Nefrotik Sendroma
Yaklaşım
Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman2013
Nefrotik sendrom
Proteinüri
(>3-3,5 gr/gün)
 Ödem
 Hipoalbuminemi



Hiperlipidemi
Lipidüri

Nefrotik sendrom, primer böbrek hastalığı
veya birkaç sistemik hastalıkla ve herediter
hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.
Etyoloji






Primer böbrek hastalığı
Membranöz nefropati
Fokal segmental glomeruloskleroz
IgA nefropatisi
Minimal değişiklik hastalığı
Membranoproliferatif glomerulonefrit
Etyoloji









Sistemik hastalık
Diyabetes mellitus
Amiloidozis
SLE
Disproteinemi(Multipl myelom,hafif-ağır zincir
birikim hastalıkları)
Enfeksiyonlar (HIV,HCV,HBV,sifiliz,Tbc..)
maligniteler
İlaç veya toksinler (NSAİİD,altın,penisilamin..)
Herediter nedenler (Alport,fin tipi…) ve diğer
(preeklamsi, VUR..)
Etyoloji



En sık görülen primer glomerül hastalıkları
membranöz nefropati,FSGS,minimal
değişiklik ve MPGN’dir.
Nefrotik sendroma neden olan en sık sistemik
hastalık diabetes mellitus’tur.
SLE,amiloidoz ve lösemi de nefrotik
sendroma neden olabilen diğer sistemik
hastalıklardır.
Patogenez





Nefrotik sendrom, genellikle glomerüler kapiller
duvarda noninflamatuvar hasarı yansıtır.
İdiopatik nefrotik sendromda podosit hasarı
patogenezin hedef noktasıdır.
Glomerül kapiller duvarın yük ve boyut
selektivitesinde ortaya çıkan değişikliklerden dolayı
proteinüri m.g.
Albumin idrarla temel kaybedilen proteindir.
Hormon bağlayan proteinler, transferrin ve
pıhtılaşma inhibitörleri gibi diğer proteinlerde
kaybedilir.
Tanı-Klinik belirtiler


Asemptomatik proteinüriden ödeme kadar
genişleyebilen geniş spektrumla bulgular m.g.
Ödem değişik derecelerde görülebilinir. (ayak
bileği, periorbital, skrotal, anazarka)
Tanı-Laboratuar bulguları



İdrar biyokimyasında, dipstick ile sıklıkla
+3,+4 pozitif proteinüri;
24 saatlik idrar veya spot idrarda >3,5
gr/1,73 m² dir.
İdrar sedimentinde az hücre ve silendir
bulunur. Lipid görülebilinir.
Tanı-Laboratuar bulguları


Kan biyokimyasında, azalmış albumin(<3
g/dl), azalmış t. serum proteini(<6 gr/dl) ve
hiperlipidemi görülür.
Nefrotik sendrom etyolojisine yönelik
laboratuar bulguları
görülebilinir.(ANA,hepatitler,C3,C4…)
Tanı

Böbrek biyopsisi proteinüri nedenini
belirlemede standart bir prosedürdür.
Komplikasyonlar







Hiperlipidemi
Tromboz
D vit. Eksikliği ve hipokalsemi
Enfeksiyon
Hipoalbuminemi
Malnutrisyon
Anemi
Tedavi
1.
2.
Altta yatan sistemik hastalığın veya böbrek
hastalığının tedavisi
Nefrotik sendromun komplikasyonlarının
tedavisi
Tedavi


Minimal değişiklik hastalığı ve FSGS gibi
hastalıklarda kortikosteroid gibi tedaviler
kullanılabilinir.
Enfeksiyona bağlı nedenlerde antimikrobiyal
ajanlar, maligniteye seconder N.S.de KT,vs
kullanılabilinir.
Tedavi




Proteinüri tedavisinde ACEi ve ARB ler kullanılır.
HL tedavisi için lipid düşürücü ilaçlar kullanılır.
(statinler)
Ödem tedavisinde tuz kısıtlanması, loop
diüretiklerinin kullanımı yaygındır.
Trombotik olaylarda antikoagülasyon endikedir.
(trombotik olay gelişmeden önce profilaktik
antikoagülan tedavi henüz tartışmalıdır.)
Prognoz


Ağır proteinüri, böbrek yetersizliği ve ciddi
hipertansiyonu olan hastalarda tipik olarak
prognoz daha kötüdür.
Tüm prognoz etyolojiye ve ilişkili histolojiye
bağlıdır.

Teşekkürler…
Download

Nefrotik sendroma yaklaşım