DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
Dersin Verildiği Sınıf
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersim Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Önkoşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Kodu
243
Haftalık Ders Saati
2
AKTS Kredisi
3
1
2
Türkçe
Zorunlu
Ön Lisans
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yüz yüze
Öğrencilere; Jandarmaya mevzuatla verilen “işlenmiş suçlarla ilgili
işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri yerine getirmek”
görevleri kapsamında; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve
görevde sıklıkla karşılaşabileceği suçlar ile bu suçların özellikleri ve
nitelikli hallerini öğretmektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler;
 İşlenmiş suçlarla ilgili olarak mevzuatla belirlenen işlemleri ve
bunlara ilişkin adli hizmetleri icra ederken Ceza Hukuku bilgisini
karşılaştığı olaylarla ilişkilendirir,
 Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler alanında öğrenmiş olduğu
kavramlar ve bilgileri hatırlar,
 Suçun maddi, manevi unsurunu ve nitelikli hallerini ayırt eder,
 Karşılaştığı olayların Türk Ceza Hukuku’nu veya ceza normu
içeren diğer kanunları ilgilendirdiğinin farkına varır.
Derste, öğrencilerin genel hükümler dersinde görmüş oldukları bilgiler
Türk Ceza Kanunun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri
kapsamında incelemektir. Bu çerçevede insanlığa karşı suçlar,
kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, devlete karşı suçlar
incelenmektedir. Ayrıca örnek yargı kararları ve varsayımsal olaylar
üzerinden suç tiplerinin tespitine yönelik uygulama çalışmaları
yapılmaktadır.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
1
2
3-4
5
6
7
Konular
Hazırlık
Uluslararası Suçlar/ Kişilere Karşı Suçlar
Kaynaklar
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Kaynaklar
İşkence Ve Eziyet/Yükümlülük İhlalleri ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Kaynaklar
Hürriyete Karşı Suçlar
Kaynaklar
Manevi Kişiliğe Karşı Suçlar, Onur, Şeref Ve Şöhrete Karşı Suçlar; Hakaret
Suçları
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Kaynaklar
Kaynaklar
8-9
Malvarlığına Karşı Suçlar
Kaynaklar
10
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar; Uyuşturucu Maddelere İlişkin Suçlar
Kaynaklar
11
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
Kaynaklar
12
Kamu Barışına/ Genel Ahlaka ve Aile Düzenine Karşı Suçlar
Kaynaklar
-1-
Hafta
Konular
Hazırlık
13
Bilişim Alanında Suçlar
Kaynaklar
14
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Kaynaklar
15
Adliyeye Karşı Suçlar
Kaynaklar
16
Devlete ve Anayasal Düzene Karşı Suçlar
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
Prof.Dr.Doğan SOYASLAN Ceza Hukuku Özel hükümler,Yetkin Yayınları 2012,Ankara
Yardımcı Kaynaklar
1.
2.
T.C.Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
İzleme Testi
Sunum
Ara sınav
Final Sınavı
TOPLAM
Adet
3
Puan
12
1
1
5
28
60
100
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
2
3
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
2
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
3
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
X
4
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
X
5
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
6
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
-2-
4
5
X
X
X
X
S.Nu.
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
7
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
X
8
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
X
9
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
X
10
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
X
11
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
X
12
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
X
13
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
X
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
Download

TCH Özel Hükümler - Jandarma Genel Komutanlığı