MECLİS KARAR ÖZETİ
13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
1
2
Toplantı
Tarihi
13/04/2014
13/04/2014
Karar
No
59
60
Sayfa No 1
Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Mehmet SEKMEN’in Başkanlığında,
üyeden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, Osman
ÇAKIR, Osman BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Rüstem POLAT, Ünsal
SERTOĞLU, Recep KAPLAN, Görbil ÖZCAN, Hasan ÇAKMAK, M.Halis ÖZSOY, Arif Hikmet
KILIÇ, Abdulkadir AYDIN, Hasan Basri FIRAT, İrfan SARI, Mehmet Sait KARABAKAN, Ali Sait
FIRAT, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer
Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Mustafa
KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet AKARSU, Zafer ALKAN,
Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR, Metin AKTAŞ, Serhat
AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal
BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit
GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ,
Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Mehmet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK,
Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Temur AYDIN, Melike GÖKSU, Nurhayat
ÜSTÜNDAĞ, Çiçek SARIALTIN, Perihan ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek
AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN’ın iştirakiyle 13
Nisan 2014 tarihine müsadif Pazar günü saat 14.00’de Meclis Salonunda toplandı. Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
5393 Sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca görev yapmak üzere, Büyükşehir
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapmış oldukları seçim
sonucunda;
1- Fevzi POLAT’ın
Meclis 1.Başkan Vekilliğine (58 oyla),
2- Eyüp TAVLAŞOĞLU’nun
Meclis 2.Başkan Vekilliğine (58 oyla),
3- Fatih İPEK’in
Asıl Katip Üyeliğine (58 oyla),
4- Mehmet AKARSU’nun
Asıl Katip Üyeliğine (58 oyla),
5- Mehmet ALTINAY’ın
Yedek Katip Üyeliğine (58 oyla),
6- Mecit NAYIR’ın
Yedek Katip Üyeliğine (58 oyla)
seçildiklerine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda
oyçokluğu ile karar verildi.
5216 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye
Meclisinin kendi üyeleri arasından, “bir yıl süreyle”, “Gizli Oyla 5 Encümen
Üyesinin” seçiminin, Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli
oyla yapmış oldukları seçim sonucunda;
1. Mualla TURAN SAYKAL’ın 59 oyla
2. Mevlüt DOĞAN’ın
59 oyla
3. Yavuz KOCAMAN’ın
59 oyla
4. Zafer ALKAN’ın
59 oyla
5. Ahmet ZENGİN’in
59 oyla,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliklerine seçildiklerine,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar
verildi.
5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi, “Büyükşehir belediye meclisi,
üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas
komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız
üyelerin Büyükşehir Belediye Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşur.” Hükmü gereğince; Meclis üyesi Eyüp
TAVLAŞOĞLU’NUN Komisyonlara, Kırsal Kalkınma ve Hayvancılık, Mahalle,
Cadde, Sokak, Bulvar ve Parkları isimlendirme, Hukuk ile Kıymet Takdir
Komisyonlarının eklenmesi teklifi oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca AK
Parti Grup Sözcüsü tarafından Komisyonların 5 üyeden oluşması teklifi oylandı;
BDP Grubu Meclis Üyeleri ve Meclis üyelerinden Yusuf DEMİRCİOĞLU,
Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Arif Hikmet KILIÇ ve
Gökhan DAĞAŞAN’ın red oylarına karşı, İhtisas Komisyonlarının 5 üyeden
MECLİS KARAR ÖZETİ
Sayfa No 2
oluşmasına oyçokluğuyla karar verildi. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisinin
kendi üyeleri arasından “bir yıl süreyle”, işari oyla yapılan seçim sonucu;
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA
1- Arzu SIRMACI,
2- Zafer Bülent ENGİN,
3- Mustafa KAHVECİ,
4- Eyüp TAVLAŞOĞLU,
5- Mehmet Sait KARABAKAN’ın seçildiklerine,
HUKUK KOMİSYONUNA
1- Hüseyin KOÇAN
2- Behzat BATUR
3- Hasan KALAYCI
4- Halit GÖKÇE
5- Mehmet Sait KARABAKAN’ın seçildiklerine,
3
13/04/2014
61
