S.S. KAPLAN TATİL KÖYÜ TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ
“APART OTEL TESİSİ”
TEMEL KULLANIM KURALLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanım ve Geçerlilik
Amaç
Madde 1. S.S. Kaplan Tatil Köyü Turizm Geliştirme Kooperatifi apart otel sakinlerinin, güvenlik ve
huzurunun sürekliliğini sağlamak amacıyla, uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır.
Kapsam, Tanım ve Geçerlilik
Madde 2. Bu kullanım temel kuralları, S.S. Kaplan Tatil Köyü Turizm Geliştirme Kooperatifi apart
otel sakinlerinin tamamı için geçerlidir. Kooperatif işletmesi dâhilinde bulunan; ortaklarca
kullanılan, ortaklarca üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz kullandırılan, işletme tarafından
üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz kullandırılan, kooperatife ait bütün sosyal ve ortak alanlar ile
kooperatifçe kiralanan veya kullanımı elde edilen diğer alanlar ile taşınabilir ve taşınamaz tüm
demirbaşlar bu kullanım temel kuralları kapsamındadır. Bu kullanım temel kuralları, S.S. Kaplan
Tatil Köyü Turizm Geliştirme Kooperatifi apart otel sakini olmayan ve tesiste geçici olarak bulunan
kişiler ve kooperatif hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görev ile tesis içinde
görevli bulunan üçüncü kişiler dâhil olmak üzere, kooperatif içinde bulunan tüm kişiler için
geçerlidir.
Hazırlama ve Güncelleştirme
Madde 3. “Apart Otel Tesisi Temel Kullanım Kurallarının” hazırlanması ve güncelleştirilmesinden,
S.S. Kaplan Tatil Köyü Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu sorumludur.
Uygulama
Madde 4. Kullanım temel kuralları uygulanmasından, kapsama dâhil olan tüm kişiler ve taraflar
sorumludur. Hatalı ve uygunsuz davranışlarda ısrar edilmesi ve tanımlı kurallara uyulmaması
halinde yürürlükteki yasal yaptırımlar ve hükümler ile bu kurallar çerçevesinde düzenlenen
yaptırımlar uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hüküm ve Uyulacak Esaslar
Apart otel sakinleri bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak ve
bu kullanım temel kurallarına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadır. Bu kullanım temel
kuralları içinde ifade edilmeyen konular hakkında Kooperatifler Kanunu, Ticari İşletmeler
Hakkındaki Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Toplu Yapı Yönetim Planı hükümleri esas alınır.
Bağımsız Birimleri Kullanma Koşulları
Madde 5. Kooperatifin sahip olduğu tesisin yapı kullanım ruhsatı “Apart Otel” niteliğindedir.
Bağımsız birimlerin kullanım hakkı öncelikle kooperatif ortaklarına aittir.
Madde 6. Kira bedelleri yıllık katılım payı olarak genel kurulca belirlenir.
Madde 7. Her ortak yararlandığı bağımsız bölümün elektrik ve su giderlerini ayrıca ödemek, birim
içinde doğan bakım ve onarım giderlerini ise kendisi karşılamak zorundadır.
1
Madde 8. Her bir bağımsız bölümde konaklayacakların sayısı en fazla 6 (altı) kişidir.
Madde 9. Kooperatif ortaklık hakkını, dolayısı ile tesisten yararlanma hakkını devreden ortakların
karşılıklı devretme/devralma dilekçesi ile yönetim kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Devreden
kişinin yasal ve maddi sorumluluklarının sona ermesi, devralan kişinin hak ve sorumluluklarının
yasallaşabilmesi için yönetim kurulunun karar alması ve kooperatif veri tabanında gerekli
değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Madde 10. Ortaklık hissesine karşı gelen bağımsız bölümlerin kullanım haklarının, bedelli/bedelsiz
kullandırılması durumunda, kooperatif ortağının kullanıcılara ait kimlik bilgileri ile bağımsız birimi
kullanma sürelerini Kooperatif yönetiminin belirlediği forma uygun olarak yönetime beyan etmesi
gerekmektedir. Bu tür kullanıcıların her türlü eyleminden ve maddi zararlarından bu şahıslarla
birlikte kooperatif ortağı da birlikte sorumludur.
