arsenik alu eco
çift tarafl› acil durum
ayd›nlatma donan›m›
Malzemeler:
n Alüminyum gövde, pleksiglas
Montaj:
n Duvara veya tavana.
Teknik özellikler:
n 230V 50Hz güç kayna¤›
n fiarj süresi – 24 saat
n fiebeke ve batarya flarj› LED göstergesi
n Yüksek s›cakl›k nikel-kadmiyum bataryalar
n LED diyotlar 2W
n ‹zolasyon s›n›f› I
n Koruma seviyesi IP20
n Ortam s›cakl›¤›: 0°C - +40°C
n Tam batarya boflal›m›na karfl› elektronik koruma
n Acil durum çal›flma süresi 3 saat
n Tan›ma mesafesi 30 m
n Ba¤lant› klipsleri 3 x 2,5 mm2
n EN 60598, EN 1838 standart flartnameleriyle
uyumluluk
STANDART
Donan›m›n yap›land›r›lmas›
tip
AAEco
süre [saat]
çal›flma
1
SE SA
3
IfiIK KAYNA⁄I
Özellik
güç [W]
kap
2
LED
Aç›klama:
SE - sürekli olmayan
SA - sürekli
AAEco - Arsenik alu eco donan›m›
45
Download

Arsenik Alu Eco Çift Taraflı Acil Durum Aydınlatma