DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kriminalistik
Kodu
416
Haftalık Ders Saati
3
AKTS Kredisi
5
Dersin Verildiği Sınıf
:
2
Dersin Verildiği Yarıyıl
:
2
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
:
Ön Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Önleyici Kolluk Hizmetleri, Adli Kolluk Hizmetleri, Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele
Dersin Veriliş Şekli
:
Yüz yüze
Dersin Öğretim Elemanı
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Bu dersin amacı, öğrencilere, suçun aydınlatılması için uygulanacak
yöntemleri ve teknikleri öğretmektir.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Suçun aydınlatılması için uygulanacak yöntemleri ve teknikleri
bilir,
 Olay yerini ve olay yerinde bulunan delilleri tespit ve muhafaza
etmeyi bilir,
 Gerektiğinde delilleri toplama, ambalâjlama ve laboratuara
gönderme esaslarını bilir,
 Delillerden yararlanarak suçun aydınlatılması, adlî hataların
önlenmesi ve insan haklarına uygun hareket edilmesi amacını
öğrenmiş kolluk personeli olmayı bilir,
 Kimlik tespiti yapmayı ve eşkâl kartını doldurmayı bilir,
 Olay yerindeki parmak izini ve ayakkabı izini alabilir,
 Adlî balistik, adlî kimya, adlî toksikoloji, adlî biyoloji, adlî bilişim,
adlî belge incelemeleri kavramlarını ve olay yeri incelemesindeki
önemini bilir,
 Narkotik ve psikotrop maddelerin neler olduğunu ve etkilerini
bilir,
 Olay yeri inceleme prensiplerini ve safhalarını bilir ve uygular,
 İşlenmiş olan çeşitli suçlarda olay yeri inceleme esaslarını bilir
ve uygular,
 Adli tıbbın çalışma alanına giren olayların (ölüm, yara, cinsel
suçlar) özelliklerini bilir.
Derste, Jandarmaya mevzuat ile verilen “işlenmiş suçlarla ilgili gerekli
işlemleri yapmak” görevi çerçevesinde; öğrencilere suçun
aydınlatılması için uygulanacak yöntem ve teknikleri kavratmak, olay
yerini ve olay yerinde bulunan delilleri tespit ve muhafaza etmeye,
gerektiğinde delilleri toplama, ambalajlama ve bu delillerden
yararlanarak suçu aydınlatma esaslarını öğretmek maksadıyla; kimlik
tespiti ve eşkâl tarifi, bulgu ve delil, parmak izleri, adlî balistik, adlî
kimya, adlî toksikoloji, narkotik ve psikotrop maddeler, adlî biyoloji,
adlî bilişim, adlî belge incelemeleri, patlayıcı maddeler, olay yeri
incelemesi, ölüm, yaralar ve asfiksili ölümler konuları işlenecektir.
-1-
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
Hazırlık
1
Adlî Bilimler ve Kriminalistik
Kaynaklar
2
Kimlik Tespiti ve Eşkâl Tarifi
Kaynaklar
3
Bulgu ve Delil
Kaynaklar
4
Parmak İzleri
Kaynaklar
5
İz ve Deliller
Kaynaklar
6
Adlî Balistik
Kaynaklar
7
Adlî Kimya ve Adlî Toksikoloji
Kaynaklar
8
Narkotik ve Psikotrop Maddeler
Kaynaklar
9
Adlî Biyoloji
Kaynaklar
10
Adlî Bilişim
Kaynaklar
11
Adlî Belge İncelemeleri
Kaynaklar
12
Patlayıcı Maddeler
Kaynaklar
13
Olay Yeri İncelemesi
Kaynaklar
14
Olay Yeri İncelemesi (JUYEM)
Kaynaklar
15
Çeşitli Suçların OYİ Esasları
Kaynaklar
16
Adlî Tıbba Giriş ve Ölüm, Yaralar, Asfiksili Ölümler
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
Kriminalistik Ders Kitabı, Ankara, J.Gn.K.lığı Basımevi, 2012.
2.
Adlî Tıp Ders Kitabı, Ankara, J.Gn.K.lığı Basımevi, 2012.
Yardımcı Kaynaklar
1.
JGY: 27-4(A) Olay Yeri İnceleme Yönergesi
2.
JGYY: 27-6 Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi Esasları
3.
JGYY: 336-1 Kriminal Tim Komutanlığı Kitabı
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
İzleme Testi
3
12
Ara sınav
1
28
Final Sınavı
1
60
TOPLAM
5
100
-2-
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Kriminalistik - Jandarma Genel Komutanlığı