26.04.2014
BĐNA YAŞAM DÖNGÜSÜNDE
BIM UYGULAMALARI
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI ETKĐNLĐĞĐ
Đzmir – 12 Şubat 2014
Prof. Dr. SALĐH OFLUOĞLU
www.sayisalmimar.com
MĐMAR SĐNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĐVERSĐTESĐ
ENFORMATĐK BÖLÜMÜ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
enformatik bölümü
Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım
Y.Lisans programı
eğitim ve araştırma alanları:
•
•
•
•
•
•
•
•
2B ve 3B Geometrik Modelleme
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
Bilgisayar Destekli 2B v3 3B Animasyon
Görüntü Đşleme
Programlama ve Veritabanı Sistemleri
Robotik
Eğitim Teknolojileri
bost.msgsu.edu.tr
AUTODESK TÜRKIYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-2-
1
26.04.2014
Özet
1. Bölüm: Genel tanımlar
2. Bölüm: BIM’e gereksinim
3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı
4. Bölüm: BIM verisi temel bileşenleri
5. Bölüm: Bina yaşam döngüsü ve BIM
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-3-
BÖLÜM 1:
GENEL TANIMLAR
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-4-
2
26.04.2014
BIM?
3B model
görselleştirme
yazılımı
birlikte
çalışma
platformu
bina yapım
yönetimi
aracı
tümleşik
proje
ortamı
veri
değişim
standardı
bina
simülasyon
ortamı
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-5-
BIM ve kullanım alanları
Bina ile ilgili tüm grafik
(geometri/biçim vb.)
ve alfasayısal
(malzeme, maliyet,
fiziksel çevre kontrolü
vb) veriden oluşan bir
3B model meydana
getirerek,
bu modelin proje
sürecine katılan
paydaşlar tarafından
binanın yaşam
döngüsü boyunca
ortak kullanımını
sağlayan bir çalışma
yaklaşımıdır.
1.
3B Sanal Bina ve Görselleştirme
2.
Simülasyon ve Tasarım
3.
Projelendirme ve Đşbirliği
4.
Yapım Yönetimi
5.
Bina Yaşam Döngüsü Desteği
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-6-
3
26.04.2014
BÖLÜM 2:
BIM’E GERENSĐNĐM
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-7-
Yapı Sektöründe kaynak kullanımı
Enerji tüketimi Dağılımı (Kaynak: Đzoder ısı yalıtım raporu, 2010)
• Yüksek hammadde tüketimi
• Yüksek enerji tüketimi.
• Yüksek atık boşaltımı
• Yetersiz yenilenebilir enerji
kaynağı kullanımı
Küresel CO2 salınımı
(Kaynak: International Energy Agency, EIA)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-8-
4
26.04.2014
Sürdürülebilir mimari beklentileri
• Yapımı sırasında ve
işletiminde daha az enerji
tüketen binalar
• Daha fazla yenilenebilir enerji
kaynağı kullanan binalar
Architecture 2030 insiyatifi
• Yapımda hammadde
tasarrufu
• Daha az atık oluşturan yapım
• Daha az maliyetle daha
yüksek kalitede bina üretimi
Türkiye Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği
ve
Binalar için enerji kimlik
belgesi zorunluluğu
Yeşil Binalar Zirvesi
+
20-21 Şubat 2014
Türkiye için yeni bir Ulusal Yeşil Bina
Sertifikası’nın lansmanı (ÇETBĐK)
Yeşil bina sertifikaları
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-9-
BÖLÜM 3:
BĐRLĐKTE ÇALIŞABĐLĐRLĐK
(I NTEROPERABI LITY)
VE
BIM VERĐ STANDARDI
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-10-
5
26.04.2014
Sektördeki Paydaşlar ve Birlikte Çalışabilirlik
• Yapı sektöründe paydaşlar ve mevcut
bölünmüş durum
• Bina yaşam döngüsü evreleri
• Birlikte çalışabilirlik (interoperability):
paydaşlar arası doğru veri değişimi ve iyi
iletişime dayalı işbirliği
Yapı sektöründe paydaşlar
(Kaynak: Kirk and Spreckelmeyer)
ŞEMATĐK TASARIM
TASARIM VE
PROJELENDĐRME
ĐMALAT
ÇĐZĐMLERĐ
YAPIM
TESĐS
YÖNETĐMĐ
