mk 10,7-8
1 Kor 6,16
6,1
Kol 3,
20-21
2-3
2 Mojs
20,12
5 Mojs 5,16
Mt 15,4
4
5 Mojs
6,7.20-25
Izreki
19,18
Kol 3,21
5-6
Tit 2,9
1 Ptr 2,18
Vie, deca, bidete im poslu{ni na 5
roditelite svoi, vo imeto na Gos- Kol 3,
22-4,1
pod, za{to toa e pravedno.
2 „Po~ituvaj gi svojot tatko i svojata
majka!” - toa e prvata zapoved so vetuvawe,
3 „Za da ti bide dobro, i da `ivee{
dolgo na zemjata.”
4 I vie, tatkovcite, ne draznete gi decata svoi, tuku podignuvajte gi vo
vospitanieto i naukata na Gospod.
Slugi i gospodari
21
Vie, slugi, bidete poslu{ni kon va{ite zemni gospodari so strav i trepet, vo prostota na srceto, kako kon
Hristos,
6 ne rabotete samo za pred o~i, kako
onie {to sakaat da im se umilkuvaat na
5
256
POSLANIE DO EFESJANITE
8 lu|eto, tuku kako Hristovi slugi, izvr-
{uvaj}i ja voljata Bo`ja od srce,
7 dragovolno slu`ej}i, kako da Mu
9
5 Mojs slu`ite na Gospod, a ne na lu|e,
10,17
8 znaej}i deka sekoj, pa bilo toa rob
Kol 3,25
4,1 ili sloboden, }e dobie od Gospod spo10 red dobroto, {to go napravil.
9 A i vie, gospodarite, isto taka, odKol 1,11
nesuvajte
se kon niv i bidete umereni
11
Rim 13,12 vo strogosta svoja, znaej}i deka i nad
2 Kor 6,7 vas samite i nad niv ima na nebesata
10,4
1 Sol 5,8 Gospodar, vo Kogo nema licemernost!
2 Kor 5,10
12
2,2
14
Is 11,5
59,17
Mudr 5,18
1 Sol 5,8
Oru`jeto {to ni go dava Bog
Bra}a, zasiluvajte se vo Gospod i vo
silata na Negovata mo}!
11 Oble~ete se vo seto oru`je Bo`jo
za da se odr`ite protiv |avolskoto lukavstvo;
12 za{to na{ata borba ne e protiv krv
i telo, tuku protiv na~alstvata, protiv vlastite, protiv svetovnite upraviteli na temninata od ovoj vek, protiv
podnebesnite duhovi na zlobata.
13 Poradi toa primete go seto oru`je
Bo`jo, za da mo`ete da se branite vo
lo{ den, ta, otkako }e pobedite, da se
odr`ite.
14 I taka stojte, otkako }e se opa{ete
so vistinata i }e se oble~ete vo oklopot na pravednosta,
10
i nozete da vi bidat obueni vo podgotvenost za da blagovestite mir.
16 A nad s#, zemete go {titot na verata, so koj }e mo`ete da gi izgasnete
site v`e{teni streli na lukaviot;
17 zemete go i {lemot na spasenieto i
duhovniot me~, koj e slovoto Bo`jo!
18 So sekakva molitva i molba vo sekoja prigoda molete se vo duhot. Zatoa
bidete postojano budni so seta istrajnost i molitva za site svetii,
19 i za mene, ta, koga }e ja otvoram ustata da mi se dade slobodno da ja soop{tuvam tajnata na Evangelieto,
20 poradi koe sum pratenik vo okovi,
za da go propovedam smelo, kako {to mi
prilega.
15
Posledni pozdravi
15
Is 40,3.9
52,7
Rim 10,15
17
Is 11,4
49,2
59,17
Os 6,5
Evr 4,12
Otkr 1,16
18
Mt 26,41
Lk 18,1
1 Kor
14,15-16
Kol 4,2-4
1 Sol 5,17
19
Lk 21,15
Dela 4,29
28,31
Rim 15,30
Kol 4,3
2 Sol 3,1
A za da znaete i vie, kako sum i {to
20
rabotam, za s# }e ve izvesti Tihik, voz- 2 Kor 5,20
qubeniot brat i veren slu`itel vo
21-22
Gospod.
22 Nego go prativ kaj vas za da dozna- Dela 20,4
Kol 4,7-8
ete kako sme, i za da gi ohrabri srcata 2 Tim 4,12
va{i.
23-24
23 Mir na bra}ata i qubov so vera od 1 Ptr 1,8
Boga Otecot i od Gospod Isus Hristos.
24 Blagodat so site {to Go sakaat na{iot Gospod Isus Hristos - vo neraspadlivost. Amin.
21
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO FILIPJANITE
Voved
Prviot evropski grad, vo koj apostol Pavle go propovedal Evangelieto e
Filipi, koj se nao|al vo rimskata provincija Makedonija, na severoistok od
Grcija. Pavle tamu osnoval crkva za vreme na negovoto vtoro misionersko
patuvawe (vidi Dela 16,12–40). Nekolku godini podocna, dodeka se nao|al vo
zatvor (spored edni vo Efes, a spored drugi vo Kesarija ili vo Rim; vidi Fil.
1,7), apostolot napi{al pismo do Filipjanite, prosledeno so osobeno srde~en
ton. Toj saka da im se zablagodari za podarocite {to se potrudile da
pristignat do Pavle preku Epafrodit, koga toj samiot se nao|al vo nevolja.
Toj isto taka saka da gi ohrabri da Mu ostanat verni na Hristos i da ne
dozvolat da bidat zavedeni od la`nite nauki {to se vovlekuvale vo nivnata
zaednica.
Na po~etokot (1,1–11), Pavle ja izrazuva radosta i blagodarnosta {to ja
~uvstvuva koga pomisluva na hristijanite vo Filipi. Potoa gi izvestuva za
negovata sostojba. Soo~en so neizvesna idnina, otvoreno ja iska`uva svojata
celosna sigurnost, {to ja dobiva od zaedni{tvoto so Gospod Isus Hristos
(1,12–26). Toj gi ohrabruva Filipjanite da ostanat cvrsti vo verata,
izdr`uvaj}i go ispitot na poniznosta vo duhot na slu`eweto {to doa|a od
Isus Hristos (1,27–2,18). So nade` za povtorno viduvawe, Pavle gi ispra}a kaj
Filipjanite Epafrodit i Timotej, negoviot pridru`nik, koi }e ja
odr`uvaat vrskata me|u apostolot i Filipjanite (2,19–30).
Potoa Pavle gi stava pod prismotra energi~no negovite privrzanici
nasproti nevernite li~nosti na vistinitoto Evangelie. Toj gi povikuva
Filipjanite da se ugledaat na negoviot na~in na odnesuvawe, pribli`uvaj}i se
smelo kon po~etokot na noviot `ivot vo hristijanstvoto i da stanat
podobni na Isus Hristos (3). Pismoto zavr{uva so pottik, zablagodaruvawe i
pozdravi (4).
Ova pismo se narekuva „Pismo na radosta”, za{to takov duh go protkajuva
poslanieto od po~etok do kraj. Ovaa radost e povrzana so verata vo Hristos,
~ie delo se proslavuva vo himnata, odnosno slavoslovot vo 2,6–11.
1,1
Pozdrav
Pavle i Timotej, slugi na Isus
Hristos, do site svetii vo Hristos
Isus, {to se vo Filipi, so episkopite
i |akonite:
2 blagodat i mir vam od Boga, Otecot
na{
i od Gospod Isus Hristos!
2
Rim 1,7
Gal 1,3 Izrazuvawe blagodarnost i molitva
3 Mu blagodaram na mojot Bog seko3-4
Rim 1,8-10 ga{, koga si spomnuvam za vas,
1 Kor 1,4
4 - vo sekoja moja molitva se molam so
Efes 1,
16-17 radost za site vas 5 zaradi va{eto u~estvo vo EvangeliKol 4,2
1 Sol 1,2
eto od prviot den, pa s# dosega,
Dela 16,1
Rim 1,1
2 Kor 1,1
Gal 1,10
Kol 1,1
2 Sol 1,1
Jk 1,1
3 Ptr 1,1
1
uveren vo toa deka Onoj, Koj go zapo~na vo vas dobroto delo, }e go dovr{i
s# do Denot na Isus Hristos.
7 I pravo e da go mislam toa za site
vas, za{to sekoga{ ve nosam vo srce - i
koga sum vo okovi, i koga go branam i
utvrduvam Evangelieto, bidej}i site
vie ste moi sou~esnici vo blagodatta.
8 Bog mi e svedok kolku mnogu kopneam po site vas so milosrdnosta na Isus
Hristos.
9 I se molam va{ata qubov s# pove}e
i pove}e da izobiluva preku poznanieto i razbiraweto na s#,
6
4
3,1
4,1.4.10
5
1,27-30
4,3.14-18
Rim 15,
26-27
6
1,10
2,13.16
Jn 4,34
6,28-29
1 Kor 1,8
1 Sol 4,15
7
Dela 21,33
Rim 1,5
258
POSLANIE DO FILIPJANITE
8
za da mo`ete da go raspoznavate najdobroto, ta da bidete ~isti i besprekorni vo denot na Hristos,
9
11 polni so plodot na pravednosta, koj
Kol 1,9-10
e preku Isus Hristos, za slava i po10 falba na Boga.
10
Rim 1,9
2 Kor 1,23
1 Kor 1,8
Efes 1,4
1 Sol 3,13
5,21.23
Evr 5,14
11
Jn 15,8
Efes
1,6.12.14
Evr 12,11
Jk 3,18
12
Lk 21,13
Dela 8,1.4
13
Dela 28,30
Efes 3,1
4,1
2 Tim 2,9
Fil 1,9
15
Dela 28,31
1 Sol 2,2
19
Jov 13,16
Mk 13,11
Dela 16.7
Rim 15,30
2 Kor 1,11
20
1 Kor 6,
12-20
1 Ptr 4,16
21
Rim 8,
10-11
Gal 2,20
Kol 3,3-4
22
Jn 15,1-8.16
Rim 1,13
23
2 Kor 5,6-9
Zarobeni{tvoto na Pavle
i uspehot na Evangelieto
Sakam, bra}a, da znaete deka tie
raboti, {to mi se slu~ija, pridonesoa
za pogolem uspeh na Evangelieto,
13 taka {to vo celata pretorija i me|u site drugi stana poznato deka sum vo
okovi za Hrista;
14 i deka pove}eto od bra}ata vo Gospod, pottiknati od moite okovi, se osmelija, bez strav da go propovedaat slovoto Bo`jo.
15 Nekoi, navistina, od zavist i `elbi za kavga, a drugi od dobra volja Go
propovedaa Hristos:
16 edni Go propovedaat Hrista od
`elba da se prepiraat, neiskreno, mislej}i deka ja nagolemuvaat te`inata na
moite okovi.
17 A drugite, pak, propovedaat od qubov, znaej}i deka jas sum postaven da go
branam Evangelieto.
18 No, {to od toa? Kako i da e, bilo
dvoli~no ili iskreno, Hristos se propoveda; zatoa se raduvam i }e se raduvam.
19 Za{to znam deka toa }e mi poslu`i
za spasenie so va{ata molitva i preku
dejstvoto na Duhot na Isus Hristos,
20 kako {to o~ekuvam so netrpenie i
se nadevam deka vo ni{to nema da se
posramam, no so seta moja hrabrost, kako sekoga{, taka i sega, }e se vozveli~i
Hristos vo moeto telo - bilo so `ivot,
bilo so smrt.
21 Za mene, „da se `ivee” zna~i Hristos, a „da se umre” - pridobivka.
22 Ako, pak, `iveeweto moe vo telo
mi pridonesuva plod na deloto, toga{
{to da odberam ne znam.
23 Izma~uvan sum i od ednoto, i od
drugoto: sakam da zaminam i da bidam
so Hrista, bidej}i toa e mnogu podobro;
24 no da ostanam vo teloto e popotrebno za vas.
12
Uveren vo toa, znam deka }e osta- 25
1,3
nam i }e prebivam so site vas za va{ 21 Sol
Tim 4,15
napredok i radost na verata,
26 ta pofalbata va{a vo Hristos Isus 26
1 Kor
da se umno`uva preku mene, koga pov- 15,31
2 Kor 1,14
torno }e dojdam kaj vas.
25
Postojanost vo bitkata
@ivejte samo dostojno za Hristovoto Evangelie, ta, ako dojdam i ve vidam,
ili pak vo otsustvo slu{nam za vas deka stoite vo eden duh, borej}i se ednodu{no za verata na Evangelieto,
28 i vo ni{to ne se pla{ite od protivnicite; toa e znak za nivnata pogibel, a za va{eto spasenie, i toa e od Boga.
29 Za{to vam vi se dade dar poradi
Hristos ne samo da veruvate vo Nego,
tuku i da stradate za Nego,
30 borej}i se so istata borba, kakva
{to vidovte vo mene i sega slu{ate za
mene.
27
2
Edinstvo vo poniznosta
I taka, ako vo Hristos ima nekakva
uteha, ako ima nekakov pottik od
qubovta, ako ima nekakvo zaedni{tvo
so Duhot, ako ima nekoe milosrdie i
sostradanie,
2 ispolnete ja mojata radost: bidete
so edna misla, bidej}i imate edna i
ista qubov, i bidete ednodu{ni i ednomisleni;
3 ne pravete ni{to od ~estoqubie ili
za prazna slava, no od poniznost smetajte se eden drug za pogoren od sebesi!
4 Ne gri`ete se sekoj samo za sebe, tuku i za drugite!
5 Bidej}i vie treba da gi imate istite misli, {to gi ima Isus Hristos,
6 Koj, iako be{e vo Bo`ji lik, ne smeta{e deka treba da go iskoristi toa
{to e ednakov so Boga;
7 no Sam Sebe se ponizi, zemaj}i lik
na sluga se izedna~i so lu|eto i po izgled se poka`a kako ~ovek;
8 Sam Sebe se ponizi, poslu{en s# do
samata smrt, smrt na krst.
9 Pa zatoa i Bog Go prevozvi{i i Mu
dade ime {to e nad sekoe ime,
27
4,3
Gal 5,1
Efes 4,1-4
Kol 1,10
1 Sol 2,12
3,8
28
2 Sol 1,
4-10
29
Mt 5,10-12
Dela 5,41
2 Sol 1,5
1 Ptr 1,6-7
30
2 Kor
11,24-12,10
2,1
2 Kor
13,13
Kol 3,12
2
Rim 15,5
1 Kor 1,
10-16
3
Rim 12,10
Gal 5,26
4
2,21
1 Kor
10,24.33
13,5
5
Jn 13,15
Rim 15,5
1 Jn 2,6
6
Jn 1,1-2
17,5
Kol 1,15
Evr 1,3
7
Mt 20,28
Jn 1,14
Rim 8,3
2 Kor 8,9
1 Tim 2,5
Evr 2,14.17
259
POSLANIE DO FILIPJANITE
8
Mt 26,39
Jn 4,34
6,38
10,17
Rim 5,19
Evr 2,9
5,8
12,2
ta vo imeto na Isus da se pokloni
sekoe koleno na s# {to e nebesno, zemno
i podzemno,
11 i sekoj jazik da ispoveda deka Isus
Hristos e Gospod, za slava na Bog
Otecot.
10
9
Mt 23,12
Jn 12,32
Efes 1,
20-23
Evr 1,3-4
10-11
Is 45,23
Rim 14,11
Efes 3,14
4,10
Kol 1,
18-20
11
Dela 2,36
Rim 1,4
10,9
12
Ps 2,11-12
1 Kor 2,3
2 Kor 7,15
13
1 Kor 12,6
15,10
2 Kor 3,5
Efes 2,10
1 Sol 2,13
Evr 13,21
14
4 Mojs
14,2.9
1 Kor
10,10
1 Ptr 4,9
Zada~a na hristijanite
Zatoa, vozqubeni moi, kako {to sekoga{ me slu{avte, ne samo vo moe prisustvo, tuku mnogu pove}e sega, koga sum
otsuten, so strav i trepet gradete go
svoeto spasenie,
13 za{to Bog e Onoj Koj vo vas pravi
da sakate i da dejstvuvate spored Negovata dobra volja.
14 Pravete s# bez mrmorewe i dvoumewe,
15 za da bidete pravi i ~isti, neporo~ni ~eda Bo`ji, sred izopa~eno i
razvratno pokolenie, vo koe svetite
kako svetila vo svetot,
16 dr`ej}i se za slovoto na `ivotot,
za moja gordost vo denot Hristov, deka
ne tr~av naprazno i ne se trudev naprazno.
17 No, iako se izlevam kako `rtva leanica i za slu`ba na va{ata vera, se
raduvam sam i se raduvam so site vas.
18 Taka isto raduvajte se i vie i zaraduvajte me!
12
Misiite na Timotej i Epafrodit
19
A se nadevam vo Gospoda Isusa deka
15 naskoro kaj vas }e go pratam Timotej, ta
1,10
5 Mojs 32,5
Dan 12,3
Mt 5,14
10,16
12,39
Dela 2,40
i jas, otkako }e razberam kako ste, da se
ute{am so duhot.
20 Vsu{nost, nemam nitu eden istomislenik, koj tolku iskreno bi se gri`el za vas.
21 Za{to site si go baraat svoeto, a ne
16
1,6
ona
na Isus Hristos;
Is 49,4
22 a negovata opitnost e poznata; toj,
65,23
Dela 20,24
kako sin na tatko, sluguva{e zaedno so
1 Kor 1,8
Gal 2,2 mene pri blagovestuvaweto.
4,11
23 Nego, pak, se nadevam deka }e go is1 Sol
2,1.19 pratam vedna{, {tom }e doznaam {to
3,5
}e stane so mene;
24 a se nadevam vo Gospoda deka i sam
skoro }e dojdam kaj vas.
25 Smetam deka e potrebno kaj vas da
go ispratam bratot Epafrodit, moj
sotrudnik i soborec vo vojuvaweto, a
va{ pratenik i pomaga~ vo potrebite
moi,
26 bidej}i toj kopnee{e da ve vidi site vas i mnogu `ale{e {to ste ~ule deka bil bolen.
27 Za{to toj boleduva{e duri do umirawe; no Bog go pomiluva, i ne samo nego, tuku i mene, za da ne mi se natovari
edna `alost vrz druga.
28 Poradi toa go isprativ poskoro,
ta, {tom }e go vidite pak, da se izraduvate, a jas da bidam pomalku na`alen.
29 Primete go, pak, vo Gospoda so sekakva radost, i takvi po~ituvajte,
30 bidej}i za Hristovoto delo toj be{e skoro na umirawe, ne `alej}i go
svojot `ivot za da go dopolni nedostigot na va{ata slu`ba kon mene.
3
Vistinskiot na~in da se bide
praveden vo o~ite na Boga
No, bra}a moi, raduvajte se vo Gospoda! Za{to mene ne mi e zdodevno
da vi pi{uvam isti ne{ta, a za vas toa
zna~i bezbednost.
2 ^uvajte se od ku~iwata, ~uvajte se
od lo{ite rabotnici, ~uvajte se od
la`no obrezuvawe,
3 za{to vistinskoto obrezuvawe sme
nie, koi so Duhot Mu slu`ime na Boga
i se gordeeme so Hristos Isus, i ne se
nadevame na teloto,
4 iako jas mo`am da se nadevam i na
teloto. Ako nekoj drug misli deka
mo`e da se nadeva na teloto, toga{ u{te pove}e mo`am da se nadevam jas,
5 koj sum obrezan vo osmiot den, od rodot Izrailev, od Venijaminovoto koleno, Evrein od Evreite, po zakonot farisej,
6 po revnost - gonitel na Bo`jata
Crkva, spored pravdata na Zakonot besprekoren.
7 No toa {to be{e za mene pridobivka, poradi Hristos go smetav za zaguba.
8 Zatoa, smetam deka i s# drugo e zaguba sprema preva`noto poznanie na
Hristos Isus, mojot Gospod, poradi
Kogo se odrekov od s#, i s# smetam za
otpad, samo za da Go pridobijam Hristos,
17
3,3
Rim 12,1
15,16
2 Tim 4,6
18
3,1
4,4
19
Dela 16,1
20
1,15-17
21
2,4
2 Tim 4,10
22
1,1.5
24
1,25
Rim 14,14
25
4,18
29
1 Kor
16,16
1 Tim 5,17
30
Dela 20,24
2 Kor 8,14
Kol 1,24
3,1
1,5
2,18
4,4
2 Kor
13,11
1 Sol 5,16
2
Ps 21,16
2 Kor
11,13
Gal 5,12
3
5 Mojs
10,16
Er 4,4
Rim 1,9
2,29
Gal 6,14-15
Kol 2,11
4
Rim 7,5
2 Kor
11,18
260
POSLANIE DO FILIPJANITE
5
i da se najdam vo Nego, ne so svojata
pravednost steknata od Zakonot, tuku
so pridobivkata preku verata vo
Hrista, odnosno so pravednosta od Boga
preku verata;
10 za da Go poznaam Nego, i silata na
Negovoto voskresenie, i u~estvoto vo
Negovite stradawa, gri`ej}i se mojata
6 smrt da bide sli~na so Negovata,
11 ta nekako da go dostignam voskreseDela 8,3
22,4
nieto
na mrtvite.
26,9-11
9
1 Mojs
17,12
3 Mojs 12,3
Mt 3,7
Lk 1,59
2,21
Dela 23,6
26,5
2 Kor
11,22
1 Kor 15,9
Gal 1,13
1 Tim 1,
13-14
7
Mt
13,44.46
8
Os 2,21
Jn 10,14
17,3
Efes 3,19
4,13
9
Mt 5,20
Rim 3,
21-22
10,3
Gal 2,16
3,21-22
10
Jn 11,24-26
1 Kor 6,14
Gal 6,17
11
Dela 4,2
Otkr 20,
5-6
12
Mt 5,48
Dela 9,5-6
1 Kor 8,3
Gal 4,9
Kol 1,28
1 Tim 6,12
1 Jn 4,10
13
Lk 9,62
14
2,16
1 Kor 9,24
15
Mt 5,48
1 Kor 2,6
16
Gal 6,16
Tr~awe kon celta
Velam taka ne zatoa {to ve}e
dostignav, ili deka ve}e postignav
sovr{enstvo, tuku se stremam da go dostignam ona so koe Hristos me dostigna
mene.
13 Bra}a, jas ne mislam deka sum go
dostignal toa; no edno pravam: go zaboravam ona {to e zad mene, a se stremam
kon ona {to e pred mene,
14 tr~am kon celta - kon nagradata na
gornoto prizvanie od Boga vo Isus
Hristos.
15 Nie, koi sme, pak, sovr{eni, mislime taka; ako, pak ne{to inaku mislite, Bog i toa }e vi go otkrie.
16 No, samo da go dr`ime ona do koe
dostignavme, da bideme ednomisleni i
po istoto pravilo da prodol`ime.
17 Sledete go mojot primer, bra}a, i
gledajte gi onie {to `iveat spored
obrazecot {to go imate vo vas.
18 Za{to mnozina, za koi ~esto sum vi
zboruval, a sega duri i so solzi govoram, postapuvaat kako neprijateli na
krstot Hristov;
19 nivniot kraj e pogibel, nivniot bog
- stomakot, a slavata - vo nivniot sram;
tie mislat za zemnite raboti.
20 A na{eto `itelstvo e na nebesata,
od kade {to Go o~ekuvame i Spasitelot, na{iot Gospod Isus Hristos.
21 Toj }e go preobrazi na{eto ponizeno telo da stane podobno na Negovoto
slavno telo, so silata preku koja Toj
mo`e da pot~inuva pod Sebe s#.
