DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
İç Hizmet ve Askeri Ceza
Kodu
347
Haftalık Ders Saati
2
AKTS Kredisi
3
Dersin Verildiği Sınıf
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersim Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Önkoşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2
1
Türkçe
Zorunlu
Ön Lisans
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 İç hizmet kanun ve yönetmeliğinde yer alan temel kavram,
disiplin ve görevleri kavrar,
 Müracaat, şikâyet, izin ve kıyafet konularına ilişkin temel
esasları kavrar ve uygular,
 TSK mensuplarının sahip olmaları gereken nitelikleri bilme ve
genel görevlerini kavrar,
 Garnizon kavramını ve garnizon komutanlığının başlıca görev
ve yetkilerini kavrar,
 Askeri suçların genel unsurlarını ve askeri suçlara verilecek
cezaların neler olduğunu kavrar,
 Askeri cürüm ve kabahatlerin neler olduğunu, ağırlaştırıcı
sebeplerini ve neticelerini bilir,
 Disiplinsizlikleri ve karşılığında uygulanacak cezaları
uygulamasını bilir.
Dersin İçeriği
:
Derste, Disiplin temel esasları, TSK mensuplarının görevleri,
Garnizon Komutanlığı kavramı, askeri suç ve cezalar ile Disiplin
Hukuku konuları öğretilecektir.
Yüz yüze
Her askerin; askerliğin temeli olan disiplinin anlam ve önemini
kavramış olarak yetişmesi, hak, yetki ve sorumluluklarının bilincinde
görev yapabilmesi için, TSK. İç hizmet kanunu ve yönetmeliği, askeri
ceza kanunu, TSK disiplin kanunu’nda yer alan temel kuralları
öğretmektir.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
Hazırlık
1
Genel Esaslar
Kaynaklar
2
Personel İşleri
Kaynaklar
3-4
TSK’nin ve TSK Mensuplarının Genel Görevleri
Kaynaklar
5-6
Garnizon Komutanlığı- Askerî İnzibat
Kaynaklar
7
Askerî Suç ve Ceza Kavramları
Kaynaklar
8-9
Askerî Cürümler ve Kabahatler
Kaynaklar
Disiplin Hukuku
Kaynaklar
10-14
-1-
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
İç Hizmet ve Askeri Ceza Ders Kitabı, Jandarma Okullar Komutanlığı Yayını, Ankara 2013
Yardımcı Kaynaklar
1.
İç Hizmet Kanunu
2.
Disiplin Kanunu
3.
Askeri Ceza Kanunu
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Quiz
Ara sınav
Final Sınavı
TOPLAM
Adet
2
1
1
6
Puan
12
28
60
100
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
2
3
4
5
X
X
X
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
X
X
X
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini
mevzuat doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu güvenliğini sağlamak maksadıyla, mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı
ve engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri
izleyebilmeli,
değerlendirebilmeli
ve
uygulamalara yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
X
X
X
X
X
X
X
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
-2-
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
Download

İç Hizmet ve Askeri Ceza - Jandarma Genel Komutanlığı