Mimari Detaylar
Detay no
8.1.2.1.4
F‹BRO PANEL PARAPET DETAYI
22
PARAPET SACI
‹ZOCAM TEK‹Z F‹BRO PANEL
RAPTED
POL‹ÜRETAN
ÇATI TRAPEZ‹
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
132
Download

f‹bro panel parapet detayı - Tek