TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ (TOHM)
Ön Kayıt Formu
TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Projesi kapsamında Kocaeli-Rize illerinde kurulacak
olan Eskrim Olimpiyat Hazırlık Merkezine aşağıda detaylı bilgileri yazılı olan oğlum / kızım
………..……………………………………‘nın katılmasını / katılmamasını istiyorum.
Gereğini arz ederim.../01/2015
Uygundur.
Kulüp Başkanı
Adı ve Soyadı
Đmza – Mühür
Sporcu Velisi
Adı ve Soyadı
Đmza
SPORCUNUN
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi
Lisans Đli
Okulu
Adres
:
:
:
:
:
:
E-mail
Telefon
TOHM Đli
:
:
:
Not: Kesin kayıt için sporculardan ayrıca evrak istenecektir.
TOHM ili: Katılmak Đstediğiniz TOHM merkezi(Kocaeli-Mersin-Rize)
Download

Ön Kayıt Formu