2015 Yılı Tanılama (Öğrenci Seçme) Süreci Uygulama Kılavuzu
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezinde destek eğitimi alacak öğrencileri
belirlemek amacıyla planlanan tanılama (öğrenci seçme) süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim
Şubesi koordinesinde Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü ile Rize Rehberlik ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, bu kılavuz ve Bakanlığımızca süreç içinde yayınlanacak
duyuru ve açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.
A) ADAY GÖSTERME KOŞULLARI
Rize ili sınırları içinde bulunan resmi ve özel tüm ilkokulların 2, 3 ve 4. sınıflarında eğitim gören ve sınıf
öğretmenince özel yetenekli olduğu titizlikle değerlendirilen öğrenciler aday gösterilebilecektir.
B) ADAY GÖSTERME TARİHLERİ
Aday gösterme işlemleri; 2, 3 ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerince 16- 23 Şubat 2015 tarihleri
arasında yapılacaktır.
C) ADAY GÖSTERME İŞLEMİNİ KİMLER YAPACAK?
Aday gösterme işlemi 2, 3 ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerince, kendi e-Okul şifreleriyle
yapılacaktır.
D) ADAY GÖSTERME SÜRECİ
1-Sınıf Öğretmenlerinin Bilgilendirilmesi
2015 yılı aday gösterme süreci 09-13 Şubat tarihleri arasında her ilkokuldan 2, 3 ve 4. sınıf
öğretmenlerini temsilen birer sınıf öğretmeninin katılımıyla (Tercihen zümre başkanları) Bilim Sanat
Merkezi ve tanılama süreci hakkında yapılacak bilgilendirme toplantılarıyla başlatılacaktır.
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI
S.NO
TARİH
SAAT
TOPLANTI YERİ
1
10 Şubat
2015 Salı
13.00
Çayeli Hizmetiçi
Eğitim Enstitüsü
2
12 Şubat
2015
Perşembe
13.00
Ali Metin Kazancı
Rize Lisesi Salonu
TOPLANTIYA KATILACAK KİŞİLER
Çayeli,Pazar,Hemşin,Ardeşen,Çamlıhem
şin ve Fındıklı ilçelerindeki her
ilkokuldan 2, 3 ve 4.sınıf öğretmenlerini
temsilen ayrı birer sınıf öğretmeni
(Tercihen zümre başkanları)
Merkez ilçe ile Güneysu, Derepazarı,
İyidere, Kalkandere ve İkizdere
ilçelerindeki her ilkokuldan 2, 3 ve 4.
sınıf öğretmenlerini temsilen ayrı birer
sınıf öğretmeni (Tercihen zümre
başkanları)
Akabinde her sınıf seviyesini temsilen toplantıya katılan sınıf öğretmenlerince toplantıya katılamayan
ancak aday gösterme sürecine girecek okul zümre öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır.
2-Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu Doldurma İşlemleri
Sınıf öğretmenlerince özel yetenekli olduğu düşünülen öğrenciler e-Okul İlkokul-Ortaokul Kurum
İşlemleri altında yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Elektronik Gözlem Formu
kullanılarak Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yeteneği ve Müzik Yeteneği alanlarından en fazla ikisinden
aday gösterilebilecektir. (2 ve 3. sınıflarda resim/müzik alanında Rize Bilim ve Sanat Merkezinin
kontenjanı bulunmamaktadır.)
Elektronik Gözlem Formu, formda yer alan her bir davranışın öğrencide gözlemlenen düzeyi ya da
derecesini gösteren kutucuklar işaretlenerek doldurulacaktır.
İstenilen bilgilerin tamamı sınıf öğretmenlerince eksiksiz olarak doldurulup kaydet butonu tıklanarak
işlem sonlandırılmış olacaktır.
E) GRUP TARAMA TESTİ
Aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları Bakanlıkça değerlendirilerek grup tarama testine
alınacak öğrencilerin listesi Mart ayının ilk haftasında MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün http://orgm.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
Listede yer alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ölçme araçları ve ölçütleri
doğrultusunda merkezi sistemle grup tarama testine alınacaktır. Öğrencilerin teste ne zaman ve
nerede gireceğine ilişkin detaylar belli olduğunda okudukları ilkokullara bilgi verilecektir.
