T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana Bilim ve Sanat Merkezi
ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
2014 YILI
TANILAMA KILAVUZU
ADANA 2014
ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
‘’ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ’’
BİLGİLENDİRME KILAVUZU
( 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılama )
2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Adana Bilim ve Sanat Merkezi’ne sınavla 50 (Elli) genel zihinsel
yetenek, 10 (on) öğrenci resim ve 10 (on) öğrenci müzik yeteneği alanlarında öğrenci alınacaktır.
Yapılacak olan “Tanılama Sınavı” bilgi veya başarı ölçme aracı değildir. Kalıtsal veya çevresel faktörlere
bağlı kombinasyonlarla oluşmuş hazır bulunuşluk düzeyleri bakımından üst düzey performans gösterebilen;
genel eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü normal eğitim programlarının bilişsel ve duyuşsal açıdan kendilerini
tatmin etmemesi nedeniyle farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duyan bireyleri tarayarak belirleme
sürecidir.
İlkokulların 4. (Dördüncü) sınıflarına devam eden öğrencilerden Adana Bilim ve Sanat Merkezi’ne 2014–
2015 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerin tanılaması 2014 Mart ve Haziran ayları arasında
yapılacaktır.
PARLAK ÇOCUK
ÖZEL VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Yanıtları bilir.
Sorular sorar.
İlgilidir.
Aşırı meraklıdır.
Dikkatini yoğunlaştırır
Hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılım gösterir.
İyi fikirleri vardır.
Çılgın, saçma gelen düşüncelere sahiptir
Çok çalışır.
Soruları yanıtlar.
Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda
başarılıdır.
Ayrıntıları dikkate alarak tartışır, zenginleştirir.
Üst grubu oluşturur.
Grubun ötesindedir.
İlgi ile dinler.
Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler.
Kolaylıkla öğrenir.
Zaten biliyordur.
Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerekir.
Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir.
Düşünceleri anlar.
Soyutlamalar yapar.
Yaşıtlarından hoşlanır.
Yetişkinleri tercih eder.
Anlamı yakalar.
Varsayımlar ortaya atar.
Ödevlerini tamamlar.
Yeni proje atılımlarında bulunur.
Alıcıdır.
Ateşlidir.
Doğru olarak kopya eder.
Yeni bir desen yaratır.
Okulu sever.
Öğrenmeyi sever.
Bilgileri emer.
Bilgilerle oynar.
Teknikçidir.
İnatçıdır.
İyi ezberler.
İyi tahmincidir.
Doğru, ardıl bir sonuçtan hoşlanır.
Karmaşıklığa açlık duyar.
Uyanık, dikkatlidir.
Keskin gözlemcidir.
Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.
Çok fazla öz eleştiri yapar.
S a y f a 1 | 10
Tanılama Nedir?
Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir.
Tanılama Süreci
2014–2015 eğitim-öğretim yılı için 10. tanılama sürecinde il genelindeki tüm “İlkokullar” tanılama
kapsamına alınmıştır. 10. tanılama döneminde il genelinde ilköğretim okullarının 4. (Dördüncü) sınıflarında
okuyan öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Bu tanılama sonunda
kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2014–2015 öğretim yılında Adana Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam
edeceklerdir.
A. BAŞVURU KOŞULLARI
 Kurumumuza 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Adana merkez ve ilçe resmi veya özel
ilkokullarının 4. (Dördüncü) sınıfında okuyan öğrencilerden başvuru alınacaktır.
 4. (Dördüncü) sınıfta okuyan öğrenciler ekte gönderilen form EK-1/B formu kriterlerine göre
sınıf öğretmenlerince gözlemlenerek aday gösterilecektir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına devam eden özel ve üstün yetenekli öğrencilerin
bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak Bilim ve Sanat Merkezlerinin temel amacıdır. Parlak öğrenciler değil, özel yetenekli
öğrenciler BİLSEM’in hedef kitlesidir. Bu sebeple, öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, Sınıf
öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları bu tanılamanın en önemli noktasını
oluşturmaktadır.
Yukarıda belirtilen parlak ve özel yetenekli çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim
yapmanıza yardımcı olacaktır.
A. BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 17/02/2014 - 14/03/2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, son günün mesai
bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir.
B. BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLİR?
 Genel Zihinsel Yetenek Başvurusu sınava girmesi öngörülen öğrencilerin sınıf öğretmeni
tarafından aday gösterilir.
 Resim-Müzik Yetenek Tanılama Başvurusuna özel yeteneği olduğu düşünülen sınıf öğretmeninin
önerisiyle aday gösterilir.
 Her üç alandan da yetenekli öğrenciler aday gösterilebilir. Ayrı kategorilerde değerlendirilir.
C. BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1. Sınav Ücreti İşlemleri:
1.1. Bireysel sınav ücreti işlemleri:
Adana Bilim ve Sanat Merkezi’ne başvuru yapacak adaylar için:
 Sınava girecek her öğrenci için “Sınav ücreti” olan 15 TL “Adana Bilim ve Sanat Merkezi Okul Aile
S a y f a 2 | 10
Birliği’nin T.C. İş Bankası Baraj Yolu Şubesi TR59 0006 4000 0016 0130 4440 11 Nolu İBAN
hesabına yatırılır. Açıklama kısmına Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek yatırılacak ve
banka dekontu, başvuru işlemlerini yapacak olan sınıf öğretmenlerine teslim edilecektir. Sınav
sırasında dekontun adayın yanında bulunmasına gerek yoktur.
1.2.Toplu sınav ücreti işlemleri:
 Okullar, istemeleri halinde, sınava girecek öğrencilerin ücretlerini topluca yatırabileceklerdir. Bu işlem
sırasında banka dekontunun açıklama kısmına; sınav ücreti yatırılan öğrencilerin sayısı ile söz
konusu okulun adı ve “Kurum kodu” bilgileri mutlaka yazdırılacaktır.
2. Elektronik Gözlem Formu Doldurma İşlemleri
 Başvuruyu yapacak olan sınıf öğretmenleri, Adana Bilim ve Sanat Merkezi’nin,
http://www.adanabilsem.meb.k12.tr adlı web sitesinin ana sayfasında bulunan başvuru linkinden
Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir Rehberlik Araştırma Merkezleri web adresinden veya
http://bss.adanabilsem.gov.tr adresini tıklayarak başvuru paneline ulaşabilirler.
 Okullar kurum kodları ve 2251901 ve 2251902 numaralı telefondan aldıkları şifre ile işlem
yapacaklardır. İlkokul olan kurumlarımız yeni kurum kodları değişsede bu yıl için önceki yılda
kullandıkları kurum kodlarını kullanacaklardır.Yeni açılan İlkokullarımız ise yukarıda belirtilen
telefon numaralarını arayarak sisteme kayıtlarını yaptırıp şifrelerini alabilirler. (Önceki Tanılama
döneminde verilen şifreler geçerlidir. Kullanıcı adınız MEBBİS Kurum kodunuz olarak belirlenmiştir.)
 Başvuru panelindeki kullanıcı adına bağlı bulundukları okulun "kurum kodu", şifre aynı şekilde bağlı
bulundukları “kurum kodu” girilerek sisteme ulaşılabilirler. Genel Zihinsel Yetenek Sınavı için 49
maddelik gözlem formu doldurmak suretiyle aday gösterilir.
 Resim Yetenek Sınavı için 9, Müzik Yetenek Sınavı için 8 maddelik gözlem formu doldurulmak
suretiyle aday gösterilir.
 Aday gösterme birden fazla alandan olabilir. Belirtilen kontenjana göre üç farklı alandan ayrı ayrı
sıralama yapılacaktır.
 “Gözlem Formları” okul idaresi tarafından sistemden listelenir ve tek bir liste haline getirilir.
 Aday gösterilen her öğrenci için okul idaresi tarafından “Fotoğraflı ve Onaylı Öğrenci Belgesi”
düzenlenir.
 Aday gösterilen öğrencilerin belirtildiği “Aday Öğrenci Listesi” okul idaresi tarafından düzenlenir.
— Öğrenci Belgeleri (Grup Tarama Sınavına girerken öğrenci yanında getirecek)
—Toplu Aday Öğrenci Listesi
—Topluca Okul Adına Yatırılacak Sınav Ücreti Banka Dekontu
 Okul müdürlüklerince doğrudan Bilim Sanat Merkezine, 18.04 2014 tarihine kadar kapalı zarf içerisinde
resmi yazı ile teslim edilir.
D. ÖN DEĞERLENDİRME
 Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin EK 1–B formları Tanılama Komisyonu
tarafından değerlendirilerek, yeterli puana ulaşamayanlar elenir. Yeterli Taban Puan Tanılama
Komisyonunca belirlenir ve ilan edilir. Taban Puanı geçen öğrenciler grup tarama testine
alınırlar.