12
Preporaki: sloga, radost, mir
I taka, bra}a moi vozqubeni i mnogu po`elni, radost moja i venec,
stojte cvrsto vo Gospod, vozqubeni!
4
Ja molam Evodija, ja molam i Sintihija da bidat ednomisleni vo Gospoda;
3 a te molam i tebe, iskren sotrudni~e, pomagaj im na onie {to se gri`ea
vo Evangelieto zaedno so mene i so
Kliment i so drugite moi sotrudnici,
~ii imiwa se vo Knigata na `ivotot.
4 Raduvajte se sekoga{ vo Gospoda, i
pak }e re~am: raduvajte se!
5 Krotosta va{a neka im bide poznata
na site lu|e! Gospod e blizu!
6 Za ni{to ne gri`ete se, tuku vo s#
preku molitva i molba so blagodarnost
iznesuvajte gi pred Boga svoite barawa,
7 i mirot Bo`ji, {to nadvi{uva sekoj
um, }e gi zapazi va{ite srca i va{ite
misli vo Isus Hristos.
8 Ponatamu, bra}a moi, na ona {to e
vistinsko, {to e ~esno, {to e pravedno,
{to e ~isto, {to e qubezno, {to e dostojno za slava, na ona {to e dobrodetel,
{to e za pofalba, samo na toa mislete!
9 I ona {to go nau~ivte, primivte,
~uvte i vidovte vo mene, toa pravete go,
- i Bog na mirot }e bide so vas!
17
Pavle im zablagodaruva
na Filipjanite
za nivnite podaroci
10 Jas se zaraduvav neobi~no mnogu vo
Gospoda, za{to najposle rascvetavte vo
va{ata gri`a za mene; vie i porano se
gri`evte za mene, no nemavte zgodna
prigoda.
11 Ova go velam ne poradi skudnost od
ne{to, bidej}i se nau~iv da se zadovoluvam so ona {to go imam.
12 Znam da `iveam i vo skudnost, znam
da `iveam i vo izobilstvo; nau~en sum
na s# i se{to, i sit da bidam, i glad da
trpam, i vo izobilie da sum i vo nema{tija.
13 S# mo`am preku Isus Hristos, Koj
me krepi.
14 No, dobro napravivte {to zedovte
u~estvo vo mojata skrb.
15 A znaete i vie, Filipjani, deka vo
po~etokot na propovedaweto na Evangelieto, koga otpatuvav od Makedonija,
nema{e nitu edna crkva ne{to da mi
dade ili ne{to da primam osven od vas;
16 za{to i vo Solun, edna{, i po vtorpat mi prativte nu`ni raboti.
4,1
2
1 Kor 4,16
11,1
1 Sol 1,7
1 Ptr 5,3
18
1 Kor 1,
17-18.23
Gal 5,11
19
Mt 6,19
Jn 3,12
Rim 16,18
Kol 3,2
20
1 Kor 1,7
Efes 2,6.19
Kol 3,1-4
Tit 2,13
Evr 12,22
13,14
21
Rim 8,29
1 Kor
15,27.
43-49.53
Efes 1,19
3,7
Kol 3,4
Evr 2,8
1 Sol 2,
19-20
2
2,2
3
1,30
2,25
Ps 68,28
Dan 12,1
Lk 10,20
Dela 3,5
2 Kor 8,23
4
3,1
6
Mt 6,25-34
1 Ptr 5,7
7
Is 26,3
Jn 14,27
Kol 3,15
8
Rim 12,2.17
1 Sol 4,12
10
2,25-30
11
1 Tim 6,6
Evr 13,5
261
POSLANIE DO FILIPJANITE
13
Ova go velam ne deka sakam da mi
davate, tuku go baram plodot koj se umno`uva vo va{a polza.
18 Dobiv s# i imam vo izobilie, se
15 prenapolniv so blaga, koga go primiv
Dela 16,
12-14 od vas isprateniot dar preku Epafro2 Kor 11,9 dit, koj e miris sladok, `rtva prijatna,
16 blagougodna na Boga.
19 Mojot Bog, po Svoeto bogatstvo, neDela 17,1-9
17 ka ja ispolni sekoja va{a potreba, za
Mt 3,8 slava preku Hristos Isus.
2 Kor 12,
9-10
Kol 1,11
2 Tim 4,17
1 Kor 9,11
17
A na Boga, na{iot Otec, slava vo 20
Rim 16,27
ve~ni vekovi. Amin!
20
Posledni pozdravi
21
Dela 9,13
Rim 1,7
Pozdravete go sekoj svetija vo
Hristos Isus! Ve pozdravuvaat bra}ata 22
1,13
{to se so mene.
22 Ve pozdravuvaat site svetii, a oso- 23
Gal 6,18
beno onie {to se od Cezareviot dom.
Fil 1,25
23 Blagodatta na na{iot Gospod Isus
Hristos neka bide so site vas. Amin!
21
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO KOLOSJANITE
Voved
Najverojatno Pavle nikoga{ ne go posetil Kolosi, gradot vo mala Azija
(dene{na Turcija), na okolu 200 km isto~no od Efes. Prviot koj tamu go donel
Evangelieto bil Epafras (Kol. 1,7; 4,12), eden od pridru`nicite na apostolot, koj samiot bil od Kolosi.
Dodeka Pavle se nao|al vo zatvor (4,3;10;18), verojatno vo Rim, Epafras
do{ol da go izvesti deka Kolosjanite padnale pod vlijanie na propagatorite
na edno novo u~ewe. Spored niv, za da se spoznae Bog i da se bide spasen, potrebno e da se obo`uvaat duhovnite sili, da se izvr{uvaat odredeni obredi (kako
na pr. obrezanieto) i da se zapazuvaat strogite pravila koi se odnesuvaat na
jadeweto, pieweto i sl. Izvesten za ovaa voznemiruva~ka situacija, apostolot vedna{ im pi{uva na Kolosjanite deka e sosema dovolno samo da si spomnat deka spasenieto ni e veteno od Boga vo Isus Hristos. Toj verojatno im go
dostavil ova poslanie so posredstvo na Tihik i Onisim (4,7–9).
Po pozdravot i molitvata za blagodarnost kon Boga (1,1–14), prviot del ja
pravi o~igledna Hristovata nadmo}nost: Toj e pogolem od site duhovni sili,
Toj e edinstveniot poglavar na crkvata (1,15–2,3). Vedna{ potoa, apostolot
go svrtuva vnimanieto na Kolosjanite kon isku{enijata vo koi mo`at da
zapadnat (2,4–25).
Posledniot del gi prika`uva prakti~nite sogleduvawa za noviot `ivot
{to pretstoi vo zaedni{tvo so Hristos, vo samata hristijanska zaednica, vo
semejstvoto i vo op{testvoto (3,1–4,6). Zaklu~okot donesuva niza li~ni poraki i pozdravi napi{ani svoera~no od apostolot (4,7–18).
La`nite u~ewa mo`at da ja promenat formata i sodr`inata od edna epoha
vo druga. No tie imaat sekoga{ ne{to op{to: tie nastojuvaat da gi
ottrgnat hristijanite od verata vo Hristos. Tokmu zatoa sodr`inata na
Poslanieto do Kolosjanite e sekoga{ sovremena. Taa ja istaknuva
nadmo}nosta na Hristos, Koj osloboduva od sekakvo duhovno ropstvo.
1,1-2
Pozdrav
Pavle, po voljata Bo`ja apostol na
Isus Hristos, i bratot Timotej,
2 do svetiite i vernite bra}a vo Isus
2 Hristos {to se vo Kolosi: blagodat
Dela 9,13 vam i mir od Boga na{iot Otec i GosRim 1,7
pod Hristos!
Dela 16,1
Rim 1,1
1 Kor 1,1-2
Efes 1,1-2
3
1
Blagodarnost za Evangelieto
3 Mu blagodarime na Boga i Otecot
na na{iot Gospod Isus Hristos, sekoga{ koga se molime za vas,
4 bidej}i slu{navme za va{ata vera
vo Hristos Isus i za qubovta va{a, ko5 ja ja imate kon site svetii,
1 Kor
5 poradi nade`ta koja se ~uva za vas
13,13
Efes 1,13 na nebesata, za koja porano ste slu{na1,12
Rim 1,8-9
Efes 1,
15-16
5,4.20
1 Sol 1,2
Fil 1,4-5
le od slovoto na vistinata - Evangelieto,
6 koe e vo vas, kako i vo celiot svet, i
prinesuva plod i raste, kako i me|u vas
od onoj den koga ja ~uvte i poznavte
Bo`jata blagodat vo vistinata;
7 kako {to i nau~ivte od Epafras,
na{iot vozquben sorabotnik, koj e
veren slu`itel Hristov zaradi vas,
8 i koj n# izvesti za va{ata qubov vo
Duhot.
Molitva za Crkvata
9 Zatoa i nie, od onoj den koga go ~uvme toa, neprestano se molime i sakame
6
Mt 28,
19-20
Mk 4,8
13,10
Dela 14,3
20,24.32
1 Tim 3,16
7
4,12
Fil 1,23
8
1 Kor 13,1
9
3,10
Lk 12,47
Efes 1,
15-17
Fil 1,9
263
POSLANIE DO KOLOSJANITE
10 da se ispolnite so poznanie na Negova-
ta volja vo sekoja mudrost i duhovno
razbirawe,
10 ta da postapuvate dostojno za Boga,
11 ugoduvaj}i Mu vo s#, prinesuvaj}i plod
Efes 1,19 vo sekoe dobro delo i da rastete vo poz3,16
6,10 nanieto na Boga,
11 ukrepuvaj}i se so sekakva sila pre12
5 Mojs ku Negovata slavna mo} za sekakva tr33,3-4 pelivost i velikodu{nost so radost,
Is.N. 14,
12 blagodarej}i Mu na Boga i Otecot,
1-5
Mudr 5,5
Koj n# napravi sposobni da u~estvuvame
Dela 20,32
26,18 vo nasledstvoto na svetiite vo svetliRim 1,7
Efes 1, nata,
13 n# izbavi od vlasta na temninata i
11-13
1 Ptr 1,4
n#
vovede vo carstvoto na Svojot vozqu2,9
ben Sin,
13
14 vo Kogo imame otkup preku krvta
2 Mojs
14,30 Negova i prostuvawe na grevovite.
Efes 2,10
4,1
Fil 1,27
1 Sol 2,12
Mt 3,17
Lk 22,53
Jn 8,12
Dela 26,
17-18
Efes 1,6
2,2
5,8
14
Rim 3,24
Efes 1,7
15
1,18
1 Mojs 1,26
Izreki
8,22-36
Mudr 7,26
Sir 1,4-9
Jn 1,1-18
2 Kor 4,4
Fil 2,6-11
1 Tim 3,16
Evr 1,3
Otkr 3,14
16
2,8.10
Jn 1,3
Rim 8,
38-39
1 Kor 8,6
Efes 1,21
3,10
6,12
17
Izreki
8,22-31
Jn 1,1
3,31
8,58
Li~nosta i Hristovoto delo
15 Toj e slika na nevidliviot Bog,
prvoroden pred sekoe sozdanie;
16 bidej}i preku Nego e sozdadeno s#
{to e na nebesata i {to e na zemjata,
vidlivo i nevidlivo; bilo prestoli,
bilo gospodstva, bilo na~alstva, bilo
vlasti - s# e preku Nego i za Nego sozdadeno.
17 Toj e pred s#, i s# vo Nego stoi.
18 I Toj e glava na teloto, odnosno na
Crkvata. Toj e po~etok, prvoroden od
mrtvite, za da ima prvenstvo vo s#.
19 Bidej}i vo Nego blagovoli Otecot
da ja naseli seta polnota,
20 i preku Nego da izmiri s# so Sebe,
ili zemno, ili nebesno, tvorej}i mir so
krvta na Negoviot krst.
21 I vas, koi nekoga{ bevte otu|eni
od Boga, i neprijateli poradi pomislite kon lo{i dela,
22 sega ve primiri vo teloto na Negovoto telo, preku Negovata smrt, za da
ve pretstavi pred Sebe sveti, neporo~ni i bez vina,
23 samo ako ostanete vo verata tvrdi i
nepokoleblivi, i bidete neotklonlivi
od nade`ta na Evangelieto {to go ~uvte, koe e propovedano na sekoe podnebesno sozdanie, i Komu {to jas, Pavle,
mu stanav sluga.
Pavlovata dejnost
kako sluga na Crkvata
24 Sega se raduvam vo svoite stradawa
za vas i go popolnuvam nedostigot od
Hristovite maki vo moeto telo za teloto Negovo, koe e Crkvata.
25 Nejze $ stanav slu`itel po Bo`ja
naredba {to mi e nalo`ena mene za vas,
za da go ispolnam slovoto Bo`jo,
26 tajnata, skriena od vekovi i rodovi,
a sega otkriena na Negovite svetii,
27 na koi Bog po`ela da im poka`e
kakvo bogatstvo na slava ima vo taa
tajna za neznabo{cite, odnosno deka
Hristos, nade`ta na slavata, e vo nas.
28 Nego nie go propovedame, vrazumuvaj}i gi site lu|e i u~ej}i gi so seta
mudrost, za da go pretstavuvame sekoj
~ovek sovr{en vo Hristos;
29 zatoa se trudam i se boram. Za{to
Negovata sila so golema mo} dejstvuva
vo mene.
Sakam da znaete vo kakva golema
borba sum zaradi vas i zaradi onie
{to se vo Laodikija i vo Jerapol, i
poradi site, koi ne me vidoa li~no.
2 Neka se ohrabrat srcata nivni ta,
soedineti vo qubov vo sekoe bogatstvo,
so potpolno razbirawe, da ja poznaat
tajnata na Boga i Otecot i na Hristos,
3 vo Kogo se skrieni site sokrovi{ta
na mudrosta i znaeweto.
4 A ova vi go velam za da ne ve izmami
nekoj so lukavi zborovi;
5 za{to, makar i da sum otsuten so
teloto, so duhot sum pri vas, raduvaj}i
se i gledaj}i go va{iot red i cvrstinata na va{ata vera vo Hrista.
2
18
Dela 26,23
Rim 8,29
1 Kor
12,12-27
15,20
Efes 1,
22-23
5,23
Evr 1,6
Otkr 1,5
3,14
19
2,9
Efes 1,23
20
1,16-17
Efes 1,7.10
2,13.16
21
Rim 5,10
Efes 2,12
4,18
22
1,28
Jn 1,14
Rim 7,4
2 Kor 11,2
Efes 1,4
2,14-16
5,27
23
1,5-6
Mk 16,15
1 Kor 5,5-8
Evr 3,14
24
2,1
Dela 9,16
2 Kor 4,
10-12
11,23
2 Tim 2,10
25
Is 42,1-4
Mk 13,9-10
Dela 20,24
Efes 3,2
26
Ispolnetost so `ivotot
Rim 16,
25-26
vo Hristos
Efes
6 Poradi toa, kako {to Go primivte 3,3.5.9
Gospod Isus Hristos, taka i odete po 27
Dela 13,47
Nego,
7 vkoreneti i utvrdeni vo Nego i Rim 5,2
8,19-21
ukrepeni vo verata, kako {to ste nau- Efes 1,18
~eni, izobiluvaj}i vo nea so blagodar- 28
nost.
1 Kor 2,6
8 Bra}a, pazete nekoj da ne ve zavede so Efes 4,13
filozofija i so prazna izmama {to se
potpira na ~ove~koto predanie, na stihiite na svetot, a ne po Hristos;
264
POSLANIE DO KOLOSJANITE
29
Efes 3,7
Fil 4,13
2,1
4,13-16
Otkr 1,11
3,14
2
Efes 3,
18-19
3
Is 45,3
Izreki
2,3-5
1 Kor
1,24.30
Efes 3,2
4
2,8
Rim 16,18
Efes 5,6
5
1 Kor 5,3
1 Ptr 5,9
6
1 Kor
11,23
15,1-3
Efes 4,
20-21
7
Efes 2,
20-22
3,17
Juda 1,20
8
2,4
Mt 15,6
Gal 4,3
Efes 5,6
9
1,19
Efes 1,23
10
za{to vo Nego telesno `ivee seta
polnota na Bo`estvoto,
10 i vie da bidete ispolneti vo Nego,
Koj e glava na sekoe na~alstvo i vlast;
11 vo Nego ste i obrezani preku nerakotvoreno obrezanie, otkako go soblekovte grevovnoto telo na plotta preku
obrezanieto Hristovo;
12 otkako se pogrebavte so Nego vo
kr{tevaweto, vo koe zaedno so Nego i
voskresnavte preku vera vo silata na
Boga, Koj Go voskresna od mrtvite.
13 I vas, koi bevte mrtvi vo grevovite
i vo neobrezanieto na va{eto telo, Toj
zaedno so Nego ve o`ivi, prostuvaj}i
vi gi site grevovi;
14 izvr{uvaj}i go rakopisaniot zakon,
koj so svoite propisi stana na{ neprijatel, kogo Toj go zede od sredinata i go
prikova na krstot;
15 i, otkako ja zgrabi silata od na~alstvata i vlastite, Toj gi izlo`i javno
na pozor i slavej}i ja vo Sebe pobedata
nad niv.
16 Pa taka, nikoj neka ne ve osuduva za
jadewe ili piewe, ili za nekoj praznik,
ili za mlad mesec ili saboti;
17 toa e samo senka na ona {to doa|a,
a teloto e Hristos.
18 Nikoj svoevolno da ne ve mami so
smirenomudrost i slu`ewe na angelite, vpu{taj}i se vo ona {to ne go videl,
gordeej}i se zaludo so svojot telesen
um,
19 i ne se pridru`i kon Glavata, od
Koja celoto telo, poddr`ano preku
zglobovi i vrski, raste so rastewe spored Boga.
9
Da se umre i da se `ivee vo Hrista
20 I taka, ako vie so Hristos umrevte
11 za po~etocite na svetot, toga{ zo{to
3,9 se prepirate, kako u{te da `iveete vo
Er 4,4
Rim 2,29 svetot;
21 „Ne se fa}aj, ne vkusuvaj, ne pipaj!”
Efes 2,11
Fil 3,3
22 Site tie se opredeleni za raspa|a1 Ptr 3,21
we - koga se upravuvaat spored ~ove~kite zapovedi i u~ewa.
23 Tie samo nalikuvaat na mudrost vo
svoevolnoto bogoslu`ewe, vo la`nite
poniznosti i vo ne{tedeweto na teloto, no toa nema nikakva vrednost, osven
{to go zasituvaat teloto.
Efes 1,
21-22
3
I taka, ako ste voskresnale zaedno 12
so Hrista, barajte go ona {to e go- 3,1
Rim 6,4-11
re, kade {to Hristos sedi oddesno na 8,11
Efes 1,
Boga;
19-20
2 mislete za nebesnoto, a ne za zemno- Fil 3,
10-11
to.
3 Za{to vie umrevte, i va{iot `ivot 13
1,22
e sokrien so Hristos vo Boga.
Efes 2,1.5
4 A koga }e se javi Hristos, va{iot
`ivot, toga{ i vie }e se javite so Nego 14
Efes 2,
vo slava.
14-15
Stariot i noviot `ivot
Zatoa umrtvete gi organite od zemnata priroda vo vas, odnosno bludstvoto, ne~istotata, slasta, lo{ata `elba,
lakomstvoto, koe e idolopoklonstvo!
6 Poradi tie poroci doa|a gnevot
Bo`ji vrz sinovite na neposlu{nosta,
7 me|u koi nekoga{ se dvi`evte i vie,
koga `iveevte vo tie poroci.
8 A sega i vie otfrlete s# od sebe:
gnevot, lutinata, zlobata, huleweto,
sramnite zborovi od svojata usta!
9 Ne la`ete se eden so drug, za{to ve}e go soblekovte stariot ~ovek zaedno
so negovite dela,
10 i se oblekovte vo noviot, koj se
obnovuva vo poznanieto, spored obrazot
na svojot Sozdatel.
11 Tuka nema pove}e ni Elini, ni
Judejci, ni obrezani, ni neobrezani, ni
varvarin, ni skit, ni rob, ni sloboden,
a s# i vo s# e Hristos.
12 I taka, kako izbranici Bo`ji, sveti i vozqubeni, oble~ete se vo milosrdnost, dobrota, smirenost, krotost i
dolgotrpelivost;
13 trpete se eden so drug i pro{tavajte si. Ako nekoj ima poplaka na nekogo,
kako {to Hristos vi prosti, taka i vie
napravete!
14 A nad seto toa oble~ete se vo
qubov, koja s# svrzuva vo sovr{enstvoto,
15 i mir Bo`ji da vladee vo srcata
va{i, za {to ste povikani vo edno telo,
i bidete blagodarni!
16 Slovoto Hristovo izobilno neka se
vseli vo vas; vo sekoja mudrost da se
u~ite i da se sovetuvate eden drug so
psalmi i himni, i so duhovni pesni,
5
1 Ptr 2,24
15
1 Kor
15,24
2 Kor 2,14
Efes 1,21
1 Ptr 3,22
Otkr 12,
7-8
16
Rim 14,
1-12
1 Kor 8
10,14-33
17
Evr 8,5
10,1
19
Efes 1,22
2,21
4,15-16
20
Gal 4,3
21
1 Tim 4,3
22
Is 29,13
Mt 15,9
Mk 7,7
23
Rim 13,14
3,1
2,12
Ps 109,1
Mt 6,20-21
22,44
Mk 16,19
Jn 3,3
Efes 1,20
2,6
Evr 1,3
2
Mt 6,33
265
POSLANIE DO KOLOSJANITE
3 peej}i Mu na Gospod so blagodarnost vo
srcata va{i!
17 I s# {to pravite so zbor ili so delo,
pravete go vo imeto na Gospoda
4
Isusa
Hrista, blagodarej}i Mu preku
Lk 17,30
Rim 8,19 Nego na Boga i Otecot!
2,12
Rim 6,2-3
2 Kor 5,14
Gal 2,20
Fil 1,21
1 Sol 4,17
1 Ptr 1,6-8
1 Jn 3,2
5
Mt 3,7
Mk 9,43-47
Rim 1,29
6,6-11
Gal 5,24
6
Efes 5,6
8
Rim 1,18
3,12
Evr 12,1
Jk 1,21
1 Ptr 2,1
9
Efes
4,22.25
Jk 3,14
10
1,15
1 Mojs 1,26
Ez 36,26-27
Ps 50,11
Rim 12,2
13,14
11
Rim 10,12
1 Kor
12,13
15,28
Gal 3,27-28
Li~ni odnosi vo noviot `ivot
Vie, `enite, pokoruvajte im se na
ma`ite svoi, kako {to prilega vo imeto na Gospod!
19 Vie, ma`ite, sakajte gi `enite
svoi i ne ogor~uvajte gi!
20 Deca, na roditelite svoi bidete im
poslu{ni vo s#, za{to toa Mu e blagougodno na Gospod!
21 Tatkovci, ne draznete gi decata
svoi, za da ne pa|aat so duhot!
22 Vie, slugi, vo s# bidete im poslu{ni na svoite zemni gospodari po telo,
sluguvajte im ne samo pred o~i kako
onie {to sakaat da se umilkuvaat na
lu|eto, tuku vo prostota na srceto, so
strahopo~it kon Boga!
23 I s# {to pravite, pravete go od du{ata, kako za Gospod, a ne za lu|e,
24 znaej}i deka kako nagrada }e dobiete od Gospod nasledstvo, bidej}i na
Gospod Hristos Mu slu`ite.
25 A koj vr{i nepravda, }e dobie
spored nepravdata svoja; i nema da ima
pristrasnost!
Vie, gospodari, bidete spravedlivi
sprema slugite svoi i davajte im go
ona {to e pravi~no, za{to znaete deka
i vie imate Gospodar na nebesata!
