SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI
Öğrenci No.
…………………………………
Öğrencinin Adı Soyadı
………………………………………………………………….
Bölümü
………………………………………………………………….
Tez İzleme Kurulu ……………………………….…… tarihinde toplanmış, yukarıda adı geçen
öğrencinin ……..…………..…………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………….……………………..
konulu araştırma önerisini amaç, yöntem ve çalışma planı açısından incelemiş, yapılan sözlü sınav
sonunda tez önerisinin kabul edilmesine / reddedilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar vermiştir.
Tez İzleme Komitesi:
Unvanı - Adı, Soyadı
Tez Danışmanı
Üye
Üye
Ek: Önerilen tez çalışmasının özeti
İmza
Download

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ÖNERİSİ