Madde 11. Bağımsız bölümler içinde kooperatiften izin almadan tadilat yapılamaz. Hiçbir surette
onaylı mimari projeler dışına çıkılamaz.
Otopark ve Yüzme Havuzunun Kullanımı
Madde 12. Tesiste yer alan otopark ve yüzme havuzu kullanım hakkı bağımsız birim kullanıcılarına
aittir.
Madde 13. Misafirlerin tesis dışında kendileri için ayrılan otopark alanını kullanması gerekmektedir.
Kooperatif ortakları ile bedelli/bedelsiz 3. şahıs kullanıcıların oto plakalarını bildirerek yönetimden
otopark kartı temin etmesi gerekir.
Madde 14. Yüzme havuzu kullanım sezonu 15 Haziran-15 Eylül’dür. Yüzme havuzu teknik ve
hijyenik sorunlar olmadıkça Çarşamba günleri hariç, haftanın altı günü sabah 10.00-12.00, öğlenden
sonra 14.00-22.00 arasında hizmet verir.
Madde 15. Konaklamalı olarak yatmayan ve bağımsız bölüm kullanıcılarına günlük ziyaret için
gelen misafirlerin, havuzdan yararlanması ücrete tabidir. Misafirler için yönetimden ücreti
karşılığında günlük kart temin edilmesi gerekir. Misafir havuz kullanım ücreti her sezon yönetim
tarafından belirlenerek ilan edilir.
Kooperatifin Genel Görünüm ve Düzeni
Madde 16. Tesis içinde yer alan binalarda düzen ve görünümün bozulmaması, özellikle dış cephe
görünümünde birlik sağlanması esastır. Bu amaçla orijinal dış görünümü bozacak şekilde
balkonlarda buzdolabı, tel dolabı, dolap, vitrin, vs. eşya gibi yüksekliği balkon seviyesinin üzerine
çıkan eşya bulundurulamaz, iç ya da dış yüzey duvarlarına raf, dolap veya belirlenen dış yüzey
haricindeki alanlara klima kompresörü monte edilemez. Klima kompresörlerinin, yönetimce
belirlenen yerlere (zemin ve birinci katlarda bina iç yüzeylerinde merdiven sahanlıklarına, ikinci
katlarda ise çatı katı alanına) monte edilmesi gerekmektedir.
Madde 17. Bina bütünlüğünün ve görüntüsünün bozulmaması maksadıyla bağımsız bölümlerin dış
cepheleri ve balkon demirleri başka bir renge boyanamaz ve şekli değiştirilemez.
Madde 18. Bağımsız bölüm kullanıcıları belirlenen panjur sistemi dışında, pencere gölgelikleri,
çamaşırlık vs. gibi balkon ve duvarlara eklentiler, çıkıntılar yapamazlar.
Madde 19. Tesiste mevcut TV yayını haricinde ferdi olarak binaya ek televizyon yayınları, çanak
antenler veya başkaca alıcı sistemler eklenmesi mümkün değildir.
Madde 20. Bağımsız bölümler ve bloklar arasında kalan tüm yeşil alanlar ve tesisler ortak
kullanıma tahsis edilmiştir. Bağımsız bölüm kullanıcıları tarafından ortak alanlara hiçbir şekilde
sınır konulamaz, bireysel kullanıma özgü yapılaşma, tarımsal veya hobi amaçlı faaliyetlerde
bulunulamaz.
2
Madde 21. Balkonlar ve bina bloklarının ortak kullanım alanlarında (merdiven sahanlıkları, çatı
vb.) mangal/barbekü vb. kullanılması ve yakılması yasaktır.
