BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2015 YILI BÖLÜM KALİTE HEDEFLERİ
BİRİM / BÖLÜM
KALİTE HEDEFLERİ
1.Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesinde baĢarı
grubu A (800-1000 puan) kategorisinde yer almak
2. ÇalıĢan Memnuniyetini % 75 ve üstünde tutmak.
3. Hasta Memnuniyetini % 75 ve üstünde tutmak.
4. HemĢirelerin Bölüm DeğiĢtirme Oranı < % 10
5. Ek ödeme dağıtım oranı, >% 30
6. Hasta, çalıĢan güvenliği puanı% 75 ve üstünde tutmak.
7. Kesici ve Delici Alet yaralanma oranlarını < ‰6 tutmak
8-16 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Açılması
9-12 Yataklı Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinin Açılması
ÖLÇÜM YÖNTEMİ
HEDEF TESPİT VE ANALİZ EKİBİ
*TKHK Sağlık Tesisi Verimlilik Değerlendirme Karnesi
*ÇalıĢan Memnuniyeti Anketleri
*Hasta Memnuniyeti Anketleri
*HemĢire Bölüm DeğiĢtirme Ġndikatör Sonuçları
*Gider, tahakkuk
*Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları Ġndikatör Sonuçları
*Yönetici-BaĢhekim
*Ġdari Mali Hizmetler Müdürü
*Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
*Kalite Yönetim Direktörü
*Yönetim Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim Sorumlusu
ENFEKSİYONLARIN
2 KONTROLÜ
KOMİTESİ
1 - Gastrektomi Cerrahi Alan Enfeksiyonu oranını ≤ % 14 tutabilmek
2- KVC Kliniğinde göğüs+bacak insizyonu ile yapılan koroner arter
bypass cerrahisi cerrahi alan enfeksiyon hızının < % 11 olması
3 - Genel Cerrahi Herni Op. sonrası enf. hızının < % 1,5 olması
4 - Kadın Doğum abdominal histerektomi op. sonrası enf. hızının < %4
olması
5 - Ortopedi Servisi kalça protezi op. enf. hızının < % 3 olması
6- KVC YBÜ VIP hızının < %10 olması
7 - Reanimasyon YBÜ VIP hızının < %12 olması
8 - Profilaksi uyum oranının > % 70 olması
9- El hijyenine uyum oranını ≥ % 75 tutabilmek
*Enfeksiyon Kontrol Kayıtları
*Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Bölüm Kalite Sorumlusu
3 TESİS YÖNETİMİ
Tesis kaynaklı düĢme oranlarını < ‰ 1 tutabilmek
*Ġndikatör Verileri
* Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
1-MHRS ile randevulu muayne oranını > % 40 tutmak
2-MHRS kapasite oranını %70 üzerinde tutmak
3-Sağlık Net veri giriĢ oranını %90 üzerinde tutmak
4 - Hizmet Kalite Standartları Bilgi Yönetimi puanını % 75 ve üzerinde
tutabilmek
*HBYS,TSĠM verileri
*Bilgi ĠĢlem ĠĢ Talep Analizleri
*S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
* Bilgi Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
5 STOK YÖNETİMİ
1-Sarf stoğunu 90 günün altında tutmak
*HBYS
6 ATIK YÖNETİMİ
Hizmet Kalite Standartları Atık Yönetimi puanını % 90 ve üzerinde
tutabilmek
S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
YÖNETİM
1
HİZMETLERİ
4 BİLGİ YÖNETİMİ
7
POLİKLİNİK
HİZMETLERİ
*Stok Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
1- Kan Alma Ünitelerinde bekleme süresini 20 dk altında tutmak
Ayaktan Hasta Memnuniyetini % 80 üzerinde tutmak
*HBYS Analizleri
2 - Klinisyen baĢına aktif muayene odası temin oranını > % 85 tutabilmek *Hasta Memnuniyet Anketleri
3- Polikliniklerde bekleme süresinin ≤ 1 saat olmasını sağlamak
Sayfa 1 / 3
*Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu
* Poliklinik Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
İMZA
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2015 YILI BÖLÜM KALİTE HEDEFLERİ
*Acil Servise 24 Saat Ġçerisinde Aynı ġikayetle Tekrar
BaĢvuru oranı Aylık Veri Analiz Formu
*MüĢahade Odasında Kalan Hastalarin YatıĢ Süreleri
Aylık Veri Analiz Formu
*Bir BaĢka Sağlık Merkezine Sevk Edilen Hasta Oranı
Veri Analiz Formu
*Hasta Memnuniyet Anketleri
*Acil Sağlık Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
HBYS Analizleri
*Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
*Laboratuvara kabulü gerçekleĢtirilen tüm numuneler içerisinde
sonuçlanmayan numune oranını % 0,5 in altında tutmak
*Reddedilen Numune Miktarının % 1 altında tutmak
HBYS Analizleri
*Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
1.Sitolojik Ve Patolojik Tanı Uyumu Oranını %80 üzerinde tutmak
Sitoloji ve Patoloji Tanı Uyum Oranı Ġndikatör Sonuçları Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu
1. MR, USG, Tomografi ve Mammografi randevularının ve rapor
sürelerinin HKS standartlartlarında tanımlanan sürelerde verilmesini
sağlamak
Randevu süreleri analizi
*Görüntüleme Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
1- Verilen randevu sürelerini max 10 gün olacak Ģekilde planlamak
Endoskopi Birim Kayıtları
Endoskopi Bölüm Kalite Sorumlusu
14 KLİNİKLER
1- DüĢen Hasta Oranını % 0,1 den aĢağıda tutabilmek
2- Yatan hasta memnuniyet oranını % 75 üzerinde tutabilmek
3-Yatak doluluk oranını %75 üzerinde tutabilmek
