DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Dersin Verildiği Sınıf
:
2
Dersin Verildiği Yarıyıl
:
1
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
:
Ön Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Dersin Veriliş Şekli
:
Dersin Öğretim Elemanı
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Kodu
315
Haftalık Ders Saati
2
AKTS Kredisi
3
Yüz yüze
Bu dersin amacı, Jandarma astsubay adaylarına kaçakçılık, organize
suç, suç geliri ve mücadele yöntemleri konusunda bir altyapı
oluşturmaktır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Organize suç örgütü kavramını, kriterleri ve organize suçun
emarelerini açıklar,
 Türk Ceza Kanununda belirtilen “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt
Kurmak” suçunun unsurlarını ve cezayı etkileyen hallerini açıklar,
 Suç geliri ve suç geliri aklama kavramlarını açıklar,
 Bilişim suçları ile ilgili tanımları ve Türk Ceza Kanunundaki
“Bilişim Suçları” ile ilgili düzenlemeleri bilir,
 Kaçakçılıkla ilgili tanımları ve kaçakçılık sayılan eylemleri,
kaçakçılık çeşitlerini, kaçakçılığın nedenlerini ve zararlarını bilir,
 Arama yetkisinin hukukî boyutunu ve kullanım esaslarını, el
koyma yetkisinin hukukî boyutunu ve kullanım esaslarını, silâh
kullanma yetkisinin hukukî boyutunu ve kullanım esaslarını kavrar,
 Oto ve akaryakıt kaçakçılığını, tütün, tütün mamulleri ve alkol
kaçakçılığını açıklar,
 Uyuşturucu maddeler ile ilgili mevzuatı bilir, Türkiye’de
uyuşturucu maddelere karşı mücadele eden birimleri bilir,
 Uyuşturucu kaçakçılarının genel taktiklerini kavrar,
 Silâh ve mühimmat ile ilgili mevzuatı bilir,
 Silâh ve mühimmat kaçakçılarının taktik ve tekniklerini kavrar,
 Silâh ve mühimmat kaçakçılığı ile karşılaşan Jandarmanın
uygulayacağı taktik ve teknikleri kavrar,
 Nükleer, Radyoaktif ve Kimyasal Madde Kaçakçılığı ile ilgili
temel bilgileri bilir,
 Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili mevzuatı bilir,
 Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarının taktik ve tekniklerini
bilir,
 Jandarmanın uygulayacağı taktik ve teknikleri kavrar,
 Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili tanımları bilir,
 Göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti arasındaki ilişkiyi kavrar,
 Göçmen kaçakçılığının nasıl yapıldığını kavrar,
 Göçmen kaçakçılığı ile mücadele yöntemlerini kavrar,
 İnsan ticaretinin nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığını kavrar,
 Organ ve doku kaçakçılığını açıklar,
 İnsan ticareti ile mücadele yöntemlerini kavrar,
 Yasadışı göç ve içindeki iltica unsurunu bilir,
 Mültecilerin hukuki statülerini belirleyen 1951 tarihli Cenevre
Sözleşmesini bilir,
-1-
Dersin İçeriği
:
 Türkiye’nin mevcut iltica prosedürünü kavrar,
 İltica başvurusuyla karşılaşan jandarmanın hareket tarzını
uygulayabilir,
 Yasadışı yollardan ülkemize girenlere jandarma tarafından
yapılacak işlemleri uygulayabilir,
 İltica başvurusuyla karşılaşan jandarmanın hareket tarzını
uygulayabilir,
 Bilişim suçları ile ilgili tanımları bilir,
 Türk Ceza Kanunundaki “Bilişim Suçları” ile ilgili düzenlemeleri
bilir,
 Kredi kartlarındaki güvenlik özelliklerini kavrar,
 Suçluların uyguladığı yöntemlerini kavrar,
 Bilişim suçlarına müdahale esaslarını kavrar,
 Bilişim suçları ile ilgili kurum ve kuruluşların görevlerini bilir,
 Uyuşturucu maddeler ile ilgili mevzuatı bilir,
 Türkiye’ de uyuşturucu maddelere karşı mücadele eden
birimleri bilir,
 Uyuşturucu kaçakçılarının genel taktiklerini kavrar,
 Jandarmanın
uyuşturucu
maddeler
ile
mücadelede
uygulayacağı taktik ve teknikleri bilir.
Derste, kaçakçılık ve organize suçlar derinlemesine ele alınarak
organize suç örgütleri, suç geliri aklama, bilişim suçları, oto, akaryakıt
tütün, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığı silâh ve mühimmat
kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarının göçmen
kaçakçılığı ve insan ticareti yasadışı göç ve içindeki iltica unsuru
kavramları ve bu suçlarla mücadele yöntem ve teknikleri
işlenmektedir.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
Hazırlık
1
Organize Suç Örgütleri
Kaynaklar
2
Organize Suç Örgütleriyle Mücadele
Kaynaklar
3
Suç Geliri Aklama
Kaynaklar
4
Bilişim Suçları
Kaynaklar
5
Bilişim Suçları
Kaynaklar
6
Kaçakçılık ve Kaçakçılıkla Mücadele
Kaynaklar
7
Kaçakçılık Olaylarında Yetkiler
Kaynaklar
8
Oto Akaryakıt Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Kaçakçılığı
Kaynaklar
9
Oto Akaryakıt Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Kaçakçılığı
Kaynaklar
10
Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı
Kaynaklar
11
Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı
Kaynaklar
12
Silâh ve Mühimmat Kaçakçılığı
Kaynaklar
13
Silâh ve Mühimmat Kaçakçılığı
Kaynaklar
14
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı
Kaynaklar
15
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
Kaynaklar
16
Yasadışı Göç ve İltica
Kaynaklar
-2-
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ders Kitabı, J.Okll.K.lığı, ANKARA, 2013
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
İzleme Testi
3
12
Ara sınav
1
28
Final Sınavı
1
60
TOPLAM
5
100
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
-3-
5 Çok Yüksek
Download

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele