İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ SÜRECİ
Doktora Yeterlik Sınavı
Tez Adı Teklifi
Tez İzleme Komitesi Teklifi
Tez Önerisi Savunma
Sonucu
Doküman No
: FBE / DR TS-01
İlk Yayın Tarihi :
Revizyon No
: 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 1/3
24 Kredi + 60 AKTS’lik ders ve
Seminer dersini başarıyla vermesi ve
ders dönemini takip eden dönemde
başvurması gerekir. Ayrıca ders yükü
sınırları içinde derslerin alınmış
olması gerekir. Bkz. Ders Yükü.
Doktora yeterlik yazılı ve sözlü
sınavlarının
her birinden en az
70/100 puan alarak başarılı olan
öğrenci için, yeterlik sınavından
itibaren 6 ay içinde teklif
edilmelidir.
Doktora
yeterlik
sınavından
itibaren 6 ay içinde, tez adı teklifi
Enstitü
Yönetim
Kurulunda
onaylandıktan
sonra
teklif
edilmelidir. Tez izleme komitesi
danışman ile biri anabilim dalı
içinden biri de üniversite dışından
olmak üzere üç üyeden oluşmak
üzere teklif edilmelidir.
Doktora yeterlik sınavından itibaren
6 ay içinde, tez adı teklifi ve tez
izleme
komitesi
teklifi
Enstitü
Yönetim Kurulunda onaylandıktan
sonra,
yönetmelik
hükümlerine
(Md.49/2) göre yapılır. Tez çalışma
planını komiteye vermeyen veya
savunmayan öğrencinin tez önerisi
reddedilmiş sayılır.
İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ SÜRECİ
Doktora Ara Raporu
Tez Sunum Sonucu
Tez Teslimi
Güz yarıyılı - Kasım Sonu
Bahar yarıyılı - 15 Mayıs
Doküman No
: FBE / DR TS-01
İlk Yayın Tarihi :
Revizyon No
: 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 2/3
Doktora tez önerisinin kabul
edilmesinden itibaren 6 ay sonra
yılda iki defa olacak şekilde
yönetmelik hükümlerine (Md.49/4)
göre
tez
ara
rapor
sonucu
gönderilmelidir. Raporunu sunmayan
veya savunmayan öğrenci başarısız
sayılır.
Doktora
tezinin
çalışmalarını
kapsayan Doktora Tez Sunumu tez
tesliminden önce 6 ay içinde Anabilim
Dalı Başkanlığında yaparak, formlar
sayfamızdaki formata göre Enstitüye
bildirilmelidir.
24 Kredi+ 60 AKTS’lik ders ve
Seminer dersi ile doktora yeterlik
sınavını başarıyla vermesi, tez ara
raporlarında eksik olmaması, tez
tesliminden önce; en az üç tez izleme
rapor sunma döneminin geçmiş ve son
tez izleme raporu dahil en az üç tez
izleme raporunun başarılı bulunması
gerekir. Aksi takdirde tez iade edilir.
ALES Sayısal
80
ÜDS
65
Erken Tez Teslimi
AGNO
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
≥
3.00
VI.
Yarıyıl
sonunda
tezini
teslim
edebilir.
İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ SÜRECİ
Tez Savunma Sonucu
“oybirliği/oyçokluğu ile
kabulüne” ise
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
Tez Savunma Sonucu
“oybirliği/oyçokluğu ile kişisel
rapor formlarında belirtilen
eksikliklerin giderilmesi
koşuluyla kabulüne” ise
Doküman No
: FBE / DR TS-01
İlk Yayın Tarihi :
Revizyon No
: 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 3/3
Mezuniyeti onaylanır.
Çıkış Belgesi için gerekli belgeleri
hazırlar. Tez kontrol formu son onayı ile
diğer işlemler tamamlandıktan sonra
çıkış belgesi hazırlanır.
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
Jüri
üyelerinin
kişisel
rapor
formlarında belirtilen eksikliklerin 1 ay
içinde
giderilerek
“düzeltme
tutanağı”
getirilmesi
halinde
mezuniyeti onaylanır.
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
Tez Savunma Sonucu
“oybirliği/oyçokluğu ile
düzeltilmesine” ise
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
Tez Savunma Sonucu
“oybirliği/oyçokluğu ile reddine”
ise
Öğrenci sınav tarihinden itibaren 6 ay
içinde gereken düzeltmeleri yapar ve
yeniden teslim eder. Tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur.
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada tezi reddedilen öğrenciye
yeni bir tez konusu verilir.
Download

İÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SÜRECİ Tez