EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO, 2014 []
01.04.2014 18:31:10
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1
HAKAN
AKBULUT
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
2
SİNAN
AYOĞLU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
01.04.2014
18:23:26
01.04.2014
18:30:25
ATATÜRK MAHALLESİ ÇİTLENBİK CADDESİ NO:4
ATAŞEHİR İSTANBUL
216 - 5791515
216 - 4564875
216 - 5791515
216 - 4564875
Hayır
Hayır
2013 Yılı Kar Payı Dağıtımı hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2014
Konunun Görüşüleceği Genel
28.04.2014
Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Peşin
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal
1 TL Nominal Değerli Paya
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Ödenmesi Teklif
Kar Payı - Brüt (TL)
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
B
0,1231000
Grubu,EKGYO(Eski),TREEGYO00017
0,1231000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGYO00025
0,1231000
0,1231000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
26.05.2014
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde
Pay Biçiminde Dağıtılması
Dağıtılması Teklif
Teklif Edilen Kar Payı Tutarı
Edilen Kar Payı
(TL)
(%)
B
0,000
Grubu,EKGYO(Eski),TREEGYO00017
A Grubu,İşlem
0,000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGYO00025
0,00000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde
düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 1.060.536.511,00 TL; Vergi Usul
Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise
1.230.195.821,49 TL'dir.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı
195.617.938,31 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından,
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan
1.230.195.821,49 TL net dönem karından, % 5 oranında (61.509.791,07 TL) Birinci Tertip
Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan
1.230.195.821,49 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca
ayrılacak 61.509.791,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan
1.168.686.030,42 TL tutarın % 40,0261'i olan 467.780.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak
dağıtılmasına,
Ortaklara dağıtılacak toplam 467.780.000,00 TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin %
5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birine isabet eden 27.778.000,00 TL tutarın, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
Yasal kayıtlarımıza göre kalan 673.128.030,42 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek
olarak ayrılmasına,
Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan
467.780.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2013
yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,1231 TL olarak dağıtılması
ve kar payı dağıtımının 26.05.2014 tarihinde yapılmasının Olağan Genel Kurul'a teklif
edilmesine, karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

2013 Yılı Kar Payı Dağıtımı hk