Madde 22. Balkonların bütün cepheleri ile merdiven boşluklarındaki ortak alanlar, herhangi bir
şekilde geçici veya kalıcı malzeme kullanılarak kapatılamaz. Balkonlarda ve pencerelerde
kullanılacak kapama şekli kooperatifçe belirlenmiş olup (şimdilik beyaz renkli panjur) bunların
sökülmesi, farklı renge boyanması, yerine ikame olabilecek başka yöntem ve malzeme tercih
edilmesi mümkün değildir.
Madde 23. Herhangi bir spor kulübünün şampiyonluğu neticesinde, o kulübün bayrağı veya
herhangi bir sembolü en fazla 15 (on beş) gün süre ile asılı kalabilir.
Madde 24. Tesis içerisinde her çeşit silah kullanımı yasaktır.
Madde 25. Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla dış görünümü bozacak tarzda çamaşır, kilim, halı
vb. eşyalar, balkonların demir ve duvarlarından, pencere önlerinden veya camlardan sarkıtılamaz.
Balkonların sadece dar kenarlı, dip taraflarında dışarıdan gözükmeyecek şekilde portatif çamaşırlık
kullanılabilir.
Madde 26. Bağımsız birimlerden halı, kilim ve çarşaf vb. silkelenmesi yasaktır.
Madde 27. Tesis içerisindeki ortak kullanım alanlarının (plaj, havuz, yeşil alanlar, merdivenler,
koridorlar, sosyal tesisler, oturma alanları, otopark, yollar vb.) temiz tutulması ve korunması, bu
konuda gerektiğinde çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve
bilgilendirilmesi, ortak yaşamın bir parçası olarak görülmelidir.
Madde 28. Yeşil alanlar üzerinde genel görüntüye ve bütünlüğe ters düşecek ve farklılaşma
yaratacak ilave herhangi bir bitki veya ağaç dikimi veya sökümü yapılamaz. Bu konudaki talepler
kooperatif yönetim merkezine bildirilir.
Madde 29. Bağımsız birimlere satılık veya kiralık ilanı ile duyuru ve ticari amaçlı tanıtım
dokümanları ve belgeler asılamaz. Bu ve buna benzer duyurular için kooperatif yönetim merkezine
müracaat edilir.
Madde 30. Bağımsız bölümlerde katı yakıtlı soba, gaz sobası sistemleri vb. kurularak ısınmak
yasaktır. Yapı kullanım izni gereği, ısınma şekli elektriktir.
Madde 31. Ortak kullanıma açık alanlarda ve ortak tesislerde meydana gelen zayiat ve hasarın
tazmini, ilgili kişi/kişilerden talep edilir.
Madde 32. Tesis içerisine, seyyar satıcı, dilenci ve şüpheli şahısların girmesi ve dolaşması yasaktır.
Madde 33. Tesis içerisinde her türlü broşür, el ilanı, afiş vb. dokümanların dağıtılması, yönetim
merkezinin onayına tabidir.
Madde 34. Tesis dâhilinde yüksek sesle müzik dinlenmesi, klakson çalınması, başkalarını rahatsız
edecek düzeyde konuşma yapılması ve bağırılması yasaktır.
Madde 35. Ortak tesislerde konaklayanların yanında çalışan kişilerin kooperatif yönetim merkezine
bildirilmeli, çalışma ve tanıtım kartı çıkartılması sağlanmalıdır. İşten ayrılan personelin bilgisi ve
tanıtım kartları yönetim merkezine iade edilmelidir.
Madde 36. Yönetim Kurulu ve tesis sakinleri için gelen ziyaretçilerin, ilgili kişinin teyidi
alınmadan kooperatif içine girişlerine müsaade edilmeyecektir. Gelen misafirlerin ve tüzel kişilerin
bilgisi mutlaka kooperatif yönetim merkezine verilmelidir.
