Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]
İstanbul, 18.01.2014

Sirküler No: 2014 / 22
Konu: Akıllı Telefonlar İçin Dikkate Alınacak Olan Faydalı Ömür ve Amortisman
Oranı
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 315. maddesine göre mükellefler amortismana tabi iktisadi
kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilan ettiği oranlar üzerinden itfa edeceği hüküm
altına alınmıĢtır.
Bilindiği üzere 365 seri nolu VUK Genel Tebliğine göre cep telefonu için amortisman süresi 3
yıl olup amortisman oranı %33,33 olarak belirlenmiĢtir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı’nın B.07.1.GĠB.0.04.99.16.01./01-MUK-53
sayılı özelgesinde (EK:1) cep telefonları için bir ayrım olduğu belirtilmiĢ olup, “El
Bilgisayarı” özelliği olan cep telefonları (Blackberry, Iphone vb.) için amortisman süresinin 4
yıl, amortisman oranının ise %25 olması gerektiğini belirtilmiĢtir.
Söz konusu özelgenin ilgili kısmı asagıdaki gibidir;
‘‘Bu açıklamalara göre, 31.12.2003 tarihinden sonra aktife giren amortismana tabi iktisadi
kıymetlere ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranları 333,339 ve 365 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliglerinin ilgili bölümlerinde açıklanmış olup almış olduğunuz iktisadi
kıymetlere ilişkin faydalı ömür ve amortisman oranları aşağıdaki gibidir:’’
Blacberry
Sınıf Kodu
4.1
Faydalı Ömür (Yıl)
4
Amortisman Oranı
25%
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
EK:1
T.C
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
11.12.2007/25101
Sayı : B.07.1.GĠB.0.04.99.16.01./01-MUK-53
Konu : Amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak faydalı ömür ve
amortisman oranları
İlgi: / /2007 tarihli dilekçeniz.
Ġlgide kayıtlı dilekçeniz ile Ģirketinize dijital masa telefonu (sekreterli veya kulaklıklı),
blacberry (cep telefonu ve el bilgisayarı olarak kullanılıyor), cilt makinesi, evrak imha
makinesi ve cd playerin alındığı ve bunlara ait faydalı ömür ve amortisman oranlarının ilgili
genel tebliğlerde bulunamadığı belirtilerek bu ürünlere uygulanacak olan amortisman oranları
hakkındaki BaĢkanlığımız görüĢü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315. maddesinde;
“Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân
edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. Ġlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin
faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.
Ġktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri Bakanlığımızca yayımlanan 333, 339 ve 365 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan listelerle açıklanmıĢtır.
333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “2. 31/12/2003 Tarihinden Sonra
Aktife Giren Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymetler Ġçin Belirlenen Amortisman Oranları”
baĢlıklı bölümünde;
“................
Bu hükme istinaden Bakanlığımızca belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin
kullanıldıkları yerler itibarıyla ekte gösterilmiĢtir. Mükellefler, 31/12/2003 tarihinden sonra
iktisap edecekleri amortismana tabi kıymetlerin amortisman oranını ekli listeden bularak
uygulayacaklardır.
Ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılmıĢ ve amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiĢtir. Listenin diğer
bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı
ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiĢtir. Mükellefler, uygun amortisman oranlarını
tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacaklar,
bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları,
gene sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edeceklerdir.” denilmektedir.
339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “2. Sektörel Ayrım ile 1-6 Bölümleri
Arasında Yer Alan Genel Sınıflama Arasındaki ĠliĢki” baĢlıklı bölümünde ise;
“333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamalar,
tüm mükellefler için ortak hükümler içermekte ve bu iktisadi kıymetler genel olarak tüm
sektörlerde ana faaliyete iliĢkin aĢamaların dıĢında kullanılan iktisadi kıymetlerden
-2-
oluĢmaktadırlar. Sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetler ise mükelleflerin faaliyet
konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aĢamalarda
kullanılan iktisadi kıymetlerdir. Böylece, mükellefler öncelikle faaliyette bulundukları sektörü
tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyeceklerdir.
Ġlgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetler
ise 1-6 bölümünde gösterilmiĢ olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi
tutulacaklardır.
Sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan
herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları
üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiĢtir.
Bu açıklamalara göre, 31.12.2003 tarihinden sonra aktife giren amortismana tabi iktisadi
kıymetlere iliĢkin faydalı ömür ve amortisman oranları 333,339 ve 365 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğlerinin ilgili bölümlerinde açıklanmıĢ olup almıĢ olduğunuz iktisadi
kıymetlere iliĢkin faydalı ömür ve amortisman oranları aĢağıdaki gibidir
Digital masa telefonu
Evrak imha makinesi
CD Player
Blacberry
Cilt makinesi
Sınıf Kodu
3.1
3.45
3.49.5
4.1
24
Faydalı Ömür (Yıl)
5
10
5
4
10
Amortisman Oranı
20,00%
10,00%
20,00%
25,00%
10,00%
-3-
Download

Sirküler No: 2014 / 22