ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/341-1617
UMSMİB 2014 GENEL KURUL DUYURUSU
Bursa, 09/03/2015
SÜRELİ
WEB / E-POSTA
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 114
5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI aşağıda belirtilen gündem,
tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.
Birlik Adı
Uludağ Meyve Sebze
Mamulleri İhracatçıları
Birliği
TOPLANTILARIN YERİ
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci Bildirim
Birliğe Olan Yıllık
Yazısının Genel
Aidat Borcun
1.Toplantı Tarihi ve
Sekreterliğe
Ödenmesi İçin Son
Saati
Tevsik Edilmesi
Gün
İçin Son Gün
06.04.2015
06.04.2015 Pazartesi
10.04.2015
14.04.2015
Pazartesi (Mesai
(Mesai Bitimine
Cuma / 13:30
Salı / 14:00
Bitimine Kadar)
Kadar)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San.Böl. 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad.No.11 Nilüfer/Bursa
1. Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2013 ve 2014)
üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili
ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura
kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük
beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.
2. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı
tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
İlker ÖZER - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/341-1617
UMSMİB 2014 GENEL KURUL DUYURUSU
Bursa, 09/03/2015
3. Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu
temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi
veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini
kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilci Bildirim Yazısı ile genel kurul ilk toplantı
tarihinden en az 3 iş günü önce Genel Sekreterliğe tevsik etmeleri gerekmektedir.
4. Genel kurula katılma hakkına sahip gerçek kişi üyeler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına,
kendi adlarına kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) göstermek suretiyle
katılabilirler.
5. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
6. Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Temsilci Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli
olacaktır.
Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
Ek: Temsilci Bildirim Yazısı örneği
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Sirkuler_114_Eki_UMSMIB_Temsilci_
Bildirim_Yazisi_Ornegi.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
İlker ÖZER - Şef
Download

UMSMİB 2014 GENEL KURUL DUYURUSU