Bina yaşam döngüsü evreleri (Kaynak: Autodesk)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-11-
CAD veri tipi ve iletişim sorunları
CAD verisi ile iletişim:
Veri uyumsuzluğundan doğan sorunlar:
• Sadece grafik bilgi
(bina geometrisi) içeriği
• Dönüştürme: Verinin farklı formatlara
dönüşümü sırasında karşılaşılan eksiklikler
ve hatalar
• 2B temsile dayalı yapı: planlar,
kesitler, görünüşler ve detaylar
• Proje revizyonu zorlukları
• Replikasyon: Aynı veriden tekrarlı kopyalar
üretilmesi
• Koordinasyon: Belgeler arası eş
güncellemenin sağlanması
• Fiili CAD standartları: DXF ve DWG
Fiili BDT standartlarıyla veri değişimi
Yapı sektöründe birlikte çalışabilirlik ile ilgili yetersizliklerden
kaynaklanan ilave maliyet
(Kaynak: A.B.D Standart ve Teknolojiler Enstitüsü 2002)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-12-
6
26.04.2014
Birlikte Çalışabilirlik için veri standardı
Yapı sektörünün talepleri
ve önemli yazılım
şirketlerinin katılımıyla,
birlikte çalışabilirliği daha
etkin desteleyen
bir standardın
oluşturulması için IAI’nın
(International Alliance for
Interoperability) kuruluşu
Autodesk
Revit™:
Projenin IFC
dosyası olarak
kaydedilmesi
15 Ocak 2014 tarihli
Avrupa Birliği Kamu
Đhale Yönergesi
MAL
SAHĐPLERĐ
IFC (Industry Foundation
Classes) standartının
oluşturulması
MĐMARLAR
YÜKLENĐCĐLER
MÜTEAHHĐTLER
PLANLAMACILAR
BIM yazılımlarının
yaygınlaşması
Üye ülkelerde
2016’ya kadar kamu
sermayeli bina
projelerde BIM
kullanımının zorunlu
olması veya teşvik
edilmesi
ĐNŞAAT
MÜHENDĐSLERĐ
MAKĐNE
MÜHENDĐSLERĐ
ELEKTRĐK
MÜHENDĐSLERĐ
AUTODESK TÜRKIYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-13-
BÖLÜM 4:
BIM VERĐSĐ
TEMEL BĐLEŞENLERĐ
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-14-
7
26.04.2014
BIM Temel Bileşenleri Nesneler
Revit™ araç çubuğundaki bina elemanları-objeler
Nesneler (objects) bir BIM
yazılımında bilgi
kapsülleridirler.
Nesneler bina elemanlarını
temsil ederler ve bir araya
gelerek bina modelini
oluştururlar.
Revit™: Pencere objesi ayarları
Objeler biraraya gelerek
yapı modelini oluşturur
BIM veri standardında
nesne olacak elemanların
tanımı ve birbiriyle olan
ilişkisi için önemli bir çaba
sarfedeilmiştir.
BIM = Nesne Modelleme
olarak da bilinir.
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-15-
BIM Temel Bileşenleri Nitelikler
Nitelikler (attributes)
nesnelere
yerleştirilen
bilgilerdir.
Yazılımlar ihtiyacı
olan nitelikleri süzüp
kullanır.
Nitelik tipleri:
•Grafik (geometrik)
•Alfa-sayısal
•Dahili linkler
•Harici linkler
Revit™: Metraj
tablosu ve çizim
arasında
dahili link
Revit™: Bir
nesneye
harici
bir link
atama
Revit™: Bir kapı nesnesine ait nitelikler
Revit™: Bir duvar
elemanı için
tanımlanabilen bazı
alfasayısal nitelikler
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-16-
8
26.04.2014
BIM Temel Bileşenleri Görünümler
Görünüm adı verilen
anlamlı veri düzenleri
ile aynı nesne içeriği
farklı meslek
gruplarından kişilerce
farklı amaçlarla
kullanılabilir.
Çok disiplinli veri model görünümleri
Đstenen amaca uygun
gösterimler/temsiller
ve hesaplamalar elde
etmek için bu veri
düzenleri ana
dosyadan süzülür.
Revit™: Modelin farklı görünüm seçeneklerine göre filtrelenmesi
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-17-
BIM Temel Bileşenleri 3B Model
Nesneler bir araya gelerek
üç boyutlu (3B) modeli
meydana getirir.
Tüm plan, kesit, görünüş,
detay temsilleri ve metraj
hesaplamaları bu 3B
modelden
oluşur.
Ana amaç 3B modeli
doğru ve gereken
detayda oluşturmaktır.
