3M™ So¤uk Büzüflmeli QTII
Orta Gerilim Kablo Bafll›klar›.
Kablo sonland›rmalar› için yeni ve kolay çözüm.
• Güvenilirlik
• Kalite
• So¤uk Büzüflme teknolojisi
‹zolasyon Malzemesi Olarak Silikon Kullan›m›n›n Avantajlar›
• Silikon hidrofobiktir.
• Silikon kaçak ak›mlar
nedeniyle hidrofilik olsa
da, hidrofobik özelli¤ini
geri kazan›r.
Hidrofobik - Hidrofilik Yüzey Karfl›laflt›rmas›
Hidrofobik
Temas Aç›s›
Su top
halini al›r,
yüzey
›slanmaz.
• Silikon UV’ye
dayan›kl›d›r.
• Silikon ço¤unlukla
inorganik oldu¤u için
kaçak yüzey ak›mlar› ve
arklar meydana gelse de
yüzeydeki bozunma
iletken karbon yol
oluflturmaz.
• Silikonun düz yüzeyi
nedeniyle çok az
miktarda yabanc› madde
yüzeye yap›flabilir.
Silikon
Hidrofilik
Temas Aç›s›
Su tüm
yüzeyi
›slat›r.
Porselen
‹zolatör Yüzey Afl›nmas›nda
Temel Çevresel Etkenler
• ‹zolatör yüzeyinde biriken ve havadan bulaflan yabanc›
maddeler.
• Ultraviyole Ifl›nlar›n›n (Günefl ›fl›¤›) polimer yüzeyinde
k›r›k ve çatlaklar oluflturarak daha fazla yabanc› madde
birikimine neden olmas›.
• Hafif ya¤›fl ve sisin izolatör yüzeyini ›slatarak yüzey
direncini azalt›p kaçak ak›mlar› artt›rmas›.
• Yukar›daki faktörlerin bir araya gelmesi yol oluflumuna
ve/veya afl›nmaya neden olarak izolatör üzerinden
atlamalara veya izolatörün görevini yapmamas›na yol açar.
Yol oluflumu
YOL OLUfiUMU elektrik ak›m›n›n yol açt›¤› giderek
artan iletken karbon yolun elektrik izolasyonunu
bozmas›d›r.
Yol oluflumu için üç faktörün bulunmas› gereklidir.
• Yabanc› madde birikimi
• Nem
• Gerilim
Harici
Dahili
TEK DAMAR
Dahili
Kablo Ebatlar›
‹zolasyon D›fl Çap› (mm)
Kesit Alan› (mm2)
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
92-EB62-1 TR
92-EB63-1 TR
92-EB64-1 TR
14.2 - 22.1
19.8 - 33.0
27.7 - 45.7
25 - 70
95 - 240
300 - 500
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
92-EB62-1 TR
92-EB63-1 TR
92-EB64-1 TR
14.2 - 22.1
19.8 - 33.0
27.7 - 45.7
25 - 50
70 - 185
240 - 500
20.3 / 35 kV
20.3 / 35 kV
94-EB62-1 TR
94-EB63-1 TR
21.3 - 35.0
27.0 - 49.0
25 - 120
150 - 400
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
92-EB62-2 TR
92-EB63-2 TR
16.0 - 28.5
21.3 - 35.0
50 - 185
240 - 400
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
92-EB62-2 TR
92-EB63-2 TR
92-EB64-2 TR
16.0 - 28.5
21.3 - 35.0
27.0 - 49.0
25 - 150
185 - 300
400 - 630
20.3 / 35 kV
20.3 / 35 kV
94-EB63-2 TR
94-EB63-2 TR
21.3 - 35.0
27.0 - 49.0
25 - 120
150 - 400
Kablo Ebatlar›
‹zolasyon D›fl Çap› (mm)
Kesit Alan› (mm2)
ÜÇ DAMAR
Harici
QTII Kit No.
QTII Kit No.
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
92-EB62-3 TR
92-EB63-3 TR
92-EB64-3 TR
16.0 - 22.1
19.8 - 33.0
27.7 - 35.7
25 - 70
95 - 240
300
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
92-EB62-3 TR
92-EB63-3 TR
92-EB64-3 TR
16.0 - 22.1
19.8 - 33.0
27.7 - 35.7
25 - 50
70 - 185
240 - 300
20.3 / 35 kV
20.3 / 35 kV
94-EB62-3 TR
94-EB63-3 TR
21.3 - 35.0
27.0 - 49.0
25 - 120
150 - 240
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
5.8 / 10 kV
92-EB62-4 TR
92-EB63-4 TR
92-EB64-4 TR
16.0 - 28.5
16.0 - 28.5
21.3 - 35.0
50 - 120
150 - 185
240 - 300
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
8.7 / 15 kV
92-EB62-4 TR
92-EB63-4 TR
92-EB64-4 TR
16.0 - 28.5
16.0 - 28.5
21.3 - 35.0
25 - 95
120 - 150
185 - 300
20.3 / 35 kV
20.3 / 35 kV
92-EB62-4 TR
92-EB63-4 TR
21.3 - 35.0
27.0 - 49.0
25 - 120
150 - 240
3M™ güvenilirlik ve kalite
3M™ So¤uk Büzüflme teknolojisi
En yüksek kalite standartlar›
3M So¤uk Büzüflme
Elektriksel olarak test edilmifltir
Pek çok kablo tipine uygundur
QT II ISO 9002 sertifikal› 3M fabrikalar›nda
üretilmektedir ve endüstrinin en yüksek kalite
standartlar›n› karfl›lar.
• QT II dünyadaki temel standartlar› karfl›lar (Amerikan
IEEE, Alman VDE, ‹ngiliz BS, ‹spanyol VNE, Frans›z
EDF, Brezilya ABNT...)
• Böylelikle, hem korumal› mekanlarda hem de aç›k
havada veya kirli ortamlarda kullan›labilir.
3M Sanayi ve Tic. A. fi. / Türkiye
Elektrik Ürünleri Bölümü
Nisbetiye Cad. Akmerkez Blok: 3
Kat: 6 34340 Etiler - ‹stanbul
Tel : +90 212 350 77 77
Faks : +90 212 282 17 41
www.3m.com.tr
Yüksek teknolojik silikon geniflletilmifltir ve k›l›f ön gerilimli oldu¤u
için uyguland›¤› zaman kablo üzerinde sürekli bir büzüflme kuvveti
uygular.
Ürün yelpazemiz 8 kV’dan 45 kV’a kadar voltaj
aral›¤›n› kapsar.
Sökülebilir göbek
Göbek kolayl›kla sökülerek gövdenin büzüflmesini ve
su yal›t›m›n› sa¤lar
3M™ So¤uk Büzüflme
3M’in tescilli markalar›d›r.
Download

zemin kat planı