18
4
12
Preporaki
Bidete
postojani
vo molitvata,
13
Mt 6,14 bidete bodri vo nea so blagodarnost!
17,17
3 Molete se isto taka i za nas, za da
18,21-35
2 Kor 2, ni ja otvori Bog vratata na propovedta
5-11 da ja razglasuvame Hristovata tajna,
Efes 4,32
5,2 poradi koja sum i vo okovi,
4 ta da ja otkrijam, kako {to treba da
14
zboruvam!
Rim 13.
5 Sprema nadvore{nite odnesuvajte
8-10
1 Kor 13,1 se blagorazumno, polzuvaj}i go vremeEfes 4,3
to!
Efes 4,2
2
Zborot va{ sekoga{ da bide blago- 15
daten, za~inet so sol, za da znaete kako 1,3.18.20
Jn 14,27
Efes 4,4
treba na sekogo da mu odgovarate!
6
Fil 4,7
Posledni pozdravi i li~ni poraki
[to se odnesuva do mene, s# }e vi soop{ti Tihik, qubeniot brat i veren
slu`itel i sorabotnik vo Gospod,
8 kogo naro~no poradi toa go isprativ kaj vas za da razbere kako ste i da vi
gi ute{i srcata va{i,
9 zaedno so Onisim, verniot i omilen
na{ brat, koj e od vas; tie }e vi raska`at s# {to stanuva ovde.
10 Ve pozdravuva Aristarh, koj e zatvoren so mene, i Marko, vnukot na Varnava - za kogo dobivte zapoved: ako dojde
kaj vas, primete go.
11 Isto taka i Isus, nare~en Just; tie
se od obrezanite i edinstveni sotrudnici za carstvoto Bo`jo, koi mi bea
uteha.
12 Ve pozdravuva od va{ite Epafras,
slu`itel na Isus Hristos, koj sekoga{
vo molitvite svoi se gri`i, da bidete
sovr{eni i ispolneti so sekakva volja
Bo`ja.
13 Svedo~am za nego deka toj ima golema revnost i gri`a za vas i za onie {to
se vo Laodikija i Jerapol.
14 Ve pozdravuva Luka, vozqubeniot
lekar, i Dimas.
15 Pozdravete gi bra}ata vo Laodikija, i Nimfana, i negovata doma{na crkva!
16 Otkako ova poslanie }e bide pro~itano kaj vas, potrudete se da bide pro~itano i vo laodikiskata crkva, a ona
od Laodikija da go pro~itate i vie.
17 Ka`ete mu na Arhip: „Gledaj ja
slu`bata, {to si ja primil vo Gospod
da ja izvr{uva{!”
18 Svoera~en pozdrav od mene, Pavle.
Pomnete gi okovite moi! Blagodat me|u
site vas. Amin!
7
16
1,28
Rim 15,14
Efes 4,29
1 Sol 5,11
17
1,3
Rim 14,7
1 Kor
10,31
18-19
1 Kor 7,
1-16
18
1 Mojs 3,16
1 Kor 11,3
19
1 Ptr 3,7
20-21
Evr 12,4-11
20
Efes 6,1
21
Efes 6,4
22
3 Mojs
25,43
1 Kor 7,
24
Rim 12,11
25
5 Mojs
10,17
Rim 2,11
Efes 6,9
4,1
3 Mojs
25,43.53
Sir 5,7
Efes 6,9
2-4
Efes 6,
18-20
2
Mt 26,41
Rim 12,12
Fil 4,6
PRVO POSLANIE NA APOSTOL
PAVLE DO SOLUWANITE
Voved
Vo tekot na vtoroto misionersko patuvawe, po zaminuvaweto od Filipi,
apostol Pavle pristignuva vo Solun, glavniot grad na rimskata provincija
Makedonija, na severoistok od Grcija. Toj tamu osnival zaednica, no negoviot
prestoj trael neo~ekuvano kratko poradi sprotivstavuvawata na del od judejskata kolonija. Prinuden brgu da go napu{ti Solun, se vratil duri vo Verija
(Dela 17,1–10). Ne{to podocna koga prestojuval vo Korint, negoviot
pomo{nik Timotej mu se pridru`uva i mu dava izve{taj za sostojbata vo
Solun. Taka Pavle go napi{al prvoto od dvete Poslanija do Soluwanite,
nesomneno od Korint. Ekspertite glavno se soglasuvaat deka ova Poslanie e
najstaroto vo Noviot zavet i go datiraat vo periodot okolu 50-tata godina po Hr.
Novite privrzanici od Solun go raduvaat apostolot. Toj Mu blagodari na
Boga za primerot {to Soluwanite im go davaat na drugite zaednici vo taa
oblast. Postojano potsetuvaj}i se na deloto {to toj samiot go izvr{il
me|u niv, ka`uva deka bi sakal da gi vidi (1,1–3,13). Toj u{te i gi pottiknuva
ne samo da ostanat, tuku i ponatamu da napreduvaat vo hristijanskiot
`ivot (4,1–12). Me|u drugoto, dava odgovor i na pra{awata {to tie si gi
postavuvaat vo vrska so voskresnuvaweto na mrtvite i za slavnoto Hristovo
doa|awe (4,13–5,11). Toj go zavr{uva svoeto poslanie so preporaki i pozdravi
(5,12–28).
Ova pismo e za pouka na site {to gi voznemiruva mo`nosta za krajot na
vremiwata. Toa gi potsetuva vernicite deka najzna~ajno za niv e da bidat
posvedo~eni deka mu pripa|aat na svetot na svetlinata. Gospod dal vetuvawe
deka }e dojde, bez ogled na datumot i toga{ tie }e bidat „zasekoga{ so
Gospod” (4,17).
1,1
2,14
Dela 14,23
15,22
Rim 1,7
1 Kor 1,2
1
Pozdrav
Od Pavle, Silvan i Timotej - do
crkvata na Soluwanite vo Bog Otecot na{ i vo Gospod Isus Hristos, bla2 godat vam i mir od Bog Otecot i Gospod
Rim 1,9 Isus Hristos!
Kol 1,3
3
@ivotot i verata na Soluwanite
Sekoga{ Mu blagodarime na Boga za
site vas, se}avaj}i se na vas vo molitvite na{i, neprestano,
3 go spomenuvame deloto na va{ata ve4
Is 65,9.22 ra, trudot na va{ata qubov i istrajnosLk 18,7
Rim 1,7 ta vo nade`ta va{a vo na{iot Gospod
2 Sol 2,13 Isus Hristos pred Boga i Otecot na{.
1 Ptr 1,2
4 Znaeme, vozqubeni bra}a od Boga,
deka ste izbrani,
Rim 8,25
1 Kor
13,13
Otkr 2,2
2
za{to na{eto Evangelie ne dojde kaj
vas samo so slovo, tuku i vo sila i vo
Svetiot Duh, i vo polna uverenost: sami znaete kakvi bevme me|u vas zaradi
vas.
6 I vie se ugledavte na nas i na Gospod, koga vo golemi maki go primivte
slovoto so radost na Svetiot Duh,
7 taka {to stanavte obrazec za site
vernici vo Makedonija i Ahaja.
8 Za{to od vas odekna slovoto Gospodovo ne samo vo Makedonija i Ahaja, tuku i vo sekoe mesto se pronese slavata
za verata vo Boga, taka {to nema potreba nie ne{to da zboruvame.
9 Vpro~em, vernicite sami razglasuvaat za nas, za na{eto doa|awe kaj vas, i
5
5
Dela 1,8
Rim 1,16
15,19
6
Mt 10,18
Mk 13,9
Lk 8,13
21,12-13
Jn 15,20
Fil 1,14
3,17
7
Rim 15,26
1 Ptr 5,3
8
Rim 1,8
2 Sol 3,1
9
Er 10,10
Dela 14,15
267
PRVO POSLANIE DO SOLUWANITE
10 kako od idolite se obrativte kon Boga
za da Mu slu`ite na `iviot i vistinski Bog,
10 i da Go o~ekuvate od nebesata Negoviot Sin, Kogo Toj Go voskresna od
2,1 mrtvite, Isus, Koj n# izbavuva od gne1,5.9 vot {to doa|a.
Mt 3,7
Rim 5,9
1 Kor 1,7
Tit 2,13
2
Dela 16,
19-24
17,1-5
Rim 1,1
Fil 1,30
4
Er 11,20
Ps 7,9
2 Kor 5,9
Gal 1,10
Efes 3,7
1 Tim 1,11
5
2,10
Dela 20,33
Rim 1,9
3 Ptr 2,3
6
Jn 5,41.44
7
Gal 4,19
8
Jn 15,13
Rim 9,3
2 Kor
12,15
9
4,11
Dela 18,3
20,33-35
1 Kor 4,12
10
4,11
2 Sol 3,7-9
11
1 Kor 4,15
12
Mt 4,17
Efes 4,1
Fil 1,27
2 Sol 1,5
1 Ptr 5,10
Misionerskata aktivnost na Pavle
vo Solun
Vie sami znaete, bra}a, deka na{eto doa|awe kaj vas ne be{e zaludo;
2 naprotiv, otkako postradavme i bevme porugani vo Filipi, kako {to znaete, nie se ohrabrivme vo na{iot Bog
da vi Go propovedame Bo`joto Evangelie so te{ka borba.
3 Za{to na{iot pottik ne proizleguva ni od zabluda, nitu od ne~isti pobudi, nitu od lukavstvo,
4 tuku, kako {to Bog n# udostoi da ni
Go doveri Evangelieto, taka i zboruvame - ne za da im ugoduvame na lu|eto, tuku na Boga, Koj gi ispituva srcata na{i.
5 Za{to nikoga{ ne sme se poslu`ile
so laskavi zborovi, kako {to znaete;
nitu so pomisli za korist: Bog e svedok!
6 I ne baravme slava od lu|e - nitu od
vas, nitu od drugi,
7 iako mo`evme i da se nametneme kako Hristovi apostoli. No sepak nie
bevme me|u vas taka ne`ni, kako {to se
odnesuva majkata koga gi doi svoite
deca.
8 Taka polni so qubov kon vas, bevme
gotovi da vi go predademe ne samo Evangelieto Bo`jo, tuku i du{ite svoi,
za{to ni stanavte dragi.
9 Spomnete si bra}a za na{iot trud i
maka: rabotej}i dewe i no}e za da ne mu
dodevame nikomu od vas, nie vi Go propovedavme Evangelieto Bo`jo.
10 Svedoci ste vie, kako i Bog, deka
sveto, pravedno i besprekorno postapuvavme pred vas, koi veruvate.
11 Za{to znaete deka sekogo od vas,
kako tatko decata svoi,
12 nie go pottiknuvavme i ute{uvavme
i prekolnuvavme da `ivee dostojno za
Boga, Koj ve povikal vo Svoeto carstvo
i slava.
2
Pofaluvawe na verata
na Soluwanite
13
1,2
Mk 4,16
Dela 11,1
Rim 11,16
Gal 1,11
2 Sol 2,13
Evr 4,12
Zatoa i neprestano Mu blagodarime na Boga, za{to, otkako go primivte slovoto Bo`jo od nas, go primivte ne kako slovo ~ove~ko, tuku - kako
14
{to e - slovo Bo`jo, koe i dejstvuva vo 1,6
Dela
vas, koi veruvate.
14 Vie, bra}a, stanavte podr`avateli 17,5.13
Gal 1,22
na Bo`jite crkvi vo Hristos Isus, {to
se vo Judeja, bidej}i i vie isto taka 15
Lk 24,20
pretrpevte od svoite sonarodnici, Mk 10,34
Dela 2,23
kako i onie od Judejcite
7,52
15 {to gi ubija Gospod Isus i proro- 13,45.50
cite, i nas n# izbrkaa, i na Boga ne Mu 14,2.5.19
ugodija, i na site lu|e im se protivat; 16
16 tie {to ni pre~at da im zboruvame 1,10
1 Mojs
na neznabo{cite, za da se spasat i so 15,16
23,
toa sekoga{ gi dopolnuvaat grevovite Mt
32-33
Rim 1,18
svoi; no gnevot gi dostigna na kraj.
13
Pavle posakuva povtorno da gi vidi
Soluwanite. Ispra}aweto
na Timotej
17 A nie, bra}a, otkako bevme odvoeni
od vas za kratko vreme, daleku od o~i,
no ne i od srce, so u{te pogolema `elba se gri`evme da ve vidime.
18 Poradi toa, nie, a najmnogu jas,
Pavle, nekolkupati posakavme da dojdeme kaj vas; no n# popre~i satanata.
19 Za{to, koj e na{ata nade` ili radost, ili venec za pofalba? Ta ne ste
li vie pred na{iot Gospod Isus Hristos pri Negovoto doa|awe?
20 Da, vie ste na{ata slava i radost!
Poradi toa, ne mo`ej}i ve}e da
trpime, smetavme deka }e bide
dobro vo Atina da ostaneme sami,
2 i go isprativme Timotej, na{iot
brat i slugata Bo`ji, i na{iot sotrudnik vo Evangelieto Hristovo, za da ve
ukrepi i ute{i vo va{ata vera,
3 ta nikoj da ne se pokoleba vo tie
maki; za{to sami znaete deka zatoa sme
opredeleni.
4 Bidej}i nie, i koga bevme kaj vas, vi
pretska`uvavme deka }e stradame, kako
{to i stana, i vie znaete.
5 Poradi toa i jas, ne mo`ej}i ve}e da
trpam, prativ da doznaam za verata va-
3
17
3,10
Rim 1,
10-11
1 Kor 5,3
Kol 2,1.5
18
2 Sol 2,7.9
19
3,13
5,23
Ez 16,12
Mt 16,27
1 Kor 9,25
15,23
Fil 2,16
4,1
20
2 Kor 1,14
Fil 4,1
3,1
Dela 17,15
2
Dela 16,1-3
17,14-16
1 Kor 3,9
Kol 1,1
3
Mk 13,3-17
Dela 14,22
Efes 3,13
2 Tim 3,12
268
PRVO POSLANIE DO SOLUWANITE
4-5 {a da ne bi ve isku{al nekako Isku{u-
Gal 4,11
Fil 2,16
4
Mt 16,24
Dela 14,22
Evr
10,32.36
5
Mt 4,3
6
Dela 18,5
2 Sol 1,3
7
2 Sol 1,3-4
Otkr 2,
9-10
8
2 Sol 2,15
10
Fil 1,25
12
5,15
Fil 1,9
2 Sol 1,3
Tit 3,2
13
5,23
5 Mojs 33,3
Zah 14,5
Dan 7,25.27
Mt 25,31
1 Kor 1,8
Fil 1,10
Otkr 14,10
4,1
2,13
Rim 12,1-2
2 Sol 3,6
va~ot, ta da otide zaludo na{iot trud.
6 Sega, otkako se vrati Timotej kaj
nas od kaj vas i ni donese dobra vest za
va{ata vera i qubov, i deka sekoga{
imate dobar spomen za nas i kopneete da
n# vidite, kako i nie vas,
7 nie, i pokraj seta maka i nevolja, se
ute{ivme za vas, bra}a, so va{ata vera;
8 za{to nie sega `iveeme, koga vie
stoite vo Gospod.
9 Kakva blagodarnost, navistina, mo`eme da Mu vozdademe na Boga za vas za
seta radost so koja se raduvame poradi
vas pred na{iot Bog,
10 koga dewe i no}e mnogu usrdno se
molime, za da go vidime va{eto lice i
da go dopolnime ona {to $ nedostiga na
va{ata vera?
11 A sam Bog i Otecot na{ i Isus
Hristos, na{iot Gospod, neka go
naso~i patot na{ pravo kon vas!
12 Vam, pak, Gospod da vi dade da rastete i da izobiluvate vo qubov eden kon
drug i kon site, kakva {to i nie imame
kon vas,
13 i da gi utvrdi va{ite srca, ta da
bidat neporo~ni vo svetosta pred Boga
i Otecot na{ pri doa|aweto na na{iot
Gospod Isus Hristos so site Negovi
svetii! Amin!
@ivotot koj mu e ugoden na Boga:
~istota, bratska qubov
4
I taka, bra}a, ve molime i ve zakolnuvame vo Hristos Isus, onaka,
4,15
kako {to nau~ivte od nas kako treba da
3 `iveete i da Mu ugodite na Boga, kako
5,23 {to i postapuvate, s# pove}e vo toa da
3 Mojs 19,2
Mt 6,10 napreduvate;
Rim 6,19
2 Vie znaete kakvi poraki vi dadovme
Efes 1,4
Evr 10,10 od imeto na Gospoda Isusa.
1 Ptr 1,16
3 Ova e voljata Bo`ja, va{ata svetost:
4 da se vozdr`uvate od bludstvo,
4 i sekoj od vas da znae da go pazi svo1 Kor
6,13.15
jot
sad vo svetost i ~estitost,
7,2
5 a ne vo pohotna strast, kako nezna1 Ptr 3,7
5 bo{cite, koi ne Go poznavaat Boga,
6 i da ne prestapuva i go izmamuva vo
Er 10,25
Ps 78,6
toa bratot svoj; bidej}i Gospod za seto
toa se odmazduva, kako {to vi zboruvavme i svedo~evme porano.
2
Za{to Bog ne n# povika kon ne~istota, tuku vo svetost.
8 A koj go otfrla toa, toj otfrla ne
~ovek, tuku Boga, Koj Go dade Svojot
Duh Sveti vo nas.
9 Za bratoqubieto, pak, nema potreba
da vi pi{uvam, za{to vie sami ste nau~eni od Boga da se sakate eden so drug,
10 bidej}i taka i postapuvate so site
bra}a po cela Makedonija. I ve pottiknuvame, bra}a, u{te pove}e da napreduvate,
11 i usrdno da se gri`ite da `iveete
mirno, da si ja izvr{uvate sopstvenata
rabota i da rabotite so svoi race kako
{to vi zapovedavme;
12 da postapuvate ~esno sprema nadvore{nite i da ne zavisite od nikogo.
6
Voskresenieto na mrtvite
i o~ekuvawe na denot
na Gospodovoto doa|awe
10
Bra}a, ne sakame da bidete vo neznaewe za onie koi se upokoeni, za da ne
ta`ite kako i drugite, {to nemaat
nade`.
14 Za{to, ako veruvame deka Isus
umre i voskresna, taka Bog i upokoenite preku Isus, }e gi dovede so Nego.
15 Ova, pak, vi go velime preku slovoto Gospodovo, deka nie, `ivite, {to }e
ostaneme do doa|aweto na Gospod, nema
da stigneme pred upokoenite.
16 bidej}i Sam Gospod po zapoved, na
glasot na arhangel i pri truba Bo`ja,
}e sleze od neboto, i najnapred }e voskresnat mrtvite;
17 a potoa, nie, {to sme ostanale `ivi, zaedno so niv }e bideme grabnati na
oblacite, za da se sretneme so Gospod
vo vozduhot, i taka sekoga{ }e bideme
so Gospod.
18 Pa zatoa, ute{uvajte se eden so drug
so tie zborovi.
A za vremiwata i ~asovite, bra}a,
nema potreba da vi se pi{uva,
2 bidej}i vie samite mnogu dobro znaete: denot Gospodov }e dojde kako kradec vo no}no vreme.
3 I dodeka u{te velat: „Mir i bezbednost!”, Toga{ nenadejno }e gi snajde
propast i ne }e mo`at da izbegnat.
11
7
13
5
5 Mojs
32,35
Ps 93,1
Sir 5,3
7
Jn 17,19
2 Sol 2,
13-14
1 Ptr 1,
15-16
8
Ez 36,27
37,14
Lk 10,16
Rim 5,5
2 Kor 1,22
Gal 4,6
1 Jn 3,24
9
Is 54,13
Er 31,33-34
Jn 6,45
13,34
3,12
2 Sol 3,4
Efes 4,28
2 Sol 3,
6-12
12
Mk 4,11
1 Kor 5,12
Kol 4,5
13
Efes 2,12
14
Mk 9,31
Rim 14,9
1 Kor 15,
3-4
2 Kor 4,14
15
Mt 16,27
1 Kor
7,10.25
15,51
16
1,10
Mt 24,
30-31
1 Kor
15,23.52
2 Sol 1,7
17
Jn 12,26
14,2-3
17,24
Fil 1,23
18
5,11
269
PRVO POSLANIE DO SOLUWANITE
5,1
Dan 2,21
Mt 24,36
Dela 1,7
3
Er 4,31
6,14
8,11
Lk 21,
34-35
Jn 16,21-22
2 Sol 1,9
4
Jn 12,46
Dela 26,18
1 Jn 2,8
5
Lk 16,8
Jn 8,12
Rim 13,12
Efes 5,8-9
6
Mt 24,
42-44
25,1-12
Rim 13,11
1 Ptr 1,13
5,8
No vie, bra}a, ne ste vo temnina, ta
denot da mo`e da ve zate~e kako kradec.
5 Bidej}i site vie ste sinovi na svetlinata i sinovi na denot; nie ne sme
sinovi na no}ta, nitu na temninata.
6 I taka, da ne spieme kako i drugite,
tuku da bideme budni i trezni.
7 Za{to onie {to spijat, no}e spijat,
i onie {to se opivaat, no}e se opivaat.
8 Nie, pak, kako sinovi na denot, da
bideme trezni i oble~eni vo oklopot
na verata i qubovta i {lemot na nade`ta za spasenie,
9 za{to Bog n# opredeli ne za gnev,
tuku da dobieme spasenie preku na{iot
Gospod Isus Hristos,
10 Koj umre za nas, ta nie da `iveeme
zaedno so Nego, bilo koga sme budni,
ili koga spieme.
11 Poradi toa ute{uvajte se me|u sebe
i nadgraduvajte se eden so drug onaka
kako {to i pravite!
4
Posledni preporaki i pozdravi
12 I ve molam, bra}a, da gi uva`uvate
1,3
Is 59,17 onie {to se trudea me|u vas, i ve vodat
Mudr 5,18
vo Gospod, i onie koi ve ute{uvaat.
13 I kon niv da imate pregolema qu9
1,10 bov zaradi nivnoto delo. @ivejte vo
2 Sol 2,14
mir me|u sebe!
14 Bra}a, ve molam, pou~uvajte gi ne10
4,14
Rim 14,8-9 urednite, ute{uvajte gi malodu{nite,
8
potkrepuvajte gi slabite i bidete dolgotrpelivi kon site.
15 Gledajte nikoj nikomu da ne vra}a
zlo za zlo; tuku sekoga{ barajte dobro
eden na drug, i na site!
16 Raduvajte se sekoga{!
17 Molete se postojano!
18 Blagodarete za s#, za{to takva e
voljata Bo`ja vo Hristos Isus sprema
vas!
19 Ne gasnete Go Duhot!
20 Proro{tvata ne gi omalova`uvajte!
21 S# ispituvajte, za dobroto dr`ete
se!
22 Klonete se od sekakvo zlo!
23 A Sam Bog na mirot da ve osveti
napolno vo s#, i celiot va{ duh i du{ata i teloto da se zapazat bez porok za
doa|aweto na na{iot Gospod Isus
Hristos!
24 Veren e Onoj, Koj ve povikuva. Toj i
}e go napravi toa.
25 Bra}a, molete se za nas!
26 Pozdravete gi site bra}a so svet
celiv!
27 Ve zakolnuvam vo Gospod ova poslanie da im go pro~itate na site sveti
bra}a.
28 Blagodatta na na{iot Gospod Isus
Hristos neka bide so vas. Amin!
