Mimari Detaylar
Detay no
21
8.1.2.1.3
F‹BRO PANEL B‹RLEfi‹M DETAYI
EN AZ 20 cm
POL‹ÜRETAN
‹ZOCAM TEK‹Z F‹BRO PANEL
TAfiIYICI KONSTRÜKS‹YON
PANEL BOY B‹RLEfi‹M DETAYI
POL‹ÜRETAN
‹ZOCAM TEK‹Z F‹BRO PANEL
10 cm
TAfiIYICI KONSTRÜKS‹YON
PANEL B‹RLEfi‹M DETAYI
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
131
Download

F‹BRO PANEL B‹RLEfi‹M DETAYI - Tek