GENEL MÜDÜRLÜK
HAZİNE BAŞKANLIĞI
Tarih
Sayı
: 16.05.2014
: 54
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Adı
Adresi
İnternet Adresi
Telefon ve Fax No
Tarih
Konu
: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
:.Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51
Kağıthane/İstanbul
: [email protected]
: 212 398 15 15 - 212 398 11 55
: 16.05.2014
:Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri
Bölümü'nün görevleri Bankamızda Genel Müdür Yardımcısı Numan BEK'e bağlı olarak
faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İrtibat
kurulacak personelin iletişim bilgileri ve başlıca görevleri aşağıda sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Mustafa TURAN
Ali TAHAN
Zeynep Nihan DİNCEL
Yasemin KEÇELİOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Telefon
Ünvanı
E-Posta Adresi
Numarası
Başkan
0212 316 73 90 [email protected]
Müdür
0212 316 73 36 [email protected]
Uzman
0212 316 73 83 [email protected]
Uzman Yrd. 0212 316 73 85 [email protected]
Ece Seda YASAN
Uzman Yrd.
0212 316 74 01 [email protected]
Berna SELEM
ARSLANTAŞ
Yetkili Yrd.
0212 316 75 94 [email protected]
Adı Soyadı
Bölümün başlıca görevleri
*Mevcut ve potansiyel yabancı yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar, rating kuruluşları
ile ilişkileri yönetmek,
*Banka hakkında rapor yazan aracı kuruluş banka analistleri ile ilişkileri yönetmek,
*Yurt içinde veya yurt dışında organize edilen toplantılara Vakıfbank adına katılmak,
*Çeyreklik dönemler itibari ile mali tablolara ilişkin sonuçlar üzerine sunumlar
hazırlamak ve telekonferanslar gerçekleştirmek,
*Bankayı tanıtıcı kurumsal sunumlar ve benzeri nitelikte toplantı araçları hazırlamak,
hedefe yönelik tanıtım toplantıları (road show) ve çeşitli bilgilendirme toplantıları
düzenlemek,
*Banka internet sitesinde yer alan İngilizce içerikli "Yatırımcı İlişkileri" sayfasını güncel
tutmak.
*Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere
GENEL MÜDÜRLÜK
HAZİNE BAŞKANLIĞI
Tarih
Sayı
: 16.05.2014
: 54
sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini
gözetmek ve izlemek,
*Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve
incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının
ilgili mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
*Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer yükümlü olduğumuz mevzuatlar kapsamında
yapılması gereken özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı
ile duyurulmasını sağlamaktır.
03.01.2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğinin 11. maddesine uygun olarak
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sayın Mustafa TURAN aynı zamanda
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi böylelikle
aşağıda gösterildiği şekilde oluşmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Sayın İsmail ALPTEKİN
Sayın Halim KANATÇI
Sayın Mustafa TURAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Komite Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şuayyip İLBİLGİ
Başkan
Özlem ÖZ KOÇÇAZ
Müdür
Download

Özel Durum Açıklaması 16.05.2014-3