11
Efes 2,
20-22
5,19
Kol 3,16
Juda 1,20
12
1 Kor
16,16-18
Gal 6,6
1 Tim 5,17
Evr 13,17
13
Mk 9,50
14
2,12
Is 35,4
Mt 18,15
Rim 14,1
1 Kor 8,7
13,4
17
Lk 18,1
Rim 12,12
Kol 4,2
18
Efes 5,20
19
Efes 4,30
21
1 Kor
14,29
1 Jn 4,1
23
Is 11,6
Rim 15,33
2 Sol 3,16
VTORO POSLANIE NA APOSTOL
PAVLE DO SOLUWANITE
Voved
Vo Vtoroto poslanie do Soluwanite, apostol Pavle povtorno se navra}a na
ve}e postavenoto pra{awe vo prvoto poslanie: problemot okolu slavnoto
Hristovo doa|awe. Ovoj problem i ponatamu gi voznemiruva hristijanite od
Solun. Nekoi me|u niv gi ubeduvaat drugite deka denot e ve}e dojden (2,2), dodeka drugi odbivaat da rabotat poradi opasnosta {to se zakanuva od krajot na
vremiwata i `iveat zavisni od licata {to rabotat (3,6–12). Poslanieto ima
za cel da gi ispravi pogre{nite zamisli koi $ sozdavaat nevolji na crkvata vo
Solun.
Apostolot zapo~nuva so blagodarnost kon Boga za verata i qubovta so koja
hristijanite od Solun ve}e se doka`aa. Istovremeno, toj Go moli Gospoda da
im dodeli dolgotrpenie i istrajnost vo slu`bata za koja se povikani (1,1–12).
Vedna{ potoa toj minuva na centralnata sodr`ina na poslanieto, odnosno,
pou~uvaweto vo vrska so slavnoto doa|awe Hristovo. A ova nema da dojde pred
da se pojavi edna misteriozna li~nost, predvodena od satanata, koja }e go
donese od svoja strana buntot protiv Boga i sprotivstavuvaweto na
Hristos (2,1–12). Soo~eni so napadite na silata na zloto, stanuva neophodno
vernicite da `iveat cvrsti vo nivnata vernost kon Evangelieto i
neprestano da se molat (2,13-3,5). Vedna{ potoa apostolot energi~no se zavzema protiv odnesuvaweto na mrzlivcite i im go poso~uva primerot na onie koi
rabotat, za da ne mu bidat nikomu na tovar (3,6–15). Blagoslovot i pozdravite go so~inuvaat i kratkiot zaklu~ok na poslanieto (3,16–18).
Slavnata izreka „Koj ne saka da raboti, ne treba pove}e ni da jade”, (3,10) go
pravi ~itatelot pretpazliv posle pro~ituvaweto na ova poslanie.
1,1
Pozdrav
Pavle, Silvan i Timotej do crkvata na Soluwanite vo Bog Otecot
2 na{ i Gospod Isus Hristos:
2 blagodat vam i mir od Bog Otecot
Rim 1,7
na{
i Gospod Isus Hristos!
3
Dela 15,22
16,1
1 Sol 1,1
1
1 Sol 1,2
3,6.12
Pravedniot Bo`ji Sud
Dol`ni
sme sekoga{ da Mu blagoda4
1 Kor 1,2 rime na Boga za vas, bra}a, onaka kako
2 Kor 7,4 {to prilega, zatoa {to verata va{a ne1 Sol 2,
19-20 obi~no mnogu raste, i zaemnata qubov
1 Tim 6,11 kaj site vas izobiluva,
Otkr 1,9
4 taka {to nie samite se falime so
5 vas vo Bo`jite crkvi za va{eto trpeMt 4,17 nie i vera i pokraj site progoni i ma5,10
Lk 20,35 ki, {to gi podnesuvate:
5 toa e dokaz za pravedniot Bo`ji sud
1 Sol
2,12.14
deka vie }e se udostoite so carstvoto
Bo`jo za koe stradate.
3
6 Bidej}i spravedlivo e pred Boga da
im gi vrati makite va{i na onie {to
ve ma~ea,
7 a vam, na ma~enite, da vi vozvrati
spokojstvo zaedno so nas, koga Gospod
Isus }e se javi od neboto so angelite na
Svojata sila,
8 vo rasplamnat ogan da im se odmazduva na onie koi ne Go poznavaat Boga,
koi ne go poslu{aa Evangelieto na na{iot Gospod Isus Hristos.
9 Tie so ve~na pogibel }e bidat kazneti daleku od liceto na Gospod i od
slavata na Negovata mo},
10 koga }e dojde Toj za da bide proslaven vo onoj den sred Svoite svetii, i
da Mu se voshituvaat site onie {to poveruvaa, a isto taka i vie, bidej}i so
vera go primivte na{eto svedo{tvo.
6
Fil 1,28
Otkr 18,
6-7
7
1 Kor 1,7
1 Sol 3,13
4,16
8
2 Mojs 3,2
Is 66,4.15
Er 10,25
1 Ptr 4,17
9
Is
2,10.19.21
10
Is 2,11-17
Ps 67,34
89,8
Kol 3,4
1 Sol 2,12
3,13
271
VTORO POSLANIE DO SOLUWANITE
11
Zatoa i se molime sekoga{ za vas da
ve udostoi na{iot Bog za zvaweto i da
ja ispolni so sila sekoja `elba za dobi sekoe delo na verata,
12 rina
12 ta da se proslavi vo vas imeto na
Is 24,15
66,5 na{iot Gospod Isus Hristos, i vie vo
Mal 1,11
Jn 17,22.24 Nego po blagodatta na na{iot Bog i na
Gospod Isus Hristos.
2,1
Mt 24,31
1 Kor
15,23
2
3,17
Mk 13,7
1 Kor 1,8
1 Sol 2,19
3,13
4,15-17
5,2.4
3
Jn 17,12
Efes 5,6-8
1 Tim 4,1
Otkr 13,5
4
Is 14,13
Ez 28,2
Dan 7,25
8,25
11,36
Otkr 13,5
5
1 Sol 3,4
6
Otkr 20,
7-10
7
Mk 13,10
8
Is 11,4
Ps 32,6
Jov 4,9
Otkr
19,11-21
9
Mt 24,24
Jn 4,48
Otkr 13,13
10
Mt 24,12
Jn 8,34-44
1 Kor 1,18
Efes 2,2
Cvrstina vo verata
11
Fil 2,13
Kol 1,9
1 Sol 1,3
^ovekot na bezzakonieto
A {to se odnesuva do doa|aweto na
na{iot Gospod Isus Hristos i
na{eto sobirawe kaj Nego, ve molam,
bra}a,
2 da ne se pokolebate lesno vo mislite svoi i da ve obzema u`as, bilo poradi nekoj duh, bilo poradi nekoj zbor,
ili preku poslanie, nebare kako od nas
isprateno, deka bo`em ve}e nastapil
Hristoviot den.
3 Nikoj da ne ve izmami na nieden na~in; za{to onoj den nema da nastapi dodeka najnapred ne dojde otpa|awe i ne
se otkrie ^ovekot na grevot, Sinot na
pogibelta,
4 koj se protivi i se prevoznesuva nad
s# {to se narekuva Bog ili svetost, za
da sedne kako bog vo Bo`jiot hram,
pretstavuvaj}i se sebe samiot kako Bog.
5 Ne pomnite li deka u{te koga bev
kaj vas vi zboruvav za toa?
6 Sega znaete {to go zadr`a nego da se
otkrie vo svoe vreme.
7 Tajnata na bezzakonieto ve}e dejstvuva, samo toa nema da bide izvr{eno
dodeka ne se otrgne onoj {to ja zadr`uva sega;
8 toga{ }e se otkrie i bezzakonikot,
kogo {to Gospod Isus }e go ubie so
zdivot na ustata Svoja i preku pojavata
na Svoeto doa|awe }e go istrebi.
9 Doa|aweto na toj bezzakonik }e bide
po dejstvo na satanata, so sekakva sila
i znaci i la`ni ~udesa,
10 i so sekakvo nepravedno izmamuvawe me|u onie koi zaginuvaat, zatoa {to
ne ja primile qubovta na vistinata ta
da bi se spasile.
11 I zatoa Bog }e im isprati sila na
zabluda za da poveruvaat na lagata,
12 ta da bidat osudeni site koi ne poveruvaa vo vistinata, a ja zasakaa nepravdata.
2
Nie, pak, sme dol`ni da Mu blagodarime na Boga za vas sekoga{, vozqubeni od Gospod bra}a, zatoa {to od po~etokot, preku osvetuvaweto od Svetiot
Duh i preku verata vo vistinata, Bog ve
izbra za spasenie,
14 kon koe ve povika preku na{eto
Evangelie za da ja pridobiete slavata
na na{iot Gospod Isus Hristos.
15 I taka, bra}a, stojte i dr`ete gi
predanijata {to gi nau~ivte bilo
preku na{eto slovo, bilo preku na{eto
poslanie.
16 A sam Gospod na{, Isus Hristos, i
Bog i Otec na{, Koj n# vozqubi i preku
blagodatta Svoja ni dade ve~na uteha i
dobra nade`,
17 neka gi ute{i srcata va{i i da ve
utvrdi vo sekoe slovo i dobro delo!
13
Pottik na molitva i rabota
3
Potoa, bra}a, molete Mu se na Boga
za nas, ta slovoto Gospodovo da se
rasprostranuva i da se slavi na sekoe
mesto, kako i me|u vas,
2 i da se izbavime od `estoki i zlobni lu|e, bidej}i nemaat site vera.
3 No veren e Gospod Koj }e ve utvrdi
i zapazi od lukaviot.
4 Nie sme uvereni za vas vo Gospod deka go vr{ite i deka }e go vr{ite ona
{to vi go zapovedame.
5 A Gospod neka gi naso~i srcata va{i pravo kon qubovta Bo`ja i trpenieto Hristovo!
6 Vi zapovedam, bra}a, isto taka vo
imeto na na{iot Gospod Isus Hristos,
da se dvoite od sekoj brat koj `ivee neuredno, a ne spored predanieto {to go
dobivte od nas!
7 Sami znaete kako treba da se ugledate na nas, bidej}i nie ne `iveevme
neuredno kaj vas,
8 nitu, pak, kaj nekogo jadevme leb darum, tuku rabotevme so trud i maka dewe i no}e za da ne mu dodevame na nikogo od vas.
9 I ne poradi toa {to nemavme vlast,
tuku za da bideme primer, ta da se ugledate na nas.
11
3 Car
22,22
Is 6,10
Jn 3,19
Rim 1,28
2 Tim 4,4
12
Jn 9,39
13
1,3
Jn 15,16
Efes 1,4
1 Sol 1,2
2,13
1 Ptr 1,2
14
1 Sol 2,12
4,7
5,9
15
3,6
1 Kor 11,2
16,13
16
1 Sol 3,11
1 Ptr 1,3
17
1 Sol 3,
12-13
3,1
Ps 147,4
Efes 6,19
Kol 4,3
1 Sol 5,25
3
Mt 6,13
1 Kor 1,9
1 Sol
5,22.24
Evr 10,23
1 Jn 2,14
4
2 Kor 7,
15-16
Gal 5,10
6
2,15
3,14
Mt 18,17
Rim 16,17
1 Kor
5,9.11
1 Sol 5,14
7
1 Sol 1,6
272
VTORO POSLANIE DO SOLUWANITE
8
Mt 6,11
Dela 18,3
9
Mt 10,10
1 Kor 4,16
11
3,6
1 Tim 5,13
12
1 Mojs 3,19
13
Gal 6,9
14
3,6
1 Kor
5,5.9-11
Za{to, koga bevme me|u vas vi go zapovedavme ova - koj ne saka da raboti,
toj neka i ne jade.
11 No slu{ame deka nekoi od vas `iveat neuredno, ni{to ne rabotat, tuku
se zanimavaat so prazni raboti;
12 na takvite im zapovedame i gi molime vo na{iot Gospod Isus Hristos
da rabotat tivko i da si go jadat svojot
leb.
13 A vam, bra}a, da ne vi zdodejuva da
pravite dobro.
14 Ako nekoj ne gi poslu{a na{ite
zborovi od ova poslanie, obele`ete go
10
i ne dru`ete se so nego, za da se posra- 15
Mt 18,
mi;
15-18
15 no ne smetajte go za neprijatel, tu- 2 Kor 2,7
Gal 6,1
ku pou~uvajte go kako brat.
1 Sol 5,14
Blagoslov i pozdrav
16
Ruta 2,4
A Sam Gospod na mirot neka vi da- Rim 15,33
de mir sekoga{ i vo sekoe delo! Gospod 1 Sol 5,23
neka e so site vas!
17
17 Svoera~en pozdrav od mene, Pavle; 2,2
1 Kor
toa e beleg vo sekoe poslanie; jas pi{u- 16,21
Gal 6,11
vam taka.
18 Blagodatta na na{iot Gospod Isus
18
Rim 16,20
Hristos neka bide so site vas. Amin.
16
1 Sol 5,28
PRVO POSLANIE NA APOSTOL
PAVLE DO TIMOTEJ
Voved
Timotej poteknuval od majka Judejka, obratena vo hristijanstvo i tatko
Elin. Pavle za prvpat go sretnal vo Listra, Mala Azija (denes turskiot del
na Azija), vo tekot na negovoto vtoro misionersko patuvawe (Dela 16,1–3).
Ottoga{, Timotej stanal eden od najbliskite pomo{nici na apostolot. Toj
go pridru`uval pri pogolemiot del od negovite misionerski patuvawa i bil
od nego postavuvan na dol`nost vo pove}e navrati, za ~uvstvitelni obikolki
na zaednicite, ~ija sostojba bila zagri`uva~ka. Tokmu zatoa negovoto ime
~esto se spomnuva vo Delata na Apostolite (na pr. 17,14–15;18,5;19,22), ili vo
Pavlovite poslanija (na pr. 1 Kor. 4,17; 16,10–11; Fil. 2,19–24; 1 Sol. 3,2–6; i
dr.). Dvete poslanija do Timotej, zaedno so ona upateno do Tit, tradicionalno se nare~eni „Pastirski poslanija” poradi upatstvata koi se vo niv dadeni
do „pastirite” ili odgovornite lu|e na Crkvata.
Prvoto poslanie do Timotej e naso~eno kon tri glavni to~ki:
- Toa pred s# ja razgleduva Crkvata i ja stava na proverka protiv la`nite
u~ewa, me{awe na judejskite i paganskite idei, koi nekoi lu|e nastojuvaat da
gi propagiraat. Ovie la`ni u~ewa se potpiraat na veruvaweto deka materijalniot svet e lo{ (nesovr{en) i deka spasenieto mo`e da se postigne samo
preku tainstveno spoznanie rezervirano samo za zapoznaenite. Ponatamu, ovie
u~ewa prepora~uvaat i prakti~na primena povrzana so vozdr`uvawe od odredena hrana i otfrlawe na brakot.
- Poslanieto ponatamu izlo`uva upatstva vo vrska so obredite, organizacijata na Crkvata i povedenieto na odgovornite lu|e vo nea.
- Na krajot se dadeni soveti upateni do Timotej za na~inot na koj toj treba
da ja sproveduva svojata slu`ba i da se zavzeme za razni grupi vernici, za da
mo`e da bide „dobar slu`itel na Isus Hristos” (4,6).
Poslanieto mo`e da se podeli na dva pova`ni dela: u~eweto {to se odnesuva na zaedni{tvoto na Crkvata i negovite odgovorni (1–3) i preporaki vo
vrska so aktivnostite na samiot Timotej (4–6).
Za Crkvata i za nejzinite stare{ini ne se bara ladna i kruta pokornost,
tuku mnogu pove}e, anga`iranost vkoreneta vo verbata i po~ituvaweto na
Isus Hristos, na{iot osloboditel (2,3–6).
1,1
Rim 1,1
Kol 1,27
1
Pozdrav
Pavle, apostol na Isus Hristos,
po povelba na Boga na{iot Spasi2
Dela 16,1 tel i Gospod Isus Hristos, na{ata naFil 2,22 de`,
Tit 1,4
2 do Timotej, vistinskoto ~edo po ve3 ra. Blagodat, milost i mir od Bog OteDela 20,1
cot na{ i Hristos Isus na{iot Gospod!
Opomeni protiv la`nite u~ewa
Kako {to na trgnuvawe za Makedonija te molev da ostane{ vo Efes da im
3
zapoveda{ na nekoi da ne propovedaat 4
4,7
drugo u~ewe,
6,4.20
4 i da ne se zanimavaat so basni i bes2 Tim 2,14
krajni rodoslovija, koi pove}e predi- 2,16.23
4,4
zvikuvaat raspravii, otkolku Bo`jo Tit 1,14
3,9
ustrojstvo vo verata.
5 A celta na ovaa zapoved e: qubov od
5
~isto srce, dobra sovest i nelicemerna 1 Kor 4,4
vera.
6 Nekoi, otkako ne gi postignaa tie
raboti, se oddadoa vo praznoslovija,
7 i sakaat da bidat u~iteli po Zakonot, no ne razbiraat ni {to zboruvaat,
nitu {to tvrdat.
274
PRVO POSLANIE DO TIMOTEJ
8
Rim 7,7.12
9
Rim 1,29
Gal 5,23
10
2 Kor 4,4
Otkr 18,13
11
6,15
Jn 1,14
2 Kor 4,4
1 Sol 2,4
Tit 1,3
12
Dela 9,15
Gal 1,15-16
Vistinskata uloga na Zakonot
A nie zneme deka Zakonot e dobar,
ako nekoj zakonski go primenuva.
9 Znaej}i deka Zakonot ne e ustanoven
za pravednik, tuku za bezzakonici i nepokornici, za ne~estivi i za gre{nici,
za nepravedni i oskverniteli, za tatkoubijci i majkoubijci, za ~ovekoubijci,
10 za bludnici, za ma`elo`nici, trgovci so robje, kletvoprestapnici, skotolo`nici, la`livci, i za s# drugo,
{to e sprotivno na zdravata nauka,
11 spored slavnoto Evangelie na bla`eniot Bog, koe mi e mene dovereno.
8
13 Blagodarnost za Bo`joto milosrdie
Dela 3,17
8,3
14
Rim 5,20
1 Kor
15,10
15
Lk 15,2
19,10
3 Ptr 3,15
17
6,16
Rim 16,27
Kol 1,15
18
4,14
6,12
2 Tim 4,7
19
3,9
20
1 Kor 5,5
2 Tim 2,17
4,14
Mu blagodaram na Hristos Isus,
na{iot Gospod, Koj mi dade sili, za{to smeta{e deka zaslu`uvam doverba,
koga mene me postavi na slu`ba,
13 mene, koj porano bev hulitel, gonitel i nasilnik; no me pomiluva, bidej}i toa go pravev bez da znam, vo neverie.
14 No zaedno so verata i qubovta vo
Hristos Isus izobiluva{e i blagodatta na na{iot Gospod.
15 Veren e toj zbor i dostoen e sosema
da se prifati: Hristos Isus dojde vo
svetot da gi spasi gre{nicite, me|u
koi sum prv jas.
16 Pa zatoa bev pomiluvan, za da ja
poka`e Isus Hristos prvo na mene seta
dolgotrpelivost, kako primer na onie
koi }e poveruvaat vo Nego za `ivot
ve~en.
17 A na Carot na vekovite, na Neraspadliviot, Nevidliviot, Edinstven
Premudar Bog - neka e ~est i slava vo
site vekovi. Amin!
12
Da se bori{ kako dobar vojnik
18 ^edo Timotej, ovaa zapoved ti ja
predavam spored proro{tvata koi prvo
tebe te poso~ija da se bori{ kako dobar
vojnik potpiraj}i se na niv,
19 imaj}i vera i dobra sovest, koja nekoi ja otfrlija i pretrpea brodolom vo
verata;
20 me|u niv se Imenej i Aleksandar,
{to gi predadov na satanata za da se nau~at da ne hulat.
2
Molitva za lu|eto na vlast
Molam, pred s#, da se pravat prosbi, molitvi, molbi i blagodarenija
za site lu|e:
2 za carevite i za site {to se na
vlast, ta da po`iveeme tih i miren `ivot vo potpolna pobo`nost i dostoinstvo.
3 Toa e dobro i ugodno pred na{iot
Spasitel Bog,
4 Koj saka site lu|e da se spasat i da
ja poznaat vistinata.
5 Za{to eden e Bog i eden e Posrednik me|u Boga i lu|eto - ^ovekot
Hristos Isus,
6 Koj se dade Sebe kako otkup za site
- a toa se posvedo~i vo svoe vreme;
7 pa zatoa sum postaven kako propovednik i apostol - zboruvam vistina vo
Hristos, ne la`am - kako u~itel na
neznabo{cite vo verata i vistinata.
Za ma`ite i `enite
Ma`ite sakam da se molat na sekoe
mesto, krevaj}i ~isti race bez gnev i
raspravii.
9 Isto taka i `enite, oble~eni pristojno, so srame`livost i ~esnost da se
ukrasuvaat, ne so pletenki, ni so zlato,
so biseri, ili so skapoceni obleki,
10 tuku so dobri dela, kako {to im
prilega na `eni {to $ se posvetuvaat
na pobo`nosta.
11 @enata neka prima pouka vo mir i
potpolna pot~inetost.
12 Na `enata ne $ dopu{tam da pou~uva, nitu da gospodari nad ma`ot, tuku da bide mirna.
13 Bidej}i najprvin be{e sozdaden
Adam, a potoa Eva;
14 i Adam ne be{e izmamen, tuku `enata be{e izmamena i napravi prestap.
15 No }e se spasi preku ra|awe deca,
ako ostane vo verata, qubovta i vo svetosta so razboritost.
8
3
Episkopi na Crkvata
Verno e slovoto: te`nee li nekoj
kon episkopstvo, toj saka dobra
rabota.
2,1
Efes 6,18
Fil 4,6
2
Rim 13,1-7
Tit 3,1
3
1 Ptr 3,9
4
Ez 18,23
Jn 8,32
5
Rim 3,29.30
1 Kor 8,6
Evr 8,6
9,15
12,24
6
Mt 20,28
2 Kor 5,15
Gal 1,4
Efes 5,2
Tit 2,14
7
1,11
Dela 9,15
Gal 2,7-8
2 Tim 1,11
9
Is 3,16
1 Ptr 3,2-4
10
5,10
11
1 Mojs 3,16
1 Kor
14,34-35
12
1 Kor 11,3
13
1 Mojs
2,18-24
1 Kor 11,
8-9
14
1 Mojs 3,6
2 Kor 11,3
15
1 Kor
13,13
3,1
1,15
275
PRVO POSLANIE DO TIMOTEJ
2
3,12
2 Tim 2,24
Tit 2,6
4
3,12
5
1 Kor 1,2
7
Rim 12,17
1 Kor 5,12
2 Kor 8,21
9
1,19
Rim 16,25
11
Tit 2,3
12
3,2-4
15
1 Kor 1,2
Efes 2,
19-22
Tit 1,7
16
Mk 16,19
Jn 1,14
16,10
Dela 1,9
Rim 1,3-4
16,25
Efes 3,10
1 Ptr 1,12
Episkopot treba da e neporo~en,
ma` samo na edna `ena, razbran, razumen, ureden, gostoqubiv, sposoben da
pou~uva;
3 ne pijanica, ni nasilnik, ni al~en,
tuku krotok, miroqubiv i ne srebroqubiv;
4 svojata ku}a dobro da ja upravuva i
da gi dr`i ~edata vo poslu{nost so
seta serioznost.
5 Za{to, koj ne umee da ja upravuva
svojata ku}a, kako toga{ }e se gri`i za
Crkvata Bo`ja?
6 Da ne e novopokrsten, za da ne se
vozgordee i da padne pod osuda, kako |avolot.
7 Toj treba u{te da ima i dobar ugled
kaj nadvore{nite za da ne bide ukoruvan i da ne padne vo stapicata na |avolot.
2
lite, propovedan na narodite, veruvan 4,1
Mt 24,
vo svetot, voznesen vo slava.
