DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri-I
Kodu
134
Dersin Verildiği Sınıf
:
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
:
1
Dersim Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
:
Ön Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Yok
Dersin Veriliş Şekli
:
Yüz yüze
Dersin Öğretim Elemanı
:
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
Haftalık Ders Saati
2
AKTS Kredisi
3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar ile ilgili donanımları ve temel
kavramları, işletim sistemini ve dosya yönetimini kullanmayı
öğretmek, klavyeyi on parmak tekniğiyle kullanma becerisi ile
Microsoft Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint ve Outlook)
kullanma yetkinliği kazandırmaktır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Bilgisayarı tanımlar,
 Bilgisayar ile ilgili teknik bilgileri (donanım, yazılım vb.) açıklar,
 İşletim sistemi dosya yönetimini uygular,
 Veri güvenliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları
uygular,
 Klavyeyi on parmak tekniğiyle etkin olarak kullanır,
 Ağ yapılarını ve internete bağlanmak için gerekli donanımları
tanır,
 İnternet/İntranet kavramını ve ortamını tanır,
 İnternet/İntranetten bilgiye ulaşır ve elektronik posta alıp
gönderir.
Bu derste, Bilgisayara Giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri),
Sayı ve Kodlama Sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar
Donanımı Yazılımı, İşletim Sistemi Yazılımları, Windows XP işletim
sistemi, Ofis Programları ve Uygulamaları; Kelime İşlemciler
(Microsoft Word ve Uygulamaları), Veri ve Grafik İşlemciler (Microsoft
Excel ve Uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint ve
Uygulamaları), Bilgisayar Ağları (Bilgisayar Ağının Tanımı, Bileşenleri,
Türleri), İnternet (Tanımı, Kısa Tarihçesi, İnternet ile İlgili Temel
Kavramlar, Tarayıcılar), Veri İletişimi ve Bilgi Ağlarını Kullanma
(Microsoft Outlook, E-posta) konuları öğretilecektir.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
1
2
3
Konular
Bilgisayarı Tanımak
Fare’yi Tanımak ve Kullanmak
Bilgisayara Takılabilecek Bazı Ek Parçalar
Yazıcıları Tanımak
Bilgisayarda Kullanılan Yazılımlar
Windows XP Ortamını Tanımak
Windows XP’de Programları Başlatmak
Denetim Masası Simgelerini Kullanmak
Dosya ve Klasör ile Çalışmak
-1-
Hazırlık
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Hafta
Konular
Hazırlık
5
Disketler ve Sabit Disk ile Çalışmak
İnternet Bağlantısını Ayarlamak ve Kullanmak
Windows Donatılarını Kullanmak
Donanım Ayarlarını Yapmak
Windows’un Ek Özelliklerini Kullanmak
İnternet Üzerinde İletişim Araçlarını Tanıma
Haberleşme Araçlarının Kullanımı
İnternet Explorer’ı Başlatmak ve Kullanmak
ÜNİTE SONU SINAVI
6
On Parmak Klavye Kullanımı
Kaynaklar
7
On Parmak Klavye Kullanımı
Kaynaklar
4
Kaynaklar
Kaynaklar
Word 2003’e Giriş
Word’de Belgeler ve Metinlerle Çalışmak
Word’de Görünümleri Anlamak
Word’de Metinleri Biçimlendirmek
Paragraf Biçimlendirmek
Madde İşaretleri ve Numaralandırmayı Kullanmak
Kenarlık ve Gölgelendirme ile Çalışmak
Metinleri Bulmak ve Değiştirmek
Sayfa Yapısı ile Çalışmak
Baskı Önizleme ve Yazdırma Seçeneklerini Kullanmak
Belgelere Eklentiler Yapmak
Metinleri Sütunlara Bölmek
Tablolar ile Çalışmak
Dizin ve İçindekiler Tablosunu Oluşturmak
Resimler ve Grafikler ile Çalışmak
Word’ü Kendi İsteklerinize Göre Düzenlemek
ÜNİTE SONU SINAVI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
SARI, İsmail, BAĞCI, Ömer. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
İzleme Testi
-
-
Sunum
-
-
Ara sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
TOPLAM
2
100
-2-
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Bilgi ve İletişim Teknolojileri