Mimari Detaylar
Detay no
8.2.2.5
46
1
1
PENCERE ÜST DAMLALIK DETAYI
T‹P PENCERE GÖRÜNÜfiÜ
‹ZOCAM TEK‹Z CEPHE TRAPEZ‹
M‹NERAL YÜN
DAMLALIK PROF‹L‹
1 - 1 KES‹T‹
• Detaylarda kullan›lan konstrüksiyonlar öneri niteli¤indedir; her proje koflullar›na göre do¤rulu¤u kontrol edilmelidir.
• ‹zocam herhangi bir ürünü önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni bir ürünü üretim gam›na
ekleyebilir. • Detaylarda kullan›lan malzemeler hakk›nda lütfen ‹zocam A.fi. dan›fl›n›z. • Ölçeksizdir.
156
Download

pencere üst damlalık detayı - Tek