23-24
S# {to e sozdadeno od Boga e dobro
4
A Duhot jasno zboruva deka vo poslednite vremiwa nekoi }e otstapat
od verata, slu{aj}i izmamni~ki duhovi
i zloduhovski u~ewa,
3
2 preku licemerstvoto na onie {to 2,4
Mojs 9,3
zboruvaat laga i imaat dogorena sovest; 1Rim
14,6
3 koi zabranuvaat da se stapuva vo 1 Kor
brak i nametnuvaat vozdr`uvawe od ja- 10,30.31
Kol 2,
dewa {to gi sozdal Bog, za da bidat 16-23
upotrebuvani od onie koi veruvaat i ja 4
poznavaat vistinata.
1 Mojs 1,31
4 Za{to, sekoe ne{to sozdadeno od Rim 14,14
1 Kor
Boga e dobro i ni{to ne e za otfrlawe, 10,25-30
ako se prima so blagodarnost,
6
5 bidej}i se osvetuva preku slovoto
2 Tim 2,15
Bo`jo i so molitva.
7
\akoni
Dobriot slu`itel na Isus Hristos
\akonite, isto taka, treba da bidat
~esni, ne dvoli~ni, da ne se strasni za
vino, nitu al~ni za gnasna pe~alba;
9 da ja pazat tajnata na verata so ~ista
sovest.
10 I tie treba najnapred da bidat ispitani, ta posle, ako se neporo~ni, da
stanat slu`iteli.
11 Isto taka i nivnite `eni treba da
bidat ~esni, da ne se klevetni~ki, tuku
trezveni i verni vo s#.
Ova sovetuvaj im go na bra}ata i }e
bide{ dobar slu`itel na Isus Hristos, hranet so zborovite na verata i na
dobroto u~ewe {to si go primil.
7 Od ne~isti i od bapski prikazni begaj, a obu~uvaj se vo pobo`nost;
8 za{to telesnoto obu~uvawe e malku
korisno, a pobo`nosta e polezna za s#,
bidej}i vo sebe ima vetuvawe za sega{niot i za idniot `ivot.
9 Tie zborovi se verni i dostojni da
bidat celosno prifateni.
10 Zatoa i se trudime i se borime,
za{to se nadevame na `iviot Bog, Koj e
Spasitel na site lu|e, a posebno na
onie koi veruvaat.
8
12
\akonite treba da bidat ma`i na edna
`ena, dobro da upravuvaat so decata
svoi i ku}ata svoja.
13 Za{to onie {to slu`at dobro kako
|akoni, se zdobivaat so ugledna polo`ba i golema smelost vo verata {to ja
imaat vo Isus Hristos.
Tajnata na pobo`nosta
A ova ti go pi{uvam so nade` deka
skoro }e dojdam kaj tebe.
15 A, ako slu~ajno se pozabavam, da
znae{ kako treba da se odnesuvaat vo
Bo`jiot dom, koj e Crkva na `iviot
Bog, stolb i potpora na vistinata.
16 A, nesomneno, golema e tajnata na
pobo`nosta. Bog, Koj se javi vo telo,
be{e opravdan vo Duhot, viden od ange14
Dela 20,
29-30
2 Tim 3,1
3 Ptr 2,1
3,3
1 Jn 2,18
Juda 1,18
6
Preporaki za vernite
Ova prepora~uvaj go i pou~uvaj!
Nikoj neka ne ja prezira tvojata
mladost, tuku na vernite da im slu`i{
kako primer vo slovo, povedenie, qubov, duh, vera i ~istota!
13 Dodeka dojdam, zanimavaj se so ~itawe na Pismoto, so ute{uvawe i so
pou~uvawe!
14 Ne zanemaruvaj ja darbata {to e vo
tebe, i koja ti be{e dadena po proro{tvo zaedno so polagawe race vrz tebe od
sve{tenstvoto!
11
12
1,4
6,20
2 Tim 2,16
Tit 1,14
8
6,6
9
1,15
3,1
2 Tim 2,11
Tit 3,8
10
1,1
2,3-4
12
2 Sol 3,7
Tit 2,7-8
2,15
14
1,18
Dela 6,6
8,17
2 Tim 1,6
276
PRVO POSLANIE DO TIMOTEJ
5,1
Gri`i se za toa, na toa predadi se,
ta uspehot tvoj da im stane jasen na site!
5
16 Pazi na sebe i na u~eweto; bidi isEr 49,11
traen
vo toa, za{to, ako postapuva{ taJudita 8,
4-5
ka,
}e
se spasi{ i sebe samiot i onie
Lk 2,37
{to te slu{aat.
15
3 Mojs
19,32
6
Otkr 3,1
10
5
Dol`nosti kon vernicite
Ne ukoruvaj starec, tuku po~ituvaj
go kako da ti e tatko; pomladite,
pak, kako da ti se bra}a;
2 Postarite `eni - kako majki, mla13
2 Sol 3,11 dite - kako sestri, so seta ~istota.
3 Vdovicite po~ituvaj gi, no vistin14
Tit 2,8 skite vdovici.
4 Ako, pak, nekoja vdovica ima deca
ili vnuci, tie najnapred neka se nau~at
da go po~ituvaat svojot dom i so toa da
im vozvratat so dar na roditelite svoi,
bidej}i toa e dobro i ugodno za Boga.
5 A onaa {to e vistinska vdovica i
ostanala sama, taa se nadeva na Boga i
prebiva vo molitvi i molewa dewe i
no}e.
6 No onaa, pak, {to `ivee raspu{teno, taa umrela u{te dodeka e `iva.
7 Pora~uvaj im go u{te i toa, da bidat besporo~ni.
8 Ako nekoj ne se gri`i za svoite, a
osobeno za svoite doma{ni, toj se odrekol od verata i polo{ e od bezvernik.
9 Vo popis da se zapi{e samo takva
vdovica koja ne e pomlada od {eeset
godini, i ako imala samo eden ma`,
10 i ima svedo{tva za dobri dela; othranila deca, bila gostoqubiva, miela
noze na svetii; ako im pomagala na postradani i na sekoe dobro delo usrdno se
posvetuvala.
11 A pomladi vdovici ne primaj, za{to koga strastite }e gi odvratat od
Hrista, }e posakaat da se ma`at.
12 Tie zaslu`uvaat osuda, za{to ja
otfrlile porano dadenata vernost.
13 Osven toa, {etaj}i od ku}a do ku}a,
naviknuvaat da bidat bezrabotni; i ne
samo bezrabotni, tuku se i jazi~arki,
qubopitni i zboruvaat {to ne prilega.
14 Zaradi toa, sakam pomladite vdovici da se ma`at, da ra|aat deca, da bidat
Jn 13,14
Dela 9,13
Evr 13,2
doma}inki i da ne mu davaat nikakov 17
1 Sol 5,12
povod na protivnikot za hulewe;
15 za{to nekoi ve}e skr{naa po sata- 18
5 Mojs 25,4
nata.
16 Ako nekoj vernik ili verni~ka ima Lk 10,7
1 Kor 9,9
vo ku}ata vdovici, neka se gri`i za
19
niv, za da ne se tovari Crkvata, pa da 5 Mojs
mo`e da prigleduva vistinski vdovici. 19,15
Za prezviterite
Mt 18,16
2 Kor 13,1
20
A prezviterite, {to dobro ja Gal 2,14
izvr{uvaat svojata upravitelska slu`ba, neka se udostojuvaat so dvojna po~it; 25
Mt 5,16
a najmnogu, pak, onie koi se trudat vo 10,26
slovoto i vo poukata.
6,1
18 Za{to Pismoto veli: „Ne zavrzuvaj
Rim 2,24
usta na vol koj vr{i”, i: „Rabotnikot ja 1 Kor 7,
21-22
zaslu`uva svojata plata”.
Efes 6,5-8
19 Obvinenie protiv prezviteri ne Kol 3,
prifa}aj, osven pred dvajca ili trojca 22-25
Tit 2,9-10
svedoci.
20 A onie {to gre{at, iskaraj gi pred
site, pa i drugite da imaat strav.
21 Te zakolnuvam pred Boga, pred Gospod Isus Hristos i pred izbranite angeli da go pazi{ ova bez predrasuda i
ni{to da ne pravi{ po pristrasnost.
22 Race na nikogo ne polagaj prebrzo,
nitu, pak, na tu|i grevovi da stanuva{
sou~esnik! Pazi se sebe ~ist!
23 Ne pij ve}e samo voda, no upotrebuvaj po malku i vino, poradi stomakot i
~estite boleduvawa!
24 Grevovite na nekoi lu|e se jasni i
odnapred gi vodat na sud, a na nekoi po
niv odat.
25 Isto taka i dobrite dela se jasni; a
onie {to ne se takvi, ne mo`at da se
sokrijat.
17
6
Za pot~inetite
Onie, koi se nao|aat pod jarem, robovite, gospodarite svoi neka gi
smetaat kako dostojni za sekakva po~est, za da ne se huli imeto Bo`jo i
u~eweto.
2 Onie, pak, koi imaat gospodari {to
poveruvale, neka ne preziraat za{to se
vernici; tuku so pogolema usrdnost da
slu`at, bidej}i tie {to gi dobivaat
nivnite uslugi se verni i vozqubeni.
Taka pou~uvaj i sovetuvaj!
277
PRVO POSLANIE DO TIMOTEJ
3
1,10
Gal 1,8.9
2 Tim 1,13
Pogre{nite u~ewa
i vistinskata pobo`nost
3
Koj pou~uva inaku i ne odi po zdra-
4 vite zborovi na na{iot Gospod Isus
Rim 1,29
5
2 Tim 3,8
6
Fil 4,
11-12
Evr 13,5
7
Jov 1,21
Prop 5,14
10
Mt 6,24
11
1 Kor13,13
Gal 5,22
2 Tim 2,22
4,7
Tit 2,2
Hristos i spored u~eweto za blago~esnosta,
4 toj e pomra~en od gordelivosta. Ne
znae ni{to i e bolen od prazni prepirki i raspra{uvawa, od koi proizleguvaat zavista, karaweto, huleweto, lo{ite misli;
5 zaludni prepirki me|u lu|eto {to
imaat izopa~en um, li{eni se od vistinata; tie mislat deka pobo`nosta slu`i za trgovija. Begaj od takvi!
6 A golema pe~alba e, navistina, da
bide ~ovek blago~estiv i zadovolen so
sebe.
7 Bidej}i ni{to ne sme donele na svetov, jasno e deka ne mo`eme i ni{to da
odneseme.
8 No koga imame hrana i obleklo, so
toa da bideme zadovolni.
9 A onie {to sakaat da se zbogatuvaat, pa|aat vo isku{enie, vo stapici i
vo mnogu nerazumni i {tetni strasti,
{to go potopuvaat ~ovekot vo propast i
pogibel.
10 Za{to korenot na site zla e srebroqubieto, na {to nekoi mu se predadoa, se otklonija od verata i si navlekoa mnogu maki.
Pravilno ispovedawe na verata
No ti, ~oveku Bo`ji, begaj od ova i
stremi se kon pravednosta, pobo`nosta,
verata, qubovta, trpelivosta i krotosta!
12 Bori se so dobriot podvig na verata; osvoj go ve~niot `ivot za koj si i
11
povikan i si dal dobra potvrda pred
mnogu svedoci.
13 Ti zapovedam pred Boga, Koj s#
o`ivotvoruva, i pred Hristos Isus,
Koj ja posvedo~i dobrata ispoved pred
Pontij Pilat,
14 da ja zapazi{ zapovedta ~ista i besprekorna s# do doa|aweto na na{iot
Gospod Isus Hristos,
15 koe, koga }e mu dojde vremeto, }e Go
otkrie bla`eniot i edinstven Vladetel, Car nad carevite i Gospodar nad
gospodarite,
16 Koj e edinstven besmrten i `ivee
vo nepristapna svetlina, Kogo nikoj od
lu|eto ne Go videl, nitu mo`e da Go vidi. Nemu neka Mu e ~est i sila vo site
vekovi. Amin!
13
Soveti do bogatite
20
2,6
Jn 18,36-37
15
5 Mojs
10,17
Ps 135,3
2 Mak 13,4
Otkr 17,14
16
2 Mojs
33,20
Ps 103,2
Jn 1,18
17
Ps 61,10
Lk 12,
16-21
Jk 1,10
19
Mt 6,20
Fil 4,17
1,6
Zapovedaj im na bogatite od ovoj 2 Tim
1,12.14
svet da ne se gordeat, nitu da se nadevat 2,2
vo nepostojanoto bogatstvo, tuku na `i- 3,14
Tit 1,10
viot Bog, Koj ni dava za naslada s# vo
21
izobilie;
18 neka pravat dobro, neka se zbogatu- 1,6
2 Tim 2,18
vaat so dobri dela, da bidat {tedri i
so~uvstvitelni.
19 I na takov na~in da si sobiraat
sokrovi{te - dobra osnova za idninata,
za da postignat `ivot ve~en.
17
Posleden pozdrav
O Timoteje, pazi go ona {to ti e
predadeno i begaj od ne~isti i prazni
razgovori i od raspravii na la`nata
nauka,
21 na koja nekoi $ se predadoa i se otklonija od verata. Blagodatta neka bide
so tebe. Amin.
20
VTORO POSLANIE NA APOSTOL
PAVLE DO TIMOTEJ
Voved
Vtoroto poslanie do Timotej se ~ini deka e napi{ano vo Rim (1,17). Pavle
tamu se soo~uva so ropstvo (2,9) i se ~uvstvuva izoliran (4,10;16). Dojden na krajot od svojata dejnost (4,6), toj gi upatuva svoite preporaki do onoj koj za nego
bil sorabotnik poln so qubov (1,2).
Apostolot zapo~nuva so blagodarnost kon Boga za qubovta i verata na
Timotej. Vo sogleduvaweto na stradawata i sprotivstavuvawata na koi
naiduvaat slu`itelite na Evangelieto, toj mu prepora~uva na Timotej da
bide poln so cvrstina vo doka`uvaweto i soborstvoto so hrabrost „kako
dobar vojnik na Isus Hristos” (2,3). Toj go pritiska da vnimava na onie koi
predizvikuvaat prazni raspravii, koi ne slu`at za ni{to i oddale~uvaat od
verata. Toj go povikuva da go sledi negoviot primer i go pokanuva da ostane
veren vo pou~uvaweto od Svetoto Pismo, koe toj go primil u{te od negovata
mladost (2,14–4,5). Na krajot od svoeto poslanie, apostolot ja spomnuva dramati~nata li~na sostojba postojano izrazuvaj}i Mu blagodarnost na Gospod
{to mu pomaga (4,6–22). Apostolot poka`al u{te od po~etokot dobra volja
vo slu`ba na Evangelieto (4,7). Za seto vreme, ~itatelite na poslanieto se
povikuvaat da ja bijat istata bitka, bez stravuvawe od neprijatelstvoto na
protivnikot, vo vera, strplivost, qubov i istrajnost.
1,1
Pozdrav
Pavle, apostol na Isus Hristos po
3
voljata Bo`ja, spored vetuvaweto
Dela 23,1
na `ivotot, `ivotot vo Hristos Isus,
24,16
2 do Timotej, vozqubenoto ~edo. BlaRim 1,9
Fil 3,5 godat, milost i mir od Bog Otecot i od
4 Hristos Isus, na{iot Gospod!
Rim 1,1
1
4,9.21
Blagodarnost i pottik kon vernost
5
3 Mu blagodaram na Boga, Komu u{te
3,14-15
Dela 16,1 od praroditelite Mu slu`am so ~ista
sovest, dodeka postojano te spomenuvam
6
vo molitvite svoi dewe i no}e;
1 Tim 4,14
4 se}avaj}i se za tvoite solzi, kopneam da te vidam, za da se ispolnam so radost,
5 spomnuvaj}i si za nelicemernata vera kaj tebe, koja najprvin se vseli vo
tvojata baba Loida i vo majka ti Evnika, a ubeden sum deka ja ima i vo tebe.
6 Poradi toa ti napomnuvam da ja raspaluva{ Bo`jata darba, koja ja ima{ vo
sebe preku polagaweto na moite race.
Pottik na verna bitka za
Evangelieto
7 Za{to Bog ne ni dade duh na strav,
tuku duh na sila, qubov i razbranost.
I taka, ne sramuvaj se od svedo~eweto za na{iot Gospod Isus Hristos, nitu od mene, zatvorenikot za Nego, tuku
stani sou~esnik vo stradawata za
Evangelieto Hristovo po silata na
Boga,
9 Koj n# spasi i n# povika kon sveto
zvawe, ne poradi na{ite dela, tuku po
Svojata dobra volja i blagodatta, {to
ni e dadena vo Hristos Isus pred ve~ni
vremiwa,
10 a otkriena sega so javuvaweto na
na{iot Spasitel Isus Hristos, Koj ja
uni{ti smrtta i go osvetli `ivotot i
neraspadlivosta preku Evangelieto,
11 za koe sum postaven kako propovednik, apostol i u~itel na neznabo{cite.
12 Zatoa i go trpam toa; no ne se sramuvam, za{to znam vo Kogo sum poveruval i uveren sum deka Toj e mo}en mojot
zalog da go zapazi za onoj den.
13 Imaj gi, kako primer, zdravite zborovi {to si gi ~ul od mene, so vera i
qubov vo Hristos Isus!
14 Zapazi go dobriot zalog preku Svetiot Duh, Koj `ivee vo nas!
8
7
Rim 8,15
1 Jn 4,18
8
Lk 9,26
Rim 1,16
Efes 3,13
9
Rim 8,28
Efes 2,8-9
Tit 3,5
10
Rim 6,9
8,2
1 Kor
15,54-57
Efes 1,9.10
Tit 2,11
3,4
Evr 2,14-15
12
1 Kor 1,8
13
1 Tim 6,3
14
Rim 5,5
1 Tim 6,20
279
VTORO POSLANIE DO TIMOTEJ
15
4,16
Za vistinskoto prijatelstvo
15
Go znae{ toa deka mene me napu{-
16 tija site vo Azija, me|u koi i Figel i
4,19
2,2
1 Tim 4,14
6,12
3
1 Tim 4,10
5
1 Kor 9,25
6
1 Kor 3,6-9
9,7.10
Ermogen.
16 Gospod neka mu dade milost na domot na Onisifor, za{to mnogupati me
uspokoi i ne se posrami od moite okovi.
17 A, koga dojde vo Rim, gri`livo me
pobara i me najde.
18 Gospod neka mu dade da najde milost
vo Nego vo onoj den! A kolku slu`e{e
toj vo Efes, ti toa najdobro go znae{.
8
Mt 1,1
Dela 13,30
Rim 1,3-4
1 Kor
15,4.20
Fil 1,
12-14
9
Lk 23,32
Efes 3,1
Fil 1,
13-17
10
Kol 1,24
1 Sol 2,12
11
Rim 6,5
1 Tim 1,15
3,1
4,9
Tit 3,8
12
Mt 10,33
Lk 12,9
Rim 8,17
2
Podnesuvaj gi stradawata
kako dobar vojnik
^edo moe, zajaknuvaj vo blagodatta
{to ti e dadena od Hristos Isus,
2 i s# {to si ~ul od mene pred mnogu
svedoci, predaj go na verni lu|e koi se
sposobni i drugi da nau~at.
3 Pa taka, podnesuvaj gi stradawata
kako dobar vojnik na Isus Hristos.
4 Za{to nikoj koj slu`i kako vojnik
ne se vpletuva vo rabotite na sekojdnevniot `ivot, za da mu ugodi na svojot
vojskovoda~.
5 A, ako pak, nekoj se natprevaruva,
nema da dobie venec dokolku ne se borel spored pravilata.
6 Zemjodelecot {to se trudi prv
treba da vkusi od plodot.
7 Razmisli {to ti zboruvam i Gospod
}e ti dade da razbere{ s#!
Spomni si za voskresnatiot Isus
Spomnuvaj si Go Gospod Isus Hristos od Davidovoto seme, Koj voskresna
od mrtvite, spored moeto Evangelie,
9 poradi koe stradam duri do okovi,
kako zlostornik. No slovoto Bo`jo ne
mo`e da se stavi vo okovi.
10 Zatoa s# trpam zaradi izbranite, za
da dobijat i tie spasenie vo Hristos
Isus so ve~na slava.
11 Verni se zborovite: Ako so Nego
sme umrele, so Nego i }e `iveeme.
12 Ako istraeme, so Nego i }e caruvame. A ako se odre~eme od Nego, i Toj }e
se odre~e od nas.
8
Ako ne sme verni, Toj ostanuva ve- 13
Mojs
ren, bidej}i Sam Sebe ne mo`e da se od- 423,19
re~e.
Rim 3,3.4
13
Rasprosranuvaj go pravilno Slovoto
na vistinata
Ova napomnuvaj go zakolnuvaj}i se
pred Gospod za da ne se prepiraat, za{to prepirkite ni{to ne pomagaat, a samo im {tetat na onie {to slu{aat.
15 Pogri`i se pred Boga da se doka`e{ kako rabotnik koj nema od {to da
se srami koga verno go propoveda slovoto na vistinata.
16 A od nepristojni i prazni zborovi
begaj, za{to tie gi vodat lu|eto u{te
pove}e kon bezbo`nost.
17 I slovoto nivno }e se prenesuva
kako `iva rana. Takvi se Imenej i Filit,
18 koi zastranija od vistinata, govorej}i deka voskresenieto ve}e se zbidnalo, i so toa im popre~uvaat vo verata na nekoi.
14
Osnovata postavena od Boga
No Bo`jata cvrsta osnova stoi
nepokoleblivo, imaj}i go ovoj pe~at:
„Gi poznava Gospod onie koi se Negovi”
i „Da otstapi od nepravda sekoj {to go
izgovara imeto Gospodovo!”
20 Vo golem dom ima ne samo zlatni i
srebreni sadovi, tuku i drveni i glineni; i ednite se za po~esna upotreba, a
drugite za ne~esna.
21 I taka, ako nekoj se o~isti od toa,
toj }e bide sad za po~est, osveten,
prisposoben za upotreba na gospodarot
i prigotven za sekoe dobro delo.
19
Sluga na Gospoda
Odbegnuvaj gi, isto taka, i mlade{kite kopne`i, i stremi se kon pravednosta, verata, qubovta, mirot so onie
{to Go povikuvaat Gospoda od ~isto
srce!
23 Glupavi i prazni raspravii izbegnuvaj, znaj deka tie poroduvaat kavgi!
24 A slugata Gospodov ne treba da vleguva vo raspravii; tuku da bide krotok
kon site, sposoben da pou~uva i da podnesuva zlo,
22
1 Kor 1,9
Tit 1,2
Evr 6,18
14
1 Tim 1,4
15
1 Tim 4,6
Tit 2,7-8
16
1 Tim 1,4
4,7
17
1 Tim 1,20
18
1 Tim 6,21
19
3 Mojs
24,16
4 Mojs 16,5
16,26
Is 26,13
Sir 17,26
35,3
Jn 10,14
1 Kor 8,3
Efes 2,20
20
Rim 9,21
1 Kor 3,12
21
3,17
22
Gal 5,22
1 Tim 6,11
23
1 Tim 1,4
4,7
24
Is 42,3
Mt 12,19
1 Tim 3,2-3
Tit 1,7
280
VTORO POSLANIE DO TIMOTEJ
25
so krotost da gi prevospituva protivnicite za da bi mo`el Bog da im dade pokajanie, za da ja poznaat vistinata,
26
26 i da se oslobodat od mre`ata na |a1 Jn 2,14
volot koj gi ulovil `ivi za da ja ispolnuvaat negovata volja.