S a y f a 3 | 10
E. SINAV
1. Sınav Giriş Belgesi
Sınava girecek her öğrenci başvuru panelinden indireceği bir “Sınav Giriş Belgesi” ile sınava girebilecektir.
04 Nisan 2014 tarihinden itibaren internet ortamında çıktısı alınır. Sınav giriş belgesi adrese gönderilmez.
Bu belgede adaya ait kimlik bilgileri ile sınav yeri, sınav tarihi, sınav saati bilgileri bulunacaktır.
2. Sınav Süreci
 Tanılama sınavı zihinsel ve yetenek alanının her ikisinde de iki aşamadan oluşmaktadır.
 Birinci aşamada aday öğrenciler; ikametlerine yakın sınav merkezlerinde grup testine alınacaklardır.
 Zihinsel Yetenek ile alınacak öğrenciler arasından birinci aşamaya başvuran öğrenciler arasından
başarılı olan ilk 100 öğrenci (kontenjanın iki katı) ikinci aşamada -bireysel olarak- yapılacak “Zihinsel
Performans Testi”ne çağrılacaklardır.
 Resim Yetenek alanında ilk 30, Müzik Yetenek alanında ilk 30 öğrenci (kontenjanın üç katı) ikinci
aşama Yetenek Performans Sınavına çağırılacaklardır.
 Üç alan ayrı olarak değerlendirilir.
 Okullarımız yine başvuru yaptıkları sistemden duyurumuzu takiben öğrencilerine ait giriş belgelerini
çıkararak öğrencilere veya velilerine teslim ederek belirtilen zamanda ve yerde sınava girmeleri
hususunda bilgilendirilirler. Adana Bilim ve Sanat Merkezince belirlenecek tarih ve yerde Milli Eğitim
Bakanlığınca hazırlanan Grup Tarama Testine alınırlar.
 Öğrenciler bu teste gelirken yanlarında;
• Nüfus Cüzdanı
•
2 Adet kurşun kalem ve silgi bulundurur.
•
Teste girecek öğrencilerin üzerlerinde hiçbir surette (elektronik vb.) cihaz bulunmamalıdır.
 “Grup Tarama Testi” sonuçlarına göre “Bireysel İnceleme”ye katılmaya hak kazanan öğrencilerin
bireysel incelemeye alınacakları randevu gün ve saati “Adana Bilim ve Sanat Merkezi” tarafından
telefonla ailelerine bildirilir.
 “Grup Tarama Testinde yeterli performans gösteren öğrenciler, “Bakanlığımızca belirlenen”
uzmanlarca, Bilim ve Sanat Merkezinde verilecek randevuyla bireysel incelemeye alınırlar.
 Bireysel İnceleme sonuçları “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü”ne gönderilir.
 “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü”nce yapılacak
değerlendirmeler sonunda uygun bulunan ve kayıt hakkı elde eden öğrenci listeleri onaylanarak “Adana
Bilim ve Sanat Merkezi”ne gönderilir.
F. OKULLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimine
Yönelik Psikolojik Ölçme Aracı Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen Okulların görev ve sorumlulukları:
 Merkezlere öğrenci seçim sürecinde aday gösterilecek olan öğrencilerin bilgilerinin,e-okul sistemindeki
bilgilerle örtüşmesini ve doğruluğunu kontrol eder.
 Okul ve velisi tarafından aday gösterilen öğrenciler için gözlem formlarının doldurulmasını sağlar.
S a y f a 4 | 10
 Grup ve/veya bireysel incelemeye alınacak öğrencilerin velilerini bilgilendirilerek inceleme
yapılabilmesine yönelik izin verildiğine dair dilekçeyi alır.
 Başvuru formunun bir örneğini veliye verir.
 Tanılaması yapılacak öğrencinin engelli olması durumunda,gerekli tedbirlerin alınması için merkeze
bilgi verir.
 Merkez tarafından iletilen inceleme tarihlerini öğrenci ile velisine resmi yazışma kurallarına uygun
olarak (resmi yazı,internet) bildirir.
 Üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencinin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda eğitimlerini
sürdürmelerine yönelik gerekli eğitim tedbirlerini alır.
 Üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencinin eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin
sağlanması amacıyla izleme çalışmalarını yapar.
