HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
HKZ 351
3
0
0
6
Dersin
Koordinatörü
Doç. Dr. İbrahim DÜLGER
Öğretim
Elemanları
Doç. Dr. İbrahim DÜLGER
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Arş. Gör. İmge KUZGUN/ Arş. Gör. Dilek GÜLER
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin amacı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçların neler olduğunu ve bu suçların
unsurlarını, özel görünüş şekillerini, fail ve mağdurunun kimler olabileceğini, bu suçlarla
korunmak istenen hukuki yararların neler olduğunu araştırmaktır.
Dersin içeriğini genel olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç tipleri oluşturur. Ders
kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların tamamı değil sadece
uygulaması çok fazla olan suçlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda örneğin Uluslararası
Suçlar, Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Cinsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Şerefe
Karşı Suçlar, Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu
İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar detaylı olarak
incelenmektedir.
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
C
Ceza hukukunun genel ve özel hükümler çerçevesinde, usul hukuku kurallarını da kapsayacak
şekilde öğrenilmesi sağlanmalı
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
C1
Ceza hukukunun temel kavramlarından olan suç ve cezanın yapısal
C3
Ceza hukukunun genel mantığı çerçevesinde suç çeşitleri ile
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek

unsurlarını temel düzeyde öğrenmiş olmalı

uygulamada meydana gelen olayları eşleştirebilmeli
Karşılaşılan sorunların ceza hukuku ile bağlantısını belirleyebilmeli

ve teorik bilgiler ışığında uygulamada karşılaşacağı sorunları analiz
edebilmeli
*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik yazılmalıdır.
Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.
C4
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
1
Ceza hukukunun temel kavramlarından olan suç ve cezanın yapısal
unsurlarını temel düzeyde öğrenir.
2
Ceza hukukunun genel mantığı çerçevesinde suç çeşitleri ile
uygulamada meydana gelen olayları eşleştirebilir.
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
C1
2
C3
2,3
Karşılaşılan sorunların ceza hukuku ile bağlantısını belirleyebilir ve teorik
C4
bilgiler ışığında uygulamada karşılaşacağı sorunları analiz edebilir.
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
3
1,3
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
Ceza hukuku özel hükümlere giriş ve ceza hukuku özel hükümlerin yapılandırılması yöntemi
2
Türk Ceza Kanunu’nun ceza hukuku özel hükümler bağlamında yapısı ve bu bağlamda uluslar
arası suçlara giriş, olarak soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar (YTCK m. 77)
3
Uluslararası Suçlardan Göçmen Kaçakçılığı (YTCK m. 79)ve İnsan Ticareti Suçları (YTCK m.80)
4
Kişilere Karşı Suçlar: Hayata Karşı Suçlar( TCK m. 81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar(
TCK m. 86-93)
5
Kişilere Karşı Suçlar: İşkence Suçu ( TCK m. 94), Eziyet Suçu (TCK m.96)
6
Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçu (TCK m.99,100), Kısırlaştırma (TCK m.101)
7-8
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
9-10
Özgürlüğe karşı suçlar: Tehdit suçu, Cebir Suçu, Kişi Özgürlüğünü Kısıtlama Suçu
11-12
Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m.116), İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçu (TCK m.
117)
13-14
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
15-16
Malvarlığına karşı suçlar: Hırsızlık, Yağma, Mala Zarar Verme, Dolandırıcılık, Hileli İflas
17
18
19
20
21
22
23
Topluma karşı suçlar: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti
Suçu
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu, Kullanmak için uyuşturucu veya
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu
Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu,
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu
Aile düzenine karşı suçlar: Birden çok evlilik ve hileli evlenme suçu, dini nikah suçu, çocuğun soy
bağını değiştirme suçu, aynı konutta yaşayanların birbirine kötü muamelesi suçu
Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması Suçu, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu, Aile
Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu
Millete ve Devlete Karşı Suçlar: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar: Kamu
görevlisi kavramı, görevi kötüye kullanma suçu.
24
Zimmet, İrtikap ve Rüşvet Suçları
25
Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu ile Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
26
Adliyeye Karşı Suçlardan İftira Suçu
27-28
Suç Uydurma Suçu, Yalan Tanıklık Suçu
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Ceza Hukuku Özel Hükümler, M. Emin ARTUK, Ahmet GÖKÇEN, A. Caner YENİDÜNYA, Turhan
Yayınları, Ankara 2007.
2
Ceza Hukuku Özel Hükümler, Doğan SOYASLAN, Yetkin Yayınları, Ankara 2010
3
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, İbrahim DÜLGER- Onursal CİN- Murat AKSAN, Kopuz Yayınları,
Konya 2007
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
28
2
0
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
28
3
0
84
Ara Sınav
2
6
0
12
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
2
2
0
4
Uygulama
3
2
0
6
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
7
0
7
Toplam Yük
169
Toplam Yük / 30
5,6
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

İndir