25
Gal 6,1
1 Tim 2,4
3,1
1 Tim 4,1
2
Rim 1,
29-31
5
Mt 7,15.21
24,4.24
Kol 2,23
Tit 1,16
6
Dela 17,21
Tit 1,11
7
Jn 8,32
1 Tim 2,4
8
1 Tim 6,5
10
1 Kor
13,13
11
Dela 13,50
14,5.19
12
Jn 15,20
Dela 14,22
1 Sol 3,4
14
1,5
2,2
15
Jn 5,39
Za poslednite denovi
No ova znaj go: vo poslednite denovi }e nastanat te{ki vremiwa.
2 Za{to lu|eto }e stanat sebequbivi,
srebroqubivi, samofalci, gordelivci,
huliteli, nepokorni kon roditelite,
neblagodarni, nepravedni, bezbo`nici,
3 nepomirlivi, klevetnici, nevozdr`livi, neskrotlivi, nedobroqupci,
4 predavnici, prebrzi, nadueni, pove}e slastoqubivi otkolku bogoqubivi,
5 na izgled pobo`ni, a od silata na
Boga se odrekle. I od niv begaj!
6 Kon niv pripa|aat i onie {to se
zavlekuvaat po ku}ite i izmamuvaat
`eni {to se pretovareni so grevovi i
obzemeni od razni pohoti,
7 `eni, koi sekoga{ se u~at i nikoga{ ne mo`at da dojdat do spoznanie na
vistinata.
8 Pa, kako {to Janij i Jamvrij mu se
protivea na Mojsej, taka i tie $ se protivat na vistinata, bidej}i se lu|e so
izopa~en um, otpadnati od verata.
9 No nema da uspeat pove}e, za{to
bezumieto nivno }e im stane jasno na
site, kako {to se slu~i i so onie dvajca.
10 Ti go slede{e moeto u~ewe, povedenie, celta, verata na mojata velikodu{nost, qubovta, trpelivosta,
11 na moite progoni i stradawa, {to
mi se slu~ija vo Antiohija, i vo Ikonija, i vo Listra, kakvi progoni pretrpev; i od s# Gospod me izbavi.
12 A i site, {to sakaat da `iveat pobo`no vo Hristos Isus }e bidat goneti.
13 A lo{ite lu|e i la`livcite }e
napreduvaat vo zloto, kako zabluduva~i
i zabludeni.
14 No ti ostani vo toa {to si go nau~il i {to ti e povereno, znaej}i od kogo si go nau~il,
15 bidej}i u{te od male~ok gi poznava{ Svetite Pisanija, {to mo`at da te
3
napravat mudar za spasenie preku vera- 16
Rim 15,4
ta vo Hristos Isus.
1 Kor 10,6
16 Celoto Pismo e od Boga vdahnoveno 3 Ptr 1,21
i polezno za pouka, za kaznuvawe, pop- 17
ravawe i pou~uvawe vo pravednost,
2,21
17 za da bide Bo`jiot ~ovek usovr{en
i sovr{eno podgotven za sekoe dobro 4,1
delo.
Dela 10,42
4
Propovedaj go Slovoto
1 Tim 6,14
1 Ptr 4,5
I taka, te zakolnuvam pred Boga i
na{iot Gospod Isus Hristos, Koj
}e im sudi na `ivite i mrtvite, koga }e
dojde Toj i Negovoto carstvo:
2 propovedaj go slovoto, nastojuvaj vo
pogodno vreme i vo nevreme, ukoruvaj,
zabranuvaj, sovetuvaj so golema dolgotrpelivost i pouka.
3 Za{to }e dojde vreme koga lu|eto
nema da go slu{aat zdravoto u~ewe, no,
vodeni po svoite pohoti, }e si izberat
u~iteli da im go zala`at sluhot;
4 tie }e go odvratat sluhot svoj od
vistinata i }e se svrtat kon bajki.
5 No ti vo s# bidi trezven, pretrpi
zlo, napravi delo dostojno na blagovestitel, slu`bata svoja ispolnuvaj ja dobro!
2
Nastapuva vremeto za zaminuvawe
1,4
Dela
20,20.31
1 Tim 4,1
3
1 Tim 1,10
4
1 Tim 1,4
6
Fil 2,17
7
1 Tim 1,18
6,12
8
1 Kor 9,25
Fil 3,14
1 Tim 6,14
Jk 1,12
1 Ptr 5,4
Otkr 2,10
9
Za{to jas ve}e se izlivam kako `rt- 10
2 Kor 8,23
va leanica, a vremeto za moeto zaminu- Gal 2,3
Kol 4,14
vawe nastapi.
Tit 1,4
7 Dobro se borev, patot go zavr{iv, Fil 1,24
verata ja zapaziv.
11
8 Ponatamu me o~ekuva venecot na
Dela
pravdata, {to }e mi go dade vo onoj den 12,12.25
13,13
Gospod, pravedniot Sudija; no ne samo 15,37-39
4,10.14
mene, tuku i na site koi se raduvaat na Kol
Fil 1,24
Negovoto pojavuvawe.
6
12
Posledni poraki
9
ro!
Pogri`i se da dojde{ kaj mene sko-
Za{to Dimas me ostavi, bidej}i go
zasaka sega{niot svet, i otide vo Solun; Kriskent - vo Galatija, Tit - vo
Dalmacija. Samo Luka e so mene.
11 Zemi go Marko i dovedi go so sebe,
za{to mi e nu`en vo slu`bata!
12 A Tihik go prativ vo Efes.
10
Dela 20,4
Kol 4,7-8
Efes 6,
21-22
281
VTORO POSLANIE DO TIMOTEJ
13
Koga }e dojde{, donesi ja nametkata {to ja ostaviv vo Troada, kaj Karp i
14 knigite, a osobeno pergamentite.
14 Kova~ot Aleksandar mi napravi
2 Car 3,39
Ps 27,4
golemo
zlo. ]e mu vrati Gospod spored
62,13
Izreki delata negovi!
24,12
15 Od nego pazi se i ti, bidej}i toj neRim 2,6
1 Tim 1,20 obi~no mnogu se vosprotivi na na{ite
16 zborovi!
16 Pri mojata prva odbrana nikogo ne1,15
17 ma{e kaj mene: site me ostavija. Neka
Dan 6,21 ne im se primi za grev!
Mt 10,19
17 No Gospod be{e so mene i me zakFil 1,19
Kol 4,3 repna, ta preku mene da se utvrdi Blagovestieto i da ~ujat site neznabo{ci;
i jas se izbaviv od ustata na lavot.
Dela 20,6
13
Gospod }e me izbavi od sekakvo lo- 18
{o delo i }e me zapazi za Svoeto nebes- Rim 16,27
no carstvo. Nemu slava vo ve~ni vekovi. 19
Dela 18,2
Amin!
18
Zavr{ni pozdravi
Pozdravi gi Priskila i Akila, i
Onisiforoviot dom.
20 Erast ostana vo Korint. A Trofim
go ostaviv bolen vo Milit.
21 Pobrzaj da dojde{ pred zimata! Te
pozdravuvaat Evul, Pud, Lin, Klavdija
i site bra}a.
22 Gospod Isus Hristos neka e so tvojot duh! Blagodat na site vas! Amin!
19
20
Dela 19,22
20,4
POSLANIE NA
APOSTOL PAVLE DO TIT
Voved
Tit bil hristijanin od nejudejsko poteklo (Gal. 2,1–3). Toj bil eden od
pridru`nicite na Pavle i odigral va`na uloga pri izmiruvaweto na
Korintjanite so apostolot (2 Kor. 7,6–16). Vo momentot koga ova poslanie mu
bilo upateno, Pavle se nao|al na Krit; apostolot go nazna~il za nadglednik
(episkop) na aktivnostite i organizacijata na Crkvata na toj ostrov (1,5).
Uvodot na poslanieto sodr`i kratok pregled na porakata na apostolot
(1,1–4). Prodol`enieto na prvata glava e posveteno na odlikite na odgovornite lu|e na Crkvata (1,5–16). Vo vtorata glava, Tit dobiva soveti koi se
odnesuvaat na razni grupi so koi toj se zanimava vo Crkvata: starci, ostareni
`eni (koi trebale da gi pou~uvaat pomladite `eni), mladi lu|e ili slugi
(2,1–15).
Vo tretata glava gi prika`uva dol`nostite na hristijanite, neophodnosta da se `ivee vo mir i da se odbegnuvaat podelbi (3,1–11), a potoa zavr{uva so
li~ni preporaki i pozdravi (3,12–15). ^itatelot lesno }e otkrie deka porakata na ova poslanie ne se odnesuva isklu~ivo na li~nosta i rabotata na Tit.
Bi mo`el da se donese istiot zaklu~ok i za dvete poslanija do Timotej.
Vsu{nost problemite {to tuka se razgleduvaat se onie koi postojano se
postavuvaat vo Crkvata, kako onoj za organiziraweto na zaednicite, ili, pak,
za povedenieto na odgovornite lu|e i na vernicite koi gi so~inuvaat zaednicite.
1,1
Rim 1,1
Fil 1,1
2
2 Mojs
23,19
2 Tim 2,13
3
Dela 1,7
Rim 3,26
1 Tim 1,1
4
2 Kor 2,13
8,23
Gal 2,3
1 Tim 1,2
2 Tim 4,10
6
1 Tim 3,2-7
Pozdrav
Pavle, sluga Bo`ji i apostol na
Isus Hristos za verata na Bo`jite
izbranici i za spoznavawe na vistinata po pobo`nosta,
2 so nade` za ve~niot `ivot, {to
pred ve~ni vremiwa go veti Bog, Koj ne
la`e,
3 vo svoe vreme go javi slovoto Svoe
preku porakata {to mi ja doveri mene
po zapoved na na{iot Spasitel, Bog,
4 do Tit, moeto vistinsko ~edo po zaedni~kata vera. Blagodat, milost i mir
od Bog Otecot i od Gospod Isus Hristos, na{iot Spasitel!
1
Zadol`enijata na Tit vo Krit
Zatoa te ostaviv vo Krit, za da go
dovr{i{ nesvr{enoto i vo site gradovi da postavi{ prezviteri, kako {to
ti bev pora~al:
6 ako e nekoj neporo~en, ma` na edna
`ena i ima deca verni, {to ne se ukoruvani za bludstvo ili nepokornost.
5
Bidej}i episkopot, kako Bo`ji rasporednik, ne treba da e poro~en, ni
gnevliv, ni pijanica, ni tepa~, ni lakom za gnasna pe~alba,
8 tuku gostoqubiv, dobroqubiv, trezven, spravedliv, svet, vozdr`liv;
9 koj se pridr`uva do vistinskoto
slovo, onaka kako {to e nau~en, ta da
bide silen i da pou~uva vo zdravoto
u~ewe, i da gi pobiva onie koi se protivat.
7
La`nite u~iteli
Za{to ima i mnozina nepokorni,
praznoslovci i izmamnici, a osobeno
me|u obrezanite,
11 na koi treba da im se zatvori ustata: tie rasturaat celi domovi, u~ej}i
na ona {to ne treba, poradi odvratna
pe~alba.
12 Eden od niv, nivni prorok, be{e
rekol: „Kritjanite se sekoga{ la`livci, zli yverovi, mrzlivi me{i{ta.”
10
7
1 Tim 3,15
Evr 3,2
8
1 Tim 3,2-7
2 Tim 2,
24-26
1 Ptr 5,2
9
2,1
1 Tim 1,10
2 Tim 4,3
10
1 Tim 4,1
2 Tim 3,13
11
2 Tim 3,6
1 Ptr 5,2
283
POSLANIE DO TIT
13
Toa svedo{tvo e vistinsko. Poradi
taa pri~ina ukori gi strogo za da bidat
14 zdravi vo verata,
14 i da ne slu{aat judejski bajki i za1 Tim 1,10
4,7
povedi od lu|e, koi odvra}aat od visti15 nata.
15 Za ~istite e s# ~isto, a za oskverMt 15,11
15,18-20
23,25-26 netite i nevernite nema ni{to ~isto;
Rim 14, naprotiv, nim im se oskverneti i umot
14-20
i sovesta:
16 tie zboruvaat deka Go poznavaat
16
2 Tim 3,5
Boga, a so delata svoi Go odre~uvaat,
1 Jn 1,6
2,4 bidej}i se odvratni, nepokorni i nesposobni za nikakvo dobro delo.
13
2 Tim 4,2
2,1
1,9
1 Tim 1,10
2 Tim 4,3
2
1 Kor
13,13
1 Tim 5,1-2
6,11
3
1 Tim 3,11
5
Efes 5,22
Kol 3,18
1 Tim 2,12
7
2 Sol 3,7
1 Tim 4,12
1 Ptr 5,3
8
1 Tim 1,10
5,14
1 Ptr 2,15
9
Efes 6,5-8
1 Tim 6,1
1 Ptr 2,18
10
Fil 1,
18-19
1 Tim 1,1
11
3,4
12
1 Jn 2,16
13
1 Kor 1,7
Fil 3,20
2 Tim 4,8
Vistinskoto u~ewe
A ti, pak, zboruvaj go ona {to se
soglasuva so zdravoto u~ewe.
2 Starcite da bidat trezveni, celomudreni, ~isti, zdravi vo verata, vo qubovta, vo trpenieto;
3 stari~kite, isto taka, da `iveat
kako {to im prilega na svetii - da ne
klevetat, da ne se predavaat na mnogu
vino, da u~at za dobro,
4 za da gi vrazumuvaat nevestite da gi
sakaat ma`ite svoi i decata svoi;
5 da bidat celomudreni, ~isti, dobri
doma}inki, blagi, pokorni na svoite
ma`i, ta da ne se huli slovoto Bo`jo.
6 Isto taka, sovetuvaj gi mlade`ite
da bidat ~esni,
7 a vo s# pretstavi se sam kako obrazec za dobri dela, poka`uvaj}i ~istota
vo u~eweto, nerasipanost, ~esnost:
8 slovo zdravo, bez ukor, ta da se posrami protivnikot, bidej}i ne }e ima da
re~e ni{to lo{o za nas.
9 Sovetuvaj gi slugite da gi slu{aat
svoite gospodari, da im ugoduvaat vo s#,
ne protivre~ej}i im;
10 da ne kradat, tuku vo s# da poka`uvaat dobra vera, ta naukata na na{iot
Spasitel, Bog, da ja ukrasuvaat vo s#.
11 Bidej}i se javi Bo`jata blagodat,
spasitelna za site lu|e.
12 Taa n# u~i da gi otfrlime ne~esnosta i pohotite od ovoj svet, ~esno,
pravedno i pobo`no da po`iveeme vo
ovoj vek,
13 da ~ekame da se ispolni bla`enata
nade` i da se javi slavata na velikiot
Bog i Spasitel, na{iot Isus Hristos,
2
Koj se dade samiot Sebe za nas, za da 14
19,5
n# izbavi od sekakvo bezzakonie i da n# 25 Mojs
Mojs 4,20
o~isti, ta da Mu bideme narod izbran, 7,6
14,2
revnosen kon dobri dela.
Ps 129,8
15 Ova zboruvaj go, sovetuvaj i izobliRim 3,24
1,4
~uvaj so polna vlast; nikoj da ne te pre- Gal
1 Tim 2,6
zira.
1 Ptr 2,9
14
Hristijanskoto povedenie
Napomnuvaj im da se pokoruvaat na
na~alstvata i vlastite, da bidat
gotovi za sekoe dobro delo,
2 nikogo da ne hulat, da ne se karaat,
tuku da bidat mirni, i da poka`uvaat
sekakva krotkost kon site lu|e.
3 Bidej}i i nie nekoga{ bevme nerazumni, nepokorni, zabludeni, bevme robovi na `elbi i na razni sladostrastija, `iveevme vo zloba i zavist, bevme
odvratni, se mrazevme eden so drug.
4 A koga se javi dobrotata i ~ovekoqubieto na na{iot Spasitel, Bog,
5 Toj n# spasi, no ne spored izvr{enite od nas pravedni dela, tuku po Svojata milost, preku bawata na preroduvawe - i obnovuvaweto od Svetiot Duh,
6 Kogo izobilno Go izlea na nas
preku Isus Hristos, na{iot Spasitel,
7 ta opravdani so Negovata blagodat
da staneme po nade` naslednici na ve~niot `ivot.
8 Verni se tie zborovi; i jas sakam da
go utvrduva{ toa, ta onie {to poveruvale vo Boga, da se trudat i da se
gri`at za dobri dela: ova e polezno i
dobro za lu|eto.
9 A od glupavi raspra{uvawa i rodoslovija na plemiwata, od prepirki i
raspravii, po odnos na Zakonot, kloni
se, za{to se besplodni i prazni.
10 Begaj od ~ovek razdornik, otkako }e
go posovetuva{ edna{ ili dvapati,
11 znaej}i deka takov ~ovek se izopa~il, gre{i i deka se osudil sam sebesi.
3
15
1 Tim 4,12
1 Ptr 3,13
3,1
Rim 13,1
1 Tim 2,2
1 Ptr 2,13
2
Fil 4,5
1 Sol 3,12
3
Rim 1,29
3,21-26
1 Kor 6,11
Efes 2,5
5,8
4
1,3
2,10.11
5
Jn 3,3.5.8
Efes 2,8-9
5,26
2 Tim 1,9
6
Joil 2,
28-3,1
Dela 2,4
7
Rim 3,24
8,17.24
8
1 Tim 1,15
9
1 Tim 1,4
2 Tim
2,14.16.23
10
Mt 18,
15-17
12
Posledni preporaki
Dela 20,4
Koga }e gi pratam kaj tebe Artem i
Tihik, pobrzaj da dojde{ kaj mene vo 13
Nikopol, za{to re{iv tamu da prezi- Dela 18,24
muvam.
13 Zakonikot Zina i Apolos pogri`i
se da gi prigotvi{ za pat, taka, ta da
nemaat potreba od ni{to.
12
284
POSLANIE DO TIT
I na{ite neka se u~at da pravat
dobri dela za neophodnite potrebi, za
da ne bidat besplodni.
14
Te pozdravuvaat site {to se so mene. Pozdravi gi onie koi n# miluvaat
po vera. Neka bide blagodatta so site
vas. Amin!
15
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO FILIMON
Voved
Filimon bil zna~ajna li~nost me|u prvite hristijani i bez somnenie ~len na
crkvata vo Kolosi. Bil prijatel na apostol Pavle (st.1). Toj imal rob po ime
Onisim, koj izbegal od kaj nego. Onisim stapuva vo kontakt so Pavle, koj vo
toa vreme bil vo zatvor. Toj stanuva hristijanin, a Pavle odlu~uva da go
prati povtorno kaj negoviot gospodar, na kogo mu ja pi{uva ovaa bele{ka, za
da go zamoli da ne go do~ekuva pove}e kako rob (robot begalec bil izlo`uvan na
najsurovi kaznuvawa), tuku kako brat vo svojata vera. Otkako go pozdravuva
Filimon i lu|eto vo negoviot dom (1–3), Pavle Mu zablagodaruva na Boga za
qubovta i revnosta na Filimon (4–7). Potoa iska`uva molba za za{tita na
Onisim, koj treba da pristigne kaj svojot gospodar ( 8–22). Vo pozdravite so
koi zavr{uva ova kratko poslanie se nao|aat imiwata na pove}e li~nosti podednakvo spomenati i vo Poslanieto do Kolosjanite (4,10;12;14). Mo`no e
Onisim da gi donel vo Kolosi dvete poslanija, do Kolosjanite i do Filimon.
Zabele`liva e ne`nosta so koja Pavle mu pi{uva na svojot prijatel
Filimon. Toj ne mu dava nikakva zapoved, ni{to ne mu nametnuva, ne gi
poreknuva nitu negovite prava nad Onisim, tuku mu raska`uva, isto onaka
kako i na site onie koi go ~itaat ova poslanie, kako Hristovata qubov
osvetluva eden nov den i gi preobrazuva site ~ove~ki odnosi.
1,1
Dela 16,1
Rim 1,1
Efes 3,1
Fil 1,7.
13-17
2
Rim 16,5
1 Kor
16,19
Kol 4,
15-17
2 Tim 2,3
3
Rim 1,7
Gal 1,3
Fil 1,2
4-5
Rim 1,8-9
Efes 1,
15-16
Kol 1,3-4.9
6
Gal 3,28
5,6
Fil 1,9
Kol 1,9
7
2 Kor 7,4
2 Jn 1,4-6
Voved i pozdravi
Pavle, zatvorenik na Isus Hristos, i bratot Timotej, do vozqubeniot Filimon, na{iot sotrudnik,
2 i do Apfija, vozqubenata sestra, i
do Arhip, na{iot soborec, i do tvojata
doma{na crkva.
3 Blagodat vam i mir od Boga, na{iot
Otec, i od Gospod Isus Hristos!
4 Sekoga{ Mu blagodaram na mojot
Bog, koga te spomnuvam vo molitvite
svoi,
5 bidej}i slu{am za tvojata qubov i
vera, koja ja ima{ vo Gospod Isus i kon
site svetii,
6 i molam na{ata zaedni~ka vera da
se poka`e vo tebe na delo vo poznanieto na sekoe dobro, koe go imame za Isus
Hristos.
7 Za{to nie mnogu se raduvame i
ute{uvame poradi tvojata qubov, brate,
bidej}i preku tebe se uspokoija srcata
na svetiite.
8 Zatoa, iako imam vo Hristos golema
sloboda da ti zapovedam {to treba da
pravi{,
1
sepak, od qubov kon tebe, te molam
jas, kakov {to sum, starecot Pavle, a
sega i zatvorenik za Isus Hristos,
10 i te molam za moeto ~edo, Onisim,
{to go rodiv vo okovite svoi:
11 i toj nekoga{ be{e nepotreben za
tebe, a sega ni e mnogu popotreben i tebe, i mene.
12 Ti go pra}am nazad nego - primi go
kako da e moeto srce.
13 Jas sakav da go zadr`am kaj mene, za
da mi slu`i mesto tebe vo okovite {to
gi nosam za Evangelieto.
14 No bez tvoja soglasnost ne sakav
ni{to da napravam, za da bide tvojata
dobrina ne kako prinuda, tuku dobrovolna.
15 Za{to, mo`ebi toj poradi toa se
odvoi od tebe za malku vreme, za da go
primi{ zasekoga{,
16 ne ve}e kako rob, a pove}e od rob,
kako vozquben brat, a osobeno za mene,
i u{te pove}e za tebe - i po telo, i vo
Gospoda.
9
9
Efes 3,1
4,1
10
1 Kor 4,15
Gal 4,19
Kol 4,9
13
Fil 2,30
14
2 Kor 9,7
1 Ptr 5,2
16
1 Kor 7,22
286
POSLANIE DO FILIMON
19
Gal 6,11
Kol 4,18
I taka, ako me ima{ za sodrugar,
primi go kako da si me primil mene.
18 Ako, pak, vo ne{to ti zgre{il, ili
ti e dol`en, prefrli go toa na moja
smetka.
19 Jas, Pavle, napi{av so svoja raka:
jas }e platam, za da ne ti re~am deka ti
i samiot cel si mi dol`en.
20 Da, brate, da go dobijat od tebe vo
Gospod ona za {to Go molam; razveseli
go srceto moe vo Gospod.
21 Ubeden vo tvojata poslu{nost, ti
napi{av, znaej}i deka }e napravi{ i
pove}e otkolku {to ti velam.
17
A zaedno so ova prigotvi mi i smes- 23
1,7
tuvawe, za{to se nadevam deka so va- Kol
4,12
{ite molitvi }e vi bidam daruvan vam.
23 Te pozdravuva Epafras, koj e so me- 24
Dela
ne zatvorenik vo Hristos Isus, Marko, 12,12.25
Aristarh, Dimas, Luka - moite sora- 13,13
15,37-39
botnici.
