INOX BOYASI
TANIMI
• Çabuk kuruyarak, sertleflen
akrilik boya, çelik görüntüsü
verir.
• Metal, ahflap, cam, seramik
için uygundur.
Inox
400 ml aerosol kutu
600ºC ISIYA DAYANIKLI
SPREY BOYA
TANIMI
• Yüksek ›s›ya karfl› dayan›kl›
silikon esasl› özel boyad›r.
• Mangal, soba, soba borusu,
flömine, lamba gölgelikleri gibi
yüzeylerde kullan›labilir.
Siyah
400 ml aerosol kutu
YOL, Ç‹ZG‹ VE
‹fiARETLEME BOYASI
TANIMI
• De¤iflik hava koflullar›na
dayan›kl›d›r.
• Elle ya da boyama aparat›yla
kullan›labilir.
• Çok uzun ömürlüdür ve yüksek
dayan›kl›l›¤a sahiptir.
Sar›
600 ml aerosol kutu
177
Download

Metylan Sprey Boya