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA
1- Serap AĞAR,
2- Mustafa TORAMAN,
3- Ahmet YÜREKSEVEN,
4- Serhat AKYÜZ,
5- İrfan SARI’nın seçildiklerine,
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONUNA
1- Hüseyin BEKMEZ,
2- Bilal BEKTAŞ,
3- Yunus YILDIZ,
4- Mehmet Nuri KAPLAN,
5- Nurhayat ÜSTÜNDAĞ’ın seçildiklerine,
ULAŞIM KOMİSYONUNA
1- Cem ÇİL,
2- Ekrem ARASOĞLU,
3- Cahit YARBA,
4- Metin AKTAŞ,
5- Ali Sait FIRAT’ın seçildiklerine,
EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNA
1- Abdulsettar DEMİR,
2- Tahsin DEMİR,
3- Murat YAVUZ,
4- Ali Kadri ARAS,
5- Kazım ERHAN’ın seçildiklerine,
MAHALLE, CADDE, SOKAK, BULVAR VE PARKLARI
İSİMLENDİRME KOMİSYONUNA
1- Lokman UZUN,
2- Mehmet AKARSU,
3- Ömer SOYLU,
4- Mehmet TANAS,
5- Hasan Basri FIRAT’ın seçildiklerine,
KIRSAL KALKINMA TARIM VE HAYVANCILIK
KOMİSYONUNA
1- Mustafa ATEŞ,
2- Mehmet ADAK,
3- Hüsnü Temel SANDUZ,
4- Yusuf KILIÇ,
5- Sadrettin ÖZKUL’un seçildiklerine,
MECLİS KARAR ÖZETİ
4
13/04/2014
62
5
13/04/2014
63
6
13/04/2014
64
Sayfa No 3
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNA
1- Fatih İPEK,
2- Eyüp TAVLAŞOĞLU,
3- Mecit NAYIR,
4- Mehmet ALTINAY
5- Zülküf SAYAN’ın seçildiklerine, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli
4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
İlimiz Belediye mücavir alanı içerisinde Erzurum-Pasinler Karayolu
üzerinde şehir merkezine 5 km. uzaklıkta kurulan ve Büyükşehir Belediyemizin de %
30 katılımı olan II.Organize Sanayi Bölgesi için yeniden oluşturulacak Müteşebbis
Heyete,
1- Abdulsettar DEMİR,
2- Eyüp TAVLAŞOĞLU,
3- Hüseyin KOÇAN’ın asıl üyeliklere,
1- Fatih İPEK,
2- Mehmet ALTINAY,
3- Ömer SOYLU’nun yedek üyeliklere “iki yıl süreyle” seçildiklerine,
meclis üyeleriarasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar
verildi.
Erzurum İl Özel İdaresi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve
Palandöken Belediye Başkanlığı kuruculuğunda 11 Haziran 2005 tarih ve 25842 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5355 sayılı kanunun 4.maddesine
dayanılarak Bakanlar Kurulunun 29/06/2009 tarih ve 2009/15209 sayılı kararı ile
“Palandöken Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği(PATHİB)” kurulmuştur. Adı geçen
Birliğin tüzüğü 23/12/2008 tarihinde onaylanmış olup, tüzüğün 7.maddesinin
2.fıkrasında belirtilen Birlik Meclisi ve organlarının oluşumu için Meclis Üyelerimiz
arasından 4 asıl 2 yedek olmak üzere 6 üye olmak üzere;
1- Cem ÇİL,
2- Yavuz KOCAMAN,
3- Mevlüt DOĞAN,
4- Mustafa KAHVECİ’nin asil üyeliğe,
1- Serhat AKYÜZ
2- Mehmet AKARSU’nun yedek üyeliğe seçildiklerine, tüzük
hükümlerine göre üyelik aidatının ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli
4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
01.11.2000 tarih ve 71 sayılı Meclis kararı ile üyesi olduğumuz Tarihi
Kentler Birliğine, Birlik Tüzüğünün 8 ve 9.maddelerinde belirtilen “ Birlik Meclisi,…
Büyükşehir Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve
Belediye Meclisi Üyeliğine seçilme şartlarına sahip, Meclis dışından seçecekleri birer
üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir Belediye Meclisleri, Birlik Meclisine
kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip
seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin
isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı
kadar da yedek üye seçilir…” hükmü gereğince Birlik Meclisinde Belediyemizi
temsilen görev yapmak üzere 3 asıl, (Eğer meclis dışından da bir üye seçilecek ise
seçilen üye) 2 yedek üye olmak üzere;
1- Arzu SIRMACI,
2- Eyüp TAVLAŞOĞLU,
3- Selami KESKİN’nin asil üyeliğe,
41- Mehmet ADAK,
2- Bilal BEKTAŞ’ın yedek üyeliğe seçildiklerine ve yıllık aidatımızın
ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu
ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
7
13/04/2014
65
8
13/04/2014
66
9
13/04/2014
67
10
13/04/2014
68
11
13/04/2014
69
12
13/04/2014
70
Sayfa No 4
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ekim 2009 tarih ve 2009/166 sayılı