19,29
24 Blagodatta na na{iot Gospod Isus Kol 4,10.14
2 Tim 4,
Hristos neka bide so va{iot duh. 10-11
Amin!
22
POSLANIE NA APOSTOL PAVLE
DO EVREITE
Voved
Poslanieto do Evreite e upateno do grupa hristijani koi bile izlo`eni na
`estoko protivewe. Pisatelot gi ohrabruva da ostanat vo hristijanskata
vera, uka`uvaj}i im deka Isus Hristos e vistinskoto i kone~no otkrovenie od
Boga za lu|eto. Pritoa, posebno se naglaseni tri vistini, i toa:
(1) Isus e ve~niot Bo`ji Sin, Koj ni ja poka`a vistinskata poslu{nost kon
Boga preku Svoeto stradawe. Kako Bo`ji Sin, Isus e nad prorocite i nad
angelite, a povisok e i od Mojsej.
(2) Bog Go proglasuva Isusa za ve~en Prvosve{tenik, Koj e nad site starozavetni sve{tenici i prvosve{tenici.
(3) Na{eto spasenie od grevot, stravot i smrtta e mo`no samo so vera vo
Gospod Isus Hristos, kako na{ Prvosve{tenik. Site obredi i `rtvi na
`ivotni se samo senka na vistinskoto spasenie, koe e vo Hristos.
Naveduvaj}i niza primeri na bogougodna vera kaj poznati bibliski li~nosti
(11), pisatelot gi povikuva i ~itatelite da ostanat verni do kraj (12), so
pogled vperen vo Hristos i gi ohrabruva da gi izdr`at site stradawa i progonstva. Poslanieto zavr{uva so soveti i predupreduvawa.
1,1
Bog ni se objavuva preku Sinot
Bog, Koj vo staro vreme, otkako
mnogupati i na mnogu na~ini im
zboruva{e na na{ite predci preku
2 prorocite,
2 vo poslednive denovi ni zboruva
2,8; 3,6
5,8; 7,28 preku Sinot, Kogo Go postavi za nas9,26; 11,3
5 Mojs 4,30 lednik nad s#, preku Kogo gi sozdade i
1 Ptr 1,20 vekovite.
3 Toj e odblesok na Bo`jata slava i
3
7,27; 8,1 otpe~atok na Negovata su{tina i dr`i
Mudr 8,1
s# so Svojot mo}en zbor. Otkako preku
Mk 16,19
Kol 1,17 Sebe gi o~isti na{ite grevovi, sedna
Tit 2,14
od desnata strana na prestolot na Se4 vi{niot vo visinite.
2,2; 12,25
3 Mojs 12,6
Os 12,10
Lk 1,55.70
Jn 9,29
8,6
Efes 1,21
Fil 2,9-10
1 Ptr 3,22
1
Veli~ieto na Bo`jiot Sin
4 I stana tolku povozvi{en od ange5 lite, kolku {to e poslavno imeto {to
5,5 go nasledi, vo sporedba so nivnoto.
2 Car 7,14
5 Za{to komu od angelite Bog nekoPs 2,7
1 Car ga{ mu rekol: „Ti si Sin Moj, Jas Te
17,13
rodiv denes”, ili pak: „Jas }e Mu bidam
Dela 13,33
Tatko, a Toj }e mi bide Sin?”
6
6 Isto taka, koga Go vovede Prvorode10,5
niot
vo vselenata, re~e: „Neka Mu se
Jn 3,16
Kol 1,18 poklonat site angeli Bo`ji!”
7 Za angelite, pak, re~eno e: „Ti gi
pravi{ angelite Svoi vetrovi, a slu`itelite Svoi ognen plamen”,
8 a za Sinot: „Tvojot prestol, Bo`e, e
ve~en i `ezolot na pravdata e `ezol na
carstvoto Tvoe.
9 Tebe Ti omile pravdata, a go namrazi bezzakonieto; zatoa, Bo`e, Tvojot
Bog Te pomaza so maslo na radosta pove}e od Tvoite pridru`nici.”
10 I pak: „Vo po~etokot Ti, Gospodi,
si ja osnoval Zemjata, a i nebesata se
delo na Tvoite race;
11 tie }e zaginat, Ti ostanuva{; site
}e izvetveat kako obleka;
12 }e gi svitka{ kako nametka, kako
obleklo, i tie }e bidat promeneti; no
Ti si sekoga{ istiot, i Tvoite godini
nema da se svr{at.”
13 A na kogo od angelite Bog nekoga{
mu rekol: „Sedi od Mojata desna strana
dodeka neprijatelite Tvoi ne gi postavam za podno`je na nozete Tvoi?”
14 Neli se tie site slu`itelski duhovi, isprateni da im slu`at na onie
{to }e go nasledat spasenieto?
7
Ps 103,4
8-9
Ps 44,6-7
9
Is 11,5
61,1.3
10-12
Ps 101,
23-27
10
Jn 1,3
12
12,26.27;
13,8
Otkr 6,14
13
Is.N. 10,24
Ps 108,1
Mk 13,19
14
Ps 33,7
90,11;
102,20-21
Dan 7,10
Mt 4,11
Dela 12,11
288
POSLANIE DO EVREITE
2,1
Rim 11,22
2
10,28-29
12,25
Dela 7,53
Gal 3,19
3
Lk 1,2
1 Kor 1,6
4
Mk 16,20
1 Kor
12,4.11
2 Kor
12,12
6-8
Ps 8,5-7
8
Mt 22,44
1 Kor
15,27
Efes 1,22
2
Na{eto spasenie
Zatoa treba da bideme naro~no vnimatelni kon ona {to go ~uvme za da
ne otpadneme nekako.
2 Za{to, ako re~enoto slovo preku
angelite se poka`a verno, i ako sekoj
prestap i sekoja neposlu{nost primi
pravedna kazna,
3 kako li toga{ }e se izvle~eme ako
zanemarime takvo golemo spasenie koe,
najnapred propovedano od Gospoda, se
potvrdi od onie {to go bea ~ule od
Nego,
4 koga i Bog im go potvrdi svedo{tvoto so znaci i ~udesa, so razni silni dela i so razdavawe darovi preku Svetiot
Duh po Negova volja.
Predvodnikot na na{eto spasenie
5 Za{to Bog ne im ja pot~ini na angelite idnata vselena za koja zboruvame,
6 tuku, naprotiv - nekoj posvedo~il
zboruvaj}i: „[to e ~ovekot da misli{
na nego, sinot ~ove~ki, ta da se gri`i{
10 za nego?
7 Si go napravil za kratko malku po2,17; 5,9
7,28; 12,2
Lk 24,26 dolen od angelite, no so slava i ~est si
Dela 3,15 go oven~al i si go postavil nad delata
11 od Tvoite race;
8 s# si pot~inil pod nozete negovi.”
10,10
2 Mojs
31,13 A koga s# mu pot~ini, ni{to ne mu osMt 28,10 tavi nepot~ineto; no sega u{te ne gleJn 17,19
20,17 dame deka s# mu e pot~ineto.
Efes 5,26
9 A gledame deka Isus Hristos, Koj
12 za kratko vreme be{e postaven ponisko
Ps 21,22 od angelite, poradi pretrpenata smrt
Jn 17,6
be{e oven~an so slava i ~est, ta, po
Bo`jata blagodat, Toj da vkusi smrt za
site.
10 Za{to Mu prilega{e na Onoj, poradi Kogo e s# i od Kogo e s#, pri donesuvaweto na mnogubrojnite ~eda vo slava, preku stradawa da go usovr{i Za~etnikot na nivnoto spasenie.
11 Bidej}i i Onoj {to osvetuva, i onie
{to se osvetuvaat, site se od Eden; i zatoa Isus ne se sramuva da gi nare~e
bra}a, velej}i:
12 „]e go vozvestam imeto Tvoe me|u
bra}ata Moi, srede sobranieto }e Te
slavam.”
9
5,4-10
Dela 3,13
2 Kor 5,
14-15
Fil 2,7-9
I pak: „Jas }e se nadevam na Nego.”
I odnovo: „Ete Me Mene i decata Moi
{to Mi gi dade Bog.”
14 A bidej}i decata se u~esnici vo
teloto i krvta, taka i Toj zede ednakvo
u~estvo vo toa, ta preku smrtta da go
pobedi onoj {to ja ima vlasta nad smrtta, odnosno |avolot;
15 pa da gi oslobodi onie {to od strav
pred smrtta preku celiot `ivot bea
podlo`eni na ropstvo.
16 Za{to jasno e deka Toj ne dojde da
im pomogne na angelite, tuku na Avraamovite potomci;
17 zatoa Toj mora{e vo s# da li~i na
bra}ata, pa da bide milostiv i veren
prvosve{tenik pred Boga, za da gi
o~isti grevovite na narodot.
18 Za{to vo ona, {to Sam pretrpe,
otkako be{e isku{an, vo toa }e mo`e i
na isku{uvanite da im pomogne.
13
3
Hristos e pogolem od Mojsej
Zatoa, bra}a sveti, u~esnici vo
nebesnoto prizvanie, razmislete za
Pratenikot i Prvosve{tenikot na
na{ata vera, Isus Hristos.
2 Koj Mu be{e veren na Onoj Koj Go
postavil, kako i Mojsej - vo celiot negov dom.
3 Za{to Toj se udostoi so slava, tolku
pogolema od Mojseevata, kolku {to e
pogolema po~itta {to ja ima onoj {to
go izgradil domot od po~itta {to ja
ima domot!
4 Za{to sekoj dom se gradi od nekogo;
a Onoj, Koj izgradil s#, e Bog.
5 I Mojsej Mu be{e veren kako sluga
na celiot Negov dom, za da go posvedo~i
ona {to treba{e da se soop{ti.
6 Hristos, kako Sin, e veren vo Bo`jiot dom. Negov dom, pak, sme nie, samo
ako slobodata i nade`ta, so koi se falime, gi zapazime do kraj.
Spokoj za Bo`jite lu|e
13
2 Car 22,3
Is 8,17.18
12,2
Jn 10,29
14
Mudr 2,24
Jn 1,14
Rim 8,3
1 Kor
15,50.55
2 Tim 1,10
1 Jn 3,8
15
Rim 8,15
Gal 5,1
2 Tim 1,7
16
Is 41,8-9
17
4,14
5,2
3 Mojs
16,10
1 Car 2,35
Rim 3,25
Fil 2,7
1 Jn 2,2
4,10
18
4,15
3,1
2,11
4,14
10,23
Is 17,7
2 Kor 9,13
Fil 3,14
3
8,6
2 Kor 3,7
5
2 Mojs
14,31
4 Mojs 12,7
Otkr 15,3
6
4,16
1 Let
17,12-14
Rim 5,2
1 Kor 3,16
6,19
Efes 2,
19-22
Kol 1,23
1 Tim 3,15
1 Ptr 2,5
Poradi toa, kako {to veli Svetiot 7-11
Duh: „Denes, ako go ~uete glasot Negov, Ps 94,7-11
8 ne `esto~ete gi srcata svoi, kako vo
ogor~enosta na denot na isku{uvaweto
vo pustinata,
7
289
POSLANIE DO EVREITE
7
9,8; 10,15
Mt 22,43
Dela 28,25
8
2 Mojs 17,7
10
Dela 7,36
11
4 Mojs
14,21-23
5 Mojs
1,34-35
12
3,8; 10,22
12,15
Er 18,12
13
3,7; 10,24
Rim 7,11
2 Kor 6,1-2
1 Sol 5,11
2 Sol 2,10
14
11,1
15
Ps 94,7-8
16
4 Mojs 14,2
17
4 Mojs
14,29
18
5 Mojs 1,26
1 Kor 10,5
19
3,12; 4,6
Ps 77,22
106,24
Jn 3,36
4,1
12,15
4 Mojs
14,31
2
Rim 10,1617
Gal 5,2
1 Sol 2,13
3
3,11
Ps 94,11
4
1 Mojs 2,2
2 Mojs
20,11
kade {to tatkovcite va{i Me isku{aa, Me ispituvaa, iako gi gledaa delata Moi preku ~etirieset godini.
10 Zatoa se razgneviv na toj rod i rekov, sekoga{ se zabluduvaa vo srcata
svoi i ne gi poznaa pati{tata Moi.
11 Pa taka se zakolnav vo Svojot gnev
deka nema da vlezat vo Mojot spokoj.”
12 Bra}a, gledajte, da ne bi vo nekogo
od vas, da ima zlo i neverno srce, ta da
otstapi od `iviot Bog.
13 Tuku hrabrete se sekoj den eden po
drug dodeka s# u{te se veli: „Denes”, ta
nikoj od vas da ne otrpne preku izmamata na grevot;
14 za{to nie stanavme sorabotnici na
Hristos. Samo ako ja zadr`ime cvrsto
do kraj prvobitnata cvrsta podloga;
15 dodeka se veli: „Denes, koga }e go
~uete Negoviot glas, da ne otrpnat srcata va{i onaka kako koga se pobunivte.”
16 A koi bea tie {to ~uja i pak se pobunija? Zar ne bea toa site onie koi so
Mojsej izlegoa od Egipet?
17 Protiv kogo negoduva{e Toj ~etirieset godini? Neli protiv onie {to
pogre{ija i ~ii koski ostanaa vo pustinata?
18 A na koi im se zakolnal deka nema
da vlezat vo Negoviot spokoj ako ne na
onie, {to bea neposlu{ni?
19 I taka, gledame deka tie ne mo`ea
da vlezat poradi neverieto.
Da vnimavame pak, dodeka u{te ni
e ostaveno vetuvaweto za vleguvawe
vo Negoviot spokoj, da ne bi se otkrilo
deka nekoj od vas bi mo`el da zadocni.
2 Za{to i nam ni se soop{ti, kako i
nim. No slovoto, {to go bea ~ule, ne im
donese polza, bidej}i onie {to go bea
~ule ne poveruvaa.
3 A nie, koi poveruvavme, vleguvame
vo Negoviot spokoj, kako {to rekol
Toj: „Zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj
deka tie nema da vlezat vo Mojot spokoj”, iako Negovite dela bea zavr{eni
u{te pri sozdavaweto na svetot.
4 Za{to negde za sedmiot den e re~eno
vaka: „I vo sedmiot den Bog se odmori
od site Svoi dela.”
5 I na toa mesto pak: „Ne }e vlezat vo
spokojot Moj.”
9
4
I taka, na nekoi im se otvori da
vlezat vo nego, a onie, na koi im be{e
porano propovedano Evangelieto, ne
vlegoa poradi neposlu{nost;
7 Zatoa Toj pak opredeli eden den
„Denes”, velej}i preku David, po tolku
vreme, kako {to e re~eno pogore: „Denes, koga }e go ~uete glasot Negov, ne
stvrdnuvajte gi srcata va{i.”
8 Za{to, ako Isus Navin im be{e dal
spokoj, Bog nema{e da zboruva ve}e potoa za drug den.
9 No, za narodot Bo`ji s# u{te ostanuva sabotna po~inka.
10 Za{to, koj }e vleze vo spokojot Negov, toj }e se odmora od delata svoi, kako i Bog od Svoite.
11 I taka, da se pogri`ime da vlezeme
vo onoj spokoj, ta da ne bi nekoj da padne
vo sli~na neposlu{nost.
12 Za{to, slovoto Bo`jo e `ivo i dejstvuva i e poostro od sekakov me~ so dve
ostrici; i navleguva do razdeluvawe na
du{ata i duhot, do zglobovite i mozokot, i gi procenuva mislite i namerite
na srceto.
13 I nema sozdanie sokrieno za Nego,
tuku s# e golo i otkrieno za o~ite na
Onoj pred Kogo nie }e odgovarame.
6
Isus e na{iot Prvosve{tenik
5
Ps 94,11
6
3,18-19
7
3,7.8.15
Ps 94,7-8
8
5 Mojs 31,7
Is.N. 22,4
10
Otkr 14,13
12
Is 49,2
55,11
Er 17,10
23,29
Mudr 18,15
Jn 10,35
12,48
Dela 7,38
12,24
1 Kor 4,5
14,24-25
Efes 6,17
1 Sol 2,13
2 Tim 2,9
1 Ptr 1,23
1 Jn 2,14
Otkr 1,16
19,13
13
Er 23,24
Ps 32,13-15
Izreki
5,21
Dan 2,22
Rim 14,12
14
Imaj}i Go golemiot Prvosve{te- 2,17; 3,1
5,5.10
nik Koj preminal preku nebesata, Isus, 6,20; 7,26
9,11
Sinot Bo`ji, nie treba da se dr`ime za 8,1;
9,24; 10,21
ispoveduvaweto na verata.
10,23
15 Za{to, nie nemame takov Prvo- Efes 4,10
sve{tenik, {to ne mo`e da so~uvstvuva 15
vo na{ite slabosti, tuku takov Koj is- 2,17-18
Mt 4,1-11
kusil s# kako i nie, osven grev.
Lk 22,28
16 I taka, slobodno da pristapuvame Jn 8,46
2 Kor 5,21
kon prestolot na blagodatta, za da primime milost i da najdeme blagodat za 16
3,6; 7,19
blagovremena pomo{.
10,19.22.35
14
5
Hristos e
vistinski Prvosve{tenik,
pogolem od Aron
Za{to sekoj Prvosve{tenik, koj od
lu|e se izbira, za lu|eto se postavuva na slu`ba Bo`ja, da prinesuva darovi i `rtvi za grevovite,
1 Jn 3,21
5,1
8,3; 9,9
290
POSLANIE DO EVREITE
2
2,17-18;
4,15
7,27-28
Mt 18,12
3
7,27; 9,7
3 Mojs 9,7
16,6.15-16
4
2 Mojs 28,1
4 Mojs 18,7
Jn 3,27
5
4,14
Ps 2,7
Jn 8,54
6
7,1-28
1 Mojs
14,18
Ps 109,4
7
Ps 67,20
Mt 26,
38-46
Jn 12,27
8-9
2,10; 9,12
Rim 5,19
Fil 2,8-9
Is 45,17
10
4,14
12
1 Kor 3,1-3
1 Ptr 2,2
13
Efes 4,14
14
1 Mojs 3,22
Is 7,15
1 Kor 2,6
Efes 4,13
6,1
9,14
Dela 20,21
1 Kor 3,
10-12
Efes 2,1.5
i da mo`e da gi razbira onie {to se
neume{ni i zabludeni, bidej}i i samiot e so slabosti;
3 i zatoa e dol`en kako za narodot,
taka isto i za svoite grevovi da prinesuva `rtvi.
4 I nikoj sam ne se zdobil so takva
~est, tuku samo onoj koj e povikan od
Boga, kako {to be{e Aron.
5 Taka i Hristos ne se proslavi Sam
Sebesi, stanuvaj}i prvosve{tenik, tuku Go proslavi Onoj Koj Mu re~e: „Ti
si Sin Moj, Jas Te rodiv denes.”
6 Kako {to e i na drugo mesto re~eno:
„Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov.”
7 Vo denovite na Svojot zemen `ivot,
Toj so silen vik i solzi upati molbi i
molitvi kon Onoj Koj mo`e{e da Go
spasi od smrtta i poradi Svojata pot~inetost od po~it be{e ~uen.
8 Iako be{e Sin, Toj se nau~i na
poslu{nost od ona {to go postrada,
9 a, otkako se usovr{i, stana izvor za
ve~no spasenie na site onie koi Mu se
poslu{ni,
10 i od Boga be{e nare~en Prvosve{tenik po ~inot Melhisedekov.
2
Da ostaneme vo verata
11 Za ova bi imale mnogu da vi zboruvame, {to e i te{ko da se tolkuva, bidej}i te{ko sfa}ate.
12 Za{to, iako spored godinite vie
treba{e ve}e da bidete u~iteli, vie s#
u{te imate potreba nekoj da ve u~i koi
se prvite na~ela na slovoto Bo`jo, i
dojdovte do takva sostojba, {to imate
potreba od mleko, a ne od tvrda hrana.
13 Sekoj {to se hrani so mleko, e neve{t vo slovoto na pravdata, bidej}i e
dete;
14 a tvrdata hrana e za zrelite, koi
blagodarej}i na poukata, imaat ~uvstva
i se nau~eni da razlikuvaat dobro od
zlo.
Zatoa da go ostavime po~etnoto
u~ewe za Hristos i da se stremime
kon sovr{enstvo, da ne ja postavuvame
odnovo osnovata: pokajanieto od mrtvi
dela i verata vo Boga,
2 naukata za kr{tevaweto, rakopolagaweto, voskresenieto na mrtvite i
ve~niot sud.
6
I ova }e go napravime, ako dopu{ti
Bog.
4 Za{to onie koi edna{ se prosvetija, vkusija od nebesniot dar, stanaa
u~esnici na Svetiot Duh,
5 i, otkako vkusija od ubavata Bo`ja
re~ i od silite na idniot vek,
6 a potoa otpadnaa, - ne e mo`no povtorno da bidat obnoveni za pokajanie,
koga povtorno vo sebesi Go raspnuvaat
Sinot Bo`ji i Go hulat.
7 Za{to zemjata, koja go vpiva do`dot
{to ~esto pa|a na nea i ra|a plod dobar
za onie {to ja obrabotuvaat, od Boga
dobiva blagoslov;
8 a onaa {to dava trwe i bocki, taa e
nepotrebna i blizu e do prokletstvoto
koe zavr{uva so izgoruvawe.
9 Od vas, vozqubeni, nie o~ekuvame
ne{to podobro i spasitelno, iako taka
zboruvame.
10 Za{to Bog ne e nepraveden, ta da go
zaboravi deloto va{e i trudot na qubovta {to gi poka`avte vo Negovo ime,
otkako im poslu`ivte i im slu`ite na
svetiite.
11 A nie sakame sekoj od vas da ja poka`uva istata usrdnost za odr`uvawe na
polnata nade` dokraj,
12 ta da ne stanete mrzlivi, tuku da gi
sledite onie koi preku vera i trpenie
gi dobivaat vetuvawata.
4
Bo`joto sigurno vetuvawe
13
3
Bog, koga mu vetuva{e na Avraam,
bidej}i nema{e ni{to pogolemo vo
{to bi se zakolnal, se zakolna vo Sebe,
14 velej}i: „Navistina }e te blagoslovam i }e te razmno`am i preumno`am.”
15 I taka, so dolgotrpenie toj go dobi
vetenoto.
16 Lu|eto, pak, se kolnat vo pogorno
od sebesi, i zakletvata kako potvrda na
sekoja nivna prepirka stava kraj.
17 Zatoa Bog, koga na naslednicite na
vetuvaweto saka{e jasno da im ja poka`e Svojata neizmenliva volja, posvedo~i so kletva,
18 ta preku dve neizmenlivi raboti,
vo koi ne e mo`no Bog da izla`e, da
imame golema uteha i nie, koi pribeg13
10,26-27.32
Jn 4,10
Efes 2,8
Gal 3,2
5
4,12
1 Ptr 2,3
6
10,29
3 Ptr 2,21
1 Jn 5,16
7
1 Mojs
1,11-12
5 Mojs
11,11
8
1 Mojs
3,17-18
Is 5,6;
27,4
Mt 7,16
10
10,32-34
Mt 10,
40-42
1 Sol 1,3
Otkr 2,19
11
3,6; 10,23
12
5,11; 6,16
10,36;
11,7.9
1 Kor 11,1
Otkr 13,10
13.14
1 Mojs
22,16.17
Rim 4,20
15
11,9.13.33.3
9
1 Mojs 21,5
16
2 Mojs
22,11
17
9,15; 10,36
Rim 4,16
18
3,6; 10,23
4 Mojs
23,19
Kol 1,5
291
POSLANIE DO EVREITE
19-20 nuvame da se prifatime za nade`ta
{to ni e dadena,
19 a koja e za na{ata du{a cvrsta i sigurna kotva, i koj vleguva duri zad zave20 sata,
20 kade {to Isus za nas vleze najna4,14
Ps 109,4
pred, otkako stana ve~en Prvosve{tenik po ~inot Melhisedekov.
10,19-20
3 Mojs
16,2.12
Mt 27,51
7,1-2
1 Mojs
14,17-20
3
4,14
7,16
Jn 7,27
4
1 Mojs
14,20
5
4 Mojs
18,21
6
Rim 4,13
10
1 Mojs
14,17
11
8,6-7
10,1
Ps 109,4
7
Sve{tenikot Melhisedek
Toj Melhisedek be{e car salimski, sve{tenik na Sevi{niot Bog,
koj go presretna Avraam, koga se
vra}a{e od borbata so carevite, i go
blagoslovi,
2 komu i Avraam mu dade desetok od
s#, i koj po zna~eweto na imeto negovo
e prvo car na pravdata, a potoa i car na
Salim, odnosno car na mirot.
3 Bez tatko, bez majka, bez rod, nema{e
nitu po~etok na dnite, nitu kraj na `ivotot i, po takov na~in, e podoben na
Sinot Bo`ji, i ostanuva ve~en sve{tenik.
4 Gledate li kolku e golem onoj komu
pratatkoto Avraam mu dade desetok od
najdobriot plen!
5 Onie od Levievite sinovi, {to primaat sve{tenstvo, imaat zapoved da
zemaat po Zakonot desetok od narodot,
odnosno od bra}ata svoi, iako i tie
proizlegle od bedrata Avraamovi.
6 No toj, koj ne mu pripa|a{e na na{iot rod, zede desetok od Avraam i go
blagoslovi onoj {to be{e primil vetuvawa.
7 Ne mo`e da ima nikakov spor deka
pomaliot se blagoslovuva od pogolemiot.
8 Taka, ovde smrtni lu|e zemaat desetoci, a tamu - Onoj, za Kogo ima svedo{tvo deka e `iv.
9 I, taka da re~am, Levij, koj prima
desetoci, i sam dade desetok preku
Avraam,
10 bidej}i u{te be{e vo bedrata na
tatko si koga go sretna Melhisedek.
11 Pa taka, ako sovr{enstvo mo`e{e
da se postigne preku levitskoto sve{tenstvo, bidej}i vrz osnova na nego narodot dobi Zakon, kakva potreba ima da
se vozdigne drug sve{tenik po ~inot na
Melhisedek, namesto po ~inot na
Aron?
12 Za{to, koga }e se promeni sve{tenstvoto, toga{ se javuva potreba da se
izmeni i zakonot.
13 A Onoj za Kogo se zboruva ova, se
vbrojuva vo drugo koleno, od koe nikoj
ne be{e pristapuval do `rtvenikot;
14 za{to e poznato deka Gospod na{
proizleze od Juda, a za sve{tenstvoto
od ova koleno Mojsej ni{to ne rekol.
Drug sve{tenik kako Melhisedek
I u{te pojasno stanuva toa koga se
vozdiga sli~no na Melhisedek drug
sve{tenik,
16 Koj stanal takov ne po silata na telesna zapoved, tuku po silata na ve~niot `ivot.
17 Za{to se posvedo~i: „Ti si ve~en
sve{tenik po ~inot na Melhisedek.”
18 A, pak, odmenuvaweto na porane{nata zapoved se izvr{i poradi toa {to
taa be{e slaba i bespolezna,
19 za{to Zakonot ni{to ne doveduva
do sovr{enstvo; a se vovede podobra nade`, preku koja se pribli`uvame do
Boga.
20 Toa be{e potvrdeno so zakletva.
21 Za{to onie bea stanale sve{tenici bez zakletva, a Toj - so zakletva,
preku Onoj Koj Mu re~e: „Se zakolna
Gospod i nema da se raskae: ,Ti si ve~en
sve{tenik po ~inot Melhisedekov.'”
22 Zatoa Isus stana zalog na tolku
podobar zavet.
23 A tie bea mnogu sve{tenici, za{to
smrtta ne im dava{e da ostane samo
eden;
24 a Toj, bidej}i `ivee ve~no, ima
sve{tenstvo {to nema da mine na drug.
25 Zatoa Toj i mo`e za ve~no da gi
spasi onie {to preku Nego doa|aat kon
Boga, bidej}i e sekoga{ `iv za da se
moli za niv.
26 Takov Prvosve{tenik i ni treba{e: svet, neporo~en, neoskvernet, odvoen od gre{nicite i vozvi{en nad nebesata.
27 Koj nema potreba, kako i drugite
prvosve{tenici, sekojdnevno da prinesuva `rtva prvo za grevovite svoi, a
15
14
1 Mojs
49,10
Is 11,1
Mt 1,3
Otkr 5,5
17
5,6
Ps 109,4
18
10,9; 13,9
Rim 8,3
19
4,16; 6,18
9,9
10,1-2.4.11
Rim 3,20
7,7-8
Gal 3,21
Jk 4,8
21
Ps 109,4
22
8,6-10
9,15-20
10,29; 12,24
13,20
Lk 22,20
2 Kor 3,6
24
5,6; 13,8
Lk 1,33
25
10,14
Jn 14,6
Rim 8,34
1 Jn 2,1
Otkr 1,18
26
4,14
2 Kor 5,21
27
5,3; 9,12
10,10
2 Mojs
29,38-39
3 Mojs
16,6.15
292
POSLANIE DO EVREITE
28 potoa i za onie na narodot, bidej}i Toj
go izvr{i toa edna{ zasekoga{, otkako
Sam Sebe se prinese kako `rtva.
28 Za{to Zakonot za prvosve{tenici
8,1
1,3; 4,14 postavuva lu|e {to se nemo}ni; a sloPs 109,1
Dela 2,33 voto na kletvata {to e po Zakonot Sinot, Koj e ve~no sovr{en.
5,1-2.9
2
9,11.24
4 Mojs 24,6
Sir 24,10
3
5,1.3; 9,14
4
10,8
5
9,2.8.23
10,1
2 Mojs
25,40
Dela 7,44
Kol 2,17
6
7,22
7
7,11.18-19
8-12
Er 31,31-34
10
10,16
2 Kor 3,3
6,16
Isus e na{iot Prvosve{tenik
8
A najva`noto od ova {to go zboruvame, e deka imame takov Prvosve{tenik, Koj sedna od desnata strana
na prestolot na veli~ieto na nebesata,
2 i e slu`itel na svetili{teto i na
vistinskata skinija, {to ja postavi
Gospod, a ne ~ovek.
3 Sekoj prvosve{tenik se postavuva za
da prinesuva darovi i `rtvi; zatoa
be{e potrebno i Toj da ima {to da prinese.
4 Za{to, ako Toj be{e na zemjata, ne
bi bil ni sve{tenik, za{to ima sve{tenici {to prinesuvaat darovi po
Zakonot
5 i im slu`at na obrazot i na senkata
na nebesnite raboti, kako {to mu be{e
re~eno na Mojsej, koga ja podiga{e skinijata: „Gledaj, re~e, da napravi{ s#
spored obrazecot, {to ti be{e poka`an na planinata.”
6 A sega Toj dobi tolku podobra
slu`ba, i stana posrednik na podobar
zavet, koj e utvrden vrz podobri vetuvawa.
Promena na Zavetot
Za{to, ako prviot zavet be{e bez
nedostatok, toga{ nema{e da se bara
vtor.
8 No, ukoruvaj}i gi, veli: „Ete idat
denovi, veli Gospod, i so domot Izrailev i so domot Judin }e sklu~am nov
zavet,
9 no ne takov zavet kakov {to sklu~iv
so tatkovcite nivni vo denot, koga gi
fativ za raka za da gi izvedam od zemjata egipetska, - za{to tie ne ostanaa vo
Mojot zavet i Jas gi ostaviv, veli
Gospod.
10 No ovoj e zavetot {to }e mu go
dadam na domot Izrailev vo onie dni,
veli Gospod: }e gi vre`am zakonite
7
Svoi vo mislite nivni, i vo srcata
nivni }e gi napi{am, i }e bidam nivni
Bog, a tie }e bidat Moj narod.
11 I nieden nema da go u~i svojot
bli`en, i nieden bratot svoj: ‚Poznaj
Go Gospoda', za{to site, od mal do golem me|u niv, }e Me znaat,
12 bidej}i }e bidam milostiv kon
nivnite nepravdi, a za grevovite i bezzakonijata nivni nema ve}e da si spomnuvam.”
13 A koga veli „nov zavet”, prviot go
napravi zastaren; a ona {to e staro i
zastareno, blizu e do is~eznuvawe.
9
Staroto bogoslu`enie
Taka i vo prviot zavet ima{e uredbi za bogoslu`enie i zemno svetili{te;
2 za{to skinijata be{e napravena
vaka: vo prviot del se nao|aa svetilnikot, trpezata i izlo`enite lebovi;
toj del e nare~en „Sveto Mesto”.
3 A zad vtorata zavesa od skinijata
be{e delot, nare~en „Svetiwa nad svetiwite”;
4 vo nea se nao|a{e zlatnata kadilnica i od site strani opkovan so zlato
kov~egot na zavetot, vo koj stoeja zlatniot sad so mana i rascuteniot `ezol
na Aron, kako i plo~ite na zavetot,
5 a nad nego - heruvimi na slavata,
{to go osenuvaa ~istili{teto; za ova
sega nema potreba da se zboruva poop{irno.
6 Pri vakov raspored, vo prviot del
od skinijata sekoga{ vleguvaa sve{tenicite i izvr{uvaa slu`ba Bo`ja;
7 a vo vtoriot del vleguva{e po
edna{ vo godinata prvosve{tenikot i
toa ne bez krv, {to ja prinesuva{e kako
`rtva za sebe i za grevovite na narodot, napraveni poradi neznaewe.
8 Preku ova Svetiot Duh poka`uva{e
deka s# u{te ne e otvoren patot za svetili{teto s# dodeka stoi prvata skinija,
9 koja e simbol na sega{noto vreme,
vo koe se prinesuvaat darovi i `rtvi,
koi ne mo`at da go napravat sovr{en
po sovesta onoj {to slu`i,
11
Is 54,13
Avak 2,14
13
Er 31,31
2 Kor 3,14
5,17
9,1
9,10
2
2 Mojs
25,8-9
25,23-39
3
2 Mojs
26,31-33
4
2 Mojs
16,32-34
25,10-15
30,1-6
32,15-16
4 Mojs
17,22-24
5
2 Mojs
25,17-22
26,34
6
4 Mojs 18,3
7
5,3; 9,17-18
2 Mojs
30,10
3 Mojs
16,2-34
8
10,19-20
Jn 14,6
9
7,19
10,1-4.11
293
POSLANIE DO EVREITE
10
13,9
3 Mojs 11,2
15,18
4 Mojs 6,3
19,13
Kol 2,16
11
tuku se sostojat samo od jadewa i
piewa, i razni miewa i telesni obredi,
ustanoveni do vremeto koga seto ova }e
se ispravi.
10
Hristovoto `rtvoprinesuvawe
No Hristos, koga stana Prvosve{tenik na idnite dobra, so pogolemo i so
posovr{eno svetili{te, nerakotvore12
no, odnosno ne onakvo kakvo {to se pra5,9; 7,27
9,19.24-26 vi na zemjata,
10,4.10.14
12 nitu so krv kozja i tele{ka, tuku so
13,12
Mt 26,28 Svojata krv vleze vo svetili{teto edRim 3,15
na{ zasekoga{ i izvr{i ve~en otkup.
13 Za{to, ako krvta na jun~e i jarec, i
13
3 Mojs
pepelta
od junica preku poprskuvawe
16,14-16
17,11 gi osvetuvaat oskvernetite za o~istu4 Mojs
19,9.17 vawe na teloto,
14 toga{, kolku li pove}e krvta na
14
Hristos, Koj preku Svetiot Duh se pri6,1; 10,10
Ps 50,3 nese Sebe na Boga neporo~en, }e ja
Zah 13,1
o~isti sovesta na{a od mrtvi dela za
Jn 10,18
1 Tim 3,9 da Mu slu`ime na `iviot Bog.
4,14
8,2; 9,24
2 Kor 5,1
Tit 2,14
1 Ptr 1,19
3,18
1 Jn 1,7
11
Zavet zape~aten so krv
15
Zatoa e Toj posrednik na noviot za-
15 vet, ta po Negovata smrt, {to stana za
7,22
otkup na prestapite od vremeto na pr19 viot zavet, prizvanite da go dobijat ve2 Mojs
tenoto ve~no nasledstvo.
24,3-8
16 Za{to, kade {to ima zavet, tamu e
3 Mojs
14,4-7
neophodno
da sleduva smrtta na zavetu4 Mojs 19,6
va~ot,
20
17 bidej}i zavetot dobiva sila samo po
2 Mojs 24,8
smrtta; toj nema nikakva sila dodeka
22 zavetuva~ot e `iv.
3 Mojs
18 Poradi toa ni prviot zavet ne be{e
17,11
Efes 1,7
utvrden bez krv.
19 Za{to Mojsej, otkako gi pro~ita
site zapovedi od Zakonot pred siot narod, zede krv tele{ka i jare{ka so voda, i so crvena volna i so isop ja porosi kako samata kniga, taka i siot narod,
20 velej}i: „Ova e krvta na zavetot
{to vi go odredi Bog.”
21 Isto taka so krv gi poprska i svetili{teto i site sadovi za slu`ewe na
Boga.
22 I re~isi s# spored Zakonot so krv
se o~istuva{e, i bez prolevawe krv nema pro{tevawe.
I taka, obrazite nebesni treba{e 23
da se o~istat na takov na~in, a samoto 8,5
nebesno so podobri `rtvi od ovie.
24
23
Hristoviot vlez na neboto
Za{to Hristos ne vleze vo rakotvoreno svetili{te, koe e samo obrazec na
vistinskoto, tuku vo samoto nebo, za da
se javi sega pred liceto na Boga za nas;
25 i ne da se prinesuva Sebe kako `rtva pove}epati, kako {to prvosve{tenikot vleguva vo svetili{teto sekoja godina so tu|a krv.
26 Inaku Toj bi trebalo mnogupati da
postrada od sozdanieto na svetot. A sega edna{ zasekoga{, do krajot na vekovite, se javi za da go odnese grevot, otkako se prinese Sam Sebe kako `rtva.
27 I kako {to im e na lu|eto opredeleno da umrat edna{, a potoa - sud,
28 taka i Hristos, otkako edna{ se
prinese Samiot Sebe kako `rtva, za da
gi odnese grevovite na mnozina, vtorpat }e im se javi ne ve}e kako `rtva za
grev na onie {to Go o~ekuvaat, tuku za
nivno spasenie.
24
Silata na `rtvata Hristova
10
Bidej}i Zakonot ja ima samo
senkata na idnite dobra, a ne
su{tinata na rabotite, nikoga{ ne mo`e so onie isti `rtvi, {to se prinesuvaat sekoja godina, da gi usovr{i
onie koi pristapuvaat.
2 Inaku bi prestanale da se prinesuvaat, bidej}i onie {to slu`at, edna{
o~isteni, ne }e imaat ve}e nikakva
svest za grevovite.
3 No preku `rtvite sekoja godina se
potsetuvaat na grevovite,
4 bidej}i ne e mo`no tele{kata i
jare{kata krv da gi odnese grevovite.
5 Poradi toa, vleguvaj}i vo svetot,
veli: [email protected] i darovi Ti ne posaka, a
telo Mi prigotvi.
6 Sepalenici za grevot ne Ti se ugodni.”
7 Toga{ rekov: „Ete, idam, napi{ano
e za Mene vo knigata, da ja izvr{am,
Bo`e, voljata Tvoja.”
8 Koga pogore re~e: [email protected] i darovi
i sepalenici za grevot - {to se prine-
4,14
8,2
Rim 8,34
25
9,7
26
7,27;
9,12.28
10,2; 12,26
1 Kor
10,11
Gal 4,4
1 Ptr 1,
19-20
3,18
1 Jn 3,5
27
1 Mojs 3,19
Rim 2,5-10
Otkr
20,11-15
28
10,10
Is 53,12
Fil 3,20
1 Sol 1,10
1 Ptr 2,24
10,1
7,19; 8,5
3 Mojs
16,34
Kol 2,17
2
9,9.26
3
3 Mojs
16,21
4
7,18-19
9,9.12-13
10,1.11
Is 1,11
5-7
Ps 39,6-8
7
Mt 26,39
8
Ps 39,6
294
POSLANIE DO EVREITE
9 suvaat spored Zakonot, Ti ne posaka i
7,18-19
Ps 39,7-8
10
2,11; 7,27
9,14.28
10,12.14;
13,12
Jn 17,19
Efes 5,2.26
1 Sol 4,3
11
2 Mojs
29,38
12-13
1,13
14
7,25; 10,10
15
3,7
16.17
8,10.12
Er 31,33.34
19
4,16
9,8.12.25
Efes 3,12
20
6,19-20
Jn 14,6
21
3,6; 4,14
22
4,16
6,11; 9,14
2 Mojs 29,4
3 Mojs 16,4
Ez 36,25
Dela 22,16
Efes 5,26
1 Tim 3,9
ne Ti se ugodni”,
9 a potoa re~e: „Ete, idam, Bo`e, da ja
izvr{am voljata Tvoja”, so toa Toj go
ukinuva prvoto, za da go vospostavi
vtoroto.
10 Spored taa volja sme osveteni so
prinosot na teloto na Isus Hristos
edna{ zasekoga{.
11 I sekoj sve{tenik stoi sekoj den,
slu`ej}i i prinesuvaj}i mnogupati edni i isti `rtvi, koi nikoga{ ne mo`at
da gi otstranat grevovite;
12 a Toj, prinesuvaj}i samo edna `rtva
za grevovite, zasekoga{ sedna oddesno
na Boga,
13 i ottoga{ ~eka ponatamu dodeka
neprijatelite Negovi ne bidat polo`eni kako podno`je za nozete Negovi.
14 Za{to preku edno prinesuvawe Toj
osvetenite gi napravi zasekoga{ sovr{eni.
15 I Svetiot Duh ni posvedo~i, za{to, otkako porano re~e:
16 „Ova e zavetot {to }e im go dadam
po onie dni, veli Gospod: }e gi vgradam
zakonite Svoi vo srcata nivni, i vo
mislite nivni }e gi napi{am.” Toj
dodava:
17 „I za grevovite i bezzakonijata
nivni nema ve}e da si spomnuvam.”
18 A kade {to ima pro{tevawe za niv,
tamu ve}e nema prinosi za grev.
Da Mu pristapime na Boga
I taka, bra}a, koga imame sloboda
23
4,14 da vleguvame vo svetili{teto preku
krvta na Isus Hristos po nov i `iv
pat,
20 {to Toj ni go otvori niz zavesata,
odnosno preku Svoeto telo,
21 imame
Vrhoven sve{tenik nad
domot Bo`ji.
22 Zatoa da pristapime so iskreno
srce, vo polna vera, otkako }e gi o~istime srcata od zla sovest so poprskuvawe i otkako }e go izmieme teloto so
~ista voda.
23 I da go dr`ime ispovedanieto na
nade`ta cvrsto, za{to veren e Onoj Koj
se zavetuval.
19
I da bideme vnimatelni eden kon
drug za da se pottiknuvame kon qubov i
dobri dela,
25 ne izostanuvaj}i od sobranijata
kako {to nekoi imaat obi~aj, tuku da se
pou~uvame eden drug, i toa vo tolku
pove}e, do kolku gledate deka se pribli`uva sudniot den.
26 Za{to, ako, otkako ja poznavme
vistinata, svoevolno prodol`uvame da
gre{ime, toga{ nema ve}e `rtva za
grevovi,
27 tuku stra{no o~ekuvawe na sud i
jarosten ogan {to }e gi progolta protivnicite.
28 Ako onoj {to go prekr{il Mojseeviot zakon, pred dvajca ili trojca svedoci bezmilosno se kaznuva so smrt,
29 toga{, kolku li pote{ka kazna,
mislite, }e zaslu`i onoj {to Go pogazil Sinot Bo`ji i ja oskvernil krvta
na zavetot preku koja e osveten i Go
pohulil Duhot na blagodatta?
30 Za{to nie Go znaeme Onoj {to rekol: „Odmazdata e Moja, Jas }e platam”,
veli Gospod. I pak: „Gospod }e mu sudi
na Svojot narod.”
31 Stra{no e da se padne vo racete na
`iviot Bog!
32 Potsetuvajte se na va{ite porane{ni denovi koga, otkako se prosvetivte, podnesovte golema borba vo stradawata,
33 bilo zatoa {to bevte izlo`eni na
sram i maki, bilo zatoa {to stanavte
sou~esnici na onie koi isto taka stradaa,
34 za{to i na okovite moi se so`alivte i so radost dozvolivte va{iot imot
da se razgrabi, znaej}i deka na nebesata
imate podobar i traen imot.
35 I taka, ne napu{tajte ja va{ata
sloboda; taa vi nosi golema nagrada.
36 Najnapred vi e potrebno trpenie,
pa, otkako }e ja ispolnite voljata Bo`ja, da go dobiete vetenoto;
37 za{to u{te malku, sosem malku i
„Onoj {to ide, }e dojde i nema da zadocni.
38 A pravedniot preku verata }e bide
`iv; Jas ne se raduvam za nieden koj
otstapuva.”
24
24
Tit 2,14
25
3,13; 13,22
Dela 2,42
1 Kor 3,13
26
6,4-8
4 Mojs
15,30
3 Ptr 2,
20-21
27
9,27
Is 26,11
Sof 1,18
2 Sol 1,6-8
28
5 Mojs 17,6
29
2,3; 6,4.6
9,20; 12,25
13,20
2 Mojs 24,8
Mt 7,6
26,28
1 Kor 6,11
11,27
Efes 4,30
30
5 Mojs
32,35.36
Ps 134,14
Rim 12,19
31
Mt 10,28
2 Kor 5,11
33
1 Kor 4,9
Fil 4,14
34
11,16; 13,3
1 Ptr 1,4-5
35
4,16
11,6
36
6,12.15
Lk 8,15
21,19
37
Is 26,20
Avak 2,3
Otkr 22,20
295
POSLANIE DO EVREITE
38
Avak 2,4
Rim 1,17
Gal 3,11
Nie, pak, ne sme od onie {to otstapuvaat i ginat, tuku od onie koi veruvaat i se spasuvaat.
39
39
1 Ptr 1,9
11,1
3,14
Rim 8,
24-25
2 Kor 4,18;
5,7
2
11,39
3
1,2
1 Mojs 1
Ps 32,6.9
Jn 1,3
Rim 1,20
3 Ptr 3,5
4
12,24
1 Mojs
4,4.10
Jov 16,18
Mt 23,35
5
1 Mojs 5,24
Mudr 4,10
Sir 44,16
6
10,35
2 Mojs 3,14
Er 29,12-14
Mudr 13,1
7
1 Mojs 6,89
6,13-7,1
Rim 3,22;
4,13
1 Ptr 3,20
8
1 Mojs
12,1-4.7
9
1 Mojs 23,4
18,1.9; 26,3
35,12.27
10
11,16; 12,22
13,14
Otkr
21,2.14.19
11
Silata na verata
A verata e podloga za uverenosta vo ona na koe se nadevame ubedenost vo ona {to ne se gleda.
2 Preku nea postarite dobija svedo{tvo.
3 Preku verata razbirame deka vekovite se sozdadeni so Bo`ji zbor i deka
od nevidlivoto proizleglo vidlivoto.
4 So vera Avel Mu prinese na Boga
podobra `rtva, od Kainovata; preku
nea toj dobi svedo{tvo deka e praveden,