Mimari Detaylar
Detay no
7
8.1.1.1.7
E⁄R‹SEL TRAPEZ DETAYI
M‹NERAL YÜN
‹ZOLASYON DOLGUSU
B‹TÜL BANT
‹ZOCAM TEK‹Z
ÇATI PANEL‹
E⁄R‹SEL TRAPEZ
ALT SAC
S‹GMA PROF‹L
MAKAS
C PROF‹L CEPHE
KUfiA⁄I
‹ZOCAM TEK‹Z
ÇATI PANEL‹
TAfiIYICI KONSTRÜKS‹YON
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
117
Download

e⁄r‹sel trapez detayı - Tek