E-DÖNÜŞÜM TÜRKĐYE
ĐCRA KURULU 26. TOPLANTISI
(26 Aralık 2008)
TOPLANTI GÜNDEMĐ
12345-
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Açılış Konuşması
Gündemin Kabulü
Mobil Đmza ve Uygulamaları (TÜRKCELL)
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporu-2 (DPT)
25’inci Đcra Kurulu Toplantısında Alınan Kararlara Đlişkin Gelişmeler (DPT)
- Đcra Kurulu üyeleri ile daha etkin bilgi alışverişi ve Đcra Kurulunun daha etkin
çalışmasına yönelik model çalışması (DPT)
- STK ve özel sektörün e-Devlet Kapısından sunulmasını talep ettiği hizmetler
(Danışma Kurulu Başkanı)
- Büyük Bilişim Projeleri için getirilen düzenlemenin diğer kurumları da içerecek
şekilde genişletilmesi (Maliye Bakanlığı)
- e-Devlet projelerinin kurum kaynaklarıyla ya da dış alım yoluyla gerçekleştirilmesine
yönelik çalışma (TÜBĐSAD, TÜRKSAT)
- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Standart Çalışmaları (TÜBĐSAD)
6- Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)
7- Kayıtlı Elektronik Posta Çalışmaları (Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu)
8- Ulusal Yargı Ağı Projesi (Adalet Bakanlığı)
9- Alınacak Kararlar ve Sonuç
10- Diğer Konular
Download

Toplantı Gündemi