3. Sınav Takvimi
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
Sınav Giriş Yerlerinin Elektronik Ortamda Duyurulması
Sınav Tarihi
1. Aşama Test Sonuçlarının Elektronik Ortamda İlanı
2. Aşama Zihinsel Sınav Tarihleri
2. Aşama Özel Yetenek Sınav Tarihleri
2. Aşama Test Sonuçlarının Elektronik Ortamda İlanı
Kesin Kayıtlar
TARİH
17 Şubat 2014 - 14 Mart 2014
04 Nisan 2014
19 Nisan 2014
25 Nisan 2014
02-30 Mayıs 2014
02-30 Mayıs 2014
20 Ağustos 2014
01 Eylül - 13 Eylül 2014
G. SONUÇLARIN DUYURULMASI
 Birinci aşamada yapılacak grup testi sonuçları, Adana Bilim ve Sanat Merkezi’nin
http://adanabilsem.meb.k12.tr adlı web sitesinden e-başvuru linki tıklanarak açılan panele aday
öğrenciye ait T.C Kimlik Numarasıyla girilerek öğrenilebilecektir. Okullar toplu olarak öğrencilerinin
sınav sonuçlarına şifreleri ile ulaşabilirler. Grup tanılama sınav sonuç kısmında adayın 2. aşamaya
geçip geçemediği görülecek ve puan belirtilmeyecektir.
 İkinci aşamaya hak kazanan öğrencilere web sitemizde sınav sonucu belirtilen adreste “Zihinsel
Performans Testi” için ve “Yetenek Performans Testi” için hangi gün ve saate randevu verildiği
görülecektir.
 İkinci aşama sınavının alan uzmanları tarafından tamamlanmasının ardından oluşan puan sıralaması İl
Sınav Komisyonu tarafından MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
sunularak Adana Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere ait sınav
sonuçları, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilip kesin kontenjanın onaylanmasının ardından 2014 Yılı
Ağustos ayı sonunda açıklanacaktır.
H. SINAVA İTİRAZ
 Sınava itiraz, sonuçların açıklandığı tarihi takip eden ilk 7 gün içinde yapılabilir. İtirazlar Tanılama
Komisyonu tarafından değerlendirilerek yasal süresi içinde dilekçe sahibine bildirilecektir. Sınava
yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları dışında aday dâhil hiçbir kişi ya
da kuruma gösterilmez veya verilmez.
S a y f a 5 | 10
I. KAYIT İŞLEMLERİ
 Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından söz konusu merkezlere kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri 01 Eylül-13 Eylül 2014 tarihleri arasında, randevu usulüyle
yapılacaktır.
 Bakanlığımızca bildirilen sonuçlara göre Adana Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanan
öğrencilere telefon ve resmi yazı ile okul müdürlükleri ve aileleri kanalıyla ulaşılacaktır.
 Bilim ve Sanat Merkezi eğitim programlarına öğrencilerin devam etmesi, ulaşım ve katılma veli
sorumluluğundadır.
J. AÇIKLAMALAR
1. Ek-1B Formu Açıklamaları
A- SÖZ KONUSU DAVRANIŞ, PEK ÇOK ETKİNLİKTE SÜREKLİ OLARAK GÖRÜLÜR.
B- SÖZ KONUSU DAVRANIŞ, PEK ÇOK ETKİNLİKTE SIKLIKLA GÖRÜLÜR.
C- SÖZ KONUSU DAVRANIŞ, BAZI ETKİNLİKLERDE ARA SIRA GÖRÜLÜR.
D- SÖZ KONUSU DAVRANIŞ, HİÇ GÖRÜLMEZ
Sınıf öğretmenleri tarafından yukarıdaki açıklamaya göre doldurulan EK 1-B formundaki 49
sorunun puanlanması ile ön eleme yapılacağından formların doldurulması sırasında sınıf
öğretmenlerinin azami dikkati göstermeleri ve objektif davranmaları gerekmektedir. Ön
değerlendirme ve daha sonraki eleme aşamalarından sonra elenen öğrencilere her hangi bir geri
ödeme söz konusu olmayacaktır. Bu konuda sorumluluk tamamen başvuru yapan okul müdürlüğü
ve öğretmene aittir.