Grup testi değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğrenciler aday gösterildikleri genel zihinsel yetenek,
resim ve müzik alanlarında ayrı ayrı sıralamaya alınacaktır.
Mevzuat gereği grup tarama testi sonuçları hiçbir şekilde adaylarla paylaşılmayacak olup sadece
yeterli performansı göstererek bireysel incelemeye alınmaları uygun görülen öğrencilere veya
okudukları ilkokullara başarılı olduğu bilgisi verilecektir.
F)BİREYSEL İNCELEME
Grup tarama testi sonrası yeterli performansı gösteren öğrenciler kendilerine veya okudukları
okullara bildirilecek tarih, saat ve yerde görevli uzmanlarca yetenek alanlarına göre (zihinsel, resim ve
müzik)bireysel incelemeye alınacaktır.
Bireysel inceleme sonuçlarına göre yeterli puanı elde eden öğrenci listesi onay için Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek, Genel Müdürlükçe
onaylanan listedeki öğrencilere veya okudukları okullara kayıt hakkı kazandıklarına ilişkin bilgi
verilecektir.
Mevzuat gereği öğrencilerin bireysel incelemede elde ettikleri puanlar veli ve öğrenci dahil hiç
kimseyle paylaşılmayacak, yeterli performansı elde edemeyen öğrencilere herhangi bir geri dönüş
yapılmayacaktır.
F) KAYIT İŞLEMLERİ
Kayıt hakkı kazandığı bilgisi verilen öğrenciler istenen belgelerle birlikte 31 Ağustos-5 Eylül 2015
tarihleri arasında Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
G) İTİRAZLAR
Grup Tarama Testi, Bireysel İncelemeve Resim/ Müzik Yetenek Sınavları hakkında öğrenciler veya
velilerinde oluşabilecek itirazlar için mevzuat gereği yetkili ve görevli mahkemelere
başvurulabilecektir.
BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015 YILI TANILAMA (ÖĞRENCİ SEÇME) SÜRECİ TAKVİMİ
S. NO
1
2
3
4
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Tanılama kılavuzu ve takviminin ilimizde bulunan tüm ilkokullara
gönderilmesi ve www.fatmanurierkanbilsem.meb.k12.tr adresinde
yayınlanması.
İlimiz ilkokullarının her birinden 2, 3 ve 4. sınıf okutan birer sınıf
öğretmeniyle Bilim Sanat Merkezi ve tanılama süreci hakkında
bilgilendirme toplantılarının yapılması.
2, 3 ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerince özel yetenekli olarak
düşündükleri öğrencilerin e-Okul üzerinden aday gösterilmesi
Aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları değerlendirilerek grup
tarama testine alınacak öğrencilerin listesinin MEB Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://orgm.meb.gov.tr/
adresinde yayınlanması
5
“Grup Tarama Testine” alınacak öğrencilerin teste alınacakları tarih ve
yerlerin duyurulması.
6
Bakanlığımızca belirlenen ölçme araçları ve ölçütleri doğrultusunda
“Grup Tarama Testi” uygulanması.
7
Grup Tarama Testi sonucunda “Bireysel İncelemeye hak kazanan
öğrencilerin” duyurulması.
8
9
10
11
Hak kazanan öğrencilerin yetenek alanlarına göre (zihinsel, resim ve
müzik) “Bireysel İncelemeye” alınması.
Bireysel inceleme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesinin onay için
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi.
Genel Müdürlük onayından sonra kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere
bilgi verilmesi.
Bilim ve Sanat Merkezine Kayıt İşlemleri.
TAMAMLANACAĞI
TARİH
09 Şubat 2015
09-13 Şubat 2015
16 Şubat-23 Şubat
2015
Mart ayının ilk
haftasında
Bakanlıkça daha sonra
belirlenecek
Bakanlıkça daha sonra
belirlenecek
Bakanlıkça daha sonra
belirlenecek
Bakanlıkça daha sonra
belirlenecek
Bakanlıkça daha sonra
belirlenecek
Bakanlıkça daha sonra
belirlenecek
31 Ağustos-4 Eylül
2015
Download

2015 Yılı Tanılama (Öğrenci Seçme) Süreci Uygulama Kılavuzu