Revit™ 3B model ve ortografik temsil koordinasyonu
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-18-
9
26.04.2014
BIM Temel Bileşenleri Eş zamanlı veri güncelleme
3B modelden üretilen planlar,
kesitler, görünüşler vb. kendi
bağımsız ekranlarına sahip
olsalar da proje belgeleri
birbirleriyle etkileşimlidir.
Herhangi bir proje
belgesindeki değişiklik tüm
belgelerde eş zamanlı
güncellenir. Bu sayede tüm
proje belgeleri tutarlı olur ve
belgeler arası koordinasyon
sağlanır.
Revit™ Project Browser ile
Proje içinde farklı temsiller
arasında seçim yapılması
Proje belgeleri kendi çalışma
ekranında bağımsız düzenlenebilir.
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-19-
BIM Temel Bileşenleri Parametrik Modelleme
Parametreler sonradan
düzenlenebilen
değişkenlerdir.
Parametre tanımlama
kutuya veya açılan
menüye yeni değer
girilerek gerçekleştirilir.
BIM’de modelleme
çoğu kez parametre
tanımlama işlemidir.
Revit™: Merdiven nesnesi niteliklerinin
Parametrik olarak tanımlanması
Doğru parametre
girilmesi için aralıklar
tanımlanarak
kullanıcının uyarılması
sağlanabilir.
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-20-
10
26.04.2014
BIM Temel Bileşenleri Detay seviyesi
BIM yazılımlarında aynı
nesne için farklı detay
seviyesinde
temsiller/bilgiler gömülü
olabilir.
Detay seviyesi projenin
farklı evrelerine ve
kullanılan ölçeğe göre
değişebilir.
Nesnelerle ilişkilendirilen
menü seçenekleri de
detay seviyesini
değiştirmek için
kullanılabilir.
Revit™: Kapı elemanına
gömülen farklı detay
seviyeleri
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-21-
BÖLÜM 5:
BĐNA YAŞAM DÖNGÜSÜ
VE BIM
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-22-
11
26.04.2014
Bina yaşam döngüsü evreleri
I.
TASARIM
EVRESĐ
III.
TESĐS YÖNETĐMĐ
EVRESĐ
II.
PROJELENDĐRME
&
YAPIM EVRESĐ
IV.
ONARIM
veya
YIKIM EVRESĐ
23
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-23-
BIM Vaka çalışmaları
•
Amaç: Türkiye’de yapı
sektöründe BIM kullanımını ve
meydana getirdiği
değişimleri anlamak
•
Đ.T.Ü, MSGSÜ ve Beykent
Üniversitesi’nde lisansüstü
dersinde 2009-2014 yılları
arasında 30’a yakın vaka
çalışması üretildi.
ayrıltılı bilgi ve vaka raporları için:
www.sayisalmimar.com
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-24-
12
26.04.2014
BIM vaka çalışmaları
Firmaların BIM kullanım şekillerini anlamak için
farklı değerlendirme yöntemleri kullanıldı:
VERĐ SINIFLANDIRMA DEĞERLENDĐRMESĐ
BPMN ĐŞ AKIŞI NOTASYONU
ile BIM süreçlerini modellemek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Veri zenginliği
Yaşam döngüsü görünümleri
Rol ve disiplinler
Đş süreçleri
Değişiklik yönetimi
Dağıtım yöntemi
Anındalık/erişim
Grafik bilgi
Uzamsal yeterlilik
Bilgi doğruluğu
Birlikteçalışılabilirlik/IFC desteği
YETERLĐLĐK SEVĐYE GÖSTERGESĐ
ĐŞ KOORDĐNASYON MODELĐ
Capability Maturity Model (CMM) A.B.D National
Building Information Modeling Standard (NBIMS)
farklı disiplinler arası BIM iş koordinasyonu
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-25-
1- Tasarım evresinde BIM
BIM’de tasarım olanakları:
1- Tasarımın geometrik kütle
oluşturma komutları ile meydana
getirilmesi.
2-Tasarımın bir skript dili ile
parametrik tasarım ilkeleriyle
oluşturulması
Đdeal tasarım süreci döngüseldir.
Projenin her aşamasında tasarım
geri dönülerek revize edilebilir.
