TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEMİ
Yönetim Kurulumuzun 12.11.2014 gün ve 2014 / 12 sayılı kararı ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 10.maddesi (1) fıkrası c. bendi kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Mali
Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2014 Pazar günü saat 13:00’de Üniversiteler Mah 1599 Cad.No:6, 06800
Ankara adresinde BİLKENT Hotel ve Konferans Merkezi’nde yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa 2.
toplantının 22 Aralık 2014 Pazartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına
karar verilmiştir.
Mali Genel Kurul toplantısı duyuruları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde
(https://sgm.gsb.gov.tr) ve Federasyonumuz resmi internet sitesinde (www.tosfed.org.tr) yapılacaktır.
Genel Kurul üyelerinin kayıt işlemleri belirtilen adreste, 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Kimlik
ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyelerin T.C kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.
Saygılarımızla
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1. Hazirun cetvellerinin delegeler tarafından imzalanması, toplantı yeter sayısının bulunduğunun
ilanı
2. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3. Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin (1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı ve 2 üye )seçimi,
4. Mali Genel Kurul Divan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
gündemin okunması ve oylanması,
5. Federasyon Başkanının konuşması,
6. Yönetim Kurulunun 05 / 07 / 2013 - 31 / 12 / 2013 dönemi ile 01 / 01 / 2014- 30 / 11 / 2014
dönemine ilişkin faaliyet raporu ve mali raporun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun
hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
7. Denetim Kurulu’nun 05 / 07 / 2013-31 / 12 / 2013 dönemi ile 01 / 01 / 2014 – 30 / 11 / 2014
dönemlerine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
8. 01 / 10 / 2014 - 31 /12 / 2014 dönemi ile 01 / 01 / 2015 - 30 / 11 / 2016 dönemi bütçe tasarıları
ve faaliyet programlarının görüşülmesi ve onaylanması,
9. Gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi,
10. Yönetim Kuruluna; Gençlik ve Spor Bakanlığı Makamına sunulan taahhütname esasları
kapsamında borçlanma, taşınmaz mal alımı, satılması ve kiralanması ile uluslararası
Federasyona karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.
Göksu Evleri Kartopu Sok. B168/A Anadoluhisarı Kavacık - İSTANBUL
Tel :0 216 465 11 55 - 56 Fax : 0 216 465 11 57
E-mail: [email protected] web adresi: www.tosfed.org.tr
Download

Mali Genel Kurul Çağrısı ve Gündem