BİLİM VE SANAT MERKEZİNE ÖĞRENCİ SEÇİMİ
İL SINAV YÜRÜTME KURULU
İLETİŞİM
Adana Bilim ve Sanat Merkezi Tel
: 0322 2251901
Adana Bilim ve Sanat Merkezi Belgegeçer
: 0322 2251902
Adana Bilim ve Sanat Merkezi e-posta
: [email protected] veya [email protected]
Adana Bilim ve Sanat Merkezi Web Adresi
: http://adanabilsem.meb.k12.tr
Adres
: Yeşilyuva Mah. 70028 Sok. No: 2 Seyhan / ADANA
S a y f a 6 | 10
Ek 1
İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ
GÖZLEM FORMU
Adı Soyadı
: ............................................................
Okul Adı
: ............................................................
Öğretmen
: ............................................................
Sınıfı
: ...................
Yaşı : ........
Gözlem Dönemi :................
AÇIKLAMA: Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendirin.
Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine (X)
işareti koyunuz.
A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür.
B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür.
C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür.
D Söz konusu davranış, hiç görülmez.
Sıra No
1.
A
7.
8.
Problem çözümünde yeni teknikler kullanabilir.
3.
4.
5.
6.
C
D
Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir.
Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü uzun zaman
unutmaz ve kolaylıkla hatırlar.
Yeni duyduğu ve okuduğu bir kelimeyi yerli yerinde
kullanabilir.
Yaşıtı çocukların bilmedikleri birçok konuda bilgi
sahibidir.
Farklı konularda veya herhangi bir ders konusunda
derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar.
Konu ve olayların önemli unsurlarını ayırt eder ve
problemleri fark eder.
Sayılar arasındaki ilişkiyi fark eder.
2.
B
S a y f a 7 | 10
9.
İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurabilir.
10.
Duygularını yaşıtlarına göre daha yoğun yaşar.
11.
Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek
için çaba sarf etmez.
Bilgilerini yaşamında kullanır.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bir öykünün ya da paragrafın ana fikrini yaşıtlarından
daha çabuk ayırt eder.
Farklı; ders, zaman ve yerlerde kazandığı bilgileri birlikte
yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır.
Doğru sonucu bulmak için mümkün olan en iyi çözümü
veya çözümleri düşünür.
Karşılaştığı engeller ve sorunlar onun cesaretini kırmaz,
aksine azimle yeni deneme ve teşebbüslere yöneltir
Çok az yardımla veya yardımsız çalışır.
19.
Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışma yöntemleri
vardır.
Dil edinimleri hızlıdır.
20.
Duyduğu yabancı dildeki kelimeleri kolay ezberler.
21.
24.
Kelime hazinesi geniştir ve kelimeleri yerli yerinde
kullanır.
Kavram haritası oluşturulmasında düzeyine ve yaşıtlarına
göre daha kapsamlı harita oluşturur.
Gittiği yerlerle ilgili hikâye ve tarihi olayları dinlemekten
ve araştırmaktan zevk duyar.
Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir.
25.
Grup sorumluluğu almada isteklidir.
26.
Etkinliklerde lider seçilir.
27.
Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur.
28.
29.
Şakadan ve espriden hoşlanır. Özgün ve uygun espriler
yapar.
Verilen ritim kalıplarını tekrar eder.
30.
Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener.
31.
Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir.
Anlamlı ve uygun biçimde söyler.
18.
22.
23.
S a y f a 8 | 10
32.
Melodileri ve sözleri kolaylıkla hatırlar.
33.
Müzik derslerindeki ilgi ve performansı yüksektir.
34.
İlgi duyduğu konular ile ilgili şarkı sözleri yazıp, küçük
besteler yapar.
Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç
olarak kullanır.
Ritim ve melodiye başka çocuklardan fazla tepkide
bulunur..
Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır.
35.
36.
37.
42.
Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. Parçalar
arasında uygun oranlar kullanır.
Resim çalışmalarını ciddiye alır. Çizme ve boyama için çok
zaman harcar.
Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle
nesneler yapmaya özel ilgi gösterir ve yapmaktan zevk
duyar.
Diğer insanların sanat çalışmalarına (resim ve heykel
sergileri gibi) özel ilgi duyar.
Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir.
43.
Çeşitli resim ve çizimlere orijinal yorumlar getirir.
44.
45.
Yaşıtlarının yaptığından daha ayrıntılı çizimler ve
resimler yapar.
Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanmaz.
46.
Drama etkinliklerine ilgi gösterir.
47.
Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri
kolaylıkla yapar.
Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden
hareketlerini yapmada başarılıdır.
Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır.
38.
39.
40.
41.
48.
49.
S a y f a 9 | 10
Download

Başvuru Kılavuzu - Adana Bilim ve Sanat Merkezi