3-Tasarımın performans analizi
yapılarak geliştirilmesi
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-26-
13
26.04.2014
1- Tasarım evresinde BIM Biçim oluşturma
A-Yazılımlardaki mevcut 3B araç ve
komutlarla geometrik biçimlerin
oluşturulması
B- Parametrik tasarım çerçevesinde
skript dili yardımıyla geometrik
biçimlerin oluşturulması
Conceptual Mass komutları ile Revit’te amorf form üretimi
Dynamo skript diliyle Revit’te form üretimi
Son biçim mimari elemanlarla ilişkilendirilerek BIM modeline dönüştürülür
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-27-
1- Tasarım evresinde BIM Örnek
Revit ile oluşturulan
tasarım modelleri
Tres Mimarlık: Aydos Terasları Projesi
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-28-
14
26.04.2014
1- Tasarım evresinde BIM Örnek
Rhino-Grasshopper destekli Revit modelleri
Tres Mimarlık: Aydos Terasları Projesi
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-29-
1- Tasarım evresinde BIM Simülasyonlar
C-Performans analizi
Bina kütleleri, iç mekanlar,
cephe elemanları, boşlukdoluluk ve malzeme vb. girdiler
iklimsel verilerle farklı
simülasyonlarda kullanılabilir.
Simülasyonlarda ortaya çıkan
bina performansı analizi
tasarım kararlarının gözden
geçirilmesine ve geliştirilmesine
imkan sağlar.
BIM performans analizleri bazı
yeşil bina sertifikasyon
programları için de puan
kazanılmasını sağlar.
Güneş Pozisyonu
Gölge Analizleri
Akustik Tasarım
Enerji Analizleri
Cephe Tasarımı
Aydınlatma Analizi
Güneşkırıcı Tasarımı
Güneş Işınımı
Görüş Açıları Analizi
Autodesk Ecotech™ ile gerçekleştirilebilen analizler (Kaynak: Autodesk)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-30-
15
26.04.2014
1- Tasarım evresinde BIM Örnek
Tres Mimarlık: Aydos Terasları Projesi Gölge Analizi
Teknopark ışık rafı / 3B sistem detayı
Teknopark Yangın Planı
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-31-
2- Projelendirme ve Yapım Evresinde BIM
Paralel Çalışma
Farklı veya aynı meslek
grupları arasında firma içi
ve dışı proje işbirliği
BIM Sunucusu
BIM
Yöneticisi
BIM sunucusu üzerinden
simültane paralel çalışma
olanağı
Kullanıcılar yetkilendirilmesi
Güvenilir ve zamanlı bilgi
paylaşımı proje verimliliğini
önemli ölçüde arttırır.
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-32-
16
26.04.2014
2- Projelendirme ve Yapım evresinde BIM Örnek
Alfresco Dashboard
Kullanıcı Arayüzü
GWH Đstanbul:
Medine hızlı tren istasyonu
projesi - Veri değişim akış
diyagramı
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-33-
2- Projelendirme ve Yapım evresinde BIM Örnek
•
BIM modelinin gerçek binanın sanal bir
kopyası olması, yapım süreçlerinde
hakimiyet, metraj kolaylığı ve
hassasiyeti proje revizyonu kolaylıkları
getirmektedir
•
BIM, Dome Mimarlık’ın geleneksel
tasarım ofisi yaklaşımının dışına çıkarak
sahada bina yapımı süreçlerinde
kontrolörlük görevleri almasını
sağlamıştır. BIM modeli şantiyedeki
çalışmalarla paralel güncellenmektedir.
•
Trump Towers projesine yapım sürecinde
dahil olunmuştur. BIM maliyet
hesaplaması, metraj, aylık ödeme
durumu hesaplamaları, imalatın takibi
konularında şantiyedeki süreçlerin
planlandığı şekilde gerçekleşmesini
sağlamıştır.
Trump Towers: Dome Mimarlık
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-34-
17
26.04.2014
2- Projelendirme ve Yapım evresinde BIM
Revit Architecture™ ve Revit
Structure™ arasında veri değişimi
(Kaynak: Goldberg, Catalyst 2005)
Model verisi değişimi
Mimari model, BIM yapı ve mekanik proje yazılımlarına
yazılım ailesinin desteklediği formatta veya IFC dosya
formatında aktarılıp yapı ve elektromekanik projelerin
oluşumunda kullanılabilir.
Mimari model ve dolayısıyla tasarım ihtiyaç
doğrultusunda revize edilebilir. Çoğu kez yazılımlar
arası çift yönlü düzenleme bağlantısı mevcuttur.
Revit Structure™ ve RFEM™
arasında stürüktürel analiz için veri
değişimi (Kaynak: Autodesk)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-35-
2- Projelendirme ve Yapım evresinde BIM
Çakışma Tesbiti
Farklı BIM modelleri
(mimari, yapı ve
mekanik) biraraya
getirilerek elemanların
birbiriyle çakıştığı yerler
veya çok yaklaştığı
bölgeler
hızla bulunabilir.
