GİRİŞ
• Program İyileştirme Çalışmaları
Gerçekleştirilen İşlemler
•
•
•
•
Kapsamında
Fakülte / Bölüm Amaçlarının Belirlenmesi
Bölüm / Program Yeterliklerinin Belirlenmesi
Yeterlik Tablolarının / Ders Planı’nın Oluşturulması
Kalite ve Program İyileştirme Çalışmaları
• Çalışmalarda Kullanılan Yöntemler / Teknikler
• DACUM Yöntemi
• Yeterlilik – Ders İlişkilendirme Yöntemi
PROGRAM İYİLEŞTİRME
ADIMLARI
Program Eğitim
Amaçlarının Belirlenmesi
Program Yeterliklerinin
Belirlenmesi
Dış Paydaş
İç Paydaş
Bölüm Misyon ve Vizyonu
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
Sektörel Yeterlilikler
Eğitim Amaçları
Sürdürülebilir Gelişme ve
Kalite Kültürü
Ders Planı’nın
Oluşturulması
Ders Başarı Durumunun Değr.
Dersin Genel Değerlendirilmesi
Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi
İdari ve Destek Hizm. Değr.
……
Ders Amaç ve Hedefleri
Dersin Öğrenim Çıktıları
İş Yükü ve AKTS Kredilerinin
Belirlenmesi
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM
1.Adım ile ilgili çalışmalar
• Yapılan çalışmaların genel amacı, meslek
dersleri
öğretmen
eğitiminin
niteliksel
gelişmesine yönelik çabaları desteklemektir.
Yapılan çalışmalar; genel amaçlar çerçevesinde,
meslek
dersleri
öğretmen
yeterliliklerini
belirlemeyi,
yeterliliğe
dayalı
eğitim
programlarını
geliştirmeyi
ve
geliştirilen
programları
mesleki
ve
teknik
eğitim
fakültelerinde uygulamayı hedeflemektedir.
Geri Dön
1.Adım ile ilgili çalışmalar
• Paydaşlar ; MEB temsilcileri / öğretmenler, mesleki ve
teknik eğitim fakülteleri öğretim elemanları ve sosyal
tarafların temsil edildiği teknik çalışma grupları birlikte
çalışarak meslek dersleri öğretmen yeterliliklerini
belirlemiştir.
• Yeterlilik
tabloları
ilgili
kurumların
görüş
ve
değerlendirmelerine sunulmuştur. Kurumların görüş ve
değerlendirmeleri dikkate alınarak yeterlilik tablolarında
kapsamlı düzeltme yapılmıştır.
• Fakültenin ve Bölümün Misyonu Kapsamında Bölümde
Verilen Eğitimin Amacı / Hedefi Bilgisayar Teknolojileri
Öğretmeni yetiştirmektir.
Geri Dön
1.Adım ile ilgili çalışmalar
• Bilgisayar
teknolojileri
öğretmeni;
temel
bilgi
teknolojilerini kullanma, bilgisayar kurma, bilgisayar
yazılımı tasarlama ve üretme, ağ kurma, çoklu ortam
tasarlama, web sitesi tasarlama ve yönetme, bilgisayar
sistemlerini yönetme, veritabanı yönetim sistemlerini
organize etme, mikrobilgisayar sistemleri tasarlama,
bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarımını yapma
yeterliliklerine sahip, bu yeterlilikleri üretim ve hizmet
süreçlerinde
bağımsız
olarak
uygulayabilen,
karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen, bilişim ve
iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilen, teknik
hesaplamalar yapabilen, bilgisayar teknolojilerine ilişkin
mesleki
öğretimi
planlayabilen,
uygulayabilen,
değerlendirebilen ve geliştirebilen profesyonel kişidir.
Geri Dön
1.Adım ile ilgili çalışmalar
• Meslek Dersleri Öğretmen Eğitimi İhtiyaç Analizi
• Yazılı Kaynakların İncelenmesi
• Nitelikli İşgücü İhtiyacı
• Veri Toplama ve Verilerin Analizi
• Meslek Dersleri Öğretmenleri Standartları / Niteliklerinin
Belirlenmesi
Geri Dön
2.Adım ile ilgili çalışmalar
• Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler çerçevesinde herbir
meslek / bölüm için meslek yeterliliği tanımlanmıştır.
• Öğretmen / Meslek yeterliliklerinin belirlenmesinde
gelişmiş ülkelerde izlenen yaklaşımlar karşılaştırmalı
olarak analiz edilmiştir.
• Yeterliliklerin belirlenmesinde pek çok ülkede uygulanan
DACUM yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır.
Geri Dön
2.Adım ile ilgili çalışmalar
• Temel / Ana Yeterlilikler Belirlenmesi
(DACUM İçerisinde Anlatılacak - Örnek)
• Yeterliliklerle İlgili Diğer Unsurların Belirlenmesi
• Tutum, Tavır ve İş Alışkanlıkları
• Genel Bilgi ve Beceriler
• Aletler, Takımlar ve Malzemeler
• Geleceğe Yönelik Eğilimler
(Farklı Bölümlere Ait Alt Yeterlilikler Geliştirildi - Örnek)
Geri Dön
2.Adım ile ilgili çalışmalar
Geri Dön
3.Adım ile ilgili çalışmalar
• Yeterliliklerin Gruplandırılması (Ders Planı Tasarımı)
• Genel Yeterlilikler (Temel Bilgi Dersleri )
• Matematik, Fizik, Türk Dili, Tarih, vb. dersler….
• Mesleki Yeterlilikler (Meslek Dersleri)
• Temel Mesleki Yeterlilikler
• Uzmanlık / Alan İle ilgili Yeterlilikler
• Kişisel Beceri / Gelişim ve Geleceğe Yönelik Yeterlilikler
(Genel / Sosyal ve Seçmeli Dersler)
• Yönetim ve İletişim Becerileri
• Zaman yönetimi, Genel İletişim….
• Hayat Boyu Öğrenme Becerileri
Geri Dön
3.Adım ile ilgili çalışmalar
• DACUM Yöntemi
• Yeterlilik Tablolarının Oluşturulması
• Örnek Yeterlilik Tabloları
• Yeterlilik – Ders İlişkilendirme Tabloları
• Dönem Öğretim Planlarının Geliştirilmesi
Geri Dön
4.Adım ile ilgili çalışmalar
• Örnek Ölçme – Değerlendirme Metaryelleri
Geliştirildi
• Derslerle
(Modüllerle)
İlgili
Detaylı
Tanımlamalar Yapıldı
• Öğretim Elemanı Yönergesi Hazırlandı
• Bilgi Ölçme Araçları Geliştirildi
• Performans Ölçme Araçları Geliştirildi
Geri Dön
4.Adım ile ilgili çalışmalar
• Yeterliliklerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler
ile uygulamadan alınacak sonuçlara göre
periyodik
olarak
güncelleştirilmesi
hedeflenmektedir
Geri Dön
4.Adım ile ilgili çalışmalar
Geri Dön
Download

Program Geliştirme Çalışmaları