“Beyin Koruyucu” Etki
Gerçekten Beyin İçin
Koruyucu mudur ?
Prof.Dr.Sermet Sağol
EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Fetal Hipoksi ve Beyin Hasarı
Fetal hipoksik etkilenmeye bağlı SSS”de hasar riski artmakta.
 Makro/mikro yapı,
Metabolizma ve bağlantı bozuklukları
Kötü akademik performans, disleksi, dikkat eksikliği/hiperaktivite
hastalığı, davranış bozuklukları, hafıza, dil öğrenme, motor kayıp....... )
Sorunlar çocukluk çağına veya daha geç döneme kadar anlaşılamamaktadır.
SSS etkilenme riskini belirleyen parametreler
Gebelik haftası, kafa çevresi, doğum ağırlığı, doğumda fetusun durumu
Umbilikal, aorta ve serebral arter Doppler.
IUGR ve SGA
Erken veya Geç başlangıç
•
•
•
•
•
•
•
Erken İUGR % 1
Sorun; Yönetim
Plasental disfonksiyon; Patolojik
Umbilikal arter
Preeklampsi riski yüksek
Hipoksi ++
Sistemik kardiovasküler
adaptasyon
Hipoksiye tolerans
Mortalite ve morbidite yüksek
•
•
•
•
•
•
•
•
Geç İUGR % 5-7
Sorun; Tanı
Plasental disfonksiyon; normal
Umbilikal arter
Preeklamsi riski düşük
Hipoksi +/Santral kardiovasküler adaptasyon
Hipoksiye tolerans az
Mortalite düşük
Uzun dönem morbidite
(Nörolojik/davranışsal)
Fetal Hipoksi
Kardiovasküler
Adaptasyon
Fetal Hipoksi Kardiovasküler Adaptasyon
“Cerebral Sparing”
•Fetal karotis hipoksi/hipoglisemiye duyarlı
•Yanıt 3.trimesterde olgunlaşır.
•Preterm fetus ? (Kortikosteroid serebral yanıtı!)
•Hipoksiye ilk yanıt MCA-M2 ve ACA bölge kan akımında artma “serebral
koruyucu” etki.
•Genel kognitif fonksiyonlar (dil öğrenme, hafıza, problem çözme, sosyalizasyon…)
Fetal Hipoksi Kardiovasküler Adaptasyon
“Brain Sparing”
Hipoksinin devam etmesi ile birlikte
“beyin koruyucu etki”
Bazal ganglia ve cerebellum dolaşımı
artar.
Temel fonksiyonları kontrol eden
beyin sapında kardioregülatuar ve
solunum merkezi, bazal ganglion ve
talamus ile zengin bağlantıları vardır.
Temel yaşam ve motor
fonksiyonların korunması.
Hipoksi
Fetal Serebral Adaptasyon
• İlk yanıt
– Serebral koruyucu, M2/M1 > 1
• İkincil yanıt
– Beyin koruyucu, tüm serebral
arterlerde PI düşme, özellikle
MCA
• Fetal dekompansasyon
– ACA
beyin koruyucu “ etki
kaybı.
• Fetal terminal bulgular
– MCA beyin koruyucu “ etki kaybı
Erken Başlangıç İUGR Nöroljik Hasar
• Kısa ve uzun dönem nörolojik hasar sıklığı artmaktadır.
• Nörosonografi endikasyonu vardır.
30 hf
patolojik nörosonogram
• Nörosonogram normal ise
Anormal bulgu % 16 ( n=108)
– En güçlü belirteç; gebelik haftası < 30 hf
– 32 – 37 hf arası gebelik yaşı ve aortik istmus
•Suboptimal nöral gelişim özellikle iletişim ve problem
çözme
•Temel olarak frontal beyin aktivitesi.
Terme yakın gebeliklerde
ACA “e göre MCA anormal nörolojik
sonuçlarla bağlantılı.
AJOG 2012
• Term İUGR olgularda indüksiyon/bekleme
arasında nörolojik gelişme ve davranışsal
bozukluk açısından fark yok.
• Ciddi İUGR TFA<%2.3 nörolojik gelişme
bozukluklarını için en önemli belirleyici.
• İndüksiyon neonatal bakım ihtiyacını, bekleme
ise ciddi İUGR riskini arttırmaktadır.
Digitat, AJOG 2012
Fetal Hipoksi ve Beyin Hasarı
 Fetal hipoksi belirlenebilir.
 Ancak mevcut testler ile beyin hasarına yol açmayacak hipoksi
seviyesi veya süresini belirlemek mümkün değildir.
 Tüm testler kronik fetal hipoksi varlığında doğumun optimal
zamanlamasını sağlamayı amaçlar.
 Bu izlem süreci doğumun gecikmesine neden olur.
 Fetusun hipoksiden etkilenme süresi uzar.
 Hipoksi/nütrisyonel kısıtlanma beyin gelişimini olumsuz etkiler ve beyin
volümü küçük kalır.
 Erken doğurtma ise prematürite ve prematürite ile ilşkili
nörolojik sorunlara yol açar.
Download

Beyin Koruyucu Etki