Çakışmalar hem grafik,
hem de rapor halinde
gösterilebilir.
Çakışmaları önceden
görmek ve düzeltmek
sonradan oluşabilecek
zaman, iş gücü ve
maliyet ile ilgili kayıpları
ortadan kaldırır.
Autodesk Navisworks™ ile çakışma tesbiti ve raporlaması (Kaynak: Autodesk)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-36-
18
26.04.2014
2- Projelendirme ve Yapım evresinde BIM Örnek
GWH Đstanbul: Medine hızlı tren istasyonu projesi
Mimari, mekanik ve statik projeler arası çakışma tespiti
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-37-
2- Projelendirme ve Yapım evresinde BIM
4B-5B-6B Modelleme
Revit™ ortamında
BIM modelinin
animasyon için
hazırlanması
3B BIM modeli elemanları iş
programı, maliyet,
performans, analizi,
mekan/mahal ile
ilişkilendirilerek:
•
•
•
•
(4B) zaman
(5B) maliyet
(6B) sürdürülebilirlik
(7B) tesis yönetimi
alanlarında animasyonlar
oluşturulabilir.
Bina iş programını referans alan bir Autodesk Navisworks™ yapım animasyonu
Özellikle inşaat sırasında
ortaya çıkabilecek sorunlar
bina yapım ve iş akış
süreçlerini gösteren
animasyonlarda tespit
edilebilir.
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-38-
19
26.04.2014
3- Tesis Yönetimi evresinde BIM
BIM modeli, yapım sonrası bakım ve
işletim amaçlı kullanılabilir.
Olası kullanımlar:
•
Đklimlendirme (HVAC) ve
elektrik sistemlerinin düzgün
işletimi
•
Bina için güvenlik ve izleme
sistemleri kurulumu
•
Bina afet ve acil durum
tahliye planları hazırlanması
•
Emlak ve mekan-insan
kaynağı yönetimi
BIM mekanları
ile bütünleşme
(Kaynak:
FM:Systems)
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-39-
3- Tesis Yönetimi evresinde BIM Örnek
•
Atatürk Havalimanı iç
Hatlar Terminali
renovasyon projesi
•
BIM modeli ile tesisin
mahallere ayrılması ve
onlar üzerinden
yönetilmesi
•
•
Tesis için maliyet hesabı
ve ihtiyaç
tanımlamalarının
kolaylaştırılması (özellikle
iklimlendirme hesapları)
Check-in adaları
fotoğraf ve
çizimleri
Terminalin 3B
BIM Modeli
BIM modelinin Web
tabanlı TAV Earth yazılımı
ile ilişkilendirilerek tesis
yönetiminin daha yaygın
kullanıma açılması
TAV Earth Havaalanı Mahal Yönetim Sistemi
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-40-
20
26.04.2014
4- Yeniden kullanım ve yıkım evresi
BIM modelinin bazı
alternatif kullanımları:
Bina yıkımı ve malzeme geri dönüşümü
•
Bina onarımı ve
güçlendirilmesi
•
Mekansal
performans geliştirimi
•
Yeni işlev
çerçevesinde
kullanım
•
Yıkım ve malzeme
geri dönüşümü
Sydney Opera binasında BIM modeli kullanılarak bina
performans geliştirimi
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-41-
Genel Tespitler
1.
2.
3.
4.
5.
Firmaların bir BIM uygulama
planlarının olmaması
Paydaşlar arası tanımlı bir işbirliği
yönteminin bulunmaması
Firmalarda firma içi veya firmalara
arası veri değişimi için çizim, dosya
isimlendirme, katman ve notasyon
standartı eksikliği
BIM’in mühendislik firmalarında
yaygın kullanılmaması
Kamuda BIM projesinin doğrudan
kullanılabilmesi için mevzuat
eksiklikleri
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-42-
21
26.04.2014
Teşekkürler…
Đletişim bilgileri:
Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi
Enformatik Bölümü
Bomonti, Şişli, Đstanbul
•
E-posta
[email protected]
•
URL:
www.sayisalmimar.com
•
Facebook:
facebook/sayisalmimar
•
Twitter:
@sofluoglu
(art-tech-ture)
•
Linkedin:
tr.linkedin.com/in/sayisalmimar
AUTODESK TÜRKĐYE . BIM ZAMANI - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU - sayisalmimar.com
-43-
22
Download

bđna yaşam döngüsünde bım uygulamaları