Madde 37. Blokların ortak alanlarına, çevresine, blok girişlerine, çatıya, merdivenlere, yangın
hortumları ve yangın söndürme cihazlarının bulunduğu bölüme ve daire girişlerinin önlerine ve yan
taraflarına bisiklet, motosiklet, ev eşyası, çocuk arabası vb. eşyalar kesinlikle bırakılamaz.
3
Çöplerin bertaraf edilmesi
Madde 38. Apart otel sakinleri bağımsız bölümlerdeki evsel atıklarını bizzat boşaltacaklardır.
Çevreyi kirletmemesi ve koku salmaması için çöpler, ağızları düğümlenerek kapatılmış ve sağlam
poşetler içine konulmuş şekilde çıkarılacak ve tesis dışındaki çöp konteynerlerine bırakılacaktır.
Madde 39. Çöpler belirlenen alanlar dışında, kapı önüne, merdiven boşluklarına, ortak alanlara,
yürüyüş, yollarına, yeşil alanlara bırakılmayacak, tahliyesi esnasında çöp poşetlerinden kirli ve pis
suların akmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
Madde 40. Bağımsız bölümler içinde yapılan onarım ve güzelleştirme çalışmaları nedeniyle
oluşabilecek işlemlerden kalan moloz ve hacimli atıkların alan dışına çıkartılmasından bağımsız
bölümü kullanan sakinler sorumludur.
Madde 41. Tesisi çevreleyen duvarların kenarına hiçbir suretle bu tür çöp, moloz, kağıt, kutu vb.
atıklar bırakılmayacaktır.
Evcil Hayvan Beslenmesi
Madde 42. Apart otel sakinleri kendi kullandıkları bağımsız bölümlerde diğer sakinlerin huzur,
güvenlik ve yaşam alanlarına müdahale etmemek, sağlık, temizlik ve saygı kurallarına uymak sureti
ile evcil hayvan besleyebilir. Evcil hayvanlar ortak kullanım alanlarında tasma ile gezdirilmeli,
dışkıları sahiplerince temizlenmelidir. Evcil hayvanların çevreye ve üçüncü şahıslara verecekleri
zararlardan sahipleri sorumludur.
Madde 43. Tesis sınırları içerisinde hiçbir şekilde yabani hayvan beslenemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidatların Ödenmesi, Personelin Görevleri
Aidatların ödenmesi
Madde 44. Yıllık katılım payları (yani yıllık aidat/kira ödemeleri) her yıl S.S. Kaplan Tatil Köyü
Turizm Geliştirme Kooperatifi Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulunca
ilan edilir. Aidatların ilan edilen usul, tahakkuk eden miktar ve belirlenen takvimine uygun olarak
ödenmesi esastır. Zamanında ödenmeyen yıllık katılım payları, pay sahibinin diğer ortaklara, apart
otel sakinlerine, çevreye ve üçüncü şahıslara zarar vermesi anlamına gelir. Böyle durumlarda
katılım payı ödemesi yapılmadığı müddetçe, bağımsız bölüm kullanıcılarına ön ödemeli elektrik ve
su sistemlerinden otomatik olarak yükleme gerçekleştirilmez.
Kooperatif personelinin görevleri
Madde 45. Kooperatifteki idari ve yardımcı personelin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmiş olup yönetim merkezinde bulunan duyuru panolarında ilan edilmektedir.
Madde 46. Apart otel sakinleri, yardımcı personeli hiçbir şekilde özel amaçları için kullanamaz,
böyle amaçlar için personele ücret ödeyemez ve talimat veremezler. Yardımcı personel doğrudan
kooperatif yönetimine bağlı olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla her türlü istek, şikâyet ve öneri
doğrudan yönetim merkezine yapılacaktır.
Yürürlük
Madde 47. Bu “Temel Kullanım Kuralları” 25.5.2014 tarihli olağan genel kurulda oybirliği ile
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
4
Download

S.S. KAPLAN TATİL KÖYÜ TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