Mimari Detaylar
Detay no
PENCERE ALT DAMLALIK DETAYI
2
47
8.2.2.6
2
T‹P PENCERE GÖRÜNÜfiÜ
DAMLALIK PROF‹L‹
M‹NERAL YÜN
‹ZOCAM TEK‹Z
‹ZOCAM TEK‹Z
CEPHE TRAPEZ‹
KASET S‹STEM PROF‹L‹
2 - 2 KES‹T‹
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
157
Download

pencere alt damlalık detayı - Tek