1
Döküman Kodu:YÖN.PL.01
HAYRABOLU ĠLÇE DEVLET
Yayın Tarihi:07.06.2011
Revizyon no:05
Revizyon Tarihi:18.07.2014
Sayfa Sayısı: 05
HASTANESĠ
2014 YILI 1. VE 2.DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI VE TAKVĠMĠ
S.
N
1
2
Değerlendirilecek
Bölüm
Klinikler
Hasta bakım
hizmetleri
Bölüm
sorumluları
Göksun
ÇĠFTÇĠ
NURDAN
Göksun
ÇĠFTÇĠ
NURDAN
3
Sterilizasyon hizmetleri
Göksun
ÇĠFTÇĠ
NURDAN
4
Doğum Hizmetleri
Gülçin
GĠRGĠN
Planlanan 1.
Değerlendir
me Tarihi
21.04.2014
22.04.2014
(3 saat)
21.04.2014
22.04.2014
(1 saat)
21.04.2014
22.04.2014
(1 saat)
22.04.2014
28.04.2014
(2 saat)
Gerçekleşen
Değerlendir
me Tarihi
Öz Değerlendirme
Ekibi
21.04.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Sedef ÖNEL AKBAġ
21.04.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Sedef ÖNEL AKBAġ
21.04.2014
24.04.2014
Bölüm
sorumluları
Nevzat
FETTAHOĞLU
Nevzat
FETTAHOĞLU
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Sedef ÖNEL AKBAġ
Göksun ÇĠFTÇĠ
NURDAN
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
Fadime
KARACA
Planlanan
2.Değerlendir
me Tarihi
21.10.2014
22.10.2014
(3 saat)
21.10.2014
22.10.2014
(3 saat)
21.10.2014
22.10.2014
(1 saat)
22.10.2014
23.10.2014
(2 saat)
Gerçekleşen
Değerlendirme
Tarihi
Öz
Değerlendirme Ekibi
Uz.Dr.Recep YAVER
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Uz.Dr.Recep YAVER
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Op.Dr.Günhan CAN
Dr.Bahar TAġ
Mine ULUÇAM
Dr. Bahar TAġ
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
YÖN.PL.01 Sayfa 1
2
5
6
7
8
9
10
Atık yönetimi
Göksun
ÇĠFTÇĠ
NURDAN
22.04.2014
28.04.2014
(3 saat)
Poliklinik Hizmetleri
Mine
ULUÇAM
28.04.2014
29.04.2014
(2 saat)
Eczane hizmetleri
Sedef ÖNEL
AKBAġ
28.04.2014
29.04.2014
(3 saat)
Ağız diĢ sağlığı
hizmetleri
GülĢah
TĠRYAKĠOĞ
LU
ÇEġMECĠ
29.04.2014
30.04.2014
(2 saat)
Laboratuvar Hizmetleri
Özlem ALKIġ
29.04.2014
30.04.2014
(2 saat)
Mutfak hizmetleri
Erol ERDEN
30.04.2014
02.05.2014
(2 saat)
25.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
30.04.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Sevinç KALE
Hüseyin ATAK
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
Gülçin GĠRGĠN
Sevinç KALE
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
Hüseyin KAYA
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç.NURDAN
Gülçin GĠRGĠN
29.04.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
Gülçin GĠRGĠN
02.05.2014
Hüseyin ATAK
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
Gülçin GĠRGĠN
Sevinç KALE
Göksun ÇĠFTÇĠ
NURDAN
22.10.2014
23.10.2014
(3 saat)
Mine ULUÇAM
22.10.2014
23.10.2014
(2 saat)
Enginay
ÖZDEMĠR
23.10.2014
24.10.2014
(3 saat)
Mümin
ĠSMAĠLOĞLU
23.10.2014
24.10.2014
(2 saat)
Özlem ALKIġ
24.10.2014
27.10.2014
(2 saat)
Erol ERDEN
24.10.2014
27.10.2014
(2 saat)
Uz. Dr.Sema
HALHALLI
Hüseyin ATAK
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Sevinç KALE
Uz.Dr.Sema HALHALLI
Özgül KAYA
Göksun Ç. NURDAN
Nevzat FETTAHOĞLU
Uz.Dr.Sema HALHALLI
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
Dr.Bahar TAġ
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç.NURDAN
Fadime KARACA
Uz.Dr.Sema HALHALLI
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Nevzat FETTAHOĞLU
Uz.Dr.Sema HALHALLI
Özgül KAYA
Göksun Ç. NURDAN
Mine ULUÇAM
Sevinç KALE
YÖN.PL.01 Sayfa 2
3
11
Acil sağlık hizmetleri
Hacer BULUT
12
13
Görüntüleme hizmetleri
Enfeksiyonların
kontrolü ve önlenmesi
Fikret
GÜRKAN
02.05.2014
05.05.2014
(3 saat)
Göksun
ÇĠFTÇĠ
NURDAN
02.05.2014
05.05.2014
(3 saat)
14
Hasta Dosyası ve ArĢiv
Hizmetleri
Hasan AġKIN
15
Ġndikatör Yönetimi
Mine
ULUÇAM
16
Acil Durum ve Afet
Yönetimi
30.04.2014
02.05.2014
(3 saat)
