11 Mart 2015
TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
ÇAĞRISI ve GÜNDEMĐ
Türkiye Eskrim Federasyonunun 1. Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda belirlenen
gündem maddeleri gereğince 10 Nisan 2015 Cuma günü Holiday Inn Otel Tunus Cad.
No:7 Kavaklıdere - Ankara adresinde saat 10:00’da yapılacaktır. Đlk toplantıda yeterli
çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Nisan 2015 Cumartesi günü aynı yer ve
saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
1.Olağanüstü Genel Kurul duyuruları www.sgm.gsb.gov.tr ve www.eskrim.org.tr
internet adreslerinden yapılacaktır.
Üyelerin kayıt işlemleri Genel Kurul günü 09:00 ile 10:00 saatleri arasında yapılacak
olup, kimlik ibraz etmek zorunludur.
Genel Kurul üyelerine ilanen duyurulur.
Saygılarımızla,
1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĐ
Yoklama (Üyelerin kayıt işlemlerinin yapılması),
Açılış, Saygı Duruşu ve Đstiklal Marşı,
Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, gündemin okunması ve oylanması,
Yönetim Kurulunun 01.11.2014-28.02.2015 dönem faaliyet raporunun okunması,
müzakeresi ve oylanarak ibrası,
5. Denetim Kurulunun 01.11.2014-31.12.2014 ve 01.01.2015-28.02.2015 dönem
raporunun okunması müzakeresi ve oylanarak ibrası,
6. Federasyonumuzun 11.04.2015-31.12.2015 ve 01.01.2016-31.12.2016 yılları (2 yıllık)
tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması, gerektiğinde bütçe harcama
kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve
oylanması,
7. Taşınmaz veya taşınır mal alımı, satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi ile
uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi ve oylanması,
8. Federasyon Başkan Adaylarının; Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurul listelerinin
divan başkanlığına verilmesi ve listelerinin ilanı,
9. Başkan adaylarının konuşması,
10. Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin
seçimi,
11. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, seçim sonucunun açıklanması,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış.
1.
2.
3.
4.
Download

Genel Kurul Çağrısı ve Gündemini görmek için tıklayınız