Mimari Detaylar
Detay no
8.2.2.2
43
DÜfiEY CEPHE UYGULAMALI
DAMLALIK DETAYI
KASET S‹STEM PROF‹L‹
TAfiYÜNÜ
‹ZOCAM TEK‹Z CEPHE TRAPEZ‹
DAMLALIK
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
153
Download

DÜfiEY CEPHE UYGULAMALI DAMLALIK DETAYI - Tek