DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
İnsan Hakları
Kodu
447
Dersin Verildiği Sınıf
:
2
Dersin Verildiği Yarıyıl
:
2
Dersim Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
:
Ön Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Dersin Veriliş Şekli
:
Dersin Öğretim Elemanı
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Haftalık Ders Saati
3
AKTS Kredisi
5
Yüz yüze
Bu dersin amacı, İnsan hakları konusunda bilinçlendirmek ve kolluğun
eylem ve işlemlerinden kaynaklandığı iddia edilen insan hakkı
ihlallerinin doğuracağı olası sonuçları ve bu sonuçlara neden
olabilecek eylem ve işlemlerden kaçınabilme bilgisini öğretmektir.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 İnsan hakları ile ilgili temel bilgileri somut olaylarla ilişkilendirir,
 Temel hak ve özgürlükleri ve sınırlarını bilir, bu hak ve
özgürlüklerin güvenceleri ile hangi şartlar altında kısıtlanabileceğini
ayırt eder,
 İnsan haklarının uluslar arası boyutları niteliğindeki Birleşmiş
Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve
Avrupa Birliği bazındaki beyanname ve sözleşmelerde yer alan
hususları yorumlar,
 Kadın hakları ve aile içi şiddet konularında uygulama
düzeyinde bilgi sahibi olurlar.
Derste, insan hakları kavramı, temel insan hakları, devlet, demokrasi
ve vatandaşlık kavramları, insan haklarını koruma yolları bilgi
düzeyinde anlatılacak ve kadına yönelik aile içi şiddet olaylarında
kolluğun yapması gerekenler öğretilecektir.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
1-2
Konular
İnsan Hakları Tarihi ve Kavramı
Hazırlık
Kaynaklar
3-4
Temel Haklar ve Özgürlükler
Kaynaklar
5-6
Devlet, Demokrasi, Anayasa, Vatandaşlık Hak ve Sorumluluğu
Kaynaklar
7-8
İnsan Haklarının Korunması
Kaynaklar
9-10
İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar
Kaynaklar
11-15
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Kaynaklar
-1-
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
İnsan Hakları, A.Kadir ÇÜÇEN, MKM yayıncılık, Bursa:2012.
Yardımcı Kaynaklar
1.
T.C.Anayasası
2.
Uluslararası belgeler
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
2
12
Ara sınav
1
28
Final Sınavı
1
60
TOPLAM
6
100
İzleme Testi
Sunum
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
2
3
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
-2-
5
X
X
X
X
X
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
4
X
X
X
X
X
X
S.Nu.
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
2
3
4
5
X
X
Download

İnsan Hakları - Jandarma Genel Komutanlığı