Sevinç KALE
05.05.2014
06.05.2014
(2 saat)
05.05.2014
06.05.2014
(3 saat)
06. 05.2014
07. 05.2014
(3 saat)
02.05.2014
Uz.Dr.Recep YAVER
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
05.05.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
05.05.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Hacer BULUT
05.05.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Göksun Ç.NURDAN
06.05.2014
07.05.2014
Uzm.Dr.Recep YAVER
Hüseyin ATAK
Göksun Ç. NURDAN
Gülçin GĠRGĠN
Hacer BULUT
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç.NURDAN
Hacer BULUT
Hacer BULUT
27.10.2014
28.10.2014
(3 saat)
Fikret
GÜRKAN
27.10.2014
28.10.2014
(3 saat)
Göksun ÇĠFTÇĠ
NURDAN
28.10.2014
30.10.2014
(3 saat)
Hasan AġKIN
28.10.2014
30.10.2014
(2 saat)
Mine ULUÇAM
30.10.2014
31.10.2014
(3 saat)
Sevinç KALE
30.10.2014
31.10.2014
(3 saat)
Uz.Dr.Recep YAVER
Uz.Dr.Sema HALHALLI
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
Fadime KARACA
Uz.Dr.Recep YAVER
Op.Dr.Günhan CAN
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Hacer BULUT
Dr.Bahar TAġ
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Göksun Ç.NURDAN
Uzm.Dr.RecepYAVER
Özgül KAYA
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
Fadime KARACA
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Göksun Ç.NURDAN
Nevzat FETTAHOĞLU
YÖN.PL.01 Sayfa 3
4
17
18
19
20
Tesis yönetimi
Morg hizmetleri
Bilgi Yönetimi
Stok yönetimi
Sevinç KALE
Hüseyin
ATAK
Sevinç KALE
Hüseyin
ATAK
21
ÇamaĢırhane Hizmetleri
22
Ameliyathane
Hizmetleri
06. 05.2014
07. 05.2014
(3 saat)
07.05.2014
08.05.2014
(2 saat)
07. 05.2014
08. 05.2014
(2 saat)
08.05.2014
09.05.2014
(2 saat)
Hüseyin
ATAK
08.05.2014
09.05.2014
(2 saat)
Mine Uluçam
09.05.2014
12.05.2014
(3 saat)
06.05.2014
08.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
08.05.2014
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç.NURDAN
Hacer BULUT
Uzm.Dr.Recep YAVER
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Göksun Ç. NURDAN
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Göksun Ç.NURDAN
Hacer BULUT
Uzm.Dr.Recep YAVER
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Göksun Ç. NURDAN
Uzm.Dr.Recep YAVER
Mine ULUÇAM
Arzu AYYILDIZ
Gülçin GĠRGĠN
Göksun Ç. NURDAN
Uz.Dr.Recep YAVER
Hüseyin ATAK
Arzu AYYILDIZ
Hacer BULUT
Sevinç KALE
31. 10.2014
03. 11.2014
(3 saat)
Hüseyin ATAK
31. 10.2014
03. 11.2014
(2 saat)
Sevinç KALE
31.10.2014
03. 11.2014
(2 saat)
Hüseyin ATAK
03.11.2014
04.11.2014
(2 saat)
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Mine ULUÇAM
Göksun Ç.NURDAN
Hacer BULUT
Uzm.Dr.RecepYAVER
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Fadime KARACA
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç.NURDAN
Hacer BULUT
Fadime KARACA
Uzm.Dr.RecepYAVER
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Nevzat FETTAHOĞLU
Hüseyin
ATAK
03.11.2014
04.11.2014
(2 saat)
Uzm.Dr.RecepYAVER
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Göksun Ç. NURDAN
Nevzat FETTAHOĞLU
Göksun Ç.
NURDAN
04.11.2014
05.11.2014
(3 saat)
Uz.Dr.Recep YAVER
Özgül KAYA
Mine ULUÇAM
Nevzat FETTAHOĞLU
YÖN.PL.01 Sayfa 4
5
23
Yönetim Hizmetleri
Mine
ULUÇAM
09.05.2014
12.05.2014
(4 saat)
09.05.2014
Sedef ÖNEL AKBAġ
12.05.2014
Uzm.Dr.Recep YAVER
Hüseyin ATAK
Göksun Ç. NURDAN
Gülçin GĠRGĠN
Hacer BULUT
Fadime KARACA
Mine ULUÇAM
04.11.2014
05.11.2014
(4 saat)
Uzm.Dr.RecepYAVER
Özgül KAYA
Hüseyin ATAK
Göksun Ç. NURDAN
Hacer BULUT
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Direktörü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Ġdari Mali ĠĢler Müdürü
BaĢhekim/Hastane Yöneticisi
YÖN.PL.01 Sayfa 5
Download

Öz Değerlendirme Planı - Hayrabolu Devlet Hastanesi