Kararı ile üyesi olduğumuz 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin
Kurulması Hakkındaki Kanuna göre faaliyetini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler
Birliğinin, Tüzüğündeki 10.maddesi “Tam üye olan yerel yönetim birlikleri;
başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilcisi ile yerel yönetimler ise başkanları veya
başkanın seçtiği bir temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel
kurulda temsil edilirler. Söz konusu kurumların, birlik genel kuruluna temsilci olarak
gönderecekleri başkan veya meclis üyelerinin değişmesi durumunda değişiklik yazılı
olarak birliğe bildirilinceye kadar önceki isimler görevlerine devam eder.” Hükmü
gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanı veya seçeceği bir temsilci ile Meclis Üyeleri
arasından 2 asıl, 2 yedek üye olmak üzere;
1- Mustafa TORAMAN,
2- Fevzi POLAT’ın asil üyeliğe,
1- Zafer ALKAN,
2- Mehmet ADAK’ın yedek üyeliğe seçildiklerine ve yıllık aidatımızın
ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu
ile karar verildi.
5216 Sayılı Kanunun 13.maddesi “Büyükşehir Belediye Meclisi her ayın
ikinci haftası, önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde
toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların
süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.” Hükmü
gereğince Meclisimizin toplantı gününün her ayın ikinci haftasının Salı Günü
Saat 14:00’da yapılmasına ve Temmuz ayında tatil edilmesine, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyemizin görev ve hizmet alanlarına giren konularda
temas ve incelemelerde bulunmak, yurtdışından davetle yapılacak toplantı, kongre,
seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak tüm
yurtdışı görevlendirmelerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet
SEKMEN’e “Ocak/2015” Meclis toplantısına kadar, yol+yevmiye giderlerinin
Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere yurtdışı görevlendirme yetkisi
verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin
1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
5216 Sayılı Kanunun 20.maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyesi hizmet
alanlarına giren teknik ve sosyal konularda proje hazırlamak, sözlü-yazılı istişari
mahiyette görüş sunmak üzere görevlendirilecek olan danışmanlara, her türlü ödemeler
dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75’ini
aşmamak üzere 15 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere danışman
görevlendirilmesi ve aylık brüt ücretlerinin tespiti için Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN’e yetki verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
5216 Sayılı Kanunun 15.maddesinin son bendi “Komisyon raporları
alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir Belediye Meclisi
tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.” Hükmü gereğince, bu
ücretin 1,00 TL olarak belirlenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden, Büyükşehir
Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonları
toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına
ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere
huzur hakkı ödenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
13
13/04/2014
71
14
13/04/2014
72
15
13/04/2014
73
Sayfa No 5
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18.maddesinin (g) bendi
“Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme
yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.” Hükmü
gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet SEKMEN’e, gerekli
yetkinin verilmesinin kabulüne ve 5216 sayılı kanunun 27.maddesindeki
“Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım
yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu
aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım
programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi
ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.”
Hükmüne göre İlçe Belediye Başkanlıklarına ayni ve nakdi yardım yapılmasının
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu
ile karar verildi.
