Ek:
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. / DGZTE, 2014 [] 06.03.2014 00:53:29
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Telefon
KUŞTEPE MAH.MECİDİYEKÖY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:7-8-9
NO:12 34387 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL
212 - 5056111
Faks
212 - 5056398
Adres
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
212 - 5056324
212 - 5056398
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Yönetim kurulumuzun 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ilişkin kar dağıtım
önerisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
DGZTE(Eski),TRAMILYT91D3
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
0,1018067
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Net (TL)
0,0865357
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
10.04.2014
Pay Grup Bilgileri
DGZTE(Eski),TRAMILYT91D3
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
0,000
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 05/03/2014 tarihli toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat
hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası"
dikkate alınarak;
- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye
Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca
belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre;
"Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 27.702.671,00-TL tutarında "Net Dönem
Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 1.147.029,72 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe"
ayrıldıktan, 2013 yılında dağıtımı yapılan 9.599.899,00,-TL tutarında Kar Payı Avansı düşüldükten ve 2013 yılında
yapılan toplam 1.054.233,67 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri
dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak 18.009.975,95 TL tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net
Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 22.940.594,33 TL
tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 1.147.029,72 TL tutarında
"Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2013 yılında dağıtımı yapılan 9.599.899,00 TL tutarında Kar Payı Avansı
düşüldükten sonra 12.193.665,61 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek,
- TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 1.147.029,72 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra,
27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre;
TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması
nedeniyle; TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımıza göre belirlenen 12.193.665,61 TL tutarından
1.503.960,42 TL tutarındaki ilave ''Genel Kanuni Yedek Akçe'' ayrıldıktan sonra 10.689.705,19 TL tutarında ve
Çıkarılmış Sermaye'nin brüt %10,18, net % 8,65 oranında nakit kar dağıtımı yapılması hususu ile, birlikte Genel
Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla;
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
EK: DGZTE Kar Dağıtım Tablosu 2013
Download

04 Kar Payı Dağıtımına ilişkin YK Kararı