DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
424
Karakol Sevk ve İdaresi-III
Dersin Verildiği Sınıf
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Önkoşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Haftalık Ders Saati
2
AKTS Kredisi
3
2
2
Türkçe
Zorunlu
Ön Lisans
Yüz yüze
Bu dersin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh ve
kurumlarında görev yapacak olan kursiyer ve öğrencilere, Karakol
İdaresinde ve görevleri esnasında görevlerinin niteliği icabı kazandan
beslenmesi mümkün olmayan personelin iaşe edilebilmesi
maksadıyla yürütecekleri bedelen beslenme faaliyetleri kapsamında
beslenmeyle ilgili mevzuatı, toplu beslenme ve hijyen kurallarını,
ihtiyaç duyulan ikmal maddelerinin temini ile personelin iaşesinin
sağlanmasını
öğretmek
ve
uygulama
düzeyinde
beceri
kazandırmaktır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Beslenme konusu ile ilgili temel kavramları bilir,
 Birlik beslenme heyetlerinin teşkilini ve görevlerini öğrenir,
 Toplu beslenmeyle ilgili temel esasları ve hijyen kurallarını
kavrar,
 Bedelen beslenme hizmetlerinde gıda maddelerinin
muhafazası, yemeklerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken
hususları öğrenir,
 İhtiyaç duyulan ikmal maddelerinin temini ile iaşe bedellerinin
tespiti, tahakkuku, ödenmesi, muhafazası, sarfı ve mahsubunu yapar,
 Erbaş ve erlerin iaşelerinin sağlanması maksadıyla günlük
yiyecek çizelgesini düzenler,
 Aylık yemek yiyenlerin hesap çizelgesini hazırlar,
 Bilânçoyu tanzim ve kontrol edebilir,
 Bedelen beslenme yazılım paketi vasıtası ile günlük ve aylık
işlemleri yapar,
 Gözaltına alınan şahısların beslenmelerinin sağlanmasına
ilişkin işlemleri bilir,
 Bilgisayar ile yiyecek muhasebesine ait günlük ve aylık rapor
işlemlerini yürütür.
Karakol sevk ve idaresi kapsamında, bedelen beslenme heyetlerinin
teşkili, görev ve sorumlulukları iaşe bedelinin tespiti, tahakkuku,
ödenmesi, muhafazası, sarfı ve mahsubu, ihtiyaçların tespiti, tedariki,
depolanması ve tüketimi, gözaltına alınan şahısların iaşesi, bedelen
beslenme heyetlerinin denetlenmesi ile ilgili esaslar, toplu beslenme
ve hijyen kuralları, söz konusu işlemlerin muhasebesinde kullanılan
belgeler ve muhasebe uygulama esasları, bedelen beslenme yazılımı
ile yapılan kullanıcı, tanımlama, günlük ve aylık işlemler ile bunlara ait
raporlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
-1-
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
1
Konular
Beslenme Çeşitleri
Hazırlık
Kaynaklar
2
Beslenme Çeşitleri
Kaynaklar
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bedelen Beslenme İşlemleri
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Bilgisayar Projesi
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
2.
3.
4.
5.
Lojistik Ders Kitabı
JGY:54-1(B) Lojistik Hizmetler Yönergesi
JGY:49-1(A) Bedelen Beslenme Yönergesi
JGY:14-3 Maliye Hizmetleri Yönergesi
5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu
Yardımcı Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
JGY:59-2 J.Gn.K.lığı Taşınır Mal Yönergesi.
MY:84-1(A)TSK Tasarruf Tedbirleri Yönergesi
TSK Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine DairYönetmelik.
2803 Sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkiler Kanunu ve Yönetmeliği
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı İhale Söz. Kanunu
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
İzleme Testi
Sunum
Ara sınav
Final Sınavı
TOPLAM
-2-
Adet
3
Puan
12
1
1
5
28
60
100
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Program Yeterlilikleri
1
Dersin Katkı Düzeyi
2
3
4
5
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanabilmelidir.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Karakol Sevk ve İdaresi - III - Jandarma Genel Komutanlığı