12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi gereğince;
Büyükşehir Kanunu ile kendilerine verilen numaralama iş ve işlemlerinin Kanunda ön
görüldüğü şekilde tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin numarataj ve yapı
belgeleri yetkisi kaldırılarak, bu ifadelerin yetki alanları ilgili İlçe Belediyesine
aktarılacaktır. Bilindiği üzere, 5490 sayılı Kanunun Adres ve Numaralamaya ilişkin
yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi yönetmeliği ve sisteme uygulama yönergesi ile
düzenlenmiştir. Bahse konu olan iş ve işlemlerin halen Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir. İlgi yazı gereği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun Mahalli İdareler seçiminden sonra yürürlüğe girecek 7 nci maddesinin (g)
fıkrası "Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, yol ve
sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek", yine aynı maddenin "Adres ve Numaralandırmaya ilişkin görevlerini
Belediye Meclis kararı ile İlçe Belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler"
hükmündedir. Adres Kayıt Sisteminde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yapılacak yetki tanımlamalarına ilişkin olarak; Belediyemizin yapılan Mahalli
İdareler genel seçimini müteakip yapılacak ilk Belediye Meclis Toplantısında "Adres
ve Numaralandırmaya ilişkin görevlerin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılıp
yapılmayacağı hususu; 25 Nisan 2014 tarihine kadar resmi yazıyla İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir. Buna
göre, İlimiz merkezinde bulunan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye İlçe Belediye
Başkanlıklarına ait Numarataj ile ilgili görevlerin Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülmesine, diğer 17 İlçe Belediye Başkanlıklarına (Aşkale, Çat,
Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur,
Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere) Numarataj ve Yapı
belgeleri yetkisi verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Belediye Başkanlığımızca 3194 sayılı kanunun 1. ve 21. maddeleri, 5393
sayılı kanunun 15. Maddesinin b bendi ile 5216 sayılı kanunun 1-7 /g ve
27.maddelerindeki esaslara dayanarak Belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda
kaliteli bir Mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli
Mimarinin uygulanmasının ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlayarak Meydan,
Bulvar, Cadde ve Sokaklara cephesi bulunan yapılarda Şehircilik Mimarlık Kentsel
Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının Kent estetiği açısından
değerlendirilmesiyle gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uymak
zorunda oldukları esasları belirlemeye yönelik ‘‘ KENT ESTETİK KURULU ’’
çalışma esas ve usullerine yönelik yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisimizin
13.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olup,
a)-Bahse konu yönetmeliğin 2.maddesinde yukarıda sayılan
yönetmelik amaçlarının uygulanması Kent Estetik Kuruluna verilmiştir. Aynı
yönetmeliğin 4. Maddesinde kurulun kimlerden oluşturulacağı belirlenmiş olup;
Belediyemiz Meclis üyeleri arasından Arzu SIRMACI’nın seçilerek Kent Estetik
Kurulunda görevlendirilmesi,
MECLİS KARAR ÖZETİ
16
13/04/2014
74
17
13/04/2014
75
Sayfa No 6
b)-6360 sayılı yasa nedeni ile Büyükşehir Belediye sınırlarımıza dâhil
olan İlçe Belediyelerinin kendi İlçe sınırları dâhilinde kurul gündeminde konu olması
durumunda temsilci üye bulundurulması hususunun Kent Estetik Kurulu çalışma
esas ve usullerine ilişkin yönetmeliğin 4.maddesinin 4.15.bendine eklenmesinin
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu
ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı Daire Başkanlıkları ve
Müdürlüklere ait 2013 yılı Faaliyet Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş
olup, 2013 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli
4.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Türkiye Belediyeler Birliğine, Büyükşehir Belediye Başkanının doğal
üyesi olduğu, Belediye Başkanları arasından 5 asıl, 2 yedek üyenin seçiminde;
1- Muhammet Cevdet ORHAN,
2- M.Halis ÖZSOY,
3- Recep KAPLAN,
4- Yücel Ahmet İŞLEYEN,
5- Enver BAŞARAN’ın Asil üyeliklere,
1- İbrahim ZİYREK,
2- Osman ÇAKIR’ın yedek üyeliklere
Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üye seçiminde;
1- Yavuz KOCAMAN asil üyeliğe,
1- Fatih İPEK yedek üyeliğe seçildiklerine ve tüzük hükümlerine göre
üyelik aidatının ödenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2014 tarihli 4.olağan birleşiminin
1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Meclis
Başkanı
Fatih İPEK
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
Download

indir - Erzurum Büyükşehir Belediyesi