ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.UYG.2014/360-2533
Bursa, 17/03/2014
UİB 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 138
5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”
ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ’ nin 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) (Sadece Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği gündemi) sektör kurulu kararı
doğrultusunda meyve sebze mamulleri sektöründe “Meyve Sebze Mamulleri ve İçecek Tanıtım
Grubu” isimli sektörel tanıtım grubu kurulması ve ek nispi ödeme kesinti miktarının sektör iştigal
sahasında bulunan tüm GTİP’lerden olmak üzere FOB tutarının %0,05’i (onbinde beş) oranında
uygulanması hususunun görüşülmesi
i) (Sadece Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği gündemi) Narenciye Tanıtım Grubu’nun
faaliyet raporu, gelir-gider durumu ve 2014 yılı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
j) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel
kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin
seçimi,
k) Dilekler
Birlik Adı
1.Toplantı Tarihi ve Saati
Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği
25.04.2014
Cuma / 09.00-17.00
16.04.2014
Çarşamba / 09.00-17.00
2.Toplantı Tarihi ve Saati
(1.Toplantıda Çoğunluk
Sağlanamadığı Takdirde
Yapılacaktır)
28.04.2014
Pazartesi / 09.00-17.00
24.04.2014
Perşembe / 09.00-17.00
Uludağ Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
17.04.2014
Perşembe / 09.00-17.00
30.04.2014
Çarşamba / 09.00-17.00
Borç Ödeme ve Temsilci
Bildirim Yazısının Genel
Sekreterliğe Tevsik
Edilmesi İçin Son Gün
07.04.2014 Pazartesi
(Mesai Bitimine Kadar)
31.03.2014 Pazartesi
(Mesai Bitimine Kadar)
31.03.2014 Pazartesi
(Mesai Bitimine Kadar)
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri
İhracatçıları Birliği
18.04.2014
Cuma / 09.00-17.00
29.04.2014
Salı / 09.00-17.00
31.03.2014 Pazartesi
(Mesai Bitimine Kadar)
Uludağ Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği
15.04.2014
Salı / 09.00-17.00
22.04.2014
Salı / 09.00-17.00
28.03.2014 Cuma
(Mesai Bitimine Kadar)
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
TOPLANTILARIN YERİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San.Böl. 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad.No.11 Nilüfer
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Bursa
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.UYG.2014/360-2533
Bursa, 17/03/2014
UİB 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI
1.
Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2012 ve 2013) üyesi
bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya
ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış
yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden
teşekkül eder.
2.
Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 17
gün önce ödemek zorundadır.
3.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu
temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret
Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli
imza sirküleri ve Temsilci Bildirim Yazısı ile genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce Genel
Sekreterliğe tevsik etmeleri gerekmektedir.
4.
Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
5.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.
Temsilci Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
YÖNETİM KURULLARI
Ek: Temsilci Bildirim Yazısı örneği (Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Temsilci_Bildirim_Yazisi_Sirkuler_138.doc
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri