ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/337-1610
UHKİB GENEL KURUL DUYURUSU
Bursa, 09/03/2015
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 112
5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi
ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar
çerçevesinde yapılacaktır.
GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.
Birlik Adı
Uludağ Hazır Giyim ve
Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği
TOPLANTILARIN
YERİ
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde
Yapılacaktır)
Temsilci
Birliğe Olan Yıllık
Bildirim
Aidat Borcunun
1.Toplantı Tarihi ve
Yazısının Genel
Ödenmesi İçin Son
Saati
Sekreterliğe
Gün
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
31.03.2015 Salı
02.04.2015 Perşembe
06.04.2015
08.04.2015
(Mesai Bitimine
(Mesai Bitimine
Pazartesi / 16:30
Çarşamba / 16:30
Kadar)
Kadar)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San.Böl. 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad.No.11 Nilüfer/Bursa
1. Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2013 ve
2014) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik
üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak
şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları
ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.
2. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı
tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/337-1610
UHKİB GENEL KURUL DUYURUSU
Bursa, 09/03/2015
3. Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla
temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili
olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve
geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve
Temsilci Bildirim Yazısı ile genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce
Genel Sekreterliğe tevsik etmeleri gerekmektedir.
4. Genel kurula katılma hakkına sahip gerçek kişi üyeler (şahıs firmaları) genel kurul
toplantılarına, kendi adlarına kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi)
göstermek suretiyle katılabilirler.
5. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
6. Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Temsilci Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de
geçerli olacaktır.
Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
Ek: Temsilci Bildirim Yazısı örneği
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/337-1610
UHKİB GENEL KURUL DUYURUSU
Bursa, 09/03/2015
EK : TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI ÖRNEĞİ
(FİRMA ANTETLİ KAĞIDA YAZILACAKTIR)
(ÖRNEKTİR)
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
BURSA
5910 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik
çerçevesinde; …..…..… sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Uludağ Hazır Giyim Ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 06/04/2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel
Kurulunda firmamızı, kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan
………………………………………… temsil edecektir.
Temsilcinin
Adı – Soyadı
Tatbik İmzası
Firmanın Ünvanı
Vergi Numarası
Yetkili İmza(lar)
(Firma Kaşesi, İsim Kaşesi)
NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurulu tarihi itibariyle geçerli firma imza
sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli
suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için
de geçerlidir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

Sirküler No: 112 __ UHKİB GENEL KURUL DUYURUSU