DüĢen Hasta Oranı Ġndikatör Sonuçları
Hasta memnuniyet anketleri
HBYS,TSĠM
15 YOĞUN BAKIMLAR
1-Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite Oranını %10 altında tutabilmek
2-Yoğun Bakım Ünitesi Bası Ülseri Oranını %10 altında tutabilmek
3-Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyon Oranını %10 altında
tutabilmek
4-Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranını %75 üzerinde tutabilmek
Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı Ġndikatör
Verileri
Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı Ġndikatör
Verileri
Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyon Oranı
Ġndikatör Verileri
HBYS , TSĠM Verileri
* Yoğun Bakım Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
16 AMELİYATHANELER
1-Ameliyat Masası Kullanım Oranını % 80 üzerinde tutabilmek
2- Uzman Hekim BaĢına DüĢen günlük A grubu ameliyat sayısını aylık
mininmum 2 sayısında tutabilmek
*HBYS,TSĠM verileri
*Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Hizmet Kalite Standartları Sterilizasyon Hizmetleri puanını % 90 ve
üzerinde tutabilmek
S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
*Sterilizasyon Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu
1-Ġlaç stoğunu 60 günün altında tutmak
HBYS
*Eczane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
*Transfüzyon Merkez Kayıtları
*Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
8
ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ
BİYOKİMYA
9 LABORATUVAR
HİZMETLERİ
MİKROBİYOLOJİ
10 LABORATUVAR
HİZMETLERİ
PATOLOJİ
11 LABORATUVAR
HİZMETLERİ
GÖRÜNTÜLEME
12
HİZMETLERİ
13
17
ENDOSKOPİ
HİZMETLERİ
STERİLİZASYON
HİZMETLERİ
18 ECZANE HİZMETLERİ
19
TRANSFÜZYON TIBBİ
HİZMETLERİ
1-Acil Servise Tekrar BaĢvuru Oranı % 2 nin altında tutmak
2-MüĢahede KalıĢ Süresi 6 saatin altında tutmak
3-BaĢka Merkeze Sevk Oranını ‰ 3 altında tutmak
4-Acil Servis Hasta Memnuniyetini % 75 ve üstünde tutmak
1-Hasta baĢına biyokimya laboratuvarı maliyetinin max 5 tl olmasını
sağlamak
2-Laboratuvara kabulü gerçekleĢtirilen tüm numuneler içerisinde
sonuçlanmayan numune oranını %0,5 in altında tutmak
3- Acil servis birimleri dıĢında diğer birimlerden laboratuvara numune
ulĢatırma sürelerini < 30 dk tutabilmek (Randomize ölçüm)
1- Tam Kan Kullanım Oranını %5 in altında tutabilmek
2- Kan Ġmha Oranını %10 un altında tutabilmek
3- Random trombosit süspansiyonu üretiminin sağlanması
Sayfa 2 / 3
Klinik Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2015 YILI BÖLÜM KALİTE HEDEFLERİ
20 KALİTE BİRİMİ
Hizmet Kalite Standartları Puanını %95 ve üzerinde tutabilmek
S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
*Kalite Yönetim Direktörü
21 DOĞUM HİZMETLERİ
Tüm Doğumlar içerisinde primer sezeryan oranını %15 altında tutmak
Sezeryan Oranları Ġndikatör Verileri
* Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Eksiksiz Doldurulan Dosya Oranını %90 üzerinde tutabilmek
*Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Ġndikatör Verileri
*Hasta Dosyası ve ArĢiv Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Hizmet Kalite Standartları Mutfak Hizmetleri puanını %75 üzerinde
tutabilmek
S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
Mutfak Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Hizmet Kalite Standartları Morg Hizmetleri puanını %75 üzerinde
tutabilmek
S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
Morg Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
HASTA DOSYASI VE
ARŞİV BİRİMİ
MUTFAK
23
HİZMETLERİ
22
24 MORG HİZMETLERİ
26
AFET VE ACİL
DURUM YÖNETİMİ
YOTA planının hazırlanması ve tamamlanması
27 DİYALİZ HİZMETLERİ
27
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
HİZMETLERİ
Hizmet Kalite Standartları Diyaliz Hizmetleri puanını %90 üzerinde
tutabilmek
1 - Kanal Tedavisi Oranını > % 3 oranında tutabilmek
2 - Flor uygulama oranını > % 3 oranında tutabilmek
_
S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya
Özdeğerlendirme
Ağız Ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri Poliklinik Kayıtları
Afet ve Acil Durum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Diyaliz Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
TARİH
...……/…...……../…...…………
ÜST YÖNETİM
BAġHEKĠM
Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU
BAġHEKĠM YARDIMCISI
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ
Dr. Enver KAYIKÇIOĞLU
Mehmet GÜLŞEN
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ
HASTA HĠZMETLERĠ VE SAĞLIK
OTELCĠLĠĞĠ MÜDÜRÜ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
Kamuran TÜRKAN
Adem KAYA
Gülten YÜCEBAŞ
Sayfa 3 / 3
Download

bölüm kalite hedefleri