Mimari Detaylar
Detay no
10
8.1.1.1.10
E⁄R‹SEL MAHYA DETAYI
‹ZOCAM TEK‹Z ÇATI PANEL‹
E⁄R‹SEL TRAPEZ MAHYA
M‹NERAL‹N ‹ZOLASYON DOLGUSU
B‹TÜL BANT
ALT MAHYA
S‹GMA PROF‹L
TAfiIYICI KONSTRÜKS‹YON
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
120
Download

e⁄r‹sel mahya detayı - Tek