DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Halkla İlişkiler ve İletişim - II
Dersin Verildiği Sınıf
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Önkoşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Kodu
Haftalık Ders Saati
AKTS Kredisi
436
2
3
2
2
Türkçe
Zorunlu
Ön Lisans
Yok
Yüz yüze
Bu dersin amacı, Jandarma astsubay adaylarına, emniyet ve asayiş
ile kamu düzenini tesis etmek için halkın güven, destek ve işbirliğini
sağlayabilmeyi, Jandarmanın görev yaptığı bölgede halkla ilişkiler
içerisine girerek görevini, var oluş nedenini halka tanıtması, halkın
ilgi, sempati, beğeni ve sevgisini kazanması maksadıyla halkla
ilişkiler esas ve yöntemleri doğrultusunda görev yapacak davranış
bilincini kazandırmaktır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Jandarma birimlerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemini
kavrar.
 Sosyokültürel yapının jandarmanın halkla ilişkiler
uygulamalarına etkilerini kavrar,
 Kurumsal bağlılık ya da aidiyet duygusunun kurumlar ve
çalışanları için görevdeşlik ve eşgüdüm oluşturmadaki önemini
kavrar,
 Algı yönetiminin nasıl geliştiğini ve önemini kavrar,
 İmaj yönetiminin halkla ilişkiler faaliyetlerindeki önemini
kavrar,
 Jandarmanın halkla ilişkiler faaliyetlerinde ikna ve müzakere
kavramlarının önemini kavrar,
 Kamu yönetiminde hesap verebilirlik anlayışı ve bunun
jandarmanın görevine etkilerini, meslek hayatında
uygulayabilecek seviyede kavrar,
 Medya ve medya kanallarından gelen mesajları analiz etme ve
değerlendirmeyi ve bu aşamanın önemini bilir,
 İyi bir konuşmada aranan nitelikleri, etkin konuşma sürecini,
etkili ve güzel konuşma konularını ve etkili sunum hazırlama
yöntemlerini kavrar,
 Resmi ve gayri resmi durumlarda uygulanacak protokol ve
görgü kurallarını kavrar.
Bu derste, Jandarma birimlerinde halkla ilişkiler faaliyetleri; sosyokültürel yapı; kurumsal bağlılık(Aidiyet Duygusu); algı yönetimi, imaj/
itibar yönetimi ve ikna ve müzakere; hesap verilebilirlik; medya
okuryazarlığı, etkili konuşma, ve sunum yapma; protokol ve görgü
kuralları konuları işlenmektedir.
-1-
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Jandarma Birimlerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sosyokültürel Yapı
Kurumsal Bağlılık(Aidiyet Duygusu)
Kurumsal Bağlılık(Aidiyet Duygusu)
Algı Yönetimi
İmaj/ İtibar Yönetimi
İkna ve Müzakere
İkna ve Müzakere
Hesap Verilebilirlik
Medya Okuryazarlığı
Etkili Konuşma, ve Sunum Yapma
Etkili Konuşma, ve Sunum Yapma
Protokol ve Görgü Kuralları
Protokol ve Görgü Kuralları
Hazırlık
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
KALYON N.Y., Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara, 2012.
Yardımcı Kaynaklar
1.
BULUT M., Halkla İlişkiler ve İletişim- Jandarma Yardımcı Kitabı, Ankara, 2012.
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
İzleme Testi
Sunum
Ara sınav
Final Sınavı
TOPLAM
Adet
1
1
5
Puan
12
28
60
100
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
Program Yeterlilikleri
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
-2-
Dersin Katkı Düzeyi
2
3
4
5
X
X
X
S.Nu.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Halkla İlişkiler ve İletişim - II