ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI VE TAKVİMİ
DÖK.KOD.:YÖN.PL.07
YAY.TAR.:EYLÜL 2013
REV.TAR.:OCAK 2014
REV.NO:02
SAYFA:1/5
2014 YILI 2. ÖZ DEĞERLENDİRME
ÖZ DEĞERLENDİRME
YAPILACAK BÖLÜM
Yönetim Hizmetleri
Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi
Tesis Yönetimi
Acil Durum Afet Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Stok Yönetimi
Atık Yönetimi
ÖZ DEĞERLENDİRME
KAPSAMI
Bölümle ilgili yazılı düzenlemeler
HKS kapsamı içerisinde
gerçekleĢen çalıĢmalar
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
DEĞERLENDİR
İLECEK BİRİM
SORUMLUSU
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME TARİHİ
Uz.Dr.A.Altan ÖZKAYA(Uz.Doktor)
KaliteYönetim Dir. Nilgün MADENCĠ(Sağ.Bak.Hiz.Müd.)
Onur ÇAKIROĞLU(Sos.Hiz.Uz.)
10.11.2014
Meltem BAYAZIT(Lab.Tek) Necmiye
Birim sorumluları PADEM(Ebe)Gülhan MUSAOĞLU
(Kal.Yön.Dir.)
11.11.2014
Tülay SÖKMEN(Ebe)Elvan
Birim sorumluları ÖZGEN(Enf.HemĢ.)Handan
AKPINAR(HemĢ.)
12.11.2014
Gülhan MUSAOĞLU(Kal.Yön.Dir.)Onur
Birim sorumluları ÇAKIROĞLU(Sos.Hiz.Uz.)Deniz
ÇATAL (Eczacı)
13.11.2014
Gülhan MUSAOĞLU(Kal.Yön.Dir.)Onur
Birim sorumluları ÇAKIROĞLU(Sos.Hiz.Uz.)Deniz
ÇATAL (Eczacı)
14.11.2014
Tülay SÖKMEN (Ebe)Asude
Depo Sorumluları KARABAġ(HemĢ.)Gülhan
17.11.2014
MUSAOĞLU(Kal.Yön.Dir.)
Nilgün MADENCĠ
(Sağ.Bak.Hiz.Müd.) Elvan
Birim sorumluları
ÖZGEN(Enf.Hem.) Handan
AKPINAR(HemĢ.)
17.11.2014
GERÇEKLEŞEN ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI VE TAKVİMİ
DÖK.KOD.:YÖN.PL.07
ÖZ DEĞERLENDİRME
YAPILACAK BÖLÜM
Poliklinik Hizmetleri
YAY.TAR.:EYLÜL 2013
ÖZ DEĞERLENDİRME
KAPSAMI
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
REV.TAR.:OCAK 2014
DEĞERLENDİR
İLECEK BİRİM
SORUMLUSU
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
REV.NO:02
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME TARİHİ
Nilgün
Birim sorumluları MADENCĠ(Sağ.Bak.Hiz.Müd.)Tülay
18.11.2014
SÖKMEN(Ebe)Özlen AKÇĠL(Ebe)
Acil Sağlık Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Acil Servis
Sorumlusu
A.Altan ÖZKAYA(Uz.Dr.)Necmiye
PADEM(Ebe)Ġlkay SANCAK(HemĢ.)
18.11.2014
Biyokimya Laboratuvar
Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Laboratuvar
Sorumlusu
Gülhan MUSAOĞLU(Kal.Yön.Dir.)Onur
ÇAKIROĞLU(Sos.Hiz.Uz.)Arife
GÜNEġ(Ebe)
18.11.2014
Görüntüleme Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Birim sorumluları
Elvan ÖZGEN(Enf.HemĢ.)Asude
KARABAġ(Ebe)
18.11.2014
Ameliyathane Hizmetleri
Sterilizasyon Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Ameliyathane
Sorumlu
HemĢiresi
Nilgün
MADENCĠ(SAĞ.Bak.Hiz.Müd.)Tüla
y SÖKMEN(Ebe)Özlen AKÇĠL(Ebe)
18.11.2014
SAYFA:2/5
GERÇEKLEŞEN ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI VE TAKVİMİ
DÖK.KOD.:YÖN.PL.07
YAY.TAR.:EYLÜL 2013
REV.TAR.:OCAK 2014
Klinikler
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Klinik Sorumlu
HemĢireleri
A.Altan
ÖZKAYA(Uz.Dr.)Nilgün MADENCĠ
(Sağ.Bak.Hiz.Müd.)Gülhan
MUSAOĞLU(Kali .Yöne.Dir.)Tülay
SÖKMEN (Ebe)Meltem
BAYAZIT(Lab.Tek.)Elvan
ÖZGEN(Enf.Hem.)Handan
AKPINAR(HemĢ.)Necmiye
PADEM(Ebe)Ġlkay
SANCAK(HemĢ.)Öznur
ÇIRAK(HemĢ.)Onur
ÇAKIROĞLU(Sos.Hiz.Uz.)
Eczane Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Eczane
Sorumluları
Nilgün
MADENCĠ(Sağ.Bak.Hiz.Müd.)Onur
ÇAKIROĞLU(Sos.Hiz.Uz.)Tülay
SÖKMEN(Ebe)
REV.NO:02
19.11.2014
20.11.2014
SAYFA:3/5
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI VE TAKVİMİ
DÖK.KOD.:YÖN.PL.07
YAY.TAR.:EYLÜL 2013
ÖZ DEĞERLENDİRME
YAPILACAK BÖLÜM
ÖZ DEĞERLENDİRME
KAPSAMI
REV.TAR.:OCAK 2014
DEĞERLENDİR
İLECEK BİRİM
SORUMLUSU
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
REV.NO:02
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME TARİHİ
Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yön.Di.)Elvan
Birim sorumluları
ÖZGEN(Enf.Hem.)Necmiye
PADEM(Ebe)
Doğum Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Birim sorumluları
Hasta Dosyası ve ArĢiv
Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yön.Di.)Elvan
Birim sorumluları
ÖZGEN(Enf.Hem.)Necmiye
PADEM(Ebe)
Mutfak Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Birim sorumluları
TülaySÖKMEN(Ebe)Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yöne.Dir.)
21.11.2014
ÇamaĢırhane Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Birim sorumluları
TülaySÖKMEN(Ebe)Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yöne.Dir.)
21.11.2014
Morg Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Birim sorumluları
TülaySÖKMEN(Ebe)Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yöne.Dir.)
21.11.2014
Ġlkay SANCAK(HemĢ.)Tülay
SÖKMEN(Ebe)Arife GÜNEġ(Ebe)
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
SAYFA:4/5
GERÇEKLEŞEN ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI VE TAKVİMİ
DÖK.KOD.:YÖN.PL.07
YAY.TAR.:EYLÜL 2013
ÖZ DEĞERLENDİRME
YAPILACAK BÖLÜM
ÖZ DEĞERLENDİRME
KAPSAMI
Hasta Bakım Hizmetleri
Bölümle ilgili yazılı
düzenlemeler HKS kapsamı
içerisinde gerçekleĢen
çalıĢmalar
Ġndikatörler
HAZIRLAYAN
REV.TAR.:OCAK 2014
DEĞERLENDİR
İLECEK BİRİM
SORUMLUSU
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
REV.NO:02
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME TARİHİ
Elvan ÖZGEN (HemĢire)
Birim sorumluları TülaySÖKMEN(Ebe)Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yöne.Dir.)
24.11.2014
TülaySÖKMEN(Ebe)Gülhan
MUSAOĞLU(Kali.Yöne.Dir.)
24.11.2014
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
SAYFA:5/5
ONAY
GERÇEKLEŞEN ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
Download

ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI 2014 yılı 2