Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]
İstanbul, 22.12.2014

Sirküler No
Konu
: 2014 / 107
: ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında Mukimlik Belgesi Alınması
Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu ve yürürlükte bulunan Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) hükümlerine göre, anlaşmaya taraf olan diğer ülkede mukim
mükellefler tarafından elde edilen Türkiye kaynaklı bazı gelir unsurları, anlaşmalarda yer alan
şartların gerçekleşmesi durumunda kanuni vergi oranlarından daha farklı oranlarda
vergilendirilebilmekte veya bazı durumlarda elde edilen gelir Türkiye’de vergilendirme
dışında tutulmaktadır.
ÇVÖA hükümleri, Anlaşmaya taraf ülkelerde mukim olanlara uygulandığından,
Anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin, mukim oldukları ülkenin yetkili makamlarından, bu
ülkede tam mükellef olduklarına dair “Mukimlik Belgesi” almaları gerekmektedir.
Mukimlik, ÇVÖA 4.maddesinde düzenlenmiş olup gerçek ya da tüzel kişilerin hangi
durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı anlaşmaların aynı maddesinde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 3 Sıra Numaralı Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince; Anlaşmaya taraf diğer ülkede
yerleşik (tam mükellef) olanların Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili anlaşma
çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için kendi ülkelerinin yetkili makamlarından
“Mukimlik Belgesi” almaları ve bu belgenin aslı ile birlikte Noterce veya bu ülkelerdeki Türk
Konsolosluklarınca tasdik edilmiş Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya
kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması
durumunda ise vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumlularının teslim
aldıkları söz konusu “Mukimlik Belgelerini” gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere
muhafaza etmeleri gerekmekte olup “Mukimlik Belgesinin” ibraz edilememesi durumunda ise
ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.
Türkiye’de tam mükellef olanların Mukimlik Belgesi temini için 3 Sıra Numaralı Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri’nde belirtilen belgeler ve ekli dilekçeler ile
Gelir İdaresi Başkanlığı’na veya sadece bağlı olan mükellefler açısından Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
257 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Mukimlik Belgelerinin geçerlilik
sürelerine yer verilmiş ve 258. Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.9 bölümünde aynı
Tebliğ’e atıfta bulunularak;
“Öte yandan, anılan Tebliğin (10) numaralı bölümünde; bir takvim yılına ilişkin mukimlik
belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olduğu ve söz konusu belgenin her yıl
yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.”
ifadesine yer verilmiştir. Bu sebeple, bir takvim yılına ilişkin Mukimlik Belgesi, izleyen yılın
4. ayına kadar geçerli olup, söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, “Mukimlik Belgesinin” ibraz edilmesi bir
zorunluluk olup, bu belge Anlaşma hükümlerinden faydalanma imkânı sağlamakta, ancak
vergilendirme ile ilgili şartların gerçekleşmiş olması durumunda vergilendirmeyi
önlememektedir. Mukimlik Belgesini ibraz edemeyen dar mükellefler ise anlaşma
hükümlerine bakılmadan yerel mevzuat hükümlerine göre vergilendirileceklerdir.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
-2-
